Archanděl Michael – Síla a vznešenost živlů

Milovaní mistři, na cestě k větší moudrosti a Vlastnímu Mistrovství je pro vás životně důležité porozumět živlům OHNĚ, VZDUCHU, VODY a ZEMĚ. Jsou to jedinečné součásti, díly či projevy přírody našeho Otce/Matky Boha ve zkušenosti tohoto Pod-vesmíru. Tyto čtyři hlavní živly byly zakódovány do tělesného systému původního lidského druhu, aby napomáhaly Sebe-realizaci a dosažení Mistrovství na hmotné úrovni bytí. Tyto živly jsou obsaženy ve veškerém hmotném stvoření v tomto Pod-vesmíru skrze vznešené Archanděly, kteří Vyzařují dvanáct Paprsků Božího Vědomí z Podstaty Středu Srdce našeho Otce/Matky Boha.

* Éterické Tělo a Já vaší Duše jsou naladěny na Živel VESMÍRNÉHO OHNĚ a jsou jím vyživovány.
* Mentální Tělo je posilováno Živlem VZDUCHU/ÉTERU.
* Emocionální Tělo je ovlivňováno Živlem VODY.
* Fyzické Tělo je ukotveno v Živlu ZEMĚ po dobu trvání cesty každé Duše sférou hutné hmoty, od první do čtvrté dimenze.

Vlastnosti, ctnosti a atributy Sedmi Paprsků Božího Vědomí byly v této sluneční soustavě umístěny do Světelných Koulí. Tyto koule jsou známé jako čakry a byly vytvořeny, aby měly schopnost velmi rychlé rotace. Proto se jeví jako rotující kužely Světla, které vyzařují z přední i zadní strany fyzického těla. Do hmotného světa tedy soustavně vyzařujete frekvence Světla. Síla vibračních vzorců a frekvenční úroveň vámi vyzařované tóniny určují, zda prožíváte radost, mír a hojnost, nebo omezení, stres a nesoulad. Každá živá buňka ve vašem těle je jakýmsi kondenzátorem, ve kterém jsou přechovávány vzpomínky a energetické vzorce. V souvislosti s každým vaším pocitem produkují vaše endokrinní žlázy sekrety, které odpovídají vámi vyzařovaným vibračním vzorcům. Dá se tedy říci, že existuje přesně daný energetický vzorec nenávisti, energetický vzorec lásky a podobně; tyto vzorce se na své stupnici liší podle síly, intenzity a stálosti energií, které vyzařujete.

Když vykročíte na cestu vzestupu, zpět vstříc sférám Světla, vaše tělo postupně ztrácí svou hutně hmotnou konzistenci – tím nemusíte ztrácet na váze, ale vaše tělesná schránka začne souznít s čím dál vyššími frekvencemi Světla. Nikdy předtím se nestalo, že by na Zemi žilo mezi lidmi tolik mistrů Světla. Mnoha odvážným Duším byla dána možnost opustit tuto planetu a pokračovat ve své práci/poslání v Nebeských Městech Světla, případně dále sloužit ostatním lidem v pozemské sféře, kterou si sami vyberou. Vězte, že máme velikou radost z vás, Světlonošů, kteří odvážně kráčíte hutnými, stinnými údolími temnoty a vytváříte stezku Světla, po které vás ostatní mohou následovat.

Když dosáhnete mistrovství všech čtyř živlů Božího vědomí, pomůže vám to vytvořit ve vašem čakerním systému i v tělesné schránce stálý proud energie Posvátného Ohně. ŽIVLEM OHNĚ je tvořeno vaše éterické tělo. V počáteční fázi vašeho procesu vzestupu musí jemnější vibrační frekvence Božího vědomí nejprve prostoupit Éterickým Tělem, pak teprve začnou volně proudit fyzickým tělem. Na takto vysoké frekvence Božího Světla si musíte postupně navyknout, aby vám nezpůsobily příliš mnoho nepříjemných pocitů, nebo aby vám dokonce neublížily. Energie Posvátného Ohně, Pevné Adamantinové Částice, musí nejprve projít Srdeční Čakrou – než totiž může tento Elixír Života volně proudit vaším tělem, musí být aktivován vaším láskyplným záměrem. Postupem času, až se zvýší frekvence Písně vaší Duše, získáte schopnost přijímat Vesmírnou energii na vyšších úrovních a tím také větší množství Pevných Částic Světla.

ŽIVEL VZDUCHU je spojen s Mentálním Tělem, se sférou vědomí mysli. Vaše mysl je ve své přirozenosti živena Posvátným Dechem Božího Vědomí. Proto je tak důležité provádět dechová cvičení, ke kterým jste dostali návod. Duševní uvědomění je stěžejní počáteční fází probuzení se do vlastní Božské Podstaty. Důležitými součástmi Mentálního Těla jsou Třetí Oko, Šišinka, Podvěsek Mozkový a Svatá Mysl.

Emocionální Tělo je vyživováno ŽIVLEM VODY. Mentální Tělo vytváří zárodečné myšlenky a Emocionální Tělo jim dodává E-moci, neboli hybnou sílu. Často vám opakujeme, že vaše tvoření je buď dílem těla tužeb ega, nebo tužeb a inspirace Duše. Pro Emocionální Tělo jsou nezbytnými zdroji síly Hrdlo a Solar Plexus. Avšak k plnému projevení dochází, až když se napojíte na Kundalini, Posvátný Oheň neboli Pevné Částice Božího Světla, jež sídlí ve vaší Kořenové Čakře. Také se musíte zcela spojit s Hvězdou své Duše a s Já vaší Nad-duše a získat tím přístup k Řece Života, nazývané Antakarana. Aktivace a harmonizace Mentálního a Emocionálního Těla a spojení vyšších a nižších čaker prostřednictvím Srdeční Čakry vede ke splynutí vlastností, ctností a schopností Otce Boha a Matky Bohyně ve vašem fyzickém těle. Úroveň vašeho božství závisí na harmonické zvučnosti Písně vaší Duše, neboli na tom, na jakou jste naladěni dimenzionální úroveň.

ŽIVEL ZEMĚ je pro vás zároveň ukotvením i způsobem, jak se znovu vznést do sféry Světla prostřednictvím hmotného těla. Pokud nebudete věnovat pozornost svému hmotnému tělu, nemůžete splnit své pozemské poslání. Popřením svého hmotného těla byste popřeli také svou Bohem danou jedinečnost a výjimečnou, složitou schránku, kterou jste si zvolili pro tuto životní pouť do hmotné sféry bytí. S pomocí svých strážných andělů a své Rady Světla jste si sami přesně zvolili svou DNA/linii předků, svou rasu, kulturu a okolnosti, do kterých jste se v tomto konkrétním životě narodili. Abyste měli tu nejlepší možnou příležitost k Duchovnímu růstu, byla vytvořena široká škála zkoušek, překážek a příležitostí. K těmto událostem dochází ve vhodné chvíle v průběhu vašeho života. Jako vždy přitom platí zákon svobodné vůle a každý člověk se může rozhodnout, jak se zachová při svých zkouškách a jak využije svých příležitostí. Uvědomujete si, že každý jednotlivý člověk nepřetržitě uvolňuje nebo vyzařuje energii, která pochází z Božského Zdroje? Tento dar Světla/Života, pocházející od Boha, využíváte buď pozitivním, nebo negativním způsobem. Skrze svou svobodnou vůli jste spolustvořiteli, tvoříte si svou vlastní realitu.

Mnozí z vás zažívají proces transformace, vzestupu vědomí a fyzického vývoje, kdy Oheň Kundalini, uložený v Kořenové Čakře, stoupá s rychlostí vzhůru čakerním kanálem a fyzickým tělem. Toto je také dynamickou a nedílnou součástí procesu vzestupu. Požádali jsme našeho posla, aby se s vámi podělil/a o článek, který napsala pro jeden ze svých výukových seminářů:

KUNDALINI * HADÍ OHEŇ
* RONNA HERMAN * POSVÁTNÝ PÍSAŘ * OSVÍCENA ARCHANDĚLEM MICHAELEM

BOŽSKÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ BÍLÝ OHEŇ A OHEŇ KUNDALINI JSOU VŠECHNO VÝRAZY PRO PEVNÉ ČÁSTICE SVĚTLA, VÝŽIVU, KTERÁ JE NÁM VDECHNUTA ZE STŘEDU SRDCE NEJVYŠŠÍHO STVOŘITELE.

KUNDALINI: Slovo ze sanskrtu, které znamená „stočený“. Tento Posvátný Boží Oheň leží stočený na konci páteře a než je aktivován, je nečinný, bez vědomí, odpočívá. Často je zobrazován jako spící had, proto pro něj bylo vytvořeno mnoho souvisejících názvů, jako například „hadí síla“. Podle našich starodávných předků je Kundalini ukryta v Kořenové Čakře na konci páteře, stočená ve třech a půl smyčkách. Bývá popisována jako pozůstatek či zásobní zdroj čistého Božího Ohně. Podle starodávných učení jsou v páteři dva nervové proudy, tedy obtočená dvojitá šroubovice v dutém kanálku podél přední strany páteře, někdy nazývaném „Prut Síly“. S tím souvisí symbol caduceus neboli heroldova hůl, symbol léčitelství a lékařství, tedy hůl se dvěma výběžky na vrcholu, obtočená dvěma hady.

Pomocí meditace nebo různých jiných duchovních cvičení je síla Kundalini probuzena a začíná stoupat čakerním kanálem podél páteře. Jak oheň Kundalini prostupuje jednotlivými čakrami, dochází k různým stupňům probuzení a mystických zážitků. Když pak oheň Kundalini nakonec dosáhne horní části hlavy, korunní čakry, vede to někdy k výjimečnému mystickému zážitku, neboť tímto způsobem se znovu spojíte se všemi součástmi svého Vyššího Já.

PRVNÍ VÝZNAMNÁ AKTIVACE je většinou pociťována na zádech, mezi lopatkami. Můžete v této oblasti cítit tlak, což může být docela nepříjemné. Znamená to ale, že se otevírá zadní brána vašeho Svatého Srdce. Jak často říkám, „když se toto děje, narůstají nám andělská křídla“.

DRUHÁ AKTIVACE: Oheň Kundalini stoupá na vrchol páteře, kde se spojí s prodlouženou míchou, které se někdy říká „Boží Ústa“. Když k tomu dojde, znamená to, že byla aktivována čakra vzestupu. Tato aktivace má také vliv na krční čakru. Provádění Dechu Věčnosti a celková harmonizace tento proces urychlí a mohou napomoci v odstranění nesouladných energetických bloků podél páteře a v čakerním systému. Krční čakra je v rámci těla v tomto procesu kritickým bodem, protože se často snažíme ve svém rozrušení znovu získat svou osobní sílu prostřednictvím mluveného jazyka.

TŘETÍ AKTIVACE: stimulací Šišinky a Podvěsku Mozkového jsou vysílány podněty k otevření brány Svaté Mysli, abyste mohli získat plný přístup ke svému osobnímu chrámu moudrosti. Navíc znovu dosahujete pevného spojení s Hvězdou své Duše a se svou Nad-duší či Vyšším Já. Když se vám to podaří, začíná opravdová duchovní pouť zpět do vyšších sfér. V této fázi jste také připraveni přijímat Posvátný Oheň Ducha. Pevné Částice Světla Stvořitele začnou s každým vaším dechem přirozeně téci do vašeho Svatého Srdce. Síla Hadího Ohně, tekoucí vzhůru, je také doplněna opačným tokem Pevných Adamantinových Částic skrze vaši Nad-duši neboli Vyšší Já, sídlící ve Hvězdě vaší Duše. Tyto částice Světla Stvořitele musíte aktivovat svým láskyplným záměrem. Budou proudit vaším fyzickým tělem a zbytek odteče do Země a do celého světa pro dobro Země a celého lidstva. Když vaší páteří začne stoupat Posvátný Oheň Kundalini, můžete pociťovat silný pocit vnitřního tepla, zatímco na povrchu těla můžete cítit chlad nebo vlhko. Proto je vhodné se alespoň ze začátku snažit o růst Ohně Kundalini z Kořenové čakry pouze postupně, abyste si pomalu zvykli přijímat vyšší a vyšší frekvence Božího Světla.

Pamatujte, drazí přátelé, více a rychleji nejsou zásady pro transformační proces vzestupu. Jako Mistři začnete pociťovat stálý rostoucí tok vnitřního Posvátného Ohně a dolů směřující tok Božských kódů Duchovního Ohně. Tento proces vás donese k vyššímu, rozšířenému uvědomění, k inspirativním myšlenkám, a aktivuje ve vás schopnosti, o kterých jste dosud vůbec netušili. Hojná požehnání, zázraky a pomoc přicházející od našich přátel z vyšších sfér budou na denním pořádku. Dostanete příležitost stát se aktivním, silným Služebníkem Světa spolu s nespočtem Služebníků Světa ze všech koutů planety. Já sama jsem moc zvědavá, co nás Světlonoše v budoucnu čeká. Mojí mantrou pro rok 2012 je: LETOS MŮŽEME ZÁŘIT! Nekončící lásku a andělská požehnání, Ronna

Milovaní mistři, je nezbytné, abyste si uvědomili, že každá fáze Božského Plánu je holograficky zaznamenána v aurickém poli Země. Stejně tak se uvnitř každého z vás ve správný čas zažehnou Paměťové Kódy a podněty. Ať je vaše přesvědčení jakékoli, nebeský vítr přináší změnu, vane čím dál silněji a prostupuje vším a všemi lidmi na Zemi. Vše se musí buď vyvíjet, nebo slábnout, nic nezůstane beze změny. Rádi bychom vás povzbudili, abyste využili všech dříve netušených příležitostí, které se před vámi otvírají. Vězte, že jsme s vámi na každém kroku směrem dál a směrem výš.

Hluboce vás milujeme,

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s