Pavel Karpeta – ÚVAHA K NOVÉMU ROKU 2011

Začal pro nás všechny rok, poslední rok před oním údajně přelomovým rokem 2012. Jaký bude a co nám přinese ? V čem bude jiný a v čem bude stejný jako ty roky předchozí ? Tuto otázku si kladou stovky milionů lidí na celém světě a je jim věnována spousta místa v informačních médiích. Názory se různí, pohybují se od ryze katastrofických až po ryze optimistické.

A nezačíná nám ten rok zrovna dobře. Včerejší souhrnná zpráva ze světa hovoří m.j. o dešti mrtvých těl kosům podobných ptáků během silvestrovské noci v Arkansasu, o sto tisíci leklých ryb tamtéž s řece Arkansas, stovkách leklých ryb u jezera Ontario. Další stovka mrtvých kavek zůstala ležet na ulici v jednom švédském městě, v zálivu u Marylandu moře vyplavilo dva miliony leklých ryb. Týž den na pláži v Kentu našli tělíčka čtyřiceti tisíc mrtvých krabů, v Brazilii pak sto tun mrtvých sardinek a sumcovitých ryb vyplavených na pláži. Prostě součást běžného dění v tomto světě, říkají vědci. Dnes tuto zprávu najdete již jen zde na Matrixu, z internetových stránek českého tisku se zcela vytratila.

Je-li to tak běžným jevem, jak se v komentářích uvádí, pak se s touto zemí něco děje. Přesto naprostá většina lidí této Země zůstává v klidu. To, že Slunce vychází ráno a večer zapadá, je pro ně samozřejmostí a jejich nitro se odmítá zabývat tím, zda se kulisy tohoto světa, v nichž se jejich současný život odehrává, se mohou nějak výrazně změnit. Nevěří tomu a pomyšlení na to, že by tomu tak mohlo být, je pro ně tak stresující, že ho odsouvají co nejdále od sebe. Tito lidé žijí ze svého ega a jejich duchovní podstata je utlumena. To jim nedovolí prožívat cokoli, co není svou podstatou děním jejich běžného dne a života jako takového..

Jen někteří lidé tu správnou odpověď na otázku vývoje budoucích událostí hledají. Pozice jejich duchovního vědomí vůči vědomí ega je mnohem vyrovnanější a proto k nim proniká niterné tušení něčeho, co postupně vstupuje do naší reality. Chtějí znát, aby mohli pokud možno přiměřeně reagovat. V zásadě však se spokojí s tím, co je jim nabízeno zvenčí běžně z jejich okolí. Zajímají se o příslušnou literaturu, občas nebo i častěji s pocitem výjimečnosti okamžiku navštíví či vyslechnou tu či onou přednášku nebo seminář. Obvykle se pak přimknou k některému modernímu okruhu víry z dílny některého z guruú, kteří se dnes ve velkém zájemcům nabízejí na internetu či jinde. Spolu s informacemi o možných negativních scénářích přijímají tito lidé přijímají s radostí i zprávy popírající tyto negativní scénáře. Ale v podstatě tohle vše až na pár hlubokých či méně hlubokých okamžiků drží tak nějak vně prožívání svého nitra. .

Je jen málo těch, kteří opravdu hledají a skutečně odpovědi nalézají. Hledají a nalézají ve svém nitru, případně jsou vedeni ve svém vnitřním prožití k potvrzení výjimečnosti současné etapy vývoje lidstva. Proto si nutně si kladou otázku : jak to vlastně bude, co já tady, co ti ostatní ? Jejich duchovní podstata je silně probuzena a snaží se ujmout řízení směřování vývoje jejich života zde. Není jich mnoho, těchto lidí. Vystupují z běžných denních problémů všedního dne a pokoušejí se žít na svůj život z mnohem většího nadhledu. Kladou si otázku : která z odpovědí je správná ? Co je třeba dělat ? Co mám dělat já ?

Lidem, kterým nestačí běžně dostupné vnější prameny informací z dění v této realitě, je dána možnost hledat i mimo ni. Je jim k dispozici celá řada nástrojů : astrologie, numerologie, výklad karet, automatické psaní, rozhovory s bytostmi vyšších světů, channelingová sdělení bytostí Světla a jiné zdroje. A oni přijímají a vyměňují si informace a volí intuitivně cestu tím vším. Jejich hledání cesty vpřed má mnohem více charakter osobního hledání než hledání kolektivního. Mnozí v souvislosti s děním kolem sebe procházejí nejrůznějšími typy životních krizí.

Přirozeně na místě je tady úvaha o věrohodnosti takto získávaných informací. Kanály pro spojení naší reality s realitami vyšších světů zde vždy byly a také dnes jsou. Pro k tomu disponované lidi je možné vstoupit do kontaktu s bytostí či informačním zdrojem na některé z úrovní těchto vyšších vibračních světů a určitým způsobem pak s takto získaným kontaktem komunikovat. Běžně platí, že čím vyšší vibrační úroveň světa, se kterým je veden kontakt, tím jsou informace shora věrohodnější. Už proto, že bytosti vyšších světů jsou z našeho pohledu situovány výše a lépe vidí i do dějů tohoto světa než ty z vibračních světů nižších.

Ale pozor prosím : ne vše, co je nám jako informace předloženo, je možno brát vážně. Obecně platí, že bytosti nižších vibračních stupňů nám mohou úmyslně vedle některých informací, které si případně ověříme později jako pravdivé, vložit vedeny vlastním egem nebo zcela záměrně cizí vůlí i informace zásadně chybné. U kontaktů s bytostmi vyšších, zejména duchovních vibračních světů toto nebezpečí mizí, ty však ale zase jsou vázány povinností respektovat vaši svobodnou vůli a proto vám určité informace nemohou dát, aby nepřípustně neovlivnily vaše rozhodování v pozemské realitě.

Takže pracujeme sice s určitým objemem informací, ale je opět jen na nás, jak se v tom přebereme a jak tyto informace vyhodnotíme. Na nás je i volba cesty, kterou nakonec v této realitě volíme. To naše svobodná vůle volí své vlastní řešení a když to vezmeme kol dokola, stěžovat si na případný výsledek někde jinde než opět u sebe je bezpředmětné. Přesto nejsme tak zcela bezmocní a vydáni okolnostem na pospas. Své směřování k správnému cíli své inkarnace můžeme zásadním způsobem ovlivnit.

V minulém roce jsem ty z vás, kteří jste věnovali pozornost mým textům, oslovil určitým způsobem s klíčovým upozorněním na fakt, že do svých úvah o tom všem, o vás a o vaší cestě v tom, co přijde, by bylo dobré zahrnout jako základní duchovní investici lásku k sobě v její pravé podobě lásky vědomí ducha k vědomí těla. Upozornil jsem vás na skutečnost že není naší věcí se přednostně zabývat děním vně nás, v makrokosmu, v němž je nám dáno žít. Zdůraznil jsem vám nutnost práce ve vašem vlastním mikrokosmu, ve vašem vlastním nitru, které pravděpodobně zatím nebylo zcela kultivováno a mělo by se proto dostat zcela pod vaší kontrolu.

V souvislosti s tímto počátkem roku se chci k téhle základní myšlence vrátit a přiblížit vám ji ještě z jiné strany. Je na vás, jak si to přeberete.

Není vám podobně jako mně nápadné to, že když tak pročítáte záplavu nejrůznějších poselství a channeligových sdělení posledních let, nikde nezahlédnete ani náhodou např. zveřejněný výtah z rozhovoru třeba s tiskovým mluvčím takové celebrity podsvětí, jakou je jistě Satan nebo Lucifer či jak se ti kluci tam dole všichni jmenují ? Jako snad jedinou výjimku, se kterou jsem se osobně setkal, je projekt „Rozhovor se „Skrytou rukou“, iluminátem a zasvěcencem“, který máme možnost díky Jaroslavu Chvátalovi možnost sledovat zde na Matrixu.

Zato vyjádření Ježíše Krista, archandělů či Panny Marie ze všech koutů tohoto světa je požehnaně. Stejně tak se objevuje mnoho proroků jedině správných duchovních cest k jakémusi automatizovanému přechodu skrze transformační období do Světlem naplněné budoucnosti pro všechny bytosti této Země. Proč zástupci energií soupeřících se světlem o vládu nad touto planetou a touto částí vesmíru nevyužívají možnosti vést vlastní intenzívní reklamní kampaně, vnášející zmatek do našeho myšlení ? Není-li otevřené vyznání těchto sil na pořadu dne, měli bychom se zamyslet, proč tomu tak asi není.

Zdá se přece, že v záplavě nádherných sdělení, pozitivního myšlení a kolektivních meditací by tyto síly měly být pořádně nervózní a přesto zdánlivě nečiní celkem nic. Proč asi ? Nabízím vám jednoduchou odpověď : nepotřebují to. Z jejich pohledu se zatím skutečně celkem nic neděje. Proto zůstávají v klidu. Zůstávají v klidu, protože vývoj zde jim v podstatě hraje do karet. Jejich cílem je udržení moci nad touto planetou. A jestli nad sedmi miliardami lidí nebo nad půlmiliardou, to už až takovou roli nehraje. Mají své informace o tom, co přijde. A jsou na to připraveni.

Jejich klid je postaven na skutečnosti, že z jejich pohledu se neděje nic, co by ohrožovalo jejich zájmy. Práci za ně totiž vykonávají právě ti proroci, kteří nám lakují budoucnost na růžovo. Ti, kteří se snaží nás vést nejrůznějšími cestičkami a cestami nejkratší cestou k duchu. Tito hlasatelé jakéhosi automatizovaného vzestupu všech bytostí tohoto světa, kterým i většina těch z nás věnuje svoji přízeň, zdůrazňují správnou věc. Totiž že člověk si tvoří svoji budoucnost svojí vlastní pozitivní myšlenkou. Tvrdí vám, že nasměrujete-li mysl svého ducha k žádoucím cílům, ze Světla se vám dostane absolutně všeho, po čem toužíte. A že je ve vaší moci kolektivně přispět transformaci této Země, která vás pak zákonitě vynese do sfér, v nichž konečně budete sami sebou a nádheře vašeho života nebudou kladeny žádné překážky. Je však jejich pravda pravdivá ?

Bohužel není. Mezi jimi vykreslovanou teorií a skutečnou praxí je propastný rozdíl. Protože zapomínají na to, že tady na Zemi jsme nejen duchem, ale i tělem. Zapomínají na to, že jsme zde přítomni ve dvou podobách : jako čistý nádherný duch a jako duch padlý do hmoty. Duch a tělo. A obojí jsme my. A ono jimi tolik zdůrazňované vysílání našich představ do božských vibračních výšin naším duchem je do značné míry eliminováno odporem našeho vlastního lidského ega – vědomí těla – jinak také reálným projevem našeho padlého lidského ducha.

A to vše je realitou každého z nás, pokud nenastoupíme na cestu vědomé praxe skutečné lásky k sobě, lásky vlastního ducha k vlastnímu tělu. A to je realitou každého z nás, pokud nepřijmeme své tělo jako rovnocenného partnera pro svůj život vezdejší. A to je realitou pro každého z nás, pokud se snažíme o únik vzhůru místo o spojení s vlastním tělem, svým vlastním padlým duchem, s touto zemí a jejími energiemi, abychom je pozvedli do vyšších vibrací.

Mysl je jen částí naší podstaty, podobně jako duch je jen částí nás samotných. Jejich nekritické upřednostňování symbolizuje existující nerovnováhu našeho zaměření na duál energií duch-muž-mysl a dále posiluje zanedbávání druhého z duálu, který představuje trojici energií tělo-žena-srdce. Pokud mezi našimi duálními částmi nepanuje skutečná bezvýhradná láska a není dosaženo rovnováhy mezi energiemi mysli / a tím trojicí duálu energií duch- mužské energie-mysl / a energiemi srdce / a tím trojicí duálu energií tělo-ženské energie-srdce /, nespolupracují-li tyto trojice duálních energií v nás na společném cíli / t.zn. jdou proti sobě /, pak výsledná síla a schopnost naší mysli prosadit se ve vibracích směrem vzhůru je mizivá. Mizivá oproti síle, kterou máme šanci získat teprve tehdy, když propojíme oba duály láskou a nasměrujeme-li takto vzniklou multidimenzionální sílu shodným směrem.

Ukažme si to opět na příměru : chcete-li změnit špalek lipového dřeva v umělecký předmět, máte dvě možnosti. Postavit ho před sebe a snít či meditovat o tom, jak by byl krásný poté, až by jste z něj udělali to či ono. Tím ovšem špalek zůstane na této pozemské úrovni špalkem a byť vy prožíváte nádheru vizí, ve kterých se třeba mění v sochu archanděla Michaela, tady na Zemi se nemění vůbec nic. Pokud změnu tady a teď skutečně chcete realizovat, musíte vzít dláto a nůž a začít své vize realizovat v této realitě prostředky, které jsou v ní adekvátně schopné toto učinit.

Proto chcete-li, aby na této Zemi zavládl mír mezi lidmi, aby lidé neničili přírodu a žili v souladu v Božími zákony ve vzájemné lásce, nespravíte to tím, že si budete v meditacích představovat, jak duchovní lásku stahujete do tohoto světa a do každičké buňky svého hmotného těla a každičké buňky této Země. Je to jen vaše iluze, že se to tak děje. Protože Světlo se může dostat do každičké buňky vašeho těla a do Země pod vašima nohama jen aktivací srdeční čakry spojující horní čakry duchovní s dolními čakrami hmotnými a pak hlavně aktivací a zprůchodněním páteřního kanálu lidského těla, které je možné pouze se souhlasem vědomí těla, které vládne třetí čakrou. Nemluvě o nutnosti vědomého propojení dolních hmotných čaker se zemitě červenými energiemi Matky země.

A teprve pak naše představy a myšlenky se spojí se chtěním srdce a dostanou skutečnou sílu přeměnit nás samotné a náš svět. Naučte se proto místo unikání z něj přijímat své tělo, spolupracovat s ním na bázi bezpodmínečné lásky a pomozte tohle pochopit i jiným kolem sebe. Pak se naplní Kristova slova o tom, že máme milovat své bližní jako sebe sama. A jen když každý z vás bude milovat sám sebe, budou se milovat lidé celé této Země navzájem. A budou také milovat život na této Zemi, tuto zemi samotnou, i všechny bližní kolem sebe bez rozdílu rasy a vyznání. .

Tady je skryto ono jádro pudla, které umožňuje zůstat těmto černým chlapcům v astrále v naprostém klidu. Protože v tomhle směru lidstvo bez ohledu na povídání o transformaci pokračuje nezměněným směrem stejně jako v posledních dvou tisících letech. Jim, těm černým, nevadí snahy nepatrné, byť se třeba i rozšiřující obce těch, kteří v meditacích se pokoušejí tuto Zemi měnit. Po tisíciletí plynuly k Bohu a směrem vzhůru ve vibracích prosby a motlitby stamilionů věřících. A vývoj na Zemi přesto kráčel stále hlouběji do hmoty k situaci, kterou dnes známe. .

Jediné, čeho se mocní tohoto světa bojí, je to, že vás napadne jít zcela jinou cestou než v posledních dvou tisíciletích v oblasti přijetí sebe sama a lásky k sobě. Protože pokud to uděláte, faktickým spojením obou duálů otevřete svoji vlastní vnitřní multidimenzionální sílu, která zcela postupně vyléčí a uzdraví váš psychický a poté i fyzický mikrokosmos, což nemůže zůstat bez odezvy na stavu makrokosmu, kterého jste součástí. Právě tuhle informaci o nutnosti změnit přístup k sobě a svým bližním z pozice nelásky na pozici lásky tehdy přinesl Ježíš Kristus a právě pro ni byl ukřižován. A podstata jeho sdělení vám byla pozemskou církví za ony dva tisíce let zcela vymazána v vašeho vědomí.

Jako lidský rod jsme udržováni v napětí, úzkosti, strachu a depresích a tohle zajišťuje skutečným vládcům naší reality kontrolu nad námi. Již dříve jsem vám dal dispozici informaci prověřenou praxí, jak se každý z vás může zbavit svého strachu, úzkostí a depresí vědomou spoluprácí svých dvou duálních částí. A lidé zbavení strachu, to je skutečně zlý sen všech těch, kteří si dělají nárok na manipulaci s námi všemi. Zbavit se strachu uvnitř sebe z čehokoli je jediným řešením pro tuto Zemi.

Všechny moudré knížky tohoto světa vám hovoří něco o tom, že okolní svět nastavuje zrcadlo vašemu nitru. Strachující se lidstvo si ze svého okolí v tomto světě přitahuje síly, které mu zkušenost bát se neustále svým působením umožňují. Lidstvo beze strachu si ze svého okolí v tomto světě přitáhne síly, které mu beze strachu žít umožní. Věřte tomu, že tohle je jediná cesta, jak změnit tento svět.

Změníme-li své nitro v tomto smyslu, budeme žít jako jednotlivci i lidstvo zcela jiný život. Nevěřte prosím na kolektivní transformaci z vyšší moci bez vlastního přičinění každého z nás. Bůh a jeho zákony nebudou ani kvůli vám, jeho milovaným dětem, účelově měněny.

Tady na Zemi jste nejenom duchem, ale i tělem. Tyto dvě skutečné duální složky vás samotných u naprosté většiny lidí jsou v příkrém nesouladu a marně se sebou po celý váš život bojují. A vy jako člověk této Země prostě máte smůlu. Protože síla vašeho poselství směrem vzhůru, která je vysílána pouze jednou z vašich duálních částí, je do značné míry nebo dokonce zcela eliminována vysíláním vědomí vašeho těla, které se ve svém odporu k nelásce vašeho ducha k sobě staví zásadně proti tomu, po čem váš duch touží. A to, že se to vše děje mimo vaši vědomou mysl, na věci nic nemění.

Buďte pokorní před Bohem. Tenhle svět je jeho dílo, nechtějte dělat jeho práci a za každou cenu ho spasit. Spaste sebe, to je to, co můžete skutečně udělat. Přeji vám, aby tohle poznání pokud možno našlo cestu k vědomí vaší multidimenzionální bytosti a aby jste v onom roce 2011 našli cestu do vlastního nitra, kde leží řešení problémů každého z vás i nás všech.

(c)2010 Pavel Karpeta

http://www.matrix-2001.cz

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s