TRANSFORMACE, ROK 2012, VY A KUDY, KUDY CESTIČKA 04, část druhá

predchádzajúca časť

http://www.ragauian.cz/

Pak běžte a hledejte dál. Protože guru tohoto typu vás sice povznáší a dává vám pocit prožívání něčeho výjimečného a určitým způsobem vás i obohatí. Ale nechť je pro vás varováním právě absence toho, co vám díky přílišnému soustředění se na jím zprostředkovaný soubor informací uniká a k čemu se skrze něj nemáte šanci dostat. Budete-li poctivě hledat a je to ve vašem životním plánu, jednou narazíte na skutečného duchovního rádce. Tedy nikoli vůdce, ale rádce. Člověka, který ví a nedělá kolem toho v podstatě žádný hluk. Tito lidé jsou mnohem méně nápadní a jejich chování a vystupování schází ona aureola svatosti, vševědoucnosti a úspěchu, která provází ty první.

Tito lidé z pozice svého příchodu na tuto Zemi z vysokých duchovních světů mají skutečné spojení s informacemi z velmi vysokých vibračních pater skrze realizované spojení se svými vyššími duchovními těly. Je jim vlastní kodex bezpodmínečné Kristovy lásky a proto vám předávají informace v ryzí podobě tak, jak je sami přijímají. Rozdíl v přístupu je skutečně radikální. Doslova vás přeorientují z hledání směrem ven ze sebe na hledání uvnitř sebe. A místo vytváření závislosti na sobě vás vedou důsledně k rozvíjení sebe sama, ke kontaktu s vaším vlastním vnitřním duálním partnerem. Vedou vás k jedinému skutečnému zdroji pravdy, který je přímo ve vás a který potřebujete objevit. Charakteristickým rysem vašeho společného kontaktu je snaha takového člověka o to, aby vám dal vše v takovém množství a kvalitě, aby vás mohl opustit a nechat jít a vyvíjet se dále samotného. Nebuďte proto smutní, když vám řekne : dal jsem vám vše, co jsem mohl a dále už musíte sami. Je to výraz jeho důvěry ve vás.

Takových lidí potkáte velmi málo a to, že máte to štěstí se s nimi seznámit, je věcí vašeho vedení shora, nikdy ne náhody. Energie takového člověka v jakékoli podobě / osobní vyzařování, psané texty, zprávy o jejich práci ze stran jiných lidí atd. / ve vás vyvolávají obvykle silnou potřebu se s nimi kontaktovat. Potřebu, které se mnohdy nějakou dobu bráníte a odmítáte ji. Mnohdy můžete týdny, ba i měsíce váhat, ale nakonec pravděpodobně učiníte tento pro vás nutný krok. Váhá ve vás vaše vlastní nechuť se vnitřně změnit a odpor vaší stagnující psychiky v podobě strnulosti ve vztahu obou vašich samostatných vědomí. Tato strnulost, tato nechuť k vlastní vnitřní změně je naprosto reálná a musí být překonána buďto vaší vůlí včas nebo bývá později smetena vnějšími událostmi mnohdy pro váš život až katastrofického rázu. Někdy se hovoří o tom, že ona PRAVDA v nás je uložena v buněčné paměti našeho fyzického těla. Může tomu tak být a já s tímhle viděním místa, kde pravda v nás sídlí, nemám problém.

Pravého duchovního rádce poznáte podle toho, že jeho informace aktivně oslovují tuto buněčnou paměť ve vás a vy prostě vevnitř víte, že vám váš partner na duchovní cestě skutečně říká to, co je součástí PRAVDY o tom, co jest.

Právě tito lidé – vaši skuteční učitelé – vás vedou k aktivnímu přímému spojení se zdroji vašich vlastních informací o vám dosažitelné pravdě o tom, co jest. Vedou vás ke spojení se zdroji, které máte v sobě. K pravdě, která není dohledatelná někde mimo vás.

Pravda v té pro vás nejryzejší podobě úměrně vlastním dosaženým vibracím vaší duše je skryta ve vás a tam se pro ni musíte ponořit. Tu nejvyšší pro sebe možnou pravdu v této inkarnaci tedy musíte hledat na cestě vnitřní změny a získat si k ní stálý přístup svým osobním úsilím. Jedině tak se vyhnete mnoha chybám a slepým uličkám svého rozhodování se v dané inkarnaci a nebudete vydáni na pospas možnému neúmyslnému / nebo i úmyslnému / průniku dezinformací ze strany mnohých guru tohoto světa.

Jako bonus v závěru tohoto seriálu vám chci předat konkrétní návod, jak se schůdnou cestou dostat k maximu pro nás přístupné pravdy o nás a o tom, jakou cestou životem bychom měli jít. Tato cesta je přístupna i lidem, kteří nemají vyvinuta vyšší duchovní těla. Je to jakási zkratka ve vašem vývoji, která je sice přístupna všem, ale naprostá většina z vás ji odmítne. Ale i pro těch několik stojí za to o ní hovořit. K růstu naší schopnosti vnímat pravdivěji to, kdo jsme, proč jsme tady přišli a co vlastně tady máme dělat, je nutno dále zvyšovat vibrace svého tzv. denního vědomí duše a posunovat se tak po vrstevnicích hory poznání směrem vzhůru.

Prosím, postup, který vám nyní popíši, předchází v životě člověka i onu fázi otevírání se vědomí vlastních vyšších / jemnějších / duchovních těl, pokud je vlastníme. Realizace tohoto doporučeného postupu je tedy nutnou i postačující podmínkou každé naší cesty, skutečné cesty vibracemi směrem vzhůru. Začneme opět u faktu vaší duality, tedy soužití vědomí hmotného těla a vědomí duchovního těla z nejnižších duchovních vibrací / dále jen duchovního těla / ve vás.

Informoval jsem vás už dříve, že výsledná vibrace vašeho tzv. denního vědomí duše je dána způsobem, jakým se do tohoto denního vědomí prosazují nízkovibrační programy hmotného ega / sobectví, oddělenost / a vysokovibrační programy duchovního těla / láska, sjednocení /. V zásadě tedy pro zvýšení vibrací tzv. denního vědomí duše je nutné jít cestou výrazného pozvednutí vibrací vědomí hmotného těla / ega /. Duchovní tělo / Já / z nejnižšího duchovna si udržuje po celou dobu inkarnace stabilní vibrační pozici na dané vrstevnici svahu hory vibrací.

Takže nezbytná je především eliminace přirozeného odporu ega, které stojí ve svých nízkých vibracích. Toto vaše ego je tady na Zemi na domácím hřišti a je-li vystaveno ze strany vašeho ducha byť jen špetce násilí a konfrontačního přístupu, tvrdohlavě odmítá na zvýšení svých vibrací spolupracovat. Moje dlouholetá praxe a zkušenosti z práce s klienty tento fakt jednoznačně potvrzují.

Pokud vám v souvislosti s násilím na egu a konfrontačním přístupem k němu přichází na mysl výzvy oněch usměvavých paní a pánů vedoucích vás do nekonečných meditací za dosažení čehokoli, jste na správné stopě. O těch, kteří to na vás rovnou zkoušejí silou s mnoha zákazy a příkazy omezujícími vaši svobodu v oblasti duchovního hledání ani nemluvě.

Ti mnozí. možná už dnes trochu poučeni, jak se zdá, stále častěji hovoří o tom, že máte tělo mít rádi a tvrdí vám, že pro ně děláte maximum, když stahujete světlo do každičké jeho buňky. Přesvědčují-li však vás současně, aby jste své ego tlumili, rozpouštěli či jinak potlačovali a pokud vás nevedou nejkratší cestou doslova k lásce k egu, přesně realizují temné jádro svých zdánlivě světlounkých aktivit.

Jakékoliv násilí a potlačování ega neláskou vede ke snižování jeho vibrací a tím i k poklesu vědomí součtového tzv. denního vědomí duše. A děje se opak toho, po čem toužíte. Vaše stavy euforie při úniku do duchovních vibrací pouze částí vás samotných / tedy částí duše přimykající se k duchu / jsou pouhou iluzí, kterou vymaže vaše nejbližší obtížná životní situace ve hmotě. Jedině osobní láska vás jako vědomí ducha k vám jako vědomí těla a bezvýhradné přijetí vlastního těla jako parťáka všedního dne spojí ty dva ve vás duální láskou a otevře ve vás zdroj netušené vnitřní síly.

Jenom husa je tak naivní stvoření, že ji můžete cpát do zobáku šišky proti její vůli. Ale cpát světlo do buněk těla patřících vědomí těla, tedy egu, které nemilujeme, to že by fungovalo ? To snad nemyslíte vážně ! Je to jen iluze, ze které budete jednou možná drsně vyléčeni.

Vy svojí láskou vědomí ducha teprve se souhlasem vědomí svého těla / ega / vnesete světlo tam, kde dříve nebylo a nebo ho bylo málo. A rychle, byť krůček po krůčku, zvedáte vibrace svého ega směrem vzhůru a tím se zvedají i vibrace vašeho tzv. denního vědomí duše.

A s postupem místa vědomí ega z roviny na úbočí hory zvedáte i pozici svého denního vědomí na svahu téže hory. Řekli jsme si už, že tzv. denní vědomí duše je na metě vibrací, která je dána podílem prosazení se toho kterého vědomí v duši. To však není vše. Tou láskou k vědomí těla spouštíte další velmi zajímavý děj, který má mnoho společného s růstem vaší schopnosti správně řešit vlastní problémy a dobře se rozhodovat v kritických momentech svého života.

Ano, vím. Vy už řešení znáte. Chytré knihy vám říkají, že v podobných případech to máte odevzdat Bohu. Ale jako obvykle vám neřeknou, jak se to dělá. Já vám mohu doporučit alespoň v tomto prvním přiblížení způsob, který prakticky funguje a je v praxi odzkoušen celou řadou mých klientů.  Připomenu vám trojice energií, které stojí v tomto duálním světě proti sobě a jsou ve výrazné nerovnováze. Podrobněji se o tom můžete dočíst v mých textech dříve. Tyto trojice energií jsou v rámci lidstva, společnosti i nás jako jednotlivců v hluboké nerovnováze a to je v podstatě příčinou všeho zla na této planetě.

Těmito trojicemi energií jsou na

  • straně jedné energie tělo – žena – srdce
  • a na straně druhé pak energie duch – muž – mysl.

Samotným smyslem současné transformace je právě uvedení těchto trojic energií zpětně po dlouhých tisíciletích zpět do rovnováhy. Protože právě vyrovnání těchto energií ve vašem nitru vás učiní zcela jinými lidmi a kromě jiného, o čem jsem vás informoval už dříve, nastartuje váš vývoj k vyššímu chápaní pravdy o tom, co jest.

Povšimněte si, prosím, jak se projevuje existence dvou vědomí v nás z hlediska základních čaker. Duchovní vědomí je věcí horních tří čaker, hmotné vědomí pak věcí spodních tří čaker. Rozhodně není náhodou, že mezi duchovními a hmotnými čakrami stojí čakra srdce, čakra lásky. Člověk, který sice ví, že vědomí těla existuje / pojem ego je běžně v povědomí veřejnosti /, ale netuší nic o tom, jak je důležitá spolupráce obou těchto vědomí v něm, obvykle při své snaze o duchovní vzestup vkládá mezi třetí a čtvrtou čakru dobrovolně překážku pro proudění energií směrem k egu v mylné představě, že tím získá lepší odrazový můstek pro cestu vzhůru.

Není výjimkou, že vlivem touhy unikat duchovně vzhůru a odhazovat hmotnou část sebe sama dochází do jisté míry k efektu jakéhosi roztržení duše člověka mezi třetí a čtvrtou čakrou s neblahými důsledky pro lidskou psychiku i zdravotní stav těla. Pokud znáte stav, který je popisován jako stav „vyhoření“, jste u pravé příčiny tohoto stavu. Stává se to lidem, kteří nějakým způsobem přepálí svoji snahu jít vzhůru, aniž by se věnovali tomu dole.

Dobrou chuť na ty mnohé sady uklidňujících prostředků, které vám předepíše váš jistě vážený psychiatr v souladu s oficiální doktrínou o tom, že jste jen kus hmoty prošpikovaný klubíčkem nervů, které se neznámo proč zbláznily. Až tedy budete mít rádi své tělo a stane se skutečností, že jste pro sebe sama nejdůležitějším člověkem, pak dosáhnete rovnováhy mezi duchem a tělem a přirozeně také rovnováhy mezi svou dříve mnohdy šílící myslí a dříve pevnou ochrannou krustou obaleným srdcem.

          Pojďme se tedy spolu podívat na to, jaké možnosti máme v dané inkarnaci dostat se k vyššímu poznání pravdy o tom, co jest, za předpokladu osvojení si skutečné lásky k sobě.

Klíčovou roli v tom má právě naše srdce.

Z hlediska přístupu k pokud možno kvalitním informačním tokům „pravdy“ proudící do tzv. denního vědomí duše, je srdce místem, v němž jsou obě bytosti v nás propojeny. A právě v srdci se kvality reprezentované příslušností srdce k vědomí těla propojují s duchovní částí nás samotných, která je dána přítomností božské jiskry a duchovního programu lásky a sjednocení tamtéž.

Aktivujeme-li tedy lásku k sobě, otevíráme své letitou neláskou zraněné srdce a to se začíná zapojovat do stále užší spolupráce s naší myslí. Srdce jako takové má dokonalé spojení s naším „pravým Já“, to znamená s vibracemi, v nichž jsme se stali samostatnými bytostmi / vydělili se z oceánu božského světla /. Tedy s naší božskou jiskrou. Toto výrazné zlepšení propojení lidského fyzického vědomí / ega / skrze srdce s naším pravým Já se projevuje jako výrazné zlepšení intuitivního vnímání duše, tedy vás samotných zde na Zemi. Intuice je tím z našich kanálů k duchovnímu světu, který je díky přímému propojení duše a „pravého Já“ ve vašem srdci dokonale chráněn proti šumu a možným dezinformacím z dimenze 4D.

Dovolte mi, abych vám přiblížil praxí potvrzený způsob, jak dosáhnout podstatně vyššího zapojení intuice do praxe každodenního života. Je to naprosto jednoduché, když se to umí.

Je to o vnitřní komunikaci, která se vám díky duální lásce mezi vašimi dvěma vědomími duše a těla stane samozřejmostí. Prostě ve svých každodenních promluvách jako vědomí ducha se svým vědomím těla požádáte své hmotné já, aby vám jako duchu pomohlo najít správné řešení vašeho problému.

Vaše mysl připraví varianty řešení a přednese je egu. Ego takto seznámeno s problémem a vedeno duální láskou nepodlehne obvyklému strachu z komplikací, které vám problém do života vnáší.

Vědomí těla / ego / postoupí řešení problému vašemu srdci, které aktivuje intuitivní spojení s vaším „pravým Já“. A vy s odstupem jednoho dvou dnů dostanete do svého denního vědomí duše odpověď. Správnou odpověď. Poznáte ji velice snadno. Prostě vám do vědomí duše, tedy do vědomí, které v bdělém stavu běžně používáte, vstoupí jistota, kterou z variant řečení máte vybrat. A vy vstanete a bez jakýchkoliv pochyb se vydáte naznačenou cestou. A budete na té cestě úspěšní. Protože spolupráce vědomí ducha a vědomí těla promítnuta do spolupráce mysli a srdce vyloučí jakékoliv pochybnosti o zvolené cestě. A vy to, pro co se rozhodnete, budete realizovat mnohem větší silou, než když o svém rozhodnutí pochybujete.

Už žádné dva kroky vpřed a jeden a půl zpátky. Už žádné pochybnosti. Už nikdy jeden z těch dvou ve vás vpřed a ten druhý vzad.  „A je to srdce, které určuje poznenáhlu směr práce mé mysli. Což dříve opravdu nebylo“. Tak to vnímá jedna z mých klientek, z jejíhož mailu jsem vám posledně citoval. I vy tohle můžete prožívat.

Tolik pro dnešek. Pokusím se využít čas vánoční ke stažení informací o očekávaném dění v roce 2012 od vlastních spolehlivých a časem prověřených kontaktů a jistě se o výsledek své práce v lednu s vámi pokusím podělit. Ovšem i to málo, co zatím ke mně proniklo, naznačuje, že rok 2012 skutečně bude v něčem velmi důležitém klíčovým. Využijme proto čas, který nám zbývá. Vytáhněte svá vědomí hmotných těl z pásma roviny a prostoru na úpatí hory vibrací a nechte je vystoupat na svahu hory vibrací až tam, kam jen dokážete. Protože jen tak máte možnost svými vědomími překročit onu biblickou linii vibrací spasení, o které byla řeč v předchozích textech tohoto mého seriálu.

Křesťané říkávají : k tomu vám dopomáhej Bůh. Ale nezapomínejte, že ten obvykle pomáhá jen připraveným.

– konec –

(c)2011 Pavel Karpeta

 http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

2 Responses to TRANSFORMACE, ROK 2012, VY A KUDY, KUDY CESTIČKA 04, část druhá

  1. mercadee píše:

    Zde v prenatálním období také dochází k tomu, co ve svých textech nazývám šokem ducha ze zrození na této Zemi. Spojení s fyzickým tělem velmi omezuje prostor vědomí ducha /„Já“/ k seberealizaci a zejména pro ducha těch, kteří jako duše žijí mezi inkarnacemi ve vysokých vibračních jemnohmotných světech, představuje tělo v pozemském prostoru místo střetávání se s energiemi těch, jejichž duše přicházejí do spojení s fyzickými těly z mnohem vibračně nižších světů.

  2. Sugel píše:

    Jak říká Dalajláma :…“ můžete mi vzít všechno, mou vlast, mé peníze, mou rodinu i můj život. Mé vědomí a mou duši mi však vzít nemůžete, ta zůstane navždy svobodná…“ Ať i vaše duše se osvobodí, je to nádherné žít ve vědomí a svobodě.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s