Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (5) časť

Důvod proč se objevili mezi lidmi bílé rasy „sociální psychopaté“ – vyvrženci, bylo negativní evoluční působení Noci Svaroga na dopsívající generaci, které se projevilo v lidech behěm vývojové fáze inteligentního živočicha. Překlenutí vývojových stupňů živočicha a inteligentního živočicha je v důsledku nevyhnutelné pro každého a může se odehrát jen interakcí s okolní společností, absorbováním zkušeností a vědomostí které nashromáždily předchozí generace. Tento evoluční defekt (způsobený Nocí Svaroga) se projeví ve při průchodu vývojovným stupňem inteligetního živočicha, kdy je reaktivováno třetí materiální tělo duše. Reaktivace třetího materiálního těla se odehrává ve dvou fázích; první fáze znamená saturaci (nižšího) 3. materiálního těla primární hmotou G do té míry, že se vytvoří podmínky pro možnou saturaci hmotou F. Když F-hmota začne naplňovat třetí materiální tělo, toto se dostane do 2. stupně svého rozvoje – rozvoj vyššího 3. materiálního těla. Teprve po dokončení 2. fáze se vytvoří podmínky, umožňující reaktivaci čtvrtého materiálního těla duše, to znamená, vstup do vývovojé fáze lidské bytosti. Časové období reaktivace třetího materiálního těla spadá do období puberty, a v tomto čase je jedinec velmi otevřen vnějším vlivům, zvláště těm negativním.

Parazité používají přesně toto období k útoku, zabraňujíc v případě úspěchu úspěšnému průchodu vývojovým stupňem inteligentního živočicha. Důvod slabé odolnosti mladé generace vůči vlivů Parazitů je velmi jednoduchý: reaktivace třetího materiálního těla, zvláště ve fázi saturace G-hmotou, je doprovázeno zvýšenými projevy agresivity, krutosti, probouzející se sexuality atd.. V tomto stádiu vývoje prochází mladý člověk „evoluční džunglí“, díky tomu, že saturace třetího materiálního těla je provázena manifestací základních instinktů a emocí. Pro dospívajícího člověka existuje šance tímto obdobím projít „bez ztráty kytičky“, to jest, bez dopuštění se činů, jež další evoluční vývoj činí nemožným, většinou pouze v případě, že se mu dostalo odpovídajícího vzdělání, má rozvinuté vědomí a svědomí, a porozumění odpovědnosti za své činy.

Aktivace nízkých instinktů a emocí, jež doprovází saturaci třetího materiálního těla G-hmotou, neznamená automaticky evoluční „defekt“. Je to nevyhnutelné zlo, lépe řečeno, nevyhnutelná fáze na cestě rozvoje osobnosti, již se podaří vyhnout málokomu. Nicméně, většina lidí touto fází projde bez nějakých větším negativních důsledků, pokud nenastane nadměrná saturace hmotou G. Pro získání kontroly nad základními emocemi a instinkty je nezbytné hlavně rovíjet vlastní sebekontrolu. Naneštěstí, málokdo je schopen potřebného stupně sebekontroly dosáhnout výhradně vlastními silami, a tady přichází ke slovu vliv společnosti, jež usměrňuje dospívající jedince společným vlivem svého příkladu, psaných a nepsaných zákonů, očekávání, výchovy atd.. Toto vše spojeno dohromady s komunálním bio-polem ovlivňuje všechny jedince dospívající v dané společnosti. Během období Dne Svaroga, rozdělení volných primárních hmot v prostoru vytváří přídavný pozitivní vliv do určité míry nahrazující a doplňující vliv komunálního bio-pole, jež ulehčuje a urychluje průchod mladého člověka nebezpečným vývojovým obdobím.

Tedy, když člověk prochází vývojovou fází inteligentního živočicha během období Dne Svaroga, přičítá se pozitivní vliv prostoru, jímž naše galaxie a země prochází, k pozitivnímu působení komunitního bio-pole. Tato „evoluční podpora“ během Dne Svaroga vytváří velmi potřebný vliv, který umožňuje úspěšný průchod nebezpečným vývojovým obdobím většině osob, hlavně tehdy, pokud jde o evolučně „mladé“ duše. Koncept mládí duše nemá nic společného s aktuálním věkem člověka a dokonce ani se stářím duše.

Je tímto myšleno evoluční stupeň vývoje, ve kterém se duše nachází před inkarnací ve fyzickém těle. Pokud duše vlastní aktivované pouze druhé a třetí materiální tělo, jedná se o vývojově „mladou“ duši, zvláště tehdy, pokud je třetí materiální tělo saturováno jen hmotou G. Pro ty jedince, jež mají „mladou“ duši / esenci, je externí pozitivní vliv Dne Svaroga ve většině případů rozhodující. Velmi často, člověk s evolučně „mladou“ duší nemá příliš šancí, bez vlivu Dne Svaroga, překonat kvalitativní bariéry a posunout se svém rozvoji na úroveň lidské bytosti, někdy dokonce ani na úroveň inteligentního živočicha. Stojí za zmínku, že v minulosti se evoluční „skoky“ civilizací kupředu odehrávaly přesně obdobích Dne Svaroga, a tento vliv lze pozorovat zvláště na civilizacích v jež jsou vývojově „v plenkách“, míněno, vztaženo na civilizace namísto osobu, úroveň živočicha nebo inteligentního živočicha . „Dětským“ obdobím vývoje civilizace je míněno období, kdy jak jedinci, tak celé společnosti, vládnou základní instinkty a emoce. V podstatě lze říct, že druh Homo Sapiens by nikdy nepřeklenul vývojové stádium živočicha, pokud by nebylo vlivu evolučního „nakopnutí / urychlení“ pomocí Dne Svaroga.

Ukazuje se, že vesmír v oblastech Dne Svaroga „otevírá“ evoluční okno, jež umožňuje bytostem dosáhnout stádia Racionality. (Být ra-cionální – znamená být si vědom Ra, dosáhnout osvícení za pomocí Vědění (Ra). (Z tohoto kořenu například i slova p-ra-vda, ví-ra, ra-dost apod. – pozn. překl)). Přesněji řečeno, osvícení mysli nastává ve dvou krocích –

  • dosáhnutí stavu inteligentního živočicha
  • a poté dosažení evolučního stádia lidské bytosti (pro humanoidní rasy).

Připomínám, že Den Svaroga je období, kdy planeta prochází oblastí ve vesmíru, kde je dominantní volná hmota primární hmota E. Je to skutečně geniálně jednoduché – vesmír sám o sobě vytváří podmínky, které jsou nezbytné pro manifestaci vědomí. Když živá hmota někde ve vesmíru dosáhne potřebného stádia vývoje před vstupem do oblasti Dne Svaroga, vede toto působení nevyhnutelně k zažehnutí jiskry rozumu, jež má potenciál se rozvinout v nesmrtelný plamen osvícení. A tento přírodní fenoném nestatává jen v naší galaxii, ale ve všech místech ve vesmíru. Každá hvězda / galaxie atd. na své pouti nevyhnutelně prochází oblastmi Dnů a Nocí Svaroga, což znamená, že v určitých stádiích vývoje planet je zrod života, a dále rozumu a mysli, také nevyhnutelný.

Z toho se dá vyvodit, že inteligentní život není jen na stovkách tisíc planet v naší galaxii, ale i v tisících ostatních galaxií napříč celým vesmírem. A ačkoliv na jiných místech se časová období, kdy planeta prochází oblastí nestejnoměrnosti s pozitivním evolučním působením (převaha E-hmoty), nenazývají Den Svaroga, princip působení a vliv na živou hmotu je totožný, jako v naší galaxii. Podstata tkví v principu, nikoliv ve jménu. Tyto fenomény se odehrávají jak napříč celým naším vesmírem, tak v mnoha jiných vesmírech, s několika odlišnostmi, ovšem. Když naše galaxie prochází oblastí Dne Svaroga, evoluční defekty se vyskytují velmi zřídka. Zpravidla, toto nastává v případí genetických predispozic, nebo inkarnaci duše, jež si již nějaký evoluční „defekt“ nese s sebou.

Ovšem poněkud jiný obraz lze pozorovat, když naše galaxie prochází oblastí Noci Svaroga. Tyto oblasti v sobě implicitně nesou negativní evoluční trend, který se nejvíce projevuje v evolučně mladých duších a v průběhu dospívání, kdy jedinec prochází nebezpečným obdobím „evoluční džungle“. Jistý negativní evoluční vliv je také pozorován i v případě evolučně „vyspělých / starých“ duší (vyspělá duše je duše, která před inkarnací do fyzického těla má aktivováno třetí, čtvrté a další materiální těla.), když tyto procházejí dospíváním – vývojovou fází inteligentního živočicha. Když se pak k tomuto „imlicitnímu“ vlivu přidá i negativní působení Noci Svaroga, většinou jen silná vůle a vysoké morální kvality, předávané z generaci na generaci, umožní jedinci úspěšně překonat kvalitativní bariéru a posunout se ve vývoji dále.

K tomuto bych chtěl zaměřit Vaši pozornost – silná vůle a vysoké morální kvality a principy, předáváné z generaci na generaci, jsou onou zbraní, jež dovoluje neutralizovat působení Noci Svaroga. Je to totiž klíčový moment v pochopení taktiky a strategie Temné frakce (sociálních parazitů), když uskutečňují své cíle – získání kontroly nad civilizací nebo planetou. Tato taktika a strategie je v zásadě jednoduchá – fyzická eliminace nositelů silné vůle a morálních kvalit (eliminace „elity“ společnosti, v dobrém smyslu slova, tj. nositelů genetiky s velkým evolučním potenciálem, povětšinou, výkvět národa), a tímto podrytí morálních principů a tradic zdravé společnosti, předávaných z generace na generaci často celá tisíciletí. Tam, kde se odehrává fyzická likvidace výkvětu národa a pošlapání morálních kvalit, lze vždy najít skrytou ruku Parazitů v pozadí, ničících takto integritu národa. Toto je jejich „rukopis“, který je spolehlivě odhalí, nezávisle na venkovním „nátěru“ ideologie a myšlenek, který aktuálně používají. K tomuto se více dostanu dále, pojdme se nyní vrátit k fenoménu Dne a Noci Svaroga.

Různé oblasti nestejnoměrnosti našeho vesmíru se liší v nadměrné satiaci oblasti danou primární hmotou. Vyšší stupeň nadměrné satiace znamená vyšší vliv na evoluční procesy jak v jedinci, tak ve společnosti. Z tohoto hlediska, je tedy možné mluvit o míře „světlosti / temnoty“ takovéto oblasti. Čím vyšší zastoupení E-hmoty v oblasti, tím světlejší Den Svaroga a příznivější podmínky na zvnik vědomí a evoluční skok kupředu, a čím vyšší zastoupení G-hmoty, tím temnější Noc Svaroga a vyšší negativní evoluční tlak, a vyšší počet jedinců, na nichž se projeví. Existuje jedna další zajímavá vlasnost Dne a Noci Svaroga, o níž zatím nebyla řeč. Oblasti Dne a Noci Svaroga si lze představit jako „kopce“ a „jezera“, jež mají různou velikost, tvar, hloubku a „tvar dna / reliéfu“. Hloubkou / tvarem dna je rozuměno gradient míry nerovnoměrnosti zastoupení primárních hmot v dané oblasti. Volné primární hmoty plynou prostorem určitými směry, proto, když se setkají s oblastí nerovnoměrnosti prostoru, začnou do ní proudit a reagovat s ní podle určitých zákonitostí, které byly naznačeny dříve.

Významné ovšem je, že volné primární hmoty plynou dovnitř dané oblasti stejnoměrně, ale z dané oblasti ven plynou každá jinak, podle svých inherentních vlastností. Na jejich cestě ven z oblasti prostorové nerovnoměrnosti, volné primární hmoty narazí na kvalitativní bariéru, tvořenou prudkou změnou „gradientu“ dané oblasti na jejím rozhraní s okolním prostorem. Průběh tohoto gradientu je daný vzájemnými pravidly interakce primárních hmot s prostorem a mezi sebou, a je odlišný pro Den a Noc Svaroga. Oblasti v prostoru nazývané Noci Svaroga, jsou oblasti („jezera“) způsobené změnami gradientu kvalit prostoru směrem k nižšímu, šesti rozměrnému vesmíru. Označmě tyto oblasti symbolem mínus (-), protože zde se dimenzionalita prostoru snižuje. Vyskytuje se zde „kapsa“ s nadměrným výskytem G-hmoty. Všechny typy primárních hmot plynou do takové „kapsy“ bez odporu, jelikož kopírují měnící se dimenzionalitu prostoru směrem od vyšší k nižší. Nicméně, když se z této kapsy mají dostat „ven“, musejí hmoty překonat překážku ve formě přesunu z oblasti z nižší dimenzionalitou do oblasti s vyšší dimenzionalitou, tj. jakoby „proti proudu“.

Jak bylo zmíněno dříve, různé typy primárních hmot interagují se stejnou oblastí různými způsoby, podle jejich vlastností. Tudíž, když opouštějí oblast Noci Svaroga, nahromadění G-hmoty zde bude nejvyšší, protože G-hmota bude nejvíce brzděna kvalitativní bariérou. Jinými slovy, ukazuje se, že v oblasti Noci Svaroga bude nejvyšší převaha G-hmoty a také nejvyšší negativní vliv na evoluci těsně před nastupujícím „svítáním“. Noc Svaroga je “nejtemnější“ před svým koncem, a to je také doba kdy Temná frakce (sociální parazité) eskalují svou aktivitu. Krátce před koncem Noci Svaroga jsou lidé nejvíce otevřeni externím vlivům, a nejvíce „rezonují“ s kvalitami jež Parazité využívají k dosažení svých cílů. Silné působení přebytku G-hmoty vede k nadměrnému rozvoji druhého a nižší části třetího materiálního těla, a zároveň blokuje rozvoj vyšších materiálních těl, což vede k manifestaci nízkých kvalit a emocí v lidech, jako je agresivita, závist, krutost, nízké sexuální pudy, a podobně. Toto jsou časy, kdy morálka a vyšší duchovní principy snadno kapitujují, a ve společnosti převládnou nízké kvality a instinty. A prozkoumání historických událostí tyto principy kompletně potvrzuje.

Pojďme se nyní podívat co se odehrává v oblasti Dne Svaroga. Tyto oblasti jsou také “kapsy” v prostoru, způsobené gradientem změny vlastností a kvalit prostoru, v tomto případě je to změna dimenzinality směrem nahoru (způsobená “interakcí” našeho vesmíru s vesmírem tvořeném z osmi primárních hmot). Označme tyto oblasti znaménkém plus (+), indikujícím, že stupeň dimenzionality prostoru se zde zvyšuje. Dají se přirovnat ke “kopcům” (stoupající dimenzionalita), kde je převaha primární hmoty E.  Všechny druhy primárních hmot plynou do této oblasti “proti směru” působení gradientu, protože dimenzionalita okolního prostoru je neutrální. Na druhou stranu, když tuto oblast opouštějí, děje se tak bez odporu, “spádem” od vyšší dimenzionality směrem k nižší. Jelikož různé primární hmoty interagují na tyto vlastnosti prostoru opět rozdílně, dojde k největšímu nahromadění E-hmoty poblíž místa kde je “výška” “kopce” největší (nejvyšší změna dimenzionality), protože tato má největší kvalitativní předpoklady hromadit se poblíž tohoto místa.

Tedy, ukazuje se, že oblast s největším pozitivním evolučním působením je pozorována před následující „nocí“, lépe řečeno, je pozorována „na úsvitu“ Dne Svaroga. V těchto časem se tudíž „mladým“ duším dostane největšího evolučního „postrčení“, nicméně, jedná se pouze o „postrčení“, vytvoření podmínek vhodných pro rozvoj, nikdo za jedince jeho práci neudělá, tu musí každý realizovat sám. Evoluční podmínky nastávající na úsvitu Dne Svaroga, vhodné pro pozitivní evoluci, dovolují člověku realizovat se a manifestovat své schopnosti v plném rozsahu, a usnadňují rozvoj směrem nahoru na maximální míru. Avšak, opět jenom usnadňují, avšak nikoliv nahrazují či zaručují. Evoluční vývoj je nemožný bez sebedisciplíny, síly vůle a ovládnutí svých instinktů. Jestliže jedinec najde dostatek sil pro tyto vlastnosti, poté, za předpokladu správné cesty vývoje, může dosáhnout evolučního stupně Tvůrce (z pohledu evoluce, nikoliv z pohledu současných náboženství). Nikoliv náhodou naši předkové označovali nejvyšší úspěchy – tvorba, výtvor, kreace. Pouze Tvůrce, člověk, člověk který dosáhne kompletní realizace skrze osvícení věděním, a aplikujíc toto vědění, může tvořit.

Úsvit, či ráno Dne Svaroga je evoluční akcelerátor, katalyzátor, jež s postupujícím časem slábne, až se jeho vliv omezí na minimum, či se úplně vytratí s blížícím se „večerem“ Dne Svaroga; jelikož převaha E-hmoty se tímto vývojem rychle ztrácí, až opět nastane neutrální / rovnovážný stav.

Pokud vezmem v úvahu, co bylo řečeno o podstatě Dne a Noci Svaroga, můžeme lehce pochopit úsilí, které Bílí Hierarchové vynaložili instalaci Zdroje Síly do nitra Midgard-Země. Naneštěstí, před poslední, a zatím nejtemnější Nocí Svaroga, která trvala na Midgard-Zemi po dobu sedmi kruhů života (1008 let – od roku 6496 (988) do roku 7504 (1995-1996)), se Parazitům podařilo pozitivní působení Zdroje zablokovat; Noc Svaroga tak po tuto dobu zakryla Midgard-Zemi krvavým závojem.. Tentokrát se Temné frakci podařilo uzurpovat moc na této planetě téměř kompletně. Téměř. Naštěstí však nenašli čas dokončit své plány před koncem tohoto období, jak se jim podařilo na mnoha jiných Planetách-Zemích. Světlé Síly vyvodili patřičné závěry a změnili svou taktiku a strategii..

(c) Nikolaj Levašov 2006. Překlad Hox. Úryvky z Véd – překlad vedy.sk.

 Zdroj

predchádzajúca časť

kruholet

DOKONČENIE “Poslední Noc Svaroga” nájdete  : TU

 

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (5) časť

  1. Michala píše:

    Zdravim..Link na poslednu cast Noci Svaroga nefunguje. Kde by som to dokoncenie nasla?

  2. Spätné upozornenie: Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (5) časť - Slovanské Noviny

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s