Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 7 část

CHRÁM PRAVDY

v éterické říši nad ostrovem KrétaHierarcha: Mistr Hilarion

Barva plamene: Zelená
Vlastnosti: Pravda a Léčení
Znělka: Sbor poutník z opery Tannhäuser (Wagner) a “Onward Christian Soldiers” (Sullivan) [Jen kupředu, křesťanští vojáci]

Opět ve vědomí nastupujete na cestu na Krétu, nastupujete svobodně a bez zemské tíže těla. Můžete zůstávat ve vibracích myšlenek v kruhu žáků a v přítomnosti velikého Učitele Pravdy a přijímat vyzařování jeho vlastností a vibrací. Potom se navraťte zpět do svého světa, naplnění světlem pravdy, abyste je nesli do vašeho okruhu vlivu. Akašické záznamy podávají zprávu o radosti duševního osvícení, kterou tam pocítili učedníci všech věků. Tyto vzestupné síly se předávají každému hledajícímu, který má čisté srdce a nabízí svoji spolupráci a prosí o pokyny a požehnání. Veliký mistr Hilarion a jeho bratrstvo plní důležité poslání vyzařování plamene pravdy, který v sobě obsahuje také síly léčení a soustředění. Toto ohnisko pravdy na vnitřních rovinách bylo předobrazem pro chrám Pallas Athene, Parthenon postavený Phidiasem, ztělesněním mistra Serapis Beye.

Velcí duchovní učitelé a osvícenci všech dob, ztvárňovali vždy určitá aspekty pravdy a vyučovali jim své přívržence. Skoro vždy byla tato učení znetvořována, když opouštěla pozemskou rovinu. Zde se žák učí rozeznávat pravdu za všemi věroukami, dogmaty, konfesemi a všemi znetvořeními, která za staletí vznikla. Na vznešených rovinách pravdy mizí rozdíly a zůstává jen extrakt, který má věčnou platnost. Zde existuje mnoho životních proudů, které si svoji životní víru vybudovali na znetvořeninách pravdy a které se potom často hluboce zklamali, odklonili se od duchovní cesty a stali se z nich ateisté. Nesou často toto zklamání s sebou celou řadu životů ve svém éterickém těle a jejich duchovní pokrok je potom blokován. Mistr Hilarion prosí žáky o energii, aby lehkověrné lidi, následující magnetickou přitažlivost nějakého zvěstovatele pravdy, aby je osvítili plamenem pravdy.

Mistr Hilarion říká:

Moji přátelé, vy, kteří jste ponořeni do svaté vody života a berete z ní svoji duševní potravu! Existuje vnitřní spojení mezi všemi, kteří stejně jako vy přijímají tuto potravu, i když vnější cesty mohou být velmi rozdílné. Vidíme tyto spojovací linie a tak dovolte i vy svým dobrým myšlenkám vyzařovat na všechny, kteří alespoň nějak jsou na to napojeni. Nechejte je vyzařovat i tehdy, když se vám někdy zná jejich činnost nepochopitelná. Bylo by to neslučitelné se zákonem Lásky, kdybyste nechtěli uznávat duchovní úsilí nějakého člověka. Pro každý vývojový stupeň jsou nutné jiné nauky a jiná cvičení, která však často bývají znetvořována lidskými zásahy, ale slouží k vyzrávání procesu poznání svých přívrženců a proto mají svůj smysl. Vy, žáci, kteří jste již poznali svoji cestu světla a nalezli ji, buďte vděční za toto světlo, které chybí ještě, mnohým lidem. Poznání, že také vy sami nejste vždy ušetřeni oklik, by vás mělo učinit snášenlivější k těm, kteří o to teprve zápasí a jejichž pohled ještě nedokáže proniknout mlhou. Také jim budou posláni pomocníci, kteří je opatrně povedou na cestu, která je pro ně přiměřená. Takoví lidé, kteří začínají pociťovat první tušení o možnostech svého vývoje, potřebují lásku a ochranu těch, kteří již o tom o tom vědí více. Mohu vám to klást na srdce?

