Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 2 část

CHRÁM ÚTĚCHY

Šrí Lanka

Hierarcha: Maha Chohan
Barva plamene: Zlatorůžová
Vlastnosti: Láska, útěcha, pokoj, mír
Znělka: Za ranního rozbřesku od Cadmana.

Na jižním cípu Indie leží ostrov Šrí Lanka, na kterém se nachází chrám útěchy našeho milovaného Maha Chohana. Toto vznešené světelné ohnisko leží pod velkou čajovou plantáží a je dobře ukryto před zvědavými pohledy lidí. Odtud vyhlížíme ven směrem na moře, kde se spojují Indický oceán a vody Bengálského zálivu. Ve vchodu do haly vidíme na stěnách sedm obrazů svaté trojice. Každý obraz ukazuje další stupeň na cestě žáka k jeho spojení s jeho Božským JÁ. Svatý Aeolus, který byl původně hierarchou tohoto světelného stanoviště, zaujímal dlouho úřad Maha Chohana. Jeho následovníkem v tomto vysokém úřadě je dřívější Chohan třetího paprsku, tedy Pavel, benátský mistr.

V tomto ohnisku je již celé věky přitahováno a zakotvováno vyzařování naděje. Každý ze sedmi Chohanů (řídících osobností paprsků), kteří jsou podřízeni Maha Chohanovi, přijímá svůj podíl na kosmickém záření a ten paprsek, na kterém slouží jim oživuje a zesiluje. Všichni Chohané se v tomto ohnisku shromažďují, aby se poradili o možnostech pomoci pro lidstvo. Odtud je na všechny strany rozléváno ven žehnající a obnovující záření, Svatý duch pro tyto (tuto) planetu. Také přírodní svět přijímá tento žehnající proud pro své mnohoznačné úkoly. Maha Chohan pak očekává od svých upřímných žáků, že budou “strážci” (ochránci) svého bratra. Znamená to, že každý nesoulad, který bude z nějakého člověka do Aury žáka, má jím být ihned zlikvidován. Tak již nesoulad nemůže dopadat zpět na svého původce, který jej vyslal. Vyžaduje to již velikou míru nesobecké lásky, což je vlastnost, která se málo praktikuje.

Maha Chohan praví:

Odpuštění zrozené z lásky a z moudrosti Božského zákona je prostředkem pro usilujícího, který uvolňuje vnitřní síly. Jen tehdy, když je v souladu se svým bližním, může být harmonický a v pokoji, což je předpoklad pro zdraví a pro spásu. Znamená to, že nemůže existovat žádný pocit zdraví a žádné stálé zdraví, dokud není nacvičeno absolutní odpouštění každému, s kým žák není zcela v souladu. Je to moudrým zařízením přírody, že všechen rozvíjející se život, usilující o krásu a dokonalost, ji může dosáhnout jen tehdy, když se řídí zákonem harmonie. Tomuto zákonu se musí plně podřídit i člověk, když chce dosáhnout svého Božského určení. Neznamená to nic menšího, než že se člověk musí namáhat, aby ve svém vlastním světě vytvářel mír a řád. Potom teprve jeho vnitřní těla budou vibrovat ve vzájemné harmonii a jeho fyzické tělo bude na to reagovat s pocitem dobrého stavu a s vyrovnaností.

Milovaní žáci, toto je prostředek dávaný zdarma, abychom znovu nabyli ztraceného zdraví. Každý si může odzkoušet, jestli existují rozdíly mezi ním a druhými, které doposud ještě nebyly odstraněny a jestli proti někomu ještě chová nedobré myšlenky. Potom si každý může pospíšit, aby nedobré myšlenky odstranil s pomocí fialového záření tak, aby oba byli prosti těchto nedobrých myšlenek. Nejúčinnější však je láska, která zvítězí nad každým záštím. Je to léčebný prostředek na každý problém. Uvažte dobře, přátelé, kde tento léčivý prostředek ještě schází, abychom se svými bližními mohli žít v míru a harmonii. Tomuto zákonu se musí plně podřídit i člověk, když chce dosáhnout svého Božského určení. Neznamená to nic menšího, než že se člověk musí namáhat, aby ve svém vlastním světě vytvářel mír a řád. Potom teprve jeho vnitřní těla budou vibrovat ve vzájemné harmonii a jeho fyzické tělo bude na to reagovat s pocitem dobrého stavu a s vyrovnaností.

CHRÁM OCHRANY A SÍLY

v éterické říši nad Curychem

Hierarcha: Elohim Herkules
Barva plamene: modrá
Vlastnosti: síla, ochrana a moc
Znělka: Bethovenova 5. symfonie

Ze všech světelných stanovišť a ohnisek proudí energie do chrámu velkého Herkula. Zde dostávají všechny vlastnosti dodatečný silový impulz, aby potom vyzařovaly ven a vykonávaly své dílo. Uprostřed vznešené stavby v čistém bílém mramoru leží vlastní ohnisko ochrany a síly. Tento prostor, ve kterém panuje silné vyzařování energi nemůže být přístupný žákům pro jeho vysoké vibrace. Žák, nebo hledač světla, který by zde rád obdržel poučení se dozví, jakou sílu a také milující dobrotu má Elohim Herkules. Jako jednomu ze stavitelů světů mu náleželo vytvoření našeho planetárního systému, zároveň s jinými velkými Elohimy stvoření. To jsou stvoření nezměrné síly, které se vždy v lásce skláněly k lidstvu. Když nyní Elohim Herkules žákům Velkého Bílého Bratrstva znovu otevírá brány svého světelného ohniska, potom by měli v této době přijmout něco z nepřekonatelné ohnivé síly a mocné působnosti, něco z odvahy ze zodpovědnost, to znamená takových vlastností, které podstatně přispějí k tomu, aby posilovali práci žáků směřující k rozšiřování světla na Zemi. Potom se tito žáci dozvědí, co to znamená postavit se vstříc této velké kosmické bytosti, neboť jen ti žáci, kteří vyvíjí vážné úsilí a u nichž vůli následují také činy, naleznou jeho láskyplnou podporu.

Elohim Herkules praví:

Moje velké uctívání je nasměrováno na světlo v každé živé bytosti, To stejné světlo, které i my vyjadřujeme na venek. Ať ta bytost je třeba i uvězněna v husté hmotě, nebo ať je zapomenuta, nebo poklesla dolů až na úroveň doutnající jiskry, nebo i když se stala zářící v lidské bytosti, která se svým úsilím dostává ke svému Božskému určení. To světlo má stále stejný původ. Propojení Božským světlem v celé rodině lidstva činí Božské určení bratrstvem a osudovým společenstvím i když to ještě nebylo poznáno a vládne nenávist a rozkol. Podívejte se, přátelé, jakou nutností to je, aby byl každý člověk uznáván jako stejně oprávněný tvor, který se liší od jiných jen stupněm svého vývoje.  Dokázali byste nyní vyměřit, jak takové uznání bratrství lidstva by v krátké přivodilo proměnu na Zemi, tak, jak to také u pokročilejšího vývoje skutečně bylo v jiných slunečních systémech. Máme nespočetné srovnávací možnosti a prosíme naše žáky, aby také přijali toto přesvědčení. Ať se každý svým způsobem zkouší přibližovat tomuto cíli.

Více než příležitost dovídat se o tom, jak a kde probíhá tento vývoj, je žákům dána dobrá příležitost návštěvou světelných stanovišť. Žáci, vy sami se poučíte o tom, co pro to můžete dělat a které kroky vaše individuální cesta vyžaduje. Vaši učitelé zde mají příkaz, aby vaši houževnatost posilovali všemi možnými způsoby. Nesmí totiž existovat žádná lenost u žáka, který to myslí vážně a postavil se do služby Bratrstva Světla. Bratrstvo Světla totiž počítá s vaší energií a každé promarnění příležitosti na vaší straně jen oddaluje váš vlastní i celkový rozvoj. V našem ohnisku získáte také nezbytný impulz, podněcující vaše síly a posilující dobré impulzy. Předkládejte svoje problémy svým učitelům. Společně s nimi pak vypracujete řešení. I tehdy, když si nepřinesete vědomou vzpomínku, přece jen zde budou položeny výhybky, které vám dají možnost odpovídajícího jednání. Neexistuje žádný úspěch bez předchozí vytrvalé práce. Platí to pro každou pozemskou činnost a ještě více pro světelnou cestu, kterou následujete. Kéž by vám síla a houževnatost pomohly k dalšímu růstu.

CHRÁM BOŽÍ VŮLE

Daarjeeling (Dárdžiling)

Hierarcha: mistr El Morya
Barva plamene: královská modř s křišťálově bílým zářením
Vlastnosti: Božská vůle
Znělka: Nádhera a obřadnost z Elgaru

Jméno Dárdžíling vzbuzuje vzpomínky žáka na světelné stanoviště, ze kterého proudí světem tlak Božské vůle. V každém lidském srdci má nalézat ozvěnu odpovídající stupni vývoje a vhledu k nalezení vzpomínek na vážného mistra, přidávajícího k tomu svůj pohled, kterému nic neujde. V jeho přítomnosti žákovi přichází na mysl všechny hříchy, které vyplývají z jeho opomenutí. Ale není tomu tak – nikdo nepotřebuje mít pochybnosti, vždyť právě sem žák přichází, aby se učil rozpoznávat Božskou vůli.

Velký mistr, zastupující tuto stránku univerzálního záření, požaduje na svých žácích, kteří ho následují, aby sami měli jasno v každém svém myšlení a jednání a byli v něm opravdoví. Potom každý, kdo se chce účastnit na práci tohoto světelného ohniska bude podroben zkoušce a dostane také ve svém vnějším životě odpovídající školení, která slouží jeho očišťování. Když žák projeví ochotu postavit svůj život zcela do služby světla a připojit se k úsilí duchovní hierarchie, potom se musí učit uznávat jako nejvyšší instanci pro své jednání vždy vůli Boží. Mohutná síla, zakotvená v tomto ohnisku se tím stává citelnější, čím více se blížíme k vlastnímu centru. Záření Božské vůle působí neobyčejně povzbudivě a pečuje o to, aby zmizela každá lenost žáka, když se zde nalézá jako host.

Mistr El Moria přijímá vládní zástupce ze všech končin Země, kteří ve svých jemnohmotných tělech jsou sem přiváděni právě pro to, aby dostali radu pro záležitosti svých národů. Ve fyzickém vědomí se opět tyto rady vynoří, když nastane dotyčná situace. Také žák si většinou přináší úlomkovité vzpomínky na svá školení, ale svůj pozemský život stále více usměrňuje podle Božské vůle, která v něm začíná bezděčně působit. Mistr El Morya zve žáky, aby svůj vnějškový život postavili do služby světla a aby se úžeji připojili ke snahám duchovní hierarchie, aby absolvovali “ročník” o úkolech a cílech pro nejbližší dobu. Jen tehdy, když se lidé řídí Božskými zákony, se může prosazovat dobro na Zemi.

Mistr El Moria k tomu říká:

Vaše přítomnost ve vnitřních říších nám umožňuje lepší kontakt s vámi, než by mohl být uskutečňován ve vnějším světě. Buďte přesvědčeni o tom, že vše, co se zde učíte je zakotveno ve vašem vědomí. Je to tak i tehdy, když vaše paměť není schopna tyto věci zprostředkovat pro váš fyzický mozek.

Vibrace, ve kterých se zde nalézáte, okamžitě poklesne, když se vracíte do svého fyzického těla. Tím totiž mizí všechno to, co jste zde už zažili. Přesto však je to vryto do vašeho vnitřního vědomí a jednou se to znovu projeví, když vy dokážete vědomě zvyšovat své vibrace. Přesto však náš kontakt s vámi žáky se nevstahuje jenom na poučování, nebo na úkolu, které zde dostáváte, ale dáváme každému zcela osobní sdělení. Bylo by žádoucí, kdybyste mohli brzy získat vzpomínku na to vše, protože to by vám zjednodušilo mnohé věci ve vašem životě. K tomu účelu byste měli brzy dosáhnout požadovanou míru čistoty. Tyto vzpomínky vám mohou být přístupné jen za té podmínky, jestliže budete mít vaše nižší nositele do té míry projasněny a očištěny, že vaše vyšší vědomí může působit ve vašem vnějškovém já. Potom vám bude v okamžiku jasné, na co už tak dlouho čekáte.

Pracujme tedy společně na tom, abychom vaše vnějškové já stále činili propustějším pro vše, co přijímáte ve vnitřních říších. Pracujte na likvidaci všech stínů, které zatěžují vaše nižší těla. Tyto stíny brzdí světlé síly, které by mohli daleko lépe proudit přes vás, kdyby proti tomu nebyl ve vás žádný odpor. Vše vnějškové, co stále proniká do vašeho vědomí, by mělo zůstat na periferii vašeho života. Udržujte svůj život bez vlivu vnějšího pozemského světa. Pozemský svět berte na vědomí jen potud, pokud je to nutné, ale nedovolte, aby do vás mohl zasahovat do té míry, aby vás zatěžoval. Přispěje to k tomu, že rychleji dosáhnete všeho, co je hodno vědění a co vám již bylo zprostředkováno. Je to míra vašeho vnitřního jasu a tak mi dovolte, abych vám poradil: Rozmyslete si dobře, čím naplníte svůj vlastní svět.

Zdroj

pokračovanie

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s