Pavel Karpeta – TRANSFORMACE, ROK 2012, VY A KUDY, KUDY CESTIČKA – 04, část první

predchádzajúca časť

http://www.ragauian.cz/

Dlouho jsem hledal téma, kterému bych závěr svého seriálu k transformaci a roku 2012 měl věnovat. Odkládal jsem to až do chvíle, kdy jsem od jednoho z návštěvníků mého vebu dostal ostře laděný mail, kde byly, jak už to bývá, vypočteny všechny mé hříchy současné, minulé a pravděpodobně i ty budoucí.  Stručně řečeno : onoho pána naplnil smutek z toho, jak může na první pohled inteligentní člověk jako já tak selhat a podlehnout pocitu dokonalosti a pýchy na sebe sama. A kromě řady jiných invektiv se ve svém textu dále zamýšlí nad tím, co vypisuje velkými písmeny jako PRAVDA.  Zřejmě jsem měl pochopit, že můj úhel pohledu na onu PRAVDU je  takříkajíc mimo mísu a ten jeho sedí přesně ve správné ose poznání. A bylo mi doporučeno víc POKORY jako lék, který zachrání moji nebohou duši.

 Nic proti tomu, ten pán má právo právě na svůj pohled a já kdykoli udělám vše proto, abych mu nebránil ho zviditelnit. Což tímto i činím a dovolím si k tomu s POKOROU poznamenat, že jsem nikdy zde ani jinde netvrdil, že to, o čem píši a přednáším, je PRAVDA.

 Je to moje pojetí PRAVDY, tedy má „pravda“, kterou vám a světu přináším a dávám k dispozici. Jisté je, že tahle pravda není vyčtena ani z knih ani z internetu. Nic z toho, co vám sděluji o možnostech jít cestou vnitřní změny, mi nebylo sděleno shůry v meditativním transu ani anděli, ani archanděli ani jinými mimozemskými entitami.  Za každičkou řádkou svých textů si stojím pevnou měnou své vlastní i mými klienty mi stokráte zprostředkované zkušenosti a dávám jen to, co dokonale znám z každodenní praxe. Proto se o svou duši nebojím.  

 Jsem si totiž jist tím, že svobodu vašeho rozhodování dle vaší vlastní svobodné vůle typu „věřím či nevěřím“ nikomu z vás, a to ani svým klientům a už vůbec ne případným oponentům, neupírám. Jste volní a svobodní. Ticho v mém nitru netouží po pozornosti tohoto světa a po vládě nad kýmkoliv z vás.

 Nabízím jen tam, kde je zájem přijímat. Respektuji rozhodnutí těch, které jejich cesta vede jinam. Na tom nic nemění, že poukazuji na případná rizika některých těchto jiných cest, o nichž pozitivně vím, že existují.

 Ale vraťme se k věci. Vystoupení onoho pána mne přimělo k tomu, abych se zamyslel nad otázkou, jak to asi s tou PRAVDOU a jejím vnímáním každým z nás tady v inkarnaci vlastně je. A právě svému pohledu na to, k čemu jsem při svých úvahách na toto téma došel, věnuji tento text. Možná to pomůže se lépe orientovat i vám. Pojďme si dnes s  lehkou nadsázkou povídat o té PRAVDĚ, jak se nám může jevit v nížinách tohoto světa. Definujme si pro naši potřebu skutečnou PRAVDU jako komplexní soubor informací o tom, co jest. Soubor informací, který je k dispozici pouze bytosti či bytostem pohybujícím se na nejvyšším bodě vibrací tohoto stvoření.

Pro větší názornost ztotožněme onen nejvyšší bod vibrací tohoto stvoření  s vrcholem osamělé hory vibrací tyčící se nad okolní rovinou. Výškové kóty jednotlivých vrstevnic na této hoře současně přestavují kóty vibrací a to v sestupném trendu směrem dolů. Takže pouze ten, kdo stojí na vrcholku hory, je v pozici toho, kdo zná celou PRAVDU. A je tomu tak proto, že má výhled do všech stran a disponuje dokonalým přehledem o tom, co se děje dole pod ním.

Jeho vidění obsáhne nejen dění v naší realitě, která představuje úpatí hory a rovinu kolem hory, ale i příčiny, které tkví v jednání všech těch, kteří se nacházejí na jednotlivých vrstevnicích hory nad tímto úpatím i rovinou kolem.  Každou jinou pravdu dostupnou na té které vrstevnici vibrací vědomí na svahu hory pod vrcholem, níže na jejím svahu či v rovině pod ní definujme jako pravdu s malým písmeny. A řekněme si, že tato pravda je vždy jen větší či menší částí či dokonce jen zlomkem části oné PRAVDY, kterou je možno vnímat ve své plnosti pouze na vrcholku hory.

Je tomu tak proto, že ten, kdo stojí kdekoli níže na svahu hory vibrací, je omezen ve svém rozhledu jednak nižší výškou nad okolním terénem, jednak výsečí obzoru, který obsáhne. Samozřejmě bytost v pozici na rovině pod horou je na tom z hlediska výhledu na to, co je pravda o dění v tomto stvoření, úplně nejhůř. Tato bytost nutně vnímá již pouze nepatrný výsek prostoru bezprostředně navazující na svoji pozici.

 Za tohoto předpokladu se pravděpodobně nedopustím zkreslení, pokud vyslovím tento závěr : objem pravdy vnímané konkrétní bytostí je přímo úměrný vibracím vědomí této bytosti a tudíž i místu na vrstevnici terénu na hoře a v jejím okolí, kterou vědomí této bytosti zaujímá. Vše nasvědčuje, že tomu tak je.

 Pro realitu 3D, v níž se svými hmotnými těly pohybujeme, se dá s vysokou pravděpodobností předpokládat, že vnímání PRAVDY o tom, co jest, se pohybuje v řádu zlomků promile skutečné PRAVDY. V podstatě jde o onu rovinu pod úpatím hory vibrací a právě v ní se pohybuje za normálních podmínek naše vědomí těla, které znáte pod pojmem ego. Vědomí těla / ego / však je jen jednou ze dvou samostatných vědomí, kterým disponuje  bytost zvaná člověk žijící právě tady a teď. Je třeba vzít v úvahu, že člověk v inkarnaci je duální bytostí, která vedle vědomí těla / ega / má k dispozici v sobě ještě samostatné vědomí ducha / Já /.

Toto vědomí ducha / Já /, tedy přesněji řečeno vědomí duchovního těla vibračně pocházejícího z nejnižších vibrací duchovního světa, vibruje ve vibracích jedné z vrstevnic již hezky vysoko nad onou rovinou, která je domovem vibrací ega.   Kdo zná moje předchozí texty, velmi dobře ví, že obě tato vědomí existují v nás na sobě nezávisle a pracují zcela samostatně. My jako bytost zvaná člověk ke skutečnému obsahu těchto dvou vědomí nemáme přístup.

 Jsme vybaveni třetím, součtovým tzv. denním vědomím, které by se dalo nazvat vědomím středové duše vibračně vyvažující obě tato samostatná vědomí.  Do tohoto tzv. denní vědomí, vědomí duše, vkládají ona dvě vysoce vibračně rozdílná vědomí své stejně tak vibračně rozdílné programy. Toto vědomí je právě tím vědomím, které je nám v bdělém stavu k dispozici a jehož prostřednictvím vnímáme sebe, svůj život, tento svět, své okolí a lidi v něm.

 Z hlediska pohledu na naši horu vibrací má ono tzv. denní vědomí duše pozici někde mezi vibracemi vědomí těla / ega /  a vědomí ducha / Já /. A protože u člověka v inkarnaci je podíl, s jakým vstupuje do denního vědomí ego či Já přísně individuální, je také pozice tzv. denního vědomí každého z nás na úpatí hory vibrací rozdílná.   Nedivme se proto, že se na jediné pravdě o tom, co jest, nikdy neshodneme. Vnímáme totiž jen odlesk skutečné PRAVDY tam nahoře a to ještě každý jinak úměrně kótě vrstevnice vibrací a výseči obzoru, který je nám k dispozici díky pozici našeho tzv. denního vědomí na úpatí oné hory.  

 K plnému pochopení dění mezi těmito třemi vibračně rozdílnými těly člověka odkazuji zájemce na seriál svých textů v archivu tohoto internetového magazínu s názvem Dvě cesty životem. Vždy za existence lidstva zde byli a v dnešním čase transformace zde jsou i ve větším množství přítomni tzv. nepraví lidé. A myslím, že se nemýlím, když vyslovím předpoklad, že je to právě střed Evropy, tedy české země, Morava, Slezsko a Slovensko, kde současná koncentrace případů existence těchto „nepravých lidí“  je podle mne v běžné populaci zastoupena vysoce nad průměr ostatních částí světa.  

 Tzv. nepraví lidé prodělali svůj vývoj k danému stupni své duchovní dokonalosti v předchozích etapách vývoje tohoto stvoření a jejich nezaměnitelným znakem je faktická existence jednoho nebo více stále jemnějších duchovních těl existujících na postupně stále vyšších a vyšších vibračních vrstevnicích naší hory vibrací. Takovýto „nepravý člověk“ inkarnací na této planetě přijímá spolu se svým egem veškerá omezení přístupu k vysokým úrovním vědomí, které jsou mu vlastní. Prací na svém nitru se postupně probouzí a napojuje se na jednotlivá duchovní těla ve stále vyšších a vyšších vibracích.

 Je proto logické, že vibrace tzv. denního vědomí tzv. nepravého člověka jsou po jeho duchovním probuzení nutně vyšší a mnohem vyšší než vibrace tzv. denního vědomí člověka, který tato vyšší těla nemá vyvinuta případně k nim dosud nezískal přístup. Proto je již zde na Zemi v těle jeho přístup k objemu skutečné PRAVDY o tom, co jest, výrazně vyšší než přístup běžného člověka.

 Je zde jen nutno poznamenat, že i u „nepravých lidí“ je absolutní výše přístupu ke stále dokonalejší pravdě o tom, co jest, je omezena výši vibrací, v nichž daná bytost v inkarnaci se stala samostatnou bytostí. Jinak řečeno, každá bytost je směrem vzhůru omezena úrovní, kdy se vydělila jako samostatná jiskra z oceánu božského světla.  Více jemných duchovních těl proto znamená možnost dosažení dokonalejšího přístupu k souborům informací. Blíže se o rozdílech mezi pravými a nepravými lidmi dočtete opět v příslušných pasážích mých textů zde v archivu.

Do hry o výši vibrací našeho tzv. denního vědomí duše, tedy nás samotných, vstupují samozřejmě i vlivy okolí, které jsou schopny toto naše denní vědomí člověka o hezkých pár metrů či až desítek a stovek metrů „nadmořské“ výšky hodit dolů nebo nahoru. Nejdříve si všimněme případů, které v konečném součtu končí stagnací nebo dokonce propadem.

Ve sférách, kde je přístup k  PRAVDĚ prakticky vyloučen a pohybuje se ve zlomcích promile, je zejména v sestupné fázi vývoje reality 3D zapotřebí, aby byla Pravda pro lidskou bytost v inkarnaci přijatelným způsobem připomínána i těm úplně do hmoty padlým.

Děje se tak proto, aby se uchovala jakás takás šance jednou v lidech vědomí ducha probudit, až vývoj opět nabere vývoj směrem vzhůru. Proto sem do lidských těl sestupují bytosti z hezky vysokých vrstevnic naší hory vibrací, které svými proroctvími a případnými duchovními dary udržují ve společenství lidí povědomí o tom, že existuje ještě něco víc mimo realitu, ve které jsou tady a teď plně ponořeni.

Nic nebrání tomu, aby do hmoty lidského těla sestoupila i bytost civilizace stojící na vrcholu hory. I to se občas děje, a děje se to proto, aby byl dán tomuto světu  nový dějinný impuls.  Přirozeně musí být zvolen vhodný způsob, jakým jednak toto poselství sdělit, jednak jakým způsobem ho mu zajistit propagaci, aby ho bylo možno převádět mezi generacemi.

Pravda, kterou tato bytost přináší, je vždy potřebnou výseči skutečné PRAVDY o tom, co jest, která je pečlivě dávkována podle potřeby těch, kteří se právě v onu chvíli vyvíjejí na této Zemi.  Tak se stalo i v případě Ježíše Krista. Hned po jeho odchodu jako nositele vysoce vibrujícího souboru pravdivých informací byla ona pravda v jeho podání zákonitě vydána napospas spekulativní činnosti mnoha málo gramotných lidských myslí z řad běžných bytostí na této planetě  se vyvíjejících a začala s časem ztrácet svůj skutečný informační náboj.  

 Objevili se tzv. duchovní vůdci a organizované skupiny, které se uchopily příležitosti nechat se vyvézt na vlně zájmu o takto předanou, byť stále níže vibrující a proto stále méně přesnou „pravdu“. Každá generace těchto vůdců na mnoha organizačních úrovních nízkými vibracemi svého tzv. denního vědomí informační hodnotu oné „pravdy“ dále devastovala až k dnešním dnům. Vytvářela se tak řada rádoby verzí organizované „pravdy“, které po fázi pozitivního přínosu k udržení aspoň jakés takés informace postupně degradují do fáze, kdy se skutečný náboj oné informace zcela vytratil a kdy se  přednostním motivem udržování a šíření určitých rituálů již bez reálného obsahu stává mocenský zájem těch, kteří se trosek původní pravdy zmocnili.

 Tato charakteristika platí pro všechna náboženství bez rozdílu a platí i pro to, co je nazýváno běžně „ateismem“. Neboť i ateismus je náboženstvím, jehož adepti jsou rovněž věřící. Věří totiž, vzato do důsledků s trochou nadsázky, ve velké „nic“ a ve své víře si svým fanatismem mnohdy nezadají s katolíky, židy či muslimy.

 To, co je řečeno výše, v mnoha případech platí i pro početný zástup dnešních guru, kteří se objevují a uplatňují v dnešních esoterických a jim příbuzných hnutích. Právě o nich hovoří bible jako o falešných prorocích na konci věku. Spojuje je všechny do jedné veliké rodiny s klasickými náboženstvími touha postavit se do čela svého stádečka obdivovatelů a následovatelů, takto na sobě závislých jedinců, kteří takovémuto „guru“ poskytují prostor, aby s nimi jednal a je vedl podle svého uvážení. A to tito guru dělají rádi a vždy ke svému prospěchu.  Mají totiž z toho energii. Energii pro svou duši i energii pro své fyzické „já“ v podobě peněz nebo jiných hmotných požitků. A právě proto udělají vše, aby si svou pozici udrželi.

Poté, kdy si své postavení vybudují, je i původně možná vysoký obsah promile pravdy, kterým disponuji, degradován a odsouván stranou a je dáván prostor jejich, byť zastřené, manipulaci s jim na pospas vydanými lidmi.

Nejkrásnější na celé věci je, že tohle vše se děje / alespoň zpočátku / na bázi dobrovolnosti za přímého souhlasu později ovládaných lidí.  Guru vytváří všemi možnými způsoby atmosféru svobody a kolektivní spolupráce a rozhodně se nesnaží dát na vědomí svůj konečný cíl : vytvoření podmínek pro závislost na své osobě či úzkém kolektivu vybraných osob, které ve svých důsledcích zajistí podřízenost kolektivu těchto „závisláků“ a která vede k omezení jejich osobní vnitřní svobody.

Přál bych vám vidět přímé důsledky toho, jak vás svážou a učiní nesvobodnými mnohými rituály a sliby, které vám ordinují jako údajně nutné kroky na cestě k vysněnému cíli. Centra takto formalizovaných psychických energií vás jen nerada propouštějí a pokud se z takovéhoto spolku dokážete fyzicky vymanit, dále blokují vaši svobodu myšlení a jednání na cestě dalšího hledání.

 Ze strany hledajícího člověka je v první fázi legitimní, že se postupně napojuje na nejrůznější směry a jejich představitele ve chvíli, kdy shromažďuje základní objem informací potřebných k orientaci v duchovní oblasti. Bývá obvyklé, že i takovýto guru vám zprostředkuje určité poznání, které dosud nemáte a které vás proto osloví.   Nutně tedy při svém hledání procházíte sférami jejich vlivu. Neměli byste však nechat jimi spoutat a ponechat si svobodu jednání. Je třeba si dát pozor na některé aspekty jejich přístupu k sobě a okolí, podle kterých je můžete identifikovat. 

Jak už bylo řečeno, takovýto guru má obvykle vlastní přístup k určité úrovni pravdy o tom, co jest. Obvykle bývá vibrační úroveň jeho pravdy o něco vyšší než ta na vašem stupni vývoje v okamžiku vašeho shledání s ním. To vás zaujme a vy volíte své směřování podle směrníků, které on před vás staví. Jeho snahou ovšem není vám předat svůj díl poznání a pustit vás hledat dále. Jeho cílem je vás kontrolovat a mít vás bezpečně pod dohledem. Jste vedeni mnohdy efektními ukázkami jeho / často jen slovně deklarovaných / schopností k uznání jeho nadřazenosti a k jeho uctívání. Může udržovat ve vás také pocity viny, strachu a současně přesvědčení, že jedině s jeho pomocí si  s těmito v sobě mnohdy uměle vyvolanými pocity poradíte. V lepším případě manipulativní způsob jednání takového duchovního vůdce odhalíte včas a dáte mu sbohem. V horším případě při kontaktu s vámi vytváří prostor pro to, aby jste pokud možno nezpozorovali vytváření závislosti na něm a oné energetické živlové bytosti, kterou vyvolal společně s vámi a ostatními svými „žáky“ na určité rovině vibrací v život.

Nevzdávejte se své svobody ve prospěch těchto lidí. Nechť vás varuje jejich blazeovaný úsměv, který na veřejnosti jako masku bez přestání udržují na svých tvářích a které dobře zříte na videích natočených z jejich vystoupení ve studiu či při vystoupeních na veřejnosti.  Buďte opatrní při sledování proudu neustále omílaných a otřepaných klišé o lásce, která trousí na každém kroku a která kapou z jejich úst jako med.

Nenechte se zaslepit pozlátkem jejich hrané svatosti a přístupu k vysokým energiím, kterým vás oslňují v téměř každé větě. Ve vás, kterým je dáno překročit toto stadium závislosti, se otevře dříve nebo později niterný pocit, že to, co je vám předkládáno a mnohdy až s otupující pravidelností vnucováno, není to, co hledáte.

 – pokračování –

(c)2011 Pavel Karpeta

http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s