ROK LÁSKY 2011

2011 je rokem Venuše, planety lásky, harmonie, malého štěstí a potěšení z darů těla a hmoty…Symbol Venuše je kruh s křížem směřujícím dolů. Kruh jako nashromážděná energie a kříž její harmonické využití v každodenním životě. Horizontální a vertikální linie kříže je propojení jang a jin, mužského a ženského principu. Venuše je žena m‎ilenka, učitelka krásy a lásky, hojnosti a prožitku… skutečná umělkyně Života. Jakou lásku a jaké dary nám tedy tento rok nabízí a přináší? Dvě jedničky v datu mohou poukazovat na dva jedince, na dvě slunce, dvě jedinečné individuality stojící vedle sebe. Připomíná nám to ideální pár: dvě bytosti, které jsou spolu nerozlučně propojeny a při tom každá z nich zůstává sám sebou… Dvojka je též spojena s Lunou jako ženou přijímající muže, ženou, která se z muže vyděluje a při tom je stále jeho součástí. Každý jsme zde zdánlivě oddělenou bytostí,  která je však neoddělitelně spojena jak se svým zdrojem, se svou podstatou, tak i s ostatními bytostmi. Jsem tu sám za sebe a zároveň v jednotě a propojení s ostatními – pochopení a uskutečnění tohoto paradoxu je a bude naším velkým úkolem.

Předchozí rok Slunce byl jakousi nepřetržitou meditací na téma já, má jedinečnost, jak poznávám sebe sama, jak si tvořím svůj život, co vlastně chci, co si bytostně přeji… Rok Venuše bude jakýmsi zhmotněním, ohodnocením či materializací naší práce na sobě. Podle toho, nakolik jsme se přijali, začali si věřit, nakolik jsme se sami v sobě zpevnili v roce 10, budeme v roce 11 sklízet úrodu, poznáme výsledek své práce na konkrétních změnách ve svém životě a ve svých partnerských vztazích.

Venuše se 1.ledna 2011 nalézá ve znamení Štíra, v místě svého vyhnanství. Klasická pozemská krasavice, poživačná, spokojená se sebou a naivní, zde získává zcela protikladnou podobu bájné bohyně Kálí, podobu ženy, která se již vymaňuje z pout hmoty a závislosti na  smyslových prožitcích a radostech. Ženy, která ostrým nožem odsekává pouta závislostí a projevy ega, která za pomíjivou láskou v těle hledá skutečné spojení, za sexuálními radovánkami a poživačností vnímá posvátný rozměr, spojení muže a ženy, které vede k mystické svatbě, osvícení a stavu Jednoty. Odvráceným projevem tohoto postavení je však tendence zneužívat daru sexuality, způsobovat sobě i druhým emocionální bolest, trpět a všemožně a narušovat harmonický vztah mužského a ženského principu.

Nedělejme druhým co nechceme, aby dělali oni nám, neubližujme si ani na těch nejjemnějších úrovních – jen tak tisíciletá “válka pohlaví” může dospět ke konečnému míru…Venuše ve Štíru je nesmlouvavá a odhodlaná – zeptejme se tedy sami sebe, co vlastně chceme, co si slibujeme od vztahů a co doopravdy děláme pro změnu, zeptejme se, nakolik jsme připraveni osvobodit se od iluzí a uvidět pravdu. Zeptejme se dříve, než se tato mocná žena zeptá nás. Dříve či později stejně nalezneme harmonický vztah k hmotě a k tělu, ke svému vnitřnímu i vnějšímu muži  a ženě – tak nač to odkládat, zvláště když jsou před námi úkoly mnohem náročnější…

Ve znamení Štíra se ve volném spojení s Venuší nalézá v prvních okamžicích roku 11 také Luna, jejíž postavení v tomto znamení je považováno za nejnáročnější. Luna ve Štíru představuje touhu naší duše po prozření a hlubokém vhledu, k němuž však potřebujeme nashromáždit dostatek psychické energie, projevit obrovskou vůli a disciplínu, zpracovat traumata z minulosti. Na symbolické štíří  dno svých strachů a pochyb si tedy zřejmě v některých chvílích ještě sáhneme, nicméně neztrácejme víru v to, že z tohoto procesu vyjdeme očištěni a transformováni, s rozšířenou schopností vnímavosti a intuice, která nás dokáže ochránit a vést bezpečně mnohými úskalím nejen tohoto roku. Spočinutí a uvolnění, které poté konečně zažijeme, nebude krátkodobým a pomíjivým, bude trvalým a zaslouženým, nepodkopáváno strachy, vyvěrajícími z podvědomí.

Pravdivost ve vztazích stále velmi přísně hlídá kosmický komisař Saturn,  který se již stabilně usadil ve znamení Vah, kde spočine po celý rok 2011 a většinu roku 2012. Veškeré vztahy, které nejsou v souladu s naším vnitřním nastavením, naší bytostnou potřebou ve společném růstu a sdílení, jsou pomalu, ale jistě ukončovány. Pokud ještě setrváváme reálně či myšlenkově v neuspokojujících  partnerstvích všeho druhu, pokud stále děláme kompromisy, pak můžeme Saturnův tlak pocítit obzvláště silně. Zároveň  je nám při troše pozornosti každý den s obrovskou moudrostí a trpělivostí ukazováno, jaké jsou naše vnitřní bloky a nejrůznější překážky, které nám harmonii brání. Mnohé zdánlivě nefunkční vztahy také mohou projít doslova znovuzrozením, jakýmsi saturnským odříznutím se od minulosti, nicméně radikální ukončení starých přístupů a modelů je prostě nezbytné.

Ano, v podstatě je již kosmickou nezbytností osvobodit se od minulosti, zpracovat si nejrůznější traumata, rozeznat hry, jaké v partnerství sami se sebou skrze druhé lidi hrajeme, převzaté modely chování, které napodobujeme, odložit masky, které si nasazujeme. Začít vždy sami od sebe, nalézt spojení se svým zdrojem, být dokonalým partnerem sám sobě. Jen tehdy můžeme pochopit, co nám je v těchto podivuhodných letech nabízeno: zážitek bezpodmínečné lásky, tolik jedinečný a vzácný na této planetě, rodící se doslova jako světlo z temnot… Láska nemusí bolet, nemusíme si jí spojovat s utrpením, ztrátami, touhami po nedostižném ideálu…. Láska  může vycházet z nás, nezávislá na odezvách vnějšího světa, bez očekávání potvrzení a odezvy… Zkusme to prožít alespoň pár minut denně, až se tento prožitek postupně rozšíří do celého dne, do celého života.

Být ve spojení se svým zdrojem, být partnerem sám sobě… Již ve slunečním roce 2010 nám v tomto procesu napomáhal Jupiter s Uranem, pohybující se na vrcholu tzv. atmanického těla, na hranici mezi znameními Ryb a Berana.  Štědrý dárce, učitele, léčitel a  zasvěcovatel Jupiter vstupuje do Berana 23.1 2011. Dalších pět měsíců můžeme pocítit jeho blahodárný vliv na naše sebepřijetí, rozšíření sebedůvěry, odvahy žít naplno, začít nové věci a projekty, být sami sebou, dělat co nás baví a svou životní práci, k níž jsme skutečně předurčeni. Intenzivně léčeny budou prenatální a porodní traumata a mnohé situace z našeho raného dětství /do sedmi let/, které nás dosud ovlivňují a energeticky oslabují. Spojení s naším vnitřním dítětem, plnění jeho přání, objevování hluboko zasunutých potřeb bude v těchto měsících důležitější než cokoli jiného!

Expanzi aktivity a činorodosti, vrhání se do nových projektů a dobrodružství všeho druhu však bude bedlivě sledovat Jupiterův protiklad Saturn, navíc v protikladném znamení Vah. Jejich přesnou opozici jsme již mohli zažít v srpnu 2010,  kdy jsme mnozí museli upustit od svých záměrů, přehodnotit své plány, řešit prvotně úkoly, před kterými se snažili uniknout. K přesné opozici Jupitera a Saturna dojde znovu 29.3 2011. V tyto dny bychom se měli více soustředit na zakončování, rovnováhu a harmonii ve své pracovní činnosti. Nezačínat nové věci, dokud jsme nedotáhli do konce ty předchozí, dobře si rozmyslet, zda máme opravdu dost sil a energie k uskutečnění toho, co jsme si usmysleli. Jinak přílišné rozšíření Jupitera bude dle principu  fungování opozice vypnuto zúžením a omezením Saturna, který nás všemi způsoby chce dovést k harmonii a vyrovnání našich dluhů, závazků a povinností vůči okolí. Věnujme prostě soustředěnou pozornost každém kroku, který děláme a poté nám bude tato jinak náročná konstelace naopak ku prospěchu…

Již  5. června 2011 vstupuje Jupiter do znamení Býka a tehdy můžeme zažít pravé „nebe na zemi“… Nastane velké léčení našich emocionálních traumat, zlomených srdcí a záležitostí, které mají svůj původ v dětství, mezi 7 a 14 rokem, životním obdobím Býka. Právě tehdy se zakládala informace o tom, jak přijímáme své ženské a mužské tělo, jak budeme celý život milovat /a milovat se…/. Úspěch a uspokojení a nové možnosti a podněty pro svou práci mohou prožívat obzvláště ti, kdo se věnují tantře, tantrickým masážím a kultivaci sexuality.  Přáno bude také všem, kdo pracují se zemí a jejími dary, ať už jako bylinkáři, léčitelé či zahradníci a zemědělci –  všem, kdo inklinují k přírodnímu a zdravému životnímu stylu.  Doufejme, že se i v politické oblasti projeví Jupiterův vliv jako rozšíření zájmu o ekologii a přijetí dalších užitečných opatření a zákonů chránících životní prostředí. Ovšem pro každého jedince bude toto postavení výzvou uskutečnit v praxi ekologické ideály na svém vlastním políčku, ve své domácnosti, ve svém těle, mysli, na zahradě svého srdce…

Jupiter bude ve znamení Býka na návštěvě u Venuše, která je patronkou celého roku.  Bůh hojnosti a moudrosti se spojuje s bohyní lásky a krásy… Záleží na nás, co z tohoto setkání vzejde… I v tom směru je rok 11 podivuhodný svou vyvážeností: v první polovině roku bude Jupiter v Beranu podporovat a léčit mužský princip Mars, v druhé polovině roku pak při svém pobývání v Býku Venuši, princip ženský… Druhá polovina roku bude tedy pravděpodobně mnohem harmoničtější, ovšem opět mnohé záleží na tom, jak jsme pracovali v té první. Jupiter nám v těchto měsících může přinést také výrazné zlepšení finanční situace, pokud ovšem děláme to, co nás  baví  a těší. Energie radosti z práce se tak zhmotňuje do  podoby energie peněz, které si navíc dokážeme naplno užít. Takový je kosmický zákon a Jupiter rád napomůže všem, kdo v této oblasti ještě nemají jasno a požádají o vedení a poučení. Přijměme láskyplně sebe sama a přijde k nám láska a hojnost  ve všech podobách – takové by mohlo být klíčové poselství roku 2011. Ovšem, nebude to zřejmě jen láska v té podobě, jak jsme si jí představovali a znali  dříve – bude prostě jiná, nechme se překvapit!

Jak na nás v roce 11 budou působit vyšší, transpersonální planety?

Především vliv Urana téměř jistě zaznamenáme a pocítíme. Již 13.března dochází k jeho konečnému vstupu do znamení Berana. Po 84 letech se znovu zopakuje tento fenomenální okamžik: urychlení procesu našeho probuzení, uvědomění si sebe sama a své svobodné vůle, díky níž jsme se sami rozhodli vstoupit do tohoto života, v tomto těle, do podmínek, které jsou nejlepší pro nás rozvoj a sebepoznání. Na rozdíl od Jupitera je Uranův vliv mnohem razantnější a změny, které přinese, jsou již nezvratné, na celý život, často také nečekané a šokující, vždy nás však vyvádějící na novou úroveň. Období doslova kvantového skoku v našem chápání sebe sama a svého místa ve vesmíru bude trvat celých sedm let. Uran nám v této době bude přinášet osvobození v situacích, kde jsme si dosud sebou samými nebyli jistí, byli na někom nebo na čem závislí, obávali jsme se změny. Napomůže rozpomenout se na své poslání, objevit svou životní práci, realizovat svůj potenciál, schopnosti a dovednosti.

Rozpomenutí se na to, kdo skutečně jsme, odkud a proč jsme přišli, zažijí jednoznačně ti, kteří jsou na něj připraveni, kteří k němu již po celý život směřovali. Mnohé informace, dosud skryté v třináctých komnatách našich mozků budou rozkódovány…

Uran v Beranu však může zesílit nejen odvahu a vůli vypořádat se s potížemi a dlouho neřešenými problémy. Odvrácená strana Berana a jeho vládce Marsu,  který bývá také nazýván „malé neštěstí“, je hrubost, agrese, násilné přesvědčování druhých o své pravdě, tendence podřídit se silným osobnostem a „pseudootcovským“ autoritám. Letitá potlačovaná nespokojenost lidí s politickou a hospodářskou situací se může v následujících letech projevit do podoby válečných ideologických konfliktů a revolucí, především v politicky nestabilních zemích. Válek, které mohou být zdánlivým řešením problémů. Doufejme, že lidstvo je již na zcela nové úrovni, než v době posledního přebývání Urana v Beranu, v letech 1927-35, v době početí druhé světové války. O to větší bude úkol všech mírotvorců, úkol meditativně pracovat na vnitřní harmonii tak, aby se mohla ve větší míře projevit v našem momentálně domovském světě. Naslouchejme i své nespokojenosti , nepotlačujme hlasy, které volají po nasycení a uspokojení, uvědomme si ty části naší bytosti, které také chtějí být přijaty a respektovány a hlásí se o své slovo a právo na existenci často šokujícím a bolestným způsobem…

Pluto se již stabilně usazuje ve znamení poustevníka Kozoroha a nabírá na síle s každým dalším rokem. Lidstvo se po šoku z tzv. hospodářské krize začíná orientovat na transformaci hodnot. Namísto překotného rozšiřování jsme ve fázi soustřeďování se na praktické využití toho, co už máme. Pod větším či menším tlakem okolností objevujeme svůj vnitřní duchovní potenciál, sílu své jedinečnosti a nezávislosti na vnějších podmínkách. Učíme se spoléhat sami na sebe, dělat první kroky z navyklých stereotypů, kroky směřující ven ze zmatku a chaosu zmanipulovaných myslí k uchopení vesmírného řádu a pořádku a sním i mnohem moudřejšího a smysluplného zacházení s darem života…

Mystický Neptun, planeta umožňující naše spojení s duchovním světem vstupuje 5. dubna do Ryb, do místa své vlády. Bude zde pobývat několik měsíců až do 6.8. 2011, kdy se znovu navrací do Vodnáře. Jako vyšší Venuše je nám Neptun mlčenlivým učitelem bezpodmínečné lásky, zpřítomnění, meditativního prožívání. Po letech pobytu Neptuna ve Vodnáři, kdy jsme skrze tento podivuhodný „kosmický přijímač“ dostávali stále intenzivnější osvobozující  sdělení, nám nezbývá  než se ztišit, zastavit, spočinout v přítomnosti, prožívat vše, co jsme se v minulých patnácti letech dozvěděli, na těch nejjemnějších úrovních si vychutnat obrovské změny, kterými jsme prošli. Natrvalo vstoupí Neptun do Ryb až v únoru 2012. Věřme, že  přímé spojení a napojení „nahoru“ se stane v příštích letech pro mnohé připravené prakticky stabilním, naše otevřenost vnímání podivuhodné vesmírné poezie, zázračnosti a blaženosti existence již nebude výsadou umělců, mystiků a výjimečně obdařených jedinců…

V prvních třech měsících roku 11 bude ještě dost silně projeveno téma karmické očisty, odpuštění, zpracování si strachů ze smrti, nejrůznějších fobií a závislostí. V této době bude stále obydlena poslední dekáda znamení Ryb, které jsou také nazývány nepříliš lichotivě avšak výstižně „zodiakálním smetištěm“. Ke zpracování zde zůstává vše, co jsme dlouhodobě odmítali vnímat a řešit. Kromě Jupitera a Urana, kteří postupně Ryby opouštějí, zde od června 2010 až do 21.března 2011 setrvává Černá luna. Situace Černé luny v Rybách je považována za nejtěžší vůbec, protože potíže, které s ní přicházejí jsou naprosto iracionální, jde spíše o náročné psychické stavy, které však také volají po iracionální pomoci a podpoře v podobě modlitby, odevzdání se, spojení s božstvím… V těchto měsících trpí především ty části v nás, které staví rozum a logiku a často i ego s jeho pomíjivými zájmy na místo nejvyšší. Proto je hlava občas vypínána a emoce se zesilují na nepříjemnou úroveň hlasitosti. Snad je nám takovým způsobem připomínáno To, na co často zapomínáme – To nejdůležitější, To hlavní, z čeho vycházíme a kam se navracíme…

Jedním z klíčových dnů bude 4.duben, kdy se Černá luna spojí v prvních stupních Berana s Uranem a Marsem. V tyto dny buďme obzvláště opatrní s rozhodováním, nevrhejme se zbrkle do aktivit, které nerezonují s naší vnitřní pravdou. Raději se zklidněme a zastavme, než bychom dělali věci, které nás nenaplňují. Rozhodnutí by měla vycházet ze srdce a Beran představuje hlavu, která se potřebuje se srdcem spojit. Pozor tedy na rozhodnutí učiněná jen intelektem, bez hlubšího procítění, pozor na náhlé zdánlivě výhodné možnosti rychlého posunu či pracovního uplatnění. V tomto místě, v prvních stupních Zodiaku se učíme se jednat v souladu se svým vyšším já, s boží vůlí. Černá luna bude znamením Berana procházet až do 16.12 2011. Jakožto pokušitelka a svůdkyně zatemňující naše bdělé vědomí a oslabující naší sebedůvěru, bude tedy intenzivně prověřovat, nakolik je naše rozhodnutí být sebou opravdu jednoznačné…

Ano, rok 11 může být také rokem volby, rokem častých a nečekaných zvratů. Naše bdělost a sebevědomí, náš osvícený přístup k životu ještě nejsou zcela jednoznačně zakotveny. Mohou přijít chvíle pochybností a propadů, mohou přijít okamžiky, kdy se ještě do našich myslí budou vracet staré přístupy a tendence.

Dvě jedničky jako dvě možnosti. Soutěska, kterou potřebujeme proplout, než se ocitneme na volném moři Jednoty a Lásky… Naším kompasem budiž schopnost přebývat ve svém srdci, ve spojení se Zdrojem, odvaha rozhodovat se sami za sebe a ze sebe.  Schopnost využít všeho,čemu jsme se předchozích letech naučili. Mluvme srdcem, jednejme srdcem, dýchejme srdcem, milujme a nemůžeme se zmýlit…

Šťastnou plavbu směr 2012 vám všem spřízněným bytostem přeje

Alita Zaurak

http://www.vnitrnibohyne.cz

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s