Sintašta – Starobylé mesto Синташта

Синташта – Sintašta

Sintašta je kultúrne a duchovné centrum Arkaimskej „krajiny miest“ na južnom Urale. Pokiaľ ide o chronológiu udalostí výskumu tohto regiónu a historický význam, tak Sintašta predbieha aj slávny Arkaim.

Vďaka tomuto mestu vedci získali veľa archeologických údajov o dobe „krajiny miest“ a na základe týchto poznatkov bolo logickým výsledkom objavenie a preskúmanie Arkaimu a Arkaimskeho údolia ako druhého hlavného centra regiónu. Osídlenie Sintašta je viacvrstvové, okrúhleho tvaru, priemer vonkajších stien je 140 m. Celková plocha celého komplexu je viac ako 30 000 m2. Podľa rôznych odhadov v ňom žilo súčasne najmenej 4 000 ľudí.

Komplex Sintašta objavili archeológovia Uralskej univerzity z mesta Sverdlovsk začiatkom 70. rokov v Bredinskom regióne v Čeľabinskej oblasti. Nachádza sa medzi súčasnými obcami Mirnij a Rymninskij, v záplavovej zóne nádrže na rieke Sintašta. V súčasnosti je časť bývalého archeologického výkopu („hradisko“) zaplavená a druhá časť („pohrebisko“) bola zničená, pretože stála bez rekultivácie takmer 30 rokov. Je zaujímavé, ako sa na dôležitých archeologických náleziskách rýchlo projektovali vodné priehrady, aby sa náleziská stali nedostupnými. Presne takto takmer skončil aj Arkaim, keď budovanie priehradného múru bolo zastavené už v procese výstavby, z dôvodu veľkého ohlasu verejnosti a rôznych odborníkov.

Vykopávky Uralskej a Čeľabinskej univerzity pod vedením profesorov V.F. Geninga a G.B. Zdanoviča začali v roku 1972 a pokračovali s prestávkou 9 poľných období. Ukončené boli v roku 1986 a v roku 1987 bol objavený Arkaim, ktorý je od Sintašty vzdialený 44 km na severozápad.

Archeologický materiál komplexu Sintašta bol uverejnený až v roku 1992 v monografii, ktorej anotácia znie takto: „Monografia je úplnou publikáciou jedinečného kultúrneho komplexu zo 17. až 16. storočia pred našim letopočtom, ktorý zahŕňa opevnené sídlisko, pohrebisko a chrámovú pohrebnú štruktúru. Monografia je prvou časťou štúdie. Druhá časť je venovaná histórii a kultúre árijského obyvateľstva uralsko-kazašských stepí.“

Hlavné pamiatky komplexu sa nazývajú „hradisko“ – opevnené osídlenie Sintašta, veľká mohyla Sintašta a pohrebisko. Geometrické stredy týchto kruhov z hľadiska štruktúr sú inštalované na jednom skutočnom poludníku. Komplex tiež obsahuje: malé pôdne pohrebisko s rituálnou štruktúrou v strede, malú mohylu s priemerom 16 m a výškou 0,4 m a komplex pôdnych a mohylových pohrebísk koncentrovaných pod hrádzou s priemerom 32 m a výškou 1 m. Vek osídlenia je 4 000 rokov a datovaný bol na základe zistených pohrebísk a rôznych nálezov. Predpokladá sa existencia oveľa hlbšej histórie tohto starobylého mesta.

Komplex bol postavený podľa zásad kozmologickej architektúry – napríklad ako Nebeský kruh. Na rozdiel od Arkaimu, geometrická analýza neodhalila žiadne znaky Zemského kruhu (vnútorného kruhu) na „hradisku“ Sintašta.

Najzložitejšou otázkou pre archeológov zostáva: „Prečo je tu v kozmologickej architektúre pohrebisko? Je potrebné poznamenať, že mohyly Sintašta nemajú analógov v dobe bronzovej v severnej Eurázii. Do opevnení Sintašta patria ohyby riek vpísané do reliéfu, vonkajšie obdĺžnikové a vnútorné kruhové línie stien a priekop, za ktorými boli dôkladne a dômyselne vybudované obytné budovy so studňami, pivnicami a kanalizačnými odtokmi.

Sintašta je jedným z najvýraznejších komplexov krajiny miest, ktorá leží na juhu Čeľabinskej oblasti, medzi Uralom na západe a Tobolom na východe.

Starobylé mesto bolo opakovane spomínané v prastarých legendách a v súčasnosti mu niektorí vedci pripisujú mystické a duchovné vlastnosti.

Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. “Синташта: археологические памятники арийских племён Урало-Казахстанских степей”. Ч.1. Челябинск, 1992.

www.biosferaklub.info

***

Zverejnené v kategórií Dejiny | Pridaj komentár

Miroslav Zelenka – Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit

Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma, jak lidská civilizace na Zemi funguje, a jakým způsobem je dlouhodobě řízena a ovládána. Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké bytosti jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildy a Rockefellery, Vatikán, jezuity, zednáře, ilumináty, archonty, či mimozemské entity jako jsou například reptiloidi. Panují shodné názory v oblasti časového zařazení, většinou je uváděna doba Babylonu, domnívám se, že tímto není myšlen počátek dlouhodobého ovlivňování dění na Zemi, ale konec posledního systému ovládání významné části lidstva.

Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na vrcholu, i když nějaký názor projevím. Mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla známa vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy ani přesný časový rámec ovládání. Proto bych byl rád, aby následující text byl vnímán z tohoto zorného úhlu a koncentrace pozornosti nebyla upírána na časový rámec nebo přesnou strukturu vládnoucí vrstvy, ani způsobu jejího vzniku či důvody její činnosti.

Začnu hypotetickými předpoklady, kdy, jak a proč toto ovládání vzniklo, i když jak jsem uvedl, nepovažuji to pro účely tohoto textu za podstatné. Z pohledu konkrétního posuzovatele se tato část může jevit jako nevěrohodná, nemělo by to však mít zásadní vliv na posuzování druhé a třetí části. Samozřejmě nelze opomenout známou myšlenku, že podmínky vzniku ovlivňují celý fenomén.

 Vycházím z předpokladu, že Sluneční soustava stále je, či byla, v jakémsi pásmu na pomezí mezi hvězdnými soustavami ovládanými mammaloidy, tedy bytostmi velmi blízkými nám lidem a reptiloidy, tj. humanoidy plazího typu. Z toho důvodu docházelo k četným konfliktům a bojům ve snaze Sluneční soustavu a zejména naši planetu ovládnout jednou ze stran tohoto dlouhodobého konfliktu. Vzhledem k tomu, že se zdá, že planeta je zajímavá pro obě tyto formy inteligentního života a ani jedna ze stran nemá zájem na jejím zničení, došlo k dohodě na úrovni zřejmě galaktických uskupení mammaloidů a reptiloidů o nepřenášení válečných konfliktů na planetu Zemi.

Lidstvo v době uzavření této dohody planetu víceméně ovládalo, proto mu byla ponechána zdánlivě svobodná vůle k vlastnímu vývoji. Reptiloidní civilizace, které se považují za původní obyvatele planety, se však nikdy nevzdaly své touhy po jejím ovládnutí. Vzhledem k uzavřené dohodě, však nemohly použít násilné prostředky, přestože jejich technologická a vojenská převaha by jim toto umožňovala poměrně velmi snadno, ovšem za předpokladu, že by nezasáhla jiná mimozemská vojenská síla, což by však mohlo vést ke zničení převážné části života na Zemi. Proto vytvořily plán ovládnutí Země prostřednictvím systému, ve kterém by byla moc nad planetou v rukou velmi úzkého okruhu lidí, který by pak předal dobrovolně vládu nad planetou reptiloidním civilizacím pod různými možnými záminkami.

