MENÁ SLOVANOV – védy

A povedal Veles:

Otvor kôš piesní! Rozmotaj klbko!

Lebo skončil sa čas mlčania

A prišiel čas slov!

Piesne vtáka Gamajun

Hoci sa to mnohým ani nezdá nejako obzvlášť dôležité, do dnešných slovanských jazykov sú úmyselne zanesené mnohé výrazy, ktorých úlohou je ukryť pôvodné významy slov. Výnimkou nie sú ani mená. Nepriatelia védickej kultúry lživo označili naše tradície – odovzdávanie skúseností Predkov – za svätokrádež, a začali nám tvrdiť, že história Slovanov sa začala až našim pokrstením. Ale slovo hisTÓRia znamená „prevzaté z Tóry“, t.j. judského písma, ktoré sa v preklade nazýva Starý zákon. Z tejto logiky vychádza, že „hisTORik“ je nasledovník starozákonnej tradície.

Dnešní historici starostlivo taja, že už tisícročia pred násilným pokrstením našich zemí boli všetci Slovania gramotní. Zamlčiava sa, že slovanská runica a uzlíkové písmo sa stali základom písma Etruskov, Grékov, Egypťanov, Číňanov a ďalších národov. Historici nehovoria ani o tom, že sanskrit vznikol z ruského uzlíkového písma a je založený na pravidlách pravopisu slovanskej runice.

Keď už sme pri ulíkovom písme, tak uzlíky sú znaky obrazného písma Slovanov a predstavujú prvopočiatočnú formu všetkých písomných znakov. Čítajú sa zľava doprava, t.j. „posoloň“ a znamenajú: „Rodový strom“, „Tri svety: Jav, Nav, Prav“, „Slnko – Dažbog“, „Živel Ohňa“, „Živel Vody“, „Živel Vzduchu“, „Živel Zeme“. V tejto súvislosti sa ešte zmieňme o vtákovi – Finistovi Jasnom Sokolovi. On stelesňuje Rusko, t.j. pravlasť Slovanov, zrodenú z Prvopočiatočného Ohňa. Finist vykladá „koščuny“, t.j. hovorí o skutočných dejinách, nie hisTÓRii. Aby sa mohla navrátiť Védická kultúra, je nesmierne dôležité vrátiť pravdivý zmysel ruských, staroslovienskych slov.

„Svarog je Boh náš a nie iní bohovia, ale bez Svaroga my nemáme nič, okrem smrti.

… A Gréci chcú nás pokrstiť, aby sme zabudli na našich Bohov a tak sa obrátili k nim,

aby zodrali nás daňou, podobne ako pastierov, schádzajúciCH sa v Skýte.

Nedovoľte vlkom pochytať JAHŇATÁ, ktorÉ sú deťmi Slnka!

… Gréci nepoznajú našich Bohov a hovoria o nás zle a z nevedomosti. Ale my máme meno Slávy.

… Majúc prekrásny veniec našej Viery, nesmieme prijímať cudziu!“

Velesova kniha

Slovania od pradávna vedeli o osudovom význame mena. Keď vediaci rodičia chceli mať dieťa s mimoriadnymi vlastnosťami, tak sa snažili, aby pritiahli do zhmotnenia živatmu so zodpovedajúcimi kvalitami a osudom. Toto sa dosahovalo nielen zvláštnymi obradmi, ale aj náležitým výberom mena dieťaťa. Zvuk každého mena obsahuje jedinečnú frekvenciu zvukovej vibrácie, preto sa v dieťati zhmotnila len taká živatma, ktorá mala podobnú vibráciu. Živatma, poznajúca svoju osudovú kvalitu vie, akým menom ju nazvú po zhmotnení. To znamená, že nie meno vplýva na osud človeka, ale s pomocou mena je pritiahnutá k zhmotneniu živatma so zodpovedajúcou osudovou kvalitou a vlastnosťami.

Naši Predkovia boli Slovania. Nenazývali tak seba len preto, že boli slávnym Rodom, ale viac kvôli tomu, že žili v súhlase so Zákonmi Prarodiča, ktorého nikdy nič neprosili, len slávili. Starosloviensky názov pre kresťana bol „кресть-ян-ин“, Slovan sa povedal „Слав-ян-ин“. My dnes síce povieme Slovan (výsledok „práce“ tvarov na našom jazyku), ale máme báseň SLÁVY DCÉRA – hoci význam výrazu nám uniká.

Takže výraz „kresťan“ má korene „kríž“, „jan“ a „in“. Nedajte sa pomýliť, že dnešná ruština používa v podstate ten istý výraz vo význame „roľník“. Výraz Slovan má korene „Slav“, „jan“ a „in“.

 • „Jan“ znamená pozitívnu stranu príťažlivosti  Najvyššieho, t.j. duchovný život;
 • „In“ je negatívna strana, t.j. svetský život, samoľúbosť, ktorej sa  príde zrieknuť kvôli poznaniu dobra a zla, ak chceme nadobudnúť Múdrosť  Trojjediného Boha (Svaroga, Dažboga a Perúna – t.j. Svedomia, Svetla a  Vôle).

