Serapis Bey – Strach z neznámého

Ukazuje se, že každá lidská bytost na Zemi má v sobě a svém vědomí energii strachu; je to energie, kterou si vybrali, že ji přijmou a použijí ve své realitě. Strach je mocná energie a je umístěná mezi další mohutné energie či emoce, jako je láska. Strach je emocionální a mentální reakce na neznámé. Když si nejsme jistí naší budoucností, současnou situací či realitou, můžeme si vytvářet pocity, myšlenky a emoce strachu. Můžeme zažívat strach na bezpočet způsobů, ať už v malém či velkém měřítku, někdy to jen snižuje vaši náladu, zatímco jindy vás to v životě zcela zastaví a brání vám to v přirozeném toku a růstu. Bát se je pro ty, kteří žijí na Zemi, přirozená zkušenost a reakce. V současnosti je to přirozené, ale nebylo to tak vždy.

 Když žijete v duchovní rovině, prožíváte přítomný okamžik stále, každý moment je důležitý. S tímto pochopením a pohledem na svou realitu vytváříte pozitivní proud bytí, kdy jste si zcela vědomi každého aspektu své reality. Není potřeba hledět do budoucnosti, protože přítomný okamžik je to, kde najdete svou pravdu, své energie a zkušenosti. Při příchodu civilizace na Zemi, se tato existence trochu změnila. Kvůli zachování celého svého bytí a fyzického těla, byla větší potřeba dívat se do budoucnosti a plánovat, ujistit se, že jste si zachovali zdravý životní styl. Tento posun byl jen malý, ale právě tehdy byl poprvé zažit strach, protože žijete-li v přítomnosti, cítíte se v bezpečí, podporovaní a klidní, díváte-li se do budoucnosti, vidíte nekonečné možnosti a vznikající pocit nedostatku podpory a bezpečí. Ten pocit byl jako vstup do neznáma, byla od vás žádána větší důvěra v duši a vůli Stvořitele. Když žijete v duchovní rovině a stále v přítomnosti, dovolujete sami sobě vytvářet svou realitu v každém okamžiku. Přítomnost na Zemi a vaše fyzické tělo změnilo váš přirozený způsob existence, protože tvoření bylo pomalejší proces na fyzické rovině a fyzické tělo nepřetržitě požadovalo výživu.

Přítomnost strachu narůstala a v podobě zvyku pokračujícího nahlížení dál či do budoucnosti se rozvíjela. Toto byl zrod strachu, prostá reakce na neznámo a pocity nejistoty či nepodpory. Toto je samozřejmě mylný pohled, který lidé přijali kvůli přizpůsobení svých vibrací z rychlých na pomalé. Pocity nejistoty a nedostatku podpory se zrodily jen z hlubokého vnitřního pocitu z odpojení se od Stvořitele. Pro mnohé to bylo, jako kdyby se koupali v nádherném slunci a pak byli přesunuti do krajiny stínu, kde mohli stále vidět slunce, ale nemohli už cítit jeho nádherné teplo s takovou silou. Přesun z duchovní roviny na Zemi byl jen mírný, ale ti, kteří ho zažili, vytvořili obrovskou změnu ve svém myšlení a přirozené existenci.

Dokonce i na Zemi je přítomnost strachu velmi silná a je často doprovázená pocitem neznáma. Vědomí, že mnohé zkušenosti jsou nové a cizí, může spustit strach, stejně jako víru, že mnohé zkušenosti jsou neurčité a neidentifikovatelné. Každý den vstupujete do své neznámé reality, kde jsou všechny možnosti možné, svou realitu si máte tvořit, jak chcete a toto může přivodit obrovský tlak. Schopnost žít spokojeně v přítomnosti se zdá mizet, zatímco zaměření se na nejistou a neznámou budoucnost, která je před vámi, roste do mocné energie označené strach.

Dovolte si uvědomit, kdy pociťujete strach a rozpoznejte skutečný důvod, proč ten strach cítíte. Nejpravděpodobněji to bude proto, že se cítíte nejistí sami sebou či vaším životem, nejistí, co máte dělat, či co se přihodí. Strach se často objeví, když máme dojem, že nemůžeme ovládat svou realitu. Je důležité smířit se s faktem, že fyzická realita na Zemi asi vždy bude mít prvek nejistoty díky těm úžasným a hojným možnostem, které leží před vámi. Když toto přijmete, dokážete přijmout i přítomnost strachů a důvodů k nim. Je také důležité si uvědomit, že strach přináší jen iluze. Dokonce myšlenky a pocity, že nejste podporováni a že vaše realita není bezpečná, jsou jen iluzí, protože si musíte vždy pamatovat, že uvnitř vás i kolem vás je přítomen Stvořitel a stále vás provází. Fakt, že se možná už necítíte, jako byste byli v zářícím slunci Stvořitele, ale žili ve stínu, je také iluze, protože stále jste a vždycky zůstanete spojeni se Stvořitelem; je to tak, že díky pomalejším vibracím, které vás obklopují, je těžší to zjistit.

Strach pochází z neznámé budoucnosti, ale je tu také strach, který vznikl díky neznámým částem vás samých. Ve svém současném životě si můžete být vědomi své skutečné podstaty a existence mimo svou fyzickou realitu, ale zůstává tu pocit neúplného pochopení sebe sama a svého poslání na Zemi. Je třeba pochopit, uvědomit si a postavit se čelem svému bytí, které může vytvářet nejvíce strachu. Uvědomění si své pravdy může být vaší největší touhou a zaujetím, ale někdy se může objevit pocit, že jste sami sobě překážkou v této věci, protože opět je tu nejistota, co se ukáže. Vaše nejvnitřnější energie a vaše vnitřní já je vám tak důvěrně známé a přesto jste zapomněli ten pocit důvěrnosti a propojení, což vede k tomu, že vaše nejposvátnější energie se zdají být odpojené a oddělené od vašeho bytí. Mnozí si nevzpomínají na své skutečné já a skutečnou realitu, doprovázené myšlenkou síly a moudrosti, kterou mají a to může vyvolat velký strach. Jako v mnoha situacích je zde okamžik nejistoty, jako když uděláte jeden krok vpřed a nejste si jisti, kam vaše noha došlápne. V tomto bodě vašeho života vám může být Stvořitelova energie neznámá a nic neříkající, a právě to může vytvořit strach, ale když poznáte, že je to jen iluze, pak jste schopni se s tím smířit a umožníte si žít ve stavu spokojenosti. Můžete si připomínat, že v současnosti se možná neznáte a nerozumíte sobě či Stvořiteli, jak tomu bylo v minulosti, ale to neznamená, že tím musí vznikat strach, protože podpora a ochrana, o kterou žádáte, je s vámi stále, ve vás i kolem vás.

Vězte, že vše ve vaší realitě a na vaší duchovní cestě má potenciál být pro vás zprvu neznámým a cizím, ale je to jen iluze, která vytváří strach. Tímto přijetím zjistíte, že jste schopni rozpustit strach a uvědomit si, že váš život je vzrušující množství potenciálu a tvoření. Pamatujte, že všechno na Zemi, všechno ve vás a přítomnost Stvořitele, je vám důvěrně známé, a tak strach není vůbec zapotřebí.

Nejčastější strach a pocit neznáma se projevuje skrze nepatrné odpojení od Stvořitele. Propojení a vyladění se na Stvořitele je vždy to základní ve vaší pozemské realitě, je třeba být si vědom Jeho přítomnosti. Mnohým lidem klesá energie nebo mají strach, protože si nedovolí být v propojení nebo si uvědomovat Stvořitele, kvůli strachu z neznáma. Bojí se, že odhalí přítomnost Stvořitele, bojí se změn, které mohou přijít a síly, kterou by mohli přijmout. Ale je to právě skrze spojení se Stvořitelem, kdy najdete skutečné štěstí a radost a také lásku, bezpečí a jistotu. Pocit neznáma je vlastně pocit ne-propojení s moudrostí a věděním v nás. Vidíme svou realitu jako cizí, protože nejsme vyladěni na přirozené nástroje, které máme v sobě, aby nás vedly a pomáhaly nám na této Zemi.

Když si myslíte, že nemáte žádné duchovní znalosti a ani žádné schopnosti a nástroje, které by vás vedly, že jste tedy v podstatě bezmocní, pak se dostáváte do stavu mysli, který je klamný, což vám přinese jen strach. Znát své srdce a důvěřovat mu, že máte veškerou moc, lásku, moudrost a všechny nástroje v sobě, a jste vždy propojeni a vedeni Stvořitelem, rozpustí mnohé překážky, které jste si pro sebe mohli vytvořit a dovolíte si žít v míru a štěstí a vystoupíte ze strachu. Dovolte si přijmout takové stanovisko, že všechno je vám známé a důvěrné a vy máte nástroje k tomu, abyste prošli všemi zkušenostmi a situacemi ve své realitě, podporování světlem a láskou Stvořitele.

Možná se divíte, proč jsem přinesl toto téma týkající se lidských strachů z neznámého, ale jsou k tomu mnohé skvělé důvody. První je, že když jste si toho vědomi, začnete zjišťovat, že mnoho lidí má strach či reaguje negativním způsobem na jisté okolnosti, protože se cítí nejistí, nechránění nebo se bojí toho, co se jim v životě přihodí. Nemají svou moc ve svých rukách nebo nevěří, že mají schopnost vytvářet si svou realitu, po které touží a tak v sobě podněcují strach jako reakci, aby si tak vytvořili překážky, kterými by se chránili. Žádám vás, abyste si tohoto ve svém nitru byli vědomi, i ve své fyzické realitě a na svých duchovních cestách. Pamatujte, že strach se může projevovat mnoha způsoby. Přál bych si, abyste v tomto byli všímaví ke svým přátelům, blízkým a těm, se kterými se setkáváte. S tímto uvědoměním jim posílejte svou lásku a proste za ně, aby našli spojení se Stvořitelem. Možná začnete vnímat přítomnost strachu jako reakci mnoha lidí, protože svět, jak ho znáte, se mění, ale také potřeba dívat se do nitra a propojovat se se Stvořitelem se stává stále nezbytnější. Vyhlídky na změnu, hledání a nalézání sebe sama, stejně jako odevzdání se Stvořiteli přinese myšlenky na vstup do neznámých a nepovědomých míst. Ti, kteří jsou si vědomi toho, co se nyní děje, se potřebují dělit o svou lásku a soucítění s těmi, kteří se bojí vstoupit do neznáma. Je třeba ujišťování, že to neznámo je ve skutečnosti důvěrně známé a realita, ve které mnozí doposud na Zemi žili, je vlastně to neznámo. Stvořitelova síla je tou nejznámější energií pro vás všechny; je to stejné pro celé lidstvo. Úkol, který pro vás mám je, abyste rozeznávali strachy, které vy a ostatní vytváříte přimknuti k iluzi neznáma a abyste vyjadřovali svou lásku a soucítění, aby všichni mohli projít touto cennou lekcí a žít opět v milujícím srdci Stvořitele.

Jsem tu, abych vás miloval, podporoval a vedl, kamkoli chcete – jednoduše mě požádejte, abych se k vám přiblížil.

S láskou

Mistr Serapis Bey

© Natalie Glasson, www.omna.org
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s