Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva – 8 část

CHRÁM MILOSTI

v éterické říši nad PekingemHierarcha: Mistryně Kuan Jin

Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Milost, Slitování a Láska
Znělka: V jedné klášterní zahradě (Ketelby)

Chrám Milosti a Slitování, ohnisko Purpurově-fialového plamene, leží v éterické říši nad Pekingem. Vidíme zde velikou skvostnou stavbu, obklopenou dvanácti menšími chrámy, z nichž je každý zasvěcen jedné zvláštní ctnosti. Žák zde může vstřebat vlastnosti, které mu ještě schází a jsou potřebné pro jeho vývoj. Zvláštním znamením tohoto světelného stanoviště je mimořádné ticho. Žák zde je povznesen jemnými čistými vibracemi, pronikajícími do jeho myšlení a cítění a naplňuje jeho vědomí touhou po prominutí všech nespravedlností, které mu byly způsobeny. Může zde být také osvobozen od pocitů záští a vzpoury proti druhým lidem a může potom prožívat z toho vyrůstající radost. Před dávnou dobou byla milovaná Kuan Jin důvěrně známá lidem na východu, protože pomáhala přetvářet ničivou karmu rodičů a dětí, pokud to bylo možné. Žáci by ji měli prosit o laskavou pomoc pro nově narozené děti a ty, které mají přijít na svět. Vyslyší všechna taková volání a udělá pro ně stejnou službu, kterou vykonávala v minulých dobách. Ona a její pomocníci se namáhají, aby stály po boku zvláště neprovdaným matkám a jejich dětem a pomáhali jim. Již častokrát mohli zabránit sebevraždám, nebo potratům. Poněvadž pozornost lidí je “otevřenou branou”, proto myšlenky a prosby žáků o léčení, milost a vyrovnanost pro Lidstvo se budou uskutečňovat, když se budou spojovat s chrámem Milosti a když budou zůstávat v dobro působícím záření milované Kuan Jin. Velká ochránkyně plamene Milosti se také ujímá těch duší, které již prošli pozemskou smrtí a ve svém pozemském životě se dožili hlubokých zklamání a také těch duší, které litují svých chyb. Všem takovým duším se dostane pomoci, aby potom před karmickou radou měly nejlepší možné příležitosti a mohli dostat další školení.

Mistryně Kuan Jin říká:

Činy a opomenutí Lidstva, připsané minulým životům na této Zemi již málem vedlo ke zničení planety. Každý člověk si musí sám vyhledat a použít na sobě recept pro obnovení harmonie a pořádku. Od dávných věků nejlepší osobnosti lidstva podávaly takové recepty a při tom neúnavně poukazovaly na to, jaké ctnosti vyznamenávají ušlechtilého člověka. V mnohých jejich učeních, která se nám dochovaly, bylo vše uloženo. Mnoho zainteresovaných lidí tato učení prostudovalo, ale označilo je nálepkou “nepoužitelné filosofie”, protože jim připadalo nemožné, aby došlo k takovému zušlechtění charakteru. Část lidí ale již dosáhla takového vývojového stupně, u něhož se dá očekávat, že již tyto nauky přijali za vlastní. mnozí z nich již poznali, že nelze vystačit s tím, aby vyplnili svůj pozemský život pouze usilováním o hmotné věci. Vyhledávají takovou cestu, která jim slibuje pokud možno rozvoj bez námahy. Tím začíná ponejvíce první svítání poznatku, že spokojenost nelze dosáhnout pomocí pozemských statků. Potom následuje hledání takového učitele, v jehož záření by se člověk cítil dobře a mohl by žít bez vynaložení vlastního úsilí. Ale až k poznání odpovědnosti za svůj vlastní život je ještě potřeba daleké cesty. Moji přátelé, vy jste již velký kus této cesty urazili a vzali jste na sebe zodpovědnost nejen za svůj vlastní život, ale i za zlepšování poměrů na Zemi. To je důležitý bod lidského vývoje až ke spolupracovníku světa světla, až k moudrému a milosrdnému utěšiteli, který veškerý život zahrnuje do své Lásky.

Nezištná spolupráce s vysokými hodnostáři Světla je charakteristický znak zralé duše, která rozeznala, že nikdo nemůže žít a vynakládat úsilí jenom sám pro sebe. Vidí, že musí chápat evoluci jako celek, aby se stala opravdovým mistrem energií, vyživujících život. V milosrdné Lásce pozorujeme zápas pozemského lidstva s jeho nedokonalostmi a nevědomostí, ze které pochází tolik tragických omylů. Pečujte spolu s námi o osvětu těch lidí, které můžete obsáhnout, dávejte dál to, co vám bylo s láskou dáno a tak spolu prosvětlíme temnotu na Zemi.

CHRÁM FIALOVÉHO PLAMENE SVOBODY

v Transsilvánii (Karpaty), Rumunsko

Hierarcha: Mistr Saint Germain
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Svoboda a Proměna
Znělka: Vídeňský valčík od J. Strausse

Pán tohoto začínajícího věku, velký Mistr Saint Germain otevřel bránu svého světelného ohniska svým žákům a hledajícím lidem. On, který již minulých stoletích působil mnoho dobra pro lidstvo, se cele postavil do služby úsilí osvobození pozemských národů. Vždy znovu ztělesňoval a vždy vedl takový život, kterým dokázal rozšiřovat Momentum Svobody. Jeho domov v srdci Transsilvánie stojí ve vztahu k jeho službě Životu. V každém století se rodili lidé, pracující ve prospěch Svobody. Tito lidé měli duchovní povolání podporovat rozvoj na Zemi. Jsou svou duchovní příbuzností přitahováni ke chrámu Svobody. Zde dostávají pokyny a jsou podněcováni k uskutečňování vysokých ideálů. Velicí vůdci lidstva byli hosty tohoto chrámu a často nevědomky přijali do sebe vibrace zde panující. Podněty a idee, které přijali potom odnesli s sebou do svého světa. Mistr a žáci se zde schází a každý se může ponořit do záření svobody a může se stát aktivním a vědomým spolupracovníkem tím, že si přináší ideál Svobody do svého okruhu působení. Prozařování plamene Svobody, to je tmavě purpurová až fialová barva prozařuje éterickými sférami daleko do okolí tohoto světelného stanoviště a přijímá všechny ochotné žáky a čekatele, kteří chtějí toto záření posílat do světa. Kdo dokáže zkoncentrovat svoje vědomí a nasměrovat je na to, může na sebe vztáhnout tyto vibrace. Nechejte se naplnit Láskou a nadšením velkého Mistra Saint Germaina usilujte o to, abyste se stali takovými jako je on.

Valčíky Johana Strausse reprodukují něžné tóny a krásy této části Evropy, který On tak velice miluje. Vy se můžete nechat uchopit mystickým citem, který byl této krajině předán tímto ohniskem a zářením velikého Mistra. Světelná stezka je mnohotvárná a není monotónní. Jakmile se na ni odvážně vstoupí, budou žáci moci přijímat impulzy, kterými potom mohou dále přenášet světlo.

Mistr Saint Germain říká:

Vyhasínání špatných vzpomínek a zneutralizování na ně vázané energie často způsobuje rychlé uzdravování všech možných tělesných i duševních chorob. Tento princip je již dlouho znám lékařské vědě. Vy, žáci byste si měli ujasnit, co to pro vás může znamenat. Měli byste si také ujasnit, co pro vás znamená, když můžete špatné vzpomínky ve svém vědomí rozpustit pomocí fialového plamene. Když máte nějakou tělesnou nejednotnost, kterou jste se ještě nenaučili zvládat, mohl bych vám dát tento návrh: Pokuste se představit si, jaké vlastnosti těla lze vyčíst z vašeho éterického těla. Je to něco, co odpovídá v jemném pojetí vašemu fyzickému tělu, co se třpytí v jemně fialovém světle a při tom působí dojmem mlhoviny. Při tom má různé skvrny, poruchy omezení a poranění. Je potřeba tato omezení a poranění odstranit. Znamená to, že si musíte cílevědomě a jasně umět představit, jak fialové záření, které uvádíte do činnosti, vše stravuje a očišťuje vaše éterické tělo, až zůstává čisté a jasně třpytivé, čisté a bez poskvrny. Tímto způsobem uvolňujete vadné vazby, které zpětně působí na vaše fyzické tělo a zažijete, jak se vás zmocní osvobozující pocit, když jste cílevědomě dokázali odstranit všechny poskvrny a jizvy.

Milovaní přátelé, věnujme se tomu, abychom během doby aktivity fialového světla společně pracovali na tomto úkole. Nabízím vám svoji pomoc jako příspěvek k podpoře žáků, věnujících se našemu osvobozovacímu dílu pro Zemi. Vaše tělesné nedostatky mají často příčiny, které působí z dávné minulosti, které takto chceme zneutralizovat. Používejte této mojí pomoci, procvičujte svoji sílu představivosti a snad sami poznáte nerovnosti ve vašem éterickém těle. Potom se soustředěně dejte do práce. Vysílejte proměňující záření dovnitř a pozorujte, jak vaše životní tělo bude opět čisté a zářící. Takto budou odstraněny i stavy, které se projevují jako tělesná nemoc. Pokuste se o to, milovaní přátelé. Máte k tomu dobrou příležitost.

CHRÁM PROMĚNY

Kuba (v éterické říši)

Hierarcha: Archanděl Zadkiel
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Proměna a Vzývání
Znělka: “Na krásném modrém Dunaji” od J. Strausse

Archanděl Zadkiel na nás volá: “Božská milost vytvořila zákon proměny a je to ona, která pozemským dětem rozmnožuje síly proměny dává jim je poznat. Přijímejte tuto Milost…” Bylo to kdysi, když ostrov Kuba byl částí kontinentu Atlantidy, kdy byl chrám proměny fyzickým ohniskem, ke kterému přicházeli lidé jako poutníci, aby zde přijímali očištění a léčení. Během epochy kultury Atlantidy byl oheň proměny a očišťování viditelně vyzařován pro lidi. Také my můžeme spatřit tento mohutný oheň, když ve svém vyšším vědomí v noci putujeme k tomuto posvátnému místu s velkým přáním v srdci dokázat se osvobodit ode všech nahromaděných zátěží. Žák na této cestě tam dokáže zažít jak je veden kouzelnými krajinami a při tom je obklopen nejprve světle fialovými paprsky, které se potom zbarvují tmavěji když kráčí dál. Žák má potom v srdci radostný pocit očekávání až se přiblíží k cíli. Nyní vidí posvátná světelná stanoviště Očisty a Proměny jako jednu obrovskou kulatou stavbu z ametystu. Kolem něj stojí sedm menších kulatých staveb, které jsou také z ametystu. (Protože je fialový paprsek sedmý, je také těchto staveb sedm.) Z velikého dómu a z každého menšího chrámu se zvedá vzhůru šlehající fialový plamen a na zlaté kupoli střední hlavní stavby je znázorněna postava svaté Ametysty. V začínajícím věku bývají lidé vždy více přitahováni fialovým ohněm a ten se stále více bude rozšiřovat a bude se stávat citelnějším. Jeho vnímání se proto musí pomalu prosazovat i u těch, kteří dosud nic o této Božské Milosti neví. Velký archanděl Zadkiel spolu se svým Božským doplňkem, svatou Ametystou, vyškolil kněžstvo ohniska v používání fialového ohně. Jedním z těchto kněží byl Mistr Saint Germain, který později ve svém vtělení jako Krištof Kolumbus našel cestu přes moře, protože byl svou láskou přitahován k fialovému ohni.

Když kontinent Atlantis klesl do mořských hlubin, bylo světelné stanoviště společně s jinými ohnisky posvátného ohně éterizováno a velký duchovní vůdce nyní střeží v jiné podobě existence spolu se svými lidmi tuto tak důležitou sílu očišťování a proměny pro lidi a celou Zemi. Barva záření – královského purpuru – byla ve všech dobách barvou “královského hávu”. Poukazuje na to, že v něm jsou přítomné královské síly. Tyto síly fialového plamene pomáhají lidem proměnit svůj svět a dovést jej do Božského pořádku pokud toto záření intenzivně využívají. Takto se každý žák stává ohniskem, pokud se celou svojí silou připravuje na využití proměňujícího očišťujícího Fialového Plamene. Nuže – použijte jej i vy…

Archanděl Zadkiel říká:

Každý požehnaný žák je planoucím sloupem, je ohniskem Fialového ohně, když se stane schopným používat proměňující a očišťující síly. Takové ohnisko rádi posilujeme a umožňujeme do něj proudit našim energiím k požehnání života a nebo jakékoliv jiné zvláštní činnosti, kterou takto chcete vykonávat. Pozvedli jste do výše kalich svého vědomí. Je naplněn proudy Svatého Ohně a proudy proměňující a očišťující síly. vy jste proměňující Fialový Plamen, částí Božského Svatého Ohně. Pociťujete v sobě oživující sílu, jak se tlačí a široce rozlévá ven. Na dechu žáků a vědoucích na celém světě je tato síla vysílána kolem Země a vykonává své očistné dílo a je podporována mnohými neviditelnými pomocníky. Žáci světla, je to požehnaná služba, které jste se také vy zapřisáhli. Vy jste nadějí Hierarchie světla. Kéž by se ještě přidalo mnoho takových ohnisek, aby se síla zvětšovala bez hranic a aby Země opět dokázala povstat v kráse a svobodě. Bohatství a poklady této Země budou opět volně k dispozici Božím dětem a žádné lidské dílo tuto krásu nebude omezovat. Věk svobody už začal a porodní bolesti této doby ještě přinesou lidstvu mnoho utrpení. Lidstvo tak ale bude očišťováno. Musí podstoupit tento očistný proces dříve, než se dočká krásnějšího věku.

Váš příspěvek k této nové epoše posílí proud dobra a očišťování bude probíhat stále rychleji. Touto cestou děkujeme každému jednotlivci. Buďte vždy připraveni posilovat síly dobra udržovat se otevření mohutným zářením z velkých světelných výšin, pro které bychom vás rádi použili jako ohniska. Je lhostejné, co na Zemi ještě musíte vykonat. Jste průtokem pro proudy světla. Objímáme vás v lásce a vděčnosti a pozdvihujeme vždy znovu vaše vědomí aby síly světla přes vás účinně působily.

Zdroj

Koniec

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s