Pavel Karpeta – TRANSFORMACE, ROK 2012, VY A KUDY, KUDY CESTIČKA (2/4), druhá část

predchádzajúca časť

Možná jste zachytili z esoterických zdrojů i zprávičky o tom, že z pohledu duchovního vývoje lidstva je Čína, Indie a nakonec i Japonsko a východ vůbec považováno za dosud spící a stagnující ? Tuto verzi si můžete ověřit m.j., ale nejen i studiem díla mystika předchozího století Rudolfa Steinera i s dodatkem, že se i tyto země dosud zakonzervované ve starých tradicích brzy probudí k životu a aktivitě.  Což se právě děje. A tuto pozitivní vývojovou změnu nevnáší do těchto zemí nic jiného než dravý kapitalismus západního typu se svou ikonou růstu masové spotřeby a dravě rostoucími egy nových elit, která postupně nutně přivedou k aktivizaci i ega širokých mas tamních lidí. A tento vývoj dá duchovnosti starého typu stopku a povede i zcela jistě ke změnám v pojetí náboženské praxe.

Na rozdíl od onoho mnicha vy, příslušníci západní civilizace, se vydáváte na duchovní cestu již s nezpochybnitelně vysoce vyvinutými egy, které vás již ve chvíli, kdy se rozhodnete na duchovní stezku vyjít, mají snahu kontrolovat. Cítí se jí totiž ve svém vedoucím postavení ve struktuře vaší multidimenzionální bytosti nutně ohroženy.

A vy, pokud nevěnujete z neznalosti pozornost faktu své duality a jejím nutným dopadům pro spolupráci či nespolupráci obou svých vědomí ducha a ega v sobě, taktické manévry svého nijak nekontrolovaného ega nemáte šanci rozeznat. Ego se vaší snaze jít duchovně vpřed se nijak zvláště nebrání a kultivuje své projevy ve snaze zůstat ve své vedoucí pozici neodhaleno a stále ve hře.

A VY SE POD VEDENÍM SVÉHO STÁLE VÍCE KULTIVOVANÉHO EGA
STÁVÁTE ČASTO OBĚTÍ SVÉ VLASTNÍ DUCHOVNÍ PÝCHY

Řekněme si to takhle : pokud vaše první kroky na duchovní cestě nevedou k vnitřnímu sjednocení a podřízení si vlastního ega duální láskou, je téměř jisté, že se vaše ego stane nepozorovaně vlastníkem vašeho duchovního úsilí a i hybatelem snahy o váš další, nikoli ovšem skutečný, nýbrž iluzorní duchovní růst.  A vy budete chodit světem s blazeovaným úsměvem těch, kteří se k nám běžným smrtelníkům nezasaženým paprsky vše pronikajícího Světla chovají a nadhledem a láskou dokonalého ega k egu, které má tu smůlu, že prostě není tak dobré, aby dokázalo to, co dokážete vy. Protože na rozdíl od nás neprivilegovaných vy se v pravidelných setkáních s oněmi nádhernými energiemi nahoře stále více zdokonalujete. Vy si přece si s nimi tykáte a váš výsledek v rámci transformace proto máte v kapse !

 To jsou ovšem dávné praktiky církví či sekt jako vyšité. Kráčíte světem v hloučku stejně smýšlejících zastřeni hlubokou iluzí o vlastní dokonalosti, aniž byste si uvědomovali, že na své cestě vpřed jdete špatným směrem. Opustili jste jednu smyčku a srkáte hlavu do druhé.

Mohl bych vám dokladovat na více stranách zřetelné projevy ega, se kterými se je možno běžně setkat u těch, kteří nějakou dobu kráčeli či stále kráčejí ryze cestou meditativních technik či jiných sektářských spolků. A to ne z mého pohledu kritika těchto technik, ale z pohledu mých klientů na sebe sama a fakt svého zahledění se do vlastní zdánlivé dokonalosti dříve, než narazili v hmotném světě na obtížné životní situace, které je hodily z duchovních výšin zpátky na počátek do zmatků jejich životní krize. Za všechny případy si dovolím volně reprodukovat slova z mailu jedné mé teprve budoucí klientky, která ozvala před několika dny na můj osobní web. Jistě se proto na mne nebude zlobit. Zde je její pohled na to, čím dosud prošla :

…přemýšlím, co napsat o sobě – celkem vzato, jsem konzumní katolická esoterička – hltala jsem po léta kdejaké duchovní „nádoby“, které mi nabízely řešení mého životního neklidu a slibovaly nalezení toho, co jsem vlastně ani nevěděla, že hledám – utrácela jsem za různá setkání, lekce a semináře a trávila čas v meditacích, abych po letech konečně zjistila, že všichni něčemu sice rozumí, ale přednostně hledají hlavně „harém“ pro uplatnění svého vlastního duchovna a to mi mnohdy i nevybíravě podsunují – a já jsem si uvědomila po zkušenosti s katolickou církví, že už nechci žádné „svazování“ a podsouvání cizích cest jako cesty mé…

A pokračuje dále :

…pochopila jsem, že má cesta životem je originální a já chci být jejím tvůrcem – pochopila jsem, že všechny cesty ostatních jsou jen jejich cestami a mohou mi být i inspirací, ale tu svoji si musím najít sama – a dnes už, i díky vašim článkům, vím, že ji musím hledat sama v sobě a u sebe a ne ve světě kolem – přijímám konečně, že jsem jiná a už se toho nechci bát – přijímám, že to neznamená, že jsem nutně horší – jsem si jista, že se nemám ráda tím způsobem, jak bych měla – a tam chci začít…

Dovolte mi, abych toto sdělení nechal bez komentáře. Tohle se běžně stává konzumentům některých duchovních praktik, kterým je určeno skutečně jít k jádru své vlastní transformace. Zjistí, že jejich „hra“ na duchovno v této své podobě neobstojí před těžkou životní zkouškou a únik směrem vzhůru při řešení takto vzniklé krize k ničemu nevede.

Podívejme se spolu na ještě jeden aspekt věci, který nemůžeme v žádném případě zanedbat. Už jen tak na okraj připomenu skutečně vysokou sledovanost článku Georgie Kavasillase zde na Matrixu s názvem „Důležitá poselství pro nadcházející čas / 2011- 2012 /“ z počátku července.  Informací v článku je mnoho a diskuse o nich rozsáhlá. Ale nikdo z diskutujících se nedotkl pasáží, které jako by byly pro dnešního člověka tabu a které proto zásadně opomíjí a tváří se, že neexistují. V tomto případě mám na mysli odstavec v textu onoho článku, kde se píše : Podobně jako v naší třetí dimenzi, ve 4D rovněž operují entity, které z naší omezené, vysoce-dualistické perspektivy vnímáme a označujeme jako negativní či pozitivní.

Negativní entity v rámci 4D disponují vyspělými technologiemi a schopnostmi manipulace na vysoké úrovni – patří sem namátkou např. schopnost tvorby falešných holografických realit, syntetických světelných bytostí-andělů-archandělů-mistrů, schopnost paralyzovat naše energetická centra, vstupovat do naší mysli, manipulovat naše emoce atd…

Již několikráte jsem se ve svých textech zmínil o své praxi v klasické magii a věřte mi, mám s těmi, o nichž je tu řeč, své zkušenosti. Nahlédl jsem, ač nerad, do jejich možností a byl jsem nejednou i terčem jejich úsilí mne na mé cestě zmást nebo zastavit. Proto mohu výše uvedené věty Georgie Kavassilase potvrdit jako velmi dobře vystihující možnosti těchto v jiné vibrační úrovni naprosto reálných bytostí.

V souvislosti s výše uvedeným si dovolím otázku : znáte vždy natolik toho, kdo vás vede do meditací či jiných rituálů a zprostředkovává vám napojení na příslušná energetická centra, abyste měli jistotu, že díky některým svým pro vás skrytým nerovnovážným energiím v sobě byť možná nevědomky vás nenapojí místo na pravé centrály duchovních energií na ty iluzorní, speciálně k tomu upravené, falešné ?

Být negativní entitou dimenze 4D, spokojím se s tím, že do takto připravených falešných energetických center vám k volnému využití dám sice skutečně ony krásné a povznášející energie, jen do nich implantuji technicky správným způsobem všepronikající naprostou jistotu, že tento zdroj informací a duchovního poznání je jedině pravý a cesta úniku z tohoto světa už za stávajícího života je pro vás tím pravým ořechovým. A vy uvěříte a stanete se nekritickými vyznavači něčeho, co má jediný cíl : držet vás pokud možno daleko od skutečné transformace vašeho nitra.

Vzpomeňte si, proč jste se vy, původně Jiskřičky v oceánu Světla, kdysi rozhodli se stát se individuálními bytostmi. Chtěli jste se stát samostatnými bytostmi, toužili jste samostatně tvořit, samostatně konat, být sami sebou. A teď prosím pozor – netoužili jste získat právě kvality svého dokonalého ega, být tím, kterým dnes tady jste a kterému velmi mnozí na své tzv. duchovní cestě nemůžete přijít na jméno ?

Ale ano, toužili jste se stát egem / jen jste o tom nevěděli a mnohdy to dodnes nevíte / a s postupem do stále nižších vibrací se vám to dokonale dařilo a posléze i podařilo. Přivedli jste své ego jako jedinci i společnost k dokonalosti a dnes se konečně se nasytila vaše potřeba ego dále rozvíjet. Proto přišlo období transformace.

Hezky jste se kdysi vyděsili, vy dokonalí duchové, když jste stále více zjišťovali v průběhu eonů let, že ztrácíte kontrolu nad částí sebe samých poté, kdy se noříte do nízkých vibračních světů. Vaše zdokonalující se ego nejen organizačně zajišťovalo chod aktuálních obalů, do kterých jste se zde nořili, ale ujímalo se postupně i rozhodování o tom, co a jak zde budete svojí myšlenkou či citem tvořit.

Zaplétalo vás stále více a opakovaně do karmy a ta pravá část vás samotných, zděšena tím, co se děje, se od svého ega stále více distancovala. Stále více ho neměla ráda, stále více se od něj odvracela a snažila se tvářit, že to přece nemůže být také ona.

Váš duch volal a dodnes volá : to nejsem já ! Přece si nemyslíte, že to mohu být také já, to ohavné, nečisté tam dole, které páchalo ty mnohé věci v mnoha inkarnacích ! Co já mám společného s tím hnusem kolem sebe ? Já chci pryč, chci odsud, nehodím se tu, nepatřím tu, nechci tu být ? Opravdu neznáte tyto stavy a myšlenky, které vaše mysl mnohdy v průběhu i tohoto vašeho života generovala jak na běžícím pásu ? Dokážete už dnes rozpoznat, kdo, které vědomí ve vás bylo autorem těchto myšlenek a pocitů ?

Na své cestě hmotnými světy jste postupně sami dobrovolně přijali koncepci ega jako cizorodé bytosti, k vám nasazeného protivníka, který vás chce na cestě k duchu zastavit. Uvěřili jste tomu, že to vaše druhé „já“ na vás někdo navěsil jako přítěž a že je vaší povinností se ho nějak zbavit. A začali jste se svým egem bojovat. Nejprve jen tak náznakem, později důsledněji a nakonec i úspěšně.

Ano, pod vaším náporem se vaše ego kultivovalo a odkládalo a dále odkládá ty nejhrubší, hrubé a dnes i některé už celkem jemné egoistické projevy a stává se stále dokonalejším. Ale i cílevědomějším a silnějším. Tak dlouho jste s ním bojovali, až ono se naučilo být z nezbytí vám dnes dokonalým soupeřem a protivníkem. Bojujete sami se sebou. A to je opak lásky k sobě. Jak tedy z toho ven ? Není jiné cesty než podřídit si své ego láskou. Ono je totiž částí vás, kterou vy sami musíte osvobodit. Proto jste sem přišli.

Promiňte mi to přirovnání, ale pomyslete na to, jaký je rozdíl mezi vlkem a psem ? Není tomu, stručně řešeno tak, že objem lásky, které se bytosti psa od lidských bytostí za dobu společného soužití za generace dostalo, způsobil onu změnu z šelmy na věrného přítele člověka ?

NEPODCEŇUJTE SÍLU LÁSKY !

NASAĎTE JI NA POMOC SVÉMU EGU !

SAMI – SOBĚ !

Vaše ego příslušníka západní civilizace je příliš silné a to už neporazíte ani nedonutíte k nečinnosti. Vaše ego nezdoláte bojem a ani ho neumlčíte. Jediná, ale k cíli směřující šance je dát svému egu potenciál své duchovní lásky. Ano, rozumíte dobře, začít milovat sebe sama. To znamená, že ten ve mně, který představuje onu v české řeči vzpomínanou část „sebe“, musí začít milovat tu druhou , duální část zvanou „sama“. Milovat „sebe sama“.

Vaše pravé „Já“ musí začít milovat bezpodmínečnou láskou své aktuální vědomí těla se vším všudy a místo jeho potlačování, zesvětlování, rozpouštění či zašlapávání směrem dolů z něj musí učinit svého parťáka a vytahovat ho tak ve vibracích směrem vzhůru.

Kolik z vás uhýbá očima při pohledu do zrcadla na obraz svého těla ? Kolika z vás je to či ono na vás, na vašem vzhledu či psychických dispozicích protivné až odporné ? A to si tuto skutečnost uvědomujete jen na vědomé rovině. Na rovině podvědomí je váš vnitřní konflikt ducha s tělem ještě mnohem hlubší a závažnější. Už jste někdy přijali jako fakt, že jste sám pro sebe nejdůležitějším člověkem? Považujete toto tvrzení jen za zajímavé sémantické cvičení a dáváte k lepšímu, jaký je to nesmysl ? Či uvádíte své děti, partnera, rodiče ?Máte na to přirozeně právo a já vám fandím. Ale hluboce se mýlíte. Často se mýlíte dokonce i vy, kteří mi odpovíte, že tou bytostí jste vy. A to ve chvíli, kdy těm z vás, kteří mi tohle sdělí, položím otázku ve stylu : tak fajn, a ještě jednou prosím, kdo je pro vás ten nejdůležitější člověk ?

Pokud vy znovu odpovíte : no přece já ! – pak je všechno špatně. Protože vy nejste jenom Vy, ale jste také ještě vy. Vy jste duch a ten nejdůležitější člověk pro vás je vaše tělo se svým vlastním vědomím, které vás tady po zemi nosí, půjčuje vám ruce, nohy, hlavu, abyste na ní mohl nosit klobouk i zadek, abych jste měli na čem sedět, když se třeba rozhodnete meditovat. Vy jste duch, on je vaše tělo se svým vlastním vědomím. Proto je pro vás nejdůležitějším člověkem. Nebýt jeho, nejste tady, nemáte ani partnera, ani děti, o nichž třeba prohlašujete, že jsou pro vás tím nejdůležitějšími. A o tom to je. Ne poprvé to ve svých textech uvádím, ale vnímám, že ještě nikdy jsem se do toho nepustil s takovým důrazem.

Toto je základ. Kdysi jste se ponořili do duality a roztrhli jste se postupně dokonale na dvě části – ego a ducha. Chcete ukončit tento proces a vrátit se do světů ducha, odkud jste vyšli ? Sjednoťte se, právě teď a tady. Dejte svému tělu lásku svého ducha a jako tělo ji přijměte. A budou se vám dít věci dříve nevídané.

Nejsem proti meditacím, józe a čemukoliv, nač si jen v duchovní oblasti vzpomenete. Jen vám říkám, že je neseriozní posadit své tělo a vejít do meditace, aniž bych to s ním projednal. Je neseriózní znehybnit ho na desítky minut tím, že vstoupím do změněného stavu vědomí, aniž by s tím souhlasilo. Protože tím ho vlastně uvedu do stavu určité letargie a házím na něj bobek. A to mu není rozhodně příjemné. Každé násilí, i násilí na sobě samém, je fašismus a vrací se nám později zpět.

Tuto část textu ukončím výrokem jedné mladé ženy, která zasvětila duchovní cestě řadu let svého více než třicetiletého života a meditace na nejrůznějších energeticky aktivních místech v okolí svého bydliště provozovala se svými družkami hezky dlouho. Dnes říká : …meditace ? – už ani ne, spíš výjimečně – ne, proč taky – pro mne je nejkrásnější meditací vnímat nádhernou vnitřní jednotu v sobě a soulad s okolím, ve kterém se pohybuji – je hřích přijít o jediný závan větru, o jediný pohyb lístku na stromě i o jediný záchvěv vůně – mou meditací je být vědomě pevně na této Zemi a prožívat tu nádheru bytí tady a teď v sobě i kolem sebe…

Tahle nádherná žena je už u jádra skutečného Kristova učení, které vám tato společnost po dva tisíce let tají. Zní : miluj sám sebe, miluj svůj život, miluj tento svět, miluj bližního svého, miluj nepřítele svého. Protože jen tak dojdeš svého cíle.

Ostatně : tady a teď… neříká vám to něco ? Neradí vám chytré knihy, že tohle máte provozovat ? Není to tady a teď náhodou právě tady na Zemi ? Nebo máte za to, že je to tam nahoře třeba v centru energií merkaby a myslíte, že tam prožíváte ono pravé tady a teď ? Rozhodnutí je na vás. Jste samostatné bytosti se svobodnou vůlí. Co děláte, jistě děláte dobře. Není však vyloučeno, že dá-li bůh a vaše svobodná vůle, jednou to možná budete dělat líp.

-pokračování-

(c)2011 Pavel Karpeta

http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s