Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 5 část

CHRÁM VZKŘÍŠENÍ

V éterické říši nad Svatou Zemí

Hierarcha: Matka Marie a archanděl Gabriel
Barva plamene: perleťová
Vlastnosti: Vzkříšení, Zmrtvýchvstání
Znělka: Pilgrim’s Song of Hope (Poutníkův zpěv naděje)

Přátelé světla, přijměte moji lásku. Vy, kteří svůj volný čas a svoji energii kladete do služby života. Započala epocha zmrtvýchvstání z hrobu nesnášenlivosti, nesvobody a z omezeného lidského myšlení, platícího jen pro svůj vlastní okruh, a vyhání své první nesmělé výhonky ke světlu poznání a rozšíření lásky k bližnímu do zmrtvýchvstání k přesvědčení, že dobro ještě žije a více než kdy jindy zapouští kořeny do lidských srdcí.” – těmito slovy nás zdraví matka Marie, když jsme vstoupili do chrámu vzkříšení. Plamen Vzkříšení zrychluje veškeré vibrace, které má svoje účinky na tělesné buňky. Usnadňuje lidem pozvednutí ze svých omezeností a osvobozování lesku svého vnitřního světla od veškerých stínů. Jak tomu bývá, když jaro přijde do našich šířek a příroda se probouzí, účinkují síly plamene vzkříšení jako popud pro růst a regeneraci nejen v rostlinné říši, ale pro veškerý život. Tak každý člověk dostane těmito obnovujícími a podněcujícími silami nové impulzy pro svůj vývoj, pokud usiluje o to, aby je do sebe vstřebal a nechal je v sobě působit.

Během dávno uplynulých staletí, když lidé ještě žili v harmonii se všeobecnými kosmickými silami, nepotřebovali síly vzkříšení. Záření sloužilo jenom k oživování a novému probouzení přírodní říše. Původní ohnisko plamene zmrtvýchvstání pro tuto Zemi bylo zřízeno velikým Krišnou a od té doby je udržováno rozmanitými Bytostmi Světla a na ně byl také plamen vzkříšení vložen. Stejně tak se síly plamene staly podstatnou součástí zmrtvýchvstání našeho milovaného Ježíše.

Chrám pulzuje v éterické říši nad Svatou zemí. Vidíme jej jako mohutnou rotundu, okrouhlou stavbu z látky ozařující sebe sama. Tato látka se podobá perleti. Okolo středu, ve kterém je zakotven plamen, jsou prstencové chodby, ve kterých mohou být odstupňovaně přijímány síly vzkříšení těmi, kteří je hledají a žáky. Čím více je žák zvyšovat svoje vibrace, tím více se dokáže přibližovat ke středu. Každý totiž nachází školicí prostor odpovídající jeho vibracím, ve kterém přijímá poučení a pomoc od svých bratří a sester. Jestliže sem žák přichází každý večer se silným přáním obdržet pomoc ve chrámu vzkříšení, pocítí jak je na konci třicetidenní periody nabit touto mohutnou silou. Jestliže se potom vrátí do svého pozemského okruhu působení, měl by mít povinnost roznášet dále přijatá požehnání a rozdávat je do svého okolí a působit jako ohnisko sil vzkříšení.

Archanděl Gabriel říká:

Porozumění a odpouštění, to jsou pojmy, se kterými se lidé musí zase učit zacházet, pokud chtějí být “Lidmi”. V epoše, ve které vládne sobectví a lidské teplo a soucit jsou jen málo kde k nalezení, převzali jste na sebe úkol, žáci, vynést opět ty vlastnosti, které jsou znakem opravdového člověka. Svět se totiž uzdraví používáním a vysíláním odpovídajících sil záření. Pomalu se také začne objevovat soucit s lidmi. Vibrace Země se všude zvyšuje. Tak vystupuje na scénu také rebelie a nespokojenost s dosud používanými metodami řízení států. To všechno se musí změnit ve prospěch spravedlivého rozdělování práce a zisku. Pro mnohé lidi to však bude bolestnou záležitostí, protože se budou muset zříci luxusu, který jim přirostl k srdci. Budou muset vykonat svůj díl na obnovení čisté a krásné Země.

Zahrnujeme to vše pod pojem “Zmrtvýchvstání a Vzkříšení všeho dobrého”. Nadešel čas, kdy se lidstvo probouzí a začíná se věnovat přemýšlení a převážná většina lidí již není ochotna následovat příkazy, které nemůže uznávat za správné. Tak se otevírá brána pro síly dobra, které až dosud neměly možnost přijít ke slovu. Počátek, milí přátelé, je velice mnohoslibný. Dobrá vůle však ještě musí být správně nasměrována a potom se z toho bude vyvíjet to pozitivní.

Zesilte svojí prací síly světla a zmrtýchvstání z hrobu dávných věků se potom uvede do chodu. Destruktivní síly začnou ztrácet svůj vliv v té míře, v jaké získává na síle dobro. Toho všeho bude ale dosaženo jenom prací a trpělivostí. Toto dílo může být dokonáno jenom s nikdy neselhávající láskou. Kéž by tak každý z milovaných žáků mohl říci: “JÁ JSEM světlem světa” a mohl nechat proudit pozitivní síly k požehnání Země a vzkříšení všeho dobrého.

CHRÁM HARMONIE

Madagaskar

Hierarcha: Mistr LaMorae
Barva plamene: Bílá
Vlastnosti: Harmonie
Znělka: Na křídlech zpěvu (Mendelssohn), Svit Luny (Debussy)

Nad ostrovem Madagaskarem se v éterické říši nachází chrám Harmonie. Je to obrovské slunce se zlatým středem a sedmi jiskřivými světelnými rameny, znázorňujícími vždy po jednom ze sedmi paprsků. Toto slunce pulzuje nad tímto místem světla. Původně sloužilo toto slunce k tomu, aby sem přitahovalo požadovanou energii k precipitaci chrámu (zhmotnění). Jakmile byl chrám dokončen, vystoupilo slunce vysoko nad něj, kde k sobě přitahuje další energii, aby udržovalo toto ohnisko a vysílalo ven jeho záření do světa. Tento chrám sestává z precipitovaného bílého mramoru a jakmile se v jednotlivých prostorách konají určité služby, potom mramor zprůhlední působením zvýšených vibrací. Protože je zde zastoupeno všech sedm paprsků, jsou sjednocovány do bílého světla a proto je barva plamene tohoto světelného ohniska zářící světelnou bělobou. Srdce žáků bije prudčeji, když sem soustřeďují svoji mysl a navštěvují v projekci vědomí tento chrám. Když jsou naplněni intenzivním zářením harmonie, vzrůstá jejich světlo a mohou být nápomocní při zvyšování vibrací evoluce celé planety Země ve spolupráci s velkými světelnými bytostmi. Po absolvování takového školení ve chrámu Harmonie žák také ve svém pozemském životě více než dříve myslí na uskutečňování harmonie a šíření tohoto záření ve své sféře vlivu.

Mistr LaMorae říká:

Milovaní žáci, jednoduchým receptem pro harmonický život je Láska. Když v srdci rozvinete lásku a necháte ji proudit k vašim spolubližním, potom už se ve vás nemůže zachytit žádná disharmonická myšlenka. Když Láskou myslíte a Láskou žijete, nacházíte se v harmonii, neboť Láska nechce pro sebe nic. Láska se totiž rozleje dál a požehná veškerý život. Bratrstvo z Madagaskaru a mé pokorné JÁ budou šťastní, když by vám mohli pomoci při dalším rozvíjení ctnosti harmonie. Jsem vděčen za to, že dokáži obnovovat taková poučení, která jsou již odedávna směrodatná pro rozvoj lidstva.

Rozšířená služba, plynoucí jako důsledek z vašeho spojení s námi, bude přispívat k likvidaci chaotických poměrů na Zemi. Tajemství Harmonie člověka leží v jeho vnitřním světle. Když je toto světlo zasypáno stíny dávných věků, je i malá zásoba harmonického záření. Proud života je potom odkázán jen na několik málo okamžiků, ve kterých se člověk cítí tak šťasten, aby mohl vyzařovat určitou míru harmonie. Opravdové štěstí spočívá v rozvíjení vašich Božských vlastností. Štěstí a Harmonie, to jsou dvojčata. Proto usilujte o to, abyste v týdnech vašeho školení mohli i vnějším životě udržovat Harmonii. Je to důležité pro vaši práci jako žáků světla. Posíláme vám pomocníky z našeho ohniska. Vzývejte je, když ráno opouštíte svůj pokoj, aby vás doprovázeli a zahalovali vás svým zářením a abyste snáze setrvávali v harmonii. Nezapomínejte však na sebe samotné, abyste byli vždy schopní konat své služby a vaše zásoba energie ovlivněné harmonií v této době mohutně vzrůstala.

CHRÁM DÉVŮ SÍLY A VYROVNANOSTI

Mount Kosciusco, Austrálie

Hierarcha: Velký Lemuel
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Síla a Vyrovnanost
Znělka: Klavírní koncert č. 1. b-Moll (Čajkovký)

Hora Kosciusco na jihu Austrálie v sobě uchovává ohnisko mocných Dévů přírody, kteří reprezentují sílu a také vyrovnanost. Hierarchou tohoto centra je velký Lemuel, jenž své Božské vlastnost rozvíjel v říši andělů již dlouho před vznikem Země. V důsledku vysokých a silných vibrací, které jsou v tomto středisku zakotveny, nezískají lidé, kteří sem přicházejí ve svých jemnějších tělech, přístup k vlastnímu světelnému ohnisku, ale mají příležitost, aby se účastnili činností ve vnějším okruhu a aby se něco dozvěděli o práci elementálního a přírodního světa, nebo aby o tom rozšířili svoje znalosti. Ohnisko tohoto chrámu sestává z Růžového, Zlatého a Modrého plamene, aby se znovu vytvořila rovnováha veškerých sil v přírodním světě. Žák se může zabývat čtyřmi rozmanitými obory činnosti přírodního světa, přičleněnými ke čtyřem základním elementům: ohnivému, vodnímu, zemnímu a vzdušnému. Také jeho nositelé potřebují vyrovnávání čtyř elementů, které jsou v nich přítomny a proto se zlepší i žákův zdravotní stav, když usiluje o spolupráci při školení v tomto mohutném centru přírodního světa. Cílevědomá vzývání velkých Dévů tohoto ohniska mohou pomoci vyrovnávat extrémní povětrnostní poměry, i když tím nemohou být odvráceny přírodní katastrofy, když povstaly jako následek zneužívání svobodné vůle člověka. Velké bytosti totiž také musí respektovat Kosmický zákon, kterým se řídí veškerý život. K tomu patří odškodňování nepravostí, která byla uložena přírodnímu světu vinou lidstva. Také náš žák by měl využívat příležitosti, aby při tom uplatňoval svůj podíl. Záření je zde velice intenzivní a žák by tedy měl pečovat o své vlastní očišťování, aby v něm účinkem vysokých vibrací nebyly vzbuzeny negativní síly.

Velký Lemuel říká:

JÁ JSEM obnovující a oživující element v proudu tvého života, JÁ JSEM vnitřní volání, vyžadující odpověď na svou výzvu nasměrovanou k vnějšímu já, aby ses řídil Božským plánem a JÁ JSEM roztavujícím ohněm, který ztravuje veškerou nedokonalost, zatěžující tvůj okruh působnosti.” Takto hovoří tvé Božské JÁ, můj příteli, a očekává tvoji odpověď ve formě intenzivního úsilí podřídit se a následovat velký plán, tvořící základ tvého života. Zaslechl a porozuměl jsi výzvě, která již tak často k tobě směřovala? Nebo vnější hlasy byly ještě tak silné, že tuto tichou výzvu dokázaly přehlušit? Snaž se naslouchat dovnitř a bude ti více sděleno o tvém životním plánu a ty budeš schopen rozpoznat svoji příští etapu cesty. Buď při tom ale bdělý, protože často zkouší tvoje vlastní vůle nad tebou převzít kontrolu a je falešně přijímána jako Božská inspirace. Cvič tedy svoji rozlišovací schopnost. Všechno, co přikrašluje a nadhodnocuje tvoje vnějškové já, není v souladu s Božským plánem. Co je prosté, přímé a jasné, co je pravdivé, Láska a Krása i Harmonie a Čistota, to vše stojí za to, aby se o to usilovalo a leží to na tvé cestě, abys to mohl přijímat a zařazovat do svého života.

Tak se o to již předem postaralo moudré Stvoření, takže dozrávající člověk to jednou nalezne a uzná. Měl jsi své oči otevřené a všiml sis toho? Tyto vlastnosti čekají, abys jich použil a teprve potom mohou být tvým úplným vlastnictvím. Všechno nové vstupuje do tvého života v pravý čas, musíš jen dostatečně pozorně naslouchat a mít dobrou vůli žít tím, co je uznáno jako správné a dobré.  Tak obnovuje tvé Božské JÁ celého člověka, ale jenom pod podmínkou, že nasloucháš svému vnitřnímu hlasu. Jenom pod touto podmínkou vše probíhá jen s nepatrnou bolestí. Dovol silnému světlu svého srdce, aby se mohlo rozzářit všude tam, kam tě tvůj Božský plán postaví. Budeš moci poznat podle celkového úspěchu svého snažení, jestli ses dokázal řídit vnitřním hlasem, nebo ses řídil hlasem jiným. Žehnám ohnisku v tobě a vroucně si přeji, abych mohl ještě více spolupracovat se svými žáky.

Zdroj

pokračovanie

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s