Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 1 část

Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva

 • ŠAMBALA
 • CHRÁM ÚTĚCHY
 • CHRÁM OCHRANY A SÍLY
 • CHRÁM BOŽÍ VŮLE
 • CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY
 • CHRÁM SLUNCE
 • CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ
 • CHRÁM OSVÍCENÍ
 • CHRÁM SVOBODY
 • CHRÁM VZESTUPU
 • CHRÁM VZKŘÍŠENÍ
 • CHRÁM HARMONIE
 • CHRÁM DÉVŮ SÍLY A VYROVNANOSTI
 • CHRÁM MOUDROSTI A OSVÍCENÉHO MÍRU
 • CHRÁM VÍTĚZNÉHO DOKONÁVÁNÍ
 • CHRÁM PRECIPITACE
 • CHRÁM PRAVDY
 • CHRÁM MÍRU
 • CHRÁM PROMĚNY A MOUDROSTI
 • CHRÁM MILOSTI
 • CHRÁM FIALOVÉHO PLAMENE SVOBODY
 • CHRÁM PROMĚNY

Zakládání a udržování světelných sídel, z nichž některá jsou skrytá na Zemi, většina jich však existuje v éterické říši planet, bylo nařízeno PÁNY SVĚTLA, kteří řídí osudy lidstva.

Mistr El Morya o tom říká:

Veliká silová pole a světelná ohniska existovala ve všech dobách. Ve své moudrosti určovaly řídící bytosti osudy Země vždy příslušné sběrné body pro kosmické paprsky a určovaly jejich umístnění v pozemské atmosféře, nebo na Zemi. Tyto plány mají platnost pro dlouhá časová období a představují určité rovnovážné vyvážení ve kterém mají různé síly své úkoly. Náleží k tomu vysoká míra širokého rozhledu. Zorganizovat takový pořádek žáci jako důsledek pokračujícího zvyšování vibrací mají možnost obdržet na školeních a na úkolech vnitřních říší. Za tímto účelem zde má být dáno několik vysvětlení o “projekci vědomí”:

Shambala by Alberto Gordillo

Nechat vědomí potulovat je podivuhodný způsob cestování, neboť srdce a smysly již nejsou vázány přitažlivostí těla z masa a kostí. Ten kdo své vědomí otevře líčením, činnostem a skutečnosti světelných stanovišť, ten ve svém vlastním nitru naše prostředky a cesty, aby se stal mistrem v ovládání vibrací myšlenek v kterékoliv době v pohostinných domovech. Dokáže přijímat sílu, moudrost, porozumění a veškeré krásy, aby potom ve svém vlastním světě a ve svém každodenním životě používal to, čemu se naučil a také aby spolupracoval se svým mistrem jako aktivní a inteligentní spolupracovník. Také bychom měli vědět, jakými rovinami vědomí procházíme, abychom se svými cvičeními dosáhli toho, co máme na mysli, abychom totiž uvědoměle prožívali to, co děláme ve vnitřních říších, co se tam učíme a na čem tam pracujeme.

Mnohý žák světla si tyto dary již přináší s sebou a určitě je rozvíjel ve dřívějších životech, jiní se o to musí teprve houževnatě snažit. Záleží zde mnoho na tom, do jaké míry jsme zušlechtili svoji nízkou přirozenost a do jaké míry v sobě dokážeme naslouchat tichému hlasu a do jaké míry je naše vědomí vnímavé pro vibrace z vyšších světů. Jenom tehdy si dokážeme být vůbec vědomi těchto vnitřních říší a přinášet si s sebou na ně vzpomínku.

Nejdříve zatím musíme své fyzické tělo učinit lehčím a prostupnějším. Znamená to vyladit na to své životní zvyklosti, potravu atd. Ten, kdo se již nachází na duchovní cestě, ten ví, jak je důležité vyhýbat se masu, alkoholu, nikotinu a pod., neboť tyto látky působí zhrubnutí a odsunují jemnější vibrace. Opravdový člověk, tedy nesmrtelná duše, která žije neustále a vytvářela si jedno tělo za druhým, se může jen tak dalece projevovat, jak dalece jí to dovolují naše nižší těla.

Cvičením koncentrace a meditací zde můžeme mnoho dosáhnout, neboť když chceme projektovat své vědomí, je nezbytnou podmínkou koncentrace. Neužitečné myšlenky nesouvisející obrazy z každodenního dění, bez uspořádání táhnou naším vědomím a vše, co nás ještě může ovlivňovat a rušit z vnějšku, to všechno musí být odsunuto, než můžeme pojmout naději, že získáme vhled do vyšších světů. Toto zmatené vědomí, pocházející z každodenního dne ještě příliš silně ovlivňuje naši duševní práci a ovlivňuje dokonce i náš spánek a důsledkem toho jsou navzájem nesouvisející rozptýlené sny. Je zde tedy nezbytná očista pomocí fialového ohně.

Chceme pozorovat svá nižší těla a jejich funkce, abychom lépe porozuměli postupům při cestování vědomí. Každý žák by je měl znát, aby věděl co se děje, když nechá své vědomí těkat.

Naše éterické tělo, neboli také tělo života je nositelem životních sil, které potom přenáší na tělo fyzické. Bývá také označováno jako naše podvědomí a obsahuje v sobě vzpomínky z minulosti. Musíme se učit ovládnout éterické tělo a nevpouštět je do našeho vědomí. Neznamená to ale, že bychom je měli potlačovat, ale máme je přeměňovat pomocí fialového ohně.

Tělo emocionální, neboli astrální, během našeho vývoje má být také očišťováno a zušlechťováno. Stane se tím vnímavější pro jemnější impulzy našeho pravého JÁ. Čím více se zbavujeme hrubé podstaty které jsou nahromaděny choutkami a nižšími tužbami, a čím více zjemňujeme tohoto nositele čistými přáními a jemnějšími pocity pomocí rozvoje naší schopnosti milovat, tím více a tím lépe může uvědoměle přijímat postupy vnitřních říší a přenášet je do každodenního vědomí. Také zde tedy záleží na čistotě a ryzosti našich pocitů, co si z našich vnitřních říší přineseme.

Během spánku vystupuje citové tělo a naše vědomí z fyzického těla. U nerozvinutého člověka se vznáší nad fyzickým tělem, ale u duševně vyvinutějšího člověka je v bdělém stavu a je činné v astrálních světech. To, co prožijeme si přinášíme částečně jako snovou vizi, nebo prožitek proniká do vnějšího vědomí. Výše vyvinutý člověk ovládá astrální tělo a vědomě s ním cestuje astrálními světy, aby tam pomáhal a aby tam byl aktivní. Jeho vědomí není přerušeno spánkem.

Myšlenková, neboli mentální rovina (manas), stejně jako astrální se skládá ze sedmi podúrovní a dále se rozděluje na nižší a vyšší mentální úroveň (kama-manas a buddhi-manas). Vyšší mentální úroveň se také nazývá kauzální rovinou. Je to úroveň Božských ideí a je to naše pravá vlast, do které se vracíme po každém převtělení, když jsme již prošli jinými úrovněmi. Naše myšlenkové, neboli mentální tělo a naše kauzální tělo nás spojují s těmito úrovněmi.

Myšlenkový aparát (mozek) může přijmout jen malou část z toho, co vytváří naše skutečné JÁ. Velcí myslitelé, géniové dosahují se svým mozkem více vzhůru a přinášejí tvůrčí idee a myšlenky. Proto je důležité udržet si v pořádku svoji tělesnou strukturu a učinit mozek vnímavějším pro jemné vibrace z vyšších úrovní. Víme, že mozek průměrného člověka je využit pouze z desetiny. Máme také rezervy, které by stálo za to stimulovat.

My, žáci na současném stupni nepoužíváme svého myšlenkového těla ještě s plným vědomím ve vnitřních říších. To zůstává vyhraženo pouze pro vysoce vyvinuté učedníky Mistra, kteří pro to dostali osobní poučení. Myšlenkové tělo musí být pro samostatné uplatňování na myšlenkové úrovni znovu uspořádáno a oživeno, dříve než je žák dovede plně ovládat. Je tady zapotřebí mnoho zkušeností a cvičení, aby se dalo rozpoznat a uspořádat vše, co se děje na mentální rovině.

Teprve když je oživeno kauzální tělo a slouží již jako nositel vědomí, otevírá se člověku celý výhled do jeho minulosti a také pohled do budoucnosti. Teprve potom je totiž možné získat vhled do minulých událostí na zemi v tak zvané “Akašické kroniky”, který je často spontálně umožněn jasnozřivým bytostem. Obě tato těla, kauzální i mentální nejsou nám jen tak k dispozici, ale dokážeme už pomoci našeho životního postoje pečovat o to, aby tohoto okamžiku bylo dosaženo rychleji tak, že se současně řídíme tím, co nás učí naši mistři: odstraňování všeho, co nás upoutává na nižší sféry a obrat směrem k pravdě a dobru. Tak se podstata těla prosvětlí a stane se vnímavou pro vysoké vibrace říší, do kterých bychom rádi vědomě vstupovali.

Nyní je tedy samozřejmé že se uplatňujeme a pracujeme v těchto jemnohmotných tělech na odpovídajících úrovních, ale ještě si na to nevzpomínáme, protože vibrace jsou příliš vysoké na to, abychom je dokázali přijímat do našeho všedního vědomí. Nemá to konečně pro naši práci význam, jestli to víme, nebo ne. Často nám to bylo tak řečeno mistry. Pro nás je především důležité, že často prožíváme to vědomí, které jsme až doposud získali, že své vědění proměňujeme v činy a tak zušlechťujeme svůj charakter. Je také důležité, jak to již bylo řečeno, abychom své myšlenky a svá slova proměňovali a udržovali je pod kontrolou. (Viz brožura: Myšlenky jsou naším osudem.) Naše myšlení se musí vychovávat a uvědoměle vzdalovat věcem vnějšího světa, abychom se mohli dát řídit vysokými a vznešenými myšlenkami. Jenom tak totiž můžeme doufat, že přijdeme do styku s vyššími vibracemi a že udržíme svoje vědomí povzneseno až se tyto oblasti pro nás stanou vědomými.

Nyní přicházíme k otázce, která naše součást je v činnosti při tak zvané projekci vědomí. Je to jednoduše naše síla obrazotvornosti, tak říkajíc naše mentální potulování. Necháváme těkat své myšlenky, svého ducha a dokážeme při tom rozvíjet takové schopnosti, že skutečně přenášíme své vědomí tam, kam chceme, aby šlo. Může se to vztahovat i na pozemské cíle. Zpočátku to je jen obrazotvornost, nebo představa, kterou si vytváříme o našem cíli (proto zde také následují popisy jednotlivých světelných stanovišť). Jednoho dne potom je naše vědomí už tak vyškoleno, že dokáže spolu přinášet přímé zážitky.

Proto uděláme nejlépe, když před odchodem na lůžko nasměrujeme prosbu ke svým strážným andělům, nebo ke kmotru z chrámu Monat, aby nás vzali ssebou pokaždé do odpovídajícího školícího prostoru. Potom následuje představa našeho cíle. Vidíme před svýma vnitřníma očima popisované prostory nebo haly, vidíme tam sebe sama jako posluchače a vědomě si představujeme patřičné odpovídající záření (barva a vlastnosti). Pokoušíme se postřehnout, co se tam dějů a s těmito myšlenkami a představami můžeme usínat, ale ne bez prosby, abychom si s sebou přinesli vzpomínku na to, co jsme prožili. Můžeme o to prosit mistryni Létó, která nám k tomu nabídla svoji pomoc.

Když je světelné ohnisko během ročního cyklu otevřeno, bude v něm pokaždé zkoncentrováno odpovídající jednotné záření nebeských zástupů, aby rozšířilo svoji sféru vlivu. Budeme svými hostiteli srdečně pozváni, abychom se zúčastnili školení a porad a abychom se nechali podnítit právě působícími plameny. “Odnášejte záření plamenů do vašeho domova, k vašim drahým, do vašeho okolí, do vašeho města, do vaší země a k celé planetě.”

Následuje zde ještě pokyn mistra El Moryi:

“Pokaždé, když každého měsíce opustíte světelné ohnisko a přikláníte se k novým úkolům, je váš vůdčí princip (momentum) posílen silami plamene a pozvolna je také vaše vnějšková bytost přelaďována a zušlechťována. Tak se prakticky projevuje činnost ve světelných stanovištích požehnaným způsobem pro váš rozvoj. Vybízíme vás, abyste nezmeškali možnost využít této příležitosti.”

ŠAMBALA

v éterické říši nad pouští Gobi

Sídlo duchovní hierarchie Země
Hierarcha: Pán Gautama.
Barva trojplamene: růžová, zlatá a modrá.
Vlastnosti: vyváženost a střední cesta.
Znělka: 5. věta Bethovenovy 6. symfonie.

Takto zní staré poselství: “Odložte stranou všechno, co ve vás spočívá na lidských přáních a myšlenkách. Očistěte svá nižší těla dřív, než sem přijdete. Je to totiž posvěcené místo.” Žáci světla vědí, že smějí vyhledávat Šambalu pro její zvláštní význam a pro její velikou milost. Ohnisko v éterické říši nad asijskou pouští Gobi platí jako největší a nejskvostnější na Zemi. Od prastarých časů poskytuje přístřeší sídlu duchovní hierarchie. Jeho vládcem je “Pán světa” Gautama. Lidé z celého světa koncem pozemského kalendářního roku se vydávají ve svém vyšším vědomí každou noc na cestu do Šambaly. Přinášejí tam roční sklizeň (celoroční úrodu) svého přírůstku světla z předchozího roku. Každé, i sebemenší množství je vítané a nikdo není nějak posuzován. Všichni přispívají k tomu, aby zvětšovali plamen Šambaly, který tvoří nevyčerpatelný životní elixír pro naši domovskou planetu. Veškerý pozemský život je napájen růžovo zlato modrým plamenem. Žáci, kteří schraňovali světelnou energii a nepromarnili ji, jsou vlastní příčinou stálého rozmnožování světla na Zemi.

Plni očekáváni a posvátné bázně, dáváme se nésti k nejposvátnějšímu ze všech světelných stanovišť. Andělé a ochranné bytosti nás již brzy vnořují do zlatého světla, aby nám ulehčili naše přizpůsobení stále se zvyšujícím vibracím. Kolem nás pozorujeme mnohé hledače světla, zahalené také do tohoto zlatého světelného pláště. Jsme uvědoměni o tom, že jsme všichni spojeni dohromady a jsme ochraňováni ve veliké jednotě stvoření. Každý životní proud tvoří buňku v zářícím srdci Božstva. Kráčíme přes most, který nás převádí na druhou stranu k vlastnímu ohnisku a rozeznáváme kaskády třpytivé vody a plovoucí růžové, zlaté a modré lotosové květy. Vzadu se zvedají široké schody ke chrámu, který je mistrovským architektonickým dílem. Působí svým filigránským provedením jako by byl z jasného, opalizujícího mramoru. Je přece vybudován ze světelných darů mnoha božích synů a božích dcer.

Vrata se otevírají a my prožíváme dlouho známý pohled do nitra světelných stanovišť a jsme stále znovu uchvacováni jejich nadpozemskou krásou. Podle toho porovnáváme ve všedním dnu naše okolí a okolnosti a často býváme zklamáni právě díky bezděčné vzpomínce na dokonalost vnitřních říší. Právě v Šambale se však každou noc učíme vyrovnanosti, vyváženosti, střední cestě, kterou učil Gautama, dokud ještě žil jako Buddha na Zemi. Jeho zlatá socha ve vstupní hale Šambaly nám ukazuje posvátný lotosový symbol s drahokamem uprostřed. Neúnavní hledači v něm poznávají věčné božské ohnisko, vysílající stále více svůj lesk, čím vroucněji se s ním člověk sjednocuje.

Do vlastního světelného ohniska Šambaly, ve kterém je pro Zemi zakotven permanentní atom v trojplameni, ještě nevstoupila žádná bytost, která by nebyla nanebevzatá (která by nevystoupila na nebesa). Nesnesla by totiž toto záření, neboť v prostorách pro pobyt a vyučování žáků jsou vibrace vždy ve spirále sníženy až na takovou intenzitu, která je pro žáky snesitelná. Každému je takto dávána příležitost, aby si proměřil svůj růst a aby proškoloval své citové a éterické tělo. Když se opět navrátíme do všedního dne, pociťujeme přírůstek na harmonii a na veselejší mírné trpělivosti. Jsou to totiž ty hlavní bytostné znaky pokročilých žáků. Vesele a vděčně totiž ponecháváme pro dobro svého okolí přicházet to, co jsme obdrželi v Šambale a stále víc to rozšiřujeme po celé Zemi.

Pán Gautama praví:

Roční sklizeň od venkovana není posuzována jen podle množství, ale je ještě víc posuzována podle kvality, stupně růstu a podle zralosti. A tak i žák, přinášející svoji roční sklizeň se může vykázat velmi rozmanitou kvalitou. Jeho světelná energie, jejíž růst měl možnost pozorovat během roku nemá stejnou kvalitu, ale má nejrůznější vibrace. Není to však vyhodnocování, když je k tomu připojena sklizeň Šambaly a každé, i sebemenší množství je vítáno. Tato velká ceremonie má ten smysl, aby každého účastníka přesvědčila, jak je duševní práce důležitá. I když si na to většina žáků nepřinese žádnou vědomou vzpomínku, je toto vědomí přesto do žáků vštípeno a zakládá v nich satbu pro jejich další úsilí. Zákon o vyrovnávání pak v obrácené míře než obvykle začíná účinkovat vlivem přírůstku síly a pevnosti na cestě žáka, aby mohl bezpečně a jistě postoupit na nejblíže další stupně vždy ve spojení se světlem a se silou Šambaly, s jejímž plápolajícím ohniskem zůstává spojen světlem, které je do něj vtěleno. Milovaní přátelé, starejte se o to, abyste schraňovali svůj světelný přírůstek a abyste jej nepromarňovali. Tak totiž prostřednictvím každého usilujícího žáka bude rok od roku více světla na Zemi.

Zdroj

pokračovanie

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

2 Responses to Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 1 část

 1. anitraM píše:

  Múdré myšlienky o týchto chrámoch som už čítala.

 2. Boys Clothes píše:

  Dobru stranku mas synak.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s