Miroslav Zelenka – Aktuální informace k současné situaci na Zemi

zdroj

 

Posted in Filozofia života | Pridaj komentár

ČLOVĚK JE TÍM, CO CÍTÍ, NE TÍM, CO A JAK MYSLÍ

Julia Sellers

Ak je človek správne naladený a rezonuje so svojím vnútrom, môže z neho, zo svojho bodu nula, odsávať energiu zdarma. A to bez vykonávania akejkoľvek aktivity. Ľudské city a pocity sú rozložené po celom tele. Nachádzajú sa v každej bunke. Podobne ako vedomie. Presnejšie, city sú vlastne súčasťou vedomia. Vedomie sa nachádza nielen v mozgu, ako sa kedysi predpokladalo, ale zároveň aj v každej jednotlivej bunke. Vedomie nachádzajúce sa v mozgu, je založené na elektromagnetických vnemoch. Čiže, vnemoch svetla. Teda, informačných vnemoch. Naopak, vedomie nachádzajúce sa v bunkách iných častí tela, vrátane srdca, sa pokladá za vedomie prvotné. Je to vedomie založené na citoch, čiže na vibračných mechanicko-zvukových vnemoch. Čo ak srdce riadi mozog. Nie naopak. Toto prvotné vedomie sa nachádza aj v cytoplazme. V mitochondriách, ktoré sú energetickým centrom každej bunky.

Každá bunka, ktorá chce prežiť, musí byť v rovnováhe. Nesmie sa správať sebecky. Sólovo. Musí konať tímovo, v súlade s potrebami celého tela. V súlade s vyšším záujmom. Tým je dobro. Aby bunka žila čo najdlhšie, potrebuje, aby do nej prúdili určité frekvencie. Tie ju dostanú do rovnováhy. DNA má v bunke iba druhotnú funkciu. Prvotná funkcia je v cytoplazme. V jej schopnosti rezonovať s frekvenciami citu, lásky, radosti a šťastia. Vytvorí tak naladenie súzvuku. Rezonančné spolupôsobenie. Až táto rezonancia dá impulz DNA, ktorá koná na základe impulzov založených na prvotných citoch a pocitoch.

Do akej miery dokáže človek svojimi pocitmi ovplyvňovať DNA? Cytoskelet v bunke plní extrémne dôležitú úlohu. Je súčasťou cytosolu, ktorý je súčasťou základnej cytoplazmy. Obsahuje v sebe mikrotubuly, mikrofilamenty a intermediálne mikrofilamenty. Sú napojené na jadro bunky, v ktorom je DNA. Tieto tri časti cytoskeletu ovplyvňujú jadro a DNA. Možno povedať, že sú oveľa dôležitejšie ako samotná DNA. Keďže sú schopné ju ovplyvňovať. Tajomstvo leží v tom, že na tieto tri časti je schopný pôsobiť ľudský cit. Teda vibrácia citu, ktorá obratom ovplyvňuje DNA.

City tvorené človekom vo forme vibrácií ovplyvňujú tieto tri časti cytoskeletu tak, že pod ich vplyvom menia formu. A to takým spôsobom, že sa buď priťahujú k sebe, alebo od seba. Sťahujú sa alebo rozťahujú. Tým sa mení tvar bunky a jadra zároveň. Keď sa mení tvar, mení sa aj vibrácia. Keď sa mení vibrácia, mení sa typ proteínov a hormónov, ktoré bunky produkujú. Tie riadia chod fyzického tela. Ak riadime svoje city, riadime tým vibráciu a produkciu proteínov a hormónov v tele. Svojimi citmi tak dokážeme riadiť chod svojho fyzického tela. Schopnosť meniť formu a tvar na jemnej energetickej úrovni človeka regulujú city a pocity. Nie sú to teda ani myšlienky, ani emócie. Tie sú len druhotné a vznikli práve z citov. City ako zvukové tlakové vlny sú prvotné. Dávajú základ emóciám a myšlienkam.

Zmena tlaku v priestore spôsobuje zmenu formy samotného priestoru. Zmena farby v organizmoch je funkciou farbiva. Ľudský pigment, teda farbivo, súvisí s pocitmi človeka. Okrem iného obsahuje melanín, ktorý je schopný zachytiť tlak vo forme zvukovej vlny. Následne ho mení na svetlo. Základom citu a pocitov ľudí nie je elektromagnetické vlnenie. Ale zvuk. Postupnosť vzniku svetla zo zvuku, čiže oscilácie z vibrácie, v sebe obsahuje aj rezonančná kavitácia, alebo piezoelektrický princíp.

Ľudia žijú aj po smrti

Keď človek fyzicky opustí svoje mŕtve telo, až do chvíle, pokiaľ nevstúpi do nového tela, je prakticky živý. Stále je schopný cítiť bolesť. Alebo rôzne traumy. To, že opustí svoje telo tu na Zemi, neznamená, že je mŕtvy. Väčšina ľudí vstupuje po smrti do nových tiel. Niektorí po smrti trpia traumami zo svojich minulých životov. Niektorí sa po smrti dostanú do vyšších stupňov bytia. Do fyzického tela späť na Zem sa už nevrátia. Väčšina však po smrti čaká na svoju ďalšiu cestu vo forme nového tela späť na Zem.

Niektorí ľudia trpia určitými chorobami dokonca aj po smrti svojho fyzického tela. Choroby majú nemateriálny pôvod. Bolesť možno cítiť aj na úrovni energetického tela. Choroba vlastne vzniká na tejto úrovni skôr, než sa pretaví do fyzického tela. Vôbec nezáleží na tom, že je telo už dávno po fyzickej smrti. Bolesť sa nespája s hmotou a fyzičnom. Pokiaľ sa človek nenarodí v novom tele, môže ju cítiť stále.

 Prechod do vlastných protikladov, prepólovanie a perpetuum mobile

Vo vesmíre nič nevzniká ani nezaniká. Mení sa len forma. Toho, čo vždy bolo, je a bude. Počiatočné množstvo energie sa automaticky, samoregulačne a samoregeneračne vyvažuje. Vždy bolo, je a bude existovať, v kolobehu večného cyklu vzniku a zániku. Tento cyklus je sebauvedomelý. Uvedomuje si sám seba. Zároveň je aj samoregulačný, samoregeneračný, organický, automatický a sebestačný. Je to princíp absolútnej dokonalosti, ktorý hýbe celým svetom. Podľa hesla, ako hore, tak aj dolu. Kresťanstvo, ale aj iné náboženstvá, ho nazývaný Bohom. Prvotnou energiou.

Prechod do vlastných protikladov je základnou podmienkou vývoja. Bez toho, aby sa protiklady najskôr zlúčili za účelom prepólovania a následne rozišli, by vývoj nebol možný. Pri zlučovaní protikladov nedochádza len k spojeniu a vzniku jednoty, ktorá vlastne nikdy nebola narušená, ale aj k výmene kvalít. Čo predtým tvorilo plus sa po zlúčení do jedného celku zmenilo na mínus. A naopak. Nastáva prepólovanie.

Niektorí vedci nazývajú systém fungovania Vesmíru tensiálnou integritou. Nerozdeliteľnou jednotou zabezpečenou dvomi protichodnými doplňujúcimi sa silami. Jednou je expanzia, druhou kontrakcia. Integrita, čiže schopnosť udržania jednotného celku v celosti, je založená na tlaku. Vzniká napätím medzi dvoma protichodnými silami. Tento tlak je predovšetkým kozmické vedomie. Naše vedomie je jeho súčasťou. Základom každého vedomia sú vibračno-oscilačné vlny. Sú inteligentné. Uvedomujú si samé seba. Je to vlastne správny pomer medzi svetlom a zvukom.

 • Svetlo tvoria vlny oscilačné, elektromagnetické.
 • Zvuk vlny vibračné, mechanické.

Kozmos samotný je založený na precíznom samoregulačnom, samoregeneračnom a samovyrovnávajúcom princípe. Jeho hlavnou hnacou silou je napätie, tlak. Určitý potenciál vznikajúci medzi dvoma protichodnými silami. Odstredivou a dostredivou. V takej forme, ktorá zaručuje večne sa opakujúci cyklus. Akoby vzniku a zániku. Cyklus funguje na princípe večne sa opakujúceho systému. Bežne sa mu hovorí perpetuum mobile.

Je to vlastne dostredivá a odstredivá sila, ich vzájomné dopĺňanie, nadväznosť, nerozlučnosť, vzájomné pôsobenie jednej na druhú v určitých pomeroch. Vďaka nim vzniká večnosť. Večná energia. To náboženstvá nazývajú Bohom.

V takomto uzavretom systéme energia ani nevzniká, ani nezaniká. Jednoducho, iba je. Cyklicky sa pohybuje tam a späť. Mení sa na rozličné formy. Na základné fyzikálne sily. Je udržiavaná dvoma protichodnými pohybmi. Odstredivou a dostredivou silou. Spájajú sa v jednu výslednú rezonančnú silu. Boh nie je nič iné, ako automatický, samoregulačný, samoregeneračný, organický a sebestačný stále sa meniaci prúd energie. Funguje na večne sa opakujúcom cyklickom striedaní vzniku a zániku.

(c)2017 Julia Sellers

Zdroj: www.ezopress.sk/2016/07/clovek-je-tym-co-citi-nie-tym-na-co-a-ako-mysli/

zdroj

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Ako možno predvídať budúcnosť

Mnohých ľudí zaujíma politické, spoločenské a svetové dianie. Sledujú spravodajstvo i rôzne diskusné relácie v televízii a v rozhlase. Čítajú noviny, surfujú na internete, pričom jedni uprednostňujú väčšinové médiá a iní zase médiá menšinové a alternatívne. Informácií je však v súčasnosti tak veľké množstvo, že ten, kto chce mať aspoň určitý prehľad, musí pomerne intenzívne sledovať svoje zdroje, čo neraz zaberie dosť času.

Existuje však ešte aj iná cesta, ako byť v obraze. Cesta, umožňujúca poznávať charakter domácich a zahraničných udalostí bez toho, že by ich bolo treba neustále intenzívne sledovať. Ide o cestu poznávania skrytých príčin, ktorých zákonitým dôsledkom je to viditeľné a vonkajšie. Ak sa totiž snažíme poznávať tieto skryté príčiny a ich charakter, môžeme z nich takmer so stopercentnou istotou vydedukovať nevyhnutné dôsledky vo forme vonkajšieho diania. Takýmto spôsobom sa potom môžeme stať do určitej miery schopnými doslova predpovedať budúcnosť. Ak sa teda rozhodneme ísť cestou poznávania skrytých, vnútorných príčin vonkajšieho diania, udalosti, o ktorých informácie ku nám z času na čas preniknú budú potom vždy v podstate iba potvrdením toho, čo sme my na základe poznania príčin už dávno tušili. Máme teda dve možnosti.

 • Buď sa obmedzíme iba na akýchsi vonkajších pozorovateľov s prehľadom o všetkom najdôležitejšom.
 • Alebo sa naopak sústredíme na poznávanie skrytých, vnútorných príčin vonkajšieho diania a to nám umožní pochopiť, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú a čo teda bude zákonite nasledovať. Tento spôsob nám tiež umožní predvídať charakter budúceho diania, pretože ono sa musí vždy nevyhnutne odvíjať od charakteru skrytých, vnútorných príčin.

Čo je teda príčinou všetkého vonkajšieho, spoločenského a politického diania? Prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú? Prečo musíme prežívať to, čo prežívame?

Hlavná príčina leží ukrytá vo vnútri ľudí. V ich vnútornom myšlienkovom živote a v ich vnútornom hodnotovom naladení. Lebo absolútne všetko, čo na zemi vytvárame má svoj pôvod v našom vnútri. Jedine tam je možné hľadať prvotnú príčinu a základ vzniku všetkého. Každého nášho slova, každého nášho činu a každého diania.

No a akého druhu je morálna a mravná úroveň týchto skrytých vnútorných pohybov, to znamená nášho myšlienkového života a vnútorného hodnotového zamerania, takého druhú musí byť nevyhnutne i charakter všetkých vonkajších udalostí. A preto každý, kto sa vo svojom pozorovaní sústredí na spôsob myslenia a hodnotového naladenia obyčajných ľudí, získa takmer dokonalú predstavu o charaktere udalostí, ktoré tieto skryté vnútorné pohyby nevyhnutne vyvolajú.

Preto tomu, kto bude chcieť vedieť, čo sa udeje v blízkej, alebo vzdialenejšej budúcnosti úplne postačí, ak sa zameria na ľudí okolo seba. Na svojich priateľov, známych a susedov. Na to, ako zmýšľajú a aké hodnoty uznávajú. Lebo práve zmýšľanie a hodnoty tých najobyčajnejších ľudí okolo nás určujú charakter toho, čo budeme musieť všetci spoločne prežívať.

Ale skúsme ísť v našich úvahách ešte ďalej a ešte hlbšie. Existuje štatistika, ktorá hovorí, že v správach všetkých druhov médií, či už u nás doma, alebo vo svete sa nachádza približne 90 percent negativity a iba 10 percent vecí pozitívnych. Ak sa na túto štatistiku pozrieme z hľadiska vyššie spomínanej, zákonitej vnútornej príčinnosti bude nám jasné, že negativity je na svete toľko preto, lebo musí byť negatívne myslenie ľudí a ich vnútorný hodnotový systém. Inými slovami povedané, naše vnútro je istým spôsobom choré a jeho choroba v podobe negatívneho vnútorného naladenia a negatívneho druhu hodnôt sa zákonite transformuje do negatívneho diania spoločnosti. A práve skutočnosť, že v médiách sa nachádza až 90 percent negativity nás všetkých dokonale usvedčuje z prechovávania obrovského množstva negativity vnútornej. Vonkajšie, spoločensko politické dianie u nás doma, alebo vo svete sa k nám totiž prihovára veľmi jasnou rečou. Hovorí nám až príliš jednoznačne:

“Ľudia, váš spôsob myslenia a vaša hierarchia hodnôt sú nesprávne! Ľudia, v charaktere toho, čo sa deje okolo vás a čo prežívate spoznajte charakter seba samých!

Alebo ešte dôraznejšie a bez obalu vyjadrené, spoznajte v tom svoju vlastnú bezcharakternosť! Spoznajte prázdnotu, plytkosť a úbohosť svojho spôsobu myslenia a svojich hodnôt, ktoré sú predovšetkým materiálne, pretože všetky vaše myšlienky a všetky vaše hodnoty sú zamerané iba na matériu.

Pozorujte sami seba a zistíte, že nijaké vnútorne hnutie vo vás nikdy neprekročilo začarovaný kruh hmotného a materiálneho obmedzenia. Ste ako vtáci v klietke, uväznení v ilúzii materializmu. A práve tento váš obmedzený spôsob myslenia a tieto vaše materializmom obmedzené hodnoty spôsobujú, vyvolávajú a živia všetko to negatívne spoločenské a politické dianie okolo vás. Vy ste zaň vinní!”

A veľkou otázkou zostáva, kam to až dôjde, ak sa myslenie a hodnotové zameranie ľudí nezmení? Veď predsa už dnes to v mnohých oblastiach spoločenského a politického života nie je dobré. Korunu tomu dáva permanentná hrozba svetového vojenského konfliktu a už ani nehovoriac o čisto ľudských kvalitách, ktoré degenerujú až do takej miery, že praobyčajné dobro, česť, či spravodlivosť sa stávajú nedostatkovým tovarom. Svojim bezodným drancovaním prírodných zdrojov začalo ľudstvo dokonca atakovať hranicu trvalo udržateľného života na našej planéte. A tento neblahý stav nemá za následok nič iného, ako naše vlastné, myšlienkovo hodnotové vnútorné zameranie. A nikto nemusí byť ani prorokom, ani jasnovidcom aby videl, kam to speje a kam to napokon dospeje, ak sa ľudia vnútorne nezmenia.

Vari sme naozaj až tak hlúpi, že pomýlenosť našich hodnôt a nášho spôsobu myslenia spoznáme až vtedy, keď sa nám všetko začne rúcať na hlavu? Vari mnohostranná negativita vonkajšieho diania, či už u nás doma, v Európe, alebo vo svete, všetky tie vojny, teror, napätie, či ustavične prítomná hrozba vojnovej konfrontácie svetových mocností nie je pre nás až príliš jednoznačným upozornením, že naša doterajšia cesta, to jest náš doterajší spôsob myslenia a hodnotového zamerania nie je správny? Lebo ak máme hovoriť o predpovedaní budúcnosti na základe súčasného druhu vnútorného naladenia a hodnotového zamerania ľudstva, s najväčšou pravdepodobnosťou nás nečaká nič dobrého.

Ak ale ľudia majú schopnosť utvárať budúcnosť a v súčasnosti tak činia vyslovene v negatívnom slova zmysle, tak práve pozitívnou zmenou svojho myslenia a hodnotového zamerania môžu začať meniť budúcnosť v pozitívnom slova zmysle. Evidentne zlyhávajúci, rozumovo materialistický a hmotársky spôsob myslenia a z neho odvodené pseudo hodnoty by preto mali byť nahradené hodnotami vyššími a oveľa ušľachtilejším spôsobom myslenia.

Človek by mal dokázať prekonať materializmus a povzniesť sa nad hmotárstvo tak, že dá v sebe, to jest vo svojom vnútri oveľa viac priestoru podnetom citu. Že bude viac načúvať hlasu svojho svedomia a jeho tichému nabádaniu. Že svoju prioritnú honbu za hmotou nahradí snahou byť skutočným a pravým človek. Snahou byť dobrým človekom! Človekom vysokých, vznešených a ušľachtilých hodnôt. Človekom spravodlivým a čestným. Človekom, ktorý hľadá odpoveď na otázku o pravom zmysle vlastného bytia na rozdiel od súčasného, povrchného a plytkého ľudského živočícha, ktorého tak maximálne zaujímajú iba rôzne bezduché senzácie a predovšetkým túžba mať, hromadiť a užívať si.

Keby teda ľudia zmenili svoj doterajší spôsob myslenia a svoje hodnoty k lepšiemu vyššie spomínaným spôsobom, potom opäť nemusíme byť ani prorokmi, ani jasnovidcami, aby nám vo vzťahu k budúcnosti nebolo jasné, že kvalitatívna zmena vnútorných príčin vonkajšieho diania musí so sebou nevyhnutne, skôr alebo neskôr priniesť kvalitatívnu zmenu vonkajších pomerov.

Zmeň sa preto vo svojom vnútri k lepšiemu človeče, pretože jedine tak môžeš meniť k lepšiemu tento svet. Lebo všetko, čo si nútený prostredníctvom vonkajších pomerov prežívať bude vždy iba odzrkadlením kvality tvojho vlastného spôsobu myslenia a výšky hodnôt, ktoré vnútorne uznávaš. Lebo v konečnom dôsledku to, aký vnútorne si ťa buď povznesie, alebo zničí.

M.Š

zdroj

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (7)

predchádzajúca 6 časť

Stretnutia a schôdze mimo tela: Mesiac a Mars

Julia: „Michael mi povedal, že sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach mimo tela (počas mimotelových zážitkov), so stovkami ďalších ľudí z planéty Zem, ktorí tiež dokážu fungovať v režime mimo tela. V rámci týchto spoločných stretnutí mimo tela sú zúčastnení informovaní o rôznych témach záujmu a významu, rovnako ako aj najnovšom vývoji a ďalšom smerovaní Zeme. “

Michael: “ Stretávame sa mimo tela a hovoríme o rôznych témach. Prednášajú nám tiež významní ľudia, ktorí kedysi žili na Zemi. Informácie dostávame tiež od rôznych entít, ktorých pôvod nie je planéta Zem. Raz som sa napojil na entitu, ktorá bola tiež mimo svojho tela, ale táto entita nebola už medzi živými a mohla byť mimozemského pôvodu. Povedala mi, že pod povrchom Marsu sa nachádzajú veľké ložiská zlata. Táto entita poznala presné umiestnenie ložísk zlata na Marse.

Práve tieto ložiská môžu byť dôvodom, prečo v budúcnosti budú rôzne frakcie o Mars bojovať. Na Marse boli v minulosti fungujúce pyramídy. Niektoré z nich tam zostali, ale nie sú funkčné. Tieto pyramídy boli postavené rôznymi mimozemskými civilizáciami za účelom získania energie. V budúcnosti budú existovať oficiálne (nie tajné, ako v súčastnosti) expedície zo Zeme na Mars za účelom preskúmania do akej miery podmienky na Marse umožňujú budovanie kolónií a miest pre budúce osídľovanie Marsu. Projekty a expedície na Marse prebiehajú aj v súčasnosti, avšak informácie s tým súvisiace sú držané v tajnosti.

Planétu Mars navštevuje mnoho návštevníkov z iných planét a systémov mimozemských civilizácií. Hlavným dôvodom týchto návštev je / bolo hľadanie na Marse celého radu rôznych nerastných surovín. Domnievam sa, že v budúcnosti sa ľudia zo Zeme usadia na Marse. Ľudia tam budú žiť za účelom výskumu a ďalších činností. Zlato na Marse sa ťažilo v minulosti a v budúcnosti táto ťažba ako aj ťažba niektorých drahých kovov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú, bude pokračovať. Tieto kovy majú iné charakteristiky a vlastnosti v porovnaní so zemskými kovmi. Atmosféra na Marse je podobná atmosfére na Zemi, preto sú tam ľudia schopní sa pohybovať bez kyslíkovej masky.

Vláda USA má postavené (tajné) budovy na Mesiaci, ale táto informácia je pred verejnosťou (zatiaľ) oficiálne skrytá. V budovách na Mesiaci sa ľudia môžu pohybovať bez kyslíkových masiek. Čo sa týka Marsu, existuje tam tečúca voda. Sú tam aj jazerá. Dosť veľké. Na Marse vlastne existovali celé moria a oceány, ktoré sú však teraz vyschnuté. Žijú tam aj ryby, jašteričky a rôzny hmyz. Tečúcu vodu som na Marse videl (už) v roku 1998 (keď sa ma na to pýtala Julia a zaznačila si to do denníka). NASA túto skutočnosť oficiálne oznámila v septembri 2014. Je zaujímavé, že v budúcnosti budú na Mesiaci existovať farmaceutické závody na spracovanie a výrobu liekov. Stavba niektorých sa už začala. “

Michael: „Pyramídy v Egypte boli postavené Egypťanmi s pomocou mimozemských civilizácií a za použitia laserových technológií a levitačných techník. Existuje mnoho pyramíd na dne oceánu, ako aj na Marse. V Egypte ďalej existujú energetické mriežky napojené na iné dimenzie, vďaka ktorým môžete z niektorých špecifických lokalít v Egypte cestovať v čase a iných rozmeroch a dimenziách.

Pyramídy sú elektrárne. Generujú energiu, a môžu byť použité na iterdimenzionálne cestovanie a cestovanie vo vesmíre. Vrchol Veľkej pyramídy v Gize bol z Egyptu úmyselne prevezený a skrytý. Potom, ako ho našiel jeden archeológ, bol ukradnutý nemenovanou tajnou službou. Pyramída nie je schopná fungovať bez jej vrchnej časti.

Mimozemské civilizácie v minulosti navštívili Egypt a zotročili egyptský ľud. Používali ľudí na spracovanie rýdzeho zlata, nájdeného v podzemí. Energia z pyramíd sa v tomto procese využívala. Mimozemské civilizácie a inteligencie iného ako zemského pôvodu prišli do Egypta, aby získali zdroje (nerastné suroviny, atď.). Potom ako už Egypťanov nepotrebovali, vyvraždili ich, pretože nechceli, aby používali sofistikované technológie, zavedené mimozemskými civilizáciami. Egypťania verili v to, že tieto civilizácie boli bohovia.

Michael si spomína na svoj (kvázi) minulý život, keď žil v Egypte a tiež bol využitý na ťažbu zlata. Pamätá si aj ako boli pyramídy postavené. Niektorí z predstaviteľov mimozemských civilizácii boli roboti; iní len čiastočne robotický. Niektorí mali štyri nohy. Túto skutočnosť môžeme pozorovať v hieroglyfoch na pyramídových stenách. Na vyhĺbenie dier do zeme (za účelom uľahčenia ťažby) používali v Egypte lasery. Egypťania tiež používali elektrárne na výrobu energie a špeciálny stroj na produkciu jedla, (zabezpečený mimozemskými civilizáciami). Pyramídy sú mimochodom po celom svete a sú skryté aj pod zemou a na dne oceánov.

Portály a „brány“ vo vesmíre

Michael: “ Portály a brány existujú na mnohých miestach vo vesmíre. Aj maternica ženy je takým portálom: je to tunel, prostredníctvom ktorého prichádzajú univerzálne (kozmické) energetické toky a ktorým prechádza takzvaná duša keď vstupuje do ľudského plodu. Niekedy sa portál v maternici otvorí a žena môže otehotnieť, bez toho aby mala pohlavný styk. Energia, ktorá dá v budúcnosti základ plodu, vstúpi cez bránu maternice, ktorá sa za určitých okolností otvorí pomocou rezonancie a prijme energiu potrebné pre vytvorenie zárodku dieťaťa (aj bez predchádzajúceho sexuálneho pomeru).

Brány a portály tiež existujú na špeciálnych miestach v rôznych častiach krajiny (na súši ako aj v oceánoch). V prípade, ak nejaká loď pláva cez takéto špeciálne miesto v oceáne, môže sa stať, že celá loď sa premiestni v čase, čiže nastane tkz. cestovanie v čase. Aj v rámci vesmíru sa dá cestovať (v čase, intra aj interdimenzionálne). Brány existujú aj na špecifických miestach v slnečnej sústave. Niekedy vytvára vchody a brány samotné Slnko. Cez jednotlivé farby svetla sa totiž dajú otvoriť portály. Ak ste v blízkosti takejto brány automaticky do nej budete vtiahnutí. Potom sa už nemôžete vrátiť cez rovnakú bránu akou ste vstúpili. Musíte použiť inú bránu. Teplota, farby elektromagnetického svetla a gravitácia vplýva na otváranie respektíve, zatváranie týchto brán a portálov. Brány sa často pohybujú, menia svoje umiestnenie, otvárajú sa a zatvárajú, nie sú statické.

Príroda

Michael: „Stromy tvoria špeciálne energetické formy, ktoré sa môžu na Zemi dožiť aj 2000 rokov. Vyžarujú krásnu modrú a zelenú auru. Sú to zvláštne energie. V tkz. minulých životoch boli stromy napr. ľudia a zvieratá.

Keď zlomíte strom (alebo jeho časť), alebo sa k nemu správate násilným spôsobom, je to vlastne útok (na živú podstatu). Takéto správanie dokáže spôsobiť stromu bolesť. Keď sa to stane, strom je veľmi smutný, prežíva emócie, doslova plače a je deprimovaný, pretože časť energetickej signatúry stromu bola nenávratne narušená.

Viem to, pretože keď sa dotknem takéhoto stromu, cítim jeho bolesť. Michael raz telepaticky komunikoval s malou rybou v pohári (akváriu). Ryba mu telepaticky odkomunikovala správu, že sa jej vcelku páči, keď jej niekto do akvária vsúva prsty a chce sa s ňou akoby hrať. Ryba sa ďalej posťažovala, že je osamelá a uprednostnila by, keby sa k nej do akvária pripojili aj ďalšie ryby. Táto ryba sa cítila osamelá. Ryby dokážu prežívať pocity, ako je smútok a alebo šťastie. Ryba ďalej požiadala, aby bolo akvárium v izbe presunuté na iné miesto, pretože miesto, kde sa nachádzalo jej očividne (z nejakých dôvodov) nevyhovovalo.

Zážitky blízko smrti (Near Death Experiences)

Michael: „Raz som zažil cestovanie tunelom, ale nebolo to súčasťou zážitku na prahu smrti. Bolo to v rámci mojich pravidelných mimotelových zážitkov. Dospel som k záveru, že tkz. tunelový jav (alebo cesta tunelom pri zomieraní) ku ktorému dochádza väčšinou pri zážitkoch blízko smrti (NDEs), sa môže vyskytnúť aj v rámci mimotelových zážitkov. Mimotelové zážitky existujú na rôznych úrovniach a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zážitku blízko smrti. “

Čo sa stane, keď zomrieme

Michael: „Pre väčšinu ľudí platí, že sa dostanú do nového tela. Niektorí ľudia môžu potom čo zomrú, trpieť bolesťou z minulých životov (túto bolesť pritom pociťujete, ako reálnu bolesť). Mimochodom osoba nie je na 100% mŕtva, kým sa znovu nenarodí v inom tele. Len preto, že niekoho fyzické telo zomrelo na Zemi, (teda vo fyzickej 3D realite) neznamená, že je skutočne mŕtve (aj v iných dimenziách). Niektorí ľudia po smrti čakajú, aby sa vrátili späť na Zem (v inom tele). Takže pre niektorých je to nové telo (na Zemi), pre iných vyššia (dimenzionálna úroveň). Niektorí ľudia trpia chorobou, alebo traumou (v duchovných telách, ktoré pokračujú žiť po smrti) a to aj napriek tomu, že ich telo fyzicky zomrelo. Čiže na smrti vôbec nezáleží. Pokiaľ sa (zomrelý) človek znovu nenarodí, stále je schopný cítiť bolesť. Viem to stopercentne, nakoľko som bol svedkom takéhoto diania už mnohokrát.

Samotní ľudia (svojim cítením, emóciami a myslením) môžu, alebo nemusia mať vplyv na dátum a okolnosti svojej vlastnej smrti. Záleží to od toho na akej farbe svetla (alebo vlnovej dĺžke elektromagnetického žiarenia) vibruje ich svetelné (energetické, aurálne) telo. Potom, ako sa toto telo dostane za určitú frekvenciu (EM spektra), už budúcnosť zmeniť nemožno, a teda ani súčasnosť, ani minulosť zároveň (nakoľko tieto sú prepojené). V tomto prípade si nedokážete zmeniť (ovplyvniť) ani dátum svojej vlastnej smrti.

-pokračování-

(c)2017 Julia Sellers

zdroj

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (6)

predchádzajúca 5 časť

City a pocity nie sú emócie

Julia: „Hovorí sa, že emócie sú dôležité. Je tomu tak, ale pocity a city sú ešte dôležitejšie ako emócie. Okrem toho sa od nich odlišujú vo svojom základe. Vo svojej podstate je všetko založené na báze citu. Cit a pocit je vibrácia, vrátane zvuku. Oscilácia je však už vo forme svetla (teda iný typ vlnenia) a na nej sa zakladá aj emócia. Pred osciláciou však existovala vibrácia, čiže zvuk a až z neho vzniklo svetlo. Na začiatku teda bolo Slovo, Logos, zvuk, vibrácia. Svetlo vzniknuté z vibrácie je oscilácia. Zvuk a svetlo sú navzájom späté a prechádzajú jeden v druhého.

Dôležitý je však cit, ktorý je vibračného t.j. zvukového pôvodu. Svetlo sa takpovediac rozsvieti až neskôr (zo zvuku). Teda potom, ako prehovorí slovo vo forme vibrácii (aj citových). Svetlo je elektromagnetická radiácia, ktorá zahŕňa aj myšlienky a emócie. Emócie teda nie sú city a pocity; sú to EM vlny, zatiaľ čo city-pocity sú mechanické (kompresné) vibračné (zvukové) vlny. Pri riešení akýchkoľvek problémov sa v prvom rade musíte dostať k jadru veci. A k nemu sa dostanete výlučne prostredníctvom citov, respektíve zvuku, infrazvuku, ultrazvuku (a teda vibrácií). Emócie a myšlienky založené na elektromagnetickej báze-báze svetla sú teda iného rázu ako city- pocity. Na zvýšenie svojej intuície ako aj PSI schopností vrátane RV zručností, potrebujete pracovať predovšetkým so svojimi citmi a pocitmi a až potom s emóciami a myšlienkami, ktoré sú len ich odnožou.

Ak chcete rozvíjať mimo-zmyslové vnímanie musíte to teda, ako už bolo povedané, urobiť cez city, nie emócie. Vaše vnímanie a city musia prejsť takpovediac spätne časom, alebo podstúpiť tzv. implóziu, respektíve proces tkz. zrkadlovej fázovej konjugácie. Procesom spätného návratu v čase sa dá totiž vrátiť až do jadra vibrácie, (vibračných pocitov), ktoré sú schopné Vás rezonančne napojiť na pole priameho vibračného poznania. V tomto poli potom môžete nadobudnúť schopnosti mimo-zmyslového vnímania, liečiteľské schopnosti, vízie budúcnosti respektíve minulosti, komunikácie s duchmi a priameho prístupu k informáciám. Je to zároveň aj silové pole, v ktorom dochádza k zhmotňovaniu-materializácii a odhmotňovaniu-dematerializácii.

Keď používam termín pocit alebo cit, mám na mysli vnútorné pocity, ako je láska, čiže nie fyzický pocit dotyku alebo teploty, ktorú cítime na úrovni fyzickej. Pocit je vibrácia a z hľadiska fyziky je to pozdĺžna (longitudinálna) vlna. Pozdĺžna znamená, že sa pohybuje od zdroja do strán a späť ku zdroju (akoby vo forme pulzu, ktorý po vypustení zo zdroja sa vráti späť k nemu). Pri osciláciách, ktoré predstavujú emócie alebo myšlienky a sú elektromagnetickej povahy, ide o pohyb hore a dolu. Pohyb elektromagnetických vĺn má priečny charakter, čo je oscilácia. Takže v rámci mimo-zmyslového vnímania a stavov tkz. rozšíreného vedomia, napríklad aj počas procesu tkz. diaľkového nazerania alebo pozorovania na diaľku ( remote viewing), ak ste schopní sa dostať do určitého stavu rozšíreného vedomia, do stavu špecifického vnútorného pocitu a cítenia vibračného charakteru, ktorý ma veľmi blízko stavu blaženosti alebo extázy, budete schopní sa rezonančne napojiť na silové pole-priestor, odkiaľ môžete čerpať informácie prostredníctvom priamej vibračnej kognície založenej na rezonancii. Čiže informácie nebudete získavať pomocou elektromagnetických vĺn, teda svetla zvonku, ale formou priamej kognície priamo cez Váš vnútorný systém.

Keď prežívate mimotelový zážitok, môžete počuť cez steny, alebo počujete ľudí na ulici, ako sa rozprávajú. Vidíte tkz. tristošesťdesiat stupňovým zrakom (aj keď bez použitia očí) a môžete sa priamo napojiť na pocity iných ľudí. V rámci mimotelového zážitku ďalej cítite rôzne vône a chute, aj napriek tomu, že práve nič nejete. Keď ste mimo tela, nachádzate sa v tkz. vibračnom stave. Aj Vaše vedomie funguje vo vibračnej modalite. Telo je vtedy schopné emitovať tkz. stojaté vlny (vlnenie), ktoré sú skalárnej povahy a sú schopné cez rezonančné dutiny, rezonančne sa napojiť na tkz. bod nula.

V mojich seminároch o týchto vlnách hovorím ako o pozdĺžnych, mechanicko kompresných, skalárnych, stojatých sínusoidno kruhových vibračných nelineárnych vlnách mimoherzového pôvodu. Pozdĺžna vlna je vibračná vlna, opak priečnej vlny. Mechanická vlna je vlna, ktorá na prenos vyžaduje existenciu média. Typickým mechanické vlnením je napríklad zvuk. Skalárna vlna je stojatá vlna, ktorá sa nachádza v potenciálnom stave. Čiže nemá vektor ani veľkosť a smer. Sínusoidná vlna je vlna, ktorá má špecifickú geometriu; je to v podstate vlna, ktorá sa v porovnaní s inými vlnami pohybuje harmonickým spôsobom vo forme sínusoidy. Pokiaľ je mi známe, sínusoidná vlna je zároveň aj kruhová cyklická vlna a vice versa. Mimohertzové vlny sú vlny, ktoré takpovediac nevyžadujú drôtové spojenie, aby sa mohli šíriť, takže bezdrôtový prenos vĺn je typický pre mimohertzové vlny. Hovorí o tom aj Tesla.

Nelineárne vlny, v laickom jazyku, znamenajú to, že vstup a výstup energie spojenej s touto vlnou nie je totožný. Čiže v určitom okamihu vlna nadobudne oveľa vyššiu amplitúdu (teda prísun energie), aj napriek tomu, že neprijala žiadnu energiu zvonku. Dodatočná energia pochádza z bodu nula, z vákua, a vlna ju nadobudla cez tkz. súzvučnú-súhlasnú-zhodnú vibračnú rezonanciu. Napríklad kosti obsahujú určité receptory, ktoré má človek schopnosť riadiť tým, že emituje do prostredia a teda aj do vlastného fyzického tela zároveň, city bezpodmienečnej lásky. Tieto receptory, na oplátku, regulujú tvorbu kostnej drene, a táto reguluje tvorbu červených krviniek. No a krv zjednodušene povedané prakticky reguluje funkciu celého tela. Tým, že zo svojho tela vysielame pocity-city bezpodmienečnej lásky, regulujem si svoje zdravie a spôsob akým naše telo funguje. Ak vibrujete na určitej frekvencii, ktorá má určité intenzitu / amplitúdu, vlnovú dĺžku a táto frekvencia je frekvenciou bezpodmienečnej lásky, ste schopní sa napojiť na bod nula.

Pojem „bezpodmienečná láska“ môže mať rôzny význam pre rôznych ľudí. To, čo ja nazývam bezpodmienečnou láskou je vlastne frekvencia vyprodukovaná „pozdĺžnou, mechanickou, skalárnou, cyklicko- sínusoidnou, nehertzovou, nelineárnou vlnou“.

Pre niektorých ľudí vyžarovať z tela bezpodmienečnú lásku vo forme vibrácií znamená splynutie s prírodou alebo predmetmi, ktoré ich obklopujú, do takej miery, že s týmito predmetmi splynú v jeden celok, teda stávajú sa týmito predmetmi, ale zároveň zostávajú as sami sebou. V takýchto stavoch (nezištnej lásky) ľudia často strácajú schopnosť vyjadriť to, čo cítia slovami-jazykom. Všetko chápu a vidia len v symboloch, ktoré mnohí vedia aj nakresliť, pričom na opis toho, čo prežívajú a vidia nie sú schopní použiť žiadne slová. Zažívajú pritom intenzívne pocity jednoty a duchovnej rozkoše (raptúry). Niektorí počujú v pozadí slabú hudbu, alebo zažívajú rozmazané, nejasné a zvlnené vízie, atď. Je len veľmi obtiažne dostať sa do tohto stavu. Niektorí za tým účelom používajú meditáciu, rozjímanie, modlitby, alebo rôzne iné techniky.

Nie mozog, ale srdce riadi telo, nakoľko mozog z väčšej časti iba dekóduje elektromagnetické vlny. Ďalší typ dekódovania prebieha na bunkovej úrovni naprieč celému fyzickému telu. Vedomie má vibračný základ, je vlastne hologram. Celé telo je hologram. Má vibračný-zvukový základ, pričom tento zvuk sa dá zachytiť (konvenčné zvukové spektrum ), alebo nedá zachytiť ľudským uchom (ultra-infra). Vibrácie majú pôvod vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, tak ako nás presviedčajú vedci. Takže vedomie je vlastne rozšírené po celom tele. Je úzko spojené s cytokinézou v bunke, respektíve s mikrotubulami a mikrofilamentami, ktoré sú ovládateľné ľudskými citmi (pričom najpozitívnejší vplyv majú city nezištnej lásky).

Naše pocity môžu mikrotubulom a mikrofilamentom rozkázať, či sa v bunke natiahnuť alebo naopak stiahnuť. Bunka na základe tejto informácie potom priamo dáva signál hormonálnemu systému v tele k produkcii tých správnych hormónov. Čiže človek vlastne dokáže regulovať svoje hormóny cez vnútorné pocity. Vibrácia na úrovni vášho tela je pocit. Napríklad melanín v koži je schopný prijímať vibrácie (zvuky) zvonku. Tie sa potom cez rezonanciu vo vašich telových bunkách napoja na pocity lásky, strachu a iné pocity produkované fyzickým telom. Vibrácie (zvukové vlny) sú priamo prepojené s ľudskými citmi (pocitmi).

Tesla vlny sú väčšinou definované ako elektromagnetické vlny, avšak nie konvenčné EM vlny, ale skôr ako skalárne potenciálne EM vlny, ktoré dokážu prenášať informácie takpovediac bezdrôtovo ( tzv. bezdrôtový prenos). Niektorí vedci ich nazývajú longitudinálne EM vlny alebo E-gravitačné vlny. Iní to odmietajú a tvrdia, že EM vlna nemôže fungovať v tkz. pozdĺžnom čiže longitudinálnom režime. Z toho, čo som pochopila ja, Tesla vlny majú niečo spoločné s výbojmi statickej elektriny (tkz. di-elektriny). Vonkajší zvuk je kolísanie alebo posunutie častíc vzduchu na tlakovej báze, takže nemožno porovnávať zvukovú vlnu s pravidelnou elektromagnetickou. Tkz. vnútorný zvuk / vibrácia, na rozdiel od elektromagnetickej radiácie vychádza priamo zvnútra fyzického tela a je vytvorená na hĺbkovej úrovni buniek.

Pokiaľ mi je známe, skladá sa z virtuálnych častíc existujúcich vo vákuu, ktoré vôbec nie je prázdne, ale plné častíc s potencionálnou energiou. V určitých prípadoch, ľudské telo môže prostredníctvom rezonancie vytvoriť silné vibračné otrasy, podobné šamanskému tancu, ktoré môžu v ľudskom tele spôsobiť napr. studenú fúziu. Tieto vibrácie ďalej môžu silou rezonancie pretvoriť DNA, čo následne vedie k rezonančnej transformácii a transmutácii na subatomárnom stupni. Nervové impulzy sú vo svojej povahe elektrochemické. Niektoré receptory v mozgu môžu s EM vlnami komunikovať priamo. To, že skalárne vlny neboli nikdy preukázané v laboratórnych pokusoch neznamená, že neexistujú. Oni totiž môžu byť detegované (zamerané) len prírodným biologickým materiálom alebo zariadením, ktoré sa nazýva ľudské vedomie (cit, emócia, myšlienka), ale zároveň napríklad aj kožou a to cez melanín.

Predpovedať budúcnosť je možné aj cez ľudskú kožu (pokožku). Viem, že vedci prídu k tomuto záveru v budúcnosti. Vnímanie reality je naozaj veľmi špecifické a pre každého iné. Tiež by som chcela dodať, že ľudia majú schopnosť vnímať viacero dimenzií naraz (ide o tkz. multidimenzionálne reality). Takže napríklad to, čo niekto vidí v jednej dimenzii ako povedzme jablko, iný, ktorý sa nachádza v inej vibračnej frekvencii môže vidieť to isté jablko, ako geometrický tvar žiariaci rôznymi trblietavými svetlami. Iní môžu vidieť to isté jablko ako nejakú želatínovú kvapku, alebo ho vnímať ako plazmu, či vibráciu v podobe zvuku. Vzhľadom na povahu fyzickej reality, ľudia vnímajú to isté odlišne, pretože realita je vlastne jeden veľký hologram a my ho našimi zmyslami vnímame holograficky. “

Hudba a zvuk

Michael: „. Zvuk, ktorý prijíma naše telo zvonku, ale aj zvnútra, sa zakladá na vibráciách. Vibrácie v podobe zvuku sa v našom tele rezonančne spária s vibráciami orgánov tela, svalov a kostí vo forme vĺn, na základe vibračnej rezonancie, ktorá sa zosilní cez proces tkz. rezonančnej kavitácie v tele. Rezonancia na určitej frekvencii, intenzite a rozsahu je schopná napojiť Vaše telo na bod nula a čerpať z neho tkz. voľnú energiu (free energy) z hĺbky éterickej úrovne. Hudobné nástroje naladené na frekvenciu 432 Hz, 421-422 Hz, (a podľa mňa aj) 424.96 Hz, sú schopné vytvoriť vo vašom tele takúto rezonanciu a napojiť sa tak na energiu bodu nula. Pokiaľ mi je známe, nástroje naladené na 440 Hz takéto niečo nie sú schopné urobiť.

Tieto vibrácie sa vo Vašom tele prebudia pri počúvaní (nasávaní do tela nielen ušami, ale aj cez kožu) určitých špecifických zvukov. Vtedy sa človek dostáva do určitého režimu citu (citových vibrácií). Jedná sa viacmenej o prebudenie Kundalini (ktoré má mnoho stupňov a intenzít). Najproduktívnejší a najbezpečnejší spôsob (a podľa môjho názoru aj najzložitejší), ako takéto vibrácie v našom tele vyprodukovať, je cez pocity bezpodmienečnej lásky, nakoľko cit lásky je pre ľudské telo organický, vlastný a prirodzený. Rezonančná frekvencia lásky vzápätí spustí v tele proces fázovej konjugácie za produkcie stojatých vĺn, ktoré na oplátku ovplyvňujú rotáciu častíc na subatomickej úrovni, a táto zase ovplyvňuje množstvo éteru, skalárnej energie a energie bodu nula, ktorá cez jadro atómu prichádza do hmoty a teda do tela.

Ľudská bytosť je schopná ovplyvniť prostredníctvom pocitov, ktoré sú vibrácie (konkrétne skalárne stojaté vlny), množstvo éteru vstupujúce do tela cez jadro atómov. Každý človek je pomocou citov schopný ovplyvniť krv ako aj hormonálny systém. V podstate celé telo sa dá ovplyvniť, alebo riadiť pocitmi lásky. Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a nefyzickou – duchovnou hmotou, čiže antihmotou. Tento most je hranicou, ktorá sa prekročí pri vyžarovaní vibrácií určitej intenzity dosiahnutej v tele, pričom vtedy sa začne proces tkz. molekulovej transformácie, čiže fyzických, chemických ako aj biologických zmien v tele. Posledná fáza tejto hĺbkovej transformácie (transmutácie) z vás urobí tkz. breathariána, človeka žijúceho zo vzduchu a slnečnej energie. Pri určitých zmenách, prebiehajúcich v chémii krvi, založených na súhlasnej rezonančnej vibrácii, (v tele automaticky) zosilnejú pocity mieru, jednoty, lásky atď. a človek je schopný naladiť sa na vibračné pole obsahujúce informácie, ktoré neboli predtým k dispozícii. “

Michael: „Pravá informácia je nelokálnej povahy. Nemôže byť ani vytvorená alebo zničená, rovnako ako energia a hmota- teda jej forma, pretože tieto dve formy sa premieňajú jedna v druhú. Avšak informácie môžu byť zmenené reakciou s inými vlnami (pulzmi, ktoré tiež obsahujú informáciu) a sú súčasťou vedomia. Informácie majú schopnosť samo-organizácie a ich súčasťou je aj princíp syntropie/entropie, ktorý funguje na princípe dvojice komplementárnych polarít. Nosičom informácií nie je výhradne len svetlo (čiže viditeľná časť elektromagnetického spektra), ale aj iné časti elektromagnetického, ako aj zvukového spektra (vrátane infra a ultra rozpätia). Jednotlivci majú schopnosť dekódovať informácie, či už v podobe svetla alebo aj ďalších foriem. Naše vedomie fungujúce na princípe hologramu, obsahujúce vlny, ktoré sú nositeľmi informácií, reaguje s inými vlnami v prostredí okolo nás, ktoré tiež obsahujú informácie.

V závislosti na fáze, frekvencii, intenzite, vlnovej dĺžke, amplitúde, pootočení uhlu, a rotácii častíc (subatomických častíc, kvázi-častíc), sme schopní dekódovať informácie. Naša schopnosť prijímať a dekódovať informácie ďalej závisí na tom, akým spôsobom je svetlo obsahujúce informácie odrazené, ohnuté, alebo zlomené (jedná sa o reflexiu, refrakciu a difrakciu).

Táto schopnosť ďalej závisí aj na tom, či sa jedná o implóznu vlnu, ktorá sa obracia sama do seba (vybuchne, imploduje do seba, teda smerom dovnútra a nie von) a ktorá akoby cestuje (vracia sa) späť v čase, alebo naopak, či sa jedná o explozívnu vlnu, ktorej informáciu sme schopní naplno vytiahnuť (buď cez channeling, stiahnutím do systému ako do počítača, alebo ju získať priamou vibračnou kogníciou), alebo z nej prijať len čiastočnú informáciu. Mimochodom, informácia sa dostáva do prostredia v pulzoch, alebo kvantách. (tkz. pulzové-kvantové informácie).

Domnievam sa, že najlepším zariadením na zber svetla je ľudská koža, pretože obsahuje melanín, ktorý je schopný absorbovať slnečné žiarenie. Za pomoci Na Cl (chlorid sodný), keď je fyzické telo ponorené v morskej vode, melanín spustí v tele reakciu, ktorej súčasťou je aj proces zvaný fotolýza, podobný fotosyntéze v rastlinách. V tomto procese zohráva kremík dôležitú úlohu, pričom v rámci tejto reakcie vzniká hélium produkovaný studenou fúziou za izbovej teploty v procese, ktorý zahŕňa kavitálno-rezonančnú nukleárnu transmutáciu, na základe rezonančných stojatých vĺn, ktoré pôsobia na princípe zrkadlovej fázovej konjugácie (phase conjugate mirror).

Rotácia vĺn je riadená univerzálnym (ako aj ľudským) vedomím. Vedomie sa skladá zo stojatých skalárov respektíve skalárnych vĺn. Vedomie naplno a správne funguje vtedy, keď je riadené tkz. súhlasnou- vzájomnou (súzvučnou) vibračnou rezonančou frekvenciou, ktorú produkujú pocity-city tkz. bezpodmienečnej lásky. Spin častíc, ako aj subatomických častíc závisí od zmeny intenzity tlaku toku éteru. Ľudské vedomie, pomocou citov a pocitov dokáže priamo riadiť tlak a teda aj množstvo éteru (prechádzajúce cez jadro atómu z bodu nula, teda vákua, do hmotného-antihmotného prostredia). Uhol pod ktorým subatomické častice rotujú okolo vlastnej osi sa zmení vtedy, keď sa zmenia naše pocity, alebo spôsob akým pociťujeme a preciťujeme, a ak dosiahneme dostatočne intenzívnu frekvenciu našich citov.

Frekvencie produkované telom pri pocitoch čistej lásky, ktoré sú vlastne stojaté skalárne vlny, riadia funkciu hormónov, neurotransmiterov a proteínov v tele, rovnako ako tvorbu červených krviniek v kostnej dreni a črevách. To je aj dôvod, prečo niektorí senzibili dokážu stiahnuť pocity priamo z kostí a čriev a premeniť ich na tok informácií. Navyše niektoré typy stojatých vĺn (rezonančné, pozdĺžne, sférické sinusoidné skaláry), ktoré fungujú na režime tkz. fázovej konjugácie, dokážu regulovať tok éteru do jadra atómu a von z neho. Za určitých okolností môže nastať aj prípad anti gravitácie (alebo tkz. levitácie), ktorú je možné regulovať silou vôle. Okrem toho, stojaté vlny dokáže za určitých podmienok vytvoriť každý ľudský organizmus.

Ľudské telo pracuje na princípe univerzálneho vedomia, čo znamená, že ako vedomie, tak aj ľudské telo (ktoré je z neho zložené) funguje na princípe

 • samoregulácie,
 • samo-navigácie,
 • samo-organizácie,
 • samo-regenerácie,
 • samo-vyživovaní,
 • samo-uchovaní,
 • samo-podpory (za účelom večnej cirkulácie a premeny jedného druhu energie na iný).

Všetky tieto princípy sa zakladajú na harmónii a samo-vyrovnávacej regulácii dvoch opačných síl, čiže explózie / implózie, expanzie / kontrakcie, muž / žena, plus / mínus, jin / jang, čiže dva komplementárne protiklady (ktoré nevedia existovať jeden bez druhého, nakoľko sa pretvárajú jeden v druhého a navzájom sa tak dopĺňajú) a tým vytvárajú trvalý a nikdy nekončiaci cyklický pohyb založený na princípe perpetuum mobile.

Vedomie prakticky nebolo nikdy vytvorené a z toho dôvodu nemôže byť ani nikdy zničené. Šíri sa prostredníctvom vákua, skrze neho a v ňom. Vákuum samo o sebe nie je prázdne, ale plné potenciálu. Okrem neho prakticky neexistuje nič, žiadny čas, žiadny priestor. Pre ľudskú myseľ nie je nič nemožné. Sme skutočnými spolutvorcami. Môžeme zmeniť spôsob, akým sa chová svetlo a priamo s ním prostredníctvom nášho vedomia komunikovať a to tak, že naše city-pocity určitej frekvencie, (ktoré sa neskôr cez emócie pretavia do myšlienok a ktoré vlastne predstavujú elektromagnetické vibračné pozdĺžne stojaté vlnenie vo forme tónov) nasmerujeme na svetlo, čiže elektromagnetické vlny, ktoré potom vzájomne reagujú. Táto frekvencia je frekvencia čistej lásky.

Láska je špeciálna frekvencia špecifických vĺn (pulzov) so špecifickou vlnovou dĺžkou, amplitúdou, intenzitou, fázou, spinom a angulárnou rotáciou a je potrebné, aby ju mainstreamové vedecké kruhy začali brať vážne. Frekvencia lásky nevykazuje žiadne napätie a teda nemôže byť detegovaná pomocou žiadnych prístrojov okrem ľudského organizmu respektíve ľudských pocitov.

Paranormálne aktivity a procesy ako teleportácia, poltergeists, telekinéza, kontakty mimozemšťanov a inteligencií iného ako zemského pôvodu, mimotelových zážitkov, zážitkov blízko smrti, duchovno transformačné zážitky, Deja vu, hypnagogia, astrálne cestovanie, astrálne projekcie, interdimenzionálne cestovanie, levitácia, cestovanie pomocou orbov, pozorovanie na diaľku (RV), asociatívne pozorovanie na diaľku (ARV), čítanie z kryštálovej gule, komunikácia s duchmi, channeling, priame vibračné poznanie, telepatia, syn-chronicita, kruhy v obilí, jasnozrivosť, proroctvo, ESP, spontánna vyliečenie, atď., možno pripísať unikátnemu modelu nášho vesmíru (pričom ľudské vedomie je jeho súčasťou), ktorý je riadený ako homonymická/ holografická sebestačná samoregulačná štruktúra založená na stojatých, pozdĺžnych, vibračno pulzačných, nehertzových, skalárnych cyklicko- sínusoidných (elektrotonálnych-elektrozvukových) vĺn, ktoré tým, že takpovediac striedavo pulzujú raz v hmote, teda existencii, a potom zase mimo nej, vďaka spôsobu tkz. komplementárnych vzájomne sa doplňujúcich polarít, spôsobujú to, že vesmír sa vyvíja v nekonečne sa opakujúcich cykloch perpetuálneho pohybu. “

-pokračování-

(c)2017 Julia Sellers

zdroj

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Úkol podvědomí v našem životě

Sineľnikov Valerij

KAŽDÝ ČLOVĚK SI SVŮJ SVĚT A ŽIVOT TVOŘÍ SÁM. To je nutné si uvědomit. Svět si vytváříme vlastními myšlenkami, pocity a emocemi. Znamená to, že naše tělo, duševní a fyzický zdravotní stav, vzájemné rodinné vztahy, vztahy s lidmi a okolním světem, práce i finanční situace jsou vnějším odrazem našich myšlenek, pocitů a emocí. VNĚJŠEK ODRÁŽÍ NITRO. Naučte se ve svém životě tento zákon použí­vat. Jestliže jsme si jednou svůj svět vytvořili, tak jej dokážeme také měnit.

Jinými slovy, jestliže nám něco v životě nevyho­vuje, můžeme to změnit odhalením a odstraněním pří­činy konkrétního problému a vytvořit něco nového. Musíme se obrátit do svého nitra a změnit svůj podvě­domý program chování, a tedy změnit sebe samé. Chcete-li změnit vnější svět a lidi, kteří vás obklo­pují, zapamatujte si, že všechno, co vás obklopuje, je odrazem vás samých. Proto začněte od sebe. Změní­te-li se, změní se lidé ve vašem okolí i váš svět. Tím začne působit princip zrcadlení.

Tento zákon zabezpečuje dokonalý pořádek a har­monii, vyšší spravedlnost a čistotu vesmíru. Všechny lidské problémy (nemoci, stres) jsou vý­sledkem nesouladu vědomých tužeb a způsobů jejich uskutečňování i podvědomých záměrů. Jde o to, že náš podvědomý rozum ví o nás a našich životně dů­ležitých záměrech mnohem víc než my; také o našich životně důležitých předsevzetích. Kromě toho mysle­te na to, že podvědomí je se samotnou realitou, a tedy s Bohem, přímo spojené. Proto je důležité, abychom podvědomí nepřekáželi, ale svými vědomými činy mu pomáhali. V našem životě musíme spojit vědomí a ne­vědomí, a dosáhnout tak celistvosti.

ČÍM ČISTEJŠÍ JSOU MYŠLENKY ČLOVĚKA, TÍM MÁ VÍCE MOŽNOSTÍ A LEPŠÍ PŘÍSTUP K INFORMACÍM VESMÍRU. Dalo by se to vyjád­řit i jednodušeji: čím méně agresivity je ve vaší duši a ve vašem podvědomí, tím příjemnější a zajímavější je váš život a o to větším zdravím a schopnostmi bu­dete překypovat. Změnit sebe v první řadě znamená zbavit se agresivních myšlenek a emocí, které souvisí s pýchou.

O signálech  našeho podvědomí

Náš podvědomý rozum ví úplně všechno a po­mocí znamení a signálů nám předává informa­ce. Existuje univerzální jazyk, kterým hovoří všichni živí tvorové. Ale přijímat jej nemáme ušima ani rozu­mem, ale vlastním srdcem. Já osobně si všímám všeho. Informace, které jsou pro mne potřebné, dostá­vám různými způsoby: kontaktem s lidmi, s přírodou, prostřednictvím knih i televize. Hlavně je nutné být pozorný a všeho si všímat. Ale není nutné se extrém­ně upínat na znamení. Nedokážete-li význam signá­lu rozluštit, tak ho nechte na pokoji i uklidněte sami sebe. Poproste své podvědomí, aby vám dalo srozumi­telnější signál. Základním pravidlem je: „Nefunguje-li to, co dělá­te, dělejte něco jiného.“ Jestliže se dveře nechtějí otevřít na jednu stranu, zkuste je otevřít na druhou. Ale nejdříve se sami sebe zeptejte: skutečně potře­buji to, co se za dveřmi nachází?

Mysl jako energie nejen tvoření, ale i ničení

Pamatujte, že žijeme ve spravedlivém a čis­tém světě, kde KAŽDÝ DOSTANE PODLE SVÝCH MYŠLENEK. „Ano, každý spravedlivě dosta­ne podle své víry!“ – to jsou slova z Bible. Naše půso­bení nezačíná slovem ani pohybem, ale naší myšlenkou a emocí. Myšlenka je univerzální forma energie. Naše myšlenky a pocity se materializují, a tedy se zhmotňují v realitě. Jestliže vám něco chybí ve vašem životě nebo jste zažili nějakou nespravedlnost, příčina je ukryta po­uze ve vás, a ne v okolním světě nebo v takzvaných vnějších okolnostech.

Myšlenka je energetická forma, která vzniká v naší duši a nikam nemizí. Existuje ZÁKON ZACHOVÁ­NÍ ENERGIE. Jakákoliv myšlenka, která je vyslaná do vnějšího světa, formuje v našem životě jisté udá­losti. Tak se k nám v různých podobách tato energie vrací zpět. PODOBNÉ PŘITAHUJE PODOBNÉ. Naše agresivní myšlení vytvoří nepříjemné a bolestné události. Tvořivé myšlenky jsou nositeli přijetí a lásky a zhmotňují se v realitě, která nám přináší pouze pří­jemné zážitky. Sami se rozhodněte, jakými myšlenka­mi se chcete zabývat. Člověk si tvoří myšlenky, které obsahují univerzál­ní energii. Síla myšlenky je ohromná. Vědci vypočí­tali, že energie informačního pole člověka je jednou tak velká než energie potřebná na štěpení atomového jádra, a je jí takové množství, že na ni dosud neexistu­je ani pojmenování.

Myšlenka je univerzální energetická forma, která má nejen tvořivou, ale také ničivou sílu. Každá myšlenka ovlivňuje náš život. Dobrá působí ve váš prospěch, zlá proti vám. Dokonce bych řekl, že každá myšlenka působí ve váš prospěch, dobrá i zlá. Pouze dobré, tvořivé myšlenky vám poskytují příjemné zážitky a negativní vytvářejí situace, z nichž je potřebné učit se myslet pozitivně.

Musíte být ve svých vyjádřeních a činech velmi obezřetní, protože každé naše působení, a dokonce i každá myšlenka, se odrazí v našem životě. Takový je zákon karmy. Myslím si, že jednodušeji budete umět ovládat sami sebe, vaše myšlenky a nálady, pochopíte-li jed­noduchou pravdu: nic na tomto světě nám nepatří. Ani naše myšlenky. Myšlenky vás neovládají, ale vy si vy­bíráte, jakými myšlenkami se chcete zabývat. Prostřednictvím myšlenek si tvoříme realitu. Jaká bude, závisí na nás samých.

Jak pomocí myšlenky změnit svůj svět k lepšímu

 Lidé v životě touží po klidu, štěstí a harmonii. To jsou vyšší, božské pocity. Záleží na nich každé­mu, jen každý má vlastní cestu. Svůj svět a život si tvoříme sami. Jestliže začnete kritizovat a projevovat nespokojenost, dejte si pozor! Tehdy se z vašeho života vytrácí harmonie a spokoje­nost. Jen co začnete odsuzovat a pohrdat, jste v nebez­pečí! Čím více lidí budete odsuzovat a pohrdat jimi a čím intenzivněji to budete dělat, tím větší hrozba nad vámi visí. A nejen nad vámi, ale také nad vašimi dět­mi. A často je to smrtelně nebezpečné. Chcete-li se zbavit nedbalých a nemravných lidí, změňte svoje myšlenky. Přestaňte odsuzovat a pohrdat a rozdělovat svět na dobrý a zlý.

 O příčinách vzniku nemocí

Nežijeme neizolovaně od světa, který nás obklo­puje, neboť jsme jeho součástí. Okolní svět je naším světem. Zdraví je rovnováhou mezi naším způsobem života a okolním světem. Je to harmonie se sebou a s okol­ním prostředím. Naše nemoci jsou výsledkem našich myšlenek, po­citů a přání.

Na živý organismus působí vnější realita, a tedy bytí. A on na toto působení reaguje (a tím se vlastně odlišuje živý od mrtvého). Zdravý organismus je or­ganismus, ve kterém sídlí harmonie nebo dynamická rovnováha. Samozřejmě udržovat si harmonii v současných ži­votních podmínkách není tak jednoduché. Je-li však narušená, dá se znova obnovit, a to o to dřív, že je to záměrem samotného organismu.

Nemoc je signál, že je rovnováha narušená. Ner­vová zakončení nás upozorňují, že na nějakém místě v našem organismu není něco v pořádku. Nemoc je pouze normální nervovou reakcí, která nám chce říci: „Poslyš, drahý, je tu něco, čeho by sis měl všímat.“ Pokud jí člověk nevěnuje potřebnou pozornost nebo bolest potlačuje tabletami, lidské podvědomí vytvoří ještě větší bolest. Takovýmto způsobem, prostřednic­tvím signálu, jakým je bolest, nám podvědomí proje­vuje svou starostlivost a sleduje určitý pozitivní cíl, kterým je říci nám, že něco není v pořádku. Přistupuj­te proto ke svému onemocnění s vážností. Vezmeme-li v úvahu, že si sami vytváříme vlastní svět a život, potom si tvoříme sami také nemoci. To, co v životě máme, odpovídá našemu podvědomému programu chování a našim myšlenkám, a proto i naše nemoci odráží určité naše myšlenky a způsob chování. Znamená to, že příčiny nemocí jsou ukryty v našem nitru.

Na druhé straně se na nemoc dá dívat jako na blok, obranu před nesprávným jednáním a nepochopením zákonů okolního světa.

zdroj

Posted in Atla-Ra | Jeden komentár

NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (5)

predchádzajúca 4 časť

O minulosti, budúcnosti, súčasnosti gravitácii, a nezištnej láske

Júlia: „To, čo opúšťa telo počas mimotelového zážitku by sa dalo nazvať vedomím: energické kvantum výrobno-organizačných pulzov, alias éterická energia, temná hmota (ako vôbec existuje). Vedomie ako také je vlastne seba-uvedomelou substanciou alebo látkou, prostredníctvom ktorej dochádza k materializácii, respektíve k zhmotňovania. Vedomie je teda takpovediac základ našej existencie. Čím vyššia intenzita, tým vyššia amplitúda a teda aj rezonancia, ktorá prináša optimálnu príležitosť pre zhmotnenie-realizáciu vášho zámeru-želania a schopnosti zmeniť priebeh vašej budúcnosti.

Súčasnosť totiž pochádza z budúcnosti; synantropia je základ a udáva pravidlá a entropia je iba služobníkom synantropia. Neexistuje ani minulosť ani budúcnosť. Existuje len večné tu a teraz. Generovaním určitých citov určitým spôsobom v určitom momente, teda v momente, ktorý sa nazýva tu a teraz, môžete zmeniť ako svoju minulosť tak aj svoju budúcnosť. Keď zmeníte svoju minulosť, automaticky zmeníte svoju budúcnosť. Minulosť a budúcnosť neexistujú oddelene. Sú spojené do jedného celku cez prítomný moment, ktorý je zároveň večný.

Prítomný moment teda dokáže zmeniť minulosť aj budúcnosť v jednom momente, keďže tieto sú prepojené. Minulosť a budúcnosť sa spojí do jedného neoddeliteľného celku cez prítomný moment, ak vaše telo vysiela do prostredia určité frekvencie. Minulosť a budúcnosť možno zmeniť v jednom okamihu, keď sa svojím citom (napr. lásky, odpustenia, citovou reflexiou a kontempláciou na minulosť, atď) snažíte zmeniť svoju minulosť. Tento cit je schopný automaticky zmeniť budúcnosť, pretože medzi časom a priestorom neexistujú žiadne hranice v momente, keď telo človeka dosiahne určité vibračné frekvencie.

Takže keď sa snažíte napr. zmeniť svoju budúcnosť tým, že v určitom momente produkujete určité city, (napr. city lásky a nie city nenávisti), automaticky tým zároveň meníte aj svoju minulosť, nakoľko tieto sú späté (a pritom sa snažíte zmeniť len Vašu budúcnosť). Tento proces je teda založený na schopnosti vyprodukovania určitého druhu citov v konkrétnom momente (čiže takpovediac tu a teraz), respektíve určitej frekvencii za účelom zmeny svojej minulosti ako aj budúcnosti. Všetko je vo svojej vnútornej a najhlbšej podstate založené na vibrácii (a teda zvuku), inými slovami- všetko sa zakladá na procese pulzovania vĺn (alebo vlnových pulzov), čiže neexistujú žiadne častice, len pulzy vĺn. Prakticky sú to pulzy alebo kvantá vytvorené, respektíve doslova vytlačené tlakom vibrácií zo substancie éteru do hmotnej fyzickej reality, ktorá sama o sebe je len hologram.

Všetko je energia a energia a hmota je vlastne jedno a to isté, alebo skôr opačné strany jednej mince. Energia a hmota sú teda dva rôzne spôsoby vyjadrenia toho istého alebo jedného zjednoteného celku, ktorý je vo svojej podstate zjednotený a súdržný na jemnej neviditeľnej úrovni aj vtedy, keď je fraktále rozložený na nespočetné množstvo menších jednotiek. My ako ľudia vnímame veci také aké sú vzhľadom k tomu, že naše vedomie vibruje na určitej frekvencii. Ak by sme sa nastavili do režimu s vyššou frekvenciou, zmenilo by sa aj naše vnímanie. Už by sme nevnímali hmotu ako hmotu, ale niečo, čo vyzerá menej husté a tvrdšie. Ak sa vaše telo napojí na určité vyššie frekvencie, fyzické a hmotné objekty budú vnímané ako redšie, menej hustejšie objekty. Postupne, čím vyššie by bola frekvencia produkovaná Vaším telom, by sa tieto objekty zmenili na žiaru, farebné vlnenie, trblietavé farby rôznych geometrických foriem, tekuté svetlo a možno paru, a rôzne druhy plazmy, atď.

Michael vidí takéto formy objektov často z toho dôvodu, že jeho vedomie pracuje na vyšších frekvenciách než vedomie iných ľudí. Zvuk tvorí svetlo (nie naopak). „Na začiatku bolo slovo,“ hovorí Biblia. Slovo je mechanicko kompresná, pozdĺžna (longitudinálna) zvuková vlna, založená na vibrácii. Svetlo vzišlo zo zvuku. Svetlo je priečna (kontraverzná) elektromagnetická vlna. Existuje ešte tretí druh vlny, ktorá spája vyššie opísané dva druhy vĺn do špirály. Je to podobné ako keď (posvätná, sakrálna) geometria vytvorí kruh, guľu, bublinu alebo rob, ktoré nejakým spôsobom zjednotia oba druhy šírenia vĺn, teda pozdĺžne (longitudinálne-zvukovo vibračné), aj priečne (kontraverzné-elektromagnetické).

Ľudské telo ďalej dokáže negovať gravitáciu, pokiaľ vibruje na určitej frekvencii dosiahnutou napríklad kontempláciou, meditáciou, vyžarovaním pocitov bezpodmienečnej lásky, ako aj iných metód a techník zameraných na vyvolanie zmeny stavu vedomia. Existujú početné príklady jogínov, mníšk alebo mníchov, ktorí sa vznášali nad zemou (licitovali) pri meditácii alebo v stave tzv. kontemplatívnej blaženosti (dosiahnutej pri omdlení).

Skaly a nerasty

Michael: „Skaly, nerasty, kryštály, polo-kryštály, piesok, aj steny z prírodných materiálov môžu komunikovať. Diamanty sú napríklad veľmi zvláštne, pretože obsahujú jedinečnú kryštalickú mriežku. Tá je (ako tvarový žiarič) schopná vydávať špeciálnu vysokofrekvenčnú vibračnú osciláciu, ktorá môže liečiť. Diamanty v sebe obsahujú určité procesy, ktoré ak sú funkčné, sa vymaňujú z fungovania klasickej fyziky a jej zákonov. Kryštály komunikujú s ľuďmi prostredníctvom okamžitých myšlienok práve na základe špecifickej frekvencie. Mám za to, že energie z kameňov (minerálov, kryštálov, atď.) slúžia ako potrava pre mnohé mimozemské entity ako aj inteligentné bytosti iného ako ľudského pôvodu. “

Poznámka: Podľa vyjadrenia Michaela je jednou z jeho mnohých úloh, ktoré sú mu v rámci jeho mi motelových misií ukladané, aj zbieranie tejto osobitej energie z kameňov.

Michael: “ Voda, ako ju poznáme, teda vo forme HO, nie je skutočnou vodou, pretože skutočná voda obsahuje hélium, ktoré je ľudské telo za určitých podmienok schopné produkovať. Bolo mi ukázané, že kostná dreň, a to konkrétne časť s názvom osteocyt riadi našu krv a DNA. Osteocyty operujú prostredníctvom pocitov, ako sú pocity lásky alebo nenávisti. Takže pocity riadia operácie a správanie sa osteocytov určitým spôsobom. Osteocyty ale vytvárajú červené krvinky, ktoré sú súčasťou krvi a práve krv riadi poradie a uvoľňovanie hormónov v krvi . Hormóny ako vieme sú chemické látky, ktoré v podstate riadia funkciu nášho ľudského tela. Keďže hormóny závisia od krvi, krv závisí od kostnej drene a v kostnej dreni sa nachádzajú osteocyty, ktoré naopak závisia od ľudských citov, môžeme uzavrieť, že ľudské telo riadia vibrácie citov. Pri produkcii citov lásky má telo tendenciu byť zdravé. Aj DNA je riadené pocitmi. “

Priame poznanie

Michael: … “ Sťahujem rôzne informácie so zavretými očami pomocou automatického písma. Píšem myšlienky prichádzajúce priamo zvnútra. Niekedy sa zdá, akoby som sťahoval informácie priamo prostredníctvom čakier, ktoré sa nachádzajú v strede dlaní a chodidiel. Vibrácie v týchto častiach ľudského tela sú veľmi silné a tým, že sa na ne rezonančné nakontaktujete, môžete odpovedať na otázky týkajúce sa rôznych tém záujmu. Takýto spôsob nasávania informácií sa nazýva priamym poznaním. Skutočne existuje a vo svojej podstate je vibračné.

Nemalo by sa však zamieňať s channelingom, pri ktorom sa informácie sťahujú prostredníctvom svetelných vĺn, čiže elektromagnetických vĺn. Avšak pri sťahovaní informácií tkz. priamou kogníciou, získavate informácie prostredníctvom zvláštneho druhu vibračných vĺn, ktoré sú vo svojej podstate komprimované, pozdĺžne vlny, ale zároveň aj tranzverzné (nie však elektromagnetické) – skôr by sa dali nazvať nejakým elektrickým zvukom / tónom, nachádzajúcim sa v rámci zvukového spektra, ale aj mimo neho (teda ultrazvuk a infrazvuk vrátane). Srdce riadi mozog a nie naopak.“

Energia bodu nula˗ Ste tým, čo cítite

Julia: ….“Bod nula v sebe obsahuje všetko a nič. Keď sa ľudské vedomie napojí na bod nula a reaguje s ním, prebieha proces tkz. zhmotňovania (alebo materializácie, kreácie) za predpokladu, že ten, kto sa podieľa na zhmotňovaní, čiže „pozorovateľ“ (respektíve jeho vedomie) je schopný vyprodukovať dostatočne silnú intenzitu zámeru (intencie), založeného na vibrácii citu (tkz. magnetický kompotent).

V rámci procesu zhmotňovania je ďalej rovnako potrebné a dôležité dosiahnuť špecifickú uhlovú rotáciu spinu jednotlivých subatomických častíc, ktoré sa na procese materializácie podieľajú, vrátane jednotlivých vlnových fáz.

 • Materializácia je výbuch (expanzia) smerujúca z bodu nula smerom do vonkajšieho prostredia,
 • pričom dematerializácia-odhmotnenie je implózia, alebo kontrakcia späť do vnútorného prostredia cez bod nula.

V závislosti od toho na akej úrovni-frekvencii vibruje naše vlastné vedomie, dokážeme vnímať objekt, buď ako niečo fyzické, hmotné, 3 dimenzionálne, alebo len ako obrysy rôznych geometrických tvarov (ktoré sa dajú vnímať až vo vyšších dimenziách), vrátane svetelných vĺn, žiary, farieb, alebo vo forme čistého zvuku.

Takže v podstate to, čo vidíte ako jablko v 3D, je niečo iné v 4D, niečo iné zase v 6D, meniace sa postupne z fyzickej hmoty na geometrické formy, svetlo, tekuté svetlo, polo-éter, éter, zvuk a nakoniec vibrácie, ktoré sú si vedomé sami seba vo forme čistého citu zložené zo skalárnych stojatých vĺn. Všetky dimenzionálne úrovne akýkoľvek objektov alebo ľudskej bytosti existujú súčasne.

Každý živý objekt je zároveň fyzická hmota, kryštálová mriežka, svetlo (EM vlny), tekuté svetlo, zvuk (mechanické, stlačené, vibračné vlny) ako aj plazma, pričom toto všetko vytvára zvukovo svetelné (alebo vibračno-oscilačné) kontinuum. To znamená, že zvuk sa mení na svetlo a svetlo sa mení späť na zvuk, takpovediac v nikdy sa nekončiacom divokom tanci (založenom na presne stanovených pomeroch a vzťahoch medzi zvukom a svetlom, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré vytvárajú zákony fyziky, či už klasickej, respektíve kvantovej).

-pokračování-

(c)2017 Julia Sellers

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9609-novy-clovek-cestovatelia-medzi-dimenziami-5/

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár