Pavel Karpeta – HLEDÁNÍ CESTY ZPĚT: Poznámky ke stavu našeho bytí zde 5/7- první část

STAŤ PÁTÁ : O ZKUŠENOSTI

I dnes se ještě chvíli budeme věnovat Atlantidě. Technologický rozvoj, o který mnohé skupiny duší usilovaly, překročil jisté meze a vedl k postupnému rozvrácení ekologického systému Země. Existovala spousta varovných znamení, podle všeho došlo k zániku Atlantidy postupně ve třech od sebe oddělených obdobích. Zneužívání přírodních sil, které by se v dnešní době daly svými účinky přirovnat snad jedině k masivnímu použití atomových zbraní, vedlo nakonec k enormní přírodní katastrofě, při nichž atlantská civilizace byla zaplavena a zničena. Jak to ovlivnilo nás všechny na vnitřní rovině ? Byl to pro bezesporu šokující zážitek, traumatická zkušenost. Bylo to hluboké probuzení z iluzí o vlastní moci a následné bezmoci. Během našich inkarnací na Zemi v době Atlantidy jsme oproti předpokladům dále padali do hmoty a nezískali jsme trvalé spojení s energií srdce, o které jsme chtěli usilovat. Přesto jsme si silněji než kdy dříve po pádu Atlantidy uvědomovali, že pravda se nedá nalézt v ovládání života a přírody naší myslí spojenou s pozemským rozumem, i kdyby záměr vypadal sebevíc ušlechtile.

A pootevřeli jsme se touto tragédií tichému hlasu svého srdce alespoň natolik, že nám bylo dáno pochopit, že existuje moudrost, která pracuje prostřednictvím života samého. Moudrost, která nepotřebuje žádné řízení či dohled naší mysli zde na Zemi nutně úzce propojené s lidským rozumem. Moudrost, která stojí v centru všeho bytí a kterou není třeba chápat. Moudrost, kterou je nutno prostě přijmout a docela normálně ji žít.

I dnes jsme svědky mnoha a mnoha pokusů uchopit dění zde na Zemi i na vyšších rovinách vědomí omezenými vibracemi pozemského lidského rozumu. Naprostá většina lidí tohoto světa tímto rozumem analyzuje a posuzuje podklady, zkoumá důkazy, hromadí informace a činí závěry z dění, které je možno správně pochopit jen na pozadí vlastním srdcem prožívané celistvé vibrace Lásky.

Tato cesta intenzivního využívání spolupráce mysl-rozum, která není ještě plně opřena a postavena na energiích srdce, je z hlediska vývoje stále ještě mnohých z řad tzv. nepravých lidí již cestou překonanou. Jít po ní dále samozřejmě je možné, ale pokud nebude opuštěna v pravou chvíli, může být pro mnohé přímou cestou do míst, která nemusí být zrovna příjemná. Jít po ní je svým způsobem opakováním chyb atlantských inkarnací.

Samotnou esencí mé zkušenosti je klasická magie. Magie je úžasnou silou, je-li založena na síle mysli podložené kvalitami srdce. Je-li magická síla jednotlivce řízena myslí, která se kontrole lidského srdce vymyká či ho dokonce nezná, stává se smrtící pastí nejen pro svého nositele. To je zákon.

Rozhlédněte se kolem. Prokletím tohoto světa jsou tak jako v dobách Atlantidy lidé, kteří svojí dokonalou myslí tvoří technologie, které mohou tento svět opět kdykoli zničit. Jejich spící srdce je obvykle nevaruje nikdy nebo s takovým zpožděním, že džinové vypuštění z láhve jsou dávno ve vlastnictví konsorcií zabývajících se technologií války, ovládání a manipulace.

Pojďme proto už jednou být provždy jiní. V proudu života samotného, v proudu srdce a citu existuje moudrost, na niž se můžeme naladit nebo se k ní přidat niterným nasloucháním a podvolením se. Nejde o moudrost tvořenou z hlavy či vůle, je to moudrost přicházející s vpuštěním širší perspektivy života jako takového. Je to o energii lásky, která stojí za vším. To je naše skutečná cesta vpřed.

NECHME PROSÍM SVOJI MYSL VE SPOJENÍ S ROZUMEM V PROSTORU TÉTO ZEMĚ POUZE NAPLŇOVAT ZÁMĚRY A ROZHODNUTÍ NAŠEHO SRDCE. PROTOŽE TAK JE TO SPRÁVNĚ.

Po ovoci poznáte je. Ty, kteří sice potřebu rovnováhy srdce a mysli v lepším případě deklarují, ale rozpitvávajícím skalpelem mysli ve službách vlastního přebujelého rozumu ruší celistvost poznání srdce a vyoperovávají násilím z nádhery Bytí detaily, aby se o nich dlouze přeli, o nich diskutovali a zaváděli sebe i ty kolem sebe na scestí.

Lidem otevřeného srdce je blízká pokora před velikostí toho, co se před nimi otevírá. Pokud cítí případně potřebu své poznání ostatním sdělit, nabízejí je těm, kteří mohou a chtějí dobrovolně přijímat. Lidé mysli a rozumu vám své poznání prostě servírují k sežrání a pokud vám nechutná, neunesou to a pokusí se vás přibít na pranýř. Nálepkují vás a snaží se vás znemožnit. Jejich poznání je přece jedině správné a jeho přijetí je tu přece vždy pro vaše dobro. A co víc, nesnese srovnání s bludy, kterým jste jistě nechtě propadli. Proto musíte být zachráněni za každou cenu. Z jejich pohledu je to jasné : buď jejich faktickou a nezpochybnitelnou převahu uznáte dobrovolně nebo se o to postarají ve vyprovokovaných samozřejmě jimi monitorovanými a komentovanými řízenými procesy, které šperkují svými přezíravými postoji a pro ně typickou arogancí. Vám, kteří jste kdysi umírali na hranicích inkvizice, jsou tyhle způsoby jistě povědomé.

Naštěstí tady máme jednadvacáté století. Takže odhoďme husí kůži a pojďme zpět. Mystické vědění srdce, provázené pocitem pokory a pochopení svého údělu v inkarnacích zde jste pomalu začali již dříve vnímat ze svého nitra. Ale tehdy nebyl čas ještě zralý na radostné probuzení energií srdce. Za dob Atlantidy na vás padl stín, stín toho, že jste negativně ovlivnili jiné bytosti. Účinky tohoto jste museli silně pocítit a zažít, než mohlo dojít k probuzení.

A tak jste načas opustili zemi, aby jste se později sem začali vracet inkarnováni do těl lidí páté rasy již v této historické etapě. Takže Země se stala na čas pouze doménou sil temna. Stalo se to asi před desíti tisíci lety.

Ke svému opětovnému příchodu zde jste měli a stále máte dva motivy. Za prvé vnímáte svou připravenost k vnitřní změně a transformaci. Znovu a tentokráte definitivně chcete opustit bojovný přístup ega, kterému jste po dlouhá období jako duchovní bytosti propůjčili vládu nad sebou. Chcete prostě růst směrem k jinému způsobu “bytí”. A tyhle inkarnace vám nabízejí přesně ty výzvy a možnosti, které potřebujete.

Současný vývojový cyklus pro vás nastal zhruba v období posledních tří tisíc let. Skutečným přelomem pak byl příchod energií Světla v době Kristově. Během celého tohoto období se zde vy, kdož jste dnes tzv. nepravými lidmi, inkarnujete pravidelně a ve velkém počtu. Prožíváte v tom nejlepším slova smyslu v lidských tělech páté rasy to, na čem jste dříve spolupůsobili : jeho okleštění o jeho původní schopnosti, jeho otevřenost k manipulaci s vlastní psychikou, jeho totální orientaci na mysl ve spojení s hmotným rozumem.

Po celou dobu se snažíte v temné realitě tohoto světa o přijetí Světla a mnohdy jste byli za to šikanováni, zraňováni, ba i zabíjeni těmi, kdož se právě nacházejí ve vývoji svého ega. Tedy v období vývoje, kterým jste vy prošli již dříve. A muselo to tak být a stále je.

Protože jedině pod totální tíhou vašeho hmotného okolí propadlého hloubce ega a aktivnímu propojení dvojice mysl – rozum u lidí ve vašem okolí měla a dále mají vaše srdce skutečnou šanci se probudit. Pokud by nebylo vašich osobních krizí, nikdy by jste se nedostali ze zajetí každodenního prožívání běžných starostí člověka této Země. A nikdy by jste nenašli čas, sílu a motivaci ke zvednutí zraku od toho, čím jste žili dosud a čím žije většina lidí této Země.

Dnes se ve vás opět naplno otevírá skutečná touha po opětovném spojení se Světlem. Jste tou částí lidstva, která se může srdcem otevřít přijetí lásky a moudrosti bytí. A to navzdory / nebo možná díky / tomu, že vás vaše okolí ponořené do vlády ega a lidského hmotného rozumu odmítá a vystavuje od samotného dětství intenzivním životním traumatům. Zvládnout je a rozpustit je důležité pro vás i pro ty, kteří vám třeba po dlouhou dobu v tom úspěšně bránili či stále brání.

Má to tak být. Zůstaňte v klidu. Bez těchto traumat a utrpení by jste nenašli v sobě sílu k vnitřní změně. Berte to prostě tak, že dnes vám, tzv. nepravým lidem, praví lidé této Země dávají sežrat to, co jste vy jim dříve / a tedy s odstupem času i sami sobě / způsobovali svou arogancí a přehlížením jejich potřeb v dobách dřívějších.

A pokuste se vy, kteří jste to ještě neučinili, přestat být domýšlivě arogantní na svojí jinakost a odhoďte tendence k podvědomému úniku z mnohdy zcela logicky zákonitě obtížných životních situací, které vám život zde nachystal. Své vlastní životní krize přijímejte s radostí jako příležitost nastartovat svou vlastní multidimenzionální sílu a uchopte za pačesy tuto příležitost vyjít vítězně z oněch krizí ven právě uplatněním takto nalezené síly v sobě samých.

Odhoďte prosím zlozvyk vídat třísku v oku druhých a nepřipouštět existenci břeven v očích svých. Jste tu a dostali jste do vínku tvrdá omezení svých možností a schopností v tělech lidí páté rasy, protože jste to potřebovali. Na rovině svého duchovního vědění to dobře víte a tam nahoře jste s tím souhlasili.

Proto se probuďte k radostné lekci pokory před silou a moudrostí Univerza a přiznejte si, že jste tady a teď proto, že sem skutečně patříte. A přijměte své vědomí těla, tento padlý obraz sebe sama a přímého svěska mnoha vašich rozporuplných vlastních činů v mnoha inkarnacích. Jen přijetím vlastního padlého obrazu sebe sama s jeho existencí v tomto světě i lidmi kolem vás takovými, jací skutečně jsou, se vám může podařit využít současné doby transformace jako skvělé příležitosti k návratu pozitivních vibrací do vlastního nitra. Máte prostě reálnou šanci zastavit svůj dosavadní trvalý pád směrem dolů a vyrazit zpět směrem vzhůru. Věřte nebo nevěřte.

Jste nadějí tohoto lidstva. Po řadu inkarnací za poslední tři tisíce let jste trpěli. Odmítáte zúčastňovat všude kolem vás kypícího boje o kontrolu nad děním kolem vás i dobrovolně vzdáváte snahu o získání dominance v jakékoliv oblasti. A pokud se o to někdy pokoušíte, stává se vám běžně, že se nedokážete vyrovnat s tlakem svého na pozemské podmínky mnohem lépe adaptovaného okolí a máte problém uspět.

Celou tu dobu jste stáli jste na okraji společnosti a právě mnohdy v utrpení jste nalézali svobodu pro sebe i prostor pro prožívání Světla svým pomalu probouzejícím se srdcem. Stavěli jste se a dodnes se stavíte proti touze mocných skupin a jednotlivců uvnitř církví a vlád tohoto světa ovládnout tento svět a učinit lidstvo ovcemi v nemyslícím stádě vedeném na porážku. Byli jste vždy proti zavedeným pravidlům ve společnosti a proti autoritářským způsobům podrobování lidí.

Prožívání srdce, které se vám postupně otevírá, je tiché a vnitřní. Na rozdíl od prožívání mysli, která je v pozemských podmínkách v propojení s hmotným rozumem hlučná, mnohdy neurvalá a touží doslova do všeho ponořovat své nenechavé prsty. Pracujte na svém nitru a věřte si. Jste kousek od svého cíle. Vydržte !

Bojovali jste za svobodu, za emancipaci ženské energie, za hodnoty založené na srdci již v době, kdy vaše šance na uplatnění vašich postojů byly minimální. V oněch sporech a odporu, s nimiž jste se setkávali, byla v činnosti vaše atlantská a galaktická karma. Nyní byly role obrácené. Stali jste se oběťmi a procházeli a možná stále procházíte hlubinami osamění, strachu a zoufalství. Důvěrně jste se seznámili s hlubokou emocionální bolestí z odmítnutí. Tím pravděpodobně řada z vás žije i v této chvíli. Mnohdy aniž by jste to dosud dokázali v sobě rozpoznat a správně pojmenovat.

Je to vaše další hluboká zkušenost. Zkušenost, která vás definitivně vrací k jádru vaší mise v individualitě : k pochopení Jednoty ležící za Světlem a temnotou a pochopení, co opravdu znamená Láska. A to je vaše přítomnost. To je to, čím jste nyní. Dnes na okraji nového cyklu v těchto časech přeměny máte úžasnou osobní šanci zahájit návrat krátkou cestou zpět tam, odkud jste před oněmi třemi pády vzešli.

Vzpomínáte ? Jako bytost Světla jste kdysi tvořili ráj na této Zemi. Od tohoto stavu nevinnosti jste se sami odklonili ve chvíli, kdy jste se pustili do křížku s energiemi, jež vám chtěly ukrást to, co jste milovali. V zaujetí tímto bojem jste překročili určitou hranici a vtělili se hlouběji do jemnohmotných realit a propadli tak tam nutně existujícím iluzím o sobě a o všem kolem vás. Odhodili jste ratolest míru a lásky a vzali do ruky meč. Když jste se definitivně inkarnovali na Zemi a poznali, jaké je to být člověkem, byli jste opět uvedeni svojí obavou o dění kolem sebe a o sebe sama v pokušení ovládat dění ve světě kolem vás. To vedlo to k vašemu vystřízlivění z opojení mocí. A pak jste se vrátili se na Zemi, abyste zažili rub i své někdejší hry o moc.

Přišli jste si prožít odvrácenou stranu toho, co jste dříve poskytovali jiným. Poznávali jste, jaké to je, když se stanete kořistí agrese a násilí. Dozvuky této pozdější části cyklu jsou stále přítomny ve vašem způsobu prožívání tohoto života a jsou pravou příčinou traumat, která jste prožívali, prožíváte a nebo ještě budete prožívat tady a teď.
Vaše strachy, traumata a temno, ve kterém se cítíte mnozí ponořeni a jež vás případně děsí, však nejsou ničím než iluzí, kterou sami v sobě žijete. Žádné temno ve skutečnosti neexistuje, pokud se rozhodnete mu nedat šanci. Jen váš vlastní strach, úzkost a deprese mu dávají sílu s vámi manipulovat. Duchovní bytost ve vás strach, úzkost či depresi nezná. Prožívání těchto kvalit je věcí životem zde na Zemi a v jemnohmotných světech se pohybujícího vědomí hmotného těla resp. duše.

A sílu nedat temnu v sobě šanci vám přináší právě otevření oné multidimenzionální síly v sobě. Síly spočívající v aktivaci spolupráce všech složek vaší bytosti propojených láskou plně probuzeného srdce. To není žádná teorie, je to konkrétní cesta, která změní vás samotné i váš život. Cesta, které vám otevře možnost vykročit opět směrem vzhůru.

Až to zvládnete, uzavřete kruh až k bodu, kde to vše začalo. A vytvoříte podmínky k návratu do ztracené Jednoty, tentokráte však ne jako součást nedílného oceánu Světla, ale jako individuální Světlo zářící vstříc individuálním Světlům jiných kolem vás a spojeni vně s oním oceánem, ze kterého jste vzešli.

Právě ve vašem srdci je skryta moudrost, která jednak obsahuje, ale i přesahuje protiklady a je si vědoma Jednoty všeho se vším. Vaše láska ve chvíli, kdy ji dáte skutečnou příležitost v sobě, již nebude pouhou abstraktní znalostí, ale skutečným, čistým proudem vyvěrajícím z vašeho srdce a bude tiše proudit k vám samotným, vaším životem, tímto světem, k vašim bližním i těm, kdož se dosud z nevědomosti stavějí do pozice vašich nepřátel.

Pochopíte naplno Kristova podobenství o široké a úzké cestě k Bohu / Světlu, štěstí, spokojenosti / člověka dnešních dnů. Bylo vám před dvěma tisíci lety zcizeno mnohé z toho, co bylo v Kristových slovech pro vás určeno. Toto vědění pravdy o tom, co je zapotřebí udělat, se dnes na tuto Zemi vrací. Jistě tušíte, že by bylo velikou chybou si toto vědění opětovně nechat protéci mezi prsty.

Nevylučuji, že někteří zde na Matrixu se na mé věty dívají s útrpným úsměvem jako na snahu se zviditelnit připomenutím podle nich dávno překonaných klišé. Opakuji proto svá slova z dřívějších textů o tom, že mé poznání toho, co vám sděluji, je podloženo konkrétními praktickými zkušenostmi z práce na rekonstrukci vlastní psychiky a psychiky mých klientů. Když pozorujete opakovaně děje, které se řídí určitými zákonitostmi, prostě víte, že to tak je a že to funguje.

Je pravdou, že nemám dost zkušeností v tom, nakolik dokáže či nedokáže vyvést člověka z životní krize případná znalost toho, že zelení mužíčci z Marsu žijí bohatým sexuálním životem. Nepochybuji rovněž, že za samotnou organizací tohoto stvoření stojí matematika a její věčné zákony. Ale ať mi moji kritici prominou, vážně pochybuji o tom, zda tyto informace ve spojení například se znalostí struktury měst na odvrácené straně měsíce či důkazy o roli Phobosu jako kosmické lodi vyspělé nehumanoidní inteligence nějak vyřeší to, stojí za haldou osobních problémů každého z nás v této inkarnaci.

To moje pojetí řešení nabízí. Přesvědčil jsem se za ta léta na mnoha příkladech, že konkrétní aplikace poznání, které mohu nabídnout, skutečně léčí a hojí rány lidí tady a teď. A nejen to. Staví je obvykle i na startovní čáru nového života. Samozřejmě jen ty, kteří tohle poznání díky svému stupni vývoje přijmout mohou a také chtějí.

Miluji sice, když se někdo pokouší se mnou manipulovat k tomu či onomu, ale nemusím to mít. Jsem ovšem dalek toho, abych se bránil silou. Energii válečníka a bojovníka za vlastní pravdy jsem naštěstí již opustil. Pravda nepotřebuje moji sílu. Sama je silná a prosadí se. Povídám si se svým egem a pravidelně mu vysvětluji, že nezáleží na tom, kdy se tak stane. A ono vedeno mojí láskou jako ducha neprotestuje. Věří mi a já věřím jemu.

(c)2010 Pavel Karpeta

www.matrix-2001.cz

 

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s