UNIVERZÁLNY ROZMER MYSTICKEJ SKÚSENOSTI

Kolokvium „Mystika: kultúrne, filozofické a etické kontexty vo svetle súčasného poznania“ Filozofická fakulta UKF v Nitre, 5. mája 2010

UNIVERZÁLNY ROZMER MYSTICKEJ SKÚSENOSTI

Emil Páleš

Je známe, že náboženské predstavy po celom svete vykazujú rozsiahle podobnosti.1 O pôvode týchto podobností existuje viacero hypotéz. Jedno vysvetlenie je migrácia. Napríklad Indoeurópania si predstavu o trojnosti nebeských bohov a spoločenských vrstiev priniesli zo svoje pravlasti. Druhé vysvetlenie je, že ľudia mohli nezávisle dospieť k rovnakým predstavám pozorovaním prírody. Príklad: Aspoň dvadsať kultúr videlo na Mesiaci králika.2 Mohla ich k tomu priviesť zhoda synodického mesiaca s ženským cyklom a rytmami plodenia v prírode, veľká plodnosť králikov a fakt, že dĺžka ich gravidity trvá práve 30 dní. Navyše mesačné moria pripomínajú siluetu králika s typickými dlhými ušami. Za tretie, ľudia mohli k podobným náboženským predstavám dospieť aj introspektívnym pozorovaním seba samých. Napríklad k predstave o oddeliteľnej duši zo snových zážitkov. Psychické štruktúry spoločné ľudstvu vnášajú do náboženských predstáv jednotu.

Moja práca spočíva v štúdiu dejín zjavenia – ich časovej a obsahovej štruktúry. Komplexné obsahové zhody mystických zážitkov v rôznych kútoch sveta priťahovali pozornosť už prvých religionistov a v najnovšej dobe sa stali predmetom bádania transpersonálnej psychológie.3 Napríklad zhodné skúsenosti stredovekých európskych mystikov a majstrov čchanu/zenu na Ďalekom Východe. Eckhart a Dógen hovoria takmer rovnakým jazykom o prázdnote, nekonaní a osvietení ako spontánnom skoku bez návodu.4 Čo si však religionistika doteraz nevšimla je, že tieto zhody často nie sú len obsahové ale aj časové. Dógen a Eckhart nielen hovorili veľmi podobne, ale žili aj v tom istom storočí.

Kresťanská, islamská aj buddhistická mystika vcelku časovo korelujú, rozkvitajú v rovnakých obdobiach. Iným príkladom je Jaspersova axiálna doba, kedy od Číny, Indie, Perzie až po Grécko súčasne vystúpili myslitelia s analogickými myšlienkami (napríklad s ideou strednej cesty či pátraním po vlastnom ja).5

Všetky kultúry po celé dejiny podávali správy o zážitkoch zjavenia, inšpirácie, osvietenia, ktoré si vysvetľovali rôzne: ako vnuknutia božstiev, anjelov, múz alebo predkov. Časová a obsahová štruktúra týchto správ vykazuje z celosvetového hľadiska pravidelnosti, periodické synchronicity, ktoré štatisticky prekračujú úroveň náhody.6 To nám naznačuje prvú významnú skutočnosť: že mystická skúsenosť, napriek svojim rozličným podobám, má spoločný prameň. Sú to autentické zážitky, síce dobovo a miestne vykladané, ale skutočne prežité. Nenáhodná variácia svedčí o ich transpersonálnom rozmere. Keby boli len produktom individuálnej fantázie, psychotického sebaklamu alebo účelovej fabulácie – vznikali by nezávisle od seba navzájom a tvorili by na časovej osi náhodné rozdelenie.

ad1izr2w9lwZistil som, že rytmy duchovnej skúsenosti sú transkultúrne a nadkonfesionálne do takej miery, akú doteraz nikto neočakával. Napríklad židovské legendy o zjaveniach padlého archanjela Samaela zapadajú do rytmu, v ktorom povyšovali svojho boha vojny Sutecha Egypťania a oboje pokračuje až do kresťanských čias svätcami zobrazovanými v zbroji. Ten istý 500-ročný rytmus opísali Číňania ako obdobia chaosu spôsobované vôľou nebies a Babylončania ho pripisovali tomu, že duchovná inteligencia planéty Mars, Nergal sa pravidelne zmocňuje vlády nad svetom. Najznámejšie zjavenia bohýň lásky už od čias starého Sumeru tvoria rytmus, ktorý dodnes pokračuje údajnými zjaveniami panny Márie.

Dôkladné štúdium kriviek tvorivosti v dejinách ukazuje, že tie isté rytmy zasahujú spoločnosť ako celok. Nie sú ohraničené len na náboženskú oblasť, mystiku či prorocké kulty, ale premieňajú aj umenie, vedu a sociálne štruktúry. So zmenou rebríčka duchovných hodnôt sa okolo novej centrálnej hodnoty formuje jej zodpovedajúci estetický štýl, filozofický obraz sveta, rozvíjajú sa určité smery vedného bádania a politicky sa preorganizuje štát.7

Napríklad mýty o slnečných božstvách v rôznych častiach sveta obsahujú spoločné jadro: bohovia slnka sú vševediaci, vševidiaci, spravodliví, poznajúci pravdu. Zjavenia slnečných bohov a príbehy o slnečných hrdinoch, počínajúc Gilgamešom, cez Perzea až po sv. Juraja, zapadajú do rytmu, ktorý starí Židia pripisovali archanjelovi stojacemu v slnci, Michaelovi.8 V tomto rytme neskôr pokračujú svätci s ikonografickým atribútom slnka, lampy, sviece alebo knihy, čo ich svätorečili za múdrosť – a vedľa nich filozofi. Profesionálni hľadači pravdy, milovníci múdrosti, sa zhruba od čias Sokrata a Platóna (ktorí ešte osobne vypovedajú, že ich inšpiroval Apollón) odštiepujú z prúdu slnečných kňazov a vytvárajú samostatný sekulárny prúd mysliteľov ďalej pulzujúci v pôvodnom rytme. Až do politickej oblasti sa to odzrkadľuje celosvetovým rytmom demokracií.

Čo tu vidíme pulzovať v kolektívnej psyché ľudstva sú určité archetypálne motívy, kultúrne a psychologické vzorce, ktoré sa organizujú vždy okolo nejakej centrálnej hodnoty, kvality či duchovnej schopnosti.

 • V prípade slnečného archetypu je to schopnosť myslieť a uvedomiť si sám seba. Zdôrazňovanie tejto schopnosti stojí tak v pozadí rozkvetov filozofie ako aj demokratizačných spoločenských pohybov rešpektujúcich dôstojnosť jednotlivca a jeho schopnosť samostatne posúdiť pravdu.
 • V opačnom rytme (v antifáze) pulzuje archetyp Luny. Do tých období spadá väčšina bájí o božstvách Mesiaca a zjaveniach židovského archanjela Mesiaca, Gabriela. Osovou schopnosťou lunárneho typu je obrazotvornosť a zmyslové vnímanie. Jej zintenzívnením vznikajú vlny tvorivosti v maliarstve, rozprávačskej literatúre, ale aj v prírodovede. Jedným z nadaní lunárneho typu je aj herectvo a divadlo, ktoré malo v starom Grécku pôvodne podobu mystérijných hier lunárneho kultu Dionýza a po svojej premene na svetské divadlo pokračuje až do novoveku v pôvodnom rytme.

Takže na jednej strane náboženské legendy nám rozprávajú o striedavej inšpirácii Michaela a Gabriela, Slnka a Luny. Dar jedného je myslenie, druhého predstavivosť. Jeden všetko zduchovňuje, druhý zhmotňuje. Na druhej strane pozorujeme v dejinách reálne striedanie idealizmu a materializmu vo filozofii, abstrakcie a naturalizmu v umení. Oboje sa zhoduje časovo i obsahom. Len jedno je opísané v náboženskej reči a druhé v reči sociológa. Neurofyziológ zbadá, že je tu vlastne reč o kompetenciách ľavej a pravej hemisféry mozgu. U jednotlivca sa obe hemisféry aktivujú striedavo každých 90 minút. Tento individuálny rytmus introspektívne pozorovali indickí jogíni a opísali ho ako striedavé prúdenie prány slnečnou a mesačnou nádí po stranách tela, vyše dvetisíc rokov predtým, než Sperry objavil lateralizáciu mozgových hemisfér. Babylonskí kňazi zistili, že niečo podobné sa vo veľkom deje každých 500 rokov s celým ľudstvom.

V rytme bohýň lásky sa zase vracia komplexný súbor znakov a vlastností, ktorý je z vývojovej psychológie známy ako typický pre obdobie dospievania. Je to akási periodická globálna puberta. Spadajú sem svätci vynikajúci súcitom, príbehy slávnych milencov, rozkvety poézie, hudby, krajinomaľba, ale aj zoológia, psychológia, revolučné obdobia a anarchistické nálady.

Osovou hodnotou je prebudenie citového života a schopnosť ľúbiť. Bohovia vojny predstavujú naopak vzorec mužských cností a vôľových vlastností, aký sa v individuálnom vývoji prejavuje u štyridsiatnikov. Archetyp krásy a archetyp sily, oba sa navzájom doplňujú ako protiklady, a náboženstvá nám zhustenú múdrosť o nich odkázali v obrazoch Venuše a Marsa. Bájam o Marsovi zodpovedá skutočný dejinný rytmus vojen a agresivity, politickej nestability, pádu dynastií a trieštenia ríš.9 Ale aj rytmus technologických objavov.

