Pavel Karpeta – STRACH Z NEPŘIJETÍ, STRACH Z BUDOUCNOSTI A STRACH Z BEZMOCI JAKO FAKTORY LIMITUJÍCÍ NAŠE PROŽÍVÁNÍ SVĚTA V DOSPĚLOSTI 1/2

P a v e l   K a r p e t a

Aneb Jak nás rodiče a společnost i s jejich pomocí deformuje k nepoznání a vytváří z nás budoucí adepty závislosti na mnohdy pochybných systémech lékařské péče.

Rád bych se v tomto textu vrátil k tomu, co je mi opravdu blízké a co je ze strany vás návštěvníků tohoto internetového magazínu vždy vnímáno nejlépe. Pojďme se opět dnes podívat do našeho každodenního bytí zde a očima mé praxe nahlédněme do oblasti, se kterou se mnozí z vás možná i právě teď se střídavými úspěchy potýkají.  Pokusím se vyrovnat s daným tématem se všemi klady a zápory mého vlastního osobního poznání i poznání založeného na zkušenostech získaných při práci s některými z vás, mými klienty. Přijměte tohle vše prosím jako další pokus o můj osobní vklad pro vaše hledání toho, co je pro vás podstatné tady a teď v tomto transformačním období.

Jako vždy i nyní si plně uvědomuji si svoji zodpovědnost, kterou na sebe při svých vstupech do vašich životů zde v internetovém magazínu beru. Už proto, že dávám-li obecně ve známost způsob řešení toho či onoho, nesmí to být jen prázdná slova. Je nutné, abych si byl jist, že mohu případně těm z vás, kteří projeví zájem, dokázat naplnit vaši naději konkrétními hmatatelnými výsledky.

Řada z vás, kteří jste si přečetli mé texty, se rozhodla se mnou pracovat na cestě přeměny sebe sama úzkou cestou do svého nitra. Sleduji díky vaší přízni dění ve vašem životě v mnoha případech i poté, kdy jsme práci spolu ukončili. Vím proto, co vám práce na sobě samých přinesla i dále přináší a jak změnila vaše životy i pohled na sebe sama a tento svět. A proto jsem v tomhle ohledu úplně klidný. Byť je lidská psychika velmi složitá, praktické výsledky, kterých na doporučené úzké cestě do vlastního nitra pravidelně dosahujete, znamenají pro mne to nejlepší potvrzení správnosti předpokladů, na kterých stavím.

Zejména u výše uvedených strachů se procento úspěšných zásahů do lidské psychiky blíží jednomu stu a ohlasy těch, kteří touhle fází procesu vnitřní změny již prošli, jsou velmi pozitivní. Než se však do toho naplno dáme, dovolte mi pár vět k zamyšlení.  Možná ne náhodou mi došlo nedávno na mou osobní internetovou adresu pár mailů jednoho pana doktora, který se velmi rozčiloval nad mým údajně necitlivým přístupem k pacientům Podle jeho náhledu totiž není vhodné odkrývat otevřeně příčiny potíží před pacientem a pojmenovávat je až tak pravými jmény.

Poukazuje na mnou používaný detailní popis příčin problémů za neetický vůči lidem, kteří si podle něj prošli v dětství osobním traumatem a jsou nyní vystaveni jeho obtížným následkům. Musím říci, že mne váš přístup rozčaroval a v klinické praxi jsem se s nimi nesetkal už řadu let, konstatuje onen vysokoškolsky vzdělaný pán.  Oslovil mne slovy „pane kolego“, takže předpokládám, že při náhodném čtení některého z mých textů si nebyl vědom toho, že jde o tzv. alternativní přístup k problémům, které jsou mu profesně blízké. Možná proto ho mé věty vyprovokovaly k tak rozhořčené reakci.

Chápu, že mu text, který zřejmě mylně považoval za projev kolegy z branže, nezapadl do strnulých pouček z generace na generaci děděných schémat vnímání lidské psychiky tak, jak jsou postaveny na letitých postulátech Jungových či Freudových teoretických prací. Tedy prací, které i po více než stu letech kupodivu stále ještě tvoří základ „vědy“ o tom, čím my všichni tady procházíme a s čím se ve svém životě setkáváme.

Přidáme-li k Jungovi a Freudovi i Darwina s evoluční teorií o původu druhů a jeho pohled na člověka jako tvora pocházejícího z opice, máme před sebou jak na dlani celou bídu současné vědy zabývající se právě člověkem, jeho psychikou i jejími skrytými zákoutími. Není jistě náhodou, že právě psychiatrie byla hrubě zneužita proti lidem autoritativními režimy dvacátého století a podle mých zkušeností situace není stále nijak růžová ani v dnešních / prý / demokratických státech.  Poplatnost materialistické doktríně vnímání světa činí z psychiatrie jednu z nejzaostalejších oblastí současné medicíny. Jako taková v zásadě není schopna důsledně řešit pravé příčiny problémů, se kterými se setkává. Pouze je tlumí a to i nepříliš vybranými a často i nevybíravými prostředky. Jen výjimečně se jí daří dobrat se pravé příčiny problémů. Ty totiž leží mimo rovinu vnímání, kterou si ordinují diplomovaní specialisté na naši psychiku jako jedině nožnou.

Platí-li, že věda v mnoha oborech lidské činnosti již sahá po vrcholu Mount Everestu, zde je spíše pravdou, že tahle se ještě brodí propadlinou Mariánského příkopu u ostrova Guam v Tichém oceánu. Psychiatrie jako obor medicíny a psychologie jako věda, která studuje lidské chování, jsou dosud natolik ponořeny do hlubin nepřijetí skutečné podstaty existence tohoto multidimenzionálního světa a člověka jako bytosti existující současně v mnoha dimenzích těchto světů, že tragicky selhávají a zaostávají daleko za potřebami těch, kteří z nezbytí jsou bohužel nuceni vyhledávat jejich pomoc.  A tak tomu bude vždy až do doby, než si její protagonisté uvědomí, že náš hmatatelný a měřitelný svět je jen jedním z mnoha světů. Pokud to ovšem ve své bohorovnosti tohle někdy vůbec připustí.

Mnozí z lidí kolem nás si myslí, že po příletu sluneční soustavy do bodu „X“ galaktického rovníku budeme všichni kolektivně transformováni. Pokud by to byla pravda, je možné, že naše věda a její nositelé konečně prozřou a vzápětí budou odvolávat to, co dosud řekli a říkat to, co dosud popírali ? Věříte tomu ? Já osobně tomu nevěřím. Pohádky jsou jen pro děti.  Ti, kteří tomu věří, žijí ve velké iluzi, ze které jednou procitnou. Kocovina po probuzení bude pořádná, to mi věřte. Ostatně, což nevypráví tradice nic o tom, že Atlantida byla zničena v důsledku toho, že bylo tehdejšími „vědci“ a „politiky“ dokonale zneužito tehdy známých toků energií v obrovském rozsahu pro sobecké účely některých skupin či jednotlivců ?  Dnes jsme tu ale kvůli něčemu jinému. Vraťme se k tématu. Já samozřejmě připouštím, že mé poznání zákoutí lidské psychiky je jistě jistým způsobem omezeno tím, že nemám za sebou léta vyčerpávajícího a jistě náročného odborného studia příslušných vysokých škol. Ale právě má naprostá nezávislost na tzv. „vědeckém“ přístupu k problémům lidské bytosti žijící zde svůj život v daných podmínkách jednadvacátého století a znalost přístupů k práci s vše prostupujícími energiemi Univerza mi ponechává prostor pro hledání skutečně fungujících metod, které dokáží řešit a řeší příčiny mnoha psychických i fyzických potíží mých klientů neřešených a neřešitelných klasickou medicínou.

Není ovšem ani z mého pohledu všechno zlato, co se třpytí. Jak se informace o možnostech mých terapií dostávají do vědomí stále širšího okruhu zájemců o práci na sobě, setkávám s tím, že mnozí z vás tyto informace získané v běžném verbálním / přednášky / či písemném podání / zveřejněné texty / považují mylně za úplné a snaží se na sobě pracovat podle nich ve své režii.

Některým z vás se leccos zdaří, ale většina zájemců bohužel dokáže pochopit ony informace jen neúplně. Výsledek práce na sobě je pak silně omezen neznalostí či nepochopením určitých východisek a správných postupů. Doporučuji proto těm, kteří skutečně chtějí onou komplexní vnitřní změnou dokonale projít, aby nespoléhali jen na vlastní síly a vyhledali osobní kontakt. Jedině tak mohou očekávat výsledky, které je plně uspokojí.

S radostí pozoruji, že se mezi mými klienty začínají objevovat lidé / či spíše moji kolegové a kolegyně na stezce esoteriky /, kteří nejen dokáží dokonale využít pro sebe možnosti práce na oné úzké cestě do vlastního nitra, ale získané poznatky se pokoušejí stále dokonaleji zakomponovávat i do vlastní práce ku pomoci lidem ve svém okolí. Přeji jim úspěch, stejně jako vám všem, kteří se k tomu ještě rozhodnete.

Je nutné, abychom se aspoň zkratkou dotkli otázky potřeby realizace skutečné duální lásky k sobě, jak ji v mém podání jistě z dřívějška znáte. Vás, kteří s ní nejste podrobně seznámeni, odkazuji na můj seriál „Dvě cesty“ zde na tomto internetovém magazínu. Právě realizace lásky k sobě v dané podobě je totiž podmínkou nutnou i postačující k tomu, aby bylo mono začít účinně pracovat na odstranění m.j. i oněch strachů, které jsou uvedeny v názvu tohoto textu.

Připomeňme si proto základní teze o skutečné lásce k sobě pro ty z vás, kteří o nich ještě nic nevědí. Stručně řečeno : člověk je duální bytostí se dvěma samostatnými individuálními centry vědomí. Těmito centry vědomí jsou vědomí těla / „já“, ego / a vědomí ducha / „Já“ /.

V esoterické praxi se často hovoří a pracuje s tzv. vnitřním dítětem, které ale mnohdy i ti, kteří se tím profesionálně zabývají, zapomínají ztotožnit s osobností našeho fyzického „já“, kterým ve skutečnosti je. Je to právě tohle vnitřní dítě v nás, které touží po lásce vlastního ducha a po sjednocení s ním.

Moderní doba je charakteristická tím, že nejnižší duchovní tělo / zde označováno jako duch / lidských bytostí v inkarnaci z důvodů, které jinde podrobně uvádím, nepřijímá a nemiluje fyzické vědomí těla, ve kterém je takříkajíc v podnájmu po dobu svého pobytu zde na Zemi. Nepřijímá své fyzické vědomí ani jako rovnocenného partnera po dobu svého pobytu zde, ani mu nevěnuje ke škodě celé své člověčí bytosti / takto součtové duše / pozornost a nedává mu svoji lásku.

A právě v tomto faktu nelásky bytosti ducha k bytosti těla mají svůj prazáklad všechny potíže, kterými každý z nás jako individuální bytost člověka páté rasy zde žije. Neláska vědomí ducha /„Já“/ k vědomí těla /„já“/ a traumata vědomí těla /„já“/, která jsou důsledkem hromadění let prožívání této nelásky, vedou ve svých důsledcích k postupnému zrodu všech poruch lidské psychiky samotné i ve svých důsledcích pak s nimi spojených poruch zdraví fyzického těla.

Uvědomme si s odkazem na také zde v tomto internetovém magazínu zveřejněné „rozhovory s ragauianem“, že vědomí lidského těla a toto tělo samotné není ničím jiným než integrální části našeho vlastního ducha posazenou do nízkých vibrací reálného prostředí tohoto světa a symbolizuje současně pád našeho ducha do hmoty.  A proto platí, že dokud je vědomím ducha /„Já“/ v nás vědomí těla /“já“/ nemilováno a odmítáno, nemůže tomu být jinak, než že jsme a dále budeme nuceni / pokud v čase očekávaného konce věku k tomu dostaneme další šance / pokračovat v koloběhu zrozování se v hrubohmotných světech zde až do chvíle, kdy tohle pochopíme a v sobě my sami změníme.

Pokuste se prosím domyslet význam toho, jak vnímám na základě vlastního a tedy nikoli převzatého poznání budoucnost lidstva na této planetě. Pokud skutečně určité skupiny lidí žijících zde mají mít šanci obdržet tzv. proměněné tělo, mohou to být jen a jen ti, kteří vlastní prací na sobě tady a teď již dosáhli určité hranice vysokých vibrací svého vědomí.

Tělo má být „proměněno“, říká bible a já s ní veden tím, co jsem měl možnost na vlastní nitro poznat, v tomto směru hluboce souzním. Má tedy být toto tělo ve vibracích pozvednuto, nikoli zatlačeno směrem ve vibracích dolů, jak se tomu dnes v esoterické praxi mnohdy děje.

Protože tohle zatlačování ve vibracích směrem dolů duální neláskou obou individuálních částí nás samotných se dálo již po hezkou řádku generací a ne náhodou je provázeno právě strmým pádem tohoto světa a nás všech do hmoty.

Transformační období, jehož jsme svědky a v němž žijeme, je darem shůry každému, kdo dokáže pozvednout svoji mysl od dominantních vjemů hmotného světa a i nástrah falešných proroků současnosti a dokáže sám v sobě spojit vzájemnou duální láskou obě části sebe sama. Mnozí lidé rádi věří, že tuhle změnu za ně vykonají transformační energie okolí. Je to pro ně prostě mnohem jednodušší, než tento osobní čin niterného sjednocení sebe sama vykonat vlastními silami. Bohužel, může nám jich být pouze líto, nezmění-li svůj pohled.

Protože právě ono vámi osobně iniciované vnitřní sjednocení obou bytostí ve vás se stane zdrojem úžasné vnitřní multidimenzionální síly, která zcela změní vaše vnitřní nastavení na této hmotné rovině / a nejen na ní /. Je to totiž právě tato multidimenzionální síla, která vám propojí dohromady tělo, duši i ducha a stojí za vaší nově získanou schopností člověka vlastní silou postupně rekonstruovat své podvědomé postoje k sobě, k životu, ke světu i lidem kolem sebe. Protože jen tak odstraníte vy sami v sobě disharmonii vašeho bytí nejen zde. A energetické pochody ve vašich jednotlivých energetických tělech včetně toho hmotného se dostanou do vzájemné souhry a souznění.

A v této vzájemné souhře a souznění je skryta možnost konečného opuštění vibrací současné hmotné reality ukončením další potřeby vyvíjet se zde k pochopení toho, co se tím pádem již pochopením stalo.

A budete tak vlastní multidimenzionální silou „proměněni“ již natolik, aby jste byli připraveni pro chvíli, kdy řečeno slovy bible budete „vzati na nebesa“.

Onu probuzenou duální lásku obou částí naší bytosti je nutno následně ochránit před energetickými útoky našeho okolí. Je naprosto normální, že ten, kdo vybočuje svým vlastním úsilím vyvíjeným k povznesení svých vibrací vědomí z řady, se stává objektem útoků sil z tohoto a nejen tohoto světa, které se mu v nastoupené cestě pokusí zabránit. Tak tomu vždy bylo a stále ještě tady a teď je.

Člověk se musí podrobně seznámit s obecným fenoménem energetického vampýrismu, přijmout fakt jeho existence a zaštítěn láskou k sobě a lidem kolem sebe prosadit ve své psychice na úrovni vlastního přístupu k okolnímu světu schopnost a nutnost ochrany proti nežádoucím energetickým zásahům do svého nitra zvenčí.

Jinak řečeno slovy klasika : konečně pochopí, že je možné milovat bezvýhradnou láskou své bližní i své nepřátele tím, že se opře o svoji multidimenzionální sílu a povznese se nad vibrační oblast působení těch, kdož jsou dosud v zajetí nelásky k sobě a proto šíří kolem sebe negativitu. Když už na vás nedosáhnou, dají vám konečně pokoj.

Podrobněji se touto fází uplatnění vlastní multidimenzionální síly k řešení poruch psychického a fyzického zdraví v souvislosti a násilnými akty energetického vampýrismu ze svého okolí budeme zabývat v jiné stati. Zde si řekněme jen tolik, že i ochrana před energetickým vampýrismem je nutným krokem na cestě k dosažení odstranění oněch strachů tak, jak jsou uvedeny v záhlaví těchto článků.

A jsme u cíle. Pokud zvládnete lásku k sobě a ochranu vlastních energií, dosáhnete takového stavu vnitřní jednoty a nezávislosti na svém okolí, že jste připraveni k provádění dalších změn svého nitra.  Prostě máte za sebou první krůčky na své úzké cestě dovnitř, která konečně někam vede a vy nabýváte jistotu, že právě tohle je ta správná cesta k lepšímu životu nejen v této realitě. A jste připraveni realizovat první fázi za použití získané vlastní multidimenzionálmní síly a použít ji k žádoucí rekonstrukci věcí, které vás osobně v tomhle životě trápí.

Oblast výše zmiňovaných strachů se pak stane prvním terčem vašeho vlastního úsilí o proměnění sama sebe. V další části textu si přiblížíme vše podstatné o likvidaci těchto strachů z nepřijetí, budoucnosti a bezmoci. Vy, kteří se k tomu odhodláte, budete překvapeni, jak je to jednoduché. Udiví vás, jak je jednoduché vracet krůček po krůčku radost tam, odkud ji za léta vašeho života odvál vír dříve vámi nezvládaných energií z vašeho okolí.

-pokračování-

http://www.matrix-2001.cz

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s