Poselství od Archanděla Michaela pro listopad 2010

„TĚLESNÁ SCHRÁNKA JE ZÁZRAČNÉ STVOŘENÍ“
Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, postupujete dále na cestě O-světle-ní a čím dál lépe začínáte rozumět vesmírným zákonitostem a podmínkám v univerzu. Rádi bychom využili příležitosti, kterou nyní máme, abychom vám lépe vysvětlili několik koncepcí v rámci Stvoření a také vám umožnili porozumět  složitosti tělesné schránky. Proto vám chceme podrobně popsat složení Éterického Těla a jeho důležitost v procesu vzestupu. Éterické Tělo neboli Éterická Síť, jež je mnohem jemnější podstaty než pozemské tělo, odkazuje na neviditelný protějšek fyzického těla. Éterické tělo je tvořeno fyzickou aurou,která v rámci Éterické Sítě odráží stav vašeho tělesného zdraví různými barvami a zakřiveními, případně jejich nedostatkem. Emoce bolesti, utrpení a hněvu jsou myšlenkovými formami, které vám brání v přijetí sebe samých a v tom, abyste se stali Světlonoši tak, jak je vám určeno. Aurické pole je neviditelné elektromagnetické silové pole, které obklopuje fyzické tělo, zesiluje energii proudící k vám a vyzařuje vibrace i směrem od vás.

Aura mentálního těla uvnitř Éterické Sítě téměř není přítomna u lidí, kteří zůstávají spoutáni omezeními třetí a nižší čtvrté dimenze a jejich vnímání světa a událostí je zkreslené iluzí způsobenou jejich starými myšlenkami, přesvědčeními a činy. V prostředí třetí či čtvrté dimenze dominuje v emocionálním těle astrální úroveň. Naprostá většina lidí se proto nachází pod vlivem své nižší osobnosti a tužeb ega, které jsou spojeny s nesplněnými touhami z minulosti, emocionální nerovnováhou a pocity bezcennosti a nedostatku lásky.  Jedna z nejdramatičtějších fází procesu vzestupu vychází z nutnosti projít z pokřiveného emocionálního systému hodnot kolektivního vědomí směrem ke stabilitě, svěžesti a harmonii vyšších dimenzí.

Nikdy nezapomínejte, že strach vám bere vaši sílu. Obecný systém hodnot kolektivního vědomí je ovládán negativním, nepřátelským myšlením, které odmítá jakékoli změny či nové myšlenky. Většina lidské masy doslova zamrzla v realitě bolesti a utrpení, ale není ochotna přijmout nové velkolepé myšlenky, které by tyto lidi vysvobodily z vězení, které si sami vytvořili.

Je životně důležité, abyste zůstávali pevně ukotveni a v rovnováze v rámci přijatelného rozsahu duality, dokud fungujete v realitě třetí dimenze. Také se musíte snažit dosáhnout emocionální harmonie a klidu v iluzorním světě čtvrté dimenze, zatímco hledáte moudrost a snažíte se naladit na mentální úroveň nižší páté dimenze. Neustále musíte naslouchat tomu, co vám našeptává vaše Duše či Vyšší Já. Je také důležité pochopit, že nemáte jen jedno jediné Vyšší Já, ale že mnoho částí/Jisker vašeho Vyššího Já je rozeseto po celém univerzu.

Součástí procesu vzestupu je postupné přijetí a přizpůsobení se frekvenci vyšší dimenze, kterou má další část vašeho Vyššího Já. Jste v procesu rozšiřování svého Světla i svého vědomí. Vaše transformace k Mistrovství a sebeovládání i proces vašeho vzestupu budou značně urychleny, jakmile se vám podaří rozšířit svou Světelnou životní dráhu – éterický světelný tunel, který vás v jádru spojuje s Boží Přítomností JÁ JSEM. Nyní také postupně obnovujete své spojení s Řekou Života prostřednictvím své Antakarany (Duhového Světelného Mostu), která obsahuje Podstatu Stvořitele známou jako Pevné Částice. V průběhu minulých věků lidstvo potlačilo své napojení na Řeku Života/Světla natolik, že v nitru většiny lidí zůstala místo řeky jen malá kapka.

Každý z vás vytváří sféru svého vyzařování, které vzniká vibracemi vašeho aurického pole a Písně vaší Duše. Vzestup znamená uvedení celého tělesného čakerního systému do rovnováhy, díky čemuž může dojít k pročištění, zjemnění a vyrovnání Éterického Těla / aurického pole. Vaším cílem je navrátit své Éterické Tělo a aurické pole zpět k jejich dokonalému Božskému Otisku, což je lidský otisk vaší původní tělesné formy neboli Světelného Těla bytosti jménem Adam/Eva Kadmon. My vás vidíme i skrze barevné vrstvy vašeho systému více těl, tedy fyzického, mentálního, emocionálního a éterického, která byla vytvořena vašimi myšlenkami, chováním a skutky během vašich mnohých životů v minulých dobách.

Váš Energetický Podpis je tvořen vzorcem vzorci vibračních frekvencí, které každým dnem vyzařujete svými myšlenkami, svým chováním a svými skutky. Když se pohybujete v prostředí třetí/čtvrté dimenze, váš Energetický Podpis se může do velké míry měnit. Avšak tím, jakpostupujete po cestě o-Světle-ní, váš Energetický Podpis se stává více harmonickým a melodickým a nakonec se stane součástí Písně vaší Duše. Vzestup vaší Duše může být vysledován z frekvencí Písně vaší Duše a nikoli z vašich každodenních činů.

Vaše Píseň Duše je tvořena vibračními vzorci nepodmíněné lásky, moudrosti, rovnováhy a harmonie na úrovni střední čtvrté dimenze a výše. Až budete Mistry, váš Energetický Podpis a Píseň Duše se spojí v Nebeskou Mandalu zvuků a barev, podle níž budete rozeznáváni ve vyšších Sférách. Jste rozpoznáni podle záře vašeho vnitřního Světla. Čím více Světelné Podstaty přijmete do své tělesné schránky, tím nádherněji bude vaše aura zářit.

Duch Svatý neboli vaše Vyšší Mentální Já je vyšší inteligence, která sleduje a upravuje příliv Světla a dary Ducha, které jsou vám poskytovány v závislosti na úrovni vaší duchovní připravenosti a vašich stávajících potřeb. Vaše Vyšší Mentální Já, jež je prostředníkem mezi vámi a vaší Přítomností JÁ JSEM / Božským Já, také přijímá a rozšiřuje zvláštní požehnání či milosti.

Meditace napomáhá uklidnit nižší mysl a ego, abyste se vědomě mohli naladit na myšlenky vaší vyšší mysli. Zastavit věčné švitoření mysli, které je běžné u těch, kdo mají uzavřený přístup ke svému vyššímu vědomí, vyžaduje trpělivost a kázeň. Chceme vás vyzvat, abyste praktikovali aktivní i pasivní meditaci. Afirmativní výrok je silnou modlitbou. Měla by to vždy být stručná, přesná, pozitivní afirmace vyjádřená s jistotou a s důvěrou, že bude přání zhmotněno vhodným způsobem a ve vhodný čas. Pokud je afirmace vyslovena v láskyplném záměru pro nejvyšší dobro, spojujete svou vůli s vůlí vašeho Vyššího Já; a vesmírné zákony zajistí, že myšlenky a úsilí vás jako spolutvůrců se spojí s myšlenkami a úsilím těch, kteří smýšlejí obdobným způsobem. Tím se jejich působení zesílí. Tichá meditace je naslouchání odpovědím vašeho Vyššího Já, strážného anděla nebo Ducha Svatého.

Pamatujte, jediný člověk soustředěný ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli dokáže předávat kosmické pravdy a inspiraci milionům ostatních. Láskyplné vibrace jejich afrických polí následně přinášejí požehnání všem, se kterými se setkají.

Vlastnostmi Duše jsou klid a radost. Inteligentní láska přichází ve chvíli, kdy se Duše stane převažující vnitřní silou a osobnost ega je zcela pod kontrolou. Jakmile se vám podaří rozpustit Světelné clony, které brání spojení vaší Svatou Myslí, získáte přístup ke své osobní schránce Božské Moudrosti.

Dovolte nám, abychom vám připomněli některé z mnoha projevů vzestupu, se kterými se vy, učedníci na Cestě, v této době setkáváte.

·         Zjišťujete, že sami omezujete svou účast na společenských aktivitách a událostech, které vám v minulosti činily potěšení. Hlasité zvuky, davy lidí a bouřlivá zábava vám vadí a spíše toužíte po ústraní a klidu v přírodě. Čím více se budou zvyšovat a harmonizovat vaše vibrace, tím více budete omezovat své kontakty s lidmi, místy a událostmi na nižších, neharmonických frekvencích. Postupně toho budete mít mnohem méně společného s některými přáteli či příbuznými, zejména s těmi, kteří myslí negativně, posuzují a chovají se nevlídně.

·         Může se vám dostat intenzivních dávek energie, kdy se sotva udržíte v klidu, a v některých chvílích se můžete uvnitř cítit velice lehcí, jako byste jen stěží udrželi svou hmotnou formu. Jindy můžete naopak cítit obrovskou zátěž nebo extrémní únavu, jako když vás něco téměř stahuje k zemi. Vaše tělo prochází intenzivní přeměnou na éterické i na buněčné úrovni a některé projevy transformace nejsou zrovna příjemné – hlavně pak pro ty, kdo přebývají ve starší či oslabené tělesné schránce.

·         Až zýačne Kundalini (Posvátný Oheň) stoupat vaší páteří (éterickým Světelným tunelem), můžete zažívat chvíle silného vnitřního tepla, přestože povrch vašeho těla bude chladný či dokonce chladně vlhký. Z tohoto důvodu je ze začátku nejlepší snažit se o přirozené uvolňování Ohně Kundalini, nacházejícího se v kořenové čakře na spodním konci páteře, abyste v sobě vyšší frekvence Božího Světla ukotvovali postupně. Když se nacházíte uprostřed transformačního vývoje, není rychlejší postup po větších částech nutně také lepší.

·         Pro ty, kdo procházejí počátečními fázemi celého procesu, nebude zkušenost s přijetím jemných Světelných frekvencí příliš dramatická. Avšak pro ta Hvězdná Semínka, která  jsou již daleko na své cestě vzestupu a souhlasila s tím, být Služebníky Světa, připravujícími půdu pro ostatní, může být přijímání stále vyšších frekvencí Světla ke sdílení s ostatními obtížný a zdlouhavý proces.

·         Můžete se cítit jako na emocionální horské dráze, po emocionální stránce budete chvíli dole, chvíli nahoře. Napojujete se a zároveň uvolňujete zatížené energie / neharmonické frekvenční vzorce až z hluboké buněčné úrovně a je velice důležité nechat tyto pocity vyplavat na povrch, aby mohly být přeměněny v jemnou Světelnou hmotu. Je důležité, abyste se naučili sledovat dění kolem sebe a nestranně pozorovat, uvědomovat si a s láskou, trpělivostí a porozuměním napravovat to, co vám bude odhaleno.

·         Vaše stravovací zvyklosti se mohou radikálně změnit. Ať se rozhodnete jíst cokoli, následujte své vnitřní vedení a uvědomujte si, jak se vaše tělo cítí po přijetí jakékoli potravy. Váš Tělesný Elementál neboli vnitřní tělesná inteligence se probouzí a pokud budete naslouchat, povede vás ke správnému jídlu a způsobu stravování. Vždy mějte na paměti, že klíčová je umírněnost ve všech směrech.

·         Můžete mít podivné bolesti, pro které nebudete nacházet konkrétní vysvětlení. V rámci fyzického těla se nachází mnoho čakerních a meridiánových bodů. Vyšší frekvence Světla mohou při protékání tělem narazit na neprůchodnost v těchto stěžejních bodech, což může být nepříjemné. Jednou z nejčastějších takových oblastí je část páteře v horní části zad mezi lopatkami.

·         Můžete mít pocit, jako byste ztráceli rozum, nebo přinejmenším paměť. Mozek funguje na úrovni více dimenzí, takže když zvýšíte své vibrace, nižší úrovně mozku se zharmonizují. V důsledku toho nebudete mít již schopnost, ale ani potřebu vzpomenout si na velkou část negativních událostí ve své minulosti či na jednotlivé podrobnosti, které jste si v paměti uložili. Postupně však naopak získáte přístup k vyšším úrovním mozku, kde sídlí vaše Svatá Mysl. Spojení Svatého Srdce a Svaté Mysli je nedílnou součástí procesu vzestupu.

Milovaní, musíte uznat, že je v poslední době opravdu vyčerpávající přebývat v tělesné schránce, přesto se ale vaše tělesné schránky snaží přizpůsobovat stále se zvyšujícím frekvencím, které v každém okamžiku a v každém dni přijímáte za své. Mnozí z vás, kteří po léta vyhýbali rýmě, chřipce či zažívacím potížím, nyní pociťují tyto oslabující příznaky a někteří se ptají: „Co dělám špatně?“ Neděláte špatně nic, mí stateční přátelé; naopak právě to, co děláte správně, způsobuje vaše potíže a tělesnou úzkost. Připouštíme, že překonávat tyto obtíže opravdu není příjemné. Avšak chtěli bychom vám poskytnout ještě jeden podnět k zamyšlení. Jak jsme se zmínili, mnozí z vás, kteří jsou hluboko ponořeni do procesu vzestupu/transformace, prožívají tyto obtíže jako způsob, jak rychle přeměnit staré negativní energie obsažené v jejich tělesných schránkách. Můžete tomu říkat transmutace nebo křest ohněm, spálení či uvolnění starých frekvenčních vzorců, aby vás mohly prostoupit vyšší, očištěné krystalické buňky a převzít hlavní vliv na vaše tělo. Ne všechny viry jsou špatné a stejně tak nejsou špatné všechny nepříjemné příznaky, které nyní pociťujete. Vnímejte je jako prostředek, který cosi ukončí a slouží vyššímu cíli. I tyto věci odezní, mí drazí.

Vyzýváme vás, abyste o sebe pečovali a věnovali více než kdy jindy pozornost své tělesné schránce a signálům či zprávám, které k vám váš moudrý tělesný Elementál vysílá. Jak byste se mohli těšit z nádherného světa lásky, radosti a hojnosti, který pro sebe vytváříte, kdyby vaše cenná tělesná schránka nebyla silná a zdravá?

Připojte se k nám ve své Pyramidě Světla, milovaní, a dovolte, abychom vám pomohli projít tím procesem s lehkostí, elegancí a velikou radostí. Nechť na vás stéká záře našeho Otce/Matky Boha a naplní vás Světlem Věčného Života. Vězte, že jsme stále s vámi, abychom vás vedli a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů.
© http://www.ronnastar.com

www.transformace.info

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s