Pavel Karpeta: Existují dvě cesty vedoucí k pochopení dění v naší pozemské realitě (6/7)

V textech 01 až 05 mého seriálu jsme si ukázali obecně platné cesty, kterými můžeme dosáhnout výrazné hladiny vnitřních změn v nastavení psychiky konkrétního člověka. Zájemce o rekonstrukci vlastní psychiky začal mít rád sám sebe, svůj život i ostatní kolem sebe, chrání si své životní energie a stabilizuje ve své auře Světlo. To mu umožní postupné pročištění vnitřních orgánů těla prostřednictvím části energií světelného spektra, které si jeho stále více se otevírající čakry vtahují do sebe.

Žije také mnohem vyrovnaněji, m.j. proto, se z jeho prožívání vytratil rozpor obou jeho duálních částí, ducha a ega, a má dostatek energie. A je schopen předcházet stavům emocionálního napětí a zbavil se již z velké části obtížných strachů, úzkostí a depresí na rovině emocionální. Stále však nezvládá určitá dění na rovině mentální.

Takže před námi je ještě jedna rozsáhlá a nesmírně důležitá oblast lidské psychiky, která vyžaduje rekonstrukci. Teprve její zpracování kompletuje onu vnitřní změnu tak, aby byla funkční ve všech oblastech života. Je nutno se podívat do vlastního nitra a vyhledat v něm případy existence obtížných mentálních vzorců, které jsou z hlediska naší nakročené cesty ke znovuzrození v duchu v pozemském těle stále ještě tím, čím jsou potápěči nezanedbatelné zbytky olověné zátěže.

Tyto obtížné mentální vzorce jsou u každého z nás vysoce individuálně strukturovanou záležitostí. Jedná se o energie, které k nám dolétají z minulých životů, kde zůstaly nezpracovány. V životě tomto do nás, jak už bylo dříve řečeno, vstupují skrze prožití si stresujících okamžiků z jednání nám blízkých lidí či určitých událostí v našem okolí v raném i pozdějším dětství, případně opakovaně v kritických okamžicích našeho dospělého života. .

Tyto energie představují nerovnováhu vnesenou výše uvedenými podněty do energií živlových obalů určitého spojitého spektra vibrací živlových energií části naší duše, kterou nazvěme mentálním tělem. Jsou v ní do jisté míry cizím prvkem a naším úkolem v této inkarnaci uvědomit si jejich existenci, najít je a vlastní prací na sobě je uvést do rovnováhy.

Dovolte mi pár slov na vysvětlenou k úloze rodičů, kterou sehrávají v našem životě. Mé poznámky k jejich úloze v našem dětství kdekoli v mých textech nejsou návodem k tomu, abychom je dodatečně přestali mít rádi za vše nepříliš dobré, co do našeho života vnesli. Zejména vy starší si jistě spolu se mnou uvědomujete, že i my máme vůči vlastním potomkům hodně másla na hlavě. Vysvětleme si princip, proč k onomu rozporu mezi rodičovskou láskou a skutečným působením na dětskou psychiku dochází. / obr.1 /

Z logiky mého výkladu v předchozích textech je zřejmé, že v prvních letech po narození je dětská duše plně pod vlivem programů ducha. Lidské ego je v maličkém dětském tělíčku ještě v zárodečném stadiu a teprve pozvolna vyrůstá. Jako rodiče jistě znáte okamžik, ke kterém vaše dítě přejde od tvrzení „Kája papala“ k suverénnímu prohlášení „já jsem papala“. Když se vám to stane poprvé, máte to štěstí, že jste byli u prvního samostatného projevu vědomí těla / ega / vašeho dítěte.

Vědomí fyzického těla / ego / pak sílí a roste a své dospělosti dosahuje ve chvíli, kdy dítě či již mladý člověk dosáhne plné pohlavní zralosti. Ego dozrává a hlásí se o svoji roli při řízení vašeho „denního vědomí“. Tedy o svůj podíl na řízení vědomí duše a proto vás, jakými tady na zemi jste. Jeho působení na vaše chování a jednání v běžném životě je dále posilováno okolním světem, který dnes plně podporuje právě vaše ego. Pozice ducha v duši slábne a slábne a mladý člověk se takzvaně „noří“ do ega.

Tento proces je zcela zákonitý a souvisí s nutností vybojovat své místo ve světě, založit rodinu, uživit ji a prostě dělat vše to, co tvoří život člověka zde na Zemi. Méně zákonitá je hloubka tohoto ponoření, která je dnes daleko nejhlubší v historii mnoha tisíc let existence lidstva páté rasy. Samotný rozsah ponoření do hmoty je jinak přísně individuální a opět závisí na onom „filtru“, který si s sebou z minulých životů s sebou přinášíme.

Člověk v mládí cítí potřebu zařadit se do proudu ostatních, identifikovat se s tím či oním, být prostě „in“, přijímat symboly z okolního hmotného světa, žít hmotným světem a hmotu užívat. Teprve s lety někde po třicítce či až čtyřicítce, když děti vypadnou z hnízda a jsme životem v hmotě dostatečně zasyceni, se vracíme k problémům, které před nás nastoluje náš duch. A vydáváme se cestou hledání smyslu svého života a dění tady na zemi. Ne však všichni. Většina z nás stárne, žije vzpomínkami na minulost svého mládí a jen obtížně se smiřuje s přibývajícími lety a dožívá v naprostém zajetí ega.

A tak se stane, že právě v okamžiku svého nejhlubšího ponoření do vlivu ega generace o něco starší plodí a rodí tu generaci nejmladší. Rodiče ve fázi hlubokého ponoření do svého ega se setkávají se svými dětmi žijícími nejdříve zcela a později ještě převážně energiemi svého ducha. Jemňounké a později jemné dětské se drsně setkává s hrubým dospěláckým a je zákonitě zraňováno. A to generaci od generace více v závislosti na tom, jak naši učitelé a škola jako taková bude pro tuto společnost vychovávat sice občas i inteligentní, ale duchovně absolutně nepolíbené občany s mnohdy nijak nekultivovanými egy.

Sleduji dnešní vládu s jejími programy škrtů. Je pro dnešní mocné charakteristické, že se rozhodují ubrat peníze těm, kdož je tradičně drží nad vodou, tj. policistům a vojákům, a přidávají prostředky do školní manipulace s dušemi lidí nejmladší generace. Je tady znát vliv skutečně silných hráčů na politickém a mocenském nebi za oceánem, kteří už tak docela nevěří klasickým a osvědčeným mocenským nástrojům a už dlouhá léta sázejí na stále větší retardaci psychiky nejmladší generace ve prospěch nevědomosti o sobě samých, o tom kým jsou a čím je tenhle život zde na Zemi.

Systém vzdělávání u nás propagací materialistického a egoistického přístupu k životu paradoxně pokračuje přesně tam, kde postupně ve velkém selhávají církve. Je to opět onom vražení klínu mezi obě části naší duální podstaty, jak jsem se o ní už několikráte ve svých textech zmínil. Tentokráte z opačné strany.

Lépe placení učitelé pod dokonalejší kontrolou státní moci mají dokončit přeměnu dospívající mládeže v nemyslící stádo na konzumu a masové propagandě závislých jedinců. Dění v sektoru západní civilizace směřuje k tomu, že se zde nastartovává generační rozkol společnosti tak, aby bylo možno v budoucnu kdykoli za pomoci masmédií a vhodných cílených propagandistických triků využít mladých lidí bez životních zkušeností proti zbytku společnosti, která se stále více bude probouzet z iluzí o hmotném dostatku a demokracii západního typu.

Amerikanizace našeho školství intenzívně pokračuje. Nepochybuji o tom, že brzy i u nás na školách padnou první výstřely. Kdo z nás si myslí, že metody čínské kulturní revoluce nebudou v krajní nouzi využity tajnými službami „demokraticky“ zvolených parlamentů a vlád k zachování mocenských pozic, bude jednou překvapen.

Takže neodsuzujte své rodiče a nesuďte ani sebe. Oni i vy jste až do chvíle, kdy jste / a pokud jste / nastoupili úzkou cestu dovnitř sebe ke změně svého nitra, byli obětí cílené dezinformace a manipulace tisíce let trvajícího a propracovaného systému nadvlády nad tímto světem a vámi. Odpusťte proto jim i sobě a rozhodněte se skrze vnitřní změnu na úzké cestě se stát jinými. Ještě dnes můžete mnohé napravit. Protože vaše děti jsou na vás dosud napojeny psychickou pupeční šňůrou a vaše změny zaregistrují a budou na ně příznivě reagovat. V mnohém jim můžete pomoci stát se svobodnými spolu s vámi.

VLASTNÍ VNITŘNÍ ZMĚNOU ZMĚNÍTE I TY KOLEM VÁS

Mám-li být upřímný až po krajní mez, kterou někteří z vás snad jsou ochotni tolerovat, musím říci : zbavte se strachu, obav a depresí. Zbavte strachu, obav a depresí své vědomí těla / ego / a převezměte láskou svého ducha vedení nad svým pozemským bytím. Pak se stanete nemanipulovatelnými a sami sebou. Možná vás ti mocní ukřižují, upálí, nechají umřít hlady či jinak zneškodní vaše fyzické tělo. Ale pro vás se stane podstatným, že vaše vědomí ducha vám dá jistotu v tom, že jste nesmrtelnými bytostmi ponořenými do smrtelného těla. Není lépe se s láskou rozloučit se svým pejskem a ztratit své tělo než padnou svou duší dále do nízkých vibrací, jak o to někteří na této zemi usilují ? Kde se pak pád vaší nesmrtelné duše zastaví ?

Pojďme dále k práci s nerovnovážnými stavy živlových energií mentálního jemnohmotného těla, na které se dívejte spolu s emocionálním tělem jako na nedílnou součást vybavení vaší duše.

Jistě jste již obecně i z mých textů přijali jako fakt, že negativní energie mají mnohem a mnohem nižší vibrace než energie pozitivní. Přijměte proto prosím jako předpoklad, že „báze“ těchto negativních energií je ponořena mimo dosah vašeho tzv. „denního vědomí“ do vědomí fyzického těla / ego = pejsek = podvědomí /. Což ovšem nevylučuje, aby někteří z nás, kteří si již zvykli občas nahlížet do svého nitra, si i na úrovni „denního vědomí“ nebyli částečně nebo úplně existence negativních energií v sobě vědomi.

A právě z podvědomí, aniž to naprostá většina lidí vůbec tuší, tyto nesprávné a pro váš život mnohdy zničující mentální vzorce ovlivňují vaše postoje jako člověka k sobě samému, k životu, světu i k lidem ve vašem okolí. Běžný člověk obvykle tyto vzorce vnímá jako nedílnou součást sebe sama a ze zvyku je přijímá se vším všudy. Myslí, cítí a jedná z nich, aniž by si byl vědom toho, že je jimi zotročen a mnohdy zbaven svobody. Dokonce se těmito nesprávnými mentálními vzorci občas holedbá a jakýkoli odkaz na možnou změnu odmítá. Pokud slyšíte někoho říkat něco o tom, že on už je takový a nedá se s tím nic dělat, jde právě o tento případ.