Rytmy, ktoré tu opisujem, a ešte niekoľko ďalších spoznali už starí Babylončania.10 Sformulovali to vo svojej náuke o striedaní bohov, ktorá bola súčasťou ich astrálneho náboženstva. Tá sa neskôr stala vlastníctvom arabských a európskych učencov a dostala podobu angelológie – jej súčasťou bola i náuka o cyklickom striedaní siedmich archanjelov ako inšpirujúcich duchov času. Podobnú predstavu o striedaní bohov mali Egypťania, lebo faraóni ju vyjadrovali voľbou teoforných mien pri nástupe na trón. Aspoň časť poznania o tých istých rytmoch explicitne vyslovili Indovia a Číňania.11 V časovom poriadku židovských a kresťanských legiend o zjaveniach sú obsiahnuté implicitne. U ďalších národov tiež nachádzame jednotlivo mýty o striedaní bohov zapadajúce do svetového rytmu.

Jeden záver z týchto pozorovaní pokladám za celkom evidentný: musíme dôkladne prehodnotiť naše doterajšie názory na pôvod náboženských predstáv o bohoch a anjeloch. Nie sú produktom nevedomosti a fantázie, ako sa kedysi učilo. Nie sú to primárne ani konštrukty vymyslené účelovo, aby spĺňali isté sociálne funkcie. Sú skutočným poznaním o psychológii človeka kondenzovaným v obraznej podobe a vzťahujú sa k reálnym udalostiam. Obrazy božstiev nemôžeme pokladať iba za spredmetnenie a personifikáciu vonkajšej prírody. Podobnosť foriem odpozorovaných z prírody by azda mohla vysvetliť existenciu podobných náboženských motívov, ale už nie ich synchrónnu aktualizáciu v mysliach ľudí pocelej Zemi. Žiadne prírodné rytmy zodpovedajúce tu uvedeným rytmom kolektívnej psychológie nepoznáme.

Božstvá nie sú ani spredmetnením sociálnych pomerov. Ares nie je len spredmetnením vojnových časov, Apollón nie je len odrazom demokratizácie spoločnosti a prísny Saturn abstrakciou absolutistických trendov. Toto tradičné vysvetlenie je v rozpore s pozorovanou synchronicitou. V starších časoch sa civilizácie vyvíjali do tej miery izolovane, že mnohé nemali vôbec žiaden kontakt a ani ostatné neboli prepojené do tej miery, aby ich vývoj bol príčinne zreťazený. O globálnom zreťazení hospodárskych a sociálnych pomerov na celom svete môžeme hovoriť až v najnovšej dobe. Synchrónnosť náboženských predstáv nebola odrazom toho, že by sociálny a politický systém sveta bol navzájom závislý a podliehal jednotným premenám. Bolo to práve naopak.

Napríklad v posledných storočiach pred Kristom sa svet politicky zjednocoval do veľkých centralizovaných a byrokraticky organizovaných impérií. Š´Chuang-ti, Ašóka aj Augustus uctievali saturnské božstvo, ktoré dobre stelesňovalo cnosti a kvality absolútnej monarchie, akú budovali. Za morom mali mayského kolegu, ktorého meno nepoznáme, ale robil v Strednej Amerike to isté. Saturnský archetyp sa však objavil ako prvý a imperiálna centralizácia až po ňom! Objavil sa najprv v zmýšľaní ľudí, estetickom cítení a náboženskom kulte. A objavil sa vo svojej celosti – vrátane nadšenia pre astronómiu, mechaniku, dejepisectvo, túžby po dokonalosti, poriadku a dodržiavaní zákonov či tradicionializmom. Absolutizmus je iba jedným z faziet tohto archetypu, ktorý sa vynára ako celok. Až ľudia zasiahnutí touto psychickou kvalitou začali presadzovať iné politické pomery. Neboli odrazom existujúceho systému, ale existujúce pomery pretvorili. Tento typ zodpovedá vo vývojovej psychológii rigídnej stareckej psychike a v typológii porúch osobnosti obsedantno-kompulzívnej poruche.

Migračná teória taktiež stroskotáva na synchronicite. Migrácia totiž znamená preberanie či putovanie vedomostí a kultúrnych prvkov s časovým oneskorením desaťročí a stáročí, čím pádom to už nie je synchronicita. Nehľadiac na uzavretosť alebo izolovanosť mnohých civilizácií navzájom. Odkiaľ však môžeme mať istotu, že v niektorých prípadoch nedochádzalo k rýchlej migrácii nových ideí bez toho, aby sme o tom vedeli? Vieme to podľa toho, že tieto idey sú pôvodné. Napríklad svetová medicína vykazuje synchrónny rytmus, ktorý bol v minulosti známy ako rytmus archanjela Rafaela, patróna lekárstva. Čínski, indickí a grécki lekári tvorili naraz, ale vytvorili tri originálne koncepcie zdravia a choroby. Číňania neprevzali akupunktúru od Grékov (lebo Gréci ju nepoznali) ani Gréci svoju anatómiu z Číny, kde nebola.12

V 11. a 12. storočí sa od kresťanskej Európy, cez arabský svet až po hinduistickú juhovýchodnú Áziu objavil gotický oblúk. Tento šešťdesiatstupňový lomený oblúk bol všade rovnaký a mohol byť prevzatý (napríklad Európania ho videli počas krížových výprav). Lenže architektúra každej civilizácie mala svoju vlastnú genézu. Vieme, ako sa gotická katedrála vyvíjala krok za krokom z románskeho kostola a čínska pagoda z niekdajšej stúpy. Pagoda nie je gotická katedrála, ktorá doputovala do Číny. Je to pôvodný výtvor Číňanov. Predsa však majú niečo spoločné. Architektúra na celom svete vtedy prešla analogickou metamorfózou, ktorá sa dá vystihnúť slovami zoštíhlenie a rytmizácia. To je ale práve tradičná hermetická signatúra archanjela Rafaela. Lomený oblúk zapadal do tohto štýlu ako časť, ktorá ladí s celkom. Podobne sa svetová architektúra v 14. a 15. storočí zašpicatila a okolo prelomu letopočtu zaguľatila.  Štatistická analýza kriviek tvorivosti v dejinách nám odhaľuje celkom nový fenomén: pôvodnú tvorivosť, prameniacu zvnútra, z duševných hĺbok jednotlivca – ktorá vyviera v mnohých kútoch sveta nezávisle a súčasne. O tom zjavne hovorí angelológia vo svojej náuke o duchoch času – o synchronicite inšpirácií. Carl Gustav Jung vo svojich posledných dielach vyjadril presvedčenie, že vo svetovej duši dochádza k pravidelným zmenám v konštelácii duševných dominánt, archetypov či „bohov“, ako sa tomu skôr hovorilo, ktoré sa prejavujú v striedaní náboženských kultov a kultúrnych období. Zákonitosti takého striedania už nestihol preskúmať.13

Tvrdím, že časť psychiky každého človeka je neustále pod prahom vedomia v stave sna, kde prijíma rovnaké obrazy ako mystik, a aj keď je to neuvedomelé, je to dokázateľné z jeho konania. Radovému človeku, aj ateistovi sa zvnútra vynárajú rovnaké duševné posolstvá, aké sa v teistickom kontexte nazývajú náboženskými, a aké mystik vedome kultivuje cieľavedomou praxou. V súlade so svojou dobovou výchovou to jedni pripíšu múzam, anjelom a druhí to volajú len nápadom, vnuknutím a pripisujú podvedomej činnosti mysle. Napríklad zakladateľ organickej chémie, August Kekulé mal v zmenenom stave vedomia (v polospánku) víziu hada požierajúceho svoj vlastný chvost (urobora). Priviedla ho k pochopeniu cyklickej štruktúry uhlíka v benzénovom jadre a poskytla kľúč k celej organickej chémii.14 Uroboros je prastarý symbol alchýmie a alchymistov, ktorí už dve tisícročia predtým tvorili v rytme Anaela a Kekulé bol len jeho ďalším návratom. Takže v inej dobe by sa jeho inšpirácia nepochybne chápala nábožensky a pripísala archanjelovi Anaelovi. Všimnite si, že v anaelskom období okolo roku 1800 sa chemikom „zjavovalo staré božstvo“ alchymistov a zrodila sa moderná chémia napriek tomu, že tento rytmus nepoznali a neverili v alchýmiu ani v jej inšpirujúceho ducha. Celú sekulárnu kultúru je potrebné chápať ako podprahovo neustále spoluutváranú mysticky prijímanými náboženskými impulzmi.

 Všetko, čo sme doteraz povedali, sú len empirické pozorovania premien duševného života podľa prírodovednej metódy. Tieto pozorovania sú svetonázorovo neutrálne. Až ich spojením s materialistickou alebo idealistickou víziou sveta sa dostávame do roviny metafyzických špekulácií.

Môžeme veriť, že rytmy svetovej duše sú spôsobené neznámym periodickým kozmofyzikálnym faktorom, ktorý sa jedného dňa podarí objaviť. Alebo veriť, že sú inšpiráciami individuálnych duchovných inteligencií. Teoreticky by takto mohli ovplyvňovať naše mysle aj mimozemšťania, a žiadna fantastická možnosť sa tu nedá vylúčiť, ale ani potvrdiť, lebo takými úvahami sme vykročili za hranice vnímaného. Možných metafyzických vízií je viac, hoci nie každá koroboruje s pozorovaniami rovnako dobre. Ponechávam ich otvorené a nemyslím si, že by sa v dohľadnom čase podarilo medzi nimi definitívne rozhodnúť. Nie je to ani potrebné, pokiaľ by z odpovede nevyplynula žiadna odlišná životná prax.

Znovuobjavenie stredovekej angelológie moderným myslením nám otvára prístup k poznaniu nových psychospirituálnych zákonitostí. Metafyzické uvažovanie, akéhokoľvek druhu, na nich nič nemení. Za dôležité považujem vyvodiť z nich podnety pre život a aplikovať ich. Dejiny vo veľkom rámci nám dávajú ostrejší obraz o metamorfózach duševných síl, aké platia v malom pre jednotlivca. Dynamickú psychológiu opisujúcu vzájomné reagovanie psychických substancií a ich transmutáciu v plameni vôle vedenej cieľavedomým poznaním.

 • Zisťujeme, ako u mladej generácie neuvedomelý impulz k mystickému životu, keď nedostal príležitosť rozvinúť sa, klesá do závislosti od narkotík a erotiky.
 • Ako sa rebelantstvu dá predchádzať umeleckou výchovou.
 • Ako sa hrubá agresivita sublimuje vplyvom rytierskeho ideálu,
 • či ako hudba vyslobodzuje pohlavnú silu.
 • Ako sa u saturnského typu vyvinie sebadisciplína mnícha-vedca alebo potreba moci nad druhými, podľa toho, ako je vedený.
 • Vidíme, že niet demokracie bez pestovania filozofie, pretože jedno nebolo v dejinách nikdy bez druhého.
 • Že intelekt sa rozpadá na schizoidnú štruktúru, ak nepestuje spojenie s praxou.
 • Ako jednostranný dôraz na zmyslovú sústavu pravdy vedie k strate mravných zásad.
 • Či ako sa mier v spoločnosti zakladá kultiváciou zmyslu pre spravodlivosť a česť.

Vedome spracované inšpirácie sa vyslobodzujú do tvorivých rozkvetov, kým vytesnené v podvedomí sa stávajú deštruktívnou silou strhujúcou celé spoločenstvá do kolektívnych neuróz. Posledné venušanské obdobie okolo roku 1800 skončilo svetovou revolúciou a posledné marsické obdobie v 20. storočí svetovými vojnami. Je to výsledok toho, že nepoznáme sami seba a žijeme v úplnej nevedomosti o pohnútkach našich vlastných činov. Po storočiach extrovertnej vedy, ktorá celkom popierala možnosť introspektívneho poznania, je potrebná duchovná alfabetizácia, ktorá nás naučí osvojiť si reč archetypov ako samohlásky a spoluhlásky abecedy života.

pales1

Nemecká mystika (bodkovane) a japonský zen (čiarkovane) prežívali súčasný rozkvet v 13. a 14. storočí. Krivky tvorivosti podľa Underhillovej a Filipského. Koeficient korelácie r = 0,43

pales2Čchanoví a zenoví majstri Ďalekého východu (bodkovane) a súfijskí majstri islamu (čiarko-vane) boli súčasníci. Krivky tvorivosti podľa Filipského a Bondyho. Koeficient korelácie r = 0,67.

pales3Zjavenia archanjelov Michaela a Gabriela (podľa Židovskej encyklopédie a Katolíckej encyklopédie). Zjavenia slnečných a mesačných božstiev (podľa Slovníka antiky). Svätci s ikonografickým atribútom Slnka a Mesiaca (podľa Pfleiderera). 114 príbehov, Slnko na kladnej osi, Mesiac na zápornej. Dĺžka periódy 504 rokov, zenit okolo roku 293, nadir okolo roku 41, p < 0,003. Slnečná a mesačná symbolika pulzujú v antifáze.

pales4Osobnosti ideačného a senzitívneho typu uvedené v Encyclopedia Britannica. Percentuálny podiel idealisticky zameraných osobností (podľa Sorokina), zvyšok tvoria senzualisti. Dĺžka periódy 504 rokov, zenit okolo roku 270, nadir okolo roku 18, p < 0,003. Idealistická a senzualistická sústava pravdy pulzujú v rytmoch archanjela Slnka a Mesiaca.

http://www.sophia.sk/

 1 Eliade, M.: Dejiny náboženských predstáv a ideí. Agora, Bratislava, 1995.

2 Cashford, J.: Im Bann des Mondes. Mythen, Sagen und Legenden. Egmont, Köln, 2003.

3 Grof, S.: Psychologie budoucnosti. Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Argo, Praha, 2007.

4 Otto, R.: West-Östliche Mystik. Vergleich und Unterscheidung zur Wesensdeutung. Klotz, Gotha, 1926.

5 Jaspers, K.: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Fischer, Frankfurt, 1959.

6 Páleš, E.: Sedem archanjelov. Rytmy inšpirácie v dejinách kultúry a prírody. Sophia, Bratislava, 2007.

7 Sorokin, P. A.: Social and Cultural Dynamics. Bedminster, New York, 1962.

8 Jewish Encyclopedia. Funk&Wagnalls, New York, 1901-1906.

9 Páleš E., Mikulecký M.: 500-Year Periodicity in the History of Ancient Egypt and China. Androgens at Work? Neuroendocrinology letters 29 (4), 2008, s. 589-597.

10 Hastings J.: Encyclopaedia of Religion and Ethics. T. & T. Clark, Edinbourgh, 1913.

11 Meng-c’: The Works of Mencius. Preložil James Legge. Dover, New York, 1970. 3B9, 2B13,7B38.

12 Alfred Louis Kroeber: Configurations of Culture Growth. University of California, Berkeley, 1969.

13 Jung, C. G.: Flying Saucers: A Modern Myth. Routledge & Kegan Paul, London, 1964.

14 Roberts, R. M.: Serendipity, Accidental Discoveries in Science. John Wiley and Sons, New York, 1989.

Posted in Philosophy of Life | Pridaj komentár

Tajomstvo posvätných znalostí

Slovansko-Árijské Védy vyšli z úkrytu až po skončení poslednej Noci Svaroga v roku 7506 od S.Z.M.CH. (Uzatvorenie mieru v Hviezdnom Chráme), podľa nového kalendára v roku 1996. Volchovia Strážcovia odišli do hlbokého podzemia ešte pred tisíc rokmi na celú dobu trvania Noci Svaroga, ktorá bola najviac nemilosrdná a krvavá.

b1Slovansko-Árijské Védy sú napísané tak, že iba osvietená osoba môže pochopiť skutočný význam do nich vložených informácií. Informácie v nich sú zaznamenané na niekoľkých úrovniach, a preto každý čitateľ môže pochopiť len to, na čo je pripravený. Nič viac a nič menej, iba to, čo čitateľovi umožňuje jeho úroveň evolučného vývoja. Jednoduchým naučením významu narysovaných rún, ktorými sú napísané Slovansko-Árijské Védy, ich nie je možné správne prečítať a preniknúť do hlbších úrovní informácií, ktoré nesú. Týmto spôsobom sa nedopustilo, aby sa dôležité informácie dostali do nesprávnych rúk, alebo predčasne tým, ktorí nie sú schopní riešiť naliehavé problémy…

b2Pokiaľ nie je človek pripravený na informácie, tak si ich ani nevšimne, dokonca ani keď si pozorne prečíta celý text. To sa týka nielen sakrálnej informácie, ale aj akékoľvek inej. Mozog akéhokoľvek človeka vníma len informácie, na ktoré je pripravený a ktorým verí. V závislosti od informačnej základne, ľudský mozog si podvedome vyberá z prichádzajúceho dátového toku tie, ktoré sú v súlade s touto základňou. Dochádza k podvedomej filtrácii prichádzajúcich informácií a práve tento efekt ľudského mozgu použili tvorcovia Slovansko-Árijských Véd.

K tomuto sa ešte pridala informácia zaznamenaná na iných úrovniach, pritom informácia hlavná a tajomstvo sakrálnych informácií bolo zabezpečené. O tomto vedeli aj Temné Sily a preto po neúspešných pokusoch preniknúť do sakrálnych znalostí Svetlých Síl zmenili svoju taktiku a stratégiu. Začali ničiť zhabané knihy a iné zdroje, keď si predbežne vzali k sebe tie odrobinky posvätných znalostí, ktoré im boli dostupné.

Nikolaj Levašov „Zdroj života“ 1diel

zdroj

b3

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Eckhart Tolle – Souvislost s tím, co se nám děje

Toto nebude nikdy dostatečně-krát zopakováno a promyšleno:

uvedomela-zena-u-vodyExistuje souvislost mezi vaším stavem vědomí a tím, co se vám děje. Není to ani tolik osud nebo předurčení. To si lidé jen myslí. Váš život je určen tím, jak reagujete na to, co se děje. A to, co se děje dále, je určeno tím, jak reagujete nebo odpovídáte na to, co se děje teď.

Takže stane-li se něco na první pohled špatného, něco se nedaří, a je-li vaše reakce negativní, přitahujete další negativní věc. Jestliže je ale vaší reakcí odpověď: „Fajn, takhle to tedy je… a teď se s tím vypořádám“, další věc bude odrážet tento stav vědomí. Celý život mnoha lidí je chycen v proudu stejných nepříjemných věcí, které se jim dějí opakovaně. Protože si neuvědomují, že v jakémkoliv momentu na ně čeká v jejich životě svoboda v tom, že mohou reagovat jinak na to, co se děje.

Vaše reakce v přítomnosti určuje budoucnost. Ne to, co se vám stalo. Vaše reakce „teď“ předurčuje další moment. A to je způsob, jak můžeme měnit svůj život ~ raději, než být chyceni ve špatné karmě na hodně dlouhou dobu.

Je to velice snadné, ale vyžaduje to pozornost.

https://www.seberizeni.cz/eckhart-tolle-souvislost-s-tim-co-se-nam-deje/

 

Posted in Eckhart Tolle | Pridaj komentár

VEČE A AKO ĎALEJ

V septembri t.r. (ešte v 7524 od UMHCH) sme sa po prvý raz stretli na celoslovenských Veče v Nitre. Bolo to logické vyvrcholenie jednej etapy vývoja v našej krajine. Predtým sme avizovali celoslovenskú aktiváciu štruktúry ľudí, ktorí majú záujem sa spájať s cieľom niečo spoločne vykonať pre zmenu a na priblíženie hodnôt, ktoré vyznávali naši Predkovia a ktoré chýbajú v demokratickej spoločnosti. Vari nemusíme ani prízvukovať, že máme na mysli skutočný význam slova „demokracia“, t.j. tak, ako ho ponímal ešte Platón a vôbec celý starovek vrátane našich Predkov.

gamajunVzhľadom na vývoj príspevkov na Veče je jasné, že situácia sa nevyvinula tak, ako sme predpokladali – ale nemožno to nazvať zlyhaním. Tak ako sa strom nemôže zo semena hneď zmeniť na ohromnú konštrukciu zrelého stromu bez postupnej reťaze zmien, tak ani všetka nízkofrekvenčná energia nie je schopná sa transformovať na vysokofrekvenčnú bez zákonitých evolučných etáp. A my nie sme nič iné ako forma energie – nič viac a nič menej. Energia nie je iba to, čo si úzko ohraničený človek zvykol nazývať energiou – zvyčajne za ňu považuje iba to, čo hreje a svieti. Ale energia to je aj Zem, aj vzduch, aj to, čo nevidíme, lebo sa to nachádza za hranicou nášho ponímania. Všetko okolo nás je energia, ktorá je vyjadrená v rôznych formách. Energia je proste ľubovoľný druh matérie ako fyzickej, tak aj jemnohmotnej úrovne, ktorá sa nachádza za hranicou ponímania človeka.

Energia je zároveň nekonečné stupňovité schodisko prechodných stavov matérie. V nižšom frekvenčnom spektre je fundamentom hrubá, fyzická matéria, ale v hornom frekvenčnom rozsahu to je vyšší stav Ducha, Duchovná matéria. Pre tých, ktorí si zvykli hľadať slovné hračky hneď dopĺňame, že budeme používať výrazy, na ktoré je dnešný človek zvyknutý – bez ohľadu na to, že existujú aj ekvivalenty v našom prastarom – staroslovienskom – jazyku. V tomto prípade je pre nás dôležitejšia ľahká zrozumiteľnosť ako hra na mačku a myš. Všetko má však svoje hranice a súvislosti vyplynú ďalej v texte.

Na Veče sa tradične stretávajú členovia Občín – ale dnes je potrebné jasne porozumieť tomu, čo to je Občina. Je to skupina ľudí, ktorí vyznávajú špecifický systém hodnôt a skrz neho spoznávajú špecifický systém poznatkov. Taká skupina je teda spojená niečím, čo je spoločné pre všetkých členov spoločenstva. Je to zároveň skupina, v ktorej každý jej člen pozná svoje miesto, t.j. má v nej svoju neopakovateľnú úlohu. Plnenie tejto úlohy každým členom Občiny určuje vývoj Občiny ako celku. Občina je – inými slovami – jednorodé spoločenstvo, v ktorom každý člen pozná, má a napĺňa svoje funkcie a povinnosti.

Z védického pohľadu sa na všetko vôkol nás pozeráme ako na odraz vyšších štruktúr, t.j. môžeme ponímať náš svet ako holografický Obraz Vyššej reality. Preto môžeme použiť princíp „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Ak teda náš Svet považujeme za mikrokozmos, tak musí existovať makrokozmos, teda niečo také ako „zdrojový kód“ programu nášho Sveta, t.j. Sveta Javi. Duchovná a fyzická rovina nie sú dva do seba nezapadajúce protiklady, ale sú súčasťou jediného celku v tom istom živom organizme ohromného Jestvovania, ktorí ľudia odpradávna nazývajú Kozmosom.

Kozmos obýva nespočítateľné množstvo foriem Života – stačí otvoriť Knihu Svetla – ktoré majú svoje vlastné Duše s vlastnými cieľmi vývoja. Každá Duša – nezávisle od toho, v akej materiálnej alebo jemnohmotnej forme prechádza svojím evolučným vývojom – nie je náhodnou, samostatnou entitou sama pre seba, ale je to predprogramovaný, presne zostavený a „prepočítaný“ komponent Zhora ako určitá konkrétna Jednotka. Má povinnosť pre ohromnú Bytosť Kozmosu vypĺňať konkrétnu úlohu, ktorá je rovnako ako jej samotná existencia daná Zhora. Z tohto pohľadu vyplýva záver, že človečenstvo ako forma jestvovania je stav matérie nevyhnutný na určitý časový úsek. Dá sa to porovnať s nejakou bunkou v tomto organizme, ktorá sa v potrebný čas zrodí kvôli konkrétnemu cieľu a ktorá neodvratne zanikne po vyplnení svojej úlohy.

Ale samotný vývoj každej z Jednotiek (Duše), ktoré tvoria človečenstvo, ako aj iných Jednotiek, ktoré osídľujú ohromný organizmus Kozmosu nepredpokladá zastavenie vývoja smrťou. Tá je iba transformáciou Duší najskôr skrz púť postupných materializácií vo fyzickej matérií a potom v jemnohmotnej. Toto pokračuje až po dosiahnutie najvyšších stavov Ducha. To, ako si Duša viedla v predchádzajúcom živote ovplyvňuje jej ďalší mód chovania v ďalších inkarnáciách, alebo aj ďalej, na úrovniach existencie Hierarchie v Pravi. Jednotlivé Bytie možno považovať za špecifický prvopočiatok, ale čo do svojej podstaty pochádza z tých najvyšších úrovní, t.j. z Pravi. Čo sa týka svojej všeobecnej konfigurácie je vytvorené nato, aby jediné celé mohlo byť časťou, a aby časť mohla byť jedinou Podstatou Jestvovania. Takto došlo k implementácii obsiahnutia všetkého v jednom a jedného v mnohom.

Vyššie Jestvovanie, alebo inak ten ohromný kozmický organizmus, v ktorom existujeme a vyvíjame sa je výtvorom druhých, ešte Vyšších Bytostí, ktoré sa vyvíjajú na ešte vyšších rovinách jestvovania. A takto sa zrodila závislosť jedinej celostnosti v celom objeme od jednej časti, ktorú obsahuje. Bez nej Jestvovanie nebude mať tie konštruktívne údaje, ktorými je v plnej štruktúrnej konfigurácii a prestane byť samým sebou. Ale toto nemôže nastať vďaka systematizácii a kontrolno-kvalitatívnemu odberu novovytvorených Jednotiek po ich prvej z rady etáp životnej púte na materiálnej úrovni jestvovania, na úrovni ktorej je Jednotka podriadená štádiám inkarnácií. Systém vývoja Jestvovania zahŕňa v sebe mechanizmus kontrolno-kvalitatívnej regulácie aj všetkých znovuvytvorených Jednotiek čo znamená, že nepodarok nebude prepustený vyššie.

08_sirinKvalitatívny výber Jednotiek – t.j. Duší – sa realizuje na počiatočnej etape vývoja v materiálnej Úrovni Javi, t.j. po rade ich prvomaterializácií na Zemi. To je systém „spracovávania“ – Duše, ktoré nemali šťastie sú rozkódované po určitom počte inkarnácií a prestanú existovať ako osobnosti, t.j. nad úroveň Zemskej roviny nie sú prepustené – a hotovo.

Formujúcim momentom Jednoty je zdokonaľovanie celostnej štruktúry Jestvovania vďaka vývoju a zjednocovaniu nekonečne potenciálnych súčastí množstiev častí svojej Podstaty. Nekonečnosť je v tomto význame vyjadrená špecifickým štádiom konečných čo do kvality vytvorených objemov, majúcich nedokonalosť vo vývoji na danej Úrovni zdokonaľovania. Takýmto spôsobom sformovaná potenciálna báza dáva Jedinocelostnej štruktúre stavby funkciu nekonečnosti v zdokonaľovaní všeobecného potenciálu vďaka vývoju vlastných prvobytných základov. O vývoji akýchkoľvek miniobjemov alebo Jednotiek možno hovoriť ako o nekonečnosti evolúcie v celom. Ľubovoľná nekonečnosť vyjadruje štádium konečných objemov, ktoré sa menia kvalitatívne aj kvantitatívne. Nekonečnosť existuje iba vďaka tomu, lebo ľubovoľná etapa vývoja akejkoľvek formy predstavuje nedokonalosť vo vývoji na danej Úrovni zdokonaľovania, a teda možnosť ďalšieho evolučného vývoja.

Vráťme sa teda k našej Občine. Ako Rody tvoria Občiny, tak Občiny tvoria Dŕžavu. A pretože ako hore tak dolu, tak nie je jedno ako sú formované Občiny. Zásadne sa formujú zdola, od základných buniek spoločnosti. Aká je kvalita Občín, taká je kvalita celej spoločnosti – čo dnes určite netreba komentovať. Vytvoriť Občinu – v zmysle jej definície na začiatku – nie je vôbec jednoduchá vec. Závisí totiž od každej jej „bunky“, t.j. jednotky. Naši Predkovia používali porovnanie so sudom medu a lyžičkou dechtu. Lyžička dechtu znehodnotí celý sud medu, ale lyžička medu nenapraví sud dechtu.

Ak sme pochopili význam Občiny – môžeme hovoriť o komponente Kozmosu – tak môžeme prejsť priamo k téme tohto článku. V tomto roku sa nám po prvý raz podarilo osláviť oba najdôležitejšie Sviatky nášho Leta – Sviatok Kupalu aj Letný Deň Perúna. Pochvala patrí najmä organizátorom oboch podujatí, t.j. Považskej Občine aj skupine v okolí Liptovských Revúc. Samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Máme na mysli najmä stany, organizáciu stola pohostenia, vareniu na ohnisku, príprave dreva a pod. Na Liptove pribudla aj skutočne profesionálna organizácia – čo nie je na podujatiach kde je veľa ľudí nijako zanedbateľné – záchodov. Rovnako bolo veľmi pekné organizovanie lukostreľby pre deti. Všetkým naozaj srdečná vďaka.

Čo sa týka Sviatku Perúna, možno jeden postreh. Ako vyplýva z úvodu, skutočný vývoj má svoje štádiá a žiadne sa nedá preskočiť. Sme ešte ďaleko od správneho vzťahu k Prírode, preto nie každá „ekológia“ musí existovať za každú cenu. Vďaka tomuto komponentu sme zdĺhavejšie zapaľovali Oheň. Tu patrí aj rýchlosť spievania Hymny Ohňu. Pomalý rytmus nastavuje pomalý dej, čo je všeobecne platné. Za „ekologické“ môžeme však považovať napríklad tie matky či rodiny celkovo, ktoré prišli na miesto osláv na vlakoch, hromadných spojoch a pešo. Napríklad jeden účastník prišiel na bicykli až z Mladej Boleslavi – a to už je čo povedať.

Nemôžeme nespomenúť, že niektorí si mýlia slávenie Sviatku s nejakým festivalom. Tu nejde o žiadne vystúpenia skupín či jednotlivcov alebo prehrávanie reprodukovanej hudby. Skôr – presnejšie predovšetkým – tu ide o ukážky toho, čo účastníci osláv dokážu sami. Môže ísť o spev, hru na hudobných nástrojoch, tance, bojové umenia a podobne – ale vždy má ísť o umenie tých, ktorí sa osláv zúčastňujú.

10_gamajunNa Sviatky má vtedy význam chodiť, ak naozaj chceme pracovať na svojom Duchovnom vývoji. Ako je nastavená myseľ, taká energia na nás zostupuje. Na našich Sviatkoch – a najmä týchto dvoch – je poskytovaná možnosť využívať energie. Vieme, že pri týchto – pre nás hlavných – sviatkoch dochádza k dlhodobým výtryskom energií, s ktorými by sme sa mali učiť pracovať a používať ich. Tok energií sa spúšťa už pri úvodných slovách Obradu a trvá v podstate po celý čas. Preto je dobré ostávať na mieste osláv po celú noc, lebo aj v spánku pôsobia energie na naše biopole blahodarne. Takto dochádza aj k rozširovaniu Vedomia.

Nečudo, že tieto Sviatky – vďaka blahodarnej energii – boli „zabudnuté“, ale namiesto nich nám „ponúkajú“ slnovraty. Slnovrat je síce tiež sviatok, ale na rozdiel od Kupalu a Perúna je z energetického pohľadu „zaujímavá“ hodina zmeny pohybu Slnka a plus-mínus cca 10 minút. Hotovo, nič viac. Navyše slnovraty vytvárajú dojem, že sme boli primitívi, ktorí dokázali registrovať iba takéto úkazy.

Ak hovoríme o energiách, tak ešte jedna poznámka. Pred akýmkoľvek energetickým cvičením – vrátane bojových umení – je dôležité si vyjasniť, čo chceme danou aktivitou dosiahnuť. Môže ísť o Duchovný vývoj, celkový dostatok a pod. Podľa toho čo máme v mysli bude táto „filtrovať“ druh energie, ktorý danou energetickou aktivitou naberáme. Energiu vôkol nás populárne nazývame Prana, alebo tradične slovansky Rieža. Ide principiálne o to isté. Ak ľudia iba „žijú z Prany“ to ešte neznamená, že sa „kŕmia“ pozitívnou energiou – spravidla konzumujú to, čo sa nachádza v ich okolí. Boli sme stvorení s tráviacim traktom, preto nie div, že mnohí „Pranojedi“ končia so zhubnými ochoreniami tráviaceho traktu. Tieto otázky budeme preberať v pripravovaných kurzoch Psychoenergolytiky.

Ak by sme chceli „natvrdo“ prejsť na režim Kopného Práva, tak východiskové podmienky sú veľmi jednoduché. Voliť môže kopný muž, ktorý musí mať vek minimálne 50 rokov, mať už vnúčatá, je hlavou Rodiny a narodil sa na zemi kde žije. Okrem ďalších detailov sa všetky spory rozhodujú jednohlasne, t.j. vec sa musí vyjasňovať dovtedy, kým všetci stanovisko pochopia a súhlasia, alebo vec zavrhnú. Pretože veci sa dávajú do pohybu od desiatnika, tak je očividné, že všetko začína voľbou zdola. Takto si v každej Občine naši Predkovia zvolili toho, kto ich zastupoval. Preto možno povedať, že Dŕžava držala na moci Rodov, t.j. na Občinách. A ako to môžeme použiť dnes?

Aby sme išli poporiadku, tak pri návrhu našej celoplošnej organizácie sme vychádzali z dvoch smerov. Vytvorila sa skupina ľudí, ktorí sa najaktívnejšie prejavovali v príprave podkladov na celoplošnú činnosť – ale nebola to skupina ľudí zvolená zdola. Na druhej strane – koľko máme už na našom území zorganizovaných a fungujúcich Občín? Odpoveď poznáme všetci. Pretože v takomto rozložení energií sme nedosiahli na Veče súlad, nemá význam ďalej pokračovať, kým sa veci nedajú do súladu. Ale tu musíme brať do úvahy aj faktory, ktoré sa veľmi dlho do úvahy nebrali – ak chceme vyjsť zo slepej ulice. O čo ide?

V minulosti boli vytvorené Pravidlá pre ľudí, ktorí žili v minulosti. Vzhľadom na situáciu, v akej sa nachádzame dnes – a nie je nijako ružová – môžeme povedať, že sme ZLYHALI. Za posledných cca 2 000 rokov sme mali Duchovne vyrásť tak, že dnes mal náš mozog pracovať niekde na úrovni 50%. A kde sme? Komu pracuje mozog na nejakých 5-6% toho môžeme považovať za mimoriadny nadpriemer. Problém však je, že Vesmír neberie do úvahy naše zlyhanie – on nás postupne ale nezadržateľne presúva do oblasti Vysokých frekvencií – Noc Svaroga už skončila. Pre tých, ktorí „čakajú“ na ukončenie Veku Vodnára tiež nemáme dobrú správu – tu síce termíny nie sú až také exaktné, ale všetky dostupné hovoria o skončení v rokoch 2012 až 2013. Tak či onak, Nový Vek začal.

Prostredie nových, Vysokých energií vyžaduje kompatibilitu mozgu na úrovni okolo 50%. Pre nižšie frekvencie bude definitívny nástup smrteľný. Pravdou je, že okolie sa zatiaľ mení pomaly, ale už zreteľne. Kedysi sa hovorilo o rodiacich sa zázračných deťoch „Indigo“, čo je termín vymyslený zakladateľom Scientologickej cirkvi Hubbartom. Indigo síce leží v temnej časti spektra, ale fakt, že sa začali rodiť iné deti nastal. Dnes už sme zase ďalej – hovorí sa o „Briliantových“ deťoch. Skryť sa to jednoducho nedá. Problémom však ostáva energetický potenciál rodičov – najčastejšie z detí vychovávajú ešte horších biorobotov ako sú oni sami. Je to smutné, ale je to fakt – za ktorým sa ťahá strašná zodpovednosť rodičov, biorobotmi zatiaľ ešte nevnímaná.

Treba povedať, že tradičné, staré prístupy nie sú principiálne zlé, ale my namiesto Duchovného vývoja volíme obchod. Zdravomyslie však tak či onak predpokladá komponent vlastnej skúsenosti aj radu odborníka v danej oblasti. Ako teda z toho von? Jediná istá cesta je vytvorenie si priameho kontaktu na svojho Nebeského učiteľa – čo je ten zástupca nášho Rodu, ktorý bol pri našom vzniku (nie tejto inkarnácii) a „vykonáva nad nami dohľad“. Je to teda priame spojenie na Rod bez egregoru. Tento kontakt je možný výlučne na Vysokých frekvenciách – a toto je aj hlavnou úlohou komplexu cvičení Psychoenergolytiky, hoci „vedľajším účinkom“ je aj bojový systém Biely Medveď. Hlavný cieľ však je štart Duchovného vývoja, rozširovanie Vedomia.

Takže sme tu. Okolitý svet sa zmení – zatiaľ nie je jasné, či to bude vojna, kataklizma, či kombinácia oboch. Môže sa to zaobísť aj bez toho, ale zmena nastane. V Knihe Múdrosti Perúna sa hovorí o Ohni odplaty, ktorý zostúpi z Nebies. Môže ísť o Vysokoenergetické bytosti – Legov – ktoré sú plazmovej podstaty. Naša Duša je tiež plazmovej podstaty – preto ju čistíme na Sviatkoch preskokmi cez vatru. Nebeská plazma zostúpi a bude páliť temné komponenty v našich biopoliach, čo vyvolá okamžitú energetickú nerovnováhu a smrť väčšiny takto zasiahnutých ľudí. A – koniec koncov – môže ísť aj o kombináciu všetkých faktorov. Napríklad Vanga pripomína, že pri udalostiach „čistky“ nepomôžu ani peniaze, ani iné miesto na Zemi.

Tu musíme hneď doplniť, že nepodávame žiadne presné termíny a opisy. Isté je iba to, že novo materializujúce sa Duše budú schopné žiť v novom prostredí, ostatní budú z neho odstránení. Presnejšie, väčšina bude z neho odstránená. Také sú aktuálne predpovede podávané kontaktérmi s Vyššími Svetom. V podstate však sedia so starými.

Ako hore tak dole, ako vnútri tak navonok – už to poznáme. Kto má akú frekvenciu mysle, tam bude aj zaradený. Svoju frekvenciu si totiž každý vybral sám, svojim spôsobom života a hodnotami, ktoré vyznáva, resp. nevyznáva. Ale tu vstupuje do hry ďalší veľmi dôležitý faktor. To, čo platilo pre našich Predkov dnes nemusí platiť v celku – veď pri znalosti týchto podkladov sme tak či onak prehrali. V praxi teda už nie je dôležité, či nosíme dlhé vlasy, brady alebo ľudové kroje. Môžu byť ako sprievodným javom Duchovne zrelého človeka, tak aj kamuflážou. Rovnako nie je dôležité, kto vie čo odrecitovať – čo neznamená, že „recitované“ časti sú zákonite zlé. Všimnite si napríklad psa. On síce svojho pána spozná podľa hlasu či postavy – ale aj tak si musí všetko overiť oňuchaním. Zvieratá to majú zložitejšie, lebo my ľudia sa obliekame často každý deň úplne inak. Overenie zovňajšku teda nie je dosť, musia vykonať aj „hĺbkovú kontrolu“. A čo robíme bežne my? Spoliehame sa na „Image“, podstatu neoverujeme skoro nikdy. Berme si príklad zo zvierat, je čas to zmeniť.

14_alkanostRecitovanie védických textov, nosenie kroja, dlhých vlasov či brady dnes teda nie je také dôležité, najmä ak človek začína vedome pracovať s energiami. Ale tak či onak ide iba o povrchové ukazovatele. Nikto nezrušil Kony Rita ani nedal právo odoberať život iným bytostiam len pre zisk či preto, lebo „mäso môžem“ alebo že drevo sa dobre predáva do zahraničia.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj tých, ktorí by chceli ľudí odhadovať iba podľa ich zovňajšku. Medzi najčastejšie prípady patrí farba očí či vlasov. Aj keď sú to skutočne platné parametre, nemožno ich dnes považovať za absolútne a neomylne ukazujúce o koho ide. Pre tých, ktorým to nestačí pripomíname skúsenosť, ktorú opisuje David Icke. Rovnako dnes nie je smerodajná farba vlasov – ide v podstate o ten istý princíp. Pretože tvari vedia mimikrovať, tak „ideálny Slovan“ čo do zovňajšku je skôr podozrivý… aj keď netreba hneď každého podozrievať. Práve nato nám naši Predkovia zanechali princíp Zdravomyslia. Veď napríklad nacistická ideológia – ktorá nemá s nami nič spoločné – považovala za ideálneho Árijca blonďáka s modrými očami. Ale z nášho – vlastného – pohľadu to je Svätorus. Samozrejme že to neznamená, že neexistujú iné „podporné indikátory“, ale to je už iná téma.

V Rusku kresťanská cirkev dlhodobo posielala provokatérov medzi slovanské Občiny, ktorí veľmi často začali vystupovať extrémne radikálne ale navonok „slovansky“. Toto privolalo už logickú reakciu štátneho aparátu a tak sa stalo čo sa stalo. Teda ďalší ukazovateľ – ak chceme použiť skúsenosti z Ruska – je vyvarovať sa extrémne „rýchlemu“ slovanstvu. Máme na mysli tých, ktorí napr. ešte pred rokom o slovanskom védizme ani netušili, ale dnes by najradšej „evanjelizovali“ všetkých. Buď ide o nevyzretých jedincov (semienko sa nemôže stať hneď stromom) alebo aj provokatérov. Výber necháme na vás.

Ak si to zhrnieme, výsledok je pomerne jednoduchý. Občina je homogénne spoločenstvo, ale v dnešných podmienkach nemusí byť výlučne „usadená“ v klasických Rodových osadách. Skôr prichádza do úvahy – vzhľadom na špecifiká našej krajiny – prepojenie „virtuálne“. U nás nie je problém sa hoci aj ten istý deň stretnúť, ak nastane taká potreba. Kto chce ísť žiť priamo do Rodovej osady môže – je to jeho vec. Občiny musia vznikať prvé, ich zástupcovia môžu následne tvoriť aj vyššiu štruktúru podľa potreby. Najskôr teda vytvoriť Občinu, potom organizovať ostatné. Naopak to nepôjde, už sme sa presvedčili.

Ale pred nami stojí aj veľa ďalších úloh, nejde iba o Rodové osady. V školách učia naše deti cudzej ideológii, nenavrátili nám naše Sväté miesta, kde by sme mohli znovu stavať Svätilištia a Kapištia, celkovo dnešná spoločnosť je nevedomá vlastnej minulosti, veľkosti vlastných Predkov.

Čo sa týka nášho vlastného postoja – rovnako ho budeme modifikovať vychádzajúc z danej skúsenosti. Naša úloha je a ostáva prinášať poznanie. Nebudeme teda viac vstupovať do žiadnych organizačných zoskupení. Ostatné veci budú postupne privedené na patričnú mieru.

16.10.2016

http://www.tartaria.sk/vedy-a-viera/viera/vee-a-ako-alej

02_sirinaalkonost

 

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Móda odhaleného tela vedie k vymieraniu národa

a1-kitaev-smykSúčasná móda, ktorá odhaľuje ženské telo vedie k zániku európskej civilizácie. Dokonca na svojom území je nahradzovaná inými etnickými skupinami, u ktorých je zakázané aj čiastočné odhaľovanie ženského tela. Miesto Európanov zaberajú národy chrániace cudnosť a zahaľovanie ženského tela a tým chránia aj svojich mužov.

Módne zvýrazňovanie ženských predností, ktoré provokujú u mužov sexuálnu túžbu, je možné označiť, ako vytvorenie „sexuálneho stresu“. Vďaka nemu sa aktivuje zložitý komplex „sexuálneho odmietnutia“, ktorý kulminuje impotenciou a onkologickými ochoreniami. O tom píše známy lekár, vedec a akademik, Leonid Alexandrovič Kitaev-Smik, ktorý sa zúčastnil prípravy prvých sovietskych kozmonautov Jurija Gagarina a iných, člen Svetovej akadémie ekológie, vedecký pracovník Ruskej akadémie vied, vo svojej monografii „Psychológia stresu“ (2009).

Pre jasnosť a pochopenie fyziológie tohto procesu, dáva vedec príklad zo života zvierat. Samica vo svete zvierat hľadá inštinktívne najlepšieho samca, schopného splodiť životaschopného potomka a pritom odmieta horších samcov. Túžba u týchto stále zostáva, nie je uspokojená, ale potlačovaná. Obsah androgénov v ich krvi je zvýšený, to znamená onkologicky nebezpečný. U pravidelne odmietaného samca zvýšená úroveň androgénov spôsobuje rozvoj benígne zväčšenej prostaty a vo väčšine prípadov to vedie k sexuálnej impotencii. Vďaka tomuto mechanizmu sa vylučujú slabí samci z populácie a okrem toho, u niektorých z nich zväčšená prostata spôsobuje smrteľné onkologické ochorenia. Vo vede sa momentálne hromadia dôkazy, že podobné procesy prebiehajú aj u ľudí. Tu sa môže skrývať vysvetlenie, prečo bohaté a rozvinuté národy západu vymierajú.

a2Za posledné desaťročie ochorenie benígnej hyperplázie prostaty a rakoviny prostaty ako epidémia postihuje mužov v krajinách európskej civilizácie. Začiatkom 21. storočia je už u 45 % mužov nájdený adenóm prostaty. Má ho polovica mužov nad 40 rokov. Americkí patológovia odhalili rakovinu prostaty u 80 % mužov, ktorí zomreli starší ako 60 rokov. Naopak, v moslimských krajinách nie je taký rast mužských onkologických ochorení aj napriek tomu, že európske západné krajiny majú medicínu na oveľa vyššej úrovni, rovnako aj vyššiu životnú úroveň.

V krajinách, kde dominuje konzumná spoločnosť, sa v posledných desaťročiach stalo normou módne oblečenie zdôrazňujúce ženské prednosti, inak povedané jazykom vedy, sekundárne pohlavné znaky. Každodenné dotieravé ženské bruchá a pupky, oblé obtiahnuté tvary a hlboké výstrihy.  Z fyziologického hľadiska sú to všetko signály, ktoré vzbudzujú u mužov túžbu. Sexuálne vzrušenie by malo viesť k súloži, taký je mechanizmus stanovený prírodou. Pokiaľ sa vzrušenie spúšťa často a bezvýsledne, prestáva byť realizované a vytláča sa do podvedomia. K častým pohľadom na ženskú krásu na uliciach, v kanceláriách, v mestskej doprave, si muži zvyknú a dokonca si ani nevšimnú svoje vzrušenie. Ale ponorené do podvedomia sexuálne vzrušenie mužov pokračuje dávkovaním do krvi androgény, ale už nie v onkologicko bezpečnom množstve, ale s karcinogénnou dávkou. Aktivuje sa evolučný mechanizmus „odstránenia slabých samcov z populácie“.

love_eyeV priemere mestský obyvateľ vidí také signály 100 až 200 krát za deň. Výsledkom je, že často vzrušený, ale neuspokojený muž, dostáva do organizmu silnú karcinogénnu zničujúcu dávku, ktorá vedie k onkologickému výsledku.

„Mnohé ženy 21. storočia doslova kopú hroby zdraviu mužov svojimi odhalenými nohami a hlbokými výstrihmi. Každá krásavica, ktorá ide na rande v krátkej sukni, robí iba jedného šťastným a desiatich ďalších invalidmi. Striptérky je možné všeobecne nazvať „zbraňou hromadného ničenia“, ktoré prevrátilo západnú civilizáciu v spoločnosť chorých mužov.“ Hovorí L.A. Kitaev-Smik.

Zdravé národy sú tie, ktoré žijú v súlade s tradičnými hodnotami svojich predkov. Predovšetkým sú to moslimské národy, ale takými boli aj predkovia Slovanov. U všetkých ruských národností, ešte v 19. storočí, ženský odev pokrýval telo priestrannými šatmi, dlhými sukňami a rôznymi druhmi krojov. Tieto šaty boli svetlé, slávnostné, mnohofarebné. Zdobili ženy a priťahovali mužov, ale bez erotických výziev. Nikde neobopínali postavu a v žiadnom prípade hrudník. Pokiaľ si všimneme staré fresky, ikony, portréty dám z minulých storočí, uvidíme kultúru cudného krásneho ženského oblečenia. Zachovávaním cudnosti a pokrytím svojich žien spoločnosť chránila zdravie svojich mužov. Dnes je potrebné nájsť vhodný kompromis módneho s tradičným a obnoviť optimálny pomer krásy a zdravia. Taktiež pochopiť skutočný účel oblečenia.

zdroj

2lv3y8ysndy

Posted in Dejiny | Jeden komentár

Americký holokaust

Indiáni, pôvodní obyvatelia Ameriky boli vyhubení takmer všetci rôznymi dobyvateľmi prérií a inými zločincami, ktorých doteraz v USA a Kanade považujú za národných hrdinov. Každý vie o holokauste, genocíde židov, ale genocída Indiánov na základe etnického pôvodu sa zamlčuje.  Ide jednoznačne o genocídu, pretože ľudí zabíjali iba preto, že sú Indiáni. Viac ako pol storočia po objavení Ameriky miestne obyvateľstvo nepovažovali za ľudské bytosti.

a5

Hitler je iba začiatočník v porovnaní s „dobyvateľmi Ameriky“. V dôsledku genocídy Indiánov, tiež známej ako „päťstoročná vojna“, bolo zlikvidovaných 95 zo 114 miliónov pôvodných obyvateľov súčasných teritórií USA a Kanady. Hitlerovská koncepcia koncentračných táborov je spojená s jeho štúdiom anglického jazyka a histórie Spojených štátov. Hitler obdivoval tábory pre Búrov v Južnej Afrike a pre Indiánov na divokom západe, taktiež často vysoko oceňoval účinnosť likvidácie pôvodného obyvateľstva Ameriky.

Termín genocída pochádza z latinčiny (genos – rasa, kmeň, cide – vražda) a doslovne znamená zlikvidovanie alebo zničenie celého kmeňa, alebo národa. Oxfordský anglický slovník definuje genocídu ako úmyselné a systematické vyvražďovanie etnických a národnostných skupín.

a3Vláda USA odmietla ratifikovať dohovor OSN o genocíde. A niet divu. Veľa aspektov genocídy bolo realizovaných na pôvodných obyvateľoch Severnej Ameriky. Zoznam americkej politiky genocídy zahŕňa: masové vyvražďovanie, biologické vojny, nútené vysťahovanie z domovov, zbavenie slobody, zavedenie cenností iných ako pôvodné, nútená chirurgická sterilizácia miestnych žien, zákaz pôvodných religióznych obradov, atď.

„Konečné rozhodnutie“ problému Indiánov Severnej Ameriky sa stalo vzorom pre budúci židovský holokaust a juhoafrický apartheid. Ale prečo je najväčší holokaust skrytý pred verejnosťou? Nie je to preto, že to trvalo tak dlho, až sa to stalo zvykom? Jednoznačne, že táto informácia o holokauste je zámerne odstránená z databázy znalostí a z vedomia obyvateľov Severnej Ameriky a celého sveta.

 Študenti sa doteraz učia, že veľké územia v Severnej Amerike boli neobývané. Ale do príchodu Európanov tu prekvitali mestá amerických Indiánov. Ľudia boli zdraví a sýti. Prví Európania boli porazení. Poľnohospodárske produkty vypestované domorodými národmi získali medzinárodné uznanie.

a8-kopiaGenocída severoamerických Indiánov je horšia ako rasová segregácia v Južnej Afrike a genocída Židov počas druhej svetovej vojny. Kde sú pamätníky? Kde sa konajú pamätné obrady? Na rozdiel od povojnového Nemecka, Severná Amerika odmieta uznať genocídu Indiánov. Vlády Severnej Ameriky nechcú priznať, že to bolo a zostáva systémovým plánom likvidácie väčšej časti pôvodného obyvateľstva.

a9native-american-genocide300xjpeg1Pojem „konečné riešenie“ nebol vymyslený nacistami, ale bol to Duncan Campbell Scott, ktorý sa v apríli 1910 staral „o indiánsky problém“. „Uvedomujeme si, že indiánske deti strácajú svoju prirodzenú odolnosť voči chorobám v týchto tesných školách, a že zomierajú oveľa rýchlejším tempom ako vo svojich dedinách. Ale to samo o sebe nie je dôvodom pre zmenu tejto politiky smerovanej ku konečnému riešeniu nášho indiánskeho problému.“ Európska kolonizácia Ameriky navždy zmenila život a kultúru pôvodných obyvateľov Ameriky. V 15. až 19. storočí boli ich osady zničené a ľudia vyhubení, alebo zotročení. Marlon Brando vo svojej autobiografii venuje niekoľko stránok aj genocíde Indiánov: „Potom, ako im zobrali pôdu a tí, ktorí prežili, boli vyhnaní do rezervácií a vláda k nim poslala misionárov, ktorí sa  z nich snažili urobiť kresťanov. Potom, ako som sa začal zaujímať o amerických Indiánov, som zistil, že mnoho ľudí ich nepovažuje ani za ľudské bytosti. A tak to bolo od samého začiatku.“

Cotton Mather, učiteľ na Harvardskej univerzite, čestný doktor Univerzity v Glasgowe, minister, spisovateľ a novinár, porovnával Indiánov s deťmi satana a považoval za božiu vôľu  zabíjať pohanských divochov, ktorí stáli v ceste kresťanstva.

a7_smallpox-killed-the-native-americansV roku 1864 plukovník americkej armády John Shevinton po rozstrieľaní z húfnic ďalšej indiánskej dediny povedal, že indiánske deti nie je potrebné ľutovať, pretože z hnidy vyrastie voš. „Ja som prišiel zabíjať Indiánov a považujem to za právo a čestnú povinnosť. A je nutné použiť akékoľvek prostriedky na zabíjanie Indiánov.“

Keď raz opäť USA vyjadrujú svoju túžbu osvietiť ďalší „barbarský“ národ  žijúci bez duchovnosti a v totalitarizme, nemali by sme zabúdať, že sami USA sú nasiaknuté mŕtvolným zápachom a nimi používané prostriedky ťažko nazvať civilizovanými. Je nepravdepodobné, že ich ciele nie sú zamerané na svoj vlastný zisk.

http://www.biosferaklub.info/americky-holokaust/

a6a10

 

Posted in Dejiny | Komentáre (2)

Jsme částí Země

Jsme částí Země – řeč náčelníka Seattlea k prezidentu USA v roce 1855

noah-seattleRoku 1855 vyzval americký president Franklin Pierce indiánský kmen Duwamishů, jenž žil ve státě Washington na severozápadě USA, aby prodal své území bílým osadníkům a usídlil se v rezervaci. Na požadavek, vybízející k činu dosud neslýchanému, prý odpověděl náčelník Seattle touto řečí:

Velký náčelník ve Washingtonu posílá zprávu, že si přeje koupit naši zem. Velký náčelník nám posílá také slova přátelství a dobré vůle. To je od něj přívětivé, neboť my víme, že našeho přátelství nemá zapotřebí. Ale my jeho nabídku uvážíme, neboť víme, že když neprodáme, přijde snad bílý muž s puškami a naši zem si vezme.

Jak je možné oblohu nebo teplo země koupit či prodat? Tato představa je nám cizí. Když nevlastníme svěžest vzduchu a třpyt vody, jak to od nás může koupit? My se rozhodneme. Co říká Seattle, na to se může velký náčelník ve Washingtonu spolehnout tak jistě,  jako se náš bílý bratr může spolehnout na návrat ročních dob.Má slova jsou jako hvězdy, nezaniknou. Každý kousek této země je mému lidu svatý, každé lesknoucí se jedlové jehličí, písečné pobřeží, mlha v tmavých lesích, každá paseka, každý bzučící hmyz je v myšlenkách a zkušenostech mého lidu svatý. Míza, která stoupá ve stromech, nese vzpomínku rudého muže. Když mrtví bílých odcházejí, aby se toulali pod hvězdami, zapomínají na zemi svého narození.

Naši mrtví na tuto divukrásnou zemi nikdy nezapomenou, neboť ona je rudému muži matkou. Jsme částí země a ona je částí nás. Vonící květiny jsou naše sestry, srnci, kůň a velký orel jsou našimi bratry. Skalnaté výšiny, úrodné louky, teplo z těla poníka a člověka to všechno patří do jedné rodiny. Posílá-li nám tedy velký náčelník ve Washingtonu zprávu, že chce koupit náš kraj, žádá od nás hodně. Velký náčelník nám sděluje, že nám dá místo, kde můžeme žít pohodlně a sami pro sebe. On bude naším otcem a my jeho dětmi. Ale může to tak vůbec někdy být? Bůh miluje Váš lid a své rudé děti opustil. Dává bílému muži stroje, aby mu pomohl v jeho práci, a staví pro něj velké vesnice.

Váš lid je den ze dne silnější. Brzy zaplavíte kraj jako řeky, které se řítí roklinami po nečekaném dešti. Můj lid je jako opadávající příliv – avšak bez návratu. Ne, jsme různé rasy. Naše děti si spolu nehrají a naši starci nevypravují stejné příběhy. Vám je Bůh nakloněn, my jsme sirotci. Vaši nabídku koupit naši zem uvážíme. Nebude to lehké, neboť tento kraj je nám svatý. Máme potěšení z těchto lesů.

chief-seattle-3Nevím, jsme jiní než vy. Třpytící se voda, která proudí v potocích a řekách, není jenom voda, nýbrž krev našich předků. Když Vám tento kraj prodáme, musíte vědět, že je svatý, a učit své děti, že je svatý a že každý prchavý odraz v průzračné vodě jezer vypráví o tradicích a událostech ze života mého lidu. Zurčení vody je hlas mých předků. Řeky jsou našimi bratry – zahánějí naši žízeň. Řeky nesou naše kánoe a živí naše děti.

 Když svůj kraj neprodáme, musíte si pamatovat a učit své děti, že řeky jsou našimi i vašimi bratry, a musíte být od nynějška k řekám dobří, tak jako ke každému jinému bratru. Rudý muž vždy ustupoval před pronikajícím bílým mužem, tak jako jitřní mlha ustupuje do hor před ranním sluncem. Ale popel našich otců je svatý, jejich hroby jsou svěcenou půdou a tak jsou nám posvěceny tyto pahorky, tyto stromy, tento kus země.

Víme, že bílý muž naší povaze nerozumí. Je to pro něj stejný kus země jako každý jiný, neboť je cizincem, který přichází v noci a ze země si vezme, cokoli potřebuje. Země mu není bratrem, nýbrž nepřítelem, když si ji podrobí, kráčí dál. Odchází od hrobů svých otců – a nestará se. Krade zemi svým dětem – a nestará se. Hroby jeho otců a právo jeho dětí na narození jsou zapomenuty. Zachází se svou matkou, zemí, a se svým bratrem, nebem, jako s věcmi ke koupi a k drancování, prodává je jako ovce či lesklé perly.Jeho hlad pohltí zemi a nezanechá nic než poušť. Nevím, naše povaha je jiná než vaše.

Pohled na vaše města v očích rudého muže bolí. Snad proto, že je rudý muž divoch a nic nechápe. Ve městech bělochů není žádné ticho. Žádné místo, kde je možné na jaře slyšet rozpukání listů nebo bzučení hmyzu. Ale možná mi to tak připadá jen proto, že jsem divoch a nerozumím tomu. Ten hluk se zdá být našim uším jenom urážlivým. Co ještě zbývá ze života, když není slyšet křik ptáka nebo hádání žab v noci u rybníka? Jsem rudý muž a nerozumím tomu. Indián má rád tiché šelestění větru, který hladí hladinu rybníka, vítr vyčištěný poledním deštěm nebo těžký vůní borovic.

Vzduch je drahocenný pro rudého muže, neboť všechno sdílí ten samý dech. Zvíře, strom, člověk – ti všichni sdílí tentýž dech. Zdá se, že bílý muž si nevšímá vzduchu, který dýchá jako muž, který už mnoho dní umírá je i on otupělý proti zápachu. Ale když Vám prodáme svou zem, nesmíte zapomenout, že vzduch je nám drahocenný; že vzduch se dělí o svého ducha s veškerým životem, ve kterém je obsažen. Vítr dal našim otcům první dech a přijme jejich poslední. A vítr musí dát také našim dětem životní sílu. A jestliže Vám prodáme svou zem musíte si ji cenit jako zvláštní a posvěcenou, jako místo, kde i bílý muž cítí, že vítr sladce voní lučními květinami.

Vaši nabídku uvážíme, a jestliže se rozhodneme přijmout, tak jen pod jednou podmínkou. Bílý muž musí se zvířaty této země zacházet jako se svými bratry. Jsem divoch a jinak tomu nerozumím. Viděl jsem tisíc zetlelých buvolů zanechaných bílým mužem – zastřelených z kolemjedoucího vlaku. Jsem divoch a nerozumím, jak má být ten čadící železný kůň důležitější než buvol, kterého my zabijeme, jenom abychom zůstali naživu. Co je člověk bez zvířat? Kdyby všechna zvířata vymizela, zemřel by člověk na velkou smrt ducha. Co se stále děje zvířatům, stane se brzy i lidem. Všechno je vzájemně spojeno. Co postihuje zemi, postihne i syny země.

002_chiefs_of_sioux_group_2Musíte své děti učit, že půda pod jejich nohama je popel našich dědů. Aby kraj ctili, vypravujte jim, že země je naplněna dušemi našich předků. Učte své děti to, co my učíme naše děti: země je naší matkou. Co postihuje zemi, postihne i syny země. Když lidé na zem plivají, plivají sami na sebe. Neboť víme, že země nepatří lidem, ale že lidé patří zemi – to víme. Všechno je vzájemně spojeno jako krev, která spojuje jednu rodinu. Vše je spojeno. Co postihuje zemi, postihne i syny země. Člověk nestvořil pohyb života, on je v něm pouze vláknem. Co uděláte tomu pohybu, uděláte i sami sobě.

Ne, den a noc nemohou žít společně. Naši mrtví žijí dál v sladkých vodách země, vracejí se znovu s tichým krokem jara a jejich duše je ve větru, který čeří hladinu rybníka. Nabídku bílého muže koupit naši zem uvážíme. Ale můj lid se ptá, co vlastně chce bílý muž? Jak je možno koupit oblohu či teplo země nebo rychlost antilopy? Jak Vám to můžeme prodat – a jak to můžete koupit? Copak můžete se zemí dělat, co chcete jenom proto, že rudý muž podepíše kus papíru a dá ho bílému muži?

Když nevlastníme svěžest vzduchu a třpyt vody, jak to od nás můžete koupit? Mohou vaše peníze vrátit buvolům život, až bude i ten poslední zabit? Vaši nabídku uvážíme. Víme, že když neprodáme, přijde nejspíš bílý muž se zbraněmi a naši zem si vezme. Ale my jsme divoši. Bílý muž, přechodně držící moc, si myslí, že už je snad Bohem, kterému patří země. Jak může nějaký člověk vlastnit svou matku?

Vaši nabídku koupit naši zem uvážíme, protože den a noc nemohou žít společně – uvážíme Vaši nabídku jít do rezervace. Budeme žít stranou a v míru. Není důležité, kde strávíme zbytek našich dní. Naše děti viděly své otce ponížené a poražené. Naši válečníci byli zahanbeni. Po porážkách tráví své dny zahálčivě, otravují svá těla sladkými pokrmy a silnými nápoji. Není důležité, kde strávíme zbytek svých dní. Už jich není mnoho. Ještě pár hodin, několik zim – a žádné dítě velkých kmenů, které dříve žily v tomto kraji nebo se teď v malých skupinkách toulají lesy, už nezůstane, aby truchlilo u hrobů lidu, který byl kdysi tak silný a plný naděje jako ten Váš. Ale proč se mám rmoutit nad záhubou svého lidu, národy jsou z lidí, z ničeho jiného. Lidé přicházejí a odcházejí jako vlny na moři. Dokonce ani bílý muž, jehož Bůh s ním zachází a mluví jako přítel s přítelem, nemůže uniknout společnému určení.

Snad jsme přece bratři. Uvidíme.

005_black_elk_200_200x250Jedno víme – to, co bílý muž snad jednoho dne teprve objeví – že náš Bůh je tentýž Bůh. Možná si myslíte, že jím vládnete, tak jako usilujete o ovládnutí naší země; ale to nemůžete. On je Bůh lidí – stejně tak rudých jako bílých. Tento kraj je pro něj cenný a zranit zemi znamená opovrhovat jejím Stvořitelem. I bílí pominou, možná dříve než všechny ostatní kmeny. Pokračujte se zamořováním svého lože a jedné noci se udusíte ve svém vlastním odpadu.

 Ale ve své velké záhubě budete zářit, zažehnuti silou Boha, který Vás přivedl do této země a Vám určil vládnout tomuto kraji a rudému muži. Toto předurčení je nám hádankou. Až budou všichni buvoli pobiti, divocí koně zkroceni, až budou skryté kouty lesa ztěžklé pachem mnoha lidí a pohled na plodné pahorky zohavený mluvícími dráty, kde potom bude houština, kde bude orel, co to znamená, dát sbohem rychlému ponymu a lovu?

Konec života a začátek přežívání. Bůh Vám dal vládu nad zvířaty, lesy a rudým mužem z nějakého zvláštního důvodu, ale tento důvod je nám hádankou. Snad bychom tomu mohli porozumět, kdybychom věděli, o čem bílý muž sní – jaké naděje líčí svým dětem za dlouhých zimních večerů, a jaká vidění vkládá do jejich představ, že stále touží po zítřku. Ale my jsme divoši – sny bílého muže jsou nám skryty. A protože jsou nám skryty, půjdeme každý svou vlastní cestou. Neboť si především vážíme práva každého člověka žít tak, jak si to sám přeje – bez ohledu na to, jak se liší od svých bratrů. Není toho moc, co nás spojuje. Vaši nabídku uvážíme.

Jestliže přisvědčíme, pak jenom proto, abychom si zajistili rezervaci, kterou jste nám slíbili. Tam snad můžeme strávit naše krátké dny po svém způsobu. Až poslední rudý muž ustoupí z této země a jeho paměť bude už jen stínem mraku nad prérií, bude duch mých otců v těchto březích a v těchto lesích ještě stále živoucí.

Neboť oni milovali tuto zem, jako novorozeně miluje tlukot srdce své matky. Když Vám prodáme svůj kraj, milujte jej, jako my jsme jej milovali, starejte se, jako jsme se my starali, uchovejte si vzpomínku na tento kraj, na takový, jaký je, když si jej berete. A veškerou svou silou, svým duchem, svým srdcem jej zachovejte pro vaše děti a milujte jej, jako Bůh miluje nás všechny. Neboť jedno víme – náš Bůh je tentýž Bůh. Tato země je mu svatá. Sám bílý muž nemůže ujít společnému určení. Snad jsme přece bratři.

Uvidíme.

Převzato z

http://www.valasek.biz/novinky/jsmecastizemerecnacelnikaseattleakpresidentuspojenychstatuamerickychvroce1855

Více informací o této řeči najdete na http://www.odaha.com/tomas-odaha/komentare/rec-nacelnika-seattla

Velmi pravděpodobně řeč zazněla jinak, asi ne tak vzletně, ale na základě mých zkušeností s Indiány, jsem přesvědčen, že význam byl tentýž.

http://probuzeni.blogspot.sk/search?updated-max=2016-10-11T22:08:00%2B02:00&max-results=30

conquistador-referenc

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár