Archanděl Michael – NABÍZÍME VÁM ZLATOU PŘÍLEŽITOST

Milovaní mistři, my, poslové a služebníci našeho Otce/Matky Boha, opět rozezníváme jasný zvuk trubky a svoláváme všechny mocné síly tvořící Legie Světla, aby vystoupily a spojily se. Vy, kdo jste byli po mnoho minulých Věků rozeseti po celém univerzu, se nyní scházíte zde na požehnané planetě Zemi, abyste mohli být nápomocni při zrodu Nového Věku a nové reality.

Vytvořil a rozvinul se u vás jakýsi pocit oddělenosti, který vám bere sílu a předává ji těm, kteří svou moc získali dělením a dobýváním. TO VŠECHNO JE ZA VÁMI, mí drazí! Je čas ovládnout svou nižší přirozenost a pak započít proces znovusjednocení se všemi četnými částmi vás samých v harmonický, milující prostředek Světla. Musíte znovu vytvořit spojení s harmonií vašeho mentálního těla. Musíte se navrátit k pochopení, že v rámci vašeho mozku je uchována plně funkční, dokonalá jednotka moudrosti a síly, která se nazývá vaše Svatá Mysl. Je třeba zklidnit a uzdravit svou citovou podstatu, aby se soustředila do vašeho Centra Solárního Srdce. Musíte se přestat dívat okolo sebe, když hledáte ujištění o vlastní hodnotě, lásce, úspěchu a pravdě. Máte již uvnitř sebe vše, co je potřebné pro duchovní uvědomění, štěstí, hojnost a ano, vzestup. Máte uvnitř sebe svou vlastní Boží PŘÍTOMNOST JÁ JSEM a své vlastní, individuální Boží vědomí. Není to někde okolo vás; je to ve vás.

Vlivem pohnutek vašeho těla, které je vedené touhami ega, našli mnozí z vás zálibu v pocitu moci a zisku. Skutečně jste přišli jako spolustvořitelé, abyste stavěli, zdokonalovali a plně využili materiálních sfér nádherné planety Země. Avšak kdesi v půli cesty jste se natolik zahleděli do výsledku svého snažení – do ovládnutí, vlastnění a hromadění – že se to stalo vaším měřítkem lásky a úspěchu. Pokud byste tedy byli dostatečně mocní a vlivní, byli byste hodni lásky, nebo kdybyste měli tu největší zásobu bohatství a majetku, byli byste obdivováni a ceněni.

Soustředěním veškeré své energie na tyto vnější projevy dosáhnete pouze přechodného uspokojení a současně s tím i trvalé frustrace a nespokojenosti. Co by se stalo, kdyby vám bohatství a moc byly odebrány? Co by se stalo, kdybyste přišli o svůj majetek? S čím byste se pak ztotožnili? Je to, jako byste ztratili vše, čím a kým jste. Toto je důvod, proč tolik lidí ztrácí chuť k životu a někteří jdou dokonce tak daleko, že si vezmou život proto, že z jejich úhlu pohledu zmizelo vše, co kdy milovali a schraňovali, a s tím i jejich pocit, že jsou milováni a ctěni.

Musíte se naučit soustředit na svůj vnitřní svět neboli na Útočiště Duše. Duše, fyzická schránka a zejména mysl mají své vlastní pravidelné cykly a programy. Touha Duše je zaměřena na to, dojít k o-Světle-ní. Mysl se soustředí na získání a uchování informací. Fyzické tělo vyhledává smyslové prožitky. Lidstvo dlouhodobě prochází cykly růstu, stagnace a úpadku – ten vytvoří prostor zas pro nový cyklus růstu a expanze. Mistr se obrací sám do sebe a usiluje o vyšší kvalitu života, zatímco neprobuzené duše hledají vně sebe, aby dosáhly podpory a uspokojení prostřednictvím příjemných tělesných prožitků a hmotného majetku. Láska, která je zaměřena ven, tedy mimo vás, s sebou vždycky bude přinášet pocit zranitelnosti a trvalé potřeby ujištění od někoho nebo něčeho jiného. Láska, která je zaměřena dovnitř a promítnuta směrem ven, je nepřetržitým tokem sebevědomí, přijetí sebe sama a stálé snahy zapojit a projevit větší míru tohoto blaženého pocitu jednoty a harmonie s veškerým stvořením.

Láska je Podstatou všeho Stvoření. Láska obsažena v Pevných Částicích Světla, které plynou ze středu srdce Nejvyššího Stvořitele v mocných tocích podstaty Kosmické Životní Energie v Jeho nikdy nekončící touze zakusit větší část sebe sama. Je to požehnaný dar, který má využívat veškeré Stvoření – na všech úrovních, od těch nejvyšších a nejmocnějších až po nejnižší, nejskrytější. Jsou pro to však podmínky. Je vaším přirozeným právem vytvořit zcela unikátní projev sebe sama pomocí láskyplného spolutvoření v souladu s Božím Otiskem, který je vždy v dokonalé harmonii s nejvyšším záměrem Stvořitele. Jak moc láskyplné jsou vaše tvorby, moji milí? Jaký druh chrámu jste vystavěli pro svoji Duši? Ztotožňujete se pouze se svým tělem a až následně, skrze neustálé posuzování a zaměření se na vlastní nedostatky v porovnání s ostatními, bojujete v nekončící bitvě, ve které nakonec přiznáte prohru a ujistíte se ve svém zkresleném pohledu na svět (tedy ve vztahu lásky i nenávisti k sobě samému, který vás zavedl do bahna frustrace a utrpení, jež jste si sami způsobili)? Jaký svět jste to vytvořili svými neměnnými myšlenkovými formami? Jakým příkladem jste pro svého přítele, pro své děti a lidi, které milujete? Projevujete smysl pro vnitřní hrdost a vědomí toho, jak vzácný je dar života? Jdete příkladem svou snahou zdokonalit a sladit ty nesčetné části ve vás samých?
Každému z vás se otevírá cesta, kterou můžete jít bez ohledu na to, v jaké se zrovna nacházíte fázi nebo okolnostech. Čeká na vás zlatá příležitost, která vám umožní uchopit svou sílu, napojit se na zdroj své tvořivosti a vyzdvihnout ty mnohé skryté schopnosti uložené v hloubi vaší paměti. A nyní, jako nikdy předtím, jsme zde blízko vás, hledíme na vás a čekáme, kdy se budeme moci přičinit, povzbudit vás, učinit zázraky, vyhladit cestu a pomoci vám jít dále a vzhůru.

Pro vás všechny statečné Světlonoše nyní nastal čas prolomit a přejít hranice diskriminace, oslabování a omezení. Vyzýváme vás, jako ženy Ducha, abyste se staly pochodněmi a vzory, jako silné mistrovské ženy mezi muži. Žádáme vás, udatní a čestní muži, abyste byli cítícími muži mezi ženami. Tím chceme říci: vymažte a odstraňte mezi sebou všechny dělicí čáry a překážky, nabízejte a přijímejte vzájemně své dary a atributy a přijměte tyto až zoufale potřebné energie do svých mentálních a emocionálních těl. Vaše pravda spočívá v úrovni vašeho uvědomění a vašeho přizpůsobení si kosmického daru Božího vědomí. Nabyté vědomosti je třeba integrovat,a poté musíte ukázat, že jste schopni na tomto novém stupni moudrosti i žít. Jste souzeni svým vlastním Vyšším Já a svou Boží Přítomností, co se týče připravenosti postoupit po spirále zasvěcení. Již jsme vám sdělili, že cesta vzestupu je velice osamocený, dlouhodobý proces. Vaše zasvěcení jsou připravována jen a pouze pro vás, neboť nejste jako nikdo jiný. A přece, drahocenní, každý úspěch, kterého dosáhnete a o další kousek vás pozvedne, každý krok po uzounké stezce mistrovství také pozvedne lidstvo jako celek. Postupně vstupujete do Jednoty v Podstatě, ale i do Jednoty se Vším.

Jedním z nejnádhernějších darů, které pro vás budou přístupné na vaší cestě vzestupu je možnost napojit se do blaženého stavu vyšších dimenzí. Jakmile tohoto cíle dosáhnete, budete jej vždy znovu vyhledávat, neboť s ním zažijete záblesk svého skutečného Stavu Bytí. Milovaní, tím, že budete přijímat více Pevných Částic Božího Vědomí do svého Svatého Srdce, blažený stav budete pociťovat čím dál víc. Ucítíte plnost a rozpínavou sílu lásky a chvílemi budete mít pocit, jako by vaše srdce přetékalo tímto Posvátným Elixírem Života. Na sféry blaženosti se můžete napojit během meditace, zvláště pokud meditujete ve své krystalické pyramidě; avšak vaším konečným cílem by mělo být dosáhnout tohoto blaženého stavu, když žijete svůj každodenní život. Tomu se říká být ve světě, ale nebýt světem. Představte si svého strážného anděla, jak vám sedí na rameni během vašich každodenních povinností, a zůstaňte ukotveni ve svém Svatém Srdci, abyste si neustále byli vědomi Jiskry Boží Lásky/Světla, která ve vás hoří. Když jste schopni toto činit, budete na dobré cestě k vytvoření svého vlastního Nebe na Zemi.

Zákon Kruhu zajišťuje, že vibrační vzorce, které kolem sebe vysíláte, se vám vrátí spolu se silnější měrou obdobně cílené energie (neboli s vibracemi stejných frekvenčních vzorců). Stojíte ve středu energetického víru tvořeného kruhem vibračních vzorců, které vysíláte do světa hmoty prostřednictvím svého Solárního Centra Síly. Váš solar plexus je vskutku dobře pojmenován, neboť stejně jako Země a lidstvo přijímají kosmickou energii ze slunce a sluneční soustavy, každý z vás vyzařuje energii Životní Síly ze svého vlastního Solárního Centra. Představte si na chvilku sami sebe jako středobod celého vašeho světa. Vy jste zdrojem síly a vaše myšlenky, činy a záměry z vás vyzařují ve smyčce energie, která se spojuje s energiemi sobě příbuznými. Tato energie se zesiluje a projevuje se ve světě příčin a následků a pak se k vám navrací a upevňuje váš obraz reality. Vaše tělo část této energie vstřebává a v závislosti na jejích frekvencích vytváří bolest a utrpení nebo radost a požehnání. Zbytek plyne dále za vás a tvoří další smyčku vašeho vzorce Nekonečnosti, zatímco zbývající vyšší energie postupně vplývá do vašeho osobního Kruhu Stvoření. Trvale buďto stavíte a zvětšujete své vlastní vězení negativní, pozměněné energie, anebo naopak svůj prostředek Světla a stále se rozpínajícího Sebeuvědomění. Copak jsme vám již neřekli, že jste na Zemi přišli jako spolustvořitelé disponující Boží Silou?

Každý z vás má schopnost přispět něčím osobním a neopakovatelným k Božskému Otisku, který je nyní tvořen pro budoucnost lidstva a Země. Byl vám dán Stvořitelem výjimečný dar, tedy nebývalá výsada moci se podílet na tvorbě svého vlastního osudu. Každý z vás má potenciál stát se uctívaným smrtelníkem. Jste jako smrtelníci naplňováni Duchem, čímž je zajištěn váš statut nesmrtelnosti. Jste tvořeni mnoha aspekty a máte vědomí na mnohem více úrovních, než dokážete v současnosti pochopit. Jste Nesmrtelné Duše se smrtelnou myslí a tělem. Nacházíte se v procesu růstu Duše a naplnění Světlem.

Je čas, aby každý z vás vystoupil, zaujal postoj a projevil se. Začněte tam, kde jste, na nejvyšším stupni svého porozumění, dívejte se očima plnýma lásky, prociťte své srdce, naplněné soucítěním, a používejte mysl, která není zastřená vinou, strachem či posuzováním. Právě takto najdete svou pravdu, milovaní. Právě tímto způsobem budou váš svět a vaše realita až po okraj naplněny láskou, radostí a hojností. To je cesta mistra, cesta pravdy, cesta zpět domů.

Milované pochodně Světla, stěží se vám daří chápat, jak silnými se stáváte. Vy, noví Služebníci Světa, se stáváte vůdci; tvoříte kolektivní vědomí, které pomalu proniká do starých vzorců víry kolektivního vědomí třetí a čtvrté dimenze a tím je mění. Pomáháte tím ostatním, aby se zbavili svých hluboko zakořeněných strachů, ostychu, pocitů ubohosti, viny a bídy. Rozšířením svého uvědomění , napojením se na frekvence vyšších dimenzí a vytvořením závazku, že budete žít svou pravdu tak, jak ji znáte, zahájíte proces tvorby struktury kolektivní víry na vyšších, jemnějších frekvencích, které se spojí se Světlem naplněnými vzorci jiných lidí. Tak budou vyzařovány vibrace Lásky/Světla ven do světa příčin. A když se spojíte s jinými lidmi stejného smýšlení, vytvoříte souznění, které bude exponenciálně růst v neustále se zvětšující kruh jemného skupinového vědomí.

Ctíme vás pro vaši odvahu. Víme, že vaše cesta byla dlouhá a svízelná, avšak prozradíme vám, zlatí přátelé, že časy vaší bolesti a vašeho utrpení se postupně stávají minulostí, vzpomínkou, která pomalu vyprchá. Čas zázraků je na dosah ruky. Každým dnem odstraňujeme více omezujících energií, které mezi námi jsou, a rozpouštíme více negativity, která víří v éteru. Dáváme vám své ujištění, že již brzy se sami ujistíte o tom, jaký bude nadcházející Věk velikosti a síly. A budete bez jakýchkoli pochybností vědět, že jste v jeho příchodu hráli nezanedbatelnou úlohu. Byl jsem s vámi, když jste před mnohými Věky poprvé vkročili na planetu Zemi, a i nadále vás budu provázet, inspirovat a podporovat až do té chvíle, kdy budete připraveni se navrátit do svého pravého domova ve vznešených sférách našeho Otce/Matky Boha. JÁ JSEM navždy vaším přítelem, strážcem a průvodcem v Duchu.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Přijala Ronna Herman, január 2011

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info a pro všechny poutníky na Cestě Lásky Zuzka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s