Právě o tom hovořím v předešlém textu, když upozorňuji na to, že určité informace podávané lidem, jejichž úroveň vibrací vědomí nedosahuje jisté hraniční výše, vyvolávají v jejich nitru stresovou rekci.  Jejich ego jakoukoliv možnou změnu vnímá jako násilí na sobě samém a svým výrazně většinovým vlivem velí „dennímu vědomí“, aby nic podobného nepřipustilo.

Proto my, kdož jsme své ego již svojí láskou učinili svým spojencem, před zahájením vyhledávání negativních energií ve vlastním podvědomí na to naše ego / pejska / upozorníme a vysvětlíme mu, jak je to pro něj i pro nás jako ducha dobré a jak se nám oběma uleví. Není od věci mu i zdůraznit, že o to lépe a více mu, nezatíženi již tím špatným ve sklepě vašeho společného domu, budeme moci dát svoji lásku a zajistit pro něj i pro sebe lepší budoucnost v tomto světě. Že je to právě mentální negativita v jeho vlastním podvědomí, která nám oběma, jako duchu i tělu, přitahuje negativní věci z našeho hmotného okolí. A že nahradíme-li ji pozitivitou, přitáhneme si postupně s jistotou i z okolního světa pro sebe to pozitivní.

Bylo to právě vaše ego, váš pejsek, který si do sklepa vašeho společného domu nanosil a zahrabal kostičky toho, co v dětství nemohl skousnout a co pozřít / a tedy vyrovnat se s tím / bylo zřetelně nad jeho síly. Copak může pěti šestileté dítě říct svému rodiči : hele, tohle či tohle od tebe není fér, tohle mně hrozně bolí, tohle mně děsí, já ti tu na to kašlu, jdu si vydělat do fabriky a stěhuji se od tebe pryč ?! Všechny tyto kosti a kostičky těžkých zážitků a často přímo zranění, kterým bylo naše vyvíjející se vědomí ega ze strany rodičů a okolí vystaveno, se derou v dospělosti na povrch a pěkně znečišťují prostředí našeho domu, ve kterém oba / duch i ego / žijeme. A právě proto se náš duch dosud bránil se dění tady na Zemi naplno zúčastnit.

Dnes jsme dospělí, rozhodněme se tedy s tím udělat pořádek ! Pokud řeknete ano, pak si vytipujeme jednotlivé tematické okruhy / košíky /, do nichž budeme zjištěné negativní energie / zahrabané kostičky / přidělovat / házet /. A soustředíme se na tyto okruhy :

Oblast A/ negativní energie ve vztahu k tomu, co lidé z okolí našemu pejskovi vnutili, aby si o sobě myslel, o tom, kým je, jaký je, co neumí, čemu nevěří a naopak co považuje za samozřejmé a sobě vlastní. Bude to prostě o vašem základním podvědomém vztahu k vaší psychice a pohledu na sebe, svět a lidi kolem.

Oblast B/ negativní energie ve vztahu k tomu, co lidé z okolí našemu pejskovi vnutili, aby si myslel o tom, jak vypadá jeho tělo, jak si ho má cenit a jak je vnímají pejskové kolem. Také o tom, co umí, co dokáže či nedokáže ve fyzickém světě, čím je omezen nebo co je jeho předností. Tohle bude o vašem vztahu k vlastnímu tělu, jeho vzhledu, váze či nadváze, o přijímání či nepřijímání vašeho těla okolím opačného pohlaví.

Oblast C/ negativní energie ve vztahu k tomu, co si náš pejsek myslí o opačném pohlaví, o svých představách o sobě i vhodném protějšku, vlastních slabinách i přednostech v partnerských vztazích i o tom, jaké jsou obecně vztahy k lidem ve vašem okolí.

Oblast D/ negativní energie ve vztahu k tomu, co si náš pejsek myslí o svém postavení ve společnosti, o práci, kterou vykonává, o možnostech, které se mu nabízejí či které má, jak snáší v souvislosti se svou prací to či ono a ostatní ega / pejsky /, se kterými spolupracuje

Oblast E/ negativní energie ve vztahu k tomu, co si náš pejsek myslí o své schopnosti či neschopnosti vydělat a udržet peníze, o štěstí či neštěstí v přístupu k nim a o tom, kde a jak má nastaveny penězovody vedoucí do vašeho společného domu

Jistě jste si všimli, že úmyslně formuluji uvedené oblasti i s rizikem určité nižší přesnosti z pozice onoho pejska, který je také námi. Ne náhodou chci opět zdůraznit, že veškeré potíže v nás má opět naše ego / pejsek / a ujišťuji vás, že je zvládne jen s plnou pomocí vás jako ducha. Takže vaše láska k sobě je prvním předpokladem pro to, abychom mohli začít.

Přibližme si v řadě prvé metodu práce. Jistě nečekáte podrobný popis. Ten by vám byl zpracován vaší myslí stejně k ničemu, podobně jako v mnoha případech jsou z dlouhodobého hlediska k ničemu tzv. pozitivní autosugesce, afirmace aj. Klíčem jako u všeho, co se týká vědomí těla, je totiž nejen nastartování změny v mysli, ale i její hluboké prožití si na emocionální úrovni vědomí těla. A to je pro naprostou většinu u dnes žijících lidí skutečný problém, který si právě při téhle práci naplno uvědomíte a který proto musíme spolu pomalu a cílevědomě rozdýchávat.

Nejdříve tedy ony energie vyhledáme. Obecně platí, že je formulujeme krátkými negativně znějícími souslovími nebo větami, u nichž se snažíme o to, aby pokud možno tuto energii věrně vystihly.

Podívejme se třeba na výraz v uvozovkách znějící takto : „nejsem dost dobrý/á/“. Takto formulovaná energie patří do okruhu „A“ a ještě jsem se ve své praxi nesetkal s nikým, kdo by ji ve svém podvědomí neměl. A to včetně mne samotného dříve.

Energii kvantitativně vyhodnocujeme číselně jako ostatně všechny ostatní v rozmezí od nuly do stovky. Hodnoty do třiceti považujeme za zanedbatelné. Hodnoty mezi čtyřiceti a sedmdesáti jsou běžné a hodnoty nad osmdesát jsou silně nadlimitní a přímo volají po řešení.

Podle mých zkušeností jsou to právě energie nad hodnotu padesát, které z podvědomí člověka do jeho „denního vědomí“ duše již částečně pronikají. Hodnoty nad osmdesát si člověk již plně uvědomuje i na úrovni „denního vědomí“ a snaží se s nimi něco udělat. V naprosté většině případů po mnoho let neúspěšně. Tady hraje klíčovou roli fakt, že naše okolí nastavuje, jak známo, zrcadlo nedostatkům našeho nitra a proto člověk třeba právě s nadlimitní přítomnosti energie „nejsem dost dobrý/á/“ je prakticky denně konfrontován s událostmi ve vnějším světě, které ho dále a znova přesvědčují o tom, že skutečně „není dost dobrý/á/“. Tato opakovaná zranění pak člověk nemá sílu bez přijetí cesty vnitřní změny zpracovat a překonat.

Řekněme si na příkladu energie „nejsem dost dobrý/á/“ něco o tom, jak tyhle energie do našeho podvědomí pronikají. Představte si, že jste malá holčička a je vám právě pět let. Je narozeninový večer a k pohlazení, dárku a dortíku od milujících rodičů se vám dostane i ujištění, že vás mají rádi, jsou šťastni, že vás mají a že věří, že jako už velká holčička budete samostatná a budete svým rodičům ve všem oporou. A vy, to milované dítě svých rodičů, si ráno po probuzení na jejich slova vzpomenete ve chvíli, kdy maminka na chvíli někam odběhne od nádobí. A popadnete utěrku a ve snaze naplnit přání rodičů ze včerejšího dne uchopíte první hrníček, který vám přijde do ruky s tím, že ho utřete, aby jste mamince pomohla. A vaše nešikovná ručička ho v přemíře snahy upustí.

Jistě si dovedete z vlastní zkušenosti představit, jak smutně a vyčítavě se zatváří maminka, když zjistí, že už není na světě jeden z páru hrníčků, který si s tatínkem přivezli ze svatební cesty. Pokud to samozřejmě nedopadne ještě trochu jinak a pro vás ještě o něco hůř. Včerejší nádherný pocit je pryč a vás zalije intenzívní pocit, že nejste dost dobrá, protože jinak by jste hrníček nerozbila a maminka by se na vás nemusela zlobit.

Nemusel či nemusela se zlobit. Ano, o tom to je. Kolikráte za naše dětství se dočkáme této zkušenosti. A mnohdy i nezaviněně, kdy nás zasáhne navíc i pocit křivdy. A aby náš stále rostoucí pejsek mohl s pejsky svých rodičů dále žít a je milovat, nosí si kostičky obtížných pocitů, že není pro své nejbližší dost dobrý, do sklepa společného domu a tam je zahrabává. Jde jen o to, kolikráte do své dospělosti s nimi onen sklep navštíví a jak velkou hromadu v tom vašem sklepě / podvědomí / nakonec představují. Pejsci ve vašem okolí v dospělosti ve snaze se k nim dohrabat vás atakují a nedají vám na ně zapomenout.

A tak je to se všemi energiemi. Podívejme se na krátký přehled těch nejdůležitějších, které jsou obvykle do jisté míry problémem každého z nás. Uveďme si také, porušením rovnováhy kterého živlu jsou v nás ukotveny. Zde jsou opět rozděleny do oněch pěti oblastí :

Oblast A/ podvědomé energie o sobě, jaký jsem, vlastní psychika

nevěřím si / oheň /, nejsem dost dobrý/á/ / vzduch /, nikdy nic nedotáhnu do konce / země /, nemám v životě štěstí / voda /, nikdy nebudu mít štěstí / voda /, lidé kolem mne nepřijímají / země /, musím respektovat mínění jiných lidí / vzduch / , musím všem pomáhat / vzduch /, jsem k ničemu / vzduch / aj.

Oblast B/ podvědomé energie o sobě, jaký jsem, vlastní tělo

jsem tlustá / vzduch /, nemohu se smířit se svým tělem / vzduch / nikdy nezhubnu / vzduch /, nejsem hezký/á/ / vzduch /, nelíbím se mužům – ženám / vzduch /, nikdy se mi nepodaří najít partnera / vzduch / aj.

Oblast C/ podvědomé energie ve vztahu k opačnému pohlaví, k partnerskému soužití

rovnovážný vztah mezi mužem a ženou neexistuje / voda /, muži se ženami manipulují / oheň /, muži jsou agresivní / oheň /, nemohu se partnerovi otevřít, abych nebyla zraněna / vzduch /, musím mít ve vztahu jistotu za každou cenu / voda / aj.

Oblast D/ podvědomé energie v oblasti práce, zaměstnání

práce mne neuspokojuje / země /, svoji práci nezvládám / vzduch /, práce je poslední způsob, jak získat peníze / vzduch /, nedokáži se na práci soustředit / vzduch /, lidi v práci nesnáším / vzduch /, nesnáším svého šéfa / voda / aj.

Oblast E/ podvědomé energie v oblasti peněz, jejich přijímání a užití

peníze jsou od ďábla / voda /, peníze jsou špatné / voda /, nikdy nebudu potřebovat peníze / voda /, nedokážu peníze vydělat / voda /, nikdy nebudu mít dost peněz / vzduch /, nedokážu peníze udržet / vzduch /, nemám štěstí na peníze / vzduch / aj.

Při identifikaci negativních postojů uložených v podvědomí vycházím vždy z vlastní dlouholeté zkušenosti obecně platných schémat, které bývají v současnosti běžně součástí vybavení podvědomí každého z nás. Dále pak s klientem vyhledáváme ty, které jsou pro něj specifické a které vytypováváme na základě vžitých dlouhodobě zastávaných postojů k sobě, světu a lidem v okolí klientem Ideálním zdrojem pro identifikaci těchto chybných energií je zkoumání konkrétních životních postojů rodičů, prarodičů a jiných lidí z okolí klienta tak, jak si je pamatuje z dětství a svého směřování k dospělosti.

Samotná práce je pak vedena opět mentálním soustředěním a konkrétní detaily nejsou částí tohoto textu. Je rozdělena na několik fází, ve kterých zasahujeme určité rozdílné vibrační roviny energií v auře klienta a měníme je k jeho prospěchu. A je nutno poznamenat, že je pro klienta někdy dosti vyčerpávající.

V první řadě použitím jistého typu fiktivního mentálně prožívaného příběhu umožníme klientovi se hluboce ponořit do vlastního nitra a otevřít vnitřní komunikaci mezi sebou samým a oněmi negativními energiemi, které si pro tento případ jistým způsobem personifikujeme. Přímým aktivním účastníkem v našem příběhu je jak duch, tak klientovo ego, každé ve své specifické roli. Duch i ego si vytypované chybné energetické vzorce ve vzájemné spolupráci přiznají a přijmou je jako fakt, se kterým se chtějí svobodně vyrovnat. Poté je společně osloví a proberou s nimi příčiny vedoucí k nespokojenosti s daným stavem jejich přítomnosti ve svém životě a razantně naformulují postoj vedoucí k odmítnutí spolupráce s nimi pro další časovou linii svého duálního bytí.

Myšlení a cítění klienta a obou jeho duálních částí musí být vědomě dokonale soustředěno jednak na sílu a razanci tohoto odmítnutí, jednak na emocionální projev radosti z faktu tohoto odmítnutí. Negativní energie s využitím určitých jednouchých prvků živlové magie pak fixujeme za jisté nosné medium a odvedeme mimo auru klienta. V této fázi ego klienta pomocí vědomé spolupráce vlastního ducha dostane příležitost díky intenzívně prožívaným pozitivním emocím přestat se dříve ve svém podvědomí existujících negativních energií bát a je mu umožněno, aby jim samo dalo jasně a zřetelně najevo, že už nikdy s nimi nechce mít nic společného.

V další fázi je nutno na místo energií nežádoucích starých a strnulých mentálních vzorců, které byly předtím odvedeny, dynamicky vnést do podvědomí se souhlasem vědomí těla / ega / energie strukturních mentálních vzorců nových, vysoce pozitivně formulovaných, které dalšímu duálnímu bytí klienta dokonale vyhovují. I zde se proto klient podobným způsobem opět hluboce ponoří do svého nitra za pomoci vhodně zvoleného vysoce pozitivně laděného fiktivního příběhu obou svých „Já“ a „já“. Klíčovým prvkem této fáze mentální operace je intenzívní vizualizace přijetí oněch nově formulovaných pozitivních strukturních mentálních vzorců svojí myslí spojené s hluboce prožitou radostnou pozitivní emocí na úrovni fyzického těla / ega / z tohoto přijetí.

Tyto žádoucí mentální vzorce jsou případ od případu formulovány do podoby pozitivně znějících vět a souvětí a jsou vsazeny do podvědomí, tedy vědomí fyzického těla. Jako příklad si uveďme například odvedení dvou negativně laděných strukturních energií klientova nitra označených jako „nevěřím si“ a „nejsem dost dobrý/á/“ a jejich nahrazení pozitivně laděným „jsem skvělý/á/ a věřím si“.

Nejdůležitější třetí částí práce při přijetí vnitřní změny jsou chvíle, kdy klient určitým způsobem systematicky pracuje na intenzívním zesilování pozitivních energií nových vzorců vsazených do svého podvědomí na úrovni svého „denního vědomí“ duše. Volíme formu každodenní pravidelné rozmluvy ducha s egem o prospěšnosti a významu uskutečněných změn převážně vedených z pozice ducha. I zde opět odvádí hlavní práci vysoce emotivní opakované a radostné prožívání oné změny na úrovni fyzického těla / ega /. Zapojení emocí je klíčové a nikdy se vám je nepodaří prožít v potřebném rozsahu, pokud vaše nitro nebude harmonizováno dříve vzájemnou láskou těch dvou skutečných bytostí ve vás.

V běžné denní praxi se klient pak naučí v kratičkém čase dokonale identifikovat okamžik, kdy se již zpracované a odvedené negativní energie pokouší proniknout opět do jeho vědomí. A dokáže jim nejdříve s určitým zpožděním a později pak téměř současně s jejím objevením říci kdykoliv ve svém nitru rázné a nekompromisní ne. V další fázi se tyto negativní energie prostě přestávají nabízet a vzdají svoji snahu do našeho vědomí pronikat.

Pozitivní energie je nutno formulovat jednoznačně a razantně. Například energii „nemohu se partnerovi otevřít, abych nebyla zraněna“ patřící do bloku „C“ po jejím vymazání nahradíme zápisem „ jsem skvělý/á/ a věřím si a proto naprosto nemám žádný problém s tím, abych svému partnerovi jasně a zřetelně kdykoli dala na vědomí to, co považuji pro sebe a kvalitu našeho vztahu za potřebné… máme se s / doplňte si jméno pejska = ega = oslovení vlastního hmotného „já“ / rády a absolutně nepochybujeme o tom, že dohromady jsme tak silné a odolné, že bez problémů zvládneme spolu jakoukoliv partnerovu reakci s lehkým nadhledem, vlídným úsměvem a v naprosté pohodě…“

Tuto energii po mentálním zapsání do podvědomí nějakou dobu denně probíráte s vaším hmotným „já“ jako se samostatnou bytostí a opět dbáte o pokud možno maximální prožívání pozitivních emocí vědomí těla / ega / z toho, že se tohle žádoucí nastavení vašeho nitra stalo již skutečností. Tak tuto ideální pozici ke změně postojů v partnerských vztazích v sobě upevňujete a změnu prohlubujete.

Již po dvou týdnech, někdy dříve, někdy o málo později, se začínáte ve smyslu těchto pozitivních energií tak na úrovni duše vnitřně vnímat a po několika týdnech poznáte, že v podobné situaci, při níž jste v minulosti pravidelně a pokaždé stejně vyhořeli, se zachováte již více či méně v souladu s tím, co jste do své psychiky vložili. Tuto změnu si radostně uvědomujete a radost z toho ve vás tento nový postoj v dané věci dále stabilizuje. Proměna vašeho chování a přístupu k sobě a okolí v daném spektru energií je tak postupně dokonána.

Vždy svým klientům zdůrazňují fakt, že kultivace vlastního nitra musí být podobně jako záhon růží vysazený na vlastní vnitřní zahrádce pravidelně ošetřován. Plevelné struktury, se kterými se zvenčí v průběhu svých dní tady na Zemi stále setkáváme, mají po čase snahu v nás to nové zadusit. A je třeba onen záhon od nich občas vědomě pročistit způsobem, který vám doporučím a který „plevel“ beze zbytku odstraní.

Chcete podobným způsobem změnit svůj pohled na sebe sama, na život, svět i lidi kolem vás ? Chcete prožívat zcela jinak své všední dny ve všech klíčových oblastech svého života a žít naplněni pozitivními energiemi bez ohledu na to, co se do vás snaží vtlačit vaše okolí ? Chcete se stát konečně těmi, kdož si sami tvoří svůj život a formují si ho podle vlastních představ ?

POKUD ANO, PAK DOVOLTE MI OTÁZKU :
CO VÁM V TOM VLASTNĚ BRÁNÍ ? .

Moje odpověď zní na tuto otázku zní : nic, naprosto nic. Jen vy sami, pokud nepochopíte, že jste nikdy jste nebyli pravdě o sobě a svém životě blíže než ve chvíli, kdy vezmete tímto způsobem své bytí zde do svých vlastních rukou. .

Uveďme si některé typické případy, kdy změna psychiky výrazně ovlivnila život některých z nás :

Dobře si vzpomínám na případ mladé ženy, u které šlo o problém neschopnosti vystoupit se svým názorem před kolektivem jiných lidí. Poznamenávalo ji to velmi negativně v zaměstnání u zahraniční firmy v oboru reklamy, kde byly součástí pracovního procesu pravidelné brífinky za účasti šéfa oddělení, na nichž zaměstnanci předkládali své návrhy. Klientka byla nesmírně kreativní a ve své práci úspěšná a proto jí tento nedostatek byl promíjen. Ji samotnou však velmi trápil a ubíral jí na sebevědomí.

Jako obvykle za touto vadou na kráse její psychiky stálo působení rodičů, v tomto případě otce. Byla jedináčkem a od útlého věku jí bylo dáváno najevo, že měla být chlapec. Otec se s tím, že se od své ženy a její matky nedočkal syna, nikdy nevyrovnal a manželství rodičů se někdy kolem jejích patnácti let rozpadlo. V hlavní roli pachatele vystupovala vedle ještě řady jiných energií ta, kterou jsme spolu objevili a zachytili jako energii vyjádřenou slovy : „musím mlčet, protože blbě kecám, stejně je to k ničemu“.

Tvrzením tohoto typu dívenku podle rozboru energií v dětství častoval její vlastní otec, kdykoli se pokusila nějak před ním, lidmi v rodině či jinde na veřejnosti projevit. Pravděpodobně si na dívence vybíjel trauma z neuspokojivého vývoje manželského vztahu či s přijímáním ženských energií vůbec. Když vám to milující rodič vtlouká do hlavy po celou dobu vzájemného soužití, dostane se vám to prostě natolik pod kůží, že bez určitého pochopení a vhledu do situace tím můžete trpět až do chvíle, kdy odejdete z tohoto světa sešlostí věkem.

Trauma z jeho přístupu bylo v tomto případě zakořeněno opravdu hluboce. Projevilo se to na obtížích, které mladá žena měla při aktu vyvolávání vnitřní radosti z toho, když si vkládala do svého podvědomí náhradní opačnou variantu „jsem skvělá, věřím si, dokážu vyslovit kdykoli a kdekoli naprosto bez problémů svůj názor na cokoli, protože vím, že lidé můj názor s radostí přijímají a mají mne rádi“.

Přesto po absolvování základních nutných kroků na cestě do svého nitra trvalo jen asi tři týdny do chvíle, kdy klientka na těchto poradách začala postupně samostatně vystupovat a do dvou měsíců byla kdekoliv ve společnosti poměrně suverénní.

Vynikající výsledky zaznamenávám opakovaně při zpracovávání již jednou výše zmíněné energie typu „nesmím se partnerovi otevřít, abych nebyla zraněna“. Vzpomínám na případ asi padesátileté paní, která ke mně dorazila po dvou manželstvích a dvou krátkých neuspokojivých vztazích. Jsem tady, pípla, a chci se změnit. Nechci ještě zůstat docela sama. A po vašich přednáškách, na které pravidelně chodím, jsem pochopila, že všichni muži mého života byli ze stejného pytle. Jakoby vypadli z oka mému tátovi, který mojí matce tady nikdy žádnou radost neudělal. Chci se změnit, abych si přitáhla na zbytek života konečně lepšího partnera.

Pracovali jsme na lásce k sobě, ochraně energií, zvládnutí emocí a vymazávali poměrně silný strach z vody. Byla tam i nějaká drobná karma k její ještě žijící mamince a pak jsme se dostali vedle jiného i k likvidaci výše uvedené energie „nesmím se partnerovi otevřít, abych nebyla zraněna“. Právě ze záznamu z tohoto případu jsem někde v předchozích odstavcích použil ono pozitivní tvrzení vštěpované do jejího podvědomí, které znělo : „jsem skvělá a věřím si a proto naprosto nemám žádný problém s tím, abych svému partnerovi jasně a zřetelně kdykoli dala na vědomí to, co považuji za potřebné…“.

Paní se cítila po skončení práce velmi dobře a odešla v pohodě dále žít. Když jsme se po roce potkali na přednášce, svěřila se mi na otázku, zda si se již žádoucích partner objevil, nějak takto : víte, abych pravdu řekla, zatím ne… ale nějak mi to ani nevadí… od té doby co se máme / s egem – pejskem – vědomím fyzického těla / rády, je moje potřeba lásky tak nějak z větší části naplněna a já už nechci šáhnout jako kdysi po tom, kdo se zrovna nabídne a je prostě jenom poblíž… radši si počkám, až ucítím, že je to ten pravý… prostě muž, od kterého nebudu muset zase za rok utíkat… tak nějak cítím, že už to dokážu rozpoznat…

jo, a k tomu otevírání se v partnerském vztahu, řekla ta paní, to funguje skvěle… dříve jsem ani na kafe s žádným mužem nezašla, protože jsem se bála dalšího zklamání… dnes už neváhám a třeba sama toho, který mne zajímá, k setkání vyzvu… a když poznám, že to není o tom, co zrovna hledám, nemám problém to udržet v linii kamarádství nebo ukončit… prostě mám pocit, že si svůj život řídím celkem jak sama chci…“

A co tenhle příběh ?

Paní, asi třicet pět let, tři děti jako stupínky, vysokoškolačka, rozvedená, s mužem na útěku od rodiny, který neplatí na děti. Pracuje jako pokladní v supermarketu, kde jí byly vytvořeny podmínky pro to, aby mohla mít své děti jakž takž pod dohledem. Bere směny navíc, aby je i sebe uživila. Byla hodně zoufalá a našla si čas na práci se mnou. Peníze v takovém případě nehrají roli. Zvládli jsme spolu celých pět lekcí a jí se hodně ulevilo. Mnohé zapadalo do souvislostí, mnohé se vyjasnilo a především se vytratila její neskutečné neláska k sobě a pohrdání sebou za zpackaný život. Pochopila, že je to jen krize na cestě a stále více cítila sílu tu svoji cestu projít a zvládnout.

Zprvu ji šokovalo, když jsem věren své intuici začal při šestém setkání u zpracovávání starých energetických vzorců z oblasti peněz psát věty „peníze jsou od ďábla“ a „nikdy nebudu potřebovat peníze“. I já jsem se podivil, když jsme se při měření energií dostali v obou těchto případech k hodnotě jedno sto. Proboha, udeřila se náhle do čela ! A vyprávěla mi, kterak při hledání pomoci navštívila v minulém půl roce dvakrát kartářku, pokaždé jinou. A v obou výkladech jí bylo řečeno, že žila několikrát ve středověku jako řádová sestra a byla z významné bohaté rodiny.

Slib čistoty, který v minulých životech skládala, v tomto bez problémů odložila a ze svých dětí byla šťastná. Ale slib chudoby, slib, že jako nevěsta Kristova se zříká pozemských statků a nechce hmotné bohatství, protože je od ďábla, byl v jejím nitru dosud živý. A tak, ač peníze pro své děti potřebovala, podvědomě je od sebe odstrkovala. Zrušili jsme onen slib a vymazali z jejích niterných záznamů tyhle energie. I její životní příběh je po dvou letech už o něčem jiném.

Život tady na Zemi je prostě o vlastní kreativitě a chuti si tady a teď vyzkoušet, co umím a co mohu sám či sama v sobě vlastní silou ovlivnit či vyřešit. Věřit si, přijmout se a odhodit energetický balast, kterým mne kdysi svázali nebo dosud svazují jiní kolem mne. Jde o to být sám či sama sebou, celistvou bytostí, která se dokáže vlastní silou své multidimenzionality vyrovnat se vším v sobě i okolo sebe. A život pak konečně začíná dostávat smysl a řád.

Co říci dnes závěrem ? Nechme mluvit příběh. Neupravený syrový příběh prožívání změn vlastní psychiky sympatické ženy ve věku něco přes padesát let, která do doby pádu do hluboké životní krize toho mnoho o něčem „za“ tímto světem nevěděla. Její hluboké trauma ji otevřelo možnosti práce s vlastním nitrem a postupně, byť s přestávkami, absolvovala jednotlivé kroky změny včetně rekonstrukce své psychiky.

Pod tíhou událostí ve svém životě přijala jako fakt, že to, co se s ní děje, je dáno tím, že ona sama se dopustila ve svém životě hrubých chyb, které ji do krize přivedly. Při práci byly pokroky, byly ale pády a návraty zpět. Jak vnímá svoji životní cestu ven z krize několik měsíců poté, kdy jsme svou spolupráci v zásadě uzavřeli ? Protože v kontaktu jsme stále. Ona se svěřuje se svými pokroky a přetrvávajícími problémy, já se učím, co vše je možné. Text ponechávám bez úprav. Zde je :


Vážený pane Karpeta,

tyto dny se cítím zase dobře a musím říci, že to je stále lepší a lepší a ty strachy nebo tísně pokud přijdou, jsou také nějak lehčí a lehčí. Byly dny, kdy jsem prosila o vnitřní klid. A on skutečně přicházel. Jak se tak říká, s jídlem roste chuť, po čase jsem začala prosit ne jen o vnitřní klid, který se skutečně začal dostavovat více a více, ale také o trochu radosti ze života či o možnost pociťovat také radost. A funguje to. Od té doby, co si povídám s tou druhou v sobě, daří se mi ji uklidnit a tím i sebe dostanu do klidu. Občas jí něco řeknu, co mne napadne a pak se obě smějeme. A já se dobře cítím. Jak jste říkal : už roky mi moje problémy v rodině prožívat podobné chvilky neumožnily. A je tak fajn vědět, že je mohu prožít tak, že si je sama přivolám !

Jinak to funguje to tak, že přijde nějaký vnější děj, událost, která mě rozhodí / ale je to podstatně jiné než to bývalo dříve, je to ke zvládnutí /, já se dostanu do strachu a deprese, chci se z toho vyhrabat a ono mi k tomu začnou chodit informace, jak já říkám shora. To dříve nikdy nebylo. Myslím, že to tou ochranou a světlem, co si dělám každý den. Je to takový diktát. Přicházejí mi odpovědi na to, co můj stav způsobilo, je to jakési vysvětlení, jak to vůbec nemám takhle brát, jak to všechno mohu nechat plynout, jak je to hezké být od toho oproštěná, být svobodná, pak přijde jakési procítění toho, co mi bylo sděleno a pak přichází krásná úleva a i ta radost. Tak, z ničeho, prostě pocit radosti. Zjistila jsem také, že informace shora nikdy nepřijdou dokud jsem nervózní, ve stresu a pod. až když se sama dostávám a dostanu do klidu s tou druhou v sobě, když si povídáme, jak se máme rády, až pak.

Často si říkám, to jsem ale / byla dřív / “zanešená” – ne že by nebylo na čem pracovat stále, něco se vynořuje a i vrací každou chvíli – a u toho co se vrací vidím, že to je pokaždé mírnější a já že mám postoupit do větší hloubky “čištění”… No a můj pocit – tak jak “odstraňuji, uvolňuji, cítím se lépe a lépe. Je to trochu taková cesta po spirále nahoru. Dělá mi to radost i mě to baví.

V pondělí mi přišla krásná zpráva. Zase jsem se tak nějak začala chvět z toho, že manžel, / který stále bydlí jinde, ale vídáme se a docela i “normálně” v pohodě komunikujeme, co se týká běžných věcí / na dohodnutou schůzku nepřišel, byl někde odjetý a to byla úžasná příležitost pro roztodivné myšlenky a v zápětí to chvění a … A pak jsem si uvědomila : milé děvče, pokud ti něco, cokoliv , bude vadit, bude to stále přicházet a on “chudák” bude nucen stále něco takového podnikat, dokud ty to všechno nepropustíš a neuvolníš ho. To bylo hezké. No tak jsem to nechala být a přišla krásná úleva, dokonce radost ze života a co víc, když se manžel vrátil, řekl mi kde byl a zase daleko více navazuje se mnou komunikaci. Cítím, že čím míň člověku na něčem záleží, tím spíše se mu to daří.

A ještě musím připsat – ano, ukázal jste mi cestu, ukázal jste mi správnou cestu, tak to cítím a tak mi “chodějí” i zprávy. Čím dál více to mohu vnímat, cítit, zažívat, chápat. Nevím, která slova by byla výstižnější. Za co jsem Vám strašně vděčná je to, že jste se mnou mluvil, že jsem vám mohla zavolat, když mi bylo nejhůř, když jsem měla pocit, že nezvládám, ale hlavně, že jste mi vždy říkal, / i když mi bylo zle /, že musím sama, že se musím odpoutat od vnějšku, že všechno, všechno najdu v sobě. Bylo to někdy těžké pochopit někdy i uvěřit, ale jiná možnost nebyla. Dnes už vím, že je to skutečně jediné možné. Tisíceré díky je málo. To, k čemu člověk dojde sám – svou prací a vírou – co skutečně najde v sobě samém, to jediné platí, to jediné vám zůstává, to jediné vám nikdo nevezme.

Je to asi dost nesouvislé, promiňte, když já ale mám pocit, že jsem vám tohle měla napsat. A co jsem vám měla sdělit vy v tom určitě najdete.

Mějte se moc hezky, srdečně zdraví …

/ podpis /


Co dodat ? Kdo nic nezkusí, nic nezkazí. A kdo nic nezkazí, žije vlastně nebo jen přežívá ? To už je věcí každého z vás. A odhozená „olůvka“ zátěže vaší duše vám umožní po skončení inkarnace zamířit do vibračně vyššího světa a vytvoříte si tak pro příští inkarnaci podmínky pro lepší vstup do nového těla.

www.matrix-2001.cz

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s