 

Například, že jsou to bohové z našich bájí, kteří lidstvo stvořili, a protože si lidstvo evidentně neumí vládnout samo, což je vidět na stavu planety a neustálých bojích, tak přišli převzít vládu nad Zemí a dát to zde do pořádku. Ovšem s vysvětlením, že se jedná o přechodnou dobu a formu vládnutí na způsob krizového managementu. Teorií a hypotéz podobného druhu je na internetu a v knihách opravdu hodně. Osobně jsem pevně přesvědčen, že toto je cílená desinformace, protože většina ras na Zemi, ne-li všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, ať už přirozeně či za přispění vyšších civilizací, ale jsou zde imigranty z jiných hvězdných systému. Například dle mých informací bílá rasa Praslovanů přišla z hvězdného systému Vegy.         

Za tímto účelem se na naší planetu, přibližně v době kolem roku 3 500 před naším letopočtem pravděpodobně do oblasti Babylonu, inkarnovaly do vládnoucích rodů reptiloidní duše, tj. duše, které byly v předchozích inkarnacích v reptiloidních tělech.  V těchto dobách již neexistovaly rozvinuté civilizace typu Atlantidy, Lemurie či Hyperoborey  S největší pravděpodobností lidské bytosti zde žijící se zdály pro tuto úlohu vhodné a také je mohly geneticky snáze ovlivňovat. Rovněž jejich emoční výbava odpovídala plánovaným účelům. Z jejich pohledu by bylo nejvhodnější se inkarnovat do Praslovanů, ale vzhledem k velké rozdílnosti frekvence vibrací to nebylo možné.

Lidské bytosti s reptiloidními dušemi se vyznačovaly a stále vyznačují vysokou inteligencí a absencí emocí. Nutno však chápat, že emocí jak pozitivních, tak i negativních. Tato psychická výbava je přímo předurčovala k ovládání ostatních lidí, protože je absolutně neomezovaly při jejich jednání takové emoce jako je láska, soucit, lítost, svědomí a podobně. Po určité době rody s takto inkarnovanými bytostmi ovládly část populace na Zemi a postupně víceméně celou planetu. K tomu přispěla mimo jiné i výrazná informační podpora zřejmě i technologická, která zapříčinila rychlý rozvoj tehdejší civilizace.

S určitou mírou pravděpodobnosti zde inkarnované reptiloidní duše měly vzhledem ke svým znalostem a podpoře zvenčí vypracovaný systém, který jim zajišťoval opětovné inkarnace do toho samého rodu či rodiny, čímž byla zachována kontinuita vládnutí stále stejných duší. O principu fungování tohoto systému nemám, a doufám, že zatím, bližší informace. Jedna z možných variant je taková, že v přechodné fázi, tj. po své smrti neodešly tyto duše do barda, případně se ihned znovu neinkarnovaly, ale fungovaly jako přisedlíci u dalších vlivných osob dané civilizace a výrazně ovlivňovaly jejich rozhodování. Když přišla vhodná doba, inkarnovaly se do počatého dítěte – pokračovatele rodu. Předpokládám, že tento systém do značné míry funguje až do dnešní doby.

Domnívám se, že existuje možnost, že tyto rody ve spolupráci s vnějšími mimozemskými silami pracovaly na genetických úpravách dalších lidských bytostí, aby si tak vytvořily vrstvu, která by se v dnešní terminologii dala označit jako vyšší obslužné vrstvy. Principem těchto genetických úprav bylo opět zvýšení IQ a odstranění emocí. Tyto vyšší obslužné vrstvy jsou dnes mnohými označovány jako vrchol pyramidy.

Jak jsem již na začátku zmínil, tento uvedený příběh jsou mé spekulativní informace a je vhodné k nim takto přistupovat. To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti je to, jakou formou se stále daří této vrstvě specifických lidských bytostí ovládat víceméně celý svět.

Předpokládám, ale v podstatě o tom vůbec nepochybuji, že tito do značné míry stále ještě lidé, mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí včetně vědců, ale i esoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožňují realizovat své plány a ovládat planetu. Také je nutno vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin, zdaleka není omezeno jedním lidským životem a plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností.

Samozřejmě nemám detailnější vědomosti o tom, co vše patří do okruhu jejich poznání, ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádějí badatelé mimo oblast oficiální vědy, a oni rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Za předpokladu, že jsou schopni vědomé a opakované inkarnace do stále stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu. Pokud vyjdeme z předpokladu, o jaké bytosti se jedná, a že přicházejí z civilizací, jejichž trvání mnoho násobně převyšuje trvání naší civilizace, tak je poměrně snadné učinit logický závěr, že i jejich poznání výrazně převyšuje naše poznání.

Nevím, zda přímo vycházejí z předpokladu, že vše je jen vědomí, ale velmi pravděpodobně vycházejí z předpokladu či vědění, že si svým vědomím tvoříme vlastní realitu. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak tedy mohou ovládat lidské bytosti tak, aby si tvořily realitu a budoucnost dle jejich představ a záměrů, když každá lidská bytost má sílu tvořit si svoji vlastní realitu? Toto je rozhodující otázka dle mého názoru ve vývoji lidstva v posledních dejme tomu pěti tisících letech. Podle čeho si tvoříme svým vědomím realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita, případně budoucnost měla vypadat. Není tudíž mnohem jednodušší, než všechny mocenské prostředky včetně vojenských, vytvořit a vložit do myslí lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat?

Proto byly vytvořeny a vloženy do myslí lidí a celého lidstva dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svoji realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili dobře. Národy, které měly jiné vize reality, byly většinou vyhubeny, nebo přežívají zcela na okraji, bez možnosti ovlivnit běh našeho světa.

Všechny náboženské ideologie včetně vědy, která se dnes již také dá vzhledem k neudržitelnosti jejích dogmat celkem úspěšně zařadit mezi náboženství, vytvářejí lidstvu obrazy, podle kterých si vytváří svoji realitu. V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly vytvořeny nové obrazy typů konzumní společnosti s iluzí nedostatku. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto rodů je možné sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji v poznání lidstva, a jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy. Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná, a tak byl lidstvu předložen materialismus. Když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age. A objevují se stále nové vize a obrazy, například Tajemství amenti nebo Wing makers.

Samozřejmě, aby tyto obrazy byly přitažlivé, a přilákaly určité množství lidí, obsahovaly téměř vždy částečně pravdivé popisy reality, nebo uváděly popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu. Takový model může popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy není sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu. Pokud však chceme porozumět realitě v celé její komplexnosti, musíme vzít v úvahu více modelů z různých úhlů pohledu a chápat, že tyto modely jsou vzájemně pouze zdánlivě rozporné. Tato zdánlivá rozpornost je dána naším subjektivním vnímáním reality a vzhledem k omezením našich myslí, které odpovídají našemu vývojovému stupni, naší nedostatečnou schopností vnímat realitu komplexně. Uvádím pouze známé příklady ze současnosti, protože tento mechanismus manipulace lidstvem se dá vystopovat v celé historii.

Další stránkou manipulace je právě předkládání

 • konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva
 • a pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality.

Vzájemné zdánlivé rozpory těchto popisů modelů reality jsou další formou ovládání, protože konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva majícími jiný model reality, o němž jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, jsou opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla “rozděl a panuj”. Opět názorným příkladem jsou konflikty mezi stoupenci různých náboženství. Zajímavé je pozorovat to operativní plánování. V době, kdy se zdálo, že náboženský fanatismus už není tou hlavní hnací silou konfliktů, vytvořil se nový zásadní konflikt kapitalismus versus socialismus. V okamžiku odplynutí tohoto konfliktu je opět na scénu přiveden náboženský fanatismus.

Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy se přizpůsobovala konkrétním podmínkám a stavu lidstva, v té které části planety. Každá, i původně dobrá idea, byla k těmto účelům využita či spíše zneužita. Klasickou ukázkou, a pro nás zřejmě nejnázornější, je učení Krista. Toto učení bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného a jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názorným příkladem, jak ovládat lidi k tomu, aby věrně a s přesvědčením sloužili systému. Obdobně je to i s judaismem a islámem, ale nedělejme si zvláštní iluze o hinduismu ani o buddhismu.

Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové “náboženství”, které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat konzumismem.

Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality a tím i vizí budoucnosti, které slouží zájmům těch, kterým můžeme říkat dejme tomu globální elity. Tyto obrazy reality a vize budoucnosti jsou vmanipulovávány i do myslí tak zvaných obslužných elit, takže ani ony nejednají zdaleka svobodně, jak si zřejmě velká většina z nich myslí a tvoří si realitu k obrazu těch, kteří je řídí.

Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době je již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišné od těch, které se nám snaží vnutit globální elity. Zásadní nedostatek z pohledu možné úspěšnosti je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí velmi oslabuje. Vize globálních elit a jejich představa o budoucnosti je jednoznačná. Je to moc nad lidmi a ovládání planety. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NWO jsou manipulací snažící se nás přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že lidstvo nemá jinou šanci.

 

Určitým omezením mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti a omlouvám se, že budu poněkud tvrdší a asi nespravedlivý, se pohybuje v rozmezí – máslo bude o dvacet korun lacinější, nebo že Babiš nebude předsedou vlády. A nejedná se zdaleka jen o lidi intelektuálně slabé. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizi nám stále vkládanou do myslí dlouhodobým organizovaným působením na základě velmi kvalitně vytvořeného plánu. Tato jejich vize reality je již bohužel obsažena i v morfogenetickém poli lidstva.

Vize probuzených jedinců jsou v mnoha případech i kvalitní, ale chybí jim sjednocující prvek. Každý jsme specifická bytost, a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně ztěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit. I když jsou naše vize sebenádhernější jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by budoucnost měla vypadat.

Přemýšlel jsem, jak tuto názorovou rozdílnost překonat, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že pokud by měl být takový prvek úspěšný, nemůže jím být žádný technologický stav společnosti ani ideální systém. Tou sjednocující vizí reality přijatelnou pro všechny může být jen pocit lidského štěstí a harmonie. Něco jako ráj na Zemi a ráj je něco podobného jako štěstí. Štěstí je stav mysli, stav duše. Ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru, ale ráj je místo (prostředí), kde stavem naší duše je štěstí, kde jsme v harmonii sami se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou.

Myslím, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. To je aktivita, ve které nám žádné globální elity nemohou nijak zabránit. A jak se doporučuje téměř ve všech oblastech tzv. duchovna, vytvořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat.

Považuji za nutné zdůraznit, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. Je to ale aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Příkladem takové vize je druhá část meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti. Tato meditace je ke stažení zde:

https://uloz.to/!uCgnHr0ROBfu/miroslav-zelenka-meditace-na-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3

Další věcí, o které se domnívám, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti je práce se srdeční čakrou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a kdekoliv při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a ze srdeční čakry pak tuto energii posílat do svého okolí. Tuto aktivitu je možné v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při mnoha pracovních povinnostech. Důležitá je jen koncentrace pozornosti. Při delším takovémto působení je reálné, že se zprůtočníme a energie bude protékat do prostoru stále i například při našem spánku a bude stačit jen dvakrát či třikrát denně se na tuto činnost koncentrovat. Tato energie pak bude působit na celé naše okolí. Když si představíme, že tuto aktivitu bude vykonávat například deset tisíc lidí každodenně a stále, a myslím, že to není nereálné, a dokonce by to mohlo postupně narůstat, tak zde bude deset či postupně dvacet tisíc generátorů energie lásky, z kterých bude tato energie neustále plynout. Energie lásky bude zaplňovat celý náš prostor a pronikat všemi bytostmi, které se v něm vyskytují. Jedná se o příjem božské čiré energie a její transformaci na energii srdeční čakry a božské energie je nekonečné množství, takže se nemusíme obávat, že bychom ji vyčerpali.

Čím více lidí bude tuto aktivitu vykonávat, tím více to bude působit na ostatní a budou se přidávat další a další lidé a tato aktivita by se mohla šířit, doufejme i geometrickou řadou. Jsem opravdu přesvědčen o účinnosti této aktivity. Mnoho lidí, kteří se nechali inspirovat a začali pracovat se srdeční čakrou již má svoji individuální zkušenost s tím, jak energie srdeční čakry pomáhá měnit sebe i okolí.

Krátká meditace na tvoření generátoru srdeční čakry ke stažení zde:

https://uloz.to/!xiFVu4NevCoJ/miroslav-zelenka-generator-energie-srdecni-cakry-mp3

Nyní se jedná jen o to, aby lidé začali být opravdu takto aktivní. Nestojí to ani čas ani námahu. Je možné tuto aktivitu vykonávat kdekoliv a kdykoliv při jakékoliv činnosti. Kromě všeobecné prospěšnosti to bude mít i silný kladný vliv na každého, kdo se stane generátorem energie lásky, protože neustále bude zprůtočňovat svoji sedmou a čtvrtou čakru a spojku mezi nimi.

Dalším nezanedbatelným efektem je to, že bytosti, které nám vládnou, jsou bez emocí a to z hlediska jejich vývoje velmi dlouhodobě v kategorii tisíců let. Jak geneticky, tak i v osobních morfogenetických polích vzhledem k absenci emocí nemají ani receptory na energii lásky. Nejsou schopny ji vnímat. Takže kromě toho, že nemají žádnou možnost nám v uvedené aktivitě bránit, samozřejmě kromě vytváření negativních situací jakou jsou válečné konflikty a krize, bude tato energie působit i na ně, přestože ji nebudou vnímat. Je to podobné jako radioaktivita. Nejsme schopni ji přímo vnímat, ale přesto na nás působí. Tyto bytosti energii lásky necítí ani nevnímají, a tak ani nemají důvod se jí bránit kromě toho, že je problém, jak se jí bránit. V současné době nemám dostatek informací, jak by to na ně mělo působit, ale mělo by to oslabovat jejich síly minimálně ve směru agresivity vůči ostatním.

Je jen na nás, zda si budeme tvořit realitu, dle představ globálních elit, nebo dle našich představ. Na závěr bych si dovolil ocitovat jednu myšlenku. Naše poznání je velmi důležité a je základem našich pozitivních aktivit ale:

Není důležité věřit či dokonce vědět, ale důležité je konat.

https://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/a-jak-je-lidstvo-dlouhodobe-ovladano-a-jak-se-z-to

Zverejnené v kategórií Filozofia života | Pridaj komentár

Ovplyvňovanie ľudí na diaľku

Ešte v časoch ZSSR špeciálne služby vyvinuli metódy ovplyvňovania ľudí na diaľku

Už od 80. rokov minulého storočia sa začali objavovať nové zaujímavé javy. Na začiatku sa objavili psychotronici, potom, v období perestrojky, s jej novými normami slobody informácií v ZSSR, sa začali sypať informácie o rôznych mystických javoch, predpovediach a superschopnostiach. Špeciálne služby ich okamžite začali skúmať a uvedomili si, že všetky tieto javy sú skutočne možné, preto začali na nich intenzívne pracovať. Aby však väčšina obyvateľstva nevedela o týchto tajných výskumoch, bola rôznym ľuďom darovaná úplná sloboda predstierať, že sú čarodejníci a kúzelníci.

V tých časoch sa šírili aj informácie, že rôzny psychotronici môžu uzdravovať aj na diaľku cez fotografie. Bolo tiež známe, že čierni mágovia a kúzelníci môžu cez fotografiu naopak človeku poškodiť. V ZSSR začali tajné služby seriózne študovať tieto metódy a vyvíjali metódy ovplyvňovania ľudí na diaľku, napríklad cez fotografie. Konkrétne išlo o projekt „Vývoj princípov, metód a prostriedkov diaľkového bezkontaktného riadenia správania biologických objektov“, rozdelený do sekcií „Lava-5“ a „Ruslo-1“. Projekt sa uskutočnil v súlade s tajným uznesením Ústredného výboru komunistickej strany ZSSR a Rady ministrov ZSSR z 27. januára 1986 č. 137-47, pod všeobecnou koordináciou vedeckého a technického strediska pre alternatívne technológie (Vent). V Kyjeve sa práca vykonávala v rámci týchto organizácií:

 • Ústav materiálov, Akadémia vied Ukrajinskej SSR (riaditeľ V.I. Trefilov), téma – „Diaľkové polia s dlhým dosahom“ a „Efekt prenosu informačných akcií (PID) pomocou funkcie adresného poľa“ (napríklad fotografie).
 • Vedecko výrobné združenie “Vidguk” pod vedením profesora Sitka Sergeja Panteleimonoviča.
 • Výskumná a výrobná spoločnosť “Biopolis”, riaditeľ Kolbun Nikolaj Dmitrievič.

V týždenníku „Час Пик“ bol článok so zaujímavým názvom – „Pred 25 rokmi Kyjevský obranný závod Oktava vytvoril strašné zariadenie … V jednom z vojenských výskumných ústavov hlavného mesta sa vytvorilo zariadenie, ktoré podľa fotografie vplývalo na osobu, ktorá sa mohla nachádzať kdekoľvek. Pocit eufórie alebo hrôzy, infarkt alebo skok z balkóna – všetko, čo si želáte: neexistujú žiadne obmedzenia. Bolo to možné pomocou mikrovlnného žiarenia. Presnejšie povedané, išlo o mikroleptonové alebo torzné alebo spinorné polia. Krstným otcom vývoja týchto psi-zbraní bol akademik Vlail Kaznačeev, vedúci špecialista na bioenergiu z čias ZSSR.“

Dokonca už koncom 80. rokov boli v ZSSR vyvinuté také metódy diaľkového ovládania ľudí, že mohli prinútiť urobiť dotyčného čokoľvek. V 60. rokoch Morel zistil, že každá bunka v organizme má svoju vlastnú špecifickú frekvenciu v elektromagnetickom spektre, odlišnú u zdravých a chorých buniek. Na tomto základe bola vyvinutá metóda liečby frekvenčnou rezonanciou (alebo biorezonanciou). Široko sa využívala biorezonančná diagnostika. Pri liečbe biorezonanciou sa aplikuje frekvencia chorej bunky, ale s inverznou amplitúdou. Výsledkom je, že bolestivý proces mizne. Táto technika je základom pri neviditeľnom deštruktívnom pôsobení psychotronických zbraní, keď sa zdá, že ľudia zomierajú na prvý pohľad na prirodzené choroby, ktorými už dlho trpeli.

V súčasnosti existuje minimálne niekoľko možností psychotronického vplyvu:

 • Implantáciou čipov;
 • Cez fotografie (biometrické sú najspoľahlivejšie);
 • Získaním zo vzorky DNA vlnového kódu prístupu k určitej osobe a následným ožiarením z mobilných antén alebo satelitov;
 • V dôsledku zmien DNA, pri priamom vplyve laserom na pokožku počas procesu biometrickej fotografie.

Použitie čipov je príliš zrejmé. Zlyhalo dokonca aj v Amerike, väčšina Američanov implantáciu odmietla. Tajnejšie je použitie biometrickej fotografie. Pri biometrických fotografiách sa používajú špeciálne zariadenia vyrobené v Amerike. Predpokladá sa, že existuje taký laser, ktorý pod rúškom fotografovania trojrozmerných fotografií má špecifický účinok, na ktoré mení DNA.

Princíp vlnového pôsobenia na základné mechanizmy psychiky je tajný objav, ktorý by zostal utajený, ak by nebolo otvorenej práci akademika Petra Garjaeva. Charakteristickým rysom psychotronického vplyvu je to, že človek nebude nič podozrievať. Áno, na začiatku, po uskutočnení biometrii, samotné ovplyvňovanie nemusí byť vykonávané. Biometria poskytuje iba možnosť pôsobenia vplyvu. A samotný vplyv sa bude uskutočňovať v rôznych skupinách z rôznych dôvodov. Napríklad počas volieb môže byť každý ovplyvnení, aby mal pozitívny prístup k určitým stranám alebo kandidátom.

Vysokým predstaviteľom, poslancom, generálom sa môže vnútiť pozitívny prístup k vláde alebo konkrétnej myšlienke atď. Dôchodcovia môžu byť eliminovaní vysielaním signálov, ktoré posilnia ich existujúce choroby. Možnosti použitia týchto technológii sú široké. Už počas vojny v Juhoslávii bola experimentálna skupina vojakov psychotronicky ošetrená laserovým ožiarením kože, čím sa zmenila ich DNA tak, aby sa ich zdravotný stav mohol ovplyvniť cez satelit a mohli sa vyliečiť, aj keby boli v obkľúčení. Ale ak je možné liečiť svojich, potom je možné zabíjať aj nepriateľa.

Čo robiť? Po prvé, a čo je najdôležitejšie, musia sa prijať okamžité opatrenia na záchranu, ochranu pred ovplyvňovaním polície a armády. Ako presne to možno urobiť, nie je úplne jasné. Informácie, ktoré nedávno unikli na internete, objasňujú možnosť ochrany pred psí ovplyvňovaním, pretože zamestnanci psychotronických inštalácií sú sami chránení pred psychotronickou expozíciou. Zverejnilo sa, že v centrách hromadnej (nie individuálnej) psychotronickej expozície obyvateľstva, ktorá existovala od čias ZSSR vo všetkých veľkých mestách, sa uskutoční inštalácia nového zariadenia „Graždanin 4“. V pokynoch sa uvádza, že na ochranu personálu samotnej stanice sa používa hliníková fólia.

Pre úplnú analýzu situácie so psychotronickými účinkami na populáciu je potrebné vytvoriť verejnú komisiu nezávislú od orgánov pod vedením akademika P. Garjaeva. Tomu sa samozrejme budú brániť tí, ktorí pripravili toto psí ovplyvňovanie. Z tohto dôvodu musia patriotické sily armády, polície a špeciálnych služieb vziať toto vyšetrovanie pod svoju kontrolu.

https://www.biosferaklub.info/este-v-casoch-zssr-specialne-sluzby-vyvinuli-metody-ovplyvnovania-ludi-na-dialku/

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Jeden komentár

MATRICA V AKCII

Téma Matríc a spôsob ako ovládajú masy je neustále aktuálna. Príslovie hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, preto ani nám nemôže zaškodiť si niečo z tejto oblasti zopakovať. Veď ide o naše životy.

Naše telo je akýsi energetický chuchvalec jednotónového svetla, ale to platí iba v ideálnom stave. Jeho farba sa inak mení v závislosti od emócií, citov, veku, chorôb a podobných vplyvov. Rozumové centrum – mozog – bol vytvorený nato, aby nám slúžil – nie naopak. Ak zachytáva – z nášho pohľadu vytvára – myšlienky, ktoré vedú k strádaniu, vyžeňte ich, alebo robte všetko naopak bez ohľadu na to, že to môže v danom okamihu vyzerať divne, nech by ste si našli pre ne akékoľvek ospravedlnenia. Takéto myšlienky určite nie sú „vaše“, ak totiž vedú k strádaniu, je to znamenie, že niekto vami manipuluje. Je to spôsob, akým odpracovávame karmu, ktorá nie je naša, ale bola na nás vyliata. Povolenie na to sme najčastejšie dali účasťou vo voľbách bez ohľadu na to, koho sme v nich volili či nevolili.

Ideálne rabstvo je totiž to, v ktorom rab predpokladá, že je slobodný a robí všetko pre to, aby ostal rabom. Na energetickej úrovni rabstvo vyzerá ako čierne chuchvalce na hlave s drôtikmi. Ľudia ako bábky robia to, čo oni od nich chcú. Kto sú oni – to je už úplne iná otázka. Väčšina z nás ich nikdy neuvidí.  Ale treba nám vedieť základnú vec – nie sú všemohúci. Je možné – dokonca potrebné – odporovať. Časom môže ich vplyv upadnúť, ale dosiahnuť to nie je jednoduché. Inej cesty však niet. My, jedine my sami sa musíme stať sami sebe jedinou riadiacou autoritou.

Človek sa sprvu rodí slobodný a je veľmi silný. Na jeho oslabenie je potrebný dlhý čas. Iba oslabeného človeka možno pripojiť do Matrice. A preto deti žijú bez nej. Lámať ich začínajú očkovaním, školou, televíziou, stravou a podobne. Po pripojení do matrice sa objavuje vnútorný hlas. Spočiatku sa prejavuje ako zriedkavá ozvena, ale časom nadobúda plnú kontrolu nad vedomím človeka, až ho nakoniec zamení za svoje. Ak sa pokúsite ho odchytiť zistíte, že má rôzne hlasy, tóny, a že práve od neho závisí váš stav, emócie, city, činy – teda celý váš život. Toho najúhlavnejšieho nepriateľa považujete za seba. Nie je to geniálne vymyslené? Ani si len nedokážete predstaviť, že by sa to dalo aj nejako inak.

V tom okamihu, ak ktokoľvek pochopí o čo ide – že vo vedomí má prítomné cudzie myšlienky – a začne „sliediť za operátorom“, tak operátor sa začne ukrývať. Na nejaký čas sa odpojí, začne meniť hlas (z mužského na ženský či opačne). Ukryje sa za hromadu všakovakých problémov, ktoré sa odrazu objavia. Ak to nepomáha, tak jeho pôsobenie sa bude zosilňovať spôsobom objavovania sa všakovakých ľudí a udalostí. Veď do Matrice sú všetci títo zapojení. Objavia sa problémy s príbuznými, nastanú iné, nové či oveľa väčšie problémy…

Čím sú silnejšie, tým ste silnejšie zapojený/á do Matrice. V takých prípadoch stojí za to sa riadiť pocitmi šťastia a ľúbosti. Vyberte sa tam, kde ste šťastný/á vy, kde ste s niekým spolu šťastní. Keď sa dostanete do potrebného prostredia – ktoré vás úplne obkolesí – keď sa celé vaše okolie zmení, tak všetky myšlienky zmiznú, všetky problémy prestanú byť dôležité, v tom momente ste chránení. Kým a ako je druhá vec.

Teda nachádzame sa v Matrici. Je to neustále sa autonómne vyvíjajúci a zlepšujúci systém pozostávajúci z rozličných podsystémov. Každý podsystém obsahuje špecifické miery, ktoré sú nevyhnutné na to, aby bol (z pohľadu Matrice) dosiahnutý žiadaný výsledok. Matrica má vlastné spôsoby verbovania, prinucovania, obrany, povýšenia, potrestania aj likvidácie. Cieľ jej roboty – želaný výsledok – je vygenerovať z nás pre ňu životne nevyhnutné emócie. Emócie sú principiálne pre nás negatívne, sú pre nás – Človekov – cudzie. Aby sme nepochopili o čo ide, tak nás udržiavajú v špeciálne poníženom stave na úrovni prvých troch čakier, ktorý preventívne pôsobí proti našej vzbure. Ak by sme sa vzbúrili, tak systém Matrice dokážeme okamžite zničiť.

Základnými kritériami pre Matricu sú:

 • sila emócií
 • a ich množstvo.

Dá sa to predstaviť asi tak, že systém je zameraný na maximálne množstvo pripojení s maximálnou intenzitou emócií. Ale vždy bez hrozby svojho objavenia a zničenia. Pretože platí všeobecné pravidlo, že spoločné vedomie a želanie sa vždy realizuje, tak systémami obrany Matrice sú používané dve veci:

 • Nejednotnosť;
 • Stav polospánku. Realizuje sa trvalým vnútorným deficitom, ktorý plne zamestnáva mozog všakovakým odpadom. Zvyšok stačí sotva na rozmnožovanie a existovanie (jesť, piť, spať). Tomuto sa dokonca venuje celá veda: sociálne programovanie.

Takto zostavený systém nás dojí ako kravy, štopká do nás tie najškodlivejšie chemikálie a drží nás v rozhádanom, egoistickom, spotrebiteľskom, nezjednotenom stave. My však od momentu svojho narodenia až po moment zavŕšenia života prechádzame po púti vývoja. Inak to nejde, a preto ani ukrývanie sa v ústraní nepomôže. Úlohu inkarnácie vždy musíme splniť. Ak to nejde po dobrom, tak to pôjde pozlotky.

Na našej ceste nám pomáha viera – čo v týchto súvislostiach a ponímaní chápeme ako neprítomnosť pochybností. Každý človek má slobodný výber rozhodnutia čomu veriť a čomu nie. Nikto nemá právo nám túto slobodu narušovať. Systém Matrice je preto zostrojený tak, aby nás navádzal veriť špecifickým veciam, ale tie ohraničuje dopĺňaním pochybností. Pochybnosti sú neoddeliteľnou súčasťou systému Matrice, a teda sa postupne stávajú aj našou neoddeliteľnou súčasťou. Ale to je ešte málo. Človek sám stavia do pochybností akékoľvek veci, čím zabíja možnosť budúcnosti už v samom počiatku, ešte len na úrovni predstáv.

Pochybnosti sú nerozlučne spojené s vnútorným dialógom, ktorý ich rodí a podporuje ich intenzitu. Práve preto zbavenie sa vnútorného dialógu má za následok aj zbavenie sa pochybností a nadobudnutie slobody výberu rozhodnutia. Ide o tú slobodu, ktorú človek dostal do vienka od prvopočiatku. Človek si môže vyberať ľubovoľnú budúcnosť, a tá bude realizovaná. Ale to už bude priamo tvorenie. Nikdy nezabúdajme na našu slobodu a nedovoľte pochybnostiam – teda Matrici – vám odňať vašu vieru, vôľu, vašu budúcnosť.

Na všetko však potrebujeme energiu. Bez nej nebude nič. Na akékoľvek veci, na existovanie, spotrebovávame energiu. Máme na ňu nádrže – niečo podobné ako má auto – vo vedogone, kde sa zhromažďuje. Tieto nádrže sa dennodenne samé dopĺňajú, ale nie sú nekonečné. Práve od množstva tejto energie závisí náš stav: želanie a sila napredovať či neschopnosť niečo vykonať. Tie najzákladnejšie veci, ktoré spotrebovávajú najväčšie množstvo našej energie sú:

 • Myšlienky;
 • Emócie;
 • Potrava.

Ak sa na to pozrieme v súvislosti s tým, čo sme už uviedli vyššie, tak všetku naši životnú energiu mrháme na vnútorný dialóg, pochybnosti, prežívanie emócií a pažravosť. A preto ak sa aj prejaví vedomie, ľúbosť a želanie niečo vytvoriť, zmeniť – už nemáme na to dosť síl. Sme prázdni a vnútorný hlas len zosilňuje nedôveru v seba samého.

Protikladom tohto je šťastie. Zapaľuje, dáva silu, odstraňuje pochybnosti – dôležité je mu nebrániť. Nezabíjajte ho násilne sami, ale vyberte sa smerom jeho narastania. Sebadôvera bude postupne narastať, pochybnosti sa boja ľúbosti a šťastia. Ale systém Matrice sa bude pokúšať zabrániť šťastiu závisťou a presvedčovaním. Nevenujte im pozornosť, časom oslabnú a nechajú vás na pokoji. Ale netreba ochabovať v úsilí a strácať pozornosť. Matrica sa bude periodicky snažiť vás vrátiť do radov svojich dojných kráv, pretože ani tie nie sú nekonečné. Preto nestrácajte pozornosť a všetky jej pokusy okamžite a v zárodku likvidujte. Pritom sa však vždy snažte vyjsť za hranice tých ohraničení, ktoré pre vás vytvorili iní.

Môžeme sa aj krátko zmieniť o vplyve potravy. Patrí medzi manipulácie, ktorými nás udržiavajú v stáde dojných kráv. Tieto metódy sa používajú nato, aby sme sa rýchlejšie opotrebovali – stiahli od svojho Nebeského Učiteľa v čo najkratšom čase všetku našu životnú energiu a odovzdali ju im. Tieto vplyvy sú vzájomne previazané. Tu sú základné metódy nášho ovládania:

 1. Potraviny a nápoje – najmä alkohol, ale nielen ten;
 2. Lieky, vrátane preventívnych prípravkov a vitamínov;
 3. Elektromagnetické vlny – vrátane vyžarovania mobilných telefónov, PC, domácich elektrických rozvodov a všetkých prístrojov s mikroprocesormi;
 4. Médiá – či už rozhlas, televízia, videá, časopisy, noviny, žurnály, internet (najočividnejšia a najefektívnejšie porobujúca metóda);
 5. Hudba, Zvuky (odlišujú sa od médií, sú inak používané, ale aj tak najčastejšie skrz Médiá);
 6. Znečistenie ovzdušia;
 7. Systém vzdelávania – vrátane všeobecne známej a odporúčanej literatúry (a jej autorov), ktorá je principiálne nedôveryhodná, či už ide o históriu, psychológiu, metapsychológiu, regresnú hypnózu, filozofiu, umenie, vedu, poéziu, náboženstvá, dokonca aj rozprávky pre deti vrátane nemluvniat).

Horeuvedené metódy dennodenne uplatňujú aj politici, ktorí nás neprestajne, dennodenne bombardujú ich komponentmi aby si zaistili, že im venujeme našu pozornosť, a teda sú nami podporovaní. Preto musíme byť nadmieru ostražití vo vzťahu k tým, ktorých neustále presadzujú, vychvaľujú, komu tlieskajú, koho búrlivo podporujú kritici, ktorí za každého vývoja udalostí a okolností vychvaľujú nejaký politický režim. Ak je niekto takto vyzdvihovaný argumentmi štýlu „vydržal skúšku časom“, znamená to, že ide o systematicky organizované úsilie sledujúce špecifické ciele.

Treba však upozorniť na jeden problém – pri veľmi vysokom stupni podozrievavosti môžeme prehliadnuť niekoľko hodnotných informácií, ktoré bývajú úmyselne primiešané a odovzdávané určitými kruhmi infiltrovanými v blízkosti nástrojov masovej manipulácie. A už vôbec nemá cenu venovať pozornosť „svetovým správam“. Všetky sú totiž organizované tak, aby nás prinútili venovať im pozornosť, a teda aj našu životnú energiu. Boj, ktorému treba naozaj venovať pozornosť je vedený na úrovni osobnosti, vnútri každého z nás.

Matríc jestvuje okolo nás množstvo. Ako sme už uviedli, film Matrix síce – aby bol dodržaný Kon Stavby Sveta – ukázal principiálne pôsobenie Matrice, ale ukázaná Matrica bola prázdna, t.j. nebolo v nej špecifikované nijaké konkrétne pole Hry. Každá Matrica má svoje pole Hry, obsahuje nástroje pre vedenie danej Hry a má svoje vlastné, špecifické pravidlá. Spomeňme napríklad Egoizmus, Spotrebiteľstvo, Strádanie, Alkoholizmus, Drogy a podobne. Matrice vždy vytvárajú ľudia – tie, ktoré držia pod kontrolou nás skoro všetky pochádzajú z dielne Vatikánu. V Rusku prebieha neúspešný pokus implementovať režimom objednanú Matricu pre ruský národ, ktorú vypracovali na objednávku Putina čínski šamani. Dohodnutú odmenu za odvedenú prácu – Sibír – si však už uplatňujú.

Pre nás je najdôležitejšie jedno – pamätajme že boj, ktorému treba naozaj venovať pozornosť prebieha vnútri každého z nás. Žiadne externé komentáre, správy, neustály príliv noviniek nám v tomto nepomôžu. Ba práve naopak – odvedú našu pozornosť od potreby vnútorného boja a ostražitosti, čo znovu znamená pripojenie sa – a odovzdávanie svojej životnej energie – do nejakej Matrice. Ale najdôležitejšie je to, že každá Matrica dokáže pôsobiť iba po 6. rozmernostnú a čakrálnu rovinu. Nad ňou sa už nemá o čo uchytiť. Ak vystúpime do našej domácej rozmernosti – 16. – tak už nič pod nami nemá právo nás ovplyvňovať. A táto rozmernosť je zároveň rozmernosťou Novej Hry.

https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/587-matrica-v-akcii

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

O historických artefaktoch

Historické artefakty nám odkrývajú pravdu o tom, že naša skutočná história je v podstate v rozpore s jej „oficiálnou“ verziou, ktorá sa vyučuje na školách a univerzitách. Zároveň datovanie týchto artefaktov oficiálnymi metódami dáva jednoducho šokujúce výsledky – mnoho miliónov rokov existencie inteligentných civilizácii na Zemi. Sú však tieto existujúce metódy na datovanie objektov také presné? Túto otázku si položili ruskí vedci Michail a Irina Braginovi.

Vo svojej knihe „Kľúče sily pre Supermana. Od vojen bohov po súčasné techniky boja“ píšu: „Ponúkame vlastné (!) vysvetlenie artefaktov, ktoré sa „nehodia“ do tradičných predstáv o priebehu svetových dejín a pochopíte, ako niektorí odborníci niekedy vyjadrujú ložné myšlienky.

Napríklad doktor historických vied A. A. Maslov, píše vo svojej knihe „Iné ľudstvo. Niekto tu žil pred nami…“, ktorá popisuje rôzne nálezy artefaktov. „Na nich často ležia lávové vrstvy, čo sa dá veľmi presne datovať vďaka káliovo-argónovej metóde.“ (s. 325). A ďalej: „Akýkoľvek artefakt, napríklad zlatý klinec, článok reťaze nachádzajúci sa v takejto vrstve, je skutočnou senzáciou, pretože podľa zavedených predstáv, napríklad vtedy, pred 30 miliónmi rokov, nielen také technológie neexistovali, ale aj vôbec ľudstvo.“ (s. 325).

Vysvetlíme, že káliovo-argónová metóda sa používa na určenie veku archeologických nálezov starých desiatky miliónov a viac rokov, takže si viete predstaviť, ako boli prekvapení vedci (a celá svetová komunita), keď sa takéto „artefakty“ začali objavovať na rôznych miestach planéty. Podotýkame, že láva, ktorá vybuchla počas činnosti sopiek z vnútra Zeme, má oveľa starovekejší pôvod ako všetko, čo je na povrchu! Ako sa mohli zachovať nejaké veci alebo predmety vo vrstvách lávy, ktorá mala obrovskú teplotu?!

Pred dvanásťtisíc rokmi, počas planetárnej katastrofy, došlo k silným sopečným výbuchom a zemetraseniam. Láva pokrývala všetko, čo sa objavilo na úpätí hôr alebo v blízkosti zlomov alebo prasklín zemskej kôry a keďže ochladzovanie na Zemi prišlo náhle a bolo sprevádzané prívalovými dažďami, záplavami a snežením, je jasné, prečo predmety, ktoré sa dostali do prúdov ohnivej lávy, sa neroztavili. A nešlo tu iba o pár stupňov ochladenia!

V niektorých oblastiach teplota vzduchu klesla natoľko, že všetko živé sa zmenilo na „ľadové sochy“ (napríklad svetoznáme cintoríny mamutov na Sibíri, ktoré ešte prežúvali stravu) a zem zamrzla do hĺbky niekoľko desiatok až stoviek metrov (!). Skutočne odborníci nerozumejú elementárnej logike?! Láva tečie z hlbín Zeme, a preto má starovekejší pôvod ako všetko, čo je na povrchu. Má však niečo, čo sa zmieša s touto lávou (alebo bolo ňou pokryté), rovnaký vek? Zaujíma nás, prečo sa staroveké archeologické nálezy datujú od veku lávových vrstiev, ktoré sú na vrchu?!

Medzi ďalšie „dôkazy“ patria nálezy nachádzajúce sa v uhoľných vrstvách (fragmenty zlatých článkov reťazí, železných klincov, kamenných stĺpov, šípov atď.). Až donedávna oficiálna veda verila, že k tvorbe akýchkoľvek uhoľných ložísk došlo pred stovkami miliónov rokov, a preto všetko, čo sa našlo v uhoľných plástoch, automaticky „spadalo“ do zodpovedajúcej éry. V tomto ohľade je doktor historických vied A.A. Maslov (v horeuvedenej knihe) zmätený: „O akom ľudstve môže ísť reč spred desiatkami miliónov rokov? Ide tu buď o hrubú chybu, alebo … nejaké iné ľudstvo“(s. 328).

Potom sa snaží presvedčiť čitateľov, že na Zemi bolo veľa rôznych ľudských civilizácií, ktoré sa najskôr objavili z neznáma a potom zmizli do neznáma! Vedec nedokáže logicky vysvetliť mnoho faktov. Nerozumie napríklad tomu, prečo boli nálezy v lávových alebo uhoľných vrstvách patriacich do rôznych časových období (s rozdielom 100 až 3 až 5 miliónov rokov).

Vedecké dôkazy, na ktoré sa my opierame, vám však ukážu, že kamenné uhlie vzniklo nie pred miliónmi rokov, ale relatívne nedávno. Preto by sa malo všetko, čo sa v týchto ložiskách vyskytlo, datovať podľa tohto a toto nie je zďaleka jediným príkladom skreslenej interpretácie vedeckých údajov… Pravdivosť našich názorov potvrdzuje aj skutočnosť, že tvorba uhoľných ložísk siaha nie milióny rokov nazad, ako sa pôvodne predpokladalo, ale iba desiatky tisíc rokov pred naším letopočtom. O tom píše najmä autor J.N. Golubčikov v knihe „Globálne katastrofy v dejinách civilizácií“:

„Keďže izotop C14 sa za 60 tisíc rokov úplne rozpadá, musí chýbať napríklad v kamennom uhlí. Najmladšie ložiská uhlia sú podľa odtlačkov rastlín, ktoré sú v ňom obsiahnuté, staré najmenej niekoľko miliónov rokov. Väčšina uhoľných ložísk je stará niekoľko desiatok až niekoľko stoviek miliónov rokov. Avšak akékoľvek staré uhlie však obsahuje izotop C14. Uhlie, ktoré neobsahuje C14, jednoducho neexistuje“ (s. 168).

Vrstvy uhlia vznikali relatívne nedávno – počas planetárnej katastrofy, ku ktorej došlo asi pred 12 000 rokmi! Ďalším argumentom v prospech našich tvrdení je, že bielkovinové bunky sa našli v nájdených dinosaurích kostiach, pritom podľa vedcov tieto bunky nemôžu existovať dlhšie ako niekoľko tisíc rokov. Z toho vyplýva jednoznačný záver, že dinosaury žili na našej Zemi ešte nedávno.

Týmto spôsobom iba apriórne znalosti udalostí z ďalekej minulosti (vojny, požiare, povodne, technologické katastrofy atď.), ktoré sa odohrali na Zemi, ako aj kvalifikovaná vedecká interpretácia javov okolitého sveta, nám umožní vyhnúť sa chybám pri používaní rádiometrických metód akou je uránovo-olovená, tóriovo-olovená, káliovo-argónová a iných metód datovania.

Mnohé „artefakty“ majú v skutočnosti jednoduché a logické vysvetlenie. Preto, ak poznáte skutočnú, a nie fiktívnu históriu ľudstva, potom fakty a artefakty, ktoré sa zdajú na prvý pohľad ako puzzle, tvoria pri spojení integrálny obraz sveta.

Chyby a úmyselné falšovanie histórie, ktoré boli realizované za posledných päťsto rokov, zanechali v oficiálnej verzii histórie veľmi málo historickej pravdy. Avšak vďaka úsiliu mnohých ruských a zahraničných vedcov a bádateľov, sa celkový obraz skutočného príbehu stále vyjasňuje a je vytváraný zhromažďovaním veľkého počtu rozptýlených častí celkovej mozaiky, ktorá sa jedného dňa, aj napriek všetkému úsiliu falšovateľov, ukáže ľudstvu.“

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

https://www.biosferaklub.info/o-historickych-artefaktoch/

Zverejnené v kategórií Dejiny | Pridaj komentár

Slovanský nový rok 7528

22 septembra 2019, v deň jesennej rovnodennosti, slávi časť Slovanov Nový rok. Konkrétne nástup roku 7528 od Uzatvorenia mieru v hviezdnom chráme podľa pôvodného slovanského kalendára.

Vo svete je dobre známy staroveký čínsky kalendár a staroveký židovský kalendár oslávi 30. septembra svoj 5780 rok. Známy gregoriánsky kalendár, ktorý teraz používame, sa blíži k roku 2020 a hovorí sa aj o veľa ďalších kalendároch, s výnimkou kalendára, ktorý je pre nás najdôležitejší. Z nejakého dôvodu oficiálni historici a vedci mlčia o slovanskom kalendári, o ktorom existuje veľa svedectiev, pretože v Rusku sa používal ešte pred 300 rokmi. https://www.biosferaklub.info/povodny-kalendar-slovanov-bol-pouzivany-este-pred-300-rokmi/

Predchodcom slova nový rok bolo novoletie, ktoré bolo odvodené od slov – nové leto, čiže nástup nového leta, pod letom sa rozumel súčasný rok. Samotné súčasné slovo „kalendár“ nesie informácie o jeho pôvode a je spojené s menom svetlého hierarchu, ktorý vytvoril kalendár pre našich predkov. A meno hierarchu bolo Koľada, a tu sa ukazuje zmysel názvu pôvodného kalendára „Koľadov Dar“, z ktorého sa stal známy „Kalen Dar“.

V procese presídľovania našich predkov po svetadieloch na planéte mnoho ľudí v priebehu pokolení stratilo kontakt so svojou pôvodnou materskou ríšou, začali sa nazývať inak, ale všetci používali dlhú dobu ten istý kalendár – Koľadov Dar, rovnaký jazyk, to isté písmo – runy. Následne „vedci“, aby nejakým spôsobom ospravedlnili fiktívnu minulosť všetkých európskych národov, napísali im svoje mýty a legendy, napísali svoju históriu, ale všetci si boli podobní vo svojej podstate ako dve kvapky vody, pretože pochádzali pôvodne z jednej kultúry.

Tak sa objavili nové pojmy ako napríklad škandinávsky alebo keltský kalendár. To, že Škandinávci, alebo Kelti sú slovansko-árijské kmene, ktoré pri hľadaní pastvín osídľovali nové krajiny a presťahovali sa z východu na západ, dnes už potvrdzuje veľa faktov. Najčastejšie kmene dostali svoje mená podľa svojho kniežaťa alebo kráľa. Tak vznikli

 • Sarmati – ľudia kniežaťa Sarmata,
 • Skýti – ľudia kniežaťa Skýta,
 • ľudia kniežaťa Skanda – Škandnávci a mnoho ďalších.

Staroveký slovanský kalendár podobne ako škandinávske alebo keltské kalendáre, mal runovú formu zobrazenia, t.j. na začiatku sa názvy mien, čísiel, dní v týždni a názvov rokov zobrazovali vo forme rún. Runa sa nedá vystihnúť jedným písmenom, je to skôr obraz, ktorý má najmenej tri úrovne, a v súčasnosti len málo ľudí môže prečítať celkový význam rún a hlavne to, čo sa skrýva na iných úrovniach. Mená mesiacov v kalendári boli pôvodne tiež označené runami a neskôr bol pridaný zápis bukvicou so stručným odhalením významu.

Je potrebné poznamenať, že v svojej dobe bol rok našich predkov rozdelený na 9 mesiacov, každý po 40 dní. Prvý mesiac bol označený jednou runou a zostávajúcich osem mesiacov bolo označených kombináciou dvoch rún. Druhá runa označovala časť rotačného cyklu našej Zeme okolo nášho Slnka, ktorý sa nazýval leto.

Kalendár našich predkov sa zdá byť súčasnému človeku nezvyčajný, ale práve tento kalendárový systém, konkrétne „Koľada Dar“, je najpresnejší a najpohodlnejší zo všetkých kalendárov, ktoré v súčasnosti existujú. Okrem toho, za posledných niekoľko desiatok tisíc rokov tento kalendár „nepredbehol“ a „nezaostal“ ani jediný deň, čo sa v žiadnom inom kalendárnom systéme, ktorý je nám známy, nepozoruje.

https://www.biosferaklub.info/slovansky-novy-rok-7528/

Zverejnené v kategórií Dejiny | Pridaj komentár

Ako nepriťahovať nehody

Valerij Sineľnikov: ako nepriťahovať nehody

Žijeme vo svete, kde je všetko vzájomne prepojené. Naše skutky, slová a myšlienky nám priťahujú okolnosti nášho osudu, ktoré im zodpovedajú. A niekedy sami podvedome formujeme všetky tieto okolnosti. Nehody, ktoré sa nám stanú, sú často tiež výsledkom „práce“ nášho podvedomia. Čo o tom píše známy psychoterapeut Valerij Sineľnikov:

“Vo všeobecnosti neexistujú žiadne nešťastné náhody, ani vôbec žiadne náhody. Nešťastné náhody nie sú ničím iným ako podvedomá zákonitosť. Sami pre seba si vytvárame traumatické situácie. Pri zaoberaní sa hypnózou som skúmal niekoľko ľudí, ktorým sa vyskytli rôzne traumatické situácie (pracovné úrazy, nehody atď.). Vo všetkých prípadoch boli dôvody podobné – ide o pocit viny a intenzívny hnev, nenávisť, extrémne podráždenie a nevôľu. Všetky tieto emócie spúšťajú mechanizmus sebazničenia.

Ak sa vám takáto situácia stala, nepovažujte sa za nešťastnú obeť. Obráťte sa dovnútra seba a nájdite tie myšlienky a správanie, ktoré vytvorili traumatickú situáciu. A často je to príležitosť upútať pozornosť a súcit ostatných.

Bolesť všeobecne, každá bolesť je prvým príznakom pocitu viny. Bolesť môže byť fyzická a duševná. Vina vždy hľadá trest a trest spôsobuje bolesť a utrpenie. Ak existuje chronická bolesť, je to príznak neustálej viny. Obráťte sa dovnútra a nájdite túto vinu. Osloboďte sa od toho – a bolesť ustúpi.

Pamätajte, že každý človek v každej situácii robí to najlepšie. Takto je usporiadané podvedomie – vyberá najúčinnejší spôsob správania. Vtedy v minulosti v tejto situácii ste urobili najlepší výber. Stojí to za to, potrestať sa za to najlepšie, čoho ste boli schopní? Trestaním sa a s pocitom viny sa dostanete do určitého rámca, z ktorého sa nemôžete vykloniť. Vy sami obmedzujete svoju slobodu. Zbavte sa viny a buďte slobodní.

Aby ste nepritiahli nehody, musíte sa zbaviť pocitu viny, hnevu, podráždenia a nenávisti. Práve tieto deštruktívne energie, ktoré ovládnu naše podvedomie, priťahujú okolnosti, ktoré im zodpovedajú, do našich životov.“

https://www.rinok.sk/Valerij-Sinelnikov-c1_8_2.htm

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

https://www.biosferaklub.info/valerij-sinelnikov-ako-nepritahovat-nehody/

Zverejnené v kategórií Filozofia života | Pridaj komentár