Pavel Karpeta – Nekonečný příběh, aneb nedobrovolný návrat na místo činu po eonech věků? 1/3

Vážení příznivci Matrixu, seriál Dvě cesty je věcí minulosti. Soudím, že vás můj pohled do zákulisí lidského života zaujal a věřím, že těm informacím, které vyhodnotíte vlastním cítěním jako pro vás pozitivní a použitelné, dáte ve své práci sami se sebou potřebný prostor. . Již ve fázi, kdy jsem pojal záměr seriál připravit, jsem uvažoval o tom, čím svůj vstup do vašich myslí a vašich srdcí zpestřit. Měl jsem jasnou vizi od samotného počátku, ale rozhodování nebylo jednoduché.

Již nějakou dobu mám přístup k zajímavému materiálu domácí provenience, který zřejmě v mnohém nezadá s obdobnými materiály zahraničními tak, jak jsou běžně v překladech otiskovány i zde na Matrixu. Měl jsem prostě to štěstí být u zajímavého dění s člověkem, o kterém tohle všechno je. Požádal jsem ho o laskavost a on nakonec vyšel mé prosbě vstříc a dal souhlas s uveřejněním určitého výseku ze souboru informací, ke kterým má přístup.  Jsou v něm zachyceny podněty z dění v hmotné realitě i záznamy dějů z jiných vibračních rovin tohoto multidimenzionálního prostoru. Samotný soubor materiálů je poměrně rozsáhlý a jistě by vydal na několik seriálů obdobných tomu předešlému. Není vyloučeno, že se mi podaří později připravit ke zveřejnění i některé z dalších částí tohoto souboru. Problém je v tom, že materiál je místy natolik osobního charakteru, že je obtížné z něj připravit ucelenou část tak, aby byla pro čtenáře skutečně „jedlá“.

Na tomhle vstupu jsme se s mým přítelem, o kterém tohle všechno je, ale docela shodli. Myslíme si totiž, že bude pro vás zajímavé nahlédnout do způsobu, jakým pracuje Univerzum s těmi, kdož jsou na této zemi zahaleni hrubým obalem hmotného těla člověka páté rasy. Z mého pohledu pohled na dění ve vyšších rovinách vibrací z daného úhlu tak, jak vám bude představen, je svým způsobem fascinující

Prosím, ve svých úvahách o čteném prosím nezapomínejte na to, že ač žijeme tady na Zemi ve svých tělech všichni jako lidé této Země, přicházíme z mnoha často vibračně velmi rozdílných světů. Proto jsou rozdílné naše životní plány a úkoly, které si ke splnění sem na Zemi přinášíme.

Jistě vás neudiví, že jsou mezi námi i ti, kteří vstoupili do individuálního vývoje v etapách o eony věků dříve než většina z těch, kteří se dnes na zemi vtělují v rámci běžného koloběhu svých zrození. Osudy a poslání těch „starých duší“ zde mohou být svým způsobem výjimečné, stejně jako mohou být výjimečné i jejich případné schopnosti pro práci s energiemi všeho druhu. Ty jsou jim obvykle pro pobyt zde ve fyzickém těle postupně otevírány a dávány k dispozici. A těmto dispozicím přirozeně také zcela jistě odpovídají úkoly, které jim již jsou nebo ještě budou po probuzení se k duchu jednou pravděpodobně svěřeny.

I mnozí z vás, kteří se pohybujete na stránkách tohoto internetového magazínu, patříte z mého pohledu mezi tzv. nepravé lidi této Země.

Pravými lidmi této Země nazývám ty, kteří přišli do individuální existence zde na úrovni sluneční soustavy tohoto Slunce šestého řádu a počali právě zde cyklus svých inkarnací.

Nepravými lidmi označuji ty, kteří do své individuální existence přišli již na úrovních sluncí pátého a vyšších řádů a do této inkarnace sestoupili do jisté míry ze své svobodné vůle.

Vy, kteří jste nepravými lidmi této Země, jste sem přišli proto, že všichni jste podobně jako můj přítel v minulosti o tuto Zemi a její vývoj nějak zavadili a zapletli jste se do karmických vláken mezi sebou navzájem i s tzv. pravými lidmi této Země. A rozhodli jste se to právě tady a teď vyřešit.

Proč jste tady dnes vy, lidé ze Světla, kteří by jste tu být nemuseli ? Odpověď je skryta v mém poznání toho, že přístup tzv. temných a světlých mimozemských civilizací k dění na této Zemi je diametrálně rozdílný.

Bytosti civilizací, které se pohybují v nízkých vibracích a jsou vzdáleny Světlu, si nedělají problém se základním zákonem platným pro tuto Zemi. Ta je totiž zónou svobodné vůle člověka a tato svobodná vůle by měla být všemi respektována.

Entity těchto nízkovibračních mimozemských civilizací svým zasahováním na hmotné a jí blízkých vibračních rovinách svobodnou vůli člověka a lidstva jako celku ovšem trvale porušují. Vstupují do dějů na této planetě jednak energeticky, jednak přímými zásahy na některých vibračních rovinách včetně. té hrubohmotné. Konkrétní projevy jejich zásahů jsou různorodé a dokladů o tom je na internetu dostatek.

To ovšem neplatí pro civilizace Světla, jejímiž členy mnozí z vás mimo tuto Zemi jsou. Ty božský princip svobodné vůle člověka dokonale respektují.

Proto, má-li být zde na Zemi proveden zásah ve prospěch vývoje tohoto lidstva a pro udržení rovnováhy v rámci sluneční soustavy, galaxie či vesmíru jako celku, přicházíte zde do lidských těl vy osobně, abyste jako jednotlivci i jako kolektiv vytvořili k potřebnému dění svým čistým chtěním a svojí multidimenzionální silou podmínky.

Přijímáte na sebe lidská těla a proto se nutně podřizujete zákonům platným pro vibrační sféru této Země. Zapomněli na to, kým jste a odkud sem přišli. Postupně se ale probouzíte k duchu a překonáváte nástrahy svého ega, které jste si vytvořili k obrazu svého Já. Nebuďte smutní, zjistíte-li, že síla ega je úměrná síle vašeho ducha. To je naprosto přirozený stav, že je vám kladen zdola odpor hodný vás samotných, kterými jste. Když k tomu ještě přidáme fakt, že ego je dále podporováno okolím, ve kterém je vám dáno žít, rozhodně to tady nemáte lehké.

Bylo předmětem mých textů v seriálu Dvě cesty, abych vás pokusil přivést k pochopení toho, že jedinou cestou, jak své vlastní ego učinit svým spojencem ve vašem úsilí o vlastní vzestup a splnění úkolu zde na Zemi, je absolutní vědomé přijetí vlastního ega za svého parťáka a jeho podřízení si láskou.

Pokud tohle dokážete, bude vám postupně dáno na úrovni vaší duše pochopení, proč jste sem vlastně přišli a prostor vytvořený ve vaší osobnosti pro vaše Já pak máte možnost svobodně využít k seberealizaci ve prospěch Světla i sebe sama.

Vaše tělo je nádobou, skrze kterou vysoké vibrace vašeho Já pak pronikají do pozemského prostoru a s ním spojeného jemnohmotného okolí. Jde o vibrace, které realizovány na cestě vnitřní změny pak daleko převyšují svojí vibrační úrovní vibrace běžných lidí této Země a silně mezi nimi působí.

Prosím, uvědomte si ale, že ne vše prochází vaším vědomím. Neočekávejte v každém případě osobní vzkazy stvořitelovy či jeho zplnomocněných zástupců či jiné mimořádné prožitky.

Největšímu počtu z vás, kteří jste sem přišli tzv. pravým lidem svojí přítomností zde pomoci, je dáno stát se body ukotvení Světla zde na Zemi a očekává se od vás, že poté ponořeni do svého vnitřního klidu a pocitu životní jistoty budete mezi ostatními žít a svým Světlem na vědomé a nevědomé rovině na ně působit. .

Vím, že mnozí z vás se již otevřeli nebo otevírají komunikaci s domovskými duchovními světy a přebíráte postupně na sebe úkol dát pozemskému zde viditelné i neviditelné podněty k dějům, jejichž nastartování je v zájmu lidstva, planety, sluneční soustavy, galaxie a samotného stvoření.

Je pravděpodobné, že jen nemnoha z vás se podaří zahlédnout alespoň zčásti obrysů vyššího celku našeho společného působení zde. Buďte si ale jisti, že ten celek existuje a vše zde má svůj účel a místo. I dnes nad vývojem této Země ve vesmírné centrále Světla bdí týmy specialistů.

Vraťme se k původnímu záměru tohoto textu. Definitivní rozhodnutí jít do zveřejnění tohoto materiálu padlo až někdy před několika týdny, kdy se mně a mému příteli dostaly do rukou další velmi zajímavé doplňující informace.

Ty podle mého intuitivního vnímání dokonale navazují na již zmíněný původní materiál a dodávají jeho případnému zveřejnění potřebnou pointu, kterou by onen příběh dříve postrádal.

Důvěřuji vaší schopnosti rozpoznávat podstatné od nedůležitého a s určitým rizikem možného nepochopení některých z vás vám k množství hraničních témat, které jsou vám denně nabízeny, přidávám i tento příběh.

Nazval jsem ho „Nekonečný příběh“, protože děje, o kterých je v nich řeč, od sebe dělí podle všeho časové období, které není možno poměřovat běžnými lidskými měřítky.

I vy prožíváte své „nekonečné příběhy“, byť možná vám dosud nebyly a ve většině případu možná ani nebudou v celé své šíři tady a teď otevřeny. Žijte je prosím na této rovině své existence co nejlépe. Protože vězte, že vždy pro nás všechny existuje nebezpečí, že chapadla tvořená absencí Světla ve vašem okolí mohou vést k uváznutí ve sféře ega prostřednictvím něčeho, co by se nejlépe dalo nazvat „duchovní pýchou“.

K tomu dochází vždy, když láskou vlastního ducha nekultivované ego se chopí duchovních darů, které jsou mu jako výsledek cesty absolvované na vaší cestě dříve pak k dispozici. Věřte, že přítomností zde, ke které jste se sami rozhodli, můžete nesmírně mnoho získat, ale můžete i ztratit.

Podívejme se spolu ve zkratce na to, jak se „nekonečný příběh“ v tomto pozemském pokračování jednoho z nás zde na Zemi odvíjí. Můj přítel jednoho dne dostal mail z Ústí nad Labem od paní, která mu byla doporučena a která mu nabídla, že ho na dálku zasvětí do první lekce Shambally.

Zasvěcení proběhlo večer a druhý den ráno měl mezi svými maily vzkaz té ženy. Text je ponechán v původní podobě, jen kvůli přehlednosti je graficky upraveny.

ZÁZNAM Č. 1

PŘEDMĚT:  ZASVĚCENÍ DO SHAMBALY NA DÁLKU
TERMÍN:      LEDEN 2008
ZDROJ:        ZPRÁVA MAILEM OD OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ ZASVĚCENÍV
POŘÍZENO: PŘEPISEM Z MAILU

– text –

Vážený pane,

přeji vám dobrý den a přestože obvykle k zasvěcení Shambally vzkazy nepíšu, cítím, že u vás musím udělat výjimku…

musím vám napsat, co se u vašeho zasvěcování na dálku dělo, protože to bylo záhadné a opravdu něčím výjimečné… připravila jsem se na zasvěcování jako obvykle, spojila se s mistry Shambally a chystala jsem se spustit energie zasvěcování…

ve chvíli, kdy jsem energie spustila, vystartoval proti mně nějaký ohnivý drak… zdá se, že vás nějak chrání, nevím… byl celý červený a vypadal hrozivě… já jsem se ale kupodivu nijak nepolekala a prosila jsem ho, ať nechá zasvěcení proběhnout…

vy jste v mém vidění seděl v křesle, on si pak sedl vedle vás a pozorně sledoval, co se děje… pořád jsem měla pocit, že chce zasáhnout ve chvíli, kdyby vám hrozilo nějaké nebezpečí… vypadalo to tak, aspoň jsem to v té chvíli vnímala, že vám kdysi nějak muselo ublížit Světlo a vy jste si proti němu vybudoval nějakou ochranu…

ten drak byl jenom vnější částí té ochrany, měl jste i nějaké uvnitř sebe… cítila jsem je… požádala jsem o jejich odstranění na dobu zasvěcení… z nějakého důvodu – ale musí to být neskutečně daleko do minulosti – jste musel mít nějaký špatný zážitek se Světlem… setkal jste se s nějakou velmi vysokou bytostí Světla a tam to všechno vzniklo… byl jste v těle, asi ne tak fyzickém jako teď tady na Zemi, vlastně nevím, kde to bylo…

víte, ony bytosti Světla někdy působí naprosto nepřipraveným človíčkům šoky, ale to asi nebude tenhle váš případ… cítím nějaký váš nepříjemný zážitek z toho setkání, který jste si tam získal… proto vy asi pociťujete energie Světla jako útok a ten drak se vás před nimi snažil chránit…

vše asi probíhá naprosto nevědomě a vy to vůbec nevíte… cítím taky ve vás velikou nedůvěru a dokonce jakousi nelásku k člověčím bytostem… opravdu se ve vás může zvednout i nepříjemný pocit z těch hladicích energií Shambally… jinak tohle všechno trvalo jenom chvilku… ten drak se uklidnil, vy jste se pak přemístil do chrámu Shambally a cítil jste se podle všeho příjemně…

posílám vám o tom zprávu, protože myslím, že by jste se na to, co to všechno znamená, měl soustředit a nějak to vyřešit… asi je to pro vás hodně důležité… budu ráda, dáte-li mi jednou vědět, jak to dopadlo…
-konec textu-

Tahle informace byla v mnohém zajímavá a otevírala určité oblasti, které přímo volaly po analýze. Prvky nechuti k lidstvu a Světlu a neskutečný odpor k autoritám jako takovým byly již částí zkušeností, které můj přítel vícekrát ve svém životě prožíval a byl si tohoto problému vědom. Pravé příčiny mu však dosud nebyly jasné. Chápal ovšem, že tohle vše je zátěž, které na své cestě hledání cíle své inkarnace potřebuje pochopit a odstranit.

A uvítal příležitost, kterou mu nabízela tahle souvislost problémů, které si uvědomoval, s bytostí toho červeného draka. Bylo zřejmé, že dračí stopa ho může přivést k odpovědi na řadu dosud nevyřešených otázek. A rozhodl se po této stopě jí, aby zjistil, odkud, kdy a proč se v jeho blízkosti červený drak objevil a co s tím všechno souvisí.

Padlo rozhodnutí zařadit bod „červený drak“ na již plánované setkání s někým, kdo mu byl znám vynikajícími výsledky z oblasti regresních vstupů do minulých životů a čtení záznamů v akaši. Šlo o sympatickou mladou ženu s výjimečnými schopnostmi vhledu do vysokých vibrací. Netrvalo to dlouho a ke schůzce došlo.

Výsledek byl pro něj a samozřejmě i pro mne skutečně překvapující. Bylo odpovězeno na více otázek, než se vůbec dalo čekat. Navíc se mu otevřely zcela nové obzory a spolu s nimi vyvstala řada otázek dalších. Podívejte se, co se nám dostalo do rukou. Zde je přesný záznam. Opět byl mnou jen poněkud graficky upraven :

ZÁZNAM Č. 2

PŘEDMĚT:    STAŽENÍ INFORMACÍ Z INFORMAČNÍ DATABÁZE
TERMÍN:        BŘEZEN 2008
ZDROJ:      PŘÍTOMNOST DRAČÍCH ENERGIÍ PŘI ZASVĚCENÍ – SOUVISLOSTI
POŘÍZENO:   PŘEPISEM ZE ZÁZNAMU NA MP3

– text –
já se teď napojím přímo na tvoji informační soustavu a vyvarujeme se tak možných zkreslení při přenosu informací… nejdříve poprosím tvé vyšší já, aby mne po celou dobu chránilo a vedlo a pomáhalo mi při vyhledávání všeho, co je třeba vyhledat v záznamech tvého nevědomí…

vnímám, že všechno je dovoleno, všechno je schváleno, takže se do toho můžeme dát…

takže téma vyhledávání je takové, jaké jsi zadal :

za prvé tvůj pocit nechuti ke světelné práci pro lidstvo, pravděpodobně v důsledku dřívějších negativních zkušeností…

za druhé přetrvávající nedůvěra a nechuť vůči lidským bytostem obecně…

za třetí otázka tvého osobního odporu vůči ženám a ženským energiím…

za čtvrté téma, kterým jsi to dnes doplnil : onen červený drak, odkud přichází a proč se zjevil právě teď…

říkáš, že není zřejmé, zda souvisí přímo s těmi třemi předchozími otázkami, ale objevilo se to v předvečer námi dohodnutého pohledu do těchto sfér, takže to souvislost může mít… uvidíme…

teda, úplně mi hoří šestka, třetí oko… je to úžasná síla… aha, tak to bude zajímavý… začíná to… to je úplně neskutečný…

jsem v tvým nevědomí a teď mne to táhne nějakým tunelem… už se rozjasňuje… bude to hrozně stará záležitost, je to hodně hluboko v tvém nevědomí…

jsme někde ve vesmíru, vidím tam určitou úroveň bytí… ty bytosti, které tam žijí, jsou napůl nehmotné, napůl materiální… jsou hodně jemné, myslím svým energetickým vyzařováním… mohla by to být tato sluneční soustava a úroveň této Země před eony věků…

chviličku… musím vniknout do souvislosti těch informací, které mi přicházejí… abych si byla jista, o co tam šlo…

v době, kdy je tady na zemi skutečností ta úroveň bytí, kterou jsem ti popisovala jako tu polomateriální, tak ty se pohybuješ v obrovském informačním vesmírném centru… je vás tam strašně moc a všichni programujete o stošest… je to úžasné programovací centrum a nikdo se v něm nezastaví, jede se naplno… je to vlastně výkonný orgán stvořitele, kde se na jeho popud tvoří nové věci… těžko říct, jak to zařadit do schématu toho, co známe… třeba to je akáša, já nevím…

a ty jsi vedoucí jednoho velikého týmu a projektujete a vedete tu polomateriální civilizaci, o které jsem mluvila dříve… ta civilizace prožívala obrovský rozmach, byla skvěle naprojektována a vedena… najednou ale pak nějak začal být napadán systém, který tam vládl… prostě systém začal ztrácet energii…

teda, já už to vidím, to je teda bomba… těm bytostem nějak jsou odebírána kvanta energie… ty bytosti mi připadají takové jakoby polovyhaslé… mají málo energie…

a teď tě vidím komunikovat s nádhernou bytostí… jde mi informace, že je to stvořitel těch úrovní, pro kterého vlastně pracuješ… a stvořitel systému, v jehož části se ta ztráta energie právě děje… pravděpodobně jde o tuto sluneční soustavu… a ty dostáváš s celým svým týmem za úkol úplně zregenerovat a jakoby znova nastartovat celý ten systém té polomateriální civilizace v nových podmínkách… dát to do pořádku, aby ty bytosti energeticky prosperovaly a mohl pokračovat jejich vývoj…

jestli tomu správně rozumím, máš k dispozici obrovský tým, jsi podřízený jedině a přímo stvořiteli a ten tým je podřízen jen tobě… jsi něco jako nejlepší, nejvyšší programátor…

ta úroveň, kterou jsi tvořil, byla velmi pokročilá, ale v zárodcích tam již přece jen byl přítomen matrix… zdaleka ne tak silně, jak je přítomen dneska tady na Zemi… jde mi informace, že ten matrix tam má mnohem menší sílu než ten nyní… menší síla znamená to, že dnes je to tak 20% světla a 80 % tmy, tehdy to bylo 70 % světla a 30 % tmy… zdá se, že se to celé týká vývoje dnešní Země někdy v daleké minulosti…

a ty jsi dostal za úkol ten systém zregenerovat… a to je pěkně náročná práce… protože to neznamená jen zasáhnout do databanky té které úrovně… to znamená nějakým způsobem přetransformovat všechny ty bytosti…

no to je teda neskutečný… s tímhle jsem se ještě nesetkala a je to síla… vy jste ten systém monitorovali a zjistilo se, kam uniká ta energie…

představ si, ono to tady navazuje na toho tvého červeného draka… vy jste zjistili, že na tu planetu, na tu stvořenou úroveň, kterou jsi projektoval a kde se ztrácí ta energie, se napojila jistá úroveň civilizací draka…

nějak se tu dostali a napojili se na tebou řízenou planetu, aniž to kdokoli předvídal nebo dříve zjistil… nebyly to ty vysoké čisté dračí civilizace, ale ty její nejnižší části… ta dračí civilizace dnes existuje v jiné dimenzi určité části naší sluneční soustavy… je pro naše kosmické prostředky a naše fyzické smysly nezjistitelná…

a určitá část té jejich pláně bytí je obydlena bytostmi, který jsou extrémně ctižádostivé, extrémně silné a s vysoce vyvinutou vůlí… a v té spodní úrovni se vychovávají bytosti, které jsou pak určeny pro nasazení do extrémních, velmi náročných podmínek, něco jako bojovníci… mají velice silný ohnivý energie… a jsou určeny například k boji… není řečeno, zda proti temnu nebo světlu… prostě k boji…

ony dokáží energií a agresivitou zastrašit a zastavit nepřítele… ta úroveň draka patří taky k matrixu… i tam mají určitou úroveň zla… nevelkou, ale mají ji tam…

a právě ta nespodnější část té civilizace draka se ocitla ve fázi, kdy jim chyběla energie… a ty bojovné bytosti hledaly zdroje, ze kterých by pro sebe čerpaly energii…

celé to funguje asi tak, jako když je tady na zemi západní civilizace v Americe a Evropě, které mají všeho dost a je tady Afrika, která je hodně zaostalá a nedostává se jí všeho toho, co Evropa a Amerika mají… no a dávají mi příměr… představ si, že by Afrika přišla na způsob, jak stahovat bohatství ze západní civilizace, jak čerpat zdroje z Ameriky a Evropy, aniž by jim mohli Evropané a Američané v tom zabránit… je to totéž v kosmickém měřítku…

čili ta nespodnější úroveň draka se jakoby oddělila a našla si svoje zdroje v okolí… a jedním ze zdrojů se stala ta civilizace, kterou jsi se svým týmem projektoval a teď jsi dostal za úkol napravit a zregenerovat to za nových podmínek… ta nejspodnější dračí civilizace použila svoji dračí sílu a tu energii té civilizaci odčerpávala docela agresivním způsobem…

takže stvořitel ti dal úkol vyřešit ten problém a obnovit systém, aby vše dále pokračovalo podle zákonů Světla… to znamená, aby ta civilizace polomateriálních bytostí, na kterých mu velmi záleželo, si ponechala svoji energii a využila ji cele pro svůj vývoj…

ty jsi z toho byl velmi nadšený, zaujalo tě to a strašně moc jsi se těšil do té práce, protože byla velmi náročná a plně zaměstnala tebe i tvůj veliký tým spolupracovníků… byla to prostě pro tebe další velká pracovní výzva… tys byl šéfem toho celého týmu…

chviličku, otevírá se mi další uzavřená oblast… tohle jsou přísně střežená tajemství vývoje a já se tam dostávám jen díky tvé síle, síle tvého vyššího Já…

zdá se, že mne v určitých místech prověřují, jestli mám právo vstupu… už jsem dál… to je strašně zajímavý… ještě chviličku… ověřuji si, jestli tomu správně rozumím…

tak… a ten stvořitel toho systému chtěl, aby to šlo rychleji, tak se rozhodl, že ti dá někoho k ruce… ten člověk ale měl mít prakticky stejnou pozici jak ty, že budete dvě vůdčí osobnosti a budete spolupracovat na řešení toho problému…

spoléhal na vaši spolupráci, že budete spolu velmi dobře komunikovat, doplňovat se a že to půjde rychleji a lépe… když si ty úkoly rozdělíte a budete spolupracovat… a dal k tobě ženskou bytost na tvé úrovni…

bylo to záměrné, chtěl do toho vložit ženský potenciál… a tys to rozjel, zadal jsi úkoly, každý z členů tvého týmu měl svoji parketu… ale ta ženská bytost ti u toho vadila… protože ona měla trochu odlišný myšlení a chtěla do práce týmu vnést něco svého… odlišný systém cítění a odlišný systém práce…

tys nesouhlasil, aby měla svoji půlku, kterou měla řešit… protože sis nedovedl představit, že se ty dvě pozice, tvoje a její, dají dát nějak dohromady a dost ti to vadilo…

no to je teda věc…

takže jste se dohodli, že ty to povedeš celý, že se s ní budeš radit a dáš na její pohled, ale že ti do toho lidově řečeno nebude kecat přespříliš… tak to je síla, teda… ona s tím souhlasila, ta ženská bytost, ta programátorka, že povedeš ty všechno ty, ale že budeš respektovat její návrhy, její pohledy na věc…

zpočátku celou práci jenom pozorovala, takže jsi mohl celou práci vést… a potom ji tam začalo spousta věcí vadit… dokonce s některýma věcma zásadně nesouhlasila… vznikl dost velký konflikt…

no je to úžasná síla… cítíš tu energii ?… ona je v tobě, ve tvém nevědomí, ta síla… necítíš ?…

a ona potom požádala stvořitele o odvolání… že je tam úplně zbytečná…

stvořiteli se to nelíbilo, že by ji měl odvolat… ale respektoval to… tak jsi tu akci za nějakou dobu dokončil s celým týmem, všechno bylo naprojektováno tak, aby se ty energie vrátily a dále neztrácely…

chviličku…

teď jsem upozorňována na určitý aspekt, který jsem opomněla… aha, to je ono… no teda, to je ale síla, co se tam dělo… takže mi přišla informace, že ta žena k tobě nebyla dána jen tak…

ona ta ženská bytost měla zkušenosti s úrovní draka… nějakou dobu tam pobývala a znala celý systém a rozuměla mu… a znala jejich možnosti a jejich agresivitu… znala způsob, jak oni čerpají tu energii a jak při tom fungují… ty jsi tu zkušenost neměl…

rozumíš tomu ?… proto ji stvořitel dal k tobě, byl to záměr… a teď jsem to pochopila… to s čím ona nesouhlasila… teda s tím, že jsi prostě naprojektoval jen tak odstranění napojení té dračí civilizace od té úrovně, pravděpodobně zemské, kde tehdy žili ti polomateriální lidé či ty bytosti…

ona tomu systému dračí civilizace dobře rozuměla a snažila se ti vysvětlit, že takhle nemůžeš, že to vyvolá jejich útočnou reakci… že mají velikou sílu a budou na to okamžitě reagovat…

a že ti mohou vyhlásit válku… a že to bude velmi nepříjemné, bojovat s těmi draky… a tys to nějak nechtěl slyšet… byl jsi přesvědčenej o tom, že prostě chceš a musíš obnovit původní čistotu vývoje té polomateriální civilizace a že nebudeš dělat žádné ústupky těm drakům…

měl jsi bohaté zkušenosti s prací na těchto projektech a byl jsi přesvědčenej, že to zvládneš… a ona to vzdala a odešla…

ten systém, který jsi obnovil, byl úžasně krásný… byl ještě lepší než to, cos udělal předtím… v něm neměl matrix nejmenší šanci na uplatnění… podařilo se ti odstranit všechny viry a pochybení v něm… vše, co by mohlo v budoucnu vést k pádu té civilizace a těch bytostí do hmoty… vracelo se to energeticky k normálu a bylo to dále vylepšeno…

ale ve chvíli, kdy to bylo už přeprogramováno a nově najeto, energie byly zpět a zcela v moci té civilizace, se to stalo…

(c)2010 Pavel Karpeta

http://www.matrix-2001.cz

pokračování –

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s