Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 3 část

CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY

nad Banffem
(Kanadské Rocky Mountains)

Hierarcha: archanděl Michael
Barva plamene: safírová modř
Vlastnosti: víra a ochrana
Znělka: sbor vojáků z “Margarety” od Gounoda

Pojďte k pramenu síly víry, která vám propůjčuje pevnost a odolnost ke všem útokům, pocházejícím z nevědomosti a často i z netrpělivosti. Usilujte stát se spolubojovníky na ochranu víry, která má po boku Michaelovy legie. Tak to říká velký archanděl Michael svým žákům, kteří jsou u něho hosty. Chrám víry, který byl kdysi, podobně jako mnohá další světelná stanoviště, lidem viditelný a přístupný, pulzuje dnes v jemnohmotné sféře nad Banffem. Archanděl Michael, ochránce a bojovník za víru, který je pánem andělských legií, je pro žáka pojmem moci a ochrany dobra. Uložil si se svými pomocníky za úkol poskytovat ochranu všem usilujícím lidem a posilovat jejich víru v to, že Božská vůle předvídá pro každý životní proud dokonání a osvobození od všech pout. Síla neotřesitelné víry je vyzařována na Zem archandělem Michaelem odedávna bez přerušení. Žák, vtahovaný sem aby v jemných tělech přijímal toto záření, zažije, jak jeho odhodlání ke spolupráci při velikém díle osvobození je posilováno a jak roste jeho víra a přesvědčení o naplňování Božského plánu pro tuto planetu. Pracuje s novou odvahou a silou v srdci na svém místě pro blaho všech, kteří jsou mu svěřeni. Sílu víry, kterou přijal, rozdává dál. Všichni lidé, kteří se věnují jakékoliv práci pro osvobození obyvatel Země z nouze a omezení, zde přijímají silné impulzy pro svoji činnost. Michael ochraňuje plamen v srdcích lidí. Každý, kdo jedenkrát pohlédl do jeho zářících očí, nikdy už nesejde z cesty. Síla víry jej zahaluje a zjasňuje mu cestu vzhůru. Žáci, kteří se shromažďují spolu s ostatními hledajícími v obrovitém oválném chrámu, se dívají na drahocennou výzdobu, na zlaté kopule a zdi, posázené safíry. Silněji však budou ovlivňováni silami, které jsou zde zakotveny a poskytovány každé bytosti, hledající ochranu a pomoc. Žáci a ostatní hledající přijímají novou životní energii pro svá unavená těla a energii pro své zemdlené duše, aby dokázali pokračovat ve své službě pro blaho lidstva.

Po tom, když opozdilci z jiných planet přišli na Zemi a když archanděl Michael zpozoroval pozvolné prosakování zhoubného používání svobodné vůle do vědomí člověka, připravoval se sám k účinné obraně víry a důvěry v Boha. Tehdy vytvořil svůj modrý plamenný meč, protože poznal nezbytnost jeho příští použití. Od té doby bez přestání používá tohoto meče, aby odstraňoval každé příčiny a zárodky destruktivního použití svobodné vůle. V důsledku závoje Máji, který vznikl z disharmonie myšlenek, citů a slov, se pozvolna začalo vytrácet vědomí o andělech. Vnějškové vědomí je již nedokáže vnímat. Skvostné ohnisko víry zmizelo z povrchu země a Michael a jeho legie upadaly v zapomenutí. Z toho bylo vyňato jenom málo jedinců, kteří v každém věku pevně lpěli na Božských životních pravidlech a kteří přijímali existenci neviditelných, ale přece jen skutečných dobrodinců. Nyní, když duchovní velekněžstvo poskytuje lidstvu opět vědomost o pravdivé existenci archanděla Michaela, jeho andělů a jeho světelného ohniska víry a ochrany, stále více lidí bude využívat příležitosti k návštěvě tohoto éterického chrámu během spánku.

Archanděl Michael praví:

Závažnost vaší činnosti pro svět vzrostla, moji přátelé, od té doby, co vedoucí kněžstvo světla navázalo spojení se svými žáky. Je to důvod, proč je nám umožněno propouštět stále více světla do vašeho životního prostoru. Kosmický zákon nám neumožňuje, aby o to pečovaly pouze kosmické bytosti samy. Musí zde být poptávka od těch, kteří zde na Zemi chaos vytvořili, to znamená od samotných lidských dětí. Víra, ochrana a síla naplňují pozemskou atmosféru a rozvíjejí se bez hranic, když spolupracujete s těmito silami. My si to musíme sami odepřít, abychom zasahovali do vašeho vývoje, protože lidstvo se potřebuje ještě mnoho naučit. Můžeme ale pomáhat těm, kteří se podílejí na našich úkolech a kteří působí jako nositelé světla, aby zlepšovali poměry na planetě Zemi. Předpokládá to ovšem, že naši pomocníci použijí sil, o jejichž používání je poučujeme. Dále to předpokládá, že naši pomocníci se sami pročišťují a napravují své vlastní chyby. Duchovní velekněžstvo je skutečností, moji přátelé. Řídí od počátku vývoj na Zemi ale nemůže zasahovat do svobodné vůle lidí, která je lidmi zneužívána. Musí připustit, aby se nyní, na počátku nového vývojového cyklu, projevily následky tohoto zneužití. Bez vaší cílevědomé práce, milovaní žáci světla, by mnohé na Zemi vypadalo ještě temněji. Jen dále pokračujte ve své činnosti, diktované vám Láskou a z přesvědčení, že dobro zvítězí. Já jsem jedním z ochránců, sloužících světlu.

CHRÁM SLUNCE

Yukatan (Mexiko)

Hierarcha: Kenich Ahan
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: osvícenost a moudrost
Znělka: Greensleeves (zanecháno tradicí)

Za dobrotivého a moudrého vedení Kenich Ahana, který dlouho před křesťanským osvobozením vládl v dnešní provincii v Jukatánu, uctívali lidé zlaté plameny věčného světla, vyzařované Heliem a Vestou. Tyto plameny jsou nyní ochraňovány velkým Kenich Ahanem – který od té doby vzestoupil vzhůru – a jeho lidem. Kenich Ahan a jeho Bílé Bratrstvo se chopili obranných opatření ještě před zánikem tehdejší kultury, aby byly do budoucna zachovány pravdy této doby na 52 zlatých deskách na kterých se vypráví o celé historii národa Mayů.

Na hoře Uxmalu poblíž hlavního města Meridy leží světelné ohnisko tohoto “Zlatého plamene věčného světla”. Hora sama je při povrchním pohledu jenom obyčejným pahorkem v jehož útrobách a povrchu jsou zachovány poslední zbytky chrámů ze staré doby. Jednoduchá chatrč Maya, vyhlížející jako příbytek učeného archeologa, zve ke vstupu. Když bylo přezkoušeno žákovo světlo a byla prokázána čistota jeho pohnutek, potom spanilý služebník odsune záclonu a vybídne jej ke vstupu do dlouhé osvětlené chodby, jejíž stěny jsou protkány bohatými zlatými žilami. Chodba vede hluboko do srdce hory Uxmal, kde v obrovitá hale šlehá mocný plamen. Přijměte jej a staňte se centrem paprsků božské síly Helia a Vesty.

Mocný velekněz, vysoký dvaapůl metru a skvostná nádhera jeho roucha je téměř nepopsatelná. Při slavnostních příležitostech na sobě nosí zlaté roucho, které je tak nádherné, že v současné době nemá srovnání s ničím ve hmotném světě. Ohnisko stále vyzařuje stále zlatý třpyt a velekněz zve žáka dovnitř, aby se zde naučil poznávat, co skutečně znamená sloužit světlu. Proudům života, které kdysi náležely k družině Kenich Ahana náleží zodpovědnost utvořit toto mohutné ohnisko dne viditelné a skvostným světelným stanovištěm, jaké se snad ještě nepoznalo. Dojde k tomu tehdy, až lidstvo dospěje k větší zralosti. Třpytící se světelný pás potom spojuje každou bytost se slunečním chrámem. Požehnání a láska proudí zase zpět přes tento pás vždy, když se na to myšlenky zaměří a pozornost zůstává soustředěna na zlatý plamen.

Velký Kenich Ahan praví:

Připravenost a ochota člověka nasadit svoji životní energii pro dílo přinášející požehnání mu bude poskytovat nekonečnou radost, pro kterou neexistují vnější měřítka. Tato radost se dá měřit jen vnitřní blažeností a stále vroucnějším spojením se svým Božským Já. Takováto cesta k požehnání člověčenstva, to je vaše činnost, milovaní přátelé světla. Vašem vnitřním uspokojením, které tato činnost přináší, je vaší odměnou. Pozemské radosti se proti tomu ukazují jako prázdné. Vaše vnitřní znalost týkající se úspěchu této činnosti nepřipouští, abyste ji opouštěli. Stává se potřebou vašeho srdce, abyste konali právě takovouto práci.

Je to jenom jedna stránka, jen jeden výsledek vaší činnosti. Energie, kterou tím v sobě hromadíte, dává růst vašemu vnitřnímu světu a rozmnožuje vaše poklady na nebesích. Ještě by mohly být vyjmenovány další body. Váš vlastní pokrok, rozšiřování vaší sféry vlivu dostavující se, když jste již dosáhli určitého bodu svého vývoje. Touto činností, plnou požehnání, se stanete magnetem pro všechno dobré. Také k vám budou přitahováni lidé, kteří se na vás budou obracet s plnou důvěrou. Mějte tedy svoje srdce připravena a starejte se o to, aby volání vašeho nitra bylo vyslyšeno a abyste jako žáci a spolupracovníci duchovního velekněžstva kráčeli po vysoké stezce světla. To vám bude přinášet další uspokojení a další požehnání.

Dovolte mi, abych vám jako svoji malou pomoc vložil do srdce proud Božské sluneční energie, která je nyní zesíleně vyzařována na Zemi. Hleďte, abyste v ní byli zahaleni a pociťujte, jak jdete vzhůru v tomto proudu světla a prociťujte jednotu, která spojuje vás a nás, kteří sloužíme životu. V tomto proudu světla se můžete cítit vždy ukryti. Zde se jedná o mohutné síly, které takto máte možnost přijímat do sebe. Postavte se často do této jednoty, do světla, které tak je volně k dispozici pro veškerý život. Naplněni tímto světlem vyjděte ven do vašeho světla, abyste toto světlo dále šířili. Všude kde jste, můžete působit požehnání tím, že budete přinášet světlo.

To je důležitý bod pro vaší práci, který se většinou přehlíží. Často býváte tak zaujatí vaším každodenním shonem, že při tom zapomínáte neustále obnovovat svoje napojení na mohutné síly světla. Mnohé byste tak měli usnadněno, kdybyste na to pomysleli pokaždé, když jdete za svojí prací. Jeden z vašich přátel světla je vždy přítomen, aby vám při tom pomáhal.

CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ

Kašmír v Indii

Hierarcha: Mistr Kuthumi
Barva plamene: zlatá
Vlastnosti: Moudrost, Osvícenost a Trpělivost
Znělka: zpěv Kashmiri

Milovaný mistr Kuthumi ochraňuje chrám Moudrosti, ležící v čisté atmosféře hor Kašmíru. Jako veliký světový učitel k sobě zvlášť vábí žáky, kteří mají zájem stát se učiteli lidstva. Který žák na duchovní stezce by to snad nechtěl? Představme si tedy před očima zlatožlutý plamen a zahalme se do něj úplně dříve, než před usnutím nasměrujeme naše vědomí na chrám moudrosti a při tom zažijeme, jak toto světlo ozařuje cestu, která nás vede přes údolí, přes výšiny a smaragdové louky s nádhernými vonnými rostlinami východu, podél modrých vod mnoha moří. Nad námi je při tom slyšet harmonický ptačí zpěv.

V tomto roztomilém okolí blaženě pociťujeme nedostižnou dobromyslnost mistra Kuthumi. Je to jeho cit, který přenáší na svoje žáky, kteří na něj vzhlíží vzhůru v pokoře a plní vděčnosti. Lidé jsou přitahováni tímto ohniskem, které vytvořilo vibrace svého probouzejícího vědomí. Všude jsou pohromadě skupiny, naslouchající slovům mistra. Poslechněte si nyní jeho slova.

Mistr Kuthumi říká:

Budiž požehnán váš pobyt zde a vaše služba v našem ohnisku. Prožíváme zde hodinu co hodinu, jak se žáci věnují svojí práci, jak se s odhodláním a horlivostí snaží zvládnout svěřené úkoly.

Ano, zde se pracuje s plnou vážností a panuje zde přísná kázeň, která je běžná pro lidi východu a která není vždy snadná pro žáky ze západních zemí. Nejsou na to vždy zvyklí, aby svoji pozornost nasměrovali delší dobu na jednu věc. Bývají často netrpěliví ve svém úsilí, protože se domnívají, že jiným způsobem je možné dosáhnout cíle rychleji. Ach milovaní, trpělivost je taková vlastnost, která se těžko dá naučit a přesto je to jeden z nejdůležitějších předpokladů pokroku žactva. Kolik trpělivosti a lásky je potřeba k tomu, aby lidé ze všech národů byli poučováni, aby jejich vývoj byl řízen a veden. Mým velkým posláním, trvajícím dlouhá staletí, je vzdělávat vedoucí osobnosti lidstva a bdít nad nimi. Moje zásoba trpělivosti je tím zvlášť veliká. Zvu vás srdečně, učte se také vy této zdánlivě všední, a přece tak důležité ctnosti. Moudrost v každém jednání totiž vyrůstá z trpělivosti. Ve chvatu a zbrklosti lidského světa se moudrosti nedaří. V moudrosti a porozumění ke slabinám lidí vzkvétá láska ke všemu životu, a vzkvétá tam vroucí přání být nápomocen při osvobozování. K tomu mějte své srdce připravené. Vaše vědomí již obsahuje mnoho živého vědění, takže s radostí pohlížíme na žáky. Budeme se pokoušet všemi nám dostupnými prostředky pokoušet vyplnit mezery, které ještě máte. Tak budeme školit budoucí učitele moudrosti s ohledem na úkoly které před nimi jsou a probouzet k životu jejich zvláštní dary a talenty. Každý jednotlivec, který po uplynutí této časové lhůty zase opustí světelné stanoviště v Kašmíru, se stal jedním ze zářících hlasatelů pro poselství nové doby. Rozšiřuje mír a bratrskou lásku mezi lidmi tak dlouho, až světlo s konečnou platností odstraní stíny. Přicházejte a učte se mlčení a trpělivosti, učte se vážit si každého bratra a budete současně s těmito vlastnosti získávat mír a moudrost srdce. Moji přátelé, přeji vám požehnanou námahu a světlo na vaší cestě.

Zdroj

pokračovanie

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s