Prosiť niečo od Prarodiča znamenalo podozrievať Ho z nedbanlivosti či lajdáckosti, či by vôbec niečo pre nás inak urobil. Pravdivo veriaci absolútne dôveruje svojmu Nebeskému Otcovi, lebo Najvyšší určite vie, čo človek potrebuje, čo mu práve On zosiela zo svojej bezhraničnej lásky. Slovania si vždy uvedomovali, že skutočná Viera nemôže navádzať na predstavu vtiahnutia Najvyššieho do rozmeru ľudských činností.

Na to, aby sme sa utvrdili v tom, že Slovania odvodili svoj názov od Slávy stačí pozrieť na niektoré slovanské mená, do základu ktorých vošiel koreň „Slav“ ako základný význam. Napríklad: Bohu-slav, Budi-slav, Bole-slav, Breti-slav, Vladi-slav, Vse-slav, Viače-slav, Hori-slav, Zde-slav, Ľubo-slav, Miro-slav, Rado-slav, Rasti-slav, Zby-slav, Sveto-slav, Jaro-slav a iné. V letopise Nestora je uvedených 130 slovanských mien, z ktorých 103 má tento istý koreň. Napríklad: Slavomír, Slaviata, Slavomil, Slaventa, Slavibor, Slavič, Slavnik, Slavín, Slavo, Slavoboj, Slavoľub a iné.

Tento koreň je aj v názvoch mnohých miest v slovanských krajoch, vrátane mesta Bratislava. Názov dostala podľa miesta, kde sa zhromaždil Kruh Rodov našich Predkov pod velením kniežaťa Sama a vyrazili na jednu z úspešných odvetných výprav proti Franskej ríši, ktorú vydrancovali. Ak ste o tom počuli niečo iné, nedivte sa. V slovanských menách je uložený nie iba hlboký význam, ale aj charakteristika vzdelaného národa, jasne vyjadrujúceho svoju lásku k svetu a pokoju, čo dokazuje celý rad osobných mien, ktoré v sebe obsahujú hlboký svetonázorový význam, veľkosť, silu Ducha, ľubozvučný zvuk potešujúci Dušu. Uveďme si niekoľko príkladov.

Mená, ktoré svedčia o láske k svetu:

Bohumír, Budimír, Dobromír, Drahomír, Ľubomír, Miroslava, Radomír, Ratmír, Tichomír, Jaromír a pod.

Duchovné kvality boli u Slovanov vysoko ctené, čo dokazujú mená:

Vladduch, Vsemil, Dobrovlad, Dobrogor, Dobrožizň, Dobromil, Duchovlad, Duševlad, Radovlad, Radomyseľ a iné.

Mená, ktoré svedčia o pohostinnosti Slovanov:

Budihosť, Hostevid, Dobrohosť, Ľubohosť, Radhosť.

Mená, ktoré svedčia o hrdinstve, bystrosti a umení vládnuť:

Vlastimír, Vladimír, Vsevolod, Vlastislav, Čestmír, Hromoboj, Jaropolk.

Slovania dávali svojim ženám mená, ktoré hladili sluch, charakterizujúce ich ako zdroj radosti, ľúbosti, nežnosti, sveta, dobra a súladu:

Bohumila, Božena, Beľana, Bratomila, Veselina, Vsemila, Vseneža, Dobrodeja, Ždana, Želana, Zabava, Krasomila, Ľubava, Ľubomila, Ľudmila, Milaša, Milena, Milolika, Miloslava, Miložena, Mirava, Miromira, Milovzora, Nežana, Prekrasa, Prelesta, Príroda, Rada, Radmila, Smejana, Slavomíra, Ulada, Uslada, Jasyňa.

Jedine Slovania majú mená Viery, Nádeje (Nadežda), Ľúbosti, Osmomyslia (mysliaceho za ôsmych, alebo majúceho na každé dielo osem myšlienok), Všemyslia (mysliaceho o všetkom), Premysla (premysliaceho všetko), Horeslava (Sláviaceho v hore).

 Vo védickej slovanskej kultúre je meno človeka neodmysliteľne spojené s jeho osudom a úrovňou evolučného vývoja. Ak varna (éterické telo, t.j. úroveň evolučného vývoja človeka v spoločnosti; „var“: farba éterického tela) narodeného dieťaťa zodpovedá duchovnému, tak jeho meno má dva korene. Jeden z koreňov je zvyčajne „Slav“ – t.j. sláviaci, alebo „Ľubo“ – ľúbiaci. Napríklad: „Bohuslav“ – sláviaci Boha, „Dobroslav“ – sláviaci dobro, „Ľubomír“ – ľúbiaci mier, „Ľubomyseľ“ – obľubujúci myslenie a pod. meno z dvoch koreňov hovorí o tom, že človek je dvakrát rodený (t.j. rodený v tele aj v Duchu). Ak varna zodpovedá víťazovi, tak dieťa dostane dvojkoreňové meno, ktoré má korene „mir“, „vlad“ a pod. Príklad: „Branimír“ – bojujúci za mier, „Tvorimír“ – tvoriaci mier, „Vladimír“ – vládnuci mierom, ak varna zodpovedá vesovi, tak meno má iba jeden koