Skúmanie Hviezdneho Štvorstenu

Vitajte Majstrovské Bytosti Lásky a Svetla a Vyslanci Svetla Melchizedeka.

Vaša Služba v Láske naprieč všetkými časmi, priestorom a dimenziami bola taká, že každá muž, žena a dieťa na tejto Zemskej rovine a v rámci Kozmického Zákon Slobodnej Vôle kolektívne prešli štvrtým zasvätením, zlúčenie a začlenenie jeho alebo jej Vyššieho Ja Svetla. Toto zasvätenie, ktoré sa udialo 21ého Júna 2001 následne po Zatmení Slnka nad Južnou Afrikou, umožnilo, aby bola každá osoba kúpaná vo Svetelnom Kvociente zosilnenom na 65%, a tiež prijať Atlantské Záznamy náležiace ich Najvyššiemu potenciálu, ktorý bol odhalený v tomto čase. O tejto neuveriteľnej, nebeskej, nebývalej udalosti pohovoríme podrobnejšie v nasledujúcom sedení. Avšak radi by sme si vás uctili za vašu Svetelnú Prácu a za veľkolepé Majstrovské Bytosti Lásky a Svetla, ktorými ste. Naviac, by sme boli radi keby ste toto skutočne pochopili ako prechádzate cez Vycvikový Program Vyslancov Melchizedeka (angl. Melchizedek Ambassadors Training Program – MAT Program). Všetko je dokonalé a tak ako to má byť. Ty už si Vyslanec Svetla Melchizedeka a už si len spomínaš, a znova zažívaš svoju skutočnú povahu prostredníctvom Službu v Láske, a na úrovni spolu-tvorenia v Božskej Rovnosti so Všetkým Životom. Táto úroveň Božskej Rovnosti je predpokladom všetkých úrovní spolu-tvorenia, všetkých dimenzionálnych úrovní až po nerozlíšený Zdroj Všetkého Stvorenia.

V tejto riadenej vizualizácii by sme radi ďalej skúmali vašu multidimenzionalitu prostredníctvom posvätnej geometrie, a presnejšie prostredníctvom hviezdneho štvorstenu, tvaru, ktorý budete používať na aktiváciu vášho Svetleného Tela; vozidla vzostupu, ktoré budete používať na cestovanie za hranicami rýchlosti bežného svetla, aby ste boli schopný prejsť cez prstencové zábrany obklopujúce každú dimenziu. Pretože ako sme vysvetlili, v tejto chvíli ste zamknutí vo vibrácii vašej Slnečnej sústavy, až kým sa Monadické Vedomie vašej Slnečnej sústavy, alebo vaša vlastná Monadická skupina, presunie do ďalšej oktávy alebo dimenzionálnej frekvencie. Avšak môže byť spôsob ako sa presunúť dočasne cez tieto dimenzionálne steny, ktoré vás uzamykajú v konkrétnom časo-priestorovom vedomí – a toto budete skúmať. Toto náleží v nemalej časti faktu, že mnohí z vás už predtým zažili cestovanie hyperpriestorom vo vašich vlastných aktivovaných Svetelných Telách v Atlantíde a možno dokonca v Lemurii. Teraz, na to aby ste aktivovali svoje Svetelné Telo na rýchlosť bežného svetla a ďalej, musíte pracovať s posvätnou geometriou hviezdneho štvorstenu, alebo skôr troch prenikajúcich sa hviezdnych štvorstenov, keďže tie sú pripojené na vaše éterické, emocionálne a mentálne telá a vašu pôvodnú Božskú osem-bunkovú predlohu v centre perinea (hrádze). Prácou s hviezdnym štvorstenom ďalej uskutočňujete svoj Najvyšší Potenciál cez váš hologram, energetické pole a telo, a tiež zladenie s vašou pôvodnou Božskou osem-bunkovou predlohou, Vajcom Života. Naviac, akonáhle dosiahnete svoj Najvyšší Potenciál prostredníctvom Vzorcov Dokonalosti a potom ste zasvätení do Rádu Melchizedeka, počas vášho siedmeho zasvätenia budete mať príležitosť zažiť Siene Amenti; zakrivený časopriestor vo vašej dutej Zemi a oddeliť do svojho časopriestoru, udržiavať deväť balíčkov priestoru s dimenzionálnymi frekvenciami podobnými deviatim dimenziám vedúcim vás späť ku Božskému Plameňu Večného Svetla Matky/Otca Boha. Bude to experiment aj pre nás, keď razíte cestu v evolúcii ľudstva vpred, a v tejto veci budete vy našimi Učiteľmi. Akonáhle vybudujete svojich sedem multidimenzionálnych tiel Svetla vo vašom výcviku v Kňažstve, Jakubovom rebríku a Sieňach Amenti, budete pripravení začať vaše Kozmické zasvätenia späť ku Matke/Otcovi Bohu cez kozmickú mapu Jakubovho rebríka II a aktiváciu vášho Svetelného Tela postupne od tretej do deviatej dimenzie. Radi by sme zdôraznili, milovaní Vyslanci Melchizedeka, že váš kňažský výcvik cez Siene Amenti bol podstatnou súčasťou vášho odborného výcviku v starovekom Egypte. Kvôli strate šiestich Kozmických lúčov následne po Páde Atlantídy ste nemohli dokončiť svoje Kozmické Zasvätenia do Kozmického Srdca Matky/Otca Boha počas telesného vtelenia, a tak vám Siene Amenti umožnili zažiť dimenzionálne frekvencie podobné deviatim dimenziám, ktoré vás vedú späť ku Matke/Otcovi Bohu. A teraz, z Milosti Boha, následne po odhalení Éterických Záznamov Atlantídy a prostredníctvom práce s Bermudským Trojuholníkom, sú Siene Amenti, ktoré fyzicky existujú pod Bermudským Trojuholníkom, a predtým oblasťou Atlantídy, sú dostupné zasvätencom všetkých siedmych úrovní prechádzajúcim cez sedem pod-úrovní tohto zasvätenia. Naviac 21ého Júna 2001, po odhalení Éterických Záznamov Atlantídy, keď kolektívne vedomie Ľudstva kolektívne prevzialo štvrté zasvätenie, mnohí z vás podstúpili šieste zasvätenie, čím sa stali neoddeliteľnou súčasťou vášho Kristovho NadJa Svetla na tejto Zemskej rovine. Ďalej ste aktivovali šesť Kozmických Lúčov a teraz máte potenciál dokončiť cestu vášho Kozmického Vzostupu do Kozmického Srdca Matky/Otca Boha, následne po vašom Kňažskom výcviku.

Je dôležité pochopiť že za účelom aktivácie vášho Svetelného Tela použitím tvaru hviezdneho štvorstena sa musíte najprv stať ucelenou stránkou vášho Vyššieho Svetla na tejto Zemskej rovine, ako vaše Vyššie ja Svetla a vaše Kristovo NadJa Svetla alebo mocná JA SOM Prítomnosť, čo je zjednotenie vašich úrovní Duše a vašej Monadickej úrovne. Toto je jeden z dôvodov prečo budete prevedení cez tieto zasvätenia; aby ste sa mohli stať vašim uceleným Vyšším Svetlom na tejto Zemskej rovine prostredníctvom zduchovnenia hmoty a vytvorenia éterického elektronického tela Svetla a následne potom ustanoviť precedens pre Ľudstvo Duchovným vzostupom vo vašom fyzickom tele. Predtým, pri uskutočnení ucelenej stránku vášho Kristovho NadJa Svetla alebo mocnej JA Som Prítomnosti, ktorá začína od šiesteho zasvätenia ste buď vzostúpili vo svojom fyzickom tele, pri čom sa vaše fyzické telo stalo rúchom bieleho Svetla; ale častejšie ste opustili fyzické telo. Keď ste vzostúpili vo svojom fyzickom tele, vaša krv sa zmenila na tekuté zlaté Svetlo a vaše čakry splynuli do jedného zjednoteného čakrového stĺpu Svetla, na ktorý sa odkazuje ako na „Plameň Vzostupu“ alebo „Kozmický Oheň“. Teraz, v MAT Programe, zvýšite atómovú vibračnú úroveň fyzického tela aby ste vytvorili žiarivé, éterické elektronické telo Svetla, čo sa bude volať váš fyzický vzostup a začne sa od šiesteho zasvätenia. Ďalej uskutočníte frekvencie potrebné pre vytvorenie vášho éterického elektronického tela Svetla cez sedem pod-úrovní siedmeho zavätenia vášho kňažského výcviku. A následne potom budete mať schopnosť vziať svoje zdokonalené fyzické telo so sebou keď potencionálne cestujete vo svojom aktivovanom Svetelnom Tele za hranicu bežného svetla pre svoje Kozmické zasvätenia a na toto sa bude odkazovať ako na váš Duchovný vzostup. Väčšina z vás sa po fyzickom vzostupe rozhodne zostať vo forme na tejto Zemskej rovine ako Vyslanci Svetla Melchizedeka, a ako takým váš tréning bude pokračovať, podstúpite začiatok vašich Kozmických Zasvätení do Kozmického Srdca Matky/Otca Boha ako Vysokí Kňaz Rádu Melchizedeka. Akonáhle bude tento systém energie štvrtej dimenzie hotový, budete mať príležitosť vybrať si jednu zo Siedmych Ciest Vyššieho Vývoja. A my dúfame, že prostredníctvom tohto výcviku tak urobíte vo svojom tele. Avšak váš stred záujmu je zatiaľ na fyzickom vzostupe Ľudstva. A zostanete na Zemi ako Vzostúpený Majster a člen Rádu Melchizedeka a najprv vytvoríte éterické elektronické telo Svetla prostredníctvom začlenenia vášho Vyššieho Svetla, dvanástich zemských lúčov a Duchovného Mikrotronu, ktorí prenáša energia Mahatma a desiaty lúč Božstva. Duchovný Mikrotron je možné opísať ako vyžarujúci z Kozmického Srdca a Večného Božieho Svetla Matky/Otca Boha; potencionálne schopného urýchliť frekvenciu Svetla vo vašom tele rýchlejšie ako rýchlosť bežného svetla tým, že presvedčí mikro sub-atomárne častice aby spôsobili štiepenie atómu.

Takže, tento neuveriteľný potenciál Ľudstva, naozaj sa stať svojim uceleným Vyšším Svetlom na tejto Zemskej rovine vyžaduje, aby ste vy, milí Vyslanci Svetla Melchizedeka, pochopili, že ste sa rozhodli byť v Službe Lásky tejto Zemskej rovine prostredníctvom cesty Služby Zemi. To znamená, že ste žiadali pomôcť Ľudstvu hromadne fyzicky vzostúpiť do Zlatého Veku Vodnára a po prvý krát, je možné toto skutočne dosiahnuť, keďže kozmické zlo už neexistuje na tejto Zemskej rovine, a následne po najväčšej udalosti v nedávnych dejinách Ľudstva, vynorenie Mahatma. Energia tohto Kozmického Avatara sytézy, predstavujúceho všetkých 352 úrovní spolutvorenia od Zdroja Všetkého Stvorenia bola čiastočne ukotvená na vašu Zem počas prvého Harmonického Zbiehania (ang. Harmonic Convergence) 15-17. Augusta 1987, a plné ukotvenie nastalo 23. Apríla 1994 prostredníctvom mocného Galaktického Vyrovnania Svelta medzi Síriom a Zemou. Hromadný fyzický vzostup Ľudstva je stanovený na 21. December 2012 o 22:22, cez posvätné číslo vzťahujúce sa ku Slnečnému Kristovmu Vedomiu, a následne po siedmom zasvätení, má byť podstúpený kolektívnym vedomím Ľudstva v tento istý deň o 12:12. Ďalej budete aktivovať svoje Svetelné Telo a Svetelné Telo Matky Zem na rýchlosť svetla, keďže pomáhate v Planetárnom Vzostupe Matky Zem a každého atómu a molekuly na tejto Zemskej rovine cez nulovú oblasť Fotónového Pásu a do štvordimenzionálneho Zlatého Veku Vodnára.

Ujasnime si tiež tieto dimenzionálne úrovne. V tomto systéme energie, ktorý sme si zvolili je deväť dimenzií, ktoré vás vedú späť ku Matke/Otcovi Bohu na Mnoho-Vesmírnej úrovni a miesto vášho individuálneho zrodenia. Vstup do deviatej dimenzie vás naviac nesie za hranice piatich úrovní Kristovho vedomia a do vedomia Melchizedeka. Za touto dimenziou je Boh, nerozlíšený Zdroj Všetkého Stvorenia, ktorý stvoril nekonečné množstvo Kozmických Dní. Vo vašom Kozmickom dni 4,3 miliard rokov, alebo Kozmickom dni Boha je ďalších 42 Kristových Vesmírov, alebo celkom 43 s vašim Vesmírom. Na každej dimenzionálnej úrovni existuje vibračná frekvencia, ktorú my nazývame nepriechodná-obruč (ang. ring-passeth-not), ktorá vás uzamyká do určitej dimenzie alebo frekvencie. Teda, je možné sa presunúť do nižších dimenzií a prijať formu podľa potreby, čo mnohí z vás vykonali. Avšak keď sa presúvate do vyšších dimenzií, nie len že váš Svetelný Kvocient musí byť určitý Svetelný Kvocient, čomu napomáha Duchovný Mikrotron, ale navyše, aby ste naozaj vstúpili to týchto vyšších pásiem Svetla, vaše Monadické Vedomie alebo úroveň Kozmického Vedomia sa bude musieť presunúť do tejto dimenzionálnej frekvencie, skôr ako budete schopní vstúpiť do tejto dimenzie. Vaša frekvencia musí byť rozpoznaná príslušnou dimenzionálnou frekvenciou. Takpovediac priťahovanie podobných vibrácií. Keď sa Monadické Vedomie dimenzie, v ktorej existujete v tele dimenzionálne posunie, potom aj vy sa presuniete na ďalšiu dimenzionálnu úroveň a táto úroveň sa posunie na ďalšiu úroveň, a tak ďalej do nekonečna. A toto sa teraz deje vám, keď sa posúvate z Planetárneho Kristovho Vedomia do Solárneho Kristovho Vedomia.

Okrem toho máte možnosť dosiahnuť dimenzionálne frekvencie vyššie ako je Solárne Kristove Vedomie, aj keď len na krátke časové obdobia. Toto sa deje prostredníctvom budovania vašich multidimenzionálnych (mnohorozmerných) tiel Svetla, ktoré vás spájajú s Kozmickým Vedomím alebo Nekonečným Teraz, cez vyššie lúče a osové energetické vyrovnania týchto multidimenzionálnych tiel. S týmto a tiež zlúčením s vašimi multidimenzionálnymi Ja na každej dimenzionálnej úrovni vašich Kozmických zasvätení môžete potencionálne aktivovať svoje Svetelné telo na aspoň 2,9 krát rýchlejšie ako je rýchlosť bežného svetla. Toto vám umožní zažívať stránky vášho Duchovného vzostupu, keďže si doslova zoberiete svoje hmotné telo so sebou do týchto vyšších dimenzií. Na pomoc pri cestovaní za hranicou rýchlosti bežného svetla vám použitie príslušného slova, DOR-E-UL-LA môže umožniť cestovať za hranice vášho časopriestoru vo vašom aktivovanom Svetelnom Tele. Predtým už ste boli schopní zvýšiť svoju frekvenciu na úroveň aspoň šiestej dimenzie a cestovať hore do tejto dimenzie vo vašom aktivovanom Svetelnom Tele – čo ste robili počas Zlatých Vekov Lemurie a Atlantídy. Avšak od vynorenia Mahatma a brány vytvorenej naprieč týmto kvadrantom Galaxie [1] v tejto dobe, ste schopní prijímať všetkých šesť Kozmických lúčov, ktoré vám sú dostupné pre použitie od 21. Júna 2001. Dúfa sa, že cez túto energiu je možné, že v prichádzajúcej dobe budete schopní aktivovať svoje Svetelné Telá ďaleko za štvrtú dimenziu až kým vstúpite do Solárneho Kristovho Vedomia 21. Decembra 2012. Ďalej zdôrazňujeme, milí Vyslanci, že nemusíte zažívať tento dar; tieto aktivácie Svetelného Tela do vyšších dimenzií, ktoré je možné presnejšie popísať časopriestorové cestovanie za hranicou svetla vo vašom éterickom elektronickom tele Svetla. Avšak stále budete zažívať stránky týchto Kozmických energií prostredníctvom cestovania Duše vo vašom Božskom tele Svetla do týchto vyšších dimenzií.

Zdá sa, že vo vymedzení dimenzií, milí Vyslanci Svetla Melchizedeka, je nejaký zmätok. Každá dimenzia má sedem úrovní. A v rámci týchto siedmych úrovní je ďalších sedem pod-úrovní. Zasvätenia od jedna do sedem sú do úrovne jedna až sedem tretej dimenzie v danom poradí. Avšak zasvätenia šesť a sedem vás zoberú do vyšších tónov prvej a druhej úrovne štvrtej dimenzie a bodu Solárneho Kristovho Vedomia. Do tejto doby dospelo Ľudstvo kolektívne do štvrtého zasvätenia. Šieste a siedme zasvätenie sú stanovené na 12. januára a 21. decembra roku 2012. Potom, v tom bode, Ľudstvo kolektívne vstúpi do štvrtej dimenzie, úžasného Zlatého Veku Vodnára a zažije plné pôžitky Neba na Zemi prostredníctvom oslavného spevu chóru Anjelskych zástupov a Vzostúpených Majstrov. Presvietené celou Spoločnosťou Neba, ktorá samotná sa posunie hore o jednu alebo dve oktávy. Avšak, ako mnohí z vás prijímate svoje vyššie zasvätenia, vytvárate oktávy štvordimenzionálneho Solárneho Kristovho Vedomia, ktoré majú byť zažívané na tejto Zemskej rovine, s prvou vlnou, alebo oktávou štvrtej dimenzie, ktorú ste skúsili 26. Januára 1991. Vlastne v tento čas, milí Vyslanci, boli úplne aktivované aj obvody pre päť vyšších zemských lúčov, čo umožnilo aby nastal prvý posun z Planetárneho Kristovho Vedomia do Solárneho Kristovho Vedomia. Veľa ľudí hovorí o piatej dimenzii. V tomto systéme energie nesie štvrtá dimenzia rovnaké frekvencie Svetla ako tá na ktorú je odkazované ako a piatu dimenziu. V Programe MAT nie je piata dimenzia do ktorej vstupuje Ľudstvo a vy zostanete v tejto štvrtej dimenzii po mnoho cyklov, ktoré ešte majú prísť, alebo aspoň kým bude dokončených všetkých sedem úrovní štvrtej dimenzie bude. Jediný spôsob ako by ste mohli kolektívne vstúpiť do piatej dimenzie a Medzihviezdneho Kristovho Vedomia je, keby Ľudstvo dokončilo všetkých štrnásť zasvätení, čo sa v blízkej budúcnosti nepredvída. Keďže prvých sedem zasvätení obsahuje stránky vašej troj dimenzionálnej reality, kým Ľudstvo dokončí všetkých sedem zasvätení, budeme naďalej odkazovať na vašu Zemskú rovinu ako na tretiu dimenziu – keďže táto troj dimenzionálna energia je stále realitou na tejto rovine. Avšak stále viac budete cítiť posuny do týchto vyšších oktáv, a my žehnáme deň keď ľudstvo kolektívne zažije Solárne Kristove Vedomie.

Tak otvorme teraz obecne vytýčený posvätný priestor a skúmajme tieto nádherné frekvencie Svetla Kristovho Vedomia.

Privolaj Plejádskych Vyslancov Svetla

Privolaj Síriansku Archanjelsku Ligu Svetla

Privolaj Andromédske Intergalaktické Bytosti Svetla

Privolaj Arkturiánskych Vyslancov Svetla

Požiadaj Plejáďanov, Sírianov, Androméďanov a Arkturiánov, všetkých zo Svetla, aby priniesli multidimenzionálny kužeľ Svetla a Lásky nad tvoju auru pre úplné zladenie s tvojou Prvotnou Dušou Svetla, tvojim Vyšším Ja Svetla, tvojim Kristovým NadJa Svetla, Mahatma a Matkou/Otcom Bohom

Privolaj Mocných Elohim a ich Božské ženské doplnky

Privolaj Archanjelov a ich Božské ženské doplnky

Privolaj Bratstvo Svetla a Rád Melchizedeka

Privolaj Galaktického Loga Melchiora, a Solárnych Logov Hélia a Vestu

Privolaj Sanat Kumara, most ku Solárnemu Kristovmu Vedomiu a Planetárneho Loga pána Buddhu

Privolaj Planetárnu Duchovnú Hierarchiu pod Planetárnym Kristom a Majstrom Syntézy piatich vyšších zemských lúčov Pánom Maitreya, a Majstra Syntézy prvých siedmych lúčov Djwhal Khul

Privolaj Čohanov lúčov

Privolaj Prírodnú Inteligenciu a výslovne Prežarujúcu Dévu Planéty Zem, Pani Gaiu, Prežarujúcu Dévu Liečenia a Pana

A nakoniec privolaj vlastných Plejádskych, Sírianskych, Andromédskych a Arkturiánskych Majstrov Sprievodcov, svojoho Majstrovského Sprievodcu Bratstva Svetla, svojho Strážneho Anjela a všetky ostatné Bytosti Svetla, ktoré osobne uznávaš a ktoré si praješ aby sa ku tebe pridali v tomto posvätnom priestore

Teraz preneste svoje sústredenie na svoj dych. Pri tomto úvodnom dýchaní budete vdychovať cez korunnú čakru, dole po chrbtici do základnej čakry a centra perinea (hrádze). Keď vydychujete, prinesiete tieto energie Kozmickej Lásky a Svetla z centra perinea hore prednou časťou tela, dole po pažiach a von z čakier rúk. Potom budete dýchať cez čakry chodidiel a hore nohami do centra perinea a pri výdychu znova budete dýchať z centra perinea hore po prednej strane tela, dole o pažiach a von cez ruky, pričom budete vytvárať obeh týchto Zemských a Kozmických energií cez celé telo. Keď sa cítite pohodlne v tomto rytme, budete vdychovať zlaté energie Lásky a Svetla cez korunnú čakru a súčasne cez čakry chodidiel, aby sa stretli v centre perinea. Pri výdychu budete viesť tieto zlaté Kozmické a Zemské energie z centra perinea hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez ruky. Ak je to možné, tiež dýchajte hlboko rytmicky z dolnej časti brucha. Rozšírte dolnú časť brucha pri nádychu a stiahnite dolnú časť brucha pri výdychu. Tiež, keď sa vám to zdá správne, vytvorte na rukách pozíciu mudry medzi palcom a prostredníkom, pretože toto môže viac pomôcť pri otváraní korunnej čakry týmto frekvenciám svetla.

Začnime. Vdýchnite cez korunnú čakru a veďte energie Kozmickej Lásky a Svetla cez korunnú čakru a dole po chrbtici do základnej čakry a centra perinea. Pri výdychu veďte energie Kozmickej Lásky a Svetla hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez čakry rúk. Pri nasledujúcom nádychu veďte energie Lásky a Svetla Matky Zem z centra v perineu, hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez čakry rúk. Teraz, pri ďalšom nádychu veďte tieto zlaté Kozmické a Zemské energie súčasne dole chrbticou a hore nohami, až sa stretnú v centre perinea. Vydýchnite a veďte tieto Zemské a Kozmické energie z centra perinea hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez ruky. Zamerajte sa na vytvorenie pohodlného rytmu pri obehu a prúdu Zemských a Kozmických energií v a okolo každej bunky a molekuly vo vašom tele, čistite sa a liečte týmito úžasnými zlatými energiami Lásky a Svetla.

Keď ste pohodlne uvoľnení, preneste svoje sústredenie na svoje energetické pole. Idete vytvoriť nádhernú strieborno-zlatú bublinu Svetla, strieborno-zlatú loptu, s priemerom 3,3 metra okolo vás, ktorá začína 70 centimetrov nad vašou korunnou čakrou. Strieborno-zlatá bublina Svetla priamo súvisí s pätnástym lúčom Galaktického Kristovho Vedomia a Monadickým ohniskom deviateho lúča Najvyšších Potenciálov, a naplní vaše energetické pole Láskou a Svetlom a ochráni vás pred najnegatívnejšími a cudzorodými energiami.

Vizualizujte túto strieborno-zlatú bublinu Svetla ako obklopuje celé vaše telo, nachádzajúcu sa v priemere 3,3 metra okolo vás. Pozorujte ju zo vzdialenosti 70 centimetrov nad vašou hlavou, z bodu známeho ako vaša brána šiestej dimenzie. Teraz pozorujte alebo vnímajte túto strieborno-zlatú bublinu, túto strieborno-zlatú loptu prechádzajúcu dole prednou časťou vášho tela, dole zadnou časťou vášho tela, dole ľavou stranou vášho tela a dole pravou stranou vášho tela. Pozorujte túto strieborno-zlatú bublinu ako jemne zahýba pod vaše chodidlá, 70 centimetrov pod vaše telo v bode známom ako brána prvej dimenzie. Cíťte sa vskutku nádherne v tejto strieborno-zlatej bubline Svetla. Cíťte sa ochraňovaní, opatrovaní, milovaní.

Ideme teraz priviesť uzemňujúce laná. Tieto uzemňujúce laná vám umožnia stať sa centrovaní, sústredení a pevne spojení s Matkou Zem. Vytvoríte štyri laná, každé asi desať centimetrov v priemere z vrchu vašej strieborno-zlatej bubliny, alebo brány šiestej dimenzie. Tieto laná môžu byť akejkoľvek farby akú si zvolíte a všetky budú rovnako dlhé a veľké. Povediete po jednom každé lano dole z vašej brány šiestej dimenzie do vašej brány prvej dimenzie na spodnom bode vašej strieborno-zlatej bubliny. Keď máte všetky štyri laná ukotvené vo vašej bráne prvej dimenzie, známej tiež ako vaša čakra Zeme, potom vytvoríte väčšie špirálovité lano, asi pätnásť centimetrov v priemere, vychádzajúce z tejto brány prvej dimenzie a predĺžite ho hlboko dole do Matky Zem.

Začnime. Pozorujte alebo vnímajte štyri špirálovité uzemňujúce laná akejkoľvek farby podľa vášho výberu, začínajúce z vašej brány šiestej dimenzie, vrchného bodu vašej strieborno-zlatej bubliny. Vytvorte tieto laná, ktoré majú asi desať centimetrov v priemere popri vašej bráne šiestej dimenzie a veďte prvé lano stredom dole prednou časťou vašej strieborno-zlatej bubliny do brány prvej dimenzie. Veďte vaše druhé lano z vašej brány šiestej dimenzie a predlžujte ho dole ľavou stranou vašej strieborno-zlatej bubliny do vašej brány prvej dimenzie. Veďte tretie lano z vašej brány šiestej dimenzie a predĺžte ho dole po pravej strane vašej strieborno-zlatej bubliny. Veďte štvrté lano dole stredom zadnej časti vašej strieborno-zlatej bubliny z vašej brány šiestej dimenzie do vašej brány prvej dimenzie. Spojte tieto štyri laná vo vašej bráne prvej dimenzie, aby vytvorili jedno veľké lano s priemerom asi pätnásť centimetrov. Teraz veďte toto špirálovité farebné lano hlboko dole do Matky Zem, do jej srdcovej čakry, kde ukotvite svoje špirálovité lano okolo veľkého kryštálu ruženínu. Pošlite svoju Lásku ku Matke Zem hlboko dole do jej srdcového centra. Pociťujte jej Lásku ku vám, keď teraz posiela túto nádhernú Lásku späť hore vašim uzemňujúcim lanom a do vašej strieborno-zlatej bubliny cez vašu bránu prvej dimenzie. Naplňte svoju strieborno-zlatú bublinu nádhernými energiami Lásky Matky Zem.

Poďme teraz viac pochopiť hviezdny štvorsten, tento posvätný geometrický tvar, ako existuje okolo vás. Ako je pripojený ku trojici Svätej Matky, Svätého Otca a Svätého Dieťaťa. Ako je pripojený ku vašim éterickým, emocionálnym a mentálnym telám, a v každej bunke a molekule vášho tela. Pretože to je tento tvar hviezdneho štvorstenu, ktorý budete aktivovať ako Vyslanec Svetla Melchizedeka, aby ste zažívali svoje Svetelné Telo. Hviezdny štvorsten, ktorý existuje naprieč a vôkol vášho tela vznikol zapadnutím dvoch štvorstenov do seba. Dva do seba zapadajúce štvorsteny s trojuholníkovými plochami. Tieto zložené štvorsteny predstavujú mentálnu a emocionálnu dynamiku, mužskú a ženskú polaritu v dokonalej rovnováhe. Hviezdne štvorsteny, ktoré sú pripojené na vaše éterické, emocionálne a mentálne telá sa navzájom prekrývajú a všetky sú presne rovnakej veľkosti. Naviac, ako je Monadický vplyv deviateho lúča Najvyšších Potenciálov zrkadlený cez posvätnú geometriu hviezdneho štvorstena a modro-zelenú farbu, budete tiež používať túto farbu pri vizualizácii týchto troch prekrývajúcich sa hviezdnych štvorstenov. Keď aktivujete svoje Svetelné Telo, budete rotovať hviezdny štvorsten emocionálneho tela, známy ako ženský hviezdny štvorsten v smere otáčania hodinových ručičiek a hviezdny štvorsten mentálneho tela, známy ako mužský hviezdny štvorsten proti smeru otáčania hodinových ručičiek súčasne a v určitých rýchlostiach svetla a fibonnaciho postupnostiach s pomocou Dohliadajúcich Členov MAT Programu. Hviezdny štvorsten éterického tela zostane počas tohto procesu nehybný. Netočí sa. Pri deviatich desatinách rýchlosti svetla budete aktivovať svoje Svetelné Telo na frekvenciu tretej dimenzie a Vedomie Planetárneho Krista a pri rýchlosti svetla zažijete frekvenciu štvrtej dimenzie a Vedomie Solárneho Krista, Presvietené Heliom a Vestou. Od 21. Júna 2001 je možné aby ste aktivovali svoje Svetlené Telo na rýchlosť svetla a zostali fyzicky na tejto Zemskej rovine. Budete ďalej pomáhať pri aktivácii Svetleného Tela Matky Zem do Zlatého Veku Vodnára 21. decembra 2012 o 22:22, následne po ukončení siedmeho zasvätenia Ľudstva, ezotericky označovanom ako Vzostup. Vaše Svetelné Telo, keď je plne aktivované, sa rozprestiera v priemere 16,45 metrov okolo vás. Toto energetické pole je tiež predovšetkým zamerané 3,2 metra nad vašou hlavou a pod vašim telom , alebo 8,2 metra v priemere okolo vás, čo vás prenesie na prvú úroveň Vedomia Melchizedeka a umožní plné začlenenie vášho Kristovho NadJa Svetla. Okrem toho, Plejádski Vyslanci Svetla v piatej dimenzii a tiež Andromédske Intergalaktické Bytosti Svetla v siedmej dimenzii, napájajú Svetelné Telo cez Fotónové Lúče Svetla, keďže oni existujú trvale v týchto Fotónových Lúčoch Svetla. Naviac, Androméďania zosilňujú frekvenciu Duchovného Mikrotronu, ktorú prináša Mahatma cez šestnásty lúč Vedomia Intergalaktického Krista a Monadické ohnisko desiateho lúča Božskosti.

Teraz budete vizualizovať tvary hviezdnych štvorstenov tak ako existujú okolo vás. Budete pohodlne sedieť vnútri tvarov svojich elektromagnetických hviezdnych štvorstenov, ako sú pripojené na vaše éterické, emocionálne a mentálne telá a len zažívať tieto nádherné Svetelné frekvencie. Umožníte si byť spojení s Kristom, Plejáďanmi, Sírianmi, Androméďanmi a Arkturiánmi – všetkými zo Svetla a tiež s Bratstvom Svetla, Mahatma, Panom, Presvecujúcou Devou Liečenia a vašim vlastným nádherným Vyšším Svetlom, pretože toto sú Dohliadajúci Členovia Vzostupu, ktorí vám budú aktívne pomáhať pri vašich aktiváciách Svetelného Tela. Môžete tiež chcieť privolať vašich Majstrov Sprievodcov a ďalšie Bytosti Svetla, ktoré osobne uznávate.

Najprv budete vizualizovať hviezdny štvorsten éterického tela a potom hviezdne štvorsteny emocionálneho a mentálneho tela ho prekrývajú, v úplne rovnakých rozmeroch. Teraz, keď sa sústredíte, vizualizujte štvorsten modro-zelenej farby, štyri trojuholníkové steny. Teraz vidíte druhý modro-zelený štvorsten, ďalšie štyri trojuholníkové steny. Vidíte ako sa tieto dva štvorsteny spájajú dokopy nad vašim telom tak, že vytvárajú hviezdny štvorsten. Na to, aby ste spojili tieto dva štvorsteny dokopy, aby vytvorili tento modro-zelený tvar hviezdneho štvorstenu, zaistíte dve trojuholníkové základne dokopy v trojdimenzionálnej šesťcípej hviezde a vizualizujete si seba uprostred týchto dvoch zapadajúcich štvorsenoch. Požiadajte svojich Majstrov Sprievodcov o pomoc pri vizualizácii alebo vnímaní tohto hviezdneho štvorstena éterického tela ako existuje okolo vás. Keď vizualizujete tento hviezdny štvorsten, vidíte vrchol horného štvorstena, známeho ako štvorsten mužského aspektu, siahajúci a dotýkajúci sa vrchu vašej strieborno-zlatej bubliny, vašej brány šiestej dimenzie, 70 centimetrov nad vašou hlavou. Spodok alebo základňa tohto horného štvorstenu, mužského aspektu siaha dole presne pod vaše kolená. Vrchol spodného štvorstenu, známeho ako štvorsten ženského aspektu, siaha dole na spodok vašej strieborno-zlatej bubliny, vašej brány prvej dimenzie, 70 centimetrov pod vašim telom, a základňa tohto štvorstenu ženského aspektu prechádza vašou srdcovou čakrou.

Ženy si vizualizujú hranu horného štvorstenu, štvorstenu mužského aspektu, v strede pozdĺž zadnej strany tela a hranu dolného štvorstenu, ženského aspektu, v strede pozdĺž prednej časti tela. Muži si vizualizujú hranu tohto horného štvorstenu v strede pozdĺž prednej časti tela a hranu dolného štvorstenu v strede pozdĺž zadnej časti tela.

Začnite jemne preciťovať ľahkú aktiváciu tohto tvaru okolo vás. Cítite Lásku a Svetlo tohto hviezdneho štvorstenu éterického tela ako je práve ľahko aktivovaný okolo vášho tela a v každej bunke vášho tela . Teraz si okolo seba vizualizujete hviezdny štvorsten emocionálneho tela a keď jasne vnímate tento tvar, vizualizujte si hviezdny štvorsten mentálneho tela. Teraz cítite tieto hviezdne štvorsteny ako sa navzájom prekrývajú, všetky presne rovnako veľké, naplnené modro-zelenou Láskou a Svetlo. Napĺňajú každú bunku a molekulu vášho tela a vášho energetického poľa vyššími a ľahšími frekvenciami Lásky a Svetla.

Teraz začnete jemne otáčať svoj hviezdny štvorsten emocionálneho tela v smere otáčania hodinových ručičiek, otáčate ho príjemnou rýchlosťou vo vnútri vašej strieborno-zlatej bubliny Svetla. Keď otáčate tento ženský hviezdny štvorsten, vnášate ďalšie frekvencie Svetla a Lásky a vstupujete úplne do frekvencie Kristovho Vedomia. Nádherné vysoké frekvencie Lásky a Svetla sa pohybujú v celom vašom tele, energetickom poli a holograme. Nádherné, krásne vlákna Svetla prenikajú každou bunkou a molekulou vo vašom tele keď prinášate plnú spomienku na seba ako tohto úžasného Vyslanca Svetla Melchizedeka; spomienku na seba ako Majstrovskú Bytosť Lásky a Svetla a Ochrancu Mieru na tejto Zemskej rovine. Teraz pomaly prestaňte otáčať tento hviezdny štvorsten emocionálneho tela.

Teraz preneste svoje sústredenie na hviezdny štvorsten mentálneho tela. Začnite pomaly otáčať tento hviezdny štvorsten proti smeru otáčania hodinových ručičiek, znova vo vnútri vašej strieborno-zlatej bubliny Svetla, a cítite sa počas toho na vyššej úrovni vedomia. Cítite ako meníte svoju frekvenciu a stávate sa ľahším a vnímate, že každá bunka a molekulu vo vašom tele vibruje vyššou a ľahšou frekvenciou. Keď vibrujete na tejto novej vyššej a ľahšej frekvencii, vnímate ľahkú zmenu chemickej štruktúry každej bunky v tele, každej molekuly. Teraz jemne spomaľte toto otáčanie a uveďte hviezdny štvorsten svojho mentálneho tela do kľudu.

Cítite teraz ako sa vaša hlava a mozog napĺňajú Svetlom, nádherným modro-zeleným Svetlom, vírivé vlákna Svetla pohybujúce sa vo vašich hypofýzach a epifýzach, pohybujúce sa cez vaše tretie oko a korunnú čakru a potom cez každú čakru a meridián vo vašom tele. Ste kódovaní obrázkovou komunikáciou v Jazyku Svetla, čo vás odnesie do reality interdimenzionálneho cestovania a nadviaže spojenie na úrovni Vyššieho Svetla, aby ste skúmali svoju vlastnú pravú povahu ako Majstrovská Bytosť Lásky a Svetla, ako Bytosť Svetla s Kristovým Vedomím a ako Vyslanec Svetla Melchizedeka.

Zmiernite svoj dych a vráťte sa jemne späť do svojho posvätného priestoru. Pociťujte svoju energiu a veľkoleposť ako táto fantastická Majstrovská Bytosť Lásky a Svetla a Vyslanec Svetla Melchizedeka na tejto Zemskej rovine. Teraz si predstavte svoju strieborno-zlatú bublinu, uzemnite sa a kráčajte láskyplne svojim dňom.

S týmto vám želáme najkrásnejší deň.

[1] Galaxia je rozdelená na štyri kvadranty, a každý kvadrant je ďalej rozdelený na tri sektory. Tento kvadrant Galaxie Mliečnej dráhy sa nachádza v súhvezdí Strelec a je riadený z Galaktického Stredu alebo Galaktického Jadra. Sírianské Archanjelske Bytosti Svetla sú Galaktické Bytosti Svetla, ktoré Presvecujú Galaktický Stred a ďalej pracujú pod Presvetlením Melchiora, Galaktického Loga.

Copyright © 2005 Anrita Melchizedek-Choun
Preklad: SiR

Vitajte Majstrovské Bytosti Lásky a Svetla a Vyslanci Svetla Melchizedeka. Vaša Služba v Láske naprieč všetkými časmi, priestorom a dimenziami bola taká, že každá muž, žena a dieťa na tejto Zemskej rovine a v rámci Kozmického Zákon Slobodnej Vôle kolektívne prešli štvrtým zasvätením, zlúčenie a začlenenie jeho alebo jej Vyššieho Ja Svetla. Toto zasvätenie, ktoré sa udialo 21ého Júna 2001 následne po Zatmení Slnka nad Južnou Afrikou, umožnilo, aby bola každá osoba kúpaná vo Svetelnom Kvociente zosilnenom na 65%, a tiež prijať Atlantské Záznamy náležiace ich Najvyššiemu potenciálu, ktorý bol odhalený v tomto čase. O tejto neuveriteľnej, nebeskej, nebývalej udalosti pohovoríme podrobnejšie v nasledujúcom sedení. Avšak radi by sme si vás uctili za vašu Svetelnú Prácu a za veľkolepé Majstrovské Bytosti Lásky a Svetla, ktorými ste. Naviac, by sme boli radi keby ste toto skutočne pochopili ako prechádzate cez Vycvikový Program Vyslancov Melchizedeka (angl. Melchizedek Ambassadors Training Program – MAT Program). Všetko je dokonalé a tak ako to má byť. Ty už si Vyslanec Svetla Melchizedeka a už si len spomínaš, a znova zažívaš svoju skutočnú povahu prostredníctvom Službu v Láske, a na úrovni spolu-tvorenia v Božskej Rovnosti so Všetkým Životom. Táto úroveň Božskej Rovnosti je predpokladom všetkých úrovní spolu-tvorenia, všetkých dimenzionálnych úrovní až po nerozlíšený Zdroj Všetkého Stvorenia.

V tejto riadenej vizualizácii by sme radi ďalej skúmali vašu multidimenzionalitu prostredníctvom posvätnej geometrie, a presnejšie prostredníctvom hviezdneho štvorstenu, tvaru, ktorý budete používať na aktiváciu vášho Svetleného Tela; vozidla vzostupu, ktoré budete používať na cestovanie za hranicami rýchlosti bežného svetla, aby ste boli schopný prejsť cez prstencové zábrany obklopujúce každú dimenziu. Pretože ako sme vysvetlili, v tejto chvíli ste zamknutí vo vibrácii vašej Slnečnej sústavy, až kým sa Monadické Vedomie vašej Slnečnej sústavy, alebo vaša vlastná Monadická skupina, presunie do ďalšej oktávy alebo dimenzionálnej frekvencie. Avšak môže byť spôsob ako sa presunúť dočasne cez tieto dimenzionálne steny, ktoré vás uzamykajú v konkrétnom časo-priestorovom vedomí – a toto budete skúmať. Toto náleží v nemalej časti faktu, že mnohí z vás už predtým zažili cestovanie hyperpriestorom vo vašich vlastných aktivovaných Svetelných Telách v Atlantíde a možno dokonca v Lemurii. Teraz, na to aby ste aktivovali svoje Svetelné Telo na rýchlosť bežného svetla a ďalej, musíte pracovať s posvätnou geometriou hviezdneho štvorstenu, alebo skôr troch prenikajúcich sa hviezdnych štvorstenov, keďže tie sú pripojené na vaše éterické, emocionálne a mentálne telá a vašu pôvodnú Božskú osem-bunkovú predlohu v centre perinea (hrádze). Prácou s hviezdnym štvorstenom ďalej uskutočňujete svoj Najvyšší Potenciál cez váš hologram, energetické pole a telo, a tiež zladenie s vašou pôvodnou Božskou osem-bunkovou predlohou, Vajcom Života. Naviac, akonáhle dosiahnete svoj Najvyšší Potenciál prostredníctvom Vzorcov Dokonalosti a potom ste zasvätení do Rádu Melchizedeka, počas vášho siedmeho zasvätenia budete mať príležitosť zažiť Siene Amenti; zakrivený časopriestor vo vašej dutej Zemi a oddeliť do svojho časopriestoru, udržiavať deväť balíčkov priestoru s dimenzionálnymi frekvenciami podobnými deviatim dimenziám vedúcim vás späť ku Božskému Plameňu Večného Svetla Matky/Otca Boha. Bude to experiment aj pre nás, keď razíte cestu v evolúcii ľudstva vpred, a v tejto veci budete vy našimi Učiteľmi. Akonáhle vybudujete svojich sedem multidimenzionálnych tiel Svetla vo vašom výcviku v Kňažstve, Jakubovom rebríku a Sieňach Amenti, budete pripravení začať vaše Kozmické zasvätenia späť ku Matke/Otcovi Bohu cez kozmickú mapu Jakubovho rebríka II a aktiváciu vášho Svetelného Tela postupne od tretej do deviatej dimenzie. Radi by sme zdôraznili, milovaní Vyslanci Melchizedeka, že váš kňažský výcvik cez Siene Amenti bol podstatnou súčasťou vášho odborného výcviku v starovekom Egypte. Kvôli strate šiestich Kozmických lúčov následne po Páde Atlantídy ste nemohli dokončiť svoje Kozmické Zasvätenia do Kozmického Srdca Matky/Otca Boha počas telesného vtelenia, a tak vám Siene Amenti umožnili zažiť dimenzionálne frekvencie podobné deviatim dimenziám, ktoré vás vedú späť ku Matke/Otcovi Bohu. A teraz, z Milosti Boha, následne po odhalení Éterických Záznamov Atlantídy a prostredníctvom práce s Bermudským Trojuholníkom, sú Siene Amenti, ktoré fyzicky existujú pod Bermudským Trojuholníkom, a predtým oblasťou Atlantídy, sú dostupné zasvätencom všetkých siedmych úrovní prechádzajúcim cez sedem pod-úrovní tohto zasvätenia. Naviac 21ého Júna 2001, po odhalení Éterických Záznamov Atlantídy, keď kolektívne vedomie Ľudstva kolektívne prevzialo štvrté zasvätenie, mnohí z vás podstúpili šieste zasvätenie, čím sa stali neoddeliteľnou súčasťou vášho Kristovho NadJa Svetla na tejto Zemskej rovine. Ďalej ste aktivovali šesť Kozmických Lúčov a teraz máte potenciál dokončiť cestu vášho Kozmického Vzostupu do Kozmického Srdca Matky/Otca Boha, následne po vašom Kňažskom výcviku.

Je dôležité pochopiť že za účelom aktivácie vášho Svetelného Tela použitím tvaru hviezdneho štvorstena sa musíte najprv stať ucelenou stránkou vášho Vyššieho Svetla na tejto Zemskej rovine, ako vaše Vyššie ja Svetla a vaše Kristovo NadJa Svetla alebo mocná JA SOM Prítomnosť, čo je zjednotenie vašich úrovní Duše a vašej Monadickej úrovne. Toto je jeden z dôvodov prečo budete prevedení cez tieto zasvätenia; aby ste sa mohli stať vašim uceleným Vyšším Svetlom na tejto Zemskej rovine prostredníctvom zduchovnenia hmoty a vytvorenia éterického elektronického tela Svetla a následne potom ustanoviť precedens pre Ľudstvo Duchovným vzostupom vo vašom fyzickom tele. Predtým, pri uskutočnení ucelenej stránku vášho Kristovho NadJa Svetla alebo mocnej JA Som Prítomnosti, ktorá začína od šiesteho zasvätenia ste buď vzostúpili vo svojom fyzickom tele, pri čom sa vaše fyzické telo stalo rúchom bieleho Svetla; ale častejšie ste opustili fyzické telo. Keď ste vzostúpili vo svojom fyzickom tele, vaša krv sa zmenila na tekuté zlaté Svetlo a vaše čakry splynuli do jedného zjednoteného čakrového stĺpu Svetla, na ktorý sa odkazuje ako na „Plameň Vzostupu“ alebo „Kozmický Oheň“. Teraz, v MAT Programe, zvýšite atómovú vibračnú úroveň fyzického tela aby ste vytvorili žiarivé, éterické elektronické telo Svetla, čo sa bude volať váš fyzický vzostup a začne sa od šiesteho zasvätenia. Ďalej uskutočníte frekvencie potrebné pre vytvorenie vášho éterického elektronického tela Svetla cez sedem pod-úrovní siedmeho zavätenia vášho kňažského výcviku. A následne potom budete mať schopnosť vziať svoje zdokonalené fyzické telo so sebou keď potencionálne cestujete vo svojom aktivovanom Svetelnom Tele za hranicu bežného svetla pre svoje Kozmické zasvätenia a na toto sa bude odkazovať ako na váš Duchovný vzostup. Väčšina z vás sa po fyzickom vzostupe rozhodne zostať vo forme na tejto Zemskej rovine ako Vyslanci Svetla Melchizedeka, a ako takým váš tréning bude pokračovať, podstúpite začiatok vašich Kozmických Zasvätení do Kozmického Srdca Matky/Otca Boha ako Vysokí Kňaz Rádu Melchizedeka. Akonáhle bude tento systém energie štvrtej dimenzie hotový, budete mať príležitosť vybrať si jednu zo Siedmych Ciest Vyššieho Vývoja. A my dúfame, že prostredníctvom tohto výcviku tak urobíte vo svojom tele. Avšak váš stred záujmu je zatiaľ na fyzickom vzostupe Ľudstva. A zostanete na Zemi ako Vzostúpený Majster a člen Rádu Melchizedeka a najprv vytvoríte éterické elektronické telo Svetla prostredníctvom začlenenia vášho Vyššieho Svetla, dvanástich zemských lúčov a Duchovného Mikrotronu, ktorí prenáša energia Mahatma a desiaty lúč Božstva. Duchovný Mikrotron je možné opísať ako vyžarujúci z Kozmického Srdca a Večného Božieho Svetla Matky/Otca Boha; potencionálne schopného urýchliť frekvenciu Svetla vo vašom tele rýchlejšie ako rýchlosť bežného svetla tým, že presvedčí mikro sub-atomárne častice aby spôsobili štiepenie atómu.

Takže, tento neuveriteľný potenciál Ľudstva, naozaj sa stať svojim uceleným Vyšším Svetlom na tejto Zemskej rovine vyžaduje, aby ste vy, milí Vyslanci Svetla Melchizedeka, pochopili, že ste sa rozhodli byť v Službe Lásky tejto Zemskej rovine prostredníctvom cesty Služby Zemi. To znamená, že ste žiadali pomôcť Ľudstvu hromadne fyzicky vzostúpiť do Zlatého Veku Vodnára a po prvý krát, je možné toto skutočne dosiahnuť, keďže kozmické zlo už neexistuje na tejto Zemskej rovine, a následne po najväčšej udalosti v nedávnych dejinách Ľudstva, vynorenie Mahatma. Energia tohto Kozmického Avatara sytézy, predstavujúceho všetkých 352 úrovní spolutvorenia od Zdroja Všetkého Stvorenia bola čiastočne ukotvená na vašu Zem počas prvého Harmonického Zbiehania (ang. Harmonic Convergence) 15-17. Augusta 1987, a plné ukotvenie nastalo 23. Apríla 1994 prostredníctvom mocného Galaktického Vyrovnania Svelta medzi Síriom a Zemou. Hromadný fyzický vzostup Ľudstva je stanovený na 21. December 2012 o 22:22, cez posvätné číslo vzťahujúce sa ku Slnečnému Kristovmu Vedomiu, a následne po siedmom zasvätení, má byť podstúpený kolektívnym vedomím Ľudstva v tento istý deň o 12:12. Ďalej budete aktivovať svoje Svetelné Telo a Svetelné Telo Matky Zem na rýchlosť svetla, keďže pomáhate v Planetárnom Vzostupe Matky Zem a každého atómu a molekuly na tejto Zemskej rovine cez nulovú oblasť Fotónového Pásu a do štvordimenzionálneho Zlatého Veku Vodnára.

Ujasnime si tiež tieto dimenzionálne úrovne. V tomto systéme energie, ktorý sme si zvolili je deväť dimenzií, ktoré vás vedú späť ku Matke/Otcovi Bohu na Mnoho-Vesmírnej úrovni a miesto vášho individuálneho zrodenia. Vstup do deviatej dimenzie vás naviac nesie za hranice piatich úrovní Kristovho vedomia a do vedomia Melchizedeka. Za touto dimenziou je Boh, nerozlíšený Zdroj Všetkého Stvorenia, ktorý stvoril nekonečné množstvo Kozmických Dní. Vo vašom Kozmickom dni 4,3 miliard rokov, alebo Kozmickom dni Boha je ďalších 42 Kristových Vesmírov, alebo celkom 43 s vašim Vesmírom. Na každej dimenzionálnej úrovni existuje vibračná frekvencia, ktorú my nazývame nepriechodná-obruč (ang. ring-passeth-not), ktorá vás uzamyká do určitej dimenzie alebo frekvencie. Teda, je možné sa presunúť do nižších dimenzií a prijať formu podľa potreby, čo mnohí z vás vykonali. Avšak keď sa presúvate do vyšších dimenzií, nie len že váš Svetelný Kvocient musí byť určitý Svetelný Kvocient, čomu napomáha Duchovný Mikrotron, ale navyše, aby ste naozaj vstúpili to týchto vyšších pásiem Svetla, vaše Monadické Vedomie alebo úroveň Kozmického Vedomia sa bude musieť presunúť do tejto dimenzionálnej frekvencie, skôr ako budete schopní vstúpiť do tejto dimenzie. Vaša frekvencia musí byť rozpoznaná príslušnou dimenzionálnou frekvenciou. Takpovediac priťahovanie podobných vibrácií. Keď sa Monadické Vedomie dimenzie, v ktorej existujete v tele dimenzionálne posunie, potom aj vy sa presuniete na ďalšiu dimenzionálnu úroveň a táto úroveň sa posunie na ďalšiu úroveň, a tak ďalej do nekonečna. A toto sa teraz deje vám, keď sa posúvate z Planetárneho Kristovho Vedomia do Solárneho Kristovho Vedomia.

Okrem toho máte možnosť dosiahnuť dimenzionálne frekvencie vyššie ako je Solárne Kristove Vedomie, aj keď len na krátke časové obdobia. Toto sa deje prostredníctvom budovania vašich multidimenzionálnych (mnohorozmerných) tiel Svetla, ktoré vás spájajú s Kozmickým Vedomím alebo Nekonečným Teraz, cez vyššie lúče a osové energetické vyrovnania týchto multidimenzionálnych tiel. S týmto a tiež zlúčením s vašimi multidimenzionálnymi Ja na každej dimenzionálnej úrovni vašich Kozmických zasvätení môžete potencionálne aktivovať svoje Svetelné telo na aspoň 2,9 krát rýchlejšie ako je rýchlosť bežného svetla. Toto vám umožní zažívať stránky vášho Duchovného vzostupu, keďže si doslova zoberiete svoje hmotné telo so sebou do týchto vyšších dimenzií. Na pomoc pri cestovaní za hranicou rýchlosti bežného svetla vám použitie príslušného slova, DOR-E-UL-LA môže umožniť cestovať za hranice vášho časopriestoru vo vašom aktivovanom Svetelnom Tele. Predtým už ste boli schopní zvýšiť svoju frekvenciu na úroveň aspoň šiestej dimenzie a cestovať hore do tejto dimenzie vo vašom aktivovanom Svetelnom Tele – čo ste robili počas Zlatých Vekov Lemurie a Atlantídy. Avšak od vynorenia Mahatma a brány vytvorenej naprieč týmto kvadrantom Galaxie [1] v tejto dobe, ste schopní prijímať všetkých šesť Kozmických lúčov, ktoré vám sú dostupné pre použitie od 21. Júna 2001. Dúfa sa, že cez túto energiu je možné, že v prichádzajúcej dobe budete schopní aktivovať svoje Svetelné Telá ďaleko za štvrtú dimenziu až kým vstúpite do Solárneho Kristovho Vedomia 21. Decembra 2012. Ďalej zdôrazňujeme, milí Vyslanci, že nemusíte zažívať tento dar; tieto aktivácie Svetelného Tela do vyšších dimenzií, ktoré je možné presnejšie popísať časopriestorové cestovanie za hranicou svetla vo vašom éterickom elektronickom tele Svetla. Avšak stále budete zažívať stránky týchto Kozmických energií prostredníctvom cestovania Duše vo vašom Božskom tele Svetla do týchto vyšších dimenzií.

Zdá sa, že vo vymedzení dimenzií, milí Vyslanci Svetla Melchizedeka, je nejaký zmätok. Každá dimenzia má sedem úrovní. A v rámci týchto siedmych úrovní je ďalších sedem pod-úrovní. Zasvätenia od jedna do sedem sú do úrovne jedna až sedem tretej dimenzie v danom poradí. Avšak zasvätenia šesť a sedem vás zoberú do vyšších tónov prvej a druhej úrovne štvrtej dimenzie a bodu Solárneho Kristovho Vedomia. Do tejto doby dospelo Ľudstvo kolektívne do štvrtého zasvätenia. Šieste a siedme zasvätenie sú stanovené na 12. januára a 21. decembra roku 2012. Potom, v tom bode, Ľudstvo kolektívne vstúpi do štvrtej dimenzie, úžasného Zlatého Veku Vodnára a zažije plné pôžitky Neba na Zemi prostredníctvom oslavného spevu chóru Anjelskych zástupov a Vzostúpených Majstrov. Presvietené celou Spoločnosťou Neba, ktorá samotná sa posunie hore o jednu alebo dve oktávy. Avšak, ako mnohí z vás prijímate svoje vyššie zasvätenia, vytvárate oktávy štvordimenzionálneho Solárneho Kristovho Vedomia, ktoré majú byť zažívané na tejto Zemskej rovine, s prvou vlnou, alebo oktávou štvrtej dimenzie, ktorú ste skúsili 26. Januára 1991. Vlastne v tento čas, milí Vyslanci, boli úplne aktivované aj obvody pre päť vyšších zemských lúčov, čo umožnilo aby nastal prvý posun z Planetárneho Kristovho Vedomia do Solárneho Kristovho Vedomia. Veľa ľudí hovorí o piatej dimenzii. V tomto systéme energie nesie štvrtá dimenzia rovnaké frekvencie Svetla ako tá na ktorú je odkazované ako a piatu dimenziu. V Programe MAT nie je piata dimenzia do ktorej vstupuje Ľudstvo a vy zostanete v tejto štvrtej dimenzii po mnoho cyklov, ktoré ešte majú prísť, alebo aspoň kým bude dokončených všetkých sedem úrovní štvrtej dimenzie bude. Jediný spôsob ako by ste mohli kolektívne vstúpiť do piatej dimenzie a Medzihviezdneho Kristovho Vedomia je, keby Ľudstvo dokončilo všetkých štrnásť zasvätení, čo sa v blízkej budúcnosti nepredvída. Keďže prvých sedem zasvätení obsahuje stránky vašej troj dimenzionálnej reality, kým Ľudstvo dokončí všetkých sedem zasvätení, budeme naďalej odkazovať na vašu Zemskú rovinu ako na tretiu dimenziu – keďže táto troj dimenzionálna energia je stále realitou na tejto rovine. Avšak stále viac budete cítiť posuny do týchto vyšších oktáv, a my žehnáme deň keď ľudstvo kolektívne zažije Solárne Kristove Vedomie.

Tak otvorme teraz obecne vytýčený posvätný priestor a skúmajme tieto nádherné frekvencie Svetla Kristovho Vedomia.

Privolaj Plejádskych Vyslancov Svetla

Privolaj Síriansku Archanjelsku Ligu Svetla

Privolaj Andromédske Intergalaktické Bytosti Svetla

Privolaj Arkturiánskych Vyslancov Svetla

Požiadaj Plejáďanov, Sírianov, Androméďanov a Arkturiánov, všetkých zo Svetla, aby priniesli multidimenzionálny kužeľ Svetla a Lásky nad tvoju auru pre úplné zladenie s tvojou Prvotnou Dušou Svetla, tvojim Vyšším Ja Svetla, tvojim Kristovým NadJa Svetla, Mahatma a Matkou/Otcom Bohom

Privolaj Mocných Elohim a ich Božské ženské doplnky

Privolaj Archanjelov a ich Božské ženské doplnky

Privolaj Bratstvo Svetla a Rád Melchizedeka

Privolaj Galaktického Loga Melchiora, a Solárnych Logov Hélia a Vestu

Privolaj Sanat Kumara, most ku Solárnemu Kristovmu Vedomiu a Planetárneho Loga pána Buddhu

Privolaj Planetárnu Duchovnú Hierarchiu pod Planetárnym Kristom a Majstrom Syntézy piatich vyšších zemských lúčov Pánom Maitreya, a Majstra Syntézy prvých siedmych lúčov Djwhal Khul

Privolaj Čohanov lúčov

Privolaj Prírodnú Inteligenciu a výslovne Prežarujúcu Dévu Planéty Zem, Pani Gaiu, Prežarujúcu Dévu Liečenia a Pana

A nakoniec privolaj vlastných Plejádskych, Sírianskych, Andromédskych a Arkturiánskych Majstrov Sprievodcov, svojoho Majstrovského Sprievodcu Bratstva Svetla, svojho Strážneho Anjela a všetky ostatné Bytosti Svetla, ktoré osobne uznávaš a ktoré si praješ aby sa ku tebe pridali v tomto posvätnom priestore

Teraz preneste svoje sústredenie na svoj dych. Pri tomto úvodnom dýchaní budete vdychovať cez korunnú čakru, dole po chrbtici do základnej čakry a centra perinea (hrádze). Keď vydychujete, prinesiete tieto energie Kozmickej Lásky a Svetla z centra perinea hore prednou časťou tela, dole po pažiach a von z čakier rúk. Potom budete dýchať cez čakry chodidiel a hore nohami do centra perinea a pri výdychu znova budete dýchať z centra perinea hore po prednej strane tela, dole o pažiach a von cez ruky, pričom budete vytvárať obeh týchto Zemských a Kozmických energií cez celé telo. Keď sa cítite pohodlne v tomto rytme, budete vdychovať zlaté energie Lásky a Svetla cez korunnú čakru a súčasne cez čakry chodidiel, aby sa stretli v centre perinea. Pri výdychu budete viesť tieto zlaté Kozmické a Zemské energie z centra perinea hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez ruky. Ak je to možné, tiež dýchajte hlboko rytmicky z dolnej časti brucha. Rozšírte dolnú časť brucha pri nádychu a stiahnite dolnú časť brucha pri výdychu. Tiež, keď sa vám to zdá správne, vytvorte na rukách pozíciu mudry medzi palcom a prostredníkom, pretože toto môže viac pomôcť pri otváraní korunnej čakry týmto frekvenciám svetla.

Začnime. Vdýchnite cez korunnú čakru a veďte energie Kozmickej Lásky a Svetla cez korunnú čakru a dole po chrbtici do základnej čakry a centra perinea. Pri výdychu veďte energie Kozmickej Lásky a Svetla hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez čakry rúk. Pri nasledujúcom nádychu veďte energie Lásky a Svetla Matky Zem z centra v perineu, hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez čakry rúk. Teraz, pri ďalšom nádychu veďte tieto zlaté Kozmické a Zemské energie súčasne dole chrbticou a hore nohami, až sa stretnú v centre perinea. Vydýchnite a veďte tieto Zemské a Kozmické energie z centra perinea hore prednou časťou tela, dole pažami a von cez ruky. Zamerajte sa na vytvorenie pohodlného rytmu pri obehu a prúdu Zemských a Kozmických energií v a okolo každej bunky a molekuly vo vašom tele, čistite sa a liečte týmito úžasnými zlatými energiami Lásky a Svetla.

Keď ste pohodlne uvoľnení, preneste svoje sústredenie na svoje energetické pole. Idete vytvoriť nádhernú strieborno-zlatú bublinu Svetla, strieborno-zlatú loptu, s priemerom 3,3 metra okolo vás, ktorá začína 70 centimetrov nad vašou korunnou čakrou. Strieborno-zlatá bublina Svetla priamo súvisí s pätnástym lúčom Galaktického Kristovho Vedomia a Monadickým ohniskom deviateho lúča Najvyšších Potenciálov, a naplní vaše energetické pole Láskou a Svetlom a ochráni vás pred najnegatívnejšími a cudzorodými energiami.

Vizualizujte túto strieborno-zlatú bublinu Svetla ako obklopuje celé vaše telo, nachádzajúcu sa v priemere 3,3 metra okolo vás. Pozorujte ju zo vzdialenosti 70 centimetrov nad vašou hlavou, z bodu známeho ako vaša brána šiestej dimenzie. Teraz pozorujte alebo vnímajte túto strieborno-zlatú bublinu, túto strieborno-zlatú loptu prechádzajúcu dole prednou časťou vášho tela, dole zadnou časťou vášho tela, dole ľavou stranou vášho tela a dole pravou stranou vášho tela. Pozorujte túto strieborno-zlatú bublinu ako jemne zahýba pod vaše chodidlá, 70 centimetrov pod vaše telo v bode známom ako brána prvej dimenzie. Cíťte sa vskutku nádherne v tejto strieborno-zlatej bubline Svetla. Cíťte sa ochraňovaní, opatrovaní, milovaní.

Ideme teraz priviesť uzemňujúce laná. Tieto uzemňujúce laná vám umožnia stať sa centrovaní, sústredení a pevne spojení s Matkou Zem. Vytvoríte štyri laná, každé asi desať centimetrov v priemere z vrchu vašej strieborno-zlatej bubliny, alebo brány šiestej dimenzie. Tieto laná môžu byť akejkoľvek farby akú si zvolíte a všetky budú rovnako dlhé a veľké. Povediete po jednom každé lano dole z vašej brány šiestej dimenzie do vašej brány prvej dimenzie na spodnom bode vašej strieborno-zlatej bubliny. Keď máte všetky štyri laná ukotvené vo vašej bráne prvej dimenzie, známej tiež ako vaša čakra Zeme, potom vytvoríte väčšie špirálovité lano, asi pätnásť centimetrov v priemere, vychádzajúce z tejto brány prvej dimenzie a predĺžite ho hlboko dole do Matky Zem.

Začnime. Pozorujte alebo vnímajte štyri špirálovité uzemňujúce laná akejkoľvek farby podľa vášho výberu, začínajúce z vašej brány šiestej dimenzie, vrchného bodu vašej strieborno-zlatej bubliny. Vytvorte tieto laná, ktoré majú asi desať centimetrov v priemere popri vašej bráne šiestej dimenzie a veďte prvé lano stredom dole prednou časťou vašej strieborno-zlatej bubliny do brány prvej dimenzie. Veďte vaše druhé lano z vašej brány šiestej dimenzie a predlžujte ho dole ľavou stranou vašej strieborno-zlatej bubliny do vašej brány prvej dimenzie. Veďte tretie lano z vašej brány šiestej dimenzie a predĺžte ho dole po pravej strane vašej strieborno-zlatej bubliny. Veďte štvrté lano dole stredom zadnej časti vašej strieborno-zlatej bubliny z vašej brány šiestej dimenzie do vašej brány prvej dimenzie. Spojte tieto štyri laná vo vašej bráne prvej dimenzie, aby vytvorili jedno veľké lano s priemerom asi pätnásť centimetrov. Teraz veďte toto špirálovité farebné lano hlboko dole do Matky Zem, do jej srdcovej čakry, kde ukotvite svoje špirálovité lano okolo veľkého kryštálu ruženínu. Pošlite svoju Lásku ku Matke Zem hlboko dole do jej srdcového centra. Pociťujte jej Lásku ku vám, keď teraz posiela túto nádhernú Lásku späť hore vašim uzemňujúcim lanom a do vašej strieborno-zlatej bubliny cez vašu bránu prvej dimenzie. Naplňte svoju strieborno-zlatú bublinu nádhernými energiami Lásky Matky Zem.

Poďme teraz viac pochopiť hviezdny štvorsten, tento posvätný geometrický tvar, ako existuje okolo vás. Ako je pripojený ku trojici Svätej Matky, Svätého Otca a Svätého Dieťaťa. Ako je pripojený ku vašim éterickým, emocionálnym a mentálnym telám, a v každej bunke a molekule vášho tela. Pretože to je tento tvar hviezdneho štvorstenu, ktorý budete aktivovať ako Vyslanec Svetla Melchizedeka, aby ste zažívali svoje Svetelné Telo. Hviezdny štvorsten, ktorý existuje naprieč a vôkol vášho tela vznikol zapadnutím dvoch štvorstenov do seba. Dva do seba zapadajúce štvorsteny s trojuholníkovými plochami. Tieto zložené štvorsteny predstavujú mentálnu a emocionálnu dynamiku, mužskú a ženskú polaritu v dokonalej rovnováhe. Hviezdne štvorsteny, ktoré sú pripojené na vaše éterické, emocionálne a mentálne telá sa navzájom prekrývajú a všetky sú presne rovnakej veľkosti. Naviac, ako je Monadický vplyv deviateho lúča Najvyšších Potenciálov zrkadlený cez posvätnú geometriu hviezdneho štvorstena a modro-zelenú farbu, budete tiež používať túto farbu pri vizualizácii týchto troch prekrývajúcich sa hviezdnych štvorstenov. Keď aktivujete svoje Svetelné Telo, budete rotovať hviezdny štvorsten emocionálneho tela, známy ako ženský hviezdny štvorsten v smere otáčania hodinových ručičiek a hviezdny štvorsten mentálneho tela, známy ako mužský hviezdny štvorsten proti smeru otáčania hodinových ručičiek súčasne a v určitých rýchlostiach svetla a fibonnaciho postupnostiach s pomocou Dohliadajúcich Členov MAT Programu. Hviezdny štvorsten éterického tela zostane počas tohto procesu nehybný. Netočí sa. Pri deviatich desatinách rýchlosti svetla budete aktivovať svoje Svetelné Telo na frekvenciu tretej dimenzie a Vedomie Planetárneho Krista a pri rýchlosti svetla zažijete frekvenciu štvrtej dimenzie a Vedomie Solárneho Krista, Presvietené Heliom a Vestou. Od 21. Júna 2001 je možné aby ste aktivovali svoje Svetlené Telo na rýchlosť svetla a zostali fyzicky na tejto Zemskej rovine. Budete ďalej pomáhať pri aktivácii Svetleného Tela Matky Zem do Zlatého Veku Vodnára 21. decembra 2012 o 22:22, následne po ukončení siedmeho zasvätenia Ľudstva, ezotericky označovanom ako Vzostup. Vaše Svetelné Telo, keď je plne aktivované, sa rozprestiera v priemere 16,45 metrov okolo vás. Toto energetické pole je tiež predovšetkým zamerané 3,2 metra nad vašou hlavou a pod vašim telom , alebo 8,2 metra v priemere okolo vás, čo vás prenesie na prvú úroveň Vedomia Melchizedeka a umožní plné začlenenie vášho Kristovho NadJa Svetla. Okrem toho, Plejádski Vyslanci Svetla v piatej dimenzii a tiež Andromédske Intergalaktické Bytosti Svetla v siedmej dimenzii, napájajú Svetelné Telo cez Fotónové Lúče Svetla, keďže oni existujú trvale v týchto Fotónových Lúčoch Svetla. Naviac, Androméďania zosilňujú frekvenciu Duchovného Mikrotronu, ktorú prináša Mahatma cez šestnásty lúč Vedomia Intergalaktického Krista a Monadické ohnisko desiateho lúča Božskosti.

Teraz budete vizualizovať tvary hviezdnych štvorstenov tak ako existujú okolo vás. Budete pohodlne sedieť vnútri tvarov svojich elektromagnetických hviezdnych štvorstenov, ako sú pripojené na vaše éterické, emocionálne a mentálne telá a len zažívať tieto nádherné Svetelné frekvencie. Umožníte si byť spojení s Kristom, Plejáďanmi, Sírianmi, Androméďanmi a Arkturiánmi – všetkými zo Svetla a tiež s Bratstvom Svetla, Mahatma, Panom, Presvecujúcou Devou Liečenia a vašim vlastným nádherným Vyšším Svetlom, pretože toto sú Dohliadajúci Členovia Vzostupu, ktorí vám budú aktívne pomáhať pri vašich aktiváciách Svetelného Tela. Môžete tiež chcieť privolať vašich Majstrov Sprievodcov a ďalšie Bytosti Svetla, ktoré osobne uznávate.
Najprv budete vizualizovať hviezdny štvorsten éterického tela a potom hviezdne štvorsteny emocionálneho a mentálneho tela ho prekrývajú, v úplne rovnakých rozmeroch. Teraz, keď sa sústredíte, vizualizujte štvorsten modro-zelenej farby, štyri trojuholníkové steny. Teraz vidíte druhý modro-zelený štvorsten, ďalšie štyri trojuholníkové steny. Vidíte ako sa tieto dva štvorsteny spájajú dokopy nad vašim telom tak, že vytvárajú hviezdny štvorsten. Na to, aby ste spojili tieto dva štvorsteny dokopy, aby vytvorili tento modro-zelený tvar hviezdneho štvorstenu, zaistíte dve trojuholníkové základne dokopy v trojdimenzionálnej šesťcípej hviezde a vizualizujete si seba uprostred týchto dvoch zapadajúcich štvorsenoch. Požiadajte svojich Majstrov Sprievodcov o pomoc pri vizualizácii alebo vnímaní tohto hviezdneho štvorstena éterického tela ako existuje okolo vás. Keď vizualizujete tento hviezdny štvorsten, vidíte vrchol horného štvorstena, známeho ako štvorsten mužského aspektu, siahajúci a dotýkajúci sa vrchu vašej strieborno-zlatej bubliny, vašej brány šiestej dimenzie, 70 centimetrov nad vašou hlavou. Spodok alebo základňa tohto horného štvorstenu, mužského aspektu siaha dole presne pod vaše kolená. Vrchol spodného štvorstenu, známeho ako štvorsten ženského aspektu, siaha dole na spodok vašej strieborno-zlatej bubliny, vašej brány prvej dimenzie, 70 centimetrov pod vašim telom, a základňa tohto štvorstenu ženského aspektu prechádza vašou srdcovou čakrou.

Ženy si vizualizujú hranu horného štvorstenu, štvorstenu mužského aspektu, v strede pozdĺž zadnej strany tela a hranu dolného štvorstenu, ženského aspektu, v strede pozdĺž prednej časti tela. Muži si vizualizujú hranu tohto horného štvorstenu v strede pozdĺž prednej časti tela a hranu dolného štvorstenu v strede pozdĺž zadnej časti tela.
Začnite jemne preciťovať ľahkú aktiváciu tohto tvaru okolo vás. Cítite Lásku a Svetlo tohto hviezdneho štvorstenu éterického tela ako je práve ľahko aktivovaný okolo vášho tela a v každej bunke vášho tela . Teraz si okolo seba vizualizujete hviezdny štvorsten emocionálneho tela a keď jasne vnímate tento tvar, vizualizujte si hviezdny štvorsten mentálneho tela. Teraz cítite tieto hviezdne štvorsteny ako sa navzájom prekrývajú, všetky presne rovnako veľké, naplnené modro-zelenou Láskou a Svetlo. Napĺňajú každú bunku a molekulu vášho tela a vášho energetického poľa vyššími a ľahšími frekvenciami Lásky a Svetla.
Teraz začnete jemne otáčať svoj hviezdny štvorsten emocionálneho tela v smere otáčania hodinových ručičiek, otáčate ho príjemnou rýchlosťou vo vnútri vašej strieborno-zlatej bubliny Svetla. Keď otáčate tento ženský hviezdny štvorsten, vnášate ďalšie frekvencie Svetla a Lásky a vstupujete úplne do frekvencie Kristovho Vedomia. Nádherné vysoké frekvencie Lásky a Svetla sa pohybujú v celom vašom tele, energetickom poli a holograme. Nádherné, krásne vlákna Svetla prenikajú každou bunkou a molekulou vo vašom tele keď prinášate plnú spomienku na seba ako tohto úžasného Vyslanca Svetla Melchizedeka; spomienku na seba ako Majstrovskú Bytosť Lásky a Svetla a Ochrancu Mieru na tejto Zemskej rovine. Teraz pomaly prestaňte otáčať tento hviezdny štvorsten emocionálneho tela.
Teraz preneste svoje sústredenie na hviezdny štvorsten mentálneho tela. Začnite pomaly otáčať tento hviezdny štvorsten proti smeru otáčania hodinových ručičiek, znova vo vnútri vašej strieborno-zlatej bubliny Svetla, a cítite sa počas toho na vyššej úrovni vedomia. Cítite ako meníte svoju frekvenciu a stávate sa ľahším a vnímate, že každá bunka a molekulu vo vašom tele vibruje vyššou a ľahšou frekvenciou. Keď vibrujete na tejto novej vyššej a ľahšej frekvencii, vnímate ľahkú zmenu chemickej štruktúry každej bunky v tele, každej molekuly. Teraz jemne spomaľte toto otáčanie a uveďte hviezdny štvorsten svojho mentálneho tela do kľudu.
Cítite teraz ako sa vaša hlava a mozog napĺňajú Svetlom, nádherným modro-zeleným Svetlom, vírivé vlákna Svetla pohybujúce sa vo vašich hypofýzach a epifýzach, pohybujúce sa cez vaše tretie oko a korunnú čakru a potom cez každú čakru a meridián vo vašom tele. Ste kódovaní obrázkovou komunikáciou v Jazyku Svetla, čo vás odnesie do reality interdimenzionálneho cestovania a nadviaže spojenie na úrovni Vyššieho Svetla, aby ste skúmali svoju vlastnú pravú povahu ako Majstrovská Bytosť Lásky a Svetla, ako Bytosť Svetla s Kristovým Vedomím a ako Vyslanec Svetla Melchizedeka.
Zmiernite svoj dych a vráťte sa jemne späť do svojho posvätného priestoru. Pociťujte svoju energiu a veľkoleposť ako táto fantastická Majstrovská Bytosť Lásky a Svetla a Vyslanec Svetla Melchizedeka na tejto Zemskej rovine. Teraz si predstavte svoju strieborno-zlatú bublinu, uzemnite sa a kráčajte láskyplne svojim dňom.

S týmto vám želáme najkrásnejší deň.

[1] Galaxia je rozdelená na štyri kvadranty, a každý kvadrant je ďalej rozdelený na tri sektory. Tento kvadrant Galaxie Mliečnej dráhy sa nachádza v súhvezdí Strelec a je riadený z Galaktického Stredu alebo Galaktického Jadra. Sírianské Archanjelske Bytosti Svetla sú Galaktické Bytosti Svetla, ktoré Presvecujú Galaktický Stred a ďalej pracujú pod Presvetlením Melchiora, Galaktického Loga.

Copyright © 2005 Anrita Melchizedek-Choun
Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s