Archanděl Michael – Světelné Rady a vznik multidimenzionální Nové Země

Energie Nové Země, květen 2012 – Archanděl Michael prostřednictvím Celia Fenn

Milovaná rodino Světla, v současnosti máme velkou radost z toho, že s vámi můžeme opět hovořit o posunech a změnách, ke kterým dochází na vaší krásné a milované Zemi. Skutečně zažíváte na vaší Zemi mnoho změn, a některé z nich se zdají být problematické a nepohodlné, ale prosíme vás, abyste poznali a oslavili, že všechno se odhaluje podle Božího Plánu pro Novou Zemi. Spolu s tím, jak jste se přiblížili k Světelné Bráně roku 2012, a když jste se vyladili s Galaktickým Centrem, naplno vstupujete do Multidimenzionálních energií Nové Země a vynořují se nové struktury, které budou řídit Zemi v jejím novém cyklu. Počínaje rokem 2013 bude Země řízena na své cestě Časem a Prostorem dvěma tělesy Probuzených a Vzestoupených Bytostí, které budou formovat „Radu Starších Nové Země“ a „Radu pozemských dohlížitelů“ nové Země. V té době bude Země plně rozpoznaná jako Modrá Hvězda nebo Modrá Vodní Hvězda, kterou vpravdě je, a jako partner ohnivé hvězdy Solaris. Tyto změny vás přivedou k novému vnímání vašeho Světa a vaší role v Solárním systému a v Galaxii.

Takže v této době, tyto dvě nové struktury, Rada Starších a Rada pozemských dohlížitelů se nacházejí ve stádiu formování a jednotlivci jsou trénováni k tomu, aby převzali své nové zodpovědnosti jako obyvatelé Modré Vodní hvězdy a spolutvůrci spolu se Světelnými Bytostmi v Solární a Galaktické Radě, které řídí formování Galaxie Zlaté Růže a její budoucí rolí v Kosmické Evoluci Božského Vědomí skrze Lásku a Soucit.

Rada Starších

Tento orgán se bude skládat z Moudrých Stařešinů, kteří jsou zváni, aby se připojili k Radě na základě ctností svého věku, moudrostí a zkušenosti na planetě Zemi. Budou povoláni Duchem a budou pracovat na Vnitřních Pláních spolu s Radou pozemských dohlížitelů a Vyššími Radami. Jejich role a funkce bude působit jako poradní sbor a jejich moudrost a znalosti budou vysoce ceněny. Budou vybíráni ze všech lidí na Zemi, ne pouze z domorodých ras, ačkoliv domorodí lidé mají více zkušeností s oceňováním moudrosti Starších.

Milovaná Rodino Světla, jsou mezi vámi mnozí, kteří jste Staršími Světla, obvykle je vám více než 60 let, kteří jste ucítili volání po sebepoctění jako Starší, jako Babičky a Dědové, a sloužit Zemi tímto způsobem. Jste těmi, kteří budou svítit na cestu vpřed svou moudrostí a zkušeností a mnoha lety služby na Zemi, jejímu povznesení a transformaci a její nové stezce vpřed. Zde ve Vyšších Sférách stojíme připraveni spolupracovat s vámi a ocenit vaši cestu vpřed do Nové Země

Rada pozemských dohlížitelů

Milovaní, ta hlavní zodpovědnost za budoucí vývoj hvězdy Země bude ležet na těch, kteří budou patřit k Radě pozemských dohlížitelů. Za prvé, nebudete vědět, kdo jsou tito lidé, ačkoliv oni to budou ve svém srdci a duši vědět.

Jejich andělé a vyšší já jim budou našeptávat cestu, kterou musí ujít, aby uctili Zemi a její budoucnost. Budou to plně probuzené bytosti, naplněné Láskou a Soucitem a Moudrosti. Někteří budou odvážní a stateční, jiní zase budou spíše vychovávat a léčit. Někteří budou Bojovníky Ducha a budou pečovat o planetu, jiní budou pro mnohé Učiteli a Průvodci při jejich transformaci a vzestupu.

Milovaná Rodino, dokonce i teď mnozí z vás slyšíte volání do některé části těchto Rad nebo ke spolupráci s nimi a jejich zastupování nějakým způsobem. Ti, kteří jsou Členy Rady nebo jsou vyvoleni, aby zastupovali Rady jako Vyslanci Světla, převezmou velkou zodpovědnost za vedení Země po průchodu Bránou roku 2012, kdy se Nová Země stane plnoprávným členem Solární a Galaktické Rady Světla. Budou zastupovat Zemi na setkáních Velké Rady, kde budou projednávány a vytyčovány budoucí směřování Solarického Systému a Galaxie Zlaté Růže ve vyladění s Boží Vůlí a Božskou Tvořivou Inteligencí, která řídí kosmické rozpínání. Milovaní, bude to opravdu velká čest a mnozí z vás trávíte své životy „tréninkem“ na tento okamžik!

Solární Rada Solarisu

Ta Bytost a Světelné Těleso, kterému říkáte Slunce, je nyní známo jako Solaris a zde, ve Velké Solární Zasedací síni, sídlí Solární Rada. Je to místo, kde se spolu scházejí zástupci ze všech „planet“ a světelných těles v rámci Solarického systému, aby stanovili svůj vzájemný kurz v rámci Galaktického systému.

Vám, kteří spolupracujete s Radou Starších a Radou pozemských dohlížitelů, bude také poskytnuta příležitost spolupracovat i se členy Solární Rady Solarisu jako čestnými zástupci z Nové Země. Milovaní, zde se vám budou vskutku hodit vaše dovednosti a schopnosti multidimenzionálních Bytostí v Lidské Podobě. Budete přijati na setkání se Solární Radou, buď jako jednotlivci nebo jako skupina. Formuje se Merkaba jako delegace na Radu, protože již zaujímá místo v té části vaší Země, kde jsou lidé na takovou práci připraveni. Solární Bytosti a Solární Andělé jsou připraveni uvítat toto nové spojení a uctít ty z vás, kteří podstupujete práci při udržování kontaktů se Solární Radou. V budoucnu se seznámíte s vyslanci této Rady, protože oni spolupracují s vámi. Mnohem jasněji pochopíte, jaký mají odlišná tělesa v Solárním Systému vztah k Zemi a jak spolupracují s hvězdou Zemí na stanovení energií Solarického systému.

Galaktická Rada

Milovaní, na nové úrovni začnou mnozí z vás spolupracovat také s Galaktickou Radou ve velké centrální komnatě Galaktické Rady. Zde se setkávají vyslanci a delegace ze všech Hvězdných Systémů v Galaxii Zlaté Růže, aby dohodli svůj kurz a kurz Galaxie na nekonečné cestě Manifestace Kosmu.

Ti z vás, kteří se cítí být povoláni k této práci budou trénováni jako součást Rady pozemských dohlížitelů a získají zkušenosti ze Solarické Rady předtím, než budou spolupracovat s Galaktickou Radou a Bytostmi Světla, které pracují v síni Galaktické Rady. Již existují jednotlivci a delegace Skupiny Merkaba, kteří navštěvují síň Rady a zastupují v této Radě vznikající Multidimenzionální Zemi

Milovaná Rodino Světla, na této úrovni bude Nová Země plně vyladěna s Kosmickými pulsy Božské Tvořivé Inteligence a Lásky a spojí se s Galaxií při stanovení frekvencí Světla, Lásky a Soucitu, na kterých bude moci stavět při pohybu Galaxie vpřed na její Cestě skrze Čas a Prostor.

To jsou vskutku vzrušující vyhlídky pro vaši Zemi. Tolik z vás se cítilo být „mimo hru“ při politickém a ekonomickém vývoji na Zemi a toužilo po pozitivnějších změnách. S těmito novými souvislostmi se Země vyladí s tvořivými frekvencemi Nového Časového Cyklu a začne se projevovat budoucnost Hojnosti a Míru skrze úsilí Rady pozemských dohlížitelů a Rady Starších. Vaše vlády a jejich představitelé začnou cítit „směřování“ Rad, které budou stanovovat budoucí kurz Země skrze svou schopnost spojit se s Velkými Radami Světla a řídit a usměrňovat tvořivou energii tak, aby se Boží Vůle projevila na Zemi v souladu s Volbou a Tužbami lidí Nové Země! Bude se jednat o postupný proces s minimem negativních vlivů na životy lidí na Zemi a bude to trvat pět až deset let než se naplno projeví. Do roku 2017 pocítíte velké změny na Zemi, pokud se týká vývoje a rozvoje a do roku 2022 Rada pozemských dohlížitelů a Rada Starších budou plně určovat směřování Země v souladu s Boží Vůlí a Božskou Tvořivou Inteligencí.

Milovaná Rodino Světla, mnohé z Indigových Dětí první vlny ze 70. let se stanou vůdci v příští fázi vašeho Vývoje, spolu se Staršími Světla. Narodily se pro tento posun a ve svém nitru dobře vědí, co je čeká. Mnozí z vás v loňském roce také cítili, jako byste dokončili nějakou etapu své práce a svého úkolu a že je načase postoupit někam dál, ačkoliv teď ještě nemusíte vědět, co by to mělo být. Pro mnohé z vás to bude spojení s Radami Světla, spolupráce s nimi na vytvoření nových struktur Světla pro Novou Zemi.

Energie v květnu a červnu 2012

Spolu s tím, jak se Země připravuje na tyto hluboké a vzrušující změny, proběhnou v květnu a červnu i energetická seskupení, která pomohou Zemi připravit se na velké seskupení a spojení, ke kterému dojde v letošním roce. 20. května proběhne prstencové zatmění Slunce, ve kterém Solární Světelné Kódy pro Spojení se Solarickou Radou Světla budou přeneseny na Zemi a umožní tak mnohým, aby se probudili do svého spojení se Sluncem Solarisu a do své role ve vývoji a rozvoji Země v rámci Galaxie a Solárního systému. Toto Zatmění Slunce proběhne v době Novu ve znamení Blíženců, v opozici ke Galaktickému Centru ve Vodnáři. Kombinace Blíženci/Vodnář vždy podtrhává Duchovní spojení s Galaktickými a Kosmickými energiemi a sjednocení polarit do Jednoty, což je „tématem“ Velkého Posunu, ke kterému v současné době dochází.

Potom, 4. června, proběhne částečné zatmění Měsíce při úplňku ve Vodnáři vstupujícím do Galaktického Centra. V té době budou na Zemi předány Světelné Kódy pro spojení s Galaktickou Radou a budou probuzeni ti, jejichž úkolem je spojit se s touto Radou a spolupracovat s ní prostřednictvím Rady pozemských dohlížitelů.

Následně, 6. června, zažijete transit Venuše nebo druhý transit Venuše, který se spojuje s prvním transitem v roce 2004. V této době bude Solární Rada na Solarisu pracovat na přenosu venušiných Světelných Kódů Krásy a Harmonie do Centrální Mřížky Nové Země, které umožní plné probuzení a projevení se energie Lásky v probuzených lidech a v těch, jejichž srdce jsou otevřena, aby mohla obdržet tuto energii

Milovaní, v této době se stanete Posly a Vyslanci Lásky a Soucitu a Frekvencí Nové Země. V současnosti budou s vámi spolupracovat i Andělské Sféry a Nanebevzatí Světelní Mistři a budou to zejména Delfíní Mistři a Andělé, kteří budou pracovat na „vyladění“ Harmonie Frekvence Země na vyšší vibrační stezku, která bude zapotřebí při pohybu Země směrem k Bráně roku 2012 a dále k jejímu Osudu jako součásti Solární a Galaktické Rady Světla.

Prosíme vás, abyste tento čas uctili ve svých meditacích a obřadech, protože na něj bude v budoucnu vzpomínáno jako na okamžik, kdy se Země plně znovu spojila se svým kosmickým dědictvím a osudem!

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s