Pavel Karpeta: Existují dvě cesty vedoucí k pochopení dění v naší pozemské realitě (5/7)

Postup na cestě vnitřní změny, který byl v hrubých rysech zachycen v mých textech 01 až 04, je univerzální a je možno ho aplikovat u každého člověka, který hledá cestu vpřed z životní krize libovolného typu. Je také řešením pro ty, kteří se na své duchovní cestě příliš soustředili na své vědomí ducha a „zapomněli“ v nízkých vibracích své vědomí těla / ego /. Ve své podstatě postup podle prvních čtyřech textů v rovině „denního vědomí“ člověka představuje přehození výhybky ze směru hledání ve vnějším okolí / široká cesta podle Krista / na směr hledání uvnitř sebe / úzká cesta podle Krista / .

Je nutno si uvědomit, že tato cesta není přístupna všem. Je ji možno uplatnit jen v případech, kdy vlastní vibrace „denního vědomí“ člověka jsou schopny tuto změnu ustát. Jinak řečeno, když je klient je natolik buď krizí nebo předchozím vlastním duchovním hledáním připraven, že dokáže přijmout fakt, že skutečný problém k řešení se nachází v jeho nitru. Prostě je to o pokoře. Tam kde není, ani čert nebere.

U těch, kdož procházejí krizí, to představuje alespoň určitý rozsah vnitřní zkušenosti, že opakované pokusy o řešení krize ve vnějším světě se míjejí účinkem. A také alespoň základní toleranci k fenoménu reinkarnace a možnost přijetí a vyrovnání se s vlastní dualitou spolu s existencí intenzívní touhy zbavit se konečně obtížné zátěže energií, které za krizí strojí. U těch, kdož již prošli obvykle dlouhým obdobím cestou hledání ducha, hraje klíčovou roli jejich opakované poznání, že je to všecko fajn, ale jak / sami říkají / „něco tomu ještě chybí“. A to něco pak nacházejí právě na cestě do svého nitra.

Prostě to vezměte tak, že určité informace podávané lidem, jejichž úroveň vibrací vědomí nedosahuje jisté hraniční výše, vyvolávají v jejich nitru stresovou rekci a oni se těmto informacím a možnosti práce na sobě uzavírají. „Filtr“ duše těchto lidí je nastaven natolik ve prospěch přijímání energií vědomí těla / ega /, že informace potřebné k zahájení omezení svobody ega láskou jeho ducha jsou „denním vědomím“ duše pod většinovým vlivem ega vyhodnocovány jako vibračně disharmonické a ohrožující. Dominantní ego velí „dennímu vědomí“ duše, aby před nimi unikalo.

Při práci s vlastním egem dříve a egem u lidí, kteří trpí neláskou k němu a nepřijetím, jsem měl možnost poznat, že vědomí těla / ego / se mnohdy chová jako opička. Dlouho se staví proti vaší snaze si v duchovní oblasti něco osvojit a klade duchu nejrůznější překážky. Řekl bych, že ani tak ne ze zlé vůle, jako spíše aby ducha, který své ego ignoruje, na sebe upozornilo. Když se nakonec podaří duchu odpor ega zdolat nikoli láskou, ale silou, člověk se sice dostane k některému z darů, k němuž si již půdu obvykle připravil prací v minulých životech, ale ouha ! Láskou ducha nekultivované ego je pěkně mazané ! Koukne zleva, koukne zprava a pak najednou zvolá : jé, to je moc hezký, to je krásná hračka, to chci. A zmocní se onoho duchovního daru a zahájí jeho provozování ve vlastní režii. A duch je minimálně na čas vyřazen ze hry. Do téhle pasti vlastního ega padají mnozí z těch, kdož se esoterikou aktivně zabývají, nehledě na konkrétní obor. Jde o případ, který obvykle bývá nazývám „duchovní pýchou“.

Ego jako majitel duchovních darů je tou nejhorší z možností, kterou si lze představit. Postupně zvládá manipulaci s energiemi daného druhu a nabývá jistotu. Léčitele a kohokoliv jiného podobné profese, jehož ego se uchopilo vlády nad jeho dary, poznáte snadno. Staví se do pozice neomylného, zavrhuje jiné alternativní způsoby, klade vám podmínky a cítí se dotčen, když na ně nepřistoupíte. Obvykle nemáte ponětí, co s vámi na energetické úrovni provádí a on sám nejeví zájem vám to objasnit. Neřeší příčiny vašich problémů, dokáže však většinou na čas potlačit jejich konkrétní projevy. Ty se však opakovaně vracejí. Bůh vás chraň před léčiteli, kteří se snaží vám zakázat spolupráci s lékaři a vyvinou maximální úsilí, aby jste se stali na nich závislými.

Zmínil jsem se již dříve o tom, že u lidí s nižšími vibracemi „denního vědomí“ je duch v onom společném domě schován a uzamknut někde v ložnici. A rozhodně nemá odvahu se pustit s vlastním egem ani do křížku, ani jakkoliv s ním komunikovat, natož pak se pokusit podřídit si ho láskou ! Lidé tohoto typu musí krizí k přijetí úzké cesty dovnitř sebe vibračně dorůst, jinak jim momentálně ještě není určena. Právě o nich je řeč, vzkazuje-li nám Kristus přes vzdálenost dvou tisíc let, abychom „neházeli perly sviním“.

Informace podobného typu, které čtete i v mých textech, jsou totiž jakýmsi Světlem vrhaným do „denního vědomí“ člověka, které na rozdíl od běžných vlivů okolí podporujících ego rezonují naopak s vědomím ducha. A platí, že zdaleka ne všichni lidé tohoto světa Světlo milují a nebo ho alespoň snášejí. Naopak, těch, kteří světlo nemilují a bojí se ho, je na této Zemi velká většina.

Pro příměr : otočte někde na louce velký placatý kámen za letního poledne a pozorujte hemžení v takto odkrytém prostoru. Brouci a jiná havěť rychle hledá spásu pod jinými kameny. Pobyt na světle je pro ty, kdož pro ně nejsou zvyklí a žijí v pohodlném přítmí, nebezpečný až zničující. Oni pak v zájmu svého přežití dělají vše pro to, aby světlu ve svém přímém dosahu unikli zpět do bezpečí svého nevědění.

Jistě jste se již na stránkách Matrixu či jiných webech s duchovní tematikou setkali s informací o tom, že lidská emocionalita je pro nás božím darem a že se jí jako lidé lišíme od řady zástupců mimozemských civilizací temného spektra vibrací, které s námi spolužijí ve spodních patrech tohoto multidimenzionálního prostoru. Dá se s určitou nadsázkou říci, že právě naše schopnost prožívat emoce je oním klíčem, který nám otevírá přístup k úžasné síle naší multidimenzionality. Podívejme se tedy, o čem naše emoce jsou.

Naše emoce jsou jako vše zde na Zemi podřízeny zákonu duality. Mohou tedy mít znaménko plus i mínus Jako lidé praktikující život na této Zemi jistě znáte rozdíly v prožívání pozitivních a negativních emocí. Jistě taky víte, že těch negativních je dnes zde k dispozici násobně více než těch pozitivních.

Je to proto, že lidstvo bylo v minulosti po staletí a tisíciletí taženo do negativních vibrací těmi, kdož ho ovládají. A byli nejrůznějšími nátlakovými akcemi vedeni k tomu, aby se báli vůbec pozitivní emoce prožívat. Jste svědky toho, jak je mezi námi rozšiřován nejrůznějším způsobem strach a neláska. Přímo trapně nepovedené jsou pokusy děsit nás uměle vyvolanými epidemiemi prasečí, ptačí či jiné chřipky. Svědčí to o tom, že těm, kdo za tím stojí, pomalu dochází dech. Ale je tu řada spuštěných a po staletí stále ještě dobře fungujících stresujících faktorů, které ještě připravovali ti, kdo to skutečně uměli.

A právě strachem a neláskou je vrážen klín mezi naše vědomí těla a vědomí ega, jak jsem o tom již psal. Ti, kdo vám vládnou, mají nepředstavitelnou hrůzu, že počínaje láskou k sobě samým a následnými logickými kroky rychle vyřešíte svůj osobní multidimenzionální vzestup ve vibracích a vyzvednete vědomí svého těla i své tzv. denní vědomí duše do takových výšin, že se jim vymknete z rukou.

K TOMU VÁM MŮŽE VELMI POMOCI FENOMÉN ZVANÝ POZITIVNÍ LIDSKÁ EMOCE

Chcete-li se ovšem soustředit na prožívání pozitivních emocí, musíte se v prvé řadě naučit zvládat ty negativní. Protože skrze trvalé prožívání nízkovibračních emocí strachu, nenávisti, závisti a dalších jim podobných je vás možno udržet mimo rozsah, v němž leží skutečná magická síla vaší multidimenzionality. Podívejme se na to blíže.

Z pohledu mé praxe je možno pohlédnout na lidskou bytost jako na jeden veliký emocionální bazén. Vy, kdož trochu hovíte magii či astrologii, dobře víte, že emoce se připisují živlu vody. Takže emoce jsou pro nás vodou. Proto emocionální bazén. Ostatně, není lidské tělo ze sedmdesáti tvořeno procent právě vodou ?

Vše, co tady na zemi prožíváme, má nějaký menší či větší emocionální náboj a proto do našeho emocionálního bazénu neustále voda / emoce / přitéká. Představme si pro naši potřebu, že jedna třetina bazénu je trvale vodou zaplavena a hladina je udržována odtokem odtokovým potrubím do prostoru mimo bazén. / obr. 1 /

K té jedné třetině trvalého stavu vody / emocí / v emocionálním bazénu si řekněme, že to souvisí s tím, že každou emoci musíme ve svém nitru zpracovat. Z tohoto hlediska by měla každá nová emoce správně zapadnout jako na počátek jako karta v pořadači a ta poslední v řadě vy měla vytéct.

Ještě poznamenejme, že za normálních okolností voda / emoce / přitéká i odtéká tak, že hladina vody v bazénu zůstává konstantní. Pak se dá hovořit o tom, že je člověk emocionálně stabilní a tedy bez emocionálního napětí. Ovšem jsou chvíle, kdy je všechno jinak.

Protože emoce proudící do bazénu nemají vždy stejnou kvalitu. Pozitivní emoce jsou bohužel u člověka, který se nemá rád, velmi vzácné a z praktického pohledu se chovají po vtečení do bazénu jako olej či benzín. Prostě zůstávají jen na povrchu hladiny tekutiny v bazénu, rychle směřují k odtoku a vytékají ven. Tak například pokud vyhrajete třeba sto milionů korun, chvíli se budete radovat a pak se začnete bát, aby vám je někdo neukradl.

Běžné negativní emoce se chovají jako voda. Jsou dobře tekuté a tvoří v našem pozemském žití většinu obsahu bazénu.

Kromě těchto ve své podstatě tekutých složek však v emocionálním bazénu máme i chuchvalce z jakéhosi pevného jakoby rozměklého materiálu, který představují velmi obtížné a často těžké emoce prožité v mládí či v jiných kritických obdobích našeho života. Tyto chuchvalce nečistoty jsou o málo těžší než okolní kapalina a proto v klidovém stavu leží na dně bazénu.

Stačí však, když s vámi / tedy i s vaším emocionálním bazénem / něco zatřepe. Nějaká silná emoce, událost, která se náhle stane, zejména když je typově příbuzná s některou emocí, která leží v podobě oné nečistoty na dně vašeho emocionálního bazénu.

V tu chvíli se ony nečistoty v bazénu dostanou do vznosu a plavou na hladině. A protože právě také spousta vody / emocí / přitéká, má voda / emoce / také tendenci odtékat odpadovým potrubím. Nečistoty ve vznosu plovoucí na hladině jsou přitahovány k výtoku a obvykle do jisté míry nebo zcela odtok zablokují. Pokud k tomu dojde, voda do emocionálního bazénu přitéká a odtok je ucpán a vody / emocí / proto v bazénu přibývá.

Člověk to vnímá jako rostoucí emocionální napětí v sobě. Zbylý prostor bazénu k přetokové hraně bazénu nahoře toto napětí absorbuje a se zvyšováním hladiny vody / emocí / emocionální napětí roste. Je-li bazén zcela naplněn, voda / emoce / začíná přetékat do odpadu a tato skutečnost se projeví na fyzické rovině pláčem či vztekem nebo obojím. Prostě zafunguje pojistný ventil a emocionální napětí odpouští.

Ne vždy musí emocionální napětí / hladina vody v bazénu / růst až k projevům pláče či vzteku. Rostoucí „hydrostatický tlak“ v bazénu může uvolnit emocionální napětí tím, že prostě protlačí zátku vytvořenou z nečistot těžkých emocí odpadním potrubím a napětí poleví.

Speciálním případem jsou lidé, u nichž se velmi často nebo dokonce stále příznaky zvýšené hladiny vody / emocí / v bazénu projevují, kteří však nikdy nebo jen málokdy pláčí. Zde je to spjato obvykle s podvědomým rozhodnutím se onomu konečnému projevu emocionálního napětí / pláči / nepoddávat. Za tímto podvědomým postojem bývá skryt tlak okolí, který naši projevenou emocionalitu v určitých fázích života potlačuje třeba příkazy či zákazy / v dětství / nebo posměchem / v dospělosti /.

Důsledky tohoto stavu na zdraví člověka bývají velmi obtížné. Po letech takového žití lékař při projevech vašich srdečních potíží konstatuje, že máte srdce / řečeno slovy specialisty, se kterým jsem tento problém konzultoval / jako „vymačkaný“ hadr.

S vašimi emocemi a tedy vlastně s emocionálním bazénem se dá běžně velmi účinně pracovat. Při kontrole jeho stavu se spolu v prvé řadě podíváme, jak to vypadá se stavem případného omezení průtoku vody / emocí / koncovým ventilem na odpadním potrubí vašeho bazénu. Poloha tohoto ventilu z hlediska uzavření či otevření je dána již v našem dětství tím, nakolik nás naše okolí ponechávalo bez problému prožívat naše emoce nebo nakolik jsme byli vedeni k jejich zadržování v sobě. Zjistíme stav a pak si krátkým mentálním soustředěním určitým způsobem ventil otevřete naplno a zajistíte ho proti jakékoliv další manipulaci zvenčí.

To samo o sobě vede k větší průchodnosti odpadního potrubí, ale četnost stavů neprůchodnosti je dána především množstvím oněch nečistot v bazénu. Takže samotné otevření ventilu naplno růstu emocionálního napětí v nás nezabrání. Je proto nutno emocionální bazén pročistit. I s tímto problémem si poradíme.

Obvykle postačí časově a energeticky nenáročné řešení pročišťování odtoku v případě jeho aktuálního zneprůchodnění, které nečistoty v bazénu dostává ven postupně. Pak řádově do jednoho či dvou měsíců / i v souvislosti s ostatními v člověku probíhajícími změnami na vnitřní rovině bytí / se emocionální stav normalizuje natolik, že ke zvýšenému emocionálnímu napětí nadále prakticky nedochází. Z pohledu negativních emocí se člověk dostává do stavu trvalého klidu.

U náročnějších případů projevujících se mimořádnou četností obtížných emocionálních stavů pak můžeme sáhnout ke kompletnímu pročištění emocionálního bazénu mentální cestou. Oba způsoby fungují nádherně a vnáší vám do života klid a spolu s láskou k sobě a energetickou ochranou před vampýry i trvalý jas a pohodu.

Obvykle v praktickém životě volíme ono řešení první. Dostanete do rukou perfektně fungující metodu založenou na krátkém mentálním soustředění, kterou po několika dnech dokonale zvládnete. Tato metoda vám umožní v případě zjištění vlastního rostoucího emocionálního napětí toto napětí okamžitě vypustit a vrátit se ke klidovému stavu. Musíte však na stoupající emocionálního napětí reagovat včas a do stavu klidového se dostanete zpět v neuvěřitelně krátké době tří až pěti minut. Jen ten, kdo sám ví, kolik kopanců, chyb a nesmyslů se člověk dopouští ve stavu vysokého emocionálního napětí, kdy s ním emoce doslova lomcují, dokáže ocenit vlastní schopnost své emoce kdykoli a kdekoli zvládnout.

Samotné zvládání často obtížných emocionálních stavů ocení zejména ženy, které setrvávají ve stavu emocionálního napětí v určitých obdobích svého života permanentně. I v těchto případech je tato metoda sebekontroly a pročišťování emocionálního bazénu ve spojení se zvládnutím lásky k sobě a ochrany před energetickým vampýrismem velmi úspěšná…

Poté, kdy jsme se naučili zvládat své negativní emoční stavy, podívejme se naše možnosti prožívání emocí pozitivních. Všichni víme, že pozitivní emoce jsou kořením života a mají všestranný význam pro naše fyzické a psychické zdraví. My lidé v naprosté většině případů prožíváme tyto pozitivní emoce pouze v návaznosti na příznivě laděné podněty zvenčí, tedy z okolního světa. Dá se proto také říci, že v horších případech mnohdy prožíváme celé dlouhé úseky života, kdy se nám pozitivní emoce vytrácejí a s nimi se vytrácí i naše radost ze života.

Právě zde získáváme skvělou příležitost aplikací postupu postupných vnitřních změn tak, jak vám je ve svých textech představuji, získat obrovský potenciál pro prožívání neomezeného množství pozitivních emocí v sobě samých nezávisle na podnětech z vnějšího světa.

Jakýmsi řekl bych „vedlejším účinkem“ procesu harmonizace vašeho nitra se totiž postupně stává možnost opakovaně si vyvolávat pozitivní emoce na linii vnitřní spolupráce vědomí ducha / Já / a vědomí ega / já /. Vezměme to tak, jak to bylo řečeno již dříve v tomto seriálu : emoce jsou vždy věcí našeho vědomí hmotného těla / ega = pejska /. A ten je bohužel nastaven z dětství s vysokou pravděpodobností vlivem působení okolí na prožívání emocí negativních a mnohdy je doslova zablokován k prožívání emocí pozitivních.

Ale když se naučíte pracovat se svojí dualitou a stane se vám pravidlem schopnost pravidelně podle potřeby vystupovat svým „denním vědomím“ do pozice vibrací vlastního ducha, pak získáváte reálnou možnost případné negativní emoce svého vědomí fyzického těla neprožívat a vystoupit nad ně. A je pak jen věcí vašeho vlastního rozhodnutí, zda pak z pozice ducha dáte svému vědomí fyzického těla / egu = pejskovi / impuls k prožívání emoci pozitivních. Což se výrazně pozitivně projeví na kvalitě prožívaných energií vašeho „denního vědomí“, tedy duše a vlastně vás samotných.

Z pohledu emocionálního bazénu si to vše představte tak, že na vašem přítokovém potrubí vody / emocí / do vašeho emocionálního bazénu máte směšovací klapku, kterou vám život pod tlakem okolí nastavil tak, že do vás běžně proudí devadesát devět procent emocí negativních a pouze jedno procento emocí pozitivních. Zatím jste toto základní nastavení respektovali a považovali za neměnné. To proto, že o možnosti emoce regulovat nic netušíte a vše berete tak, jak vám to zvenčí přichází. Umožním vám onu směšovací klapku v sobě najít a začít ji postupně ovládat. Vůbec nemám pochybnosti o tom, zda si ponecháte v chodu ono původní nastavení nebo klapkou velmi výrazně pohnete ve prospěch emocí pozitivních.

Nedaří se vám logicky pochopit, proč a jak to může takto fungovat ? Pak to prostě přestaňte zpracovávat pouze svou myslí a pojďte si to všechno prožít. Zpracovat něco myslí a prožít si totéž, to jsou dvě neskutečně rozdílné strany jedné mince. Potřebujete se jen rozhodnout a pracovat na sobě způsobem, který vám objasním v osobním kontaktu. Prostě si dovolte být jiní a odhoďte řetězy, kterými vás během vašeho života postupně vaše okolí svazovalo. Pojďte být jako děti ! Ostatně, neřekl to už někdo před dvěma tisíci lety ?

Poprvé se pak naplno setkáte s uměním vytváření si kvant pozitivních energií ve vlastní režii a tedy bez podnětu zvenčí. A budete je potřebovat, ty pozitivní energie. Zejména při likvidaci negativních emocí strachu, úzkostí či případně depresí, které jsou vlastní vašemu egu, vašemu „padlému“ já. Schopnost cílené manipulace vlastními emočními energiemi vás učiní nezávislými na tom, jak vás touží formovat často proti vaší vůli vaše okolí. Chcete být svobodni ve svém nitru, odolní proti tlaku zvenčí ? Pojďte svobodni být, máte na to !

Vaše zkušenost s tím, jak si postupně určitým způsobem dokážete ve spolupráci svého ducha / Já / a ega / já / ve svém nitru sami vyvolávat pozitivní emoce, bude velmi pro vás zajímavá a inspirující. Osvojíte si způsob, který vám umožní kdykoli na základě vašeho volního rozhodnutí zcela přeladit své vnitřní nastavení z prožívání negativity strachu, úzkostí a depresí do stavu vyrovnaného vnitřního klidu s možností přechodu do radosti kdykoliv a z čehokoliv.

Již první prožitá zkušenost v tomto směru vás dokonale přesvědčí o tom, jak mocnou zbraň přijetí duality a spolupráce oněch dvou skutečných bytostí ve vás pro kvalitu života vaší součtové duše / a tedy vás samotných / představuje. A vy nakonec pochopíte, jak je možno s vlastní pozitivní emocí pracovat v průběhu všedního dne pro další postupné a v podstatě neomezené zvyšování kvality vašeho bytí zde na Zemi.

Takto vyvolané pozitivní emoce z hlediska svého psychického či fyziologického působení na náš život naprosto v ničem nezůstávají pozadu svojí kvalitou za těmi pozitivními emocemi, které prožíváme na základě podnětů zvenčí. A protože platí, že četnost jejího prožívání si určujete vy sami, dostáváte do rukou dokonalý nástroj pro práci na vlastním duševním a fyzickém zdraví. .

S fenoménem vlastní silou vyvolaných pozitivních emocí v sobě se budeme dále zabývat i v příštím textu, kde vám představím mimořádně účinnou metodu k přemazávání starých nepotřebných strnulých myšlenkových vzorců a jejich nahrazování novými, žádoucími vzorci přístupu k sobě, životu, světu a k lidem ve svém okolí. .

Vezměte proto prosím na vědomí, že :

LIKVIDACE STRACHŮ, ÚZKOSTÍ A DEPRESÍ JE JEN A JEN VĚCÍ PRÁCE VÁS SAMOTNÝCH V SOBĚ SAMÝCH !

Proto se po celkové stabilizaci emocionálního bazénu věnujeme vyhledávání zvláště těžkých emocí, které ústí do oněch často až nezvladatelných strachů, úzkostí či depresí. Tyto emoce byly do vás vhozeny v dětství či v prenatálním období a představují v emocionálním bazénu něco jako dřevěnou či umělohmotnou kuličku, která plave na hladině vody / emocí / v bazénu a dostává se nekontrolovaně v určitých obvykle podobných situacích k výtoku z emocionálního bazénu. K tomu se pak na čas přisají s následky ještě o něco horšími, než které jsme popisovali již u běžných nečistot těžkých emocí.

U této kuličky se nedá spoléhat, že vyjde z bazénu sama. Je ji třeba vyhledat a rozpustit. Dopady její přítomnosti v emocionálním bazénu na vaše psychické zdraví jsou v hloubce prožívání strachu, úzkosti a deprese násobně těžší než u oněch obyčejných nečistot ležících v klidovém stavu na dně bazénu.

Jak dochází k tomu, že někteří z nás dostanou do vínku ve svém dospělém životě prožívat nezvladatelné stavy strachu, úzkosti a depresí ? Jemná a nesmírně vnímavá dětská mysl a čisté cítění se v určitém období svého života setkává s jednáním či chováním lidí v okolním světě, případně s událostmi, které spouštějí příchod energií ke zpracování z minulých životů. Tyto energie mají na dětskou křehkou psychiku zničující účinek.

Může tedy jít o krátkodobé či déle trvající a opakované závadové chování někoho z okolí vůči dítěti nebo nějaké události vyvolané z vnějšího světa. Jen občas se setkávám v minulosti klienta s tím, že byl skutečně v dětském věku vystaven/a/ jednání s kriminálním podtextem, jako je např. znásilnění, zneužívání, nepřiměřené fyzické násilí či týrání.

Většinou jsou příčinou strachu, deprese a úzkosti hluboce stresující faktory, které rovině běžného života celkem ničím a nebo jen málo vybočují z normálního chování okolí dítěte. Hluboce disharmonicky však rezonují v daném okamžiku prožití s bytostnou potřebou lásky a jistoty dítěte a díky jeho mimořádné citlivosti zanechají v dětské psychice nesmazatelný otisk s těžkými následky.

Může se to stát při přímém vědomém prožití stresující události v období života dítěte na této hmotné rovině, ale časté jsou i případy, kdy příčinou závažné poruchy psychiky dospělého člověka je něco, co se odehrálo ještě v období před narozením v období těhotenství matky.

Stresující faktory, které svojí intenzitou vysoce překračují průměr a znehodnocují kvalitu života klienta, se následně projeví jako strach z vody, z výšek, z uzavřeného prostoru, dále strach ze tmy, ze samoty či strach z nepřijetí okolím, strach z vystupování na veřejnosti. Škála těchto psychických anomálií je velmi rozmanitá a je nutno citlivě rozlišovat, zda skutečně mají původ v emocionální oblasti či nejde například o případy vyvolané například intenzivními úniky vlastních životních energií v důsledku energetického vampýrismu / sociální fobie, migrény, určité depresivní stavy, epilepsie aj. /.

Tyto případy „klasických“ strachů se rozplétají na vnitřní psychické rovině klienta jeho vlastní prací na svém nitru. Metodou, kterou je k tomu je možné použít, je právě mentální projekce spojená s vyvoláním určitého množství pozitivně laděných emocí na úrovni duše a fyzického těla k vyrovnání původního vadného energetického vyladění v daném časovém sektoru lidského života. Podrobný návod na řešení není samozřejmě součástí tohoto textu, protože vyhledávání a stanovení správného postupu k dosažení konečného cíle je postaveno na zkušenosti terapeuta a úspěch je m.j. garantován jeho energetickou podporou.

Řekněme si snad jen tolik, že používaná metoda práce na odstranění strachu či úzkosti je postavena na faktu, že konkrétní událost minulosti vedoucí k danému problému / strachu či úzkosti /, jak ji klient v dětství či v onom traumatizujícím období prožil, již neexistuje. Zůstala po něm pouze energie uložená zcela mimo dosah „denního vědomí“ duše, a to konkrétně ve vědomí hmotného těla / ega /, čili v podvědomí.

Představte si energetický záznam života v dětství jako záznam na magnetofonovém pásku přehrávaném na klasickém kotoučovém magnetofonu. Je nutno najít na něm místo, kde je zaznamenán onen silně negativní krátkodobý či méně silný, zato dlouhodobě působící vzestup negativní energie. Jeho přítomnost v podvědomí nastartovává při určitých často nepatrných podnětech zvenčí prožívání strachu či úzkosti kdykoli v dospělém životě jedince. Prostě kulička vlítne k odtoku, přilne na něm a na čas ho ucpává.

Při likvidaci oné energie strachu, úzkosti či těžké deprese se vrátíme se spolu v čase bezpečně do chvíle, než tato energie do onoho záznamu na magnetofonovém pásku / čili do psychiky klienta / pronikla a spustila své dlouhodobé ničivé působení. / obr. 2 /

Poté, co jsme na příslušné místo v čase obrazně řečeno nastavili mazací a nahrávací hlavu magnetofonu, jednoduchou a velmi účinnou metodou založenou na mentální projekci s přímým zapojením pozitivní emoce vyvolané ve vlastním nitru tuto negativní energii ve zvoleném úseku přemažeme. Vše si klient zpracovává sám a vynulováním negativní energie příslušné trauma z života hladce mizí.

Tento postup vychází z pojetí klasické magie, která považuje psychické či fyzické nemoci lidské bytosti v inkarnaci jako důsledek nerovnováhy živlových energií v jednotlivých živlových obalech, které zahalují na nižších rovinách vibrací lidského ducha. Ona negativita byla v minulosti zapsána na rovině vědomí fyzického těla uvedením určité části živlových energií v auře člověka do nerovnováhy. Při nápravě tohoto nerovnovážného stavu prostě onu nerovnováhu vyrovnáme jednorázovým řízeným přísunem pozitivních energií.

Chci pro ty z vás, kdož se případně o tuto problematiku hlouběji zajímáte, ještě zdůraznit tři aspekty pojetí lidské bytosti v inkarnaci jako čistě energetického fenoménu, které jak při uplatnění této metody, tak i v běžném praktickém životě obecně brát v úvahu. .

První aspekt je možno vidět v tom, že z mého pohledu prakticky tyhle věci není třeba řešit vstupy do minulých životů. Podle mých poznatků o energetice člověka vstupují energie z minulých životů, ať již karmické či ty prostě jen ke zpracování, do tohoto života tady a teď právě prostřednictvím bloků a vytvářením energeticky nerovnovážných stavů v naší auře.

Ty bloky a nerovnovážné stavy nám obvykle udělí vlivy z našeho okolí, zejména nestandardní jednání blízkých osob / zejména pak rodičů / či je do nás vloží náhodné emocionálně silně konkrétní události mající svůj původ v životním plánu zakomponovaných a dětskou myslí silně emocionálně prožitých situacích ve vnějším světě. Lidé a krizové situace kolem nás jsou prostě branou, kterou nám dědictví našich vlastních minulých inkarnací přichází.

Druhým důležitým aspektem v souvislosti s výše popisovaným postupem zbavování se strachu a úzkosti je fakt, že z pohledu práce s klientem je na možnost jejich odstranění přemazáním energií uvedeným způsobem pohlížet tak, že vlastně žádná konkrétní minulost neexistuje. Přesvědčíte se totiž při téhle práci velmi brzy o tom, že ona nerovnováha energií v auře klienta absolutně nesouvisí s konkrétní událostí.

Pokud například zjistíte, že traumatizující událost z dětství v psychice klienta je v jeho podvědomí tak hluboce ponořena, že klient ji do svého vědomí nedokáže vyzvednout / nevzpomene si /, je možno vyvolat dokonale potřebnou mentální a emocionální pozitivitu k vyrovnání nerovnováhy v auře prožitím fiktivního silně pozitivně laděného příběhu, který se ve skutečnosti nestal. Při správné intenzitě a směru působení jsou výsledky naprosto srovnatelné, k vymizení strachu, úzkosti či deprese dochází stejně dokonale.

Třetím aspektem hodným pozornosti je to, že pokud tyto kroky chceme dělat v podvědomí, tj. vědomí fyzického těla klienta, nutně musí předcházet fáze zvládnutí lásky k sobě, jak jsem ji popisoval v předchozích textech. Pokud bychom se o totéž pokusili bez oné předběžné přípravy, jsme bez šance.

Prostě proto, že vědomí hmotného těla / ego / by vedeno nedůvěrou k duchu nespolupracovalo. Nebo lidověji řečeno, onen pejsek by vás, svého spolubydlícího ducha, obrazně řečeno při pokusu pronikat a pracovat ve sklepě jím obhospodařovaného společného domu kousl nejméně do lýtka, ne-li do podstatně citlivější partie těla. A o trvalém a rychlém pozitivním výsledku by jste si mohli nechat jen zdát.

Výsledky likvidace strachu, úzkostí a depresí jsou vynikající a trvalé a dosáhneme jich ihned, nejpozději během dvou tří dnů či týdne podle intenzity předmětného strachu.

Vzpomínám si na případ jedné ženy, které trpěla ve svých pětačtyřiceti po celý svůj život strachem z výšek. V dubnu loňského roku jsme onen strach z její psychiky vymazali. U ní se speciálně jednalo i velmi intenzívní krátkodobý prožitek, který se jí v průběhu práce vybavil v paměti a účinek zásahu byl prakticky okamžitý. Na jedné z přednášek někdy v září mi pak vyprávěla svůj příběh z dovolené. Manžel ji vzal do přístavu a povídá : jestli se už opravdu nebojíš, dokaž si to. Budeš lítat ! A lítala. Na křídle na laně za motorovým člunem. Ona, která po celý život bydlela jen v přízemí a podívat se z okna v prvním patře pro ni znamenal problém.

MNOHO LIDÍ PO LÉTA TRPÍ POD ANTIDEPRESIVY A VŮBEC NETUŠÍ,  ŽE ŘEŠENÍ JEJICH PROBLÉMU JE DOSLOVA NA DOSAH

Nedá mi to, abych se pro vaši představu nezmínil ještě o případu ženy, která ve svých čtyřiceti letech trpěla tím, že velmi nerada vycházela do společnosti. Uváděla jako problém, že cítí intenzívní negativní pocity, jakoby ve společnosti nebyla lidmi přijímána. Nedokázala se s tím vyrovnat a nutilo ji to zkracovat pobyt mezi lidmi na minimum a utíkat do samoty. To ji v běžném životě působilo značné potíže.

Vyloučili jsme jako zdroj potíží energetický vampýrismus a začali pracovat s jejím problémem jako se strachem. Věřte nebo nevěřte, impuls k dlouholetému trápení se v dospělosti jsme našli v prenatálním období, zhruba sedmý až osmý měsíc těhotenství matky. Silná negativní energetická anomálie se objevila již tam a poté pokračovala s klesající tendencí zhruba až do jejích třinácti let. Zbytková negativita ovlivňující nepříznivě její život gradovala ještě určitým stupněm zvýšené aktivity ve dvou obdobích dospělosti, podruhé právě v čase naší spolupráce v souvislosti s novým partnerským vztahem.

Události vedoucí v prenatálu k poškození její psychiky jediným silným a poté opakovanými výrony negativních energií se nám nepodařilo zjistit a tak jsme použili fiktivní ostře pozitivně laděný příběh. Bylo nutno přemazat energie tohoto prenatálního období a poté i období až do třinácti let věku. Tady jsme naráželi poměrně dlouho na vnitřní bariéru nízké schopnosti oné ženy v sobě vyvolat a následně prožívat pozitivní emoce ve vlastním nitru.

Tuto „sevřenost“ nitra bylo nutno nasazením vlastní vůle klientky s nezanedbatelnou energetickou podporou terapeuta překonat a dobrá věc se nakonec podařila. Trauma odeznělo a stav psychiky oné ženy se normalizoval. Později vyšlo v širší rodině najevo, co bylo té ženě dříve skryto. Její již zemřelá matka se pokusila svým těhotenstvím donutit muže, jejího pravého otce, aby odešel od stávající rodiny a začal žít s ní. Odmítnutí, kterého se jí dostalo v době těhotenství, se projevilo jako podvědomé a zřejmě zčásti i vědomé odmítání budoucího dítěte. Určitá energetická dispozice pohledu na dívku jako na nechtěné dítě u matky zřejmě přetrvávala celé dětství do oněch jejích třinácti let. Tyto postoje rodičů a zejména matky se hluboce ukotvily v psychice dítěte a v dospělosti vedly k prožívání stále opakovaných pocitů, že je světem kolem nepřijímána.

Jistě uznáte, že pětadvacetileté utrpení v dospělosti kvůli mentálnímu a citovému pochybení vlastních rodičů v době, kdy ještě nejsem pořádně na světě, to je pořádná síla.

O existenci karmického zatížení oné ženy tady nebylo naprosto pochyb. Jinak by se tahle energetická nerovnováha v jejím životě neobjevila. K řešení onoho problému bylo proto nejdříve nutno řešit tuto karmu. O tom, kdy a jak je to možné udělat, si řekneme více v závěru našeho seriálu.

Zatím jsem se nesetkal s dlouhodobým a opakovaně prožívaným strachem z čehokoliv, který se tímto způsobem nedá odstranit. Je to umožněno vždy, když se podaří uvolnit totální blokádu vlastních vnitřních pozitivních emocí, které je bohužel nám lidem nyní existujícím ve služebním poměru člověka této Země naordinován okolím plným negativity prakticky již v prenatálu. Je to o vůli a touze kohokoli z nás překonat sám sebe a vytrvat.

www.matrix-2001.cz

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s