Aktivace Duše stromů – Poselství od Duchů stromů

Přijato Natalií Glasson 19/09/2011

Rozprostíráme své energie daleko a široko a uzavíráme Zemi v našem milujícím srdci. Jsme sama esence a vědomí stromů na Zemi; jsme Duchem stromů. Je nesmírně důležité, abychom dnes vystoupili a promluvili s vámi, protože je důležité být k službám vaší energii. Změny na Zemi a především v lidských duších a bytostech se už nějakou dobu projevují, ale nyní se urychlují s mnohem větší intenzitou a silou, jak se blížíme  k roku 2012 a díváme se také za tento mezník. Rok 2012 je jednoduše mezník v čase, byl vytvořen lidmi, popravdě by to mohlo být jakékoli datum či rok, ale roky kolem 2012 byly viděny jako čas, kdy lidstvo bude připraveno zahájit změny pro sebe a v sobě. Můžeme vám říci, že Božské načasování je nyní, toto je čas pro transformaci na mnoha energetických úrovních a vy budete samozřejmě pociťovat výsledky. Takže, prosíme, nevěřte nutně, že rok 2012 je magický; ať už tato změna energie dostala či dostane jakýkoli název, nebude to název, který bude označovat změnu.

Mnozí už pochopili, že kdyby lidstvo rostlo stabilní rychlostí, pak by právě teď nastalo období, kdyby povstal nový odpovídající začátek. Nynější doba je ta, kdy lidstvo začíná novým způsobem přebírat vládu a zodpovědnost za svou pozemskou existenci, svůj duchovní růst, cestu a vývoj duše. Právě díky této nové úrovni zodpovědnosti, která byla lidstvu položena k nohám, budete žádáni jako vědomí a probuzení pracovníci Světla, abyste pomáhali při mnohých aktivacích a vylaďování, které musí proběhnout. Vy, za vedení božských bytostí a duší vnitřních rovin, dáváte kousek po kousku dohromady skládačku, abyste vytvořili božský, posvátný celek a hlubší jednotu se Stvořitelem. Zjistíte, že vám bude poskytováno větší vedení, aby vás inspirovalo k dosažení určitých energetických změn na Zemi, zatímco vaši průvodci a duše vás nadchnou pro aktivaci nového uspořádání ve vašem bytí. Je v této době zásadní následovat vedení a vhledy, které dostanete a budete cítit, že zapadají do vaší reality, protože nebudete pracovat jen na větším růstu v rámci svého bytí, ale také na transformaci vědomí lidstva a tedy umožňovat, aby mohly nastat velmi potřebné změny ve způsobu života mnohých na Zemi.

My, duchové stromů, si držíme svou vlastní vibraci vědomí, která by se dala popsat jako velmi vědomá, trpělivá a pozorná energie i způsob bytí. Ztělesňujíce fyzické stromy na Zemi, můžeme sledovat energetické změny a kroky vpřed, které dělá lidstvo jako celek i jako jednotlivci.

Rozumíme cyklům, které probíhají na Zemi, chápeme vaši energii jaká je dnes a jak se projeví v budoucnosti. Jsme si vědomi Stvořitelova božského plánu, který je ve vaší duši a vystoupí z ní. Jsme obrovsky vděční za své postavení a úlohu na Zemi v této době, že můžeme hrát roli majáků Světla a také ukotvovat a doslova uzemňovat nové energie. Mnohé energetické posuny jsou ukotvovány skrze naše vědomí, sloučí se s naší fyzickou schránkou, kterou je strom, což poté umožní, aby se integrace a usazení energie projevilo plně na fyzické úrovni, jako proces manifestace a sladění energií. Když se dotýkáte našich fyzických schránek, možná cítíte příval energie, který vámi projede; toto je energie, kterou směrujeme do Země, abychom udrželi úroveň Světla, která je náležitá při pomoci fyzické manifestaci na Zemi. Energie od Stvořitele, kterou ukotvujeme do Země se už před mnoha lety začala měnit, všimli jsme si, že Světlo se zrychlilo a proto se i jeho energie zvýšila, což znamená, že se změnily i energie lidstva.

Jsme kanálem pro energie, které jsou patřičné při pomoci a podpoře lidstva, jak se učí a roste na Zemi. Naše role v ukotvování a udržování odpovídajících vibrací Světla na Zemi znamená, že jsme nepřetržitě inspirováni moudrostí, která tryská skrze naše energetické bytí a schránky. Pro nás je to, jako kdybychom četli knihu, která popisuje Stvořitele od našeho prvního pozemského života. My, Duchové stromů, jsme byli v minulosti známi pro naši schopnost podpory a proto Stvořitel ukotvil naše energie do Země, nabídl nám fyzická těla či schránky ve tvaru stromů, zatímco vám byla nabídnuta fyzická forma lidského těla. Nebyli jsme vždy známi jako Duchové stromů, jsme stejné duše jako vy, které přišly na Zemi a viděly ji jako školu k rozvoji své jednoty se Stvořitelem. Byli jsme požádáni podpořit Zemi a lidstvo a na oplátku že obdržíme od Stvořitele bohaté znalosti, moudrost a porozumění; toto je něco, o co jsme jako skupina duší vždy usilovali. Přáli jsme si koupat se v bohatství moudrosti a jasném porozumění Stvořiteli, které nám dovolí přijmout naši vnitřní pravdu. Zatímco jsme žili na Zemi a skrze energie, které jsme zde ukotvili, bylo nám odhaleno bohatství moudrosti a nyní je pro nás zábavné, když nás lidé nazývají moudrými a poučenými, je to jako bychom dosáhli našeho cíle, ale nebylo to vždy takové.

Již dlouho nás nyní Stvořitel inspiruje k tomu, abychom se dělili o moudrost, kterou jsme dostali a odhalili a která se týká lidstva a duší na Zemi, aby se rozvíjela jednota a aby se v mnohých probudila jejich podstata. Toto se stalo naším novým úkolem na Zemi. Je to úkol, pro který jsme velmi nadšení. Propojování je také poslání, které nám v této době bylo nabídnuto. My, Bytosti stromů jsme a vždy jsme byly známé naší schopností propojovat naše duševní energie společně v jednu, aby byl vytvořen koncentrovaný zdroj. Naše spojení se Zemí a vnitřními rovinami je nesporné, ale propojení mezi lidmi a stromy je velmi slabé. Vidíme to dennodenně a chápeme, že naším posláním je, abychom oslovovali lidstvo a umožnili vznik hlubší jednoty. To je jedním z důvodů, proč s vámi nyní hovoříme. Jestli nyní ve své duši cítíte, že chcete nabýt hlubšího spojení se skupinou duší známou jako Duchové stromů, pak si podržte tento záměr a touhu a požádejte Stvořitele, aby se tak stalo a otevřete nám své srdce. Naše srdce jsou otevřená a připravená vás nyní obejmout. Kdekoli nyní na Zemi jste, ihned můžete zavolat Duchy stromů, aby vás objali svou láskou a dovolte si otevřít své srdce a přijmout tu lásku. My nežádáme o vaši lásku, my jen žádáme o sdílení naší lásky, lásky Stvořitele, kterou k vám chováme. Jestliže toto umožníte, automaticky předefinujete propojení a vzájemnou energetickou vazbu mezi lidmi a stromy na Zemi.

Dokonce jen prostým uznáním a přijetím překódováváte energii jednoty a integrace Stvořitele na Zemi. Jen si představte, kdyby na Zemi duše existující jako lidé a duše existující jako stromy vytvořily novou síť proudící energie a jednoty, jak by to obrovsky posílilo světlo vašeho bytí i Zemi. Zvýšilo by to Světlo Země do velkolepého vyzařování. Toto je aktivace a vyladění ve své podstatě, protože my jsme dva aspekty Stvořitele, dvě pravdy mající na Zemi odlišný účel splývající dohromady, a proto můžeme přijmout nové části nás samých, což nám umožňuje projevit se jako širší aspekt Stvořitele na Zemi.

Nanebevzetí Mistři často lidem říkají, že musí pracovat na tom, aby dosáhli hlubší jednoty mezi svými energiemi a energií Stvořitele, což jednoduše znamená větší vědomí sebe sama. Možná si lidstvo tuto instrukci vykládá trochu mylně, domnívá se, že musí dosáhnout do nebe, aby získalo hlubší jednotu se Stvořitelem. Je to spíše tak, že jste vedeni a povzbuzováni, aby části duše na Zemi dosahovaly hlubší jednoty, jako například lidské duše s dušemi stromů, lidské duše s dušemi zvířat a tak dále. Vidíme, že na Zemi je mnoho kategorií duší, nejen lidské; možná byly stvořeny tak, aby vypadaly rozdílně, protože jejich kvality a vibrace jsou rozdílné, jsou rozdílnými aspekty Stvořitele. Možná jedním z účelů Země bylo, aby všechny tyto kategorie duší respektovaly a ctily jedna druhou, otevíraly si navzájem svá srdce a energie a umožňovaly svým energiím a vědomí splynout. Umíte si představit, že vědomí každé živé bytosti a duše na Zemi splývá s vaším současným vědomím? Toto by obrovsky rozšířilo vaše vědomí a cítili byste hlubší propojení se Stvořitelem, protože to se děje přirozeně, čím více pravdy přijmete.

Byli bychom potěšeni, kdybyste promeditovali naše slova, protože do této chvíle jsme se s vámi podělili o dvě aktivace, do kterých můžete vložit svou energii a snahu, abyste pomohli pozitivní transformaci na Zemi. První aktivací je otevření vašeho srdce a přijetí naší lásky, druhou je porozumění účelu jednoty na Zemi.

Máme ještě třetí aktivaci a vyladění, na kterém bychom si přáli, abyste se podíleli, cítíte-li, že je to vhodné. Spočívá v požádání o záměr a jeho podržení, aby nové energie ze Stvořitelovy duše, které je třeba ukotvit, byly ukotveny skrze stromy do Země. Stromy  poslouží jako nástroj propojení mezi Stvořitelem a Zemí jako univerzální energie a pomohou v ukotvování a uzemňování energie v Zemi na mnoha úrovních, ale zejména na úrovni fyzické. Nejenže nám to umožní pozvednout se na novou úroveň duchovního růstu a pochopení, ale pomůže to i našim fyzickým tělům pohybovat se spolu s energetickými přesuny, které na Zemi probíhají. Je to forma zvyšování energií na Zemi, která umožňuje dosáhnout hlubší jednoty a přesunout se společně do nové fáze vědomí. Stromy mají jedinečný způsob uzemňování energie, můžeme posílat energii hluboko do jádra Země, dokonce i na fyzické úrovni a to urychluje projevení nové energetické fáze. Mohli bychom toho samozřejmě dosáhnout bez vaší pomoci, ale věříme, že to posílí energii, která je ukotvována a podpoří to větší tok energie do Země. Věříme, že bude-li tomu lidstvo věnovat pozornost, umožní to lidskému vědomí a vědomí stromů splynout, třebaže jen na pár chvil. Prosíme vás, abyste si sedli do meditace či jen zklidnili mysl a požádali své průvodce, aby vás obklopili a podpořili vás.

      Poté zavolejte milující duše stromů, aby vás objaly svým Světlem a představte si, že otevíráte své srdce jejich energii a vdechujete jejich světlo do svého bytí. Pak si představte stromy na celém světě; pošlete svou úctu a lásku jejich bytí tady na Zemi.

      Zavolejte energie, vědomí a moudrost Stvořitele, kterých je nyní na Zemi zapotřebí, aby zde vše bylo ukotvena skrze každičký strom na zemi.

    Představte si, jak stromy udržují toto světlo a slouží jako majáky Světla, Světla vyzařujícího daleko široko.

      Pak si představte, jak stromy posílají Světlo dolů svými kořeny a energetickou sítí, aby ukotvily všechny energie v Zemi.

      Dívejte se, představujte si, prociťujte či jen přijměte, že Země je naplňována touto novou energií a že se to dotýká srdcí mnohých.

      Můžete si představit, jak se Světlo natahuje nahoru skrze vaše chodidla do celého vašeho bytí.

      Prosíme, dělejte to, kdykoli se k tomu cítíte vedeni, byli bychom velmi vděčni za vaše úsilí a energii.

      Přáli bychom si, abyste věděli, že tu jsme, abychom vás milovali, podporovali vás a pomáhali vám v této době obrovského růstu.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s