Jak pomoci transformaci vlastní aktivitou, práce pro sebe práce pro druhé

Miroslav Zelenka

Je do určité míry otázkou, zda je mezi kolektivním vědomím mužů a žen jakási pomyslná hranice a zda je tudíž možno brát je jako samostatné entity. V každém případě jsou však obě složky součástí kolektivního vědomí lidstva. Podle mých informací a mnoha dalších informátorů je a bude stav kolektivního vědomí lidstva rozhodující pro to, která z pravděpodobnostních budoucností bude realizována, na kterou linii budoucnosti se naše přítomnost napojí. Stav každého vědomí i kolektivního vědomí lidstva se dá z určitého zorného úhlu posuzovat jako určitá výše frekvence vědomí. Z tohoto pohledu se mně nezdá vhodné, aby ženy “čekaly” se zvyšováním frekvence svého vědomí na muže, protože by se tím logicky zpomalovalo i zvyšování frekvence kolektivního vědomí lidstva. Kromě toho vlastní zvyšování frekvence vibrací u každého člověka má vliv na frekvenci vibrací lidí v jeho okolí, tudíž i žen na muže.

Pokusím se o zjednodušené podobenství. Je to jako by se žák ve čtvrté třídě přestal učit matematice, aby jej jeho sourozenec, který je ve druhé třídě, dohonil, a tím došlo k jakési harmonii mezi sourozenci. Nemyslím, že by ženské kolektivní vědomí mělo ustoupit mužskému a po pravdě řečeno si to ani neumím přestavit, ale naopak by ho mělo táhnout nahoru, což jsem přesvědčen, že do určité míry i dělá. Souhlasím s tím, že ženy se nyní probouzejí rychleji, což je zřejmě dáno tím, že jsou více zaměřeny na pravou hemisféru a intuici než muži. Nepochybně však se probouzí i mnoho mužů.

Myslím, že není správné uvažovat v intencích toho, že ženský princip je deformovaný, pokud mluvíme skutečně o principu. Deformovány jsou jednotlivé vazby mezi muži a ženami, ať už se jedná o partnery nebo předky a potomky či sourozence. Pak už se ovšem nejedná o vyzařování ženského aspektu lásky a světla, ale o pokřivení tohoto aspektu, které může být relativně z mnoha důvodů, z nichž nejčastější bývá karmický nebo je alespoň v pozadí.

Každému člověku a tudíž i mužům je možno a dokonce vhodné na jejich cestě pomáhat. Otázkou zůstává forma této pomoci a schopnost pomáhajícího tu správnou cestu zvolit, což nebývá vždy nejjednodušší a obávám se, že žádná obecně platná rada v této oblasti neexistuje.

Z jiného úhlu pohledu je možné věc posoudit i tak, že v současné době je na Zemi zcela zřejmá převaha jangových energií a aby zde na Zemi došlo k určité harmonii těchto energií, je nutná výrazná převaha energií jinových a myslím, že se dá celkem logicky očekávat, že v tom případě je role žen výraznější, i když nepochybně jsou i muži, kteří jsou schopni přinášet na Zemi jinové energie, aniž by byli nuceni potlačovat své mužství. Předávat lásku a světlo může každá bytost a dokonce to ani nemusí a nebývá vždy jen člověk. Stále mluvím o práci na sobě a práci pro druhé, a protože je to velmi naléhavé téma v dnešní době, tak bych tomu rád věnoval tento text. Víceméně se bude jednat o jednoduchý souhrn informací, které jsem již často uváděl.  Jedná se v podstatě o umění žít a milovat.

Pro začátek bych uvedl Goetheho výrok, který jsem si nedávno přečetl:

“K čemu je kámen mudrců, chybí-li k němu mudrc?”

Jak již jsem několikrát uvedl, zjednodušeně řečeno při práci na sobě jsou tři základní cesty – cesta poznání, cesta lásky a cesta síly. Pro jistotu opakuji, že pod slovem síly se míní paranormální či senzibilní schopnosti.

Přeložím-li Goetheho výrok do této symboliky, k čemu jsou senzibilní schopnosti a případně i láska, pokud chybí poznání. Mohu mít úžasné zážitky, ale v případě, kdy nevím, o co se jedná, tak to může být i na škodu. Jsou známy i případy, kdy měl někdo úžasné vize, ale myslel si, že se zbláznil, protože nechápal, co vidí a nevěřil, že normální člověk může mít takové vize. Proto osobně doporučuji přečíst si na začátku nějakou literaturu, která by podávala alespoň částečně komplexně představu, na jakých principech funguje ten náš svět, jakýsi model jsoucna. To už samo o sobě napomáhá při postupu při cestách lásky a síly, už třeba jen tím, že uvádí, že takové cesty existují a jak na nich postupovat. Kromě toho se v rámci cesty poznání dozvídáme, že je vhodné na sobě pracovat, a že tato práce pomáhá nám, okolí i planetě. Knih je nepřeberné množství, a pokud začínáme, tak je vhodné nechat si poradit od někoho, komu věříme a kdo je na cestě již nějaký čas. Doporučuji se již v počátku nebát věřit vlastní intuici.

Určitě jsou dobré i vhodné semináře či přednášky a o jejich výběru platí přibližně to samé jako o výběru literatury. Co však považuji za velmi důležité, je uvědomit si, že tak jako ve sportu máme dvě fáze, tj. trénink a zápas či závod, tak totéž platí i pro práci na sobě.

Literatura, semináře, meditace, práce s čakrami apod. jsou fází tréninku a život to je zápas či závod. A podstatné není, jak a kolik jsem toho natrénoval, ale zda a jak to uplatním v zápase. Jen a jen život nám ukazuje, kolik jsme se toho naučili a jsme schopni to uplatnit v životě. A na druhé straně zrovna tak jako ve sportu, kdy se říká, že zápas je nejlepší trénink, tak i život je důležitou součástí naší výuky. Tak jako ve sportu zápas, tak i život nám připravuje takové situace, které si v přípravě nejsme schopni plně namodelovat a připravit se na ně. Jen a jen život nám ukáže, jak jsme postoupili. Sebelepší meditace, vize, sny, lucidní sny či opouštění těla o našem postupu nevypoví nikdy tolik, jako to, jakým způsobem žijeme a jak se chováme k ostatním bytostem a v neposlední řadě i sami k sobě.

Zdánlivě na druhém místě je cesta lásky, ale velmi doporučuji se na ní vydat co nejdříve. Opět se však vracím k předchozímu bodu, protože je velmi důležité mít poznání, co to láska opravdu je a jak na této cestě postupovat. Abych nezapomněl, zdůrazňuji, že každá cesta je individuální a nejsou žádné zcela obecné zákony platné pro všechny. Nepochybně jsou mezi námi duše, které nepotřebují žádnou literaturu k tomu, aby na této cestě byly již daleko, ale dle mého názoru se téměř vždy nebo vždy jedná o duše, které si toho již hodně odpracovaly v minulých životech. Opětovně stále znovu zdůrazňuji i umění milovat se dá naučit, nebo zdokonalit.

Jak jsem již uvedl, vše je vysoce individuální, ale přesto bych doporučil soustředit se na cestu síly až po učinění jistých pokroků na předchozích dvou cestách. Není zase až tak málo lidí, kteří jsou přilákáni k duchovnu či práci na sobě vizí získání či zesílení paranormálních schopností či dokonce aktivit, které se dají nazvat magií. Bez alespoň určitého stupně poznání a lásky hrozí poměrně velké nebezpečí zneužití těchto nabytých schopností, což pak má téměř vždy nepříznivé karmické následky. Naštěstí zablokovaná srdeční čakra bývá ochrannou bariérou před získáním takových schopností, které by mohly působit jednostranně ve prospěch takto schopného jedince a v neprospěch ostatních bytostí. Při práci pro druhé se opět dá použít dělení na tři cesty.

Předávat poznání druhým je v dnešní době o to důležitější, že mnozí lidé třeba nemají jinou možnost, než získat právě od vás určité informace. Jiří Mašek míval na svých stránkách výrok, který jsem tam dnes nenašel a tak ho budu možná citovat nepřesně: “Jestliže jsi jediný, kdo tak může učinit, tak bys tak měl učinit.”

Osobně doporučuji dvě zásady, které se snažím dodržovat. Nebát se předávat poznání, ale na druhé straně ani ho nevnucovat, což ostatně ani nemá smysl. Vím, že není vždy jednoduché najít vhodnou úroveň a formu předávaného poznání, protože i to je velmi individuální. To, jak se nám to daří, vypovídá o našem poznání a naší schopnosti empatie.

Možná nejtěžší je poznat, kdo je vhodný pro příjem určitého typu informací. Myslím, že není tak výjimečný stav, kdy se běžně potkávají lidé, kteří jsou již na cestě, ale vzájemně to o sobě ani netuší. Jsou dokonce určitá prostředí, kdy je profesně nebezpečné dát najevo své odchylné paradigma. Takovou nejviditelnější skupinou jsou lékaři a vědci a při tom i v této skupině jsou lidé s názory odchylující se od oficiálně uznaných vědeckých dogmat. Tito lidé nemohou dát své názory najevo veřejně, protože by to znamenalo jejich profesní konec, jak už se ostatně nejednou stalo. Mám vizi, jak by bylo přínosné tyto lidi propojit, ale zatím ještě nemám konkrétní představu, jak to realizovat.

Vzhledem k tomu, že existují modely jsoucna či Teoversa z různých úrovní poznání a různých úhlů pohledu, považuji za důležité při snaze o předávání poznání rozpoznat úroveň poznání a úhel pohledu toho, komu hodláme zprostředkovat poznání a podle toho zvolit i pro něj vhodný model jsoucna.

Lásku je možné rozdávat stále všem a všemu a nezapomínat ani na Gaiu, Slunce, astrální svět apod. Můžeme tak činit svými činy, laskavostí, úsměvem i posíláním energie ze srdeční čakry. Tam, kde je pro nás obtížné pociťovat lásku, je možné pociťovat alespoň soucit. Většinou ti, jež působí utrpení druhým, bývají nešťastní lidé a těch skutečně zlých, jimž utrpení druhých působí potěšení, je skutečně málo. Tam, kde se nám nedaří ani soucítění, je možno si vždy představit, jak těžkou karmu bude mít takový člověk v příštím životě a pocítit soucit k jeho životnímu údělu v příštím životě.

Pomáhat ostatním lidem, případně i lidstvu a Zemi lze díky svým paranormálním schopnostem. V tomto případě však považuji za velmi důležité upozornit na jedno nebezpečí. Na rozdíl od dvou předchozích cest tu hrozí omezování svobodné vůle druhé bytosti, případně i bytostí. Při jakémkoliv paranormálním působení na druhé bytosti bychom měli mít jasný a zřetelný souhlas bytosti, případně bytostí, na které hodláme působit. Vím, že to není vždy jednoduché, zejména pokud se jedná o léčebné působení, ale s výjimkou bytostí, u kterých je získání souhlasu problematické (jako jsou například malé děti, těžce nemocní lidé nebo zvířata) bychom bez výslovného souhlasu nebo přímo žádosti neměli k paranormálnímu působení přistupovat. I v těch uvedených problematických případech bychom se měli pokusit získat souhlas alespoň mimosmyslovou cestou.

Paranormální působení nemusí spočívat pouze v léčení, ale může se jednat například o předávání životní energie, důležitých i karmických informací apod. Paranormální schopnosti má v podstatě každý člověk a jedná se pouze o to, jak dalece je má rozvinuté a vědomě je používá, a o kterou formu se jedná. Jak jsem již mnohokrát uvedl, na jejich rozvoji se dá účinně pracovat, zejména když máme jasnou představu o tom, jak bychom je chtěli využívat.

Jednou z forem práce pro celkovou změnu na Zemi je i vizualizace vlastní nejhezčí představy o budoucnosti. Považuji za důležité neklást si žádné hranice své představivosti a fantazie. Teoversum není nic jiného než myšlenka, a proto ho také myšlenka může změnit.

Samozřejmě i práce s dětmi je práce pro druhé a dokonce možná ta nejvýznamnější, protože děti jsou velmi tvárné a nezatížené mnoha předsudky dospělých a ještě tolik nepodléhají vlivu morfogenetických polí. Pro práci s dětmi jsem dostal zajímavou informaci. Dětem lze vyprávět pohádku jako meditaci a umožnit dětem zúčastnit se aktivně pohádky. Děti mají většinou velmi dobrou vizualizaci. Samozřejmě by se mělo jednat o pozitivní pohodové pohádky a rozhodně ne o pohádky, které jsou spíše horory než pohádkami. Mohou být při nich použity i pozitivní afirmace v případě, že je potřeba odstranit například nějaký zlozvyk.

Meditaci na odblokování srdeční čakry je možné stáhnout na této adrese

https://uloz.to/!shobaHPFt/miroslav-zelenka-meditace-otevreni-srdecni-cakry-a-ochranne-vajicko-mp3

http://miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/jak-pomoci-transformaci-vlastni-aktivitou

libusin-kun-vede-poselsvo-za-premyslem-oracem

Posted in Philosophy of Life | Pridaj komentár

JAK SI OTEVŘÍT SVOU KORUNNÍ ČAKRU

Vaše tělo je ve své podstatě tvořeno energií. Ta energie se projevuje  do fyzických částí těla, která denně vidíte v zrcadle. Než se ale do těch částí projeví, tak se projeví  do čaker a meridiánů. Čakry jsou energetická centra podél energetických kanálů. Každá čakra má  specifickou vibraci a účel. Každá z nich je projevením prány neboli životní či zdrojové energie. Vypadají jako trychtýře  nebo víry energie. Čakry vstřebávají  i vyzařují energii.

Korunní čakra  se nachází na temeni hlavy. Umístěte si palce na špičku uší a své ukazováčky nad hlavou spojte. Když je pak položíte na temeno hlavy, najdete bod vaší korunní čakry. Korunní čakra nejvíce souvisí s našim duchovním napojením. Podle mě jde o docela zvláštní názor, protože každá čakra souvisí s duchovním napojením. Vaše fyzické tělo  je manifestací zdrojové energie a proto není o nic méně duchovní než vaše energetické tělo. Není o nic méně duchovní  než vaše duše. Ale korunní čakra souvisí  s našim vědomým napojením na zdroj. Je to most do kosmu. Když je tato čakra  otevřená a v souladu, tak se může podobat svatozáři. Proto na spoustě duchovních obrazech jsou duchovně povznesené bytosti jako andělé nebo svatí zobrazeni se svatozáří. Se stále vyšším sebeuvědoměním energie, která vychází ze všech čaker,  obvykle mění barvu  ze sytě fialově-růžové na bílé světlo.

Korunní čakra je jádrem vědomí. Nejvyššího potenciálu. Intuitivního vědění. Integrace celku. Příležitosti se stát  živým ztělesněním vyššího já. Dosažení osvícení za života. Přítomného okamžiku. Smyslu. Celkového obrazu. Oddanosti. Důvěry. Inspirace. Absence ega. Jednoty. A souladu.

I když zdrojová energie může do fyzična přijít přes všechny čakry, přes korunní čakru k nám chodí vědomé a věčné vědění. Když je čakra mimo soulad, čili nepřijímá životní energii, protože je nějak nevyvážená, celé tělo je pak v nerovnováze. Když je čakra mimo soulad, obvykle se jeví menší než by měla. Tehdy říkáme, že čakra je uzavřená. Nevyzařuje a nevstřebává  tolik energie. Také mění svou barvu,  vzor, strukturu a zvuk. Spousta věcí může čakru  rozhodit mimo soulad. Ale pro tohle video je důležité pochopit, že korunní čakru  uvádí mimo soulad tři hlavní věci. Víc než cokoliv jiného.

 • První je omezené myšlení.
 • Druhou je nevíra  nebo nedůvěra ve spiritualitu, zdrojovou energii  nebo věčné Já.
 • A třetí je zrada. Nemělo by vás tedy překvapit, že ateisté a o něco méně agnostici mají ze všech korunní čakru  nejvíce mimo soulad.

Nezdravá korunní čakra  může vést k rakovině mozku. Rakovině kostí. Roztroušené skleróze. Apatii. Epilepsii. Chronické bolesti. Poruchám žláz. Dysfunkci spánku. Poruchám lymfatického systému. Poruchám nervového systému. Migrénám. Kómatu. Mrtvici. Duševním chorobám. Osamělosti. Izolaci. Alzheimerově chorobě. Demenci. Parkinsonově nemoci. Existenční krizi. A ztrátě paměti. Váš biologický rytmus  bude také rozhozen, pokud korunní čakra  není v souladu. Proč byste si chtěli  otevřít korunní čakru kromě zřejmého důvodu,  že byste se chtěli vyhnout  všem neobvyklým  chorobám a poruchám, které byste mohli dostat,  pokud nemáte korunní čakru otevřenou.

Otevřená korunní čakra  vám umožňuje vidět věci jako celek. Pokud máme strach, tak tohle je nesmírně zásadní. Pokud jsme ve stavu strachu nebo nejistoty, tak celkový obraz nevidíme.  Nevidíme za tím význam. A proto jsme v podstatě jako slepí. Otevřením korunní čakry  můžeme přijímat vhledy z vyšších dimenzí. Také nám to dodá pocit klidu. Dodá nám to moudrost. Budeme se cítit  v souladu s životem. Pomůže nám to pochopit druhé. Budeme se cítit inspirovaní a plní energie. Rozptýlí to naše nejasnosti. Dosáhneme tak náš  nejvyšší potenciál a pomůže nám to věřit sobě a vesmíru. Jak tedy otevřeme korunní čakru?

 • krokem je, že si otevírání korunní čakry budeme vizualizovat. Dimenze, které stojí  mimo fyzickou dimenzi, a je jich hodně, neobsahují aspekt času a prostoru. To znamená, že myšlenka se ihned zhmotňuje. Myšlenka není ničím tlumena. Proto když budete myslet  na Čínu, budete v Číně. Narozdíl od fyzické dimenze, ve které žijeme, kde na něco myslíte a zabere nějaký čas,  než se to zhmotní. Až tak, že ani nevidíte spojitost mezi tou věcí a myšlenkou. Čakry mají na fyzično vliv, ale jsou multidimenzionální, proto je většina lidí nevidí. Proto když si představujete otevírání korunní čakry, tak se otevře. Nejlepší vizualizace, která z mé zkušenosti lidem nejlépe funguje, je vizualizovat si sytě fialový otvor na temeni hlavy. Pak ten otvor rozšiřte  asi na 30 cm a začněte s ním točit  po směru hodinových ručiček. A jak s ním točíte, představte si, jak skrze  ten trychtýřovitý otvor  z vesmíru přitahujete  zlaté nebo bílé světlo dolů do těla.
 • Meditace. Meditace vaši korunní čakru  vždy otevírá. Jakékoliv ztišení mysli vám umožní lépe přijímat  informace z vesmíru, které k vám přijdou  skrze korunní čakru. Může se jednat  o pohyblivé meditace, meditace v tichu v sedě, nebo řízené meditace. Vytvořila jsem konkrétní meditaci na otevření korunní čakry. V popisku tohoto videa najdete na ni odkaz.
 • Vyhledávejte věci,  které vás inspirují. Inspirace je vždy známkou toho, že se vám korunní čakra otevírá. Poslouchejte inspirující hudbu. Podívejte se na inspirující filmy nebo programy. Promluvte si s inspirujícími lidmi. Pište si afirmace, kterým věříte. Cokoliv, co vás inspiruje,  vám otevře korunní čakru.
 • Buďte nějaký čas v tichu. I když korunní čakru  zvuky silně ovlivňují, tak ji ze všech čaker  nejvíce ovlivňuje ticho.
 • Pohrávejte si  se svými myšlenkami. Zpochybňujte svá přesvědčení. Zkuste přijít na to, jak by pravda  mohla být opakem toho, co si myslíte, že je pravda. Buďte co nejvíce otevření  novým názorům. Vyhledávejte radikální  nové pohledy na věc. Musíte si vytvořit  ochotu si připustit, že pravdou by mohlo být cokoliv. Takový způsob přemýšlení nebo spíše otevřenost jakémukoliv způsobu myšlení, vám otevře korunní čakru.
 • Buďte nějaký čas venku, obzvláště vysoko v horách. Atmosféra korunní čakru  zásadně ovlivňuje. Měla bych říct, že tím,  jak ovlivňuje naše myšlení. Čerstvý vzduch, sluneční svit  a panoramatické výhledy z vysokých míst  v přirozeném prostředí způsobuje, že lidé mají myšlenky, které umožňují  korunní čakře se otevřít.
 • Oceňujte věci okolo sebe. To znamená, abyste se zaměřovali na věci, které ve vás vyvolávají  pocit vděčnosti. Věci, na které se rádi díváte. Tímto se vaše frekvence  sladí s vašim vyšším Já. U korunní čakry to otevře kanál, kterým může zdrojová energie  vašim tělem proudit. Moje oblíbená metoda je si sednout  a napsat si seznam věcí, za které ve svém  současném prostředí cítím vděčnost a ocenění.
 • Čakry ovlivňuje spousta vlivů. Jeden z těch vlivů je zvuk. Zpívání je jedním ze zvuků, který korunní čakru silně ovlivňuje. Zpívání můžete provádět  v podobě skutečného zpívání nebo v podobě vydávání zvuků, což je moje oblíbená metoda. Korunní čakra nejlépe  reaguje na zvuk nosovky “n”. Tento zvuk otevírá korunní čakru  více než jakýkoliv jiný. Tudíž je tohle nejlepší způsob,  jak ji pomocí zvuku otevřít. Měňte ale tón toho zvuku, dokud nenajdete  jeho přesnou výšku,  která způsobí bzučení  na temeni vaší hlavy, kde se nachází  vaše korunní čakra.  Tohle se typicky praktikuje  s konkrétními gesty rukou, která uvádí vaše meridiány do souladu s čakrou, na které pracujete. Mé oblíbené gesto  při práci s korunní čakrou vypadá takto. Sepnete ruce jako při modlení, prsteníčky necháte u sebe a ostatní prsty zohnete. Držte tohle gesto  a nahlas zpívejte: … Další možností je držet ruce takto, malíčky na obou rukách natáhnout a nasměřovat je  k vesmíru pryč od vás. U obou gest mějte pravý palec  překřížený přes ten levý. Korunní čakru také otevírají křišťálové koule a stereofonní zvuky určené pro korunní čakru.
 • Masáže hlavy a stoje na hlavě také pomáhají korunní čakře se otevřít. Samotné fyzické zacházení s vašim tělem to nezpůsobuje. Ale masáží hlavou nebo stojem na hlavě svou pozornost přenášíte na tu oblast, a pak díky pocitu z té masáže nebo stoje na hlavě uvolňujete duševní napětí, které zabraňuje energii  do čaker vstoupit. Energie tak může do vás proudit.
 • Obklopte se věcmi, které vibrují  na podobné vibraci jako korunní čakra. To pomůže korunní čakře  se uvést v soulad, což pro většinu lidí  znamená, že se otevře. Vyjmenuju pár věcí, které mají podobnou frekvenci  jako korunní čakra. Fialovo-růžová barva. Ametyst. Sugilit. Charoit. Všechny čiré minerály, zejména apofylit a danburit. Kadidlo. Myrhovník. Lotos. Šalvěj. Jalovec. Levandule. Jantar. Kopál. Červené zelí. A samozřejmě červená albízie.
 • Duchovní léky,  které obsahují DMT, otevírají vaši korunní čakru. Já ale lidi učím, jak si mohou otevřít korunní čakru vědomějším přístupem. Abyste k otevření se duchovním dimenzím mimo tuhle fyzickou nepotřebovali nic vnějšího. Možná ale budete inspirováni použít tyto duchovní léky. Pokud budete, věřte své intuici. Udělejte to, co cítíte,  že je pro vás správné.
 • Láskyplné skutky. Láskyplné skutky směrem k sobě nebo druhým otevírají korunní čakru. Napište si seznam všeho,  co je na vás rozkošného. Každý den si vyhraďte čas  na sebelásku a to jakýmkoliv způsobem. Také dělejte dobré skutky pro druhé. Tohle nás sbližuje,  což je jako potrava pro čakru, která souvisí s jednotou. Možná to zní trochu  praštěně nebo ohraně, ale měli byste to jít vyzkoušet. Udělejte pro někoho něco pěkného a posléze zavřete oči  a zaměřte se na své pocity. Všimnete si,  že se cítíte expanzivně. Jako byste měli ze světa  lepší pocit a cítili se inspirovaně. To znamená, že ten skutek  vám otevřel korunní čakru.
 • Půst. Půst silně ovlivňuje korunní čakru. Pomáhá ji se otevřít. Musíte se ale postit zdravě. Musíte své tělo na půst připravit, během půstu ho kontrolovat, a přerušit ho postupně a ne extrémně. Vyberte si pro sebe  ten správný půst. Pokud pouze chcete otevřít svou korunní čakru, můžete vyzkoušet  6-12 hodinový půst. Všimnete si, že když jsou lidé  ve stavu beznaděje, paniky nebo zmatení, tak přirozeně ztratí chuť k jídlu a postí se. To samé platí u nemocných zvířat. To umožňuje tělu se restartovat. Díky půstu se vaše tělo  dostane do stavu, ve kterém je živeno hlavně energií, která proudí z kosmu skrze korunní čakru. Korunní čakra  se tedy při půstu otevírá. V důsledku otevření korunní čakry skrze půst máme větší přístup k inspiraci,  jasnosti a řešením. Proto by lidem,  kteří jsou nemocní, prospělo si udělat půst. Proto půst byl také dlouhá tisíciletí duchovní praktikou v mnohých kulturách.

Musíme si uvědomit, že nejsme jen těla z masa a kostí. Jsme také z energie. Čím zdravější je proud té energie, tím zdravější bude náš život a tím lepší z něj budeme mít pocit. Vyzkoušejte tyto rady a rozšiřte tak svou perspektivu. Perspektivu, která je intuitivnější. Přeji vám pěkný týden.

Teal Swan

Překlad: Dajw

http://cestyksobe.cz/teal-swan-jak-si-otevrit-svou-korunni-cakru/9072

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Podstata Teoversa z různých úhlů pohledu

Miroslav Zelenka

Naše schopnost vnímat v nerozšířeném stavu vědomí Teoversum či svět v jeho komplexnosti je velmi omezena úrovní našeho vědomí, či (při pohledu z nižší úrovně poznání) kapacitou našeho mozku. Pokud se nám podaří v rozšířeném stavu vědomí zahlédnout určité aspekty Teoversa, zůstávají stále ještě dvě mentální bariéry při pokusu o sdělení vnímaného.

 • První je alespoň částečné pochopení toho, co jsme zahlédli
 • a druhou je popis toho, co jsme zahlédli v pokud možno nejméně zkreslené, ale zároveň druhým lidem srozumitelné podobě.

07_sirinTyto bariéry mohou zapříčinit problémy při pokusech předat tyto informace o Teoversu druhým lidem. Pokusy o sdělení nesdělitelného mají formu jakýchsi modelů jsoucna. Protože však nejsme schopni vytvořit jeden model, který by v celé komplexnosti postihoval Teoversum, jsou vytvářeny a popisovány modely z různých úhlů pohledu. Tyto modely mají však vzhledem k naší zúžené schopnosti vnímání ten nedostatek, že jsou zdánlivě rozporné a někdy se zdají až protichůdné. Je možné to pochopit názorně na následujícím podobenství. Představme si například složitější strojírenský výrobek. K zobrazení tohoto výrobku máme půdorys a bokorys. Jen kvalifikovaný strojař s prostorovou představivostí je schopen při pohledu na oba výkresy získat určitou představu o tom, jak by výrobek mohl vypadat. Laik vidí dva naprosto odlišné výkresy a tvrzení, že se jedná o výkresy toho samého výrobku, se mu můžou zdát až nesmyslné. Přesto se jedná o dva pohledy na ten samý výrobek.

Z toho, co jsem uvedl, si myslím, že je možné udělat závěr, že bychom měli být schopni připustit, že dva zdánlivě nesouvisející či dokonce si odporující modely mohou popisovat tu samou skutečnost. Modely včetně jejich zdánlivé rozpornosti platí samozřejmě i pro nižší úrovně poznání, například různé pohledy a modely na současnou ekonomicko-politickou situaci. V této souvislosti považuji za důležité si v podstatě stále uvědomovat to, že pokud chceme aplikovat určitý model skutečnosti, měli bychom aplikovat právě ten model, který je vytvořen z úhlu pohledu, z kterého se na momentální záležitost zrovna díváme. K tomu nám jako obvykle napomáhají dvě věci, a to je logika a intuice.

Velmi častým případem bývá a myslím, že je to případ i některých lidí, kteří mají příspěvky na Svobodném vysílači, že znají pouze jeden model Teoversa z jednoho úhlu pohledu a ten aplikují na všechny případy a situace, což samozřejmě může přinést kladné výsledky jen v tom případě, že se zrovna a většinou náhodou či s určitou statistickou pravděpodobností trefí do příslušného úhlu pohledu na skutečnost.

Dalším častým vznikem omylů a nepřesností je sice znalost modelů z více úhlů pohledu, ale aplikace správného modelu na nesprávný úhel pohledu. K oběma případům dochází většinou jistou víceméně mechanickou aplikací některého z modelů, a to ještě téměř ve všech případech modelů převzatých od jiných autorit, a tudíž ne vždy plně pochopených. S takovými lidmi bývá diskuze málokdy jakkoliv úspěšná. Obzvláště výrazná bývá diskuze dvou lidí, kteří mají každý pouze jediný model Teoversa a tyto jejich modely jsou odlišné. Ještě chci upozornit, že se může jednat i o modely vysoce kvalitní, na rozdíl od některých modelů náboženských, mezi které si troufám zařadit i některé modely oficiální mainstreamové vědy.

15_pticeZ jednoho úhlu pohledu je možné si představit jedno ohromné zcela homogenní vědomí. Není v něm ani světlo ani tma, ani vlevo ani vpravo ani jin ani jang ani plus ani mínus. Můžeme to nazývat různě, například jako Paul Brunton absolutní mysl, nebo absolutno, nebo zdroj. K jakékoliv aktivitě, ať už si pod tím představíme cokoliv, je nutné toto zcela homogenní vědomí rozdělit na z našeho pohledu nekonečně mnoho jednotlivých částí. Tyto jednotlivé části mají svého druhu vědomí sebe sama, tj. uvědomují si sebe jako entitu relativně oddělenou od celku. Tyto části se skládají do větších relativně autonomních celků, které mají rovněž vědomí sebe sama. Je možné si to představit jako buňky v těle, z kterých se skládají jednotlivé orgány, které mají rovněž jakési vědomí sebe sama jako jednotlivé buňky. Z orgánů se skládá tělo člověka, který má vědomí sebe sama. Takto můžeme pokračovat oběma směry, protože i buňky se skládají z molekul a dále atomů a člověk opět s ostatními bytostmi tvoří větší celky jako je společnost, Země, Sluneční soustava, galaxie a tak l. Stále dochází k procesu rozčleňování absolutna na jednotlivé části, k jeho fragmentaci a opět defragmentaci, tj. jakéhosi scelování do jednoho homogenního vědomí do absolutna či zdroje. Dá se to popsat jako neustálá oscilace – kmitání z absolutního zdroje do Teoversa jako stvořeného světa, z neprojeveného do projeveného.

Toto Teoversum, což se dá chápat jako jednota tvořitele a stvořeného světa, je tvůrcem všeho a tedy i času a prostoru. Rychlost kmitání z neprojeveného do projeveného můžeme chápat jako frekvenci vibrací, která je rozličná pro jednotlivé části Teoversa, tj. pro jednotlivé bytosti. Upozorňuji, že se jedná o model, o určité podobenství pro pochopení principu existence Teoversa, ale nelze jej chápat doslovně a mechanicky a zejména tento model nelze chápat jako antagonistický k jiným modelům z jiných úhlů pohledu.

Například model z jiného úhlu pohledu popisuje, že každý fragment Teoversa má svůj specifický vzor vibrací a že jednotlivé fragmenty vibrují s různými frekvencemi vibrací v různých relativně oddělených pásmech či úrovních frekvence vibrací. Další model, který je zdánlivě rozporný s modelem neustálé fragmentace a defragmentace je model, ve kterém vše existuje současně a naše vědomí jen jakoby klouže po již existujících cestičkách minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

To, čemu říkáme stvořený svět nebo Teoversum je ten “okamžik”, kdy dojde k fragmentaci homogenního vědomí a absolutno je ten “okamžik”, kdy dojde k opětovné defragmentaci. Pokud přijmeme tento model, tak se mi zdá, že není zcela logické hovořit o tom, že někdy na začátku vyjdeme ze zdroje a zase se do něj vrátíme, protože my ve zdroji neustále jsme.

Ve stavech rozšířeného vědomí, kdy se přelaďujeme na jiné vyšší frekvence, tak podle výše frekvence jsme schopni se nalaďovat na stále vyšší celky, jsme schopni se naladit na vědomí Gaii, Slunce, galaxie, vesmíru či dokonce vědomí stvořitele či vědomí Teoversa. V okamžiku, kdy jsme díky frekvenci vědomí naladěni na určitou úroveň, tak se dostavuje stav, kdy splýváme s vědomím konkrétní úrovně, máme všechny informaci, které jsou v té úrovni k dispozici. Dle výpovědi mnoha lidí, kterým se podařilo tohoto mystického zážitku dosáhnout, tak nejvyšší úrovní je úroveň absolutna – homogenního vědomí, kde není již žádná informace. Pochopit prázdnotu naplněnou nekonečně mnoha potencionálními možnostmi je možné pouze vnorem, vlastním zážitkem toho, kdy se staneme či sjednotíme s absolutnem. Lze použít podobenství se vzduchoprázdnem – vakuem, které již neobsahuje žádnou částici (žádnou informaci), ale dle kvantových fyziků je nabité energií. Není určitě jednoduché tyto věci pochopit a vytvořit si představu jednoty skládající se z nekonečně mnoha dílčích prvků, jejímž základem je absolutno.

gamajunKdyž jsem tak jednou ležel delší dobu na Slunci, tak jsem si řekl, že si s ním mohu zkusit popovídat a mám pocit, že jsem dostal zajímavé informace.

V mnoha esoterických popisech historie naší Sluneční soustavy se mluví o tom, že v určité době, o jejímž chronologickém zařazení se názory liší, došlo k tomu, že naše slunce začalo slábnout a hrozilo, že dojde k jeho explozi v Supernovu, či se sníží natolik jeho záření, že by život na Zemi zanikl. Jakási velice vyspělá mimozemská či nadpozemská civilizace, na jejíž příslušnost se názory rovněž různí, život na Zemi zachránila tím, že Slunce vyměnila. Jeden z názorů hovoří o tom, že výměna byla za hvězdu Betelgeuze v souhvězdí Orionu, která se proměnila v červeného obra a je od nás vzdálená cca 700 světelných let. Další variantou je výměna za jednu hvězdu hvězdného systému Síria, který se pak změnil v bílého trpaslíka vzdáleného 8,6 světelných let. Technická proveditelnost, kteréhokoliv z obou řešení tak, aby nedošlo k zániku života na Zemi, je mimo naši představivost. Proto jsem si dovolil otázku týkající se této výměny položit a dostal jsem dle mého názoru zajímavou odpověď.

Nedošlo k výměně kosmických těles, ale k výměně duší těchto hvězd. Tak jak se dá Gaia při podobenství s člověkem přirovnat k duši Země, tak se dá o těchto vysokých bytostech mluvit jako o duši hvězd. Do určité míry se to dá přirovnat k situaci, která se údajně děje a ne zcela výjimečně, že se určitá duše rozhodne odejít, ale při odchodu se dohodne s jinou duší, která nově vstoupí do opuštěného těla asi téměř vždy v době klinické smrti.

Tak, jak duše (vědomí) člověka ovlivňuje tělo, tak i duše hvězdy ovlivňuje hvězdu jako kosmické těleso. Při výměně duší u člověka dochází často k plnému uzdravení i z velmi těžkých nemocí nebo zdravotních stavů a i k dokonalé proměně člověka a jeho životního stylu, včetně změny aury. Totéž nastalo i v případě našeho Slunce a výměně staré duše za novou a s tím se změnila i aura Slunce. O vlivu aury Slunce na Zemi a člověka není nutno polemizovat na základě úvahy o možné velikosti aury Slunce. Při přijetí tohoto názoru je zřejmé, jaký vliv tato výměna duše Slunce mohla mít na historii lidstva.

Vzhledem k tomu, že odhady doby, kdy k tomu došlo, se nepohybují v řádově vysokých jednotkách, dalo by se očekávat, zejména při uvědomování si toho, že se jedná o bytost, že nám naše Sluníčko v blízké době nijak výrazně neublíží. Slunce je bytost na vysoké úrovni frekvence vibrací, která k nám pozitivní vztah a má snahu nám pomoci. K tomu je vhodné si uvědomit, že vše, co se děje, je výsledkem tvůrčího procesu, výsledkem tvůrčího aktu určitého vědomí. Neděje se nic samo o sobě, nic náhodného, jak se nám manipulace již od dětství snaží vštípit. Vše, co se děje v dnešní době ve Sluneční soustavě a v naší galaxii je tvůrčím procesem vědomí. To znamená, že všechny energie proudící z centra galaxie či ze slunce jsou tvůrčím procesem vědomí a rozhodně ne jakýmsi náhodným působením přírodních procesů.

Tak, jak my máme schopnost komunikace s ostatními lidskými bytostmi, tak i Slunce má svoji formu komunikace s planetami, dalšími hvězdami či s duší galaxie. Tak, jak jsou předávány zkušenosti starších lidí mladším, tak jsou předávány informace i mezi hvězdami a galaxiemi. Rychlost pohybu těchto informací není brzděna jakýmsi omezením na rychlost světla.

A tak jako téměř každá vyšší bytost v Teoversu “ráda” předává energii lásky, tak je pro ni také “příjemné”, když energii lásky pošle někdo i jí. Když tak ležíme na Slunci, nic nám nebrání vyjádřit našemu Slunci svoji lásku a vděčnost.

10_gamajunVe Sluneční soustavě jsou i zástupci mimozemských civilizací, kteří jsou vůči lidem neutrální a jen si tu prováděli své zejména genetické experimenty či pozorování. Tito mimozemšťané by rádi opustili prostor sluneční soustavy, ale nemohou kvůli vnější ochranné energetické bariéře. Podmínka, že mohou odejít, pokud předají výsledky všech svých experimentů a pozorování lidstvu se jim moc nelíbí a zatím brání dohodě. Předání výsledků lidstvu je zcela oprávněné, protože se jedná především o experimenty na lidech a jejich pozorování. Tento problém nemá zásadní vliv na současné dění na Zemi. Výsledy by pro lidstvo mohly být velmi přínosné, protože se jedná i o experimenty přesahují tisíce a možná deseti tisíce let a lidstvo by se pak dozvědělo něco zajímavého o své skutečné historii i s poměrně velkými detaily.

Informační pole je určitý terminus technicus, ale v podstatě se jedná o jedno jediné vědomí, ve kterém jsou obsaženy všechny informace o všem a o každé bytosti. To znamená, že pro získání nějaké informace není nutno se napojovat na konkrétní bytost, aby se od ní získaly informace, což je klasická forma channelingu. Je možné se napojit přímo na informační pole, ve kterém jsou všechny informace o každé bytosti, o každé její činnosti i myšlence, která tato bytost učinila či vytvořila klidně i v kategorii milionů let a s určitou mírou pravděpodobnosti i učiní. Tento postup by měl být přesnější, než klasický channeling, protože eliminuje ne zcela nepravděpodobnou možnost, že channelingový zdroj nás bude desinformovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. Takže je možné získat informace v podstatě o čemkoliv, bez ohledu na to, zda bytost tyto informace chce nepředat či pozměnit nebo je dokonce tají i sama před sebou.

Overego je něco jako centrální nervová soustava, která je obrazně řečeno rozprostřena po celé multidimenzionální bytosti. Jako podobenství se dají použít někteří živočichové, kteří také nemají mozek nebo něco tomu podobného.

Existují i „vesmíry“ (uvozovky jsem použil z toho důvodu, že některé s našimi představami o vesmíru nemají takřka nic společného), které „plují“ ve vědomí Teoversa a jsou „mimo“ bublinu našeho Multivesmíru. Tyto vesmíry jsou nekompatibilní s naším vesmírem i ostatními vesmíry našeho Multivesmíru. Tím je pro duše z těchto jiných vesmírů velmi obtížné se inkarnovat v naší části Teoversa. Proto se k tomuto „přestupu“ rozhodují jen velmi odvážné a velmi staré duše, kterým dosavadní „vesmír“ už nepřináší nic nového. V „novém“ vesmíru mají tyto v podstatě „velmi staré“ duše velké obtíže a působí zpočátku jako vyložená „nemluvňata“.

Na druhé straně po strastiplném překonání prvotní nekompatibility postupují velmi rychle na vývojovém žebříčku daného vesmíru vzhledem ke svým mimořádným zkušenostem ze zcela jiných dimenzí (nemyšleno prostorově). Z důvodů své získané mimořádné schopnosti adaptace na nové podmínky jsou vhodnými hybnými silami zásadních transformačních procesů. Nebývají však příliš nadšeny myšlenkou stát se takovou hybnou silou, protože jsou si plně vědomy odpovědnosti a nevděčnosti této role. Při zásadních transformačních procesech se jen zcela výjimečně stává, že nedochází k utrpení některých bytostí. Trpící bytosti téměř nikdy nejsou schopny příčiny utrpení hledat u sebe a vidí je v řídících silách transformace. Která bytost touží po tom být považována za příčinu utrpení nemalého množství bytostí? Při tom nepochybuji, že jsou zde stovky a možná tisíce lidí (skutečně zapálených a obětavých), kteří se již vidí v roli oslavovaného otce vlasti či tatíčka národa, a kteří nemají zkušenosti z mnoha životů s transformačními a revolučními procesy a vnímají pouze tu lákavější (pro ně) stránku po-transformačního dění.

Otázka zní, zdali existují v naší galaxii a možná i jiných galaxiích v rámci naší 3D reality technicky i duchovně vysoce vyspělé supercivilizace. Je možné a snad i pravděpodobné, že nikoliv. Lze předpokládat dle dostupných informací z historie lidstva (není míněna pouze vědecky uznávaná historie), že mnohé civilizace na Zemi i v galaxii nepřekročily určitý bod svého rozvoje a došlo k jejich zničení.

Mnoha civilizacím se však tento bod překročit podařilo. Jednou z možných hypotéz je ta, že z našeho pohledu super vyspělé civilizace v naší galaxii neexistují z jednoho prostého důvodu, že tyto civilizace po dosažení určitého bodu rozvoje ztratily zájem na svém pokračování. Existovaly tak dlouho, že už se zcela přestaly vyvíjet. Dalo by se říct, že v určitém smyslu slova se už neměly kam vyvíjet. Buďto se úplně vytratily (postupně vymřely) nebo byly napadeny a zničeny jinými agresivnějšími civilizacemi. Důvodem nebylo, že by se nedokázaly ubránit, ale ztratily důvod bojovat za své pokračování. Dávno už překonaly strach ze smrti, strach z nepřežití rodu národa, rasy a podobně. Takže, když na ně někdo zaútočil, tak se nebránily, nekonaly nic na svou obranu. Neměly důvod pro zachování vlastní existence.

http://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/podstata-teoversa-z-ruznych-uhlu-pohledu

08_sirin

Posted in Philosophy of Life | Pridaj komentár

Preto nech neprejde jediný deň …

Dnes si pripomíname 151 výročie smrti Ľudovíta Štúra.

28.10.1815 – 12.1.1856

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Аркона – Возрождение (Lyric video)

 

Posted in Ethnic Music | Pridaj komentár

Probuzení, osvícení, intuice

Miroslav Zelenka

K práci na sobě i změně okolního světa je potřebné mít přiměřeně otevřené (nezablokované) první tři čakry. Srdeční čakru je důležité mít otevřenou, aby člověk nemohl zneužít schopnosti získané otevřením páté a šesté čakry a samozřejmě předával energii a vibrace lásky ostatním bytostem. Ve velké většině případů nedostatečně otevřená srdeční čakra je zábranou před získáním paranormálních schopností, což je vlastně ochrana před zneužitím těchto schopností. Zjednodušeně řečeno otevřená pátá čakra umožňuje získat informace mimosmyslovou cestou a otevřená šestá čakra umožňuje díky intuici vybrat ty informace, které je vhodné aplikovat na konkrétní případ, který hodláme řešit.

Velmi přispívající je však i poznání získané cestou našich smyslů, protože jsme schopni dešifrovat a interpretovat informace získané cestou mimosmyslovou, zejména pokud se jedná o informace neverbálního charakteru. Otevření páté čakry také zlepšuje schopnost učit se a mluvit jinými jazyky, zejména jim rozumět. Při zlepšující se schopnosti rozumět cizímu jazyku má vliv otevřená pátá čakra i vzhledem ke zlepšené schopnosti telepatie, takže i to, co člověk nechytne (od anglického catch na rozdíl od understand) si “domyslí” díky telepatii.

Další důvod k práci na sobě – efekt sté opice. Každý další probuzený člověk podporuje morfogenetické pole probouzení, a proto každý další člověk pracující na svém probouzení má tuto práci usnadněnou. Kromě toho po překročení kritického množství, dojde k přeskoku na novou kvantovou úroveň a spontánnímu probouzení velkého množství lidí. Morfogenetické pole se za posledních 25 let a zejména za posledních 5 let výrazně změnilo a vzhledem k tomu jakékoliv formy práce na sobě se realizují výrazně snadněji než před 25 či 5 lety. Někdy se mi to zdá až neuvěřitelné, jací lidé získávají paranormální schopnosti a kolik lidí vnímá, že má před sebou nějaký důležitý úkol, který jejich životu dá nový smysl, případně vůbec mu dá nějaký smysl.

 Morfogenetické pole přijímání nové filozofie a egregor nové filozofie stále zesiluje, a tak další lidé tuto novou filozofii přijímají snadněji a rychleji. Je možné to pozorovat zejména v posledním roce. Rozšiřuje se nebo možná přesněji zesiluje i morfogenetické pole energie lásky a morfogenetické pole paranormálních či senzibilních schopností. Proto se dnes dá postupovat při práci na sobě daleko rychleji než dříve a někdy se mi zdá až neuvěřitelné, jak někteří lidé, kteří se relativně nedávno probudili, dělají rychlé pokroky.

Významnou roli také hraje kvalita času současné doby dle principu fraktálního uspořádání Teoversa a tudíž i časoprostoru. Současnou kvalitou času je změna, obrat, transformace provázející ukončování více časových cyklů a počínání cyklů nových.

Informace typu principů a funkce Teoversa nejsou nezbytně nutné pro běžný život, ale vzhledem k tomu, jak se v mnoha duchovních a esoterických naukách mluví o takových pojmech jako je například jednota, prvotní zdroj, absolutno, aniž jsou tyto pojmy blíže vysvětleny a jsou občas používány v nevhodném kontextu, považoval jsem za vhodné je pomocí určitého modelu objasnit.

libuseExistuje poměrně mnoho představ o tom, co je to probuzení či osvícení. V některých případech se jedná o záměrné manipulace k představám o dosažení jakýchsi extatických stavů, kterých stejně nějakých 95 % lidí nedosáhne během svého života. Stavu probuzení může v relativně krátké době dosáhnout každý. Rovněž stavu osvícení může dosáhnout téměř každý, pokud tomu věnuje čas a patřičné úsilí. Jedná se o dlouhodobou a úspěšnou manipulaci směřující k tomu, aby se lidé neprobouzeli. Otázkou samozřejmě je, co si kdo pod těmito pojmy představuje nebo jak jsou definovány. Například wikipedia má pod heslem osvícení uvedeny tyto body

 • obecně – zážitek a životní změnu poznání pravdy, často o Bohu, jinak také prozření
 • Bódhi– ústřední buddhistický pojem označující prožitek nirvány
 • Rigpa– pojem používaný v dzogčhenu, označující prvotní, neduální stav vědomí
 • Satori– pojem používaný v zenu, označující přelomový duchovní prožitek

Když se mě někdo zeptá, jakože se už lidé ptali, zda se považuji za osvíceného, tak na tuto otázku nerad odpovídám. Když řeknu ne, tak to nebude zcela v souladu s tím, co si myslím, ale když řeknu ano, tak si mohou lidé pomyslet cosi o namyšleném člověku. Abych mohl odpovědět, tak bych musel definovat, co si představuji pod pojmem osvícení. Proto vždy odkazuji na svou povídku “Osvícení”.

Dle mého názoru není probuzení v podstatě nic jiného než koncentrace pozornosti na přítomný okamžik, na to, abych kdykoliv, cokoliv dělám, dělal plně vědomě. To znamená vědom si plně toho, kdo činí, proč tak činí, vědom si účelu své činnosti. Není to zase tak jednoduché, jak to vypadá, protože v mnoha, ne-li většině případů si podsouváme jiné důvody našeho konání, než skutečně jsou. Odůvodňujeme si naše činy, jejichž účel nám v daném okamžiku není znám, jakýmisi logickými příčinami.

   Základem probuzení však je uvědomění si toho, kdo koná, neztotožnění se s tělem, egem, s rolí, kterou jsme si přišli zahrát. Dlouhodobou příčinou manipulací je to, že není zájem, aby se lidé probouzeli, či dokonce, aby se probouzeli takto snadno. K prvotnímu probuzení stačí jediný okamžik koncentrace na přítomný okamžik a uvědomění si toho, kdo jsem, co činím a za jakým účelem tak činím. Není to vůbec nic nového, ale je to stále cíleně i z nevědomosti zahalováno balastem různých dalších informací. Probuzení není otázka desítek seminářů a stovek knih. Probuzení však ještě není osvícení, ale je to jakýsi bod zlomu v životě. Mezi probuzením a osvícením je asi takový rozdíl, jako mezi tím probudit se ze snu a pamatovat si sen a probudit se ze snu a pamatovat si všechny sny z této inkarnace. K dosažení stavu osvícení je třeba dalšího a mnohem širšího poznání a určitého stupně otevření horních čaker. Stupeň otevření čaker je vhodné poměřovat průměrným stavem otevřenosti čaker u lidí dané civilizace.

Nestěžujme si stále na tuto realitu, kterou jsme si do určité míry sami vybrali. Jsou daleko horší reality, ačkoliv se to může někomu zdát při pohledu na současnou situaci neuvěřitelné. Nečekejme na radikální změnu reality kolem nás, ale pracujme na radikální změně sebe sama. Existujeme v prostředí mnoha alternativních realit a každé rozhodnutí a každá změna sebe sama nás směřuje do jiné reality, takže změna sebe sama je i změnou okolní reality. Tou radikální změnou sebe sama je i radikální změna vnímání této reality. Nakonec i soudobá věda uznává, že náš způsob vnímání reality tuto realitu ovlivňuje.

libuse_5Lidé se bojí odhodit své mimikry a ukázat se takoví jací skutečně jsou a často netuší, kolik kolem nich je lidí, kteří se bojí toho samého a jsou přibližně na stejné úrovni jako oni. Do jaké doby chceme ještě čekat? Přitom stačí jediná věc. Otevřít oči a probudit se. Po probuzení je obtížné s probuzenými manipulovat. Zastavme se a řekněme si, kdo jsem, proč jsem teď tady, co mám udělat, jaký tu mám úkol. Jenom chodit do práce a na nákupy, vychovat děti? To je opravdu jediným smyslem mého života. Nezapomínejme na morfogenetická pole. Čím více se nás zastaví a probudí se, tím to bude pro další snazší. Pomocí efektů sté opice lze dosáhnout relativně neuvěřitelných výsledků.

Když člověk dostane příležitost nahlédnout do množství fantaskních realit, kde nepoznává vůbec nic, nic není podobné tomu, co zná, kde se vše mění každým okamžikem, tak člověk dojde k závěru, že jediným smyslem této inkarnace je tato inkarnace. Vždy, když vnímáte nový web nebo novou bytost, která k vám promlouvá, soustřeďte se nejdříve na svoji intuici, vnímejte energie srdcem. Pak pozorně poslouchejte, co ta bytost říká. I bytost, z které necítíme dobré energie, pro nás může mít významnou informaci, která nám může pomoct na naší cestě. Ta informace nám může ukázat cestu kudy jít, ale i kudy nejít. I ukázka slepých cest má pro nás význam. I “nevhodný” guru může ve vhodný okamžik přinést důležitou a přínosnou myšlenku pro připraveného člověka. Doporučuji cvičit a zapojovat pravou hemisféru. Je možné si představit, jak nová informace mentálně prochází pravou hemisférou. Pokud nejsme připraveni přijímat nové myšlenky, tak je jedno, jací velikáni k nám hovoří.

Děti jsou úspěšně používány při brainstormingu (spontánní dis­kuse za účelem hledání nových nápadů). U dětí většinou intuice funguje lépe, protože kanál, kterým informace přitékají, ještě není zanesen jako u většiny dospělých. Navíc nejsou ovlivňovány a omezovány znalostí již známých řešení.

Schopnost jasnovidectví je schopnost vnímat některou ze současně probíhajících variant budoucnosti. Schopnost dobrého jasnovidectví je schopnost vybrat z vnímaných variant budoucnosti tu nejpravděpodobnější. Čím je situace před hledanou budoucností složitější, tím je více variant budoucnosti a každá z nich se tak stává méně pravděpodobnou. Proto nelze jasnovidce považovat za podvodníka, když se realizuje jiná varianta budoucnosti, než kterou on skutečně jasnovidně zřel. Mluvím o skutečném jasnovidci se skutečnými jasnovidnými schopnostmi a ne o podvodnících, kterých je taky dost. Rozhodující pro kvalitu jasnovidce je jasnovidné vidění pravděpodobných variant budoucnosti a intuice při výběru nejpravděpodobnější budoucnosti.

Relativně časté případy zdánlivě logicky rozporných jevů naší 3D reality přivedla některé duchovní rádce k tomu, aby učinili závěr, že logika vždy neplatí a je proto lepší se řídit intuicí (nebo někteří říkají srdcem). S takovýmto závěrem si dovolím částečně nesouhlasit. Teoversum má svou hlubokou vnitřní logiku, a proto není vhodné se zříkat logiky jako jedné z metod poznání. Při nedostatku informací (vhodných premis) však není možné učinit logický závěr. V případě nedostatku informací pak přichází na pomoc intuice, která nám nahrazuje nedostatek informací. Intuice se dá rovněž chápat jako napojení na vyšší informační pole (v námi uvedených příkladech pohled do vyšších úrovní vědomí či do vyšších úrovní frekvence vibrací), které nám umožňuje získat běžnými postupy nedostupné informace.

rusalka-lesnaIntuice tedy nenahrazuje logiku, ale nedostatek informací, který nám brání pochopit určité rozporné jevy pomocí logiky (tedy zdánlivě logicky rozporné).

Všichni máme paranormální schopnosti a všichni je rovněž do určité míry i využíváme. Pouze se lišíme v míře jejich využívání. Nižší míra využívání však není často rozpoznána, a tak je většinou posuzována jako nepoužívání těchto schopností.

Mnohdy je však využíváme nevědomě, čemuž přispívá i to, že mnozí ani netuší, že by mohli mít nějaké paranormální schopnosti, nebo dokonce, že takové vůbec existují. Kromě toho ti, kteří tuší nebo již slyšeli či četli o jejich možné existenci, v ně nevěří. Přesto však dochází k jejich využití. Neuvědomujeme si, že je využíváme a pro jejich působení si nacházíme jiná rozumově „racionální“ zdůvodnění, z nichž zřejmě nejčastějším je „náhoda“ a „štěstí“, v lepším případě intuice (což však už je z určitého zorného úhlu paranormální schopnost). Pro naše jednání, které bylo ovlivněno jasnovidností, si pak nacházíme dodatečně logické argumenty, takže nás ani nenapadne nazývat naše jednání využitím paranormálních schopností.

Považuji za velmi důležité při práci na svém duchovním vývoji, co nejdříve se koncentrovat na objevení, vytvoření či pročistění (záleží na zorném úhlu) komunikačního kanálu se svým overegem, často rovněž nazývaném jako spojením se se svým vnitřním já. Nepochybně mnozí takovýto komunikační kanál běžně nevědomě využívají a říkají tomu třeba intuice.

Anděl strážný napomáhá dodržet cestu, kterou si duše zvolila. Tím lze vysvětlit, proč v některých životních situacích anděl pomůže, případně až zachrání život, zatímco v jiné situaci z našeho pohledu škodlivému následku nezabrání. Anděl je v překladu posel. Anděl strážný je posel přinášející informace, které nemůžeme získat běžnou cestou. Jsou andělé strážní, kteří vzhledem ke své předchozí průpravě v mnoha inkarnacích a případně i v mnoha životech ve formě anděla strážného, mají schopnost mentálně ovlivňovat naši realitu. Vzhledem k rychlosti jejich vibrací “náš” čas pro ně běží pomalu, a tak mají dost času reagovat i v situacích, kdy z našeho pohledu je času zcela minimálně. Do kategorie anděl jsou někdy zařazování i bytosti, které ve skutečnosti anděly nejsou, ale jsou tu vyšší bytosti, které tu plní jiné úkoly.

 Meditaci na odblokování šesté čakry je možné stáhnout na této adrese:

https://uloz.to/!2p90dIoBrDZT/miroslav-zelenka-meditace-odblokovani-celni-cakry-a-cistena-spodnich-caker-mp3

http://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/probuzeni-osviceni-institutce

 

Posted in Philosophy of Life | Jeden komentár

Ale čo tvoj duch…

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár