Archanděl Michael- VÝVOJ DUŠE, leden 2012

Čtvrtek, 05 Leden 2012 20:25

Přijala Ronna Herman

VÝVOJ DUŠE” – Poselství od Archanděla Michaela, leden 2012

Milovaní mistři, musíte rozšířit své pojetí Lásky/Světla tak, aby zahrnovalo veškeré Stvoření: je to Láska k přírodě, Láska ke zvířatům, Láska k lidstvu, Láska k těm, které vnímáte jako nepřátele a především Láska k sobě samému. Neboť veškeré Stvoření je ve své Podstatě vaší součástí a vy jste součástí Nejvyššího Stvořitele. Rozšíření vědomí Boha vede k rozšíření vašeho aurického pole a k zesílení Světla, které vyzařujete. S postupem času bude stále více z vás dosahovat tak silného vyzařování, že bude mít kladný vliv na lidi ve vašem okolí – a potažmo i na Zemi a celé lidstvo. Této schopnosti už dosáhlo poměrně velké množství pokročilých Duší. Musíte však mít na paměti, že není možné předávat to, co jste zcela nepřijali za vlastní. Také si pamatujte, že důležitá část vašeho poslání na Zemi je zvyšovat Světlo nižších dimenzí. Rozšíření Vědomí Duše vede k rozšíření aurického pole, co se týče síly vyzařování i šíře jeho vlivu.

Učedník na Cestě se musí soustředit na cvičení ve vnitřním i vnějším světě. Musíte se snažit stát vědomými pozorovateli toho, co se kolem vás odehrává. Je důležité zlepšovat svou schopnost dosáhnout soustředěného uvědomění v událostech každodenního života ve hmotě, ale také naučit se zpracovávat souladné i nesouladné frekvenční vzorce, kterým jste vystavováni. Následně je třeba odpovídajícím způsobem jednat. Upevňování citové i myšlenkové disciplíny je také na cestě k Mistrovství důležité. Nesmíte se ke světu a ke svým zkušenostem otočit zády, naopak se jim musíte postavit čelem. Přitom je ale důležité naučit se na svět dívat z nadhledu. Snažte se vidět vždy širší obraz a nenechat se svázat drobnými dramaty.

Logika je činnost fyzického mentálního těla a vaší mysli. Nezapomeňte, znalosti a teorie, které přijmete za svou pravdu, musíte prožít ve zkušenostech, abyste z nově objevených znalostí načerpali skutečnou moudrost. Inspiraci vám k tomu poskytne vaše Vyšší Já a vaše Svatá Mysl. Musíte se naučit věnovat pozornost podnětům přicházejícím z vaší Svaté Mysli a Svatého Srdce i z převažující části vašeho Vyššího Já. Tím způsobem se postupně naučíte komunikovat s Bytostmi vyšších sfér a získávat tak vesmírnou moudrost.

Na začátku měli možnost této komunikace někteří učení duchovní vůdci a průvodci, avšak časem lidé tento dar či schopnost ztratili. Ponořili se hlouběji do vědomí ve hmotě, zaměřili se pouze na vjemy získané pěti základními smysly a postupně se přestali obracet do svého nitra, aby pocítili spojení s vyššími úrovněmi vědomí. Nižší třetí a čtvrtá dimenze nejsou čisté a jasné. Leží na nich mlhavý závoj. Duše, které v tomto prostředí žijí, si to neuvědomují, neboť to odpovídá stupni uvědomění, na který jsou zvyklé. Realita nižší třetí a čtvrté dimenze by se dala přirovnat k životu v potemnělém labyrintu, kde po celou věčnost hledáte cestu zpět do čistého Světla uvědomění. Jakmile se ale posunete do středních úrovní čtvrté dimenze a váš svět se stane s každou podúrovní světlejším a jasnějším, tento mlžný opar se začíná pomalu vytrácet. Abyste mohli přijmout poučení ze Světla, musíte pozvednout své vědomí a naladit se nejméně na pátou pod-úroveň čtvrté dimenze.

 V tomto Pod-Vesmíru je v každé dimenzi sedm podúrovní, přičemž první je nejnižší/nejhutnější a sedmá je nejvyšší a nejjemnější. Mistři a vaši průvodci jsou ochotni na vás počkat na půli cesty, avšak velmi zřídka sníží své frekvence až do hustoty extrémní duality, je to pro ně příliš nepříjemné.

Ego je součást vašeho fyzického já; bylo vytvořeno, aby vám pomohlo si postupně vytvořit smysl pro identitu a individualitu. Mysl, která je zaměřena na vnější svět, je vedena egem. Chybně vedené já vašeho ega hrálo hlavní roli při tvorbě iluzorního systému víry hmotného prostředí, tedy reality založené na oddělenosti, strachu, sobectví a nedostatku. S tím, jak rozšiřujete obzory své mysli, začínáte bořit překážky sebeomezujícího vnímání. Rozšíření mysli znamená i aktivaci dosud spících buněk vyšších dimenzionálních úrovní mozku a napojení se na moudrost vaší Svaté Mysli. Pro o-Světle-ní není podmínkou slepá poslušnost, jste přece na cestě k Vlastnímu Mistrovství a snažíte se žít své vlastní pravdy tak, jak vám byly odhaleny a jak je přezkoumalo vaše srdce.

Lidstvo právě prochází Duševním a buněčným probuzením. Jak se posouváte do vibračních vzorců vyšší čtvrté a nižší páté dimenze, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole vstoupí do urychleného procesu očištění. Tento proces usnadní a poté i dokončí spojení veškerých částí vašeho Vyššího Já a umožní postupné získání vašeho Světelného Těla. Buďte v každém okamžiku bdělí a ostražití, aby bylo vaše soustředění jasné a jednotné. Postupně budete schopni ujišťovat sami sebe o bezpečí a vědomí, že vše se děje a nadále bude dít správně.

Duše je zlomek vašeho Božského Já neboli Přítomnosti JÁ JSEM. Využívá intuitivní vědomí pravé mozkové hemisféry, která je napojena na vyšší Svatou Mysl a Duchovní Vůli. Mysl, která je obrácena do nitra, je vedena Duchovním Já. Lidé postupně zlepšují své jemné smyslové cítění, které bylo dosud zanedbané a potlačené. Musíte překonat základní, často nepřesné fyzické smysly, a trpělivě se snažit rozvinout smysly své vyšší mysli, tedy intuici a Božskou moudrost. Je nezbytné, abyste se naučili ovládat svou emotivní povahu a trvale zaměřili své myšlenky na Světlo.

Vaše Božské Já neboli Přítomnost JÁ JSEM je vaší prapůvodní Inteligencí, vaší první identitou jednotlivce v rámci zkušenosti v tomto Vesmíru či Pod-Vesmíru. Během zkušenosti v tomto Pod-Vesmíru vytvořila vaše Přítomnost JÁ JSEM vašich prvních dvanáct částí Duše neboli výběžků Duše. Od té chvíle se vaše Božská podstata bezpočetněkrát rozlomila a oddělila. Nyní se v tomto Pod-Vesmíru snažíte všechny části svého Božského Já znovu uchopit, abyste se mohli posunout k vznešenějšímu, dynamičtějšímu a rostoucímu projevu svého Duchovního Já. Vaše Božská Buňka Diamantového Jádra a vaše osobní Kolo Tvořící Květinu Života obsahují všech Dvanáct Paprsků Božího Vědomí, aby vám ve zkušenosti v tomto Pod-Vesmíru pomohly. Byly vytvořeny, tak, abyste díky nim měli v tomto Pod-Vesmíru kdykoli přístup ke své BOŽSKÉ STRÁNCE V PLNÉM SPEKTRU. Vaším úkolem je tyto Paprsky aktivovat, plně přijmout Božské vlastnosti a atributy, které obsahují, a poté tyto vlastnosti využívat pro nejvyšší dobro.

Mezi lidmi stále panuje nedorozumění ohledně toho, co je to Duše a kde sídlí. Je nezbytné, abyste pochopili složitý proces opětovného spojení s mnohými částmi vašeho Vyššího Já. Také je důležité, abyste měli jasno v hlubších učeních, která jsme vám předali ohledně Částí Vyššího Já (máte jich mnoho, ne pouze jedno) a ohledně procesu přijetí těchto četných součástí Sebe sama. Proto cítíme, že je vhodná doba, abychom vám podrobně vysvětlili tento proces, který je pro VÝVOJ DUŠE nejdůležitější:

Ve své Božské Buňce Diamantového Jádra nosíte krystalický Zárodečný Paměťový Atom spojený se Sebe-realizací z místa, odkud jste vyšli. Obsahuje stručný přehled o důležitých okamžicích v každém životě, který jste kdy prožili, o hlavních lekcích, které jste se naučili, a o nadáních, která jste vytříbili na cestě tímto vesmírem Duše je výběžkem či prodloužením vašeho Božského Já neboli Přítomnosti JÁ JSEM. Duše není ani Duch ani hmota. Je to krystalický Posvátný Oheň, Zárodečný Paměťový Atom, zlomek čisté Světelné Podstaty, který je naprogramován, aby zaznamenával vaši cestu a zkušenosti v tomto Pod-Vesmíru. Je pojítkem mezi vámi a naším Otcem/Matkou Bohem, potažmo s Nejvyšším Stvořitelem.

Vaše osobní Duchovní Já, tedy Já vaší Duše, sídlí v tomto životě ve vašem Svatém Srdci, je to část vaší Božské Buňky Diamantového Jádra. Každá součást vaší Duše, která funguje na vyšších frekvencích, má Své vlastní Zárodečné Paměťové Atomy. Když se určitá část usadí ve Hvězdě vaší Duše a stane se vaší Nad-Duší, postupně předá Své vlastní záznamy vibračních vzorců do Zárodečného Paměťového Atomu ve vaší Božské Buňce Diamantového Jádra a také do Já vaší Duše. Nejprve aktivuje příslušné Zárodečné Paměťové Krystaly ve vaší Svaté Mysli. Když se vaše frekvence rozšíří, aby je mohly přijmout, aktivují se Zárodečné Paměťové Krystaly, které byly dosud uloženy ve vaší Božské Buňce Diamantového Jádra. Proto, až pojmete všechny Části své Duše, budete moci časem získat přístup k veškeré moudrosti, ke svým nadáním, kladným vzpomínkám a zkušenostem své Přítomnosti JÁ JSEM z tohoto Pod-Vesmíru. Tento proces se znovu a znovu opakuje na vaší cestě skrze multidimenzionální úrovně Božského Vědomí, kdy přijímáte stále více součástí svého Božského Já.

Bylo vám určeno, abyste neúnavně hledali Svaté Srdce vaší Podstaty, svou Božskou Buňku Diamantového Jádra a svůj Krystalický Zárodečný Atom Podstaty Stvořitele. V přesně načasovaných obdobích se vždy našly malé skupiny výjimečných, jedinečných Bytostí, které se inkarnovaly do různých ras a pod-ras, a které prosadily nové neotřelé nápady a zavedly nové kladné vlastnosti a atributy. Tyto vznešené Bytosti šířily svou moudrost, vyšší vědomí a zvláštní nadání skrze svůj příklad. Také se fyzicky smísily s vybranými členy lidského druhu, aby mohly využít lidské kódování DNA. VY V TAKOVÉM VÝJIMEČNÉM OBDOBÍ ŽIJETE.

Čtvrtá dimenze by mohla být nazývána „přechodnou realitou“, zbavujete se v ní totiž všech předsudků a podmíněnosti z minulých dob. Sféra čtvrté dimenze je přirozeně mnohem emotivnější, a proto je zde hlavní důraz na přirozenost srdce a citů. Starodávní označovali čtvrtou dimenzi jako Mája neboli iluze. Tři nižší úrovně čtvrté dimenze zaplňuje kolektivní vědomí lidstva. Právě sem je většina lidstva mentálně napojena do té doby, než se postupně začnou obracet do svého nitra a naslouchat podnětům svého Duchovního Já. V této sféře lidi mistrně ovládá jejich tělo potřeby ega, které je neustále nutí hledat uspokojení a štěstí skrze citové vzruchy a vnější uspokojení.

Když přejdete do vyšších podúrovní čtvrté dimenze, začnete se napojovat na Potenciál své Vnitřní Síly. Hmota se stane více tvárnou, a proto je pro vás snazší projevit v ní to, po čem toužíte. Proto se musíte naučit být rozhodní a soustředit své myšlenky na jasný záměr. Ukázněná mysl spojuje myšlenkový řetězec ve správném pořadí. Je nezbytně nutné, abyste pochopili, že roztříštěné myšlenky zabraňují vašemu dalšímu postupu. Žití v přítomném okamžiku – TEĎ – je jednou ze zásadních podmínek pro dosažení Mistrovství vlastního Ducha. Abyste úspěšně prošli stezku osvícení, je vyžadováno mentální úsilí. Až se posunete ze sféry instinktivně zaměřeného mozku/mysli, začne postupně mizet značné množství vašich vzpomínek. Důležitými poznávacími znameními duchovního Mistra jsou soustředěné pozorovací schopnosti a neubližování v myšlenkách, slovech a činech. Jako učedníkům na Cestě vám budou odhalovány větší a větší kosmické pravdy. Avšak měli byste si uvědomit, že dílčí principy nadčasové moudrosti se stále budou rozrůstat v závislosti na nových jedinečných pravidlech, zákonech a pravdách dalších úrovní existence v nekonečném cyklu vzestupu vědomí.

Musíte svou myslí udržovat kanál mezi Duší a mozkem. To započne pomalý proces v šišince mozkové a otevření přístupu ke Svaté Mysli, která se nachází v zadní části mozku, blízko temene. Svatá mysl je naladěna na nejvyšší podúrovně čtvrté, páté i šesté dimenze, dokonce na malou část frekvencí/dat sedmé dimenze, které jsou ponechány pro použití v budoucnu, kdy získáte schopnost překročit nejvyšší možné úrovně pro lidstvo v tomto Pod-Vesmíru. Ovšem abyste se mohli napojit do této pokladnice vesmírné moudrosti, musíte postupně zvýšit své vlastní vibrace.

Svatá Mysl a Svaté Srdce se neskládají ze hmoty vašeho světa. Jsou tvořeny jemnou hmotou, éterickou světelnou substancí, která nemůže být vědecky zjištěna. Přesto jsou však více skutečné než kterákoliv část vašeho fyzického těla. Neboť jakmile jednou obnovíte spojení mezi svou Svatou Myslí, svým Svatým Srdcem a svou Božskou Buňkou Diamantového Jádra, spustíte stálý tok Pevných Adamantinových Částic a také důležitých informací z vašich Zárodečných Paměťových Atomů a ze své Nad-Duše, tedy Vyššího Já. Proto je opravdu nezbytné, abyste znovu propojili Trojici Božího Vědomí: Svatou Mysl, Svaté Srdce a všechny části vaší Božské Buňky Diamantového Jádra.

Když postoupíte do vibrací páté dimenze, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole započnou zrychlený proces očištění. Na nejnižším stupni páté dimenze se objevuje hluboký klid, který s dalším postupem exponenciálně roste. Abyste získali božskou sílu a moudrost, musíte překonat společný systém víry v rámci kolektivního vědomí lidstva a naladit se na své kosmické vědomí prostřednictvím mnohých částí svého Vyššího Já. Abyste úspěšně prošli stezku osvícení, je vyžadována citová vyrovnanost a mentální úsilí. V páté dimenzi a výše platí zákon ROVNOVÁHY.

Jen krátce, šestá dimenze je dimenzí nesmrtelnosti a značně rozšířeného vědomí Duše, kdy se znovu propojíte s nejvyššími úrovněmi potenciálu své Duše, který je vám dán v tomto Pod-Vesmíru. Sedmá dimenze je v tomto Pod-Vesmíru pro lidstvo konečnou vývojovou hranicí. První podúroveň (nejnižší frekvence) osmé dimenze je BRÁNOU K VĚČNOSTI. Budete se na ni moci napojit, až získáte schopnost přijímat větší množství vyšších frekvencí. Až získáte přístup ke všem vyšším frekvenčním úrovním, začne postupný efekt, kdy do vašeho osobního Světelného sloupce začnou proudit drobné dávky jemného Božího Světla. Tím bude zesilovat Světlo vašeho aurického pole a vibrace Písně vaší Duše.

PAMATUJTE SI, ODVÁŽNÍ MOJI, ŽIJETE UPROSTŘED VĚČNOSTI. Moudrá poselství, která vám přinášíme, nemají tvořit nová pravidla či ustavit nová dogmata. Naším záměrem je zapálit plamen lásky ve vašem srdci a poskytnout vám letmý pohled na nádhernou budoucnost, kterou před sebou máte. Povedu vás, ukážu vám směr, budu vás inspirovat a chránit. Každému z vás vysílám nekonečnou lásku našeho Otce/Matky Boha.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (http://transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s