CHRÁM MÍRU

blízko Suvy, nad ostrovy Fidži

Hierarcha: Mistr Surya
Barva plamene: Zlatá, Růžová a Modrá
Vlastnosti: Kosmický Mír a Láska
Znělka: “Aloha” (Havajská píseň)

Chrám Míru velikého mistra Suryi na největším z ostrovů Fidži je jeden z mála fyzických ohnisek. Leží v nitru hory a vchod do něj je znám jen několika málo lidem. Žáci, kteří tento chrám chtějí navštívit ve svém promítnutém vědomí, mohou vstoupit bez námahy. Souostroví Fidži je jako mnohé ostrovy v Tichém oceáně posledními pozůstatky potopeného kontinentu Lemurie (země Mu), kde měla domov třetí základní lidská rasa. Tento chrám také bývá označován jako “Křišťálový palác”, protože jeho stěny jsou průsvitné a pod podlahou je vidět protékající mnohobarevné světelné proudy.

Zvláštním symbolem tohoto světelného stanoviště je kříž s kruhem nad sebou, což znamená že zde zvítězil duch nad hmotou. Žáci zde vystupují po mnoha stupních vzhůru, kruhovitě seřazených kolem chrámu. Zde žáci zrakem vnímají barevné světelné kaskády, pulzující pod průsvitnou podlahou. Obrovské rozměry ohniska sotva dovolují rozeznat hranice, zvláště když se všechno skládá z materiálu podobném křišťálu. Vibrace se stále zesilují, čím blíže se přichází k srdci chrámu. Když se potom žák má ještě setká s velikým mistrem Suryou (ten má také vysokou postav, měří asi 2,10 m), potom je to zážitkem plným štěstí. Žák přijímá Suryovo požehnání a když mu podá svoji ruku, pocítí žák zvýšené vibrace, které do něj vstupují. “Mír budiž s tebou” říká mistr Surya. Mnoho pomocníků a učitelů se ujímá žáků a poučují je o jejich úkolech a pracích. Kéž by se mohly vibrace Míru rozšířit po celé Zemi s pomocí činnosti v tomto ohnisku.

Mistr Surya praví:

Světlo v lidském nitru je pro každého ohniskem, kterým by se jeho Božské Já dokázalo projevovat. Tak si každý v sobě nese zárodek Božské dokonalosti, zobrazení Božského člověka, ke kterému jednou doroste. Vy, žáci, jste již tento zárodek ve svém nitru povzbudili k růstu a rozvinuli také trochu ty síly, které v něm spočívají. Tím již vnitřní světlo vyzařuje na venek a stává se viditelné pro svět světla. Trpělivá výchovná práce vašich učitelů přináší plody a opravňuje k větším nadějím. Vaše činnost ve světelných centrech i vaše činnost ve vnějším světě je potravou, která slouží vnitřnímu světlu k růstu. Síla vašich myšlenek a vašich slov obsahuje více a razí (vytváří) takové formy, které znamenají požehnání pro svět. Zde je vaše úloha: pomocí jasných představ, vštěpovaných do jemnohmotné podstaty, začíná proměna. Nejprve v neviditelných světech, ale potom proměna působí i na fyzické úrovni. Žáci, ujasněte si dokonale, že jste takto tvůrčím způsobem činní a že máte moc pozměnit kdykoliv stavy, když používáte dostatečně soustředěně svoji sílu a nepolevujete v posilování dobra. To bude vaše činnost, když spolupracujete v našem světelném chrámu míru a když vnímáte, jak záření míru, které uvádíte do chodu, se rozšiřuje a rozlévá do světa. Kéž by tak ještě mnozí lidé rozpoznávali, že každý jednotlivec může podporovat tuto práci tím, že sám zůstává v míru a účinně tak působí ve svém okolí. Myslete vždy na to, že mír může být zajištěn vždy jen tímto způsobem. Co by mohlo pomoci, když by sice velikáni ze světa světla drželi zeměkouli stále v záření míru, ale lidé by nebyli ochotní se sami udržovat v míru. K tomu je nutná dlouhá vývojová cesta, neboť každý teprve musí rozpoznávat, že jenom on sám je zodpovědný za svůj svět a také za mír ve svém vlastním okolí. Vy, žáci jste si získali toto vědomí. Žijete v míru sami se sebou a se svými bližními? Pokud ještě kolem sebe šíříte neklid, nebo v neklidu žijete se svými bližními, nebudete dobrými představiteli Míru.  Pojďte, milovaní přátelé, učte se zde tomu, co vám ještě chybí, abyste se stali ohniskem Míru. Jsme vám láskyplně nápomocni a zahalujeme vás do záření Míru.

CHRÁM PROMĚNY A MOUDROSTI

nad Fudžijamou v Japonsku

Hierarcha: Mistr Kamakura
Barva plamene: Fialová a Zlatá
Vlastnosti: Proměna a Moudrost
Znělka: Ranní nálada od Griega

Nad posvátnou japonskou horou Fudžijamou je zakotven plamen Proměny a Moudrosti. Toto ohnisko, chráněné nanebevstoupeným mistrem Kamakurou, je již od dávných věků pramenem Moudrosti, která chrlí na lidstvo svoji blahodárnou podstatu. Náš velký mistr Saint Germain toto světelné ohnisko napojil na svoje záření, neboť jsou potřebné dodatečné proudy energie fialového plamene Proměny, aby se lidstvo mohlo zbavit zpětnými vibracemi Karmy stále většího zatížení. Žák, přibližující se k tomuto světelnému stanovišti si bude vědom stále silnějších vibrací. Již zdaleka je záření viditelné jako slunce, ale zahalené do lehké mlhy, aby byly snesitelné silné vibrace. Podobně jako je poutníky navštěvována fyzická hora Fudžijama, pomalu vystupujících vzhůru po strmé stezce a vdechujících chladný vysokohorský vzduch, podobně i žák, navštěvující éterické ohnisko na své duchovní cestě, vystupuje vzhůru bujně se zelenajícími zahradami k samotnému chrámu. Ten se skládá ze sedmi stupňů (poschodí), a podle vývojového stupně se žák cítí přitahován k odpovídajícímu stupni chrámu. Čím výše přichází, tím více žáků se opožďuje a jen několik málo jich dojde k ohnisku na nejvyšším stupni. Prostory tam jsou obrovité a mohou přijmout žáky z celého světa. Tyto prostory se nedají porovnávat s žádnými pozemskými stavitelskými díly, protože v éterických oblastech nehrají prostor a čas žádnou roli. Zde jsou primární vibrace a žák se jim ochotně poddává, aby svůj život i svůj svět obohacoval a dopomáhal ještě více rozšiřovat záření tohoto chrámu.

Mistr Kamakura říká:

Buďte vítáni milovaní žáci světla, tak se na vás obracíme v rajské kráse našeho ohniska, ve kterém jednoduchost a ticho umožňují prociťovat vysoké vibrace, které se v průběhu časů stále více zesilovalo. Kosmický zákon pamatoval předem na to, aby síly světla, rozdělené do mnoha barevných odstínů a vlastností, byly zakotvovány v různých krajích Země. Odtud vyzařují svoje účinné síly dobra na Zemi a mohou být vědomě vnímány a zasílány dál pro obohacování života a posilování sil dobra. Takovým prastarým stanovištěm světla je naše ohnisko Moudrosti a Proměny, kterou svoje vibrace již odedávna vysílá nad životy Země Moudrost jako síla Poznání, Rozumu a rozšiřujícího se vědomí pozemského člověka.

Tuto Moudrost zatím do sebe přijali během věků jen nemnozí, ve srovnání s počtem životních proudů, které ještě budou muset být zachyceny. Síla proměny se stala nutností vzhledem na zpětný proud lidské Karmy. Proto musela být vytvořena možnost, aby lidé sami mohli pročišťovat energie, jinak by uvázli ve zlu, které sami vytvořili. Tyto síly proměny jsou vyzařovány na různých místech Země a každý z vědoucích žáků vytváří sám pro sebe malé ohnisko, ze kterého jsou vysílány očišťující síly. To je chvály hodná činnost, přátelé. Budeme posilovat vaše síly a budeme vás uschopňovat přijímat a znovu probouzet zasuté vědění, které vám již jednou patřilo, abyste jako řiditelé silných kosmických sil mohli vykonat pro Zemi svůj podíl na vývojové práci.

Vaše jistota při rozlišování pravého a nepravého se musí zvětšovat a světlo vašeho vědomí musí proniknout vším nepravým. Předchází tomu ale dlouhá vývojová cesta, ze které již máte velkou část za sebou. Při tom vám můžeme být poněkud nápomocní. Namáhejte se ale také, abyste očišťováním svých těl vytvářeli více světla a stali se dobrými poradci pro nevědomé. Vaši pomocníci v ohnisku Fudžijama očekávají váš příchod.

Zdroj

pokračovanie


Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s