Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 6 část

CHRÁM MOUDROSTI A OSVÍCENÉHO MÍRU

Himaláj

Hierarcha: Velký Himalaya
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: Mír, Moudrost a Láska
Znělka: Love’s Old Sweet Song (Starý sladký zpěv) (Malloy), a Suita Carmen č. 1. (Intermezzo) od Bizeta

Mohutné horské pásmo pohoří Himalaya ukrývá ještě řadu tajemství, chráněných po mnoho staletí. Ve všech dobách to žáky na duchovní cestě vábilo do nehostinných skalnatých a ledových krajů, když na své cestě hledali nějakého mistra nebo mudrce, který by jim mohl zprostředkovat potřebné nauky. Moudrost a osvícený mír jsou ctnosti, které velký Himalaya, velký pán tohoto hornatého kraje ochraňuje. V opuštěnosti a vznešenosti těchto grandiózních skalnatých a ledových masivů byla u hledajících probouzena síla vzdorovat a přežít dokázal jen ten, kdo šel tam, kam ho táhlo srdce a jehož víra v dosažení cíle se stala tak silnou, že překonal všechny překážky. Chrám Modrého Lotosu je vytoužený cíl všech snah.

Pro žáka dnešního světa je k dosažení lehčeji, když zkoncentruje své vědomí a vytrvale se na to zaměří. Když je jeho přání již dosti silné, přinese si jednou s sebou vzpomínku na vysoké vibrace a vznešenou krásu tohoto centra. Pohleďte na srdce Modrého Lotosu, opředené pověstmi a legendami a pevně na ně zaměřte své vědomí. Smíte vyjádřit přání (duchovní povahy) a když Lotos své záření rozšíří tak, že dosáhne k vašemu vnitřnímu plameni srdce a až se ho dotkne, potom vám bude poskytnuta síla, která vaše přání dovede až do jeho splnění. Přijměte do sebe záření hlubokého míru a přinášejte je ssebou do vašeho světa bez toho, abyste museli přecházet nehostinná pohoří Himalájí. Nechte padnout všechna pozemská přání dříve, než sem vstoupíte a buďte si vědomi, jaká je tato možnost milostí. Velký mistr požehná každému jednotlivci, který vstupuje do jeho přítomnosti a který je ochotný odevzdávat dále to, co zde přijme.

Velký Himalaya říká:

Ryzí a opravdové přátelství, tak jako vám nabízíme my, vaši starší bratři a sestry, lze je možné jen stěží nalézt mezi pozemskými dětmi. Při každém pozemském přátelství je trocha sobectví i tehdy, když je pociťováno jako věrné a plné lásky. Jednou poznáte, co pro váš rozvoj znamenají vaši učitelé. Myslete stále na to, že naše přátelství trvá ať se stane cokoliv. Když se chcete odtáhnout zpět, potom vám necháváme volnou ruku, ale jsme vždy připraveni ji znovu uchopit, když zase znovu naleznete naši společnou cestu. Nechtěli byste ve vztahu k vašim pozemským přátelstvím dělat právě to? Příležitost podávat ruku vašim bližním, příbuzným a přátelům když snad je nějaká disharmonie mezi vámi musíte vyhledávat kdy jen je to možné. Smiřte se se všemi, kteří vám někdy způsobili bolest. Smiřte se, i když by to bylo jenom v myšlenkách. Zlikvidujte všechny disharmonie, zatemňující část vašeho života.

Buďte v plném míru ještě dříve, než se objevíte v našem centru, neboť jinak by vaše školení těžko bylo úspěšné. Dbejte také na to, aby z vás opadalo všechno, co vás zatěžuje, neboť potom bude vaše přítomnost zde přinášet nejkrásnější plody. Spusťte se dolů před Jezerem Lotosu, chovejte se tiše a pociťujte atmosféru míru, jak do vás proniká a vše si odnášejte do vašeho všedního dne. Stane se vám to mnohem lehčím a ubude rozporů, když budete žít v tichosti a míru, kterého jste zde již něco okusili. Buďte vítáni v našem světelném centru a buďte pozdraveni od vašeho láskyplného poradce.

CHRÁM VÍTĚZNÉHO DOKONÁVÁNÍ

V éterické říši nad britskými ostrovy

Hierarcha: Mistr Victory
Barva plamene: Bílá se zlatým zářením
Vlastnosti: Vítězné dokonávání
Znělka: “Praise God” (Velebit Boha) a “Lo – I Am that I Am” (Hle, Já Jsem, který Jsem)

Dokonávání je možné jen pomocí předchozího růstu. Růst směrem ke světlu znamená narůstání pocitu života, blaženosti a vědění. To opět znamená narůstání schopnosti lásky a moudrosti a tím i stále větší schopnost radostně se rozzářit ve své službě kdykoliv a kdekoliv. Mistr Viktory k nám volá:”Přátelé světla, přijďte ke mě do chrámu Vítězného dokonávání do Bílo-zlatého záření, do ohniska nad britskými ostrovy.” Vnitřní část chrámu, ve kterém pulsuje plamen Vítězného dokonávání je kulatá. Připojují se ještě tři další chrámy a tak vzniká půdorys podobný jetelovému trojlístku. Tento symbol nám představuje Boží trojici, která bývá označována jako Otec, Syn a Duch svatý. Celý základ chrámu je vybudován z růžové, zlaté a modré krystalové substance, což má smyslově ztvárnit Lásku, Moudrost a Sílu. Zatím co veškerá ,světelná stanoviště jsou vzájemně propojena, mají některá větší přitažlivou sílu pro určitou činnost než jiná. Tak například Shamballa (Šambala) udržuje připojeny všechna ohniska. Chrám Svobody ve Francii, světelné ohnisko Vítězného dokonávání a Chrám Vzestupu v Luxoru jsou navzájem propojeny mocnou silokřivkou. V našem chrámu jsou řízeni ti žáci, kteří se vědomě připravují na vzestup v tomto vtělení, neboť když už jejich vnitřní těla naznačují, že jsou dostatečně očištěna, musejí se zde podrobit tvrdému zasvěcení, podobně jako v Luxoru, dříve než mohou vstupovat do povznášejícího záření vítězného dokonávání a než mohou být přijímáni v Luxoru mocným Serapisem a od jeho bratrstvem. Každý proud života si může vybojovat svoji plnou svobodu teprve potom, když si již očistil svoje vnitřní těla a když jsou ve vzájemné harmonii. Těm, kterým je na základě plného záslužného působení na Zemi poskytováno přednostní právo vzestupu vzhůru na konvi tohoto pozemského putování, ale kteří neobstojí ve všech zkouškách v chrámu v Luxoru, musejí dokončit proces očištění v chrámech připravených k tomu v éterické říši.

“Přemýšlejte nad tím, jakou skvostnou službu můžete vykonávat duchovní hierarchii, když se rozhodnete spolupracovat na tomto očistném procesu dřív, než opustíte tuto zemi. Potom, když dokončíte tento přechod, můžete pro masy lidí vykonávat širší služby po dosažení očištění vašeho životního proudu. Milovaní přátelé mého srdce, možní to zní jako příkaz, ale rozhodující je vaše svobodná volba. Živte plamen naděje, Božského přání a Stálosti a jděte vpřed, abyste na konci pozemského života dosáhli vítězství.”

Mistr Victory říká:

Já Jsem brána která zaručuje přístup kosmickému světlu, otevřená pro síly vítězného dokonávání. Tyto síly proudí v hojnosti dovnitř. Milovaní přátelé, nepomine žádný den, ve kterém byste bránu zase nezavřeli. Kdyby pro vás bylo možné žít stále ve vědomí, že vámi protéká toto světlo, mohli byste rychleji dosáhnout svého cíle. Ale každá nedokonalá myšlenka, každý nedobrý pocit vás odděluje od tohoto cíle a tak světelné proudy mohou jen občas při vaší pobožnosti do vás více vstupovat. Harmonie, Mír a Láska vytvářejí ochranný štít, který vás chrání před nedokonalostmi tohoto světa. Jste-li tedy příznivě nakloněni Dobru, potom může Světlo proudit do vás bez rušivých vlivů. Dokážete si svým chováním sami určovat sílu proudu, který vás požehná svými dary. Rádi bychom vás poprosili, abyste přijímali tento návrh tak, že si každé ráno umíníte všechny nedobré pocity a negativní myšlenky vykázat ven a nahradit je Láskou, Dobrotou, Harmonickými city a projevy. Věříte tomu, že je to možné?

Také ve vašem světě nepokoje a svárů můžete být ohniskem harmonie, když svoji pozornost co nejvíce oddělíte od událostí všedního dne. Když chcete svědomitě dělat svoji denní práci, buďte na to soustředěni a nedejte se od toho ničím odvést. Jak často býváte zahloubáni do činnosti a ani nevnímáte co se děje okolo vás. Když to přenesete i na veškerou činnost všedního dne, zůstáváte ponořeni do vašich vlastních vibrací. Potom poznáte světlo kolem vás. Musíte samozřejmě vnímat dění všedního dne, ale to se nemá dotýkat vašeho vlastního nitra. Zkuste to abyste se ještě víc zabývali těmito myšlenkami a používejte tyto myšlenky v praxi. Brzy pocítíte blahodárné účinky, protože když se sami cítíte vyrovnaní a harmonicky vyvážení, potom i lidé kolem vás vám budou stejně vycházet vstříc. Přeji vám vítězné splnění vašich předsevzetí a žehnám světlu vašich srdcí.

CHRÁM PRECIPITACE

v Rocky Mountains / Wyoming / USA

Hierarcha: Mistr Konfucius
Barva plamene: Čínská zeleň se zlatými paprsky
Vlastnosti: Pokorná úcta (bohabojnost), Tvůrčí síla a Láska
Znělka: Ó ty moje rozkošná Večernice (Wagner)

Majestátní Skalisté hory se zvedají horskými řetězy nad krásným pásem území Severní Ameriky. Hostí ve svém nitru jedno z nejstarších světelných stanovišť této Země, chrám precipitace v Royal Teton. Vnější vchod je pro lidské oko skryt, ale když žák má oprávnění ke vstupu dovnitř, otevře se mu mohutná brána, která jinak není za bloky skal rozeznatelná. Když žák přijde na toto místo v noci ve svém vyšším vědomí, může sem bez překážky vstoupit. Mírné světlo prostupuje obrovské haly a ten, kdo vstupuje, si musí pomalu zvykat na vysoké vibrace. Kresby, umělecké předměty a dokonce i sochařská díla, reprodukující člověka z dávno minulých v tělesné stavbě a vzhledu těla a klenoty všech staletí, to vše je zde uchováno aby to jednou bylo přístupné pro lidi když u nich bude překonána chamtivost a lakota. Zde se konají rozhodnutí vysokých duchovních hodnostářů a Karmické rady naší planety pro příští půlrok a jde o to zajistit, jak jen je to možné, vzestup a pokrok veškerého života na této Zemi. Také žáci jsou vyzýváni, aby předkládali své návrhy, které by mohli přispět k vykoupení lidstva ze zármutku a neštěstí. Jejich tvořivé idee a plány jsou zkoumány a když si získají souhlas karmické rady, potom jsou uvolňovány dodatečné energie, aby podporovaly tyto idee i prakticky. Potom také žáci musejí dávat k dispozici svoji energii pro uskutečňování svých návrhů. Když již žák v doprovodu svého kmotra vkročil do vstupní haly, potom snad bude veden dále Kosmickým zrcadlem, když bylo shledáno, že je toho hoden, aby se ohlédl na události v minulosti, které se týkají jeho života. Je tím také veden k tomu, aby získal výhled do budoucnosti na zvláštní příležitosti, které budou vstupovat do jeho života a které má zvládnout. I když tento výhled do budoucnosti a pohled zpět do minulosti většině žáků neutkví ve vědomí, jsou zde přece jen nastaveny výhybky když události přijdou a nevědomé vzpomínky umožní žákovi jednat správně. Hierarcha chrámu, mistr Konfucius je nástupcem velkého Mistra Lanto, který mu předal svůj úřad a je zde často přítomen. Oba velcí Milující jsou zde se svými pomocníky a učiteli, kterým jsou přidělováni žáci a nad jejichž pokrokem bdí a zahrnují je do své lásky.

V tomto starém světelném ohnisku se Bratrstvem udržuje v činnosti Božský plán pro každého člověka, který se rozhodl jít cestou ke sjednocení s Božskou přítomností. Posvátný plamen precipitace a tvůrčí síly přináší každému ochotnému žákovi dodatečnou podněcující sílu, urychlující vibrace, která rozněcuje jeho vnitřní světlo k činnosti. Dávejte ale pozor na to, že všechny negativní city musí být odstraněny z vašich těl dříve, než sem vstoupíte, protože všechno, ať již pozitivní, nebo negativní je stejnou měrou podněcováno a urychlováno. Proto by mělo před vaší návštěvou vždy předcházet vydatné očišťování s fialovým ohněm.

Mistr Konfucius praví:

Přátelé se zářícími srdci!

Vaše námaha nejen že vede k úspěchu když máte ryzí úmysly bez sobectví a touhy uplatnit se. Když žák vstoupil na světelnou stezku, musí si dobře rozmyslit svoje jednání a zkoumat, zda někoho jakkoliv nepoškozuje. Řiďte svoje jednání láskou, myšlenkou jednoty života a potom nebude možné, abyste někoho vědomě či nevědomě zraňovali, nebo někoho preferovali. Láska v kontaktu s vašimi spolubližními takové problémy reguluje. Ukazuje vám tu správnou možnost někomu pomoci. Jestliže vědomě chcete svůj všední den přikrášlit, potom vyzařujte Lásku a váš svět se zjasní a vaši spolubližní vám budou láskyplněji vycházet vstříc. Láska je nakažlivá a dokáže zaplašit stíny ve vašem světě.

Vás, drazí přátelé smím vás opět pozdravit ve chrámu Precipitace a opět vás pozvat ke spolupráci na naší práci pro rozšiřování plamene tvůrčí síly. Již jste snad přemýšleli o tom, že váš růst závisí na tom, jestli přinášíte dostatek lásky, abyste neutralizovali temnotu ve světě až tam kam zasahuje váš vliv. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, které hodnoty, nebo které poklady mají být shromažďovány aby váš život směrovaly na správnou cestu. Vždyť vy jste tvůrcové vašeho světa. Ve vaší kompetenci se vyjadřuje co si myslíte a co konáte. Učte se zacházet s tvůrčími silami ve vás, které vzrůstají jejich používáním. V této školicí etapě vám chceme ukázat, co ještě můžete zlepšit, abyste svému životu dali vzlet a dodali mu impulzy, určující jeho další směr. U mnohého žáka ještě dojde ke změnám, k novým možnostem jak pokračovat na cestě světla. Milovaní žáci, buďte vítáni a učte se dále rozšiřovat své světlo aby vyzařovalo ven. Tak požehnáte veškerému životu a světlo vás bude moci následovat pro Božský plán.

Zdroj

pokračovanie

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s