Estas Tonne – Internal Flight

 

Posted in Etnická hudba | Pridaj komentár

Vyšší rozměr krásy

Kdo tuší, cítí a ví, že ve směru vzhůru ke Světlu, že za každým květem je tkaní bytostí, že skrze každou bytost prochází Síla, ten často padá v duchu na kolena a skloní se v pokoře před Nejvyšším.

Jak maličcí jsme a přesto i my můžeme tvořit krásu kolem sebe a dát ji průchod skrze sebe. Zákon krásy máme udržovat ve všem co děláme. Nemusíme vyčnívat, ale udržovat čisté myšlenky a čisté srdce. Vždyť skromnost je jedna z velkých ctností. Pomáhá nám vidět pod povrch mnoha věcí i dějů.

zdroj

 

Posted in Filozofia života | Pridaj komentár

Liek predpísaný prírodou pre vás rastie iba pár krokov od vás

Hovorí v Rusku známa  bylinkárka Elena Zajceva:

„Veľa cestujem po krajine a pozorujem, aká bylina rastie pred domami. Podľa nej je možné určiť, aká choroba majiteľa domu trápi.

Idem po dedine a vidím okolo domu iba truskavec, žiadna iná bylina tam nie je. Idem do domu a pýtam sa: „Žijú tu u vás takí, ktorých bolia kĺby, chrbát? Odpoveď – áno. Boh vám dal pred vaším domom liečivý koberec z truskavca. Keď bude slnko, tak zbierajte túto bylinu po rose a pite.“

Idem ďalej a pri stene domu rastie srdcovník. Idem do domu: „Je tu u vás niekto s chorým srdcom, vysokým tlakom? Áno. Boh vám dal bylinu srdcovník, zbierajte ju a pite“. Idem ďalej. Pri ďalšom dome rastie komonica. Pýtam sa majiteľov domu: „Máte tu niekoho s chorobami krvi, alebo žilami? Áno. Boh vám dal liek, ktorý rastie u vás na dosah ruky. Zbierajte ho a liečte sa.“ Idem ďalej a vidím záhradu, kde rastie lastovičník. To znamená, že v dome niekto trpí rakovinou, alebo kožnými ochoreniami.

Pokiaľ má človek kúsok svojho pozemku a ochorel, tak mu príroda dá práve tú bylinu, ktorú potrebuje. V prípade problémov so srdcom vyrastú „srdcové“ byliny. Pokiaľ sa človek vylieči a na ďalší rok ochorie na pečeň, tak príroda vytlačí tieto byliny a vyrastie bylina vhodná na liečbu pečene.

Nezbierajte byliny, ktoré rastú vo veľkých mestách, pretože sú otrávené plynmi a rôznymi jedmi. Byliny je možné zbierať okolo vlastnej chalupy, pretože tam príroda pestuje lieky potrebné pre vás.“

zdroj

 

Posted in Atla-Ra | Jeden komentár

PIATA DIMENZIA

https://www.tartaria.sk/

V poslednom čase sa objavuje v dostupe zvýšený počet materiálov na tému „piatej dimenzie“. Keďže sa v tejto otázke na nás obrátili aj niektorí z našich čitateľov, rozhodli sme sa venovať tejto problematike trochu viac pozornosti. Túto tému sme sa rozhodli priniesť aj preto, aby sme lepšie priblížili problematiku opísanú v cykle článkov s názvom SFÉRY VPLYVU. Ide tak či onak o problematiku, ktorá nie je preberaná mainstreamovými médiami. Ani sa niet čomu diviť. Pri načretí do problematiky piatej dimenzie sa hneď vynára niekoľko otázok. Ako je zvykom na našej stránke, budeme pokračovať z védického zorného uhla pohľadu. Nie preto, žeby bol jediný možný, ale preto, že je náš vlastný.

Ako sa nám podarilo zistiť, dimenzie sú v takýchto materiáloch chápané nie ako materiálne, ale ako mentálne, t.j. existujúce (iba) vo vedomí. Nebudeme ďalej rozoberať všetky uhly pohľadu článkov, ktoré sa venujú piatej dimenzii, ale pozrieme sa na to hneď z našej strany. Záujemcovia si túto problematiku môžu naštudovať aj sami:

Tiež si zopakujme, že problematiku dimenzií, mnohorozmerných priestorov, paralelných Vesmírov a Reálností ako aj samotný vznik a vývoj Vesmíru opisuje KNIHA SVETLA. Je to kniha našej Kultúry, a teda podávajúca poznatky našich Predkov. Dnes sa často stretávame s výrazom „3D“. Takto označujeme trojrozmernú, t.j. trojdimenzionálnu realitu priestoru sveta okolo nás. Veci sú zdanlivo jednouché – každý sa môže o tejto realite presvedčiť sám.

V skutočnosti však – v reálnom svete – nemožno oddelene hovoriť o žiadnom jave, ktorý by nebol previazaný s fenoménom, ktorý voláme čas. V našom Svete – voláme ho Svet Javi – neexistuje sám osebe, oddelene, izolovane od ostatných zložiek iba jedna dimenzia. Môžeme hovoriť o 3D ako o dĺžke, výške a šírke, ale vždy ide o ich umiestnenie v konkrétnom čase. Nevieme ukázať len dĺžku samotnú mimo času, a to platí rovnako pre šírku a výšku. Z tohto dôvodu nazývame náš Svet – Svet Javi – ŠTVORROZMERNÝ. Inak to proste nejde. Nepopierame – to v žiadnom prípade – že iné dimenzie existujú, ale v danom svete s daným počtom a druhom zmyslov sa to inak nedá. Rovnako nevieme ukázať iba ČAS mimo priestoru. Vieme, že čas a priestor sú relatívne, v skutočnosti sú to vlastnosti ŽIVATMY. Keď sa táto rozhodne začať svoju púť vo Svete Javi, tak sa najskôr materializuje – spolu s inými – v minerálnej ríši.

Duchovná (nehmotná) častica – mimo času a priestoru – vytvorí čas a priestor. Pretože ide o nehmotnú, Duchovnú časticu, na ktorú sa „pripojí“ čas a priestor, tak čas a priestor sú z hľadiska stvoreného Sveta relatívne, teda môžu podliehať zmene. Nie každý je však schopný túto relativitu vidieť a ovládať. Ale to už je iná téma.

Neraz máme vo zvyku hovoriť, že myšlienka je nehmotná. V skutočnosti to však nie je správne vyjadrenie. Správnejšie je používať termín „jemnohmotná“. Ide o to, že čo sa v našom hrubohmotnom svete považuje za nehmotné (t.j. neviditeľné), je najčastejšie iba jemnohmotnejšia entita, ale vždy hmotná. Máme aj schopnosť tvoriť myšlienkou, pretože vo vyšších svetoch je „nehmotná“ myšlienka úplne bežnou, hmotnou vecou. To len my sme stratili pojem o všetkých súvislostiach.

Ak by sme sa pozreli na tradičné slovanské Svetoponímanie, tak hovoríme o triáde JAV-NAV-PRAV. Jav je materiálny Svet okolo nás, ktorý sa prejavuje, prebiehajú v ňom javy. Nav delíme na Svetlú a Temnú. Tým máme na mysli Svety, ktorých elektromagnetické polia sú ešte väčšej hustoty ako v našom Svete Javi – Svety Temnej Navi a Svety, ktorých polia sú oveľa vyššej hustoty ako v našom Svete – Svety Svetlej Navi. Aby sa toto delenie dalo vyjadriť jednoduchšie, tak používame delenie na Nav, t.j. Temnú Nav a Slav, t.j. Svetlú Nav. Bez ohľadu na stupeň hustoty hmoty v daných Svetoch, vždy ide o MATERIÁLNE Svety. Rozdielna je iba hustota matérie. Teda aj jemnohmotný Svet je jemnoHMOTNÝ.

Stupne rozmerností existujú vo Svetlej aj Temnej Navi, teda viacrozmerná bytosť nie je nevyhnutne – z nášho pohľadu – „lepšia“. Vo Svarge (Harmonických stupňoch Slavi) je nad nami nasledujúca dimenzia 16 rozmerná. Ale aj Anjeli sú 16 rozmerné bytosti – avšak Temnej Navi. Archanjeli sú zase temné 256 rozmerné bytosti.

Nemateriálny Svet je iba Svet PRAVI.

Len na dôvažok uvádzame, že „presun“ do päťrozmerného vesmíru – ak by niekto pod 5D myslel práve toto – nie je náš prípad. Tento síce – podľa Knihy Svetla – existuje, ale je vysoko nestabilný, a teda nespadá do Svargy. V každom prípade nie je určený pre nás. Dostať sa tam teda nie je žiadna výhra… Dnes rozšírený ezoterický opis nie je celkom zodpovedajúci slovanskému Svetoponímaniu.

 • Svet PRAVI nemá ekvivalent vôbec.
 • Svet Slavi zodpovedá svetlému Astrálu a Mentálnemu svetu,
 • Svetu Navi zodpovedá temný Astrál.

Aby sme sa pohli smerom k našej téme, použijeme – ideovo, nie striktne – modernú teóriu strún. V prenesenom zmysle a význame ide o systém, ktorý dokáže principiálne opísať proces vzniku, vývoja a zániku vesmíru a je použiteľný aj v našom, védickom uhle pohľadu.

Nakreslime si 5 základných strún:

 1. úroveň je Svet Ducha. Duch ako taký je mimo času a priestoru. Tento Svet tradične označujeme ako Svet PRAVI.
 2. úroveň je Éter.
 3. úroveň je oblasť objemov a tvarov.
 4. úroveň je náš Svet Javi.
 5. úroveň je Svet Navi, t.j. Svet najťažších magnetických polí.

Hoci všetky tieto roviny sú mnohorozmerné štruktúry, budeme ich – pre jednoduchosť – považovať za samostatné roviny.

Ďalej, každú z nich budeme považovať za strunu. Struna vyjadruje vlastnosť, že všetko je v neustálom pohybe – Vesmír v žiadnom prípade nie je statická entita. Každá zo strún je v neustálom a samostatnom pohybe. Ak vezmeme zjednodušenú verziu – obrázok je 2D – tak nás zaujíma 5. a 2. struna. Keď sa v neustálom pohybe Vesmíru vychýli piata struna nadol pod 4. úroveň a zároveň sa druhá struna vychýli nahor – nad 3. strunu – tak dôjde k priesečníku oboch strún na úrovni 3,14jedno z čísel zlatého rezu – a k vytvoreniu “sekundárneho” vesmíru. Pre odlíšenie oboch entít – dnešná slovenčina nerozlišuje medzi nimi – budeme tu pre tento jav používať tvar vesmír. V tomto vesmíre dôjde k prieniku a spojeniu energií z oboch rovín, čo vytvorí silné torzné polia. Tieto torzné polia by v momente zničili naše telá, preto v tomto prostredí nie je možná existencia života v takej podobe, ako ho poznáme. Aby život v nám známej podobe bol možný, tak tento priestor si vytvorí podriadené štruktúry z torzných polí menšej intenzity, ktoré nazývame RODOVÉ EGREGORY. O tejto problematike sme už hovorili v inom článku.

Z uvedeného vyplýva, že nám známy vesmír nie je jediný možný, a teda následne ani nie jediný existujúci. Tomu zodpovedajú aj rôznorodé formy života. Pre nás z tohto pohľadu vyplýva, že uhly pohľadu na jednu a tú istú vec sa môžu diametrálne líšiť – a to najmä od stupňa evolučného vývoja každej samostatnej mysliacej bytosti. Ak – pravda – pod termínom myslenie uvažujeme to, čo v skutočností myslenie je.

Nateraz preskočíme ďalšie opisy a prizrieme sa našej realite. Momentálne žijeme v systéme, ktorý môžeme – kvôli jednoduchosti – nazývať Matrix. Hoci vo všeobecnosti vieme, že čosi nie je v poriadku, v skutočnosti ani nevieme, čo si pod touto entitou máme konkrétne predstaviť. Pretože však našu existenciu sprevádza utrpenie a strádanie, všetci akosi dúfame, že raz príde koniec tomuto stavu. Takto sa objavujú rôzne teórie o konci Sveta, príchode tu Ježiša, tam Mohameda, niektorí dokonca dúfajú v príchod Perúna a podobne.

A tu prichádzame k dôležitému bodu. Aj keď z nášho pohľadu môžeme hovoriť o očakávanom štvrtom príchode Perúna, sotva to bude pre väčšinu Slovanov „príjemný“ zážitok. Pletieme si tu totiž dve nezávislé veci. Môžeme povedať, že v súvislosti s nastávajúcimi a očakávanými udalosťami dôjde – s veľkou pravdepodobnosťou – k vojne či kataklizme (pravdepodobnejšie k ich kombinácii), čo však ešte neznamená, že dôjde ku kvantovému skoku v Duchovnom vývoji všetkých ľudí naraz.

Musíme si uvedomiť rozdiel medzi očakávanými premenami tváre Zeme a úrovňou Duchovného vývoja. Vojny či kataklizmy sú jednou záležitosťou, „odobranie“ Duchovne vyvinutých bytostí do Vyšších Svetov je vecou úplne odlišnou a rozhodne nie všeobecnou. Teda príchodom akejkoľvek „externej“ udalosti nedôjde k automatickému prebudeniu sa všetkých obyvateľov Zeme a ich – nezaslúženému – presunu vyššie. Nebuďme teda naivní a nežime v tom omyle, ktorý nastal v roku 2012. Koniec Sveta ako taký nebude, ale tí, ktorí dosiahli dostatočnú výšku Duchovného vývoja odtiaľto budú môcť odísť. A ostatní? Ak budú mať šťastie a ich Duše nebudú rozkódované (vďaka ich „zásluhám), budú pokračovať v nútenom pobyte v nápravnej väzbe…

Človečenstvo ako také je experiment, ktorého cieľom je „vyšľachtiť“ špecifické Duše, správne bytosti (od slova PRAV). Dôvodom nášho pobytu na Zemi je nevyhnutnosť prechodu púťou. Vybrali sme si ju na začiatku sami, netreba sa preto sťažovať na osud – čo sme chceli, to sme aj dostali. Ale netreba ani strádať. Pri normálnom prechode púťou je človek šťastný. Ak zakusuje strádanie znamená to, že púťou prechádza nesprávne. Emócie a city sú našimi nervovými predĺženiami. Ak prichádza bolesť, treba prestať. Ak ide o cit, t.j. zakusujeme šťastie, tak sme na správnej ceste.  Máme jednu VEĽMI SILNÚ ZBRAŇ – SPOLOČNÉ, VŠEOBECNÉ VEDOMIE. Ak si niečo všetci jednotne zaželáme, tak sa to aj stane. Práve preto na Zemi prebieha boj o naše všeobecné vedomie – poznáme ho ako boj Dobra a Zla – boj o Duše ľudí.

Jedným z našich problémov a zároveň veľkým výdobytkom Matrixu je, že nedokážeme rozlíšiť medzi vlastnými a cudzími, implantovanými myšlienkami. City vznikajú v slnečnom pletenci, nie v hlave. Ak sú naše, tak najskôr prídu city a až potom myšlienka. Nikdy nie opačne. Preto všetko, čo začína chladnou, logickou úvahou a následným emocionálnym prežívaním je lžou. Je to klamanie seba samého a vedie k strádaniam.

Mozog je logika. Jeho úloha je však slúžiť človeku a nie opačne. Ak prichádzajú myšlienky ktoré vedú k strádaniu, tak vždy urobte opačne. Vtedy totiž nejde o naše „domáce“ myšlienky, ale je to prejav externého riadenia. Riadia nás Oni, ale väčšina z nás ich nikdy v živote neuvidí. Sú to však naši Páni. Ideálne rabstvo je také, keď sa rab považuje za slobodného a robí všetko preto, aby naďalej ostal rabom. Na energetickej úrovni to možno pozorovať ako čierne zhluky s „drôtikmi“ okolo hlavy. Ľudia sú ako bábky, ktoré riadia iní tak, ako chcú. Ale títo Páni rozhodne nie sú všemocní. Možno sa im postaviť na odpor, odporovať im je dokonca našou povinnosťou. Oni časom ustúpia, ale nie je to vôbec jednoduché. Inej cesty von z Matrixu však NIET. Skrývať hlavu do piesku tiež nie je riešenie, lebo život bude vytvárať reťaz udalostí jednej a tej istej podstaty až dovtedy, kým sa nám nesprotiví pobývanie v tejto špine. Pred sebou neujdeme, môžeme však k sebe prísť. A tou cestou je iba cesta šťastia.

Kým sme rabmi, podliehame ich riadeniu 365 dní v roku. Riadenie vypnú iba 15 sekúnd pred smrťou. Vtedy nás vyhadzujú ako nepotrebný odpad. Obyčajný spotrebný materiál. Je teda načase sa zorientovať v tom, čo to naozaj Matrix je. Je to náš VNÚTORNÝ DIALÓG, náš vnútorný hlas. Človek sa rodí veľmi silný, preto potrebujú čas na jeho zoslabenie a pripojenie k systému, ktorý voláme Matrix. Poznáte to – rodičia, krst, jasle, škôlka, škola

Deti žijú bez vnútorného hlasu. Po pripojení sa objavuje najskôr ako jemný hlások, ktorý časom nadobudne plnú kontrolu nad vedomím a zamení ho za seba samého. Takto nášho najúhlavnejšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Je to riešenie absolútne geniálne. Ani si nevieme predstaviť, žeby to mohlo byť aj inak.

V okamihu keď si uvedomíme prítomnosť cudzích myšlienok v hlave, t.j. keď začneme hľadať operátora myšlienok, operátor sa začne skrývať, dočasne odpájať, meniť hlas, ukrývať sa za hromadu problémov, ktoré sa začnú objavovať. Ak to nepomôže, tak pôsobenie sa bude zosilňovať prostredníctvom objavovania sa ľudí a udalostí. Začnú problémy s príbuznými, priateľmi, kolegami a pod. Čím sú silnejšie, tým sme hlbšie uchytení v Systéme. V takom čase neraz nevieme kam z konopí a čomu veriť, čo je a čo nie je pravda. Všade iba pochybnosti a problémy. Vždy sa treba riadiť pocitmi šťastia a ľúbosti.

Všetci na nachádzame vnútri Systému, ktorý nazývame aj Matrix. Je to neustále rozvíjajúci a zlepšujúci sa súhrn rozličných mier činností s cieľom dosiahnutia želaného výsledku. Obsahuje spôsoby verbovania, prinucovania, obrany, odmeňovania, potrestania a aj ničenia. Účelom jeho fungovania je dostať z nás potrebné, nevyhnutné emócie na jeho existenciu. Ide o negatívne energie, ktoré sú ľuďom čo do podstaty cudzie. Preto sme udržiavaní v špecifickom stave, aby takto predišli vzbure, pretože tak by došlo k jeho okamžitému zničeniu. Základným kritériom efektivity Systému je sila a množstvo emócií.

Ak berieme do úvahy Kon, podľa ktorého všeobecné vedomie a želanie sa vždy uskutočňuje, tak systém používa na prevenciu nástupu jeho účinku dve veci. Je to nezjednotenosť a stav existencie v polospánku-polotranze.

Stav polospánku je na úkor neustálej vnútornej činnosti, ktorá napĺňa mozog všemožným odpadom až na doraz. A zvyšok stačí už iba na rozmnoženie a jestvovanie. Na tomto je postavená celá náuka – sociálne programovanie. Takto nás Matrix dojí ako kravy, napcháva nás najškodlivejšími chemikáliami a udržiava v spiacom, nezjednotenom stave. Nie náhodu robia všetko preto, aby sa Slaviania nezjednotili. Kresťania a Jazyčníci však nie sú Slaviani.

Teraz sa môžeme prizrieť tomu, kto sú to tí ONI. Sú to tí, ktorí riadia Matrix. Je to mimozemská rasa, ktorá je oveľa vyvinutejšia ako my. Potrebuje dostávať špecifické energie a vládne nám už veľmi dávno. Tento stav je však odsúhlasený a nebude sa meniť. Rodíme sa slobodní nato, aby sme upadli do rabstva a ostali v ňom dovtedy, kým sa nezmeníme. Dostať sa odtiaľto smrťou nie je možné, takže ani nedúfajme, že sa tak ľahko vyšmykneme. Prídeme nazad a pribudne ešte aj trest za pokus o útek. Preto je samovražda hriechom. Musíme tu strádať – čím silnejšie a dlhšie, tým lepšie.

Áno, je to tak správne. Je to najúčinnejší spôsob ako sa naučiť, že Zlo a Strádanie sú nesprávne. Preto sa ich musíme nažrať do nemoty. Len tak si uvedomele vyberieme púť ľúbosti a tvorenia a budeme vyzdvihnutí vyššie. Inak to nejde. V takom stave ako sme teraz totiž ničíme vesmírnu harmóniu.

Musíme pochopiť že hnevať sa, urážať, bojovať proti a nenávidieť tých, ktorí nás riadia je iba spôsobom ich posilňovania. Ak by sme začali proti nim vojnu, už sme prehrali. Veď boj proti Matrixu je bojom proti vnútornému hlasu – ako možno zabiť vnútorný hlas zbraňami? Zmeňme seba a svet sa ako zrkadlo zmení ako reakcia.

Nuž, Matrix nie je v žiadnom prípade jednoduchý oriešok. Ale nie je ani nerozlúsknuteľný. Oslobodiť sa spod jeho nadvlády je možné iba vtedy, ak máme patričné poznanie. Ale to je iba „plán postupu“. Uskutočnenie príde iba a výlučne aktívnou činnosťou. Našou vlastnou činnosťou.

07.08.2017

zdroj

 

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Za akým účelom nakupuje americká armáda biologické vzorky RNA občanov Ruska bielej rasy

Education and Training Air Command USA so sídlom Air Base, Contracting Squadron 502 v Sant Antoniu umiestnilo na webstránke štátnych verejných obstarávaní dopyt na nákup vzoriek rybonukleovej kyseliny RNA a synovinálnej membrány občanov Ruskej federácie európskej (bielej) rasy.

V San Antoniu a jeho okolí sa nachádzajú Texasská univerzita, ktorá v priebehu rokov vykonáva výskum ľudského genómu, výcvikové strediská vojenských zdravotníckych pracovníkov, College of Medicine Aerospace a priemyselné centrá veľkých spoločností. Tender bol uverejnený na internetových stránkach štátnych nákupov 18. júla 2017. Americkým vzdušným silám sú potrebné vzorky molekúl RNA, ktoré sú nositeľom genetickej informácie človeka a synovinálneho tkaniva, ktoré zabezpečuje pohyblivosť kĺbov. Ako sa uvádza v sprievodných informáciách k tendru, pri predaní vzoriek Training Air Command je dodávateľ povinný poskytnúť informácie o zdravotnom stave darcov.

Všetky čerstvo zmrazené vzorky synovinálneho tkaniva a RNA musia pochádzať od normálnych darcov bez poranenia pohybového aparátu. Vzorky synovinálneho tkaniva a RNA môžu pochádzať od rôznych darcov. Darcovia musia mať negatívny test na HIV, hepatitídu B, hepatitídu C a syfilis. 19. júla boli doplnený dodatok do podmienok. Hlavnou zmenou bolo vysvetlenie, že vzorky tkaniva z Ukrajiny nebudú prijaté.

„Prijímate aj vzorky z Ukrajiny?“ „Nie, všetky vzorky musia pochádzať z Ruska a musia patriť európskej rase. Vzorky z Ukrajiny sa nebudú prijímať.“

Niektorí experti sa vyjadrili, že Pentagon chce získať vzorky tkanív na údajne vedecké účely. Povedal to aj profesor Konstantin Severinov zo Skolkovo Institute of Science and Technology a Rutgers University v USA. Iní odborníci pochybujú o využití biologických vzoriek Rusov americkou armádou na mierové účely.

Vojenský expert a bývalý člen komisie biologických zbraní OSN Igor Nikulin povedal, že vzorky RNA môžu byť využité na vývoj vírusov.

„Vyvíjajú sa nové typy biologických zbraní. Na žiadny iný účel v armáde to nemôže byť. V USA sa snažia vyvíjať rôzne typy biologických zbraní špecifických na konkrétnych nositeľov genofondu.“

http://www.biosferaklub.info/za-akym-ucelom-nakupuje-americka-armada-biologicke-vzorky-rna-obcanov-ruska-bielej-rasy/

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Najviac na svete ľúbim pravdu

Odpoveď Leva Nikolajeviča Tolstoja na rozhodnutie synody o jeho vylúčení z cirkvi (skrátené):

„…Bez ohľadu na to, ako kto chápe osobu Krista, jeho učenie, ktoré ničí zlo vo svete, a tak jednoducho, ľahko, bez pochýb dáva blaho ľudom, no iba pokiaľ ho nebudú prekrúcať, ale toto učenie je celé skryté, celé prepracované na hrubé čarodejníctvo kúpania, pomazania olejom, pozdvihovania tela Kristovho, zaklínania, prehĺtania kúskov, atď., až z učenia nič nezostalo.

A pokiaľ sa nejaký človek pokúsi pripomenúť ľudom, že učenie Krista nie je v nejakých kúzlach, nie je v bohoslužbách, omšiach, sviečkach, ikonách, ale v tom, aby ľudia ľúbili jeden druhého, neplatili zlom za zlo, nesúdili, nezabíjali jeden druhého, tak sa zdvíha ston rozhorčenia tých, ktorým sú výhodné tieto klamstvá…

Hrozné je hlavne to, že ľudia, ktorým to je výhodné, klamú nielen dospelých, ale majú moc na to, že aj deti, o ktorých Kristus povedal, že beda tým, kto ich oklame. Hrozné je to, že títo ľudia pre svoje malé výhody robia strašné zlo tým, že skrývajú pred ľuďmi pravdu odhalenú Kristom a dávajúcu im blaho, ktorého tisícina sa nevyrovná ich získanej výhode. Oni sa správajú ako zlodej, ktorý zabije celú rodinu 5 – 6 ľudí, aby získal starý kabát a pár drobných. Pritom by mu ochotne dali všetko oblečenie a všetky peniaze, len aby nezabíjal. Ale on nemôže konať inak. Rovnaké je to aj s náboženskými podvodníkmi. Súhlasili by sme, aby mali aj desaťkrát väčší luxus, len aby neničili ľudí svojím podvodom. Ale oni nemôžu konať inak. A to je na tom to hrozné.

Preto je nielen možné, ale  nutné kárať a odhaľovať ich podvody. Pokiaľ je niečo sväté, tak určite nie to, čo oni nazývajú tajomstvom, ale práve táto povinnosť odhaľovať ich náboženský podvod, keď ho vidíš. Pokiaľ Čuvaš (národ Čuvaši) natiera svoj idol smotanou, tak ľahostajne prejdem okolo neho, pretože to robí v mene svojho boha a netýka sa to toho, čo je sväté pre mňa. Ale pokiaľ ľudia, bez ohľadu na to, koľko by ich bolo, aká stará je ich viera, aký mocný by boli, kážu hrubé čarodejníctvo v mene toho Boha, ktorým ja žijem a toho učenia Krista, ktoré mi dalo život a môže dať život všetkým ľudom, nemôžem byť pokojný.

Pokiaľ ja nazývam pravým menom to, čo robia, tak ja konám iba to, čo musím, pokiaľ verím v Boha. A pokiaľ oni namiesto zdesenia nad svojím čarodejníctvom, nazývajú čarodejníctvom obvinenie z ich podvodu, to iba dokazuje silu ich klamstva a je nutné iba zvyšovať úsilie ľudí veriacich v Boha a Kristovho učenia s cieľom odstrániť tento podvod skrývajúci pred ľuďmi pravého Boha.

O Kristovi, ktorý vyhnal z chrámu býkov, ovce a predavačov, by mali hovoriť, že sa rúha. Keby teraz prišiel a uvidel to, čo sa robí v jeho mene v chráme, tak by ešte s väčším a oprávneným hnevom vyhádzal všetky tieto strašné antiminsy (ikonografické tkaniny), kopije, kríže, čaše, sviečky, ikony a všetko to, prostredníctvom čoho koldujú (čarujú) a skrývajú od ľudí Boha a jeho učenie.

Takže, čo je spravodlivé a nespravodlivé vo vyhlásení synody o mne? Ja naozaj neverím tomu, čo hovoria, že čomu veria oni. Ale verím mnohému, o čom sa snažia presvedčiť ľudí, že neverím.

Verím v nasledujúce: Verím v Boha, ktorého chápem ako ducha, ako lásku, ako začiatok všetkého. Verím, že je vo mne a ja v ňom. Verím, že vôľa Boha je najjasnejšie a najlepšie vyjadrená v učení človeka Krista, ktorého chápať ako Boha, a ku ktorému sa modliť pokladám za veľké rúhanie.

Verím, že pravé blaho človeka je činiť vôľu Božiu v tom, aby ľudia ľúbili jeden druhého a následne by sa správali k iným tak, akoby chceli, aby sa správali k nim samým, čo aj hovorí evanjelium. Verím, že zmyslom života každého jednotlivého človeka je zvýšenie lásky v sebe, čo vedie k väčšiemu blahu a po smrti je tým väčšie blaho, čím viac bude v človeku lásky. Zároveň to vedie k zriadeniu Božieho kráľovstva na Zemi, to znamená, súčasný systém života, kde panuje svár, podvod a násilie bude nahradený systémom slobodného súhlasu, pravdou a bratskou láskou medzi ľuďmi…

Ak moje presvedčenie niekoho uráža, zasahuje niekoho, alebo sa niekomu nepáči, nemôžem na tom nič zmeniť, rovnako ako svoje telo. Musím sám žiť, sám zomrieť a preto nemôžem inak veriť, ako verím. Nehovorím, že moja viera je pre všetky časy jediná pravdivá, ale nevidím žiadnu inú, viac jednoduchú, jasnú a zodpovedajúcu všetkým požiadavkám mojej mysle a srdcu. Pokiaľ takú spoznám, tak ju ihneď prijmem, pretože Bohu nič, okrem pravdy, nie je treba. Vrátiť sa tam, odkiaľ som s takým utrpením prišiel, jednoducho nemôžem, ako nemôže lietajúci vták vojsť do škrupiny toho vajca, z ktorého vyšiel.

„Ten, kto začne z toho, že si obľúbi kresťanstvo viac ako pravdu, veľmi skoro sa zaľúbi do svojho kostola, alebo do svojej sekty viac ako do kresťanstva a skončí tým, že bude ľúbiť seba (svoj pokoj) najviac na svete.“

Ja som išiel opačným smerom. Začal som tým, že som ľúbil pravoslávnu vieru viac ako svoj pokoj, potom som ľúbil kresťanstvo viac ako svoj kostolteraz ľúbim najviac na svete pravdu…“

Lev Nikolajevič Tolstoj

zdroj

Posted in Filozofia života | Pridaj komentár

PANDORINA SKRINKA

Hlavným zameraním našej stránky je prinášať na svet okolo nás pohľad zo zorného uhla védického slovanstva. Nie je to pohľad, ktorý by vyhovoval dnes vládnucej koncepcii rozdeľ a panuj, umožňuje však každému, kto hľadá cestu von z Matrixu nadobúdať nové poznatky. So starými, doteraz podávanými poznatkami sa totiž na novú cestu dostať nemožno.

Napriek tomu však môžeme používať aj textové svedectvá, ktoré síce nepatria priamo medzi naše kultúrne dedičstvo, ale opisujú udalosti vôkol nás z kabbalistickej pozície. Pretože Matrix je stále dominantnou frekvenciou, pochopenie opisu jeho mechanizmu nám umožňuje dešifrovať naprogramované udalosti, ktoré inak pre väčšinu čitateľov ostávajú iba akousi formou „umeleckého opisu“. Opisované udalosti sa však už odvíjajú pred našimi očami. Siahnime teda znovu k takýmto zdrojom. Dnes sa pozrieme na jednu zo spojitostí knihy Genezis, Zjavení Jána a gréckej mytológie. Gréci sú totiž Semiti, ktorí v minulosti zásadným spôsobom zasiahli do procesu likvidácie Kultúry našich Predkov. Kým máme nad hlavami Nebo a nie Nebesia, majú nám matrixové zdroje čo povedať. Ak ich budeme čítať s porozumením, nie dogmaticky.

Mohli by sme povedať, že jedným z „najpopulárnejších“ textov Biblie sú Zjavenia Jána. V šiestej hlave Zjavení je opis otvárania štyroch zo siedmych pečatí ktoré nás zaujímajú, teda vypúšťanie štyroch jazdcov Apokalypsy.

My vieme, že dnes kodifikovaný preklad slovenskej verzie biblických textov je proste kodifikovaná, teda „kýmsi“ starostlivo zredigovaná verzia tak, aby kodifikátorovi vyhovovala. Tora a Tanach sú pôvodné židovské knihy, ich preklady z aramejčiny sú v moderných jazykoch nazývané Starý Zákon, teda Zákon a Proroci. Tieto preklady sú vedené tak, že možno povedať, že ide o „demoverziupôvodného textu. Veď kto by to vedel dnes overiť? Koľko ľudí dokáže čítať aramejské texty? A tu ešte vidíme aj to, že ani demoverzie v jednom a tom istom jazyku nie sú rovnaké.

Každý môže porovnať protestantské a katolícke vydania, nehovoriac o ortodoxných a pravoslávnych textoch. A to ešte ani v katolíckom prostredí nie je všetko jednoliate, kruto protireformační Jezuiti „skromne vedia“, že iba ich verzia kresťanstva je tá jediná správna, preto na nesprávne – hoci aj kresťanské skupiny – hľadia už stáročia optikou INKVIZÍCIE. Tu si dajme pozor, lebo na Slovensku ešte nepovedali posledné slovo.

V pôvodnom texte štyria jazdci Apokalypsy predstavujú

 • Vojny,
 • Hlad,
 • Choroby
 • a Lživých prorokov.

Každý môže sám pozorovať, či títo jazdci dnes „jazdia“ už aj medzi nami. Pri kladnej odpovedi však treba priznať, že Apokalypsa už prebieha.

 • Kto by mohli byť napríklad „lživí proroci“? Nemyslime si, že tento fenomén patrí iba do kresťanstva. Ak sa pozrieme na egregor Slovanstva, tak tohto jazdca vidno veľmi jasne. Existuje pôvodné Dedičstvo našich Predkov, ale aj množstvo iných podaní Slovanstva. A tak o Slovanstve dnes učia školy čiernej mágie, cudzinci – nájdete aj čierne magine z Anglicka – aj domáci jazyčníci s ich „povoleným“ alkoholom či krvavými obetami. Práve rozdiel medzi Pohanmi a Jazyčníkmi je v našom prostredí nepochopený, a teda prehliadaný. Jazyčníci boli v minulosti tiež použití na našu likvidáciu. Spravidla je to zmes kresťanského učenia, gréckeho polyteizmu, vybraných čriepkov Starej Viery, ale ja demokratického liberalizmu. Máme na mysli demagogický postoj, že „u Slovanov bolo všetko dovolené“. Z takto pokrivených faktov vyplýva, že každý si robil čo chcel, čo ho práve napadlo… obyčajná LOŽ. Stačí pripomenúť KONY RITA.

Jeden z “prínosov” jazdca Lživého proroka Apokalypsy je aj spôsob odievania sa dnes, ktorý ako taký likviduje schopnosť našich ľudí nosiť na sebe torzné polia. V článku o odevoch našich Predkov sme túto tému už načali, ale je sympatické, že to vidia aj zdravomysliaci ľudia mimo našej tradičnej Kultúry. Tu len doplníme niekoľko detailov.

Nedá sa ani predstaviť, žeby dnešní muži v šľapkách a trenírkach dokázali brániť našu zem – zem našich Predkov. Energeticky tu proste nie sú. Ženy v nohaviciach ich len v ich bezmocnosti podporujú – skracujú im život. Predstavme si to na príklade. Existuje energia, ktorou bolo vyrobené auto či postavený dom. Považujme to za ekvivalent životnej energie, ktorú každý z nás dostal vo vymeranom množstve pri narodení na celú dobu predpokladanej životnosti. Auto je síce pekné, ale ak nebudeme do neho dodávať „pracovnú“ energiu, tak bude stáť na mieste. Tá už nezávisí od toho, kto ho stvoril, t.j. vyrobil. Iba ak dopĺňame naftu alebo benzín auto nám funguje, teda slúži svojmu účelu.

Žena si „vyrába“ tento druh energie – vzhľadom na jej špecifické poslanie – najmä správnym oblečením, t.j. sukňou. Ak ju nemá, ale „fungovať“ potrebuje, tak sa mení na smrtonosný zberač energie z okolia. Berie ju najmä od svojho muža a detí, ale nielen od nich. Teda čerpá „naftu alebo benzín“. Je to – samozrejme – z krátkodobého pohľadu nebadaný proces. O to je však zlovestnejší.

V Rusku si nezávislá skupina lekárov začala viesť štatistiku, ktorá určite nebude nikdy zverejnená v demokratických médiách, teda nebudeme uvádzať žiadne zdroje. Tento jav však je – ak by dotknutá skupina zdravotníckeho personálu chcela – pozorovateľný všade, teda aj u nás.

Ak operáciu vykonáva muž chirurg, výsledky – najmä u ťažkých operácií – sú oveľa lepšie ako u žien-chirurgov. Prečo? Muži lekári sú totiž stále v princípe správne oblečení. Majú nohavice a plášť prekrývajúci aj rozkrok. Často si dávajú ešte na seba aj plášť so zaväzovaním vzadu, teda spredu – kde dochádza k energetickému kontaktu s pacientom – nemajú žiadne švíky ani naprieč prešívané časti tkaniny. Takto VÔBEC neodoberajú životnú energiu pacientovi, ktorý práve tejto vo svojom stave nemá na rozdávanie. Bol však spozorovaný zvýšený počet pooperačných komplikácií v prípadoch, kde rekonvalescentný proces po ťažkých operáciách vedú ženy lekárky oblečené v nohaviciach.

Rovnaká – smutná – štatistika je aj u lekárov prvej pomoci, ktorí zasahujú aj pri nehodách na cestách a v podobných prípadoch. Lekárky v nohaviciach majú vyššiu úmrtnosť pacientov pri zásahoch a doprave do nemocnice. Ľudia na rozhraní života a smrti potrebujú každý kúsoček životnej energie – a tu im ho žena-lekárka v nohaviciach odoberie, aby jej mala dosť na svoje normálne fungovanie. Tieto výsledky nemajú nič dočinenia s ich odbornou profesionalitou.

Rovnako matky v nohaviciach. Ak už počas tehotenstva chodia takto oblečené, začínajú postupne zabíjať svoje ešte iba nosené a nenarodené dieťatko. Ak ono nemá dostatok energie na správny vývoj, nečudo, že sa nenarodí také, ako by malo normálne byť. A to ešte nehovoríme o tehotných ženách v čiernych elasťákoch… vo všeobecnosti hovoríme o GMO ženského pohlavia. Výsledky vidíme okolo seba už nie prvý rok.

Všimnite si, ako malé deti – aj ak je vedľa nich ich matka v nohaviciach – často mimovoľne podídu k inej žene v sukni, alebo aj s dlhými vlasmi. Sukňa aj dlhé vlasy sú zdrojom energie pre dieťa. Ak ju nedostáva od matky, tak ju mimovoľne hľadá inde. Dieťa bez dostatku energie sa nemôže vyvinúť tak, ako by malo. A ak si matka myslí, že ju nahradí energetickými nápojmi… škoda pokračovať.

Poznáme svedectvo jednej pani, ktorá sa k týmto poznatkom dostala neskôr, a teda v mladosti sa obliekala rovnako, ako sa dnes na „modernú ženu“ patrí. Prvou zvláštnosťou, ktorá jej utkvela v pamäti na celý život, sa odohrala pri jej nástupe do prvej roboty po skončení školy. Ako väčšina mladých dievčat sa „nahodila“ do vypasovaných červených šatočiek s najkratšou sukničkou aká len môže byť, maximálne odhaleným dekoltom a vykrojeným chrbtom. Skrátka – až na maličkosti – ukázala všetko, čo mala. Vo svojej prvej práci ako na prvého narazila na muža, ktorý už nebol najmladší a ani neprejavoval záujem o zbližovanie sa s mladými dievčatami – teda šlo o normálneho, slušného, zrelého muža, ktorý udržiaval kontakty so spolupracovníkmi iba v medziach služobného štandardu. Ale tento muž sa pri stretnutí s našou dievčinou začal naširoko usmievať. Prečo k tomu došlo? Odpoveď je dnes jasná aj tejto pani. DOSTal RA, teda nadobudol DOSŤ RA – voláme to RADOSŤ – teda jej životnej energie. Prečo? Lebo odhalená pokožka vyžaruje do okolia energiu ZADARMO. A tam, kde sa upiera zrak, tam smeruje aj tok energie. Každý, kto na takéto dievča pozrie dostáva jej RA, t.j. energiu ZADARMO. Ako dlho vydrží zásoba Životnej energie tým, ktorí na ňu dávajú pozor asi ako na minuloročný sneh? Odpoveď – a aj dôsledok na zdravie – už si nie je ťažko domyslieť.

Tento princíp je všeobecný – takýmto spôsobom ju rozhadzujú aj muži. Tu si všimnite štandardný odev čiernych mágov – napríklad jezuitov. Dlhé rukávy a zahalenie až po krk. Nie náhodou ovládajú efektívne metodiky ako riadiť iných ľudí – tých v trenírkach, krátkych nohaviciach, tričkách, tielkach a v sandáloch či šľapkách. V skutočnosti ovládajú iba GMO oboch pohlaví. Treba však povedať, že vysoko efektívne.

 • Ďalším dôležitým jazdcom je HLAD. Zdalo by sa, že dnes – aspoň v našich podmienkach – nie je prítomný. Opak je však pravdou. Tento jazdec nadväzuje na jav, ktorý je opísaný v šiestom dni stvorenia knihy Genezis. Pripomeňme si ho:

24Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. 25Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.

26Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“

27A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril,muža a ženu ich stvoril.

28Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“

29Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!

30Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

31A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň šiesty.

Teda nielen védická Kultúra, ale aj – pre kresťanov neočakávane – Biblia jasne hovorí, ČÍM SA MÁ ČLOVEK ŽIVIŤ. Skutočnosť takto oznámená je, zodpovednosť ostáva na každom z nás. Naša pôvodná strava má byť jednoznačne RASTLINNÁ.

Dnes minimálne 80% potravín je nakazených. Reč nie je iba o GMO, ale aj  baktériách a podobných „prímesiach“. Preto jednou z našich úloh – ak chceme žiť – je navrátiť sa k pôvodnej potrave. Neprirodzená strava bráni vytvoreniu plazmového obalu okolo nášho tela, aj značne blokuje schopnosť prijímať energiu z Kozmosu. Sú jedlá, ktoré nám už od ich počiatku dodali mimozemšťania geneticky modifikované. Najlepším príkladom sú kukurica a arašidy. Okrem toho máme dnes v jedle veľa biologicky aktívnych prídavkov – a všetky sú veľmi nebezpečné pre naše zdravie.

O tom, že naozaj žijeme v čase pôsobenia tretieho jazda Apokalypsy – Hladu – niet pochýb. Jeme síce veľa – aj zabíjame veľa zvierat, ktoré  dokonca ani Biblia neoznačuje za potravu pre človeka – ale málo zo zjedeného naozaj spracujeme. Je známe, že človeku stačí denne zjesť toľko potravy, koľko sa mu zmestí naraz do oboch dlaní. Stačí, ak je strava prirodzená, t.j. ak obsahuje dostatok energie pre náš život. Pretože jeme oveľa viac, ale látky neobsahujúce pre nás potrebné zdroje, v skutočnosti HLADUJEME.

Nemali by sme jesť po 18:00 hodine, pretože vtedy sa organizmus prepína na lunárny cyklus. Naši Predkovia principiálne dodržiavali slnečný cyklus – organizmus sa preberá o 5 hodine ráno. Po 21 hodine by sme nemali už ani vodu piť; po 23 hodine organizmus zaspávaprebúdza sa mechanizmus bunkového rastu. Ak jeme po 21 hodine, tak energia nejde na obnovu buniek, ale na spracovanie jedla. Spracovanie však už nebude dokonalé, preto nastupujú každému známe dôsledky.

 • Posledným jazdcom Apokalypsy je SMRŤ – reč je chorobách. Z gréckej mytológie tento istý jav opisuje prípad, ktorý poznáme ako Pandorina skrinka. Týmto nás uviedli do stavu letargického spánku, z ktorého sa preberieme nevedno kedy – ak vôbec.

Pandorina skrinka pozostáva zo štyroch zložiek – ktoré sú zdrojmi všetkých chorôb na Zemi. Môžeme ich veľmi ľahko vymenovať:

 • vírusy,
 • baktérie,
 • parazity
 • a plesne.

Sú v poradí od najmenej po najviac nebezpečné.

 • Vírus je molekula DNK uzavretá do biologickej obálky s nožičkami, ktorými sa prichytáva na našu bunku. Nie sú to zložité organizmy, v skutočnosti sú to mikroroboty, teda presnejšie dnešnou terminológiou a vzhľadom na rozmery by sme mohli použiť výraz nanoroboty. Nemajú schopnosť sa pohybovať, nemajú žiaden proces metabolizmu. Vírusy neparazitujú iba na našich bunkách, ale aj na baktériách, parazitoch a plesniach. Keď vírus dosadne na bunku, pridrží sa nožičkami. Začne nasávať energiu bunky, a vystrčí akýsi vŕtací aparát, ktorým ju prevŕta a prenikne dovnútra. Potom vloží svoju molekulu DNK do napadnutej bunky, čím začína proces rozmnožovania sa vírusu.

Pôsobí vždy tým istým spôsobom. Zničí našu bunku a obálku DNK, potom našu DNK rozdelí na kusy a z každého kusa vytvorí svoju kópiu. Potom ako je naša bunka definitívne zničená, vstupujú všetky jednotky vírusu do krvného obehu a unášajú sa hľadajúc ďalší cieľ – bunky. Potom sa opakuje stále to isté – rozmnožuje svoju DNK na náš úkor.

Pretože nemá metabolizmus, nič nevylučuje, teda nepridáva žiadne toxické výlučky. Tu vari jedna poznámka – molekuly DNK nie sú schopné mutovať, preto každoročné rozprávky o nových mutáciách chrípkových vírusov sú výmyslyiba plesne sú schopné mutácie.

 • Ďalšou zložkou sú baktérie. Jedine ich DNK nie je špirálovitá, ale má tvar uzavretého kruhu. Žiadny iný organizmus túto vlastnosť nemá. Podobne ako vírusy, aj ony žijú z našej energie. Ale baktérie nielen ničia naše bunky, ony berú našu energiu a aj naše chemické prvky. Navyše odpadové produkty ich životnej aktivity sú pre nás toxické.

Dnes máme v bunke „nainštalovanú“ mitochondriu. V minulosti sme boli schopní samostatne, priamo brať potrebnú energiu z Kozmosu, dnes ju našej bunke na potreby delenia vydeľuje mitochondria. Takto nosíme na sebe zbytočnú, nadbytočnú váhu. Funkciu odberu energie pre nás prevzala mitochondria, ktorá sa stala zbytočným spojovacím článkom medzi nami a energiu Kozmosu. Jedným z dôkazov, ako Inkvizícia zisťovala, či ide o človeka z Matrixu alebo nie bola jeho váha. Kým ľudia nenosili na sebe nadbytočnú záťaž mitochondrií, vážili oveľa menej. Inkvizícia nekompromisne pálila všetkých ľudí s hmotnosťou pod 15 kg. Len si pripomeňme, že to je „najobľúbenejšia“ činnosť jezuitov.

Ešte za čias ruského cára PETRA I. žilo v Rusku veľa ľudí nad 300 rokov. Práve on vydal ukaz (nariadenie vládcu), aby pozatýkali a popravili všetkých ľudí nad 300 rokov. Teda pred 300 rokmi bolo takýchto ľudí v Rusku veľa.

Keď bunka zahynie, tak po 23 hodine začne pracovať mechanizmus “upratovania” ich mŕtvol. Naša bunka sa môže – podľa údajov dnešných vedcov – deliť 52 krát. Po 52 deleniach už môžu pokračovať iba dcérske bunky. Ale dnes už vieme, že to v skutočnosti nie je hranica života bunky. Po 52 deleniach „klasického typu“ môže delenie pokračovať vďaka lingvistickej vlnovej genetike. Pomocou zvukových vibrácií je možné vytvárať nové bunky. Tento vedný odbor je však v súčasnosti doslovne zakázaný, preto si – kvôli neznalostinevieme vytvárať nové bunky metódou vibrácií. Sme však opäť pri reliktných, prastarých zvukových vibráciách – mantrách – čo vieme aj zo štúdia Staroslovienskej Bukvice.

 • Ďalšou skupinou sú parazity. Títo už nežijú v bunkách, ale medzi nimi priamo v orgánoch. Žijú vo všetkých orgánoch. Parazity neznášajú morskú soľ, korenie ani prírodné potraviny. Najvhodnejšia je pre nich dnešná strava s GMO. Nemajú radi ani svetlo, preto sa aktivizujú v noci, najmä v čase medzi 1 a 3 hodinou. Neznesú ani cesnak a sódu.

Všetci členovia Pandorinej skrinky sa najlepšie cítia v kyslom prostredí, čo sú nízkofrekvenčné oblasti. Vynikajúco sa rozvíjajú alkoholom – je to tiež nízkofrekvenčný produkt. Parazity ovplyvňujú aj psychiku človeka, trvalá depresia či halucinácie sú neraz príznakom ich prítomnosti. Pri teplote 37-38°C však hynú – preto nie je najvhodnejšie hneď zrážať teplotu. Zhubné sú pre nich aj energie radosti.

 • Najškodlivejšie zo všetkých sú plesne. Hoci veľa dnešných chorôb odvodzujú od vírusov a baktérií, v skutočnosti ide najčastejšie o plesne, teda hubovité kultúry. Plesne majú 4 štádiá. Je to sliz, slizovka (už schopná samostatného pohybu), mycélium, ktoré po dozretí – ako huba – vypustí do atmosféry prášok. Takto sa dostane na ďalšie miesto a cyklus sa opakuje. Navyše, plesne majú akúsi funkciu “WIFI”,j. vedia medzi sebou komunikovať, a teda sa zhromažďujú na vhodných miestach na základe vzájomnej komunikácie.

Tu by sme mohli skončiť s „ponukou“, ktorú nám pripravili priamo mimozemšťania. Dnes však už ani „domáce“ štruktúry na Zemi nezaháľajú. Ak sme už spomenuli vírusy ako mikroroboty, tak technológia nanorobotov je už zvládnutá aj na Zemi. Na internete už môžete nájsť nejeden obrázok:

Podľa údajov z internetu (nájdete aj vo Wikipedii) sú nanoroboty roboty, ktorých rozmery sú porovnateľné s rozmerom molekuly, t.j. ide o rozmery pod 100 nm. Sú vybavené funkciami pohybu, zberu a spracovania informácií, môžu plniť do nich vložený program.

Práve táto oblasť patrí medzi tie, v ktorých Anglosasi dúfajú vyhrať vojnu proti Rusku a prípadne aj Číne, ktorú pripravujú už veľmi dlho. Z prostredia tajných služieb prenikli informácie, že nanoroboty sú už široko distribuované v určitých potravinách. Aby bol dosiahnutý maximálny účinok, musia zasiahnuť čo najväčší segment obyvateľstva rôznych krajín. Preto nimi kŕmia zvieratá, lebo mäso konzumuje absolútna väčšina ľudí. Dostali sa aj do alkoholu, energetických nápojov, GMO. Podľa dostupných informácií, keď sa raz dostali do ľudského organizmu, už ich nič z neho nedostane von len tak. Usadili sa tam a v pokoji čakajú. Keďže majú vložený vlastný program, pri externom spustení ho začnú vykonávať. Nevedno, čo všetko „dokážu“, ale môžu sa sústrediť napríklad na pečeň, žalúdok, srdce – majú na výber všetky orgány – a pri aktivácii tieto orgány jednoducho zničia. Takýmto signálom môže byť – a najčastejšie asi bude – nejaká frekvencia, teda môže to byť aj melódia, ktorú všetky cieľové objekty dostanú cez nejakú sociálnu sieť do svojich mobilov a podobne… zamyslel sa niekto nad tým, prečo sú poľské potraviny lacnejšie ako naše? Kto a prečo dotuje ich predaj, a teda veľké rozšírenie?

A kto by sa chcel „pohoršovať“ nad tým, že to nie je fér… ide o zbytočné gesto. Veď nielen védické zdroje, ale aj Biblia priamo hovorí, že Stvoriteľ NEURČIL ZVIERATÁ PRE ČLOVEKA AKO POTRAVU. Oznam je teda zverejnený, dôsledky si ponesie každý sám. Za každé porušenie Konu Stvoriteľa raz príde trest.

Kto sa môže postaviť do šíku za našu zem? Slovien, energeticky silná bytosť s hlbokým poznaním. Koľko takých dnes na Slovensku žije? Vyjdite na ulicu a spočítajte, koľko mužov je riadne oblečených a obutých. A potom spočítajte GMO v krátkych nohaviciach, trenírkach, tričkách a tielkach s cudzími programami a cudzími vlajkami na nich, obutých do šľapiek. Môžete zrátať aj počet žien a GMO v nohaviciach. A ako vypočítať výsledok? Porovnajte obe čísla a vypočítajte percento…

http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/hadanie/pandorina-skrinka

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár