Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 4 část

CHRÁM OSVÍCENÍ

Poblíž jezera Titicaca v Andách

Hierarcha: Bůh a bohyně Meru
Barva plamene: zlatá a růžová
Vlastnosti: osvícení
Znělka: Faith of our Fathers (Hemy, Walton) [Víra našich otců]

Jedním ze starých světelných ohnisek je chrám osvícení, který leží ve výšce pohoří And v jižní Americe, blízko jezera Titicaca. Je zde zakotven ženský paprsek a spojuje se s mužským paprskem v pohoří Himalaya. Zářením, které zde je chráněno, mají být přitahováni zralí lidé a jižní Amerika má být připravována na vytváření nového lidstva. Musí se ještě vysoko vystoupit vzhůru z údolí, aby se dospělo k úpatí hory Meru. Jestliže návštěvník nezná duchovní význam, tak se může stát, že jenom přejde kolem prosté chatrče, která tvoří vnější příchod k tomuto ohnisku.

Toto opuštěné místo bylo zvoleno záměrně, aby příliš zvědaví poutníci nemohli vstupovat na posvátné místo. Bratrstvo osvícení zde vyzařuje plamen k požehnání života, nerušeno myšlenkami a pocity lidí, které se rozvíjejí na Zemi. Jestliže je žák hoden vstoupit do chrámu osvícení, tak potom připadne na prostého průvodce. Obyčejně je to krásné zjevení s charakteristickými rysy incké kultury v obličeji a na postavě. Odtáhne bokem nástěnný koberec a před nimi se rozkládá dlouhá osvětlená hala. Stěny ukazují bohaté zlaté žíly pohoří And, které září třpytem jako uhlazené a vyleštěné světlo.

Na konci této haly se dostáváme k velikému prostoru, kde vyšlehuje ze země paprsek osvícení a plane vzhůru ve velkém zlatém slunci. Tady prodléváme a do svého svědomí přijímáme světlo Božského osvícení, abychom je přinášeli s sebou do našeho světa a abychom se sami stali vyzařujícím centrem, na němž se ještě mnoho lidí může ohřát. Skutečné osvícení Bohem vytváří v žákovi vzrůstající měrou pokoru k jeho božskému JÁ JSEM a k bytostem světla, které jsou nápomocny evoluci na Zemi a které střeží výchovu člověka až po BohoČlověka. Bratrstvo osvícení uvítá každého upřímného žáka, který se snaží o rozvoj svých ctností, aby je používal k požehnání lidstva, ve svém světelném centru.

Velký Meru praví:

Buď si vědom, milovaný hledači pravdy, že se teprve učíš správně vidět neviditelné světy, pokud ses ty sám stal světlým a pravdivým. Klam vzniká vlastní nečistotou, protože vždy vidíš to, co nosíš v sobě. Jemné substance se dají lehce ovlivnit a tvoje myšlení a cítění je ovlivňují. Proto bys měl z důvodu své vlastní jistoty krotit netrpělivost do té doby, až dosáhneš určité zralosti. Neměl by ses předčasně pokoušet proniknout závojem, protože tě milosrdně chrání před tím, co ještě není určeno pro tvoje oči. Astrální svět je pro nezasvěcenou bytost nebezpečnou oblastí, která ho oklame ledasčím, co neobstojí ve zkoušce. Moudrost Kosmického zákona vytvořila tuto překážku, když se člověk vyloučil z milosti. Proto musí člověk stoupat zpět po stupních, které mu získávají přístup do vnitřních říší. Tyto stupínky znáš, milý příteli. Nazývají se Nesobeckost (Nezištnost), Čistota, Láska k Pravdě a Neosobní láska, která objímá celý život. Čistota úmyslů a čirost charakteru jsou tvoji vůdci na stezce do vnitřních říší, pokud jsi je již dostatečně vyvinul. Potom si můžeš být jist před klamy a omyly. Mysli na to, že by ti neprospělo usilovat o zážitky, neodpovídající tvému vlastnímu vývoji.

Dovol mi ale, abych tě ujistil, že tvoji přátelé světla ti v pravý čas otevřou oči a budeš si vědom veškeré krásy, která jinak lidskému oku zůstává ukryta. Vítám tě zde, ve svatém ohnisku plamene osvícení, kde se zase o trochu přiblížíš ke svému velikému cíli.

CHRÁM SVOBODY

Hierarcha: Mistryně Rowena
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Svoboda, Snášenlivost a Láska
Znělka: Marseillaise a “Ach tak zbožně” z opery ‘Marta’ od Flotova

Světelné stanoviště plamene svobody bylo zakotveno na jihu Francie (nyní v éterické říši) již před tím, než kontinent Atlantidy klesl pod potopou. Stalo se tak proto, aby láska ke svobodě zůstala zachována pro všechny časy v srdcích lidí. Názvem ‘Chateau de Liberté’ (zámek Svobody) je toto centrum známé také hledačům a žákům na Cestě. Můžeme je nalézt, když své vědomí nasměrujeme na venkovský kraj v jižní Francii. V přirozené kráse nás očekává milá budova, podobná hradu. Z jejich otevřených oken je slyšet hudbu, spojující se harmonicky s melodiemi přírody. V zahradách vidíme, jak jsou kvetoucími růžemi obrostlé krásné mramorové sloupy a vynikající sochařská díla, představující výši kultury každého století. Tato díla nám popisují mnoho božských nauk a moudrostí, které by si měl žák osvojit. Zvěčňují nám životní výraz velikých mužů a žen z epoch, které vystoupily do závratných výšek, aby potom byly zase zakryty závojem Máji a jako svědkové uplynulé krásy za sebou zanechaly umělecký poklad, nebo pouze legendu.

Zde se nachází domov mistryně Roweny. Než se stala ochránkyní plamene svobody, zastával tento úřad benátský mistr Pavel (nyní Maha Chohan). Ve svém vtělení, jako malíř Paolo Veronese započal malbu, která symbolizuje Svatou Trojici. Po jeho vzestupu vzhůru tuto malbu dokončil. Visí ve vstupní hale světelného centra a svojí září naplňuje celý prostor a každého pozorovatele očaruje. Je prozařována postavou Boha Otce. Bytost Syna je symbolicky vyjádřena podobou mistra Ježíše a symbol Svatého Ducha je zobrazen milou holubicí. Francouzská národní hymna ‘Marseillaise’ vyjadřuje vibrace plamene Svobody, jehož pulzování pod svýma nohama pociťuje návštěvník tohoto centra. Žáci světla, přijímající záření a vlastnosti snášenlivosti, lásky a ohleduplnosti, které jsou součástí vibrací v Chateau de Liberté, a kteří toto záření vysílají do svého světla, dostávají požehnání od všech lidí, kteří zde sloužili a zakotvili zde svoji sílu.

Mistryně Rowena praví:

Vibrace zvuků (Marseillaisy) je naplněno snahami dlouhých časů a mnohých lidí o svobodu. Byli však často špatně vedeni. Svoboda, o kterou kterou vy, milovaní žáci usilujete a jejíž vibrace jsou obsaženy v této melodii, přesahuje daleko za lidské pojmy svobody. Tato svoboda stojí mnohem výše. Je to svoboda Ducha a svoboda všech úsilí, sloužících opravdovým cílům Lidstva. Je to ta Svoboda, kterou bychom rádi pěstovali ve vašich srdcích. Je to osvobození od omezení a pout časových věku, která jste si sami vytvořili a která utlačují a omezují lidstvo. Ó přátelé, buďte svobodní od všech těchto okovů, které vás poutají na nižších rovinách, aby se váš duch mohl svobodně rozvíjet.

Milovaní přátelé, když jste hosty ve chrámu svobody, toto vše ve vás bude zakotveno. Již jste zde často byli a pokaždé ve vás zazářilo o něco více světla, které nesete dále ke skutečnému osvobození. Bude to našim úkolem a povinností, abychom ukazovali milovaným žákům pravdivý pojem Svobody tak, jak jste schopní mu porozumět. Můžete o to usilovat v souladu s vašimi poznatky, které nyní máte. Veliké zákony, které nyní poznáváte, platí pro všechny lidi, ať jim rozumí, nebo ne. Vy však, kteří pomalu rozvíjíte pochopení těchto zákonů, obracíte se více a více k vysokým cílům, před kterými stojí vývoj života. Tyto cíle je možné dosahovat pouze stupeň po stupni. Na jednom z těchto stupňů musíte poznat zákon Lásky a žít podle něj. Také to je součásti školení ve chrámu Svobody. Láska k veškerému životu je nezbytným předpokladem k dosažení velikého cíle. Zveme vás, abyste se koupali v mohutném trojplameni a přijímali síly, které zde jsou opatrovány. Váš svatý trojplamen v srdci se tak může rozšiřovat a veškeré síly dále rozmnožoval. Síla Lásky, vedoucí ke svobodě, ve vás tak poroste. Buďte vítáni a buďte zahaleni do Naší Lásky. Pomocníci a přátelé jsou připraveni vás učit. Účastněte se prací a činností Bratrstva a roznášejte sílu Lásky do vašeho světa, vyzařujte ji a zahalujte do ni Zemi jako nutnou přípravu na veliký krok Osvobození.

CHRÁM VZESTUPU

Nad Luxorem v horním Egyptě

 

Hierarcha: Mistr Serapis Bey
Barva plamene: křišťálově bílá
Vlastnosti: Čistota a Vzestup
Znělka: ‘Sen lásky a Solitude’ od Liszta

Jestliže se jede po Nilu vzhůru, prožívá se nezapomenutelný pohled na Luxor, který se v ruinách dávných svatyní zvedá z písku pouště. Ruiny podávají potomstvu zprávu o vznešenosti a kráse, která kdysi existovala. Nad těmito stavbami v éteru pulzuje ohnisko Vzestupu na nebesa. Plamen Vzestupu zde byl kněžími svatého ohně přinesen přes moře až do egyptského Luxoru poté, co Atlantida zmizela pod vlnami oceánu. Když ve vyšším stupni vědomí přicházíme k tomuto posvátnému stanovišti, vidíme velikou bílou stavbu, vybudovanou do přesného čtverce a byla obehnána velikou zdí se čtyřmi vysokými rohovými věžemi. Procházíme portálem, bohatě zdobeným železným kováním. Jsme zde zdraveni dobrotivým mladým strážcem s ušlechtilým obličejem. Brána se široce otevírá ven a nám se nabízí rajsky nádherná zahrada, která nás udržuje v očarování a svým vyzařováním nás naplňuje uctivou bázní. Jsme vedeni ke světlým halám, kde pulsuje mocný, bíle zářící plamen vzestupu, který do sebe stále přijímá něco z energie všech těch lidí, kteří dosahují své dokonalosti.

Každý člen bratrstva Luxoru se stará o to, aby tento proud síly stále zesiloval, tak že investuje svoji vlastní energii do plamene. Když žák vstoupil na svoji “cestu domů” a když každý začal naplňovat svůj životní plán, vytváří síla vzestupu, školení ve chrámu a v jeho pozemském životě dodatečný impuls k vynakládání sil, nezbytného k přiblížení tomuto cíli. Zde je totiž udržována neustále otevřená brána do věčného osvobození. Žák stejně jako všichni jeho předchůdci napojuje svoji energii plamene vzestupu, jakmile vybojuje svoje konečné vítězství.

Cvičení v Luxoru předpokládají sebeovládání a pozornost, aby se city a myšlenky vnějšího Já zaměřovaly dovnitř. Tím světlo v srdci žáka postupně zesílí tak, že vyplyne na povrch vše žádoucí k uskutečňování jeho životního plánu. Pro zvládnutí sebekázně až k trvalému vnitřnímu míru a harmonii se žák musí učit rozšiřovat své světlo až se projeví v každé jeho činnosti i životní zkušenosti také navenek. Každý člověk, který dosáhne svého osvobození, to ulehčuje těm, kteří ho následují, neboť síla plamene stále narůstá. Jednoho dne, až pro usilujícího nadejde čas dosažení mistrovství, bude vděčný že smí přijímat síly, které jsou zde střeženy. Předpokladem pro dosažení velkého cíle je však vždy to, aby životní energie, kterou během svých četných reinkarnací použil, byla očištěna a byla vhodná pro vzestup.

Luxor… to je poslední stanice všech lidí, kteří se zaměřili na ukončení své pozemské cesty se všemi potřebnými kvalifikacemi. Branou Vzestupu kráčejí k osvobození. Mnohé sny a mnohé naděje, ale také mnohá zklamání žáků všeho věku, kteří ještě nedorostli k přísným měřítkům školení, vibrují v akašické kronice tohoto místa. Také zde však vibrují duševní síly mnoha osvícených, takže žák cítí, že je zvedán vzhůru když sem vstupuje. Velký mistr Serapis Bey, jehož jméno je totožné s pojmem disciplíny, pohlíží na světlo v srdci čekatele a rozpoznává na něm, jaká školení a úkoly potřebuje, aby v sobě rozvíjel Krista. (Pozn.: Serapis Bey byl v jedné ze svých inkarnací Sparťanským králem Leonidasem.) Co bude pociťovat žák, až bude stát před ním a jeho oči jej proniknou, až budou viditelné veškeré nečistoty, které od věků nahromadil? Bude chtít utéci, jak se tou už často stalo, nebo zde bude chtít vytrvat a sám pro sebe si předsevzít očistu své lidské přirozenosti a pokračovat v započaté cestě? Potom se ten veliký mistr bude usmívat a udělí mu své požehnání. Radí nám: Pokuste se o to.

Mistr Serapis Bey nám praví:

Nový světový názor se prosazuje jen velice těžko, neboť převážná většina lidí je v myšlení líná a žije v navyklých představách, protože je to pro ně nejpohodlnější. Změna myšlení má své důsledky, na které nejsou připraveni. Takový postoj má převážná většina lidstva a proto budou nezbytné otřesy, které jí otevřou oči aby mohla přijímat něco nového. Ještě před tím, než k tomu dojde, pokouší se mocnosti světla zavádět vše, co je vůbec možné, aby proces přeměny myšlení započal jinými cestami. Tak se staré vědění, se kterým jste Vy, žáci byli seznamováni po celá léta spojení s námi, bude mnoha cestami vkládáno do vědomí lidí. Je již možno rozeznat, že zájem o to vzrůstá a že mnozí lidé již jsou připraveni přijmout nové myšlení.

Ani my nejsme schopní předvídat, kolik lidí zaujme nové myšlení a kolik se jich o něm dozví na dosud platných cestách. Naše námaha k probuzení mnohých ještě spících lidí však bude zmnohonásobena. Vidíme také naše žáky jak se po celém světě věnují úkolu dalšího šíření. Napomůže to přenesení nových ideí také k těm, kteří ještě nejsou v dnešní době ochotní přijímat nové myšlení. Závisí to tedy na každém žákovi, jak vytváří duchovní předpoklady, to znamená jak dalece uvádí do pohybu síly světla, aby se snažil osvětlit ještě zamlžené duše lidí, aby byly schopní shromažďovat nové poznatky a mohli hledat cestu, která je vyvede z dosavadní omezenosti. Úspěchy, které byly až do nynějška dosaženy, jsou mnohoslibné. Také vy, moji přátelé na tom máte svůj podíl. Vyzývám vás, abyste rozdmýchávali síly plamene vzestupu tak často, jak je to jen možné, abyste přiváděli líné duše do pohybu a aby impulzy nové doby mohly být přijímány. Ponechejte tyto impulzy protékat i vašim životem, aby obnovovaly a oživovaly, nechejte je přinášet i popudy pro Vaši práci, které budou zahánět ochablost, která žáky tak často přepadává a je pro ně zábranou. Milovaní přátelé, buďte dobré mysli. Záření Luxoru je oživujícím prostředkem a rozptyluje spousty mlhovin, které ještě pokrývají tuto zemi.

Zdroj

pokračovanie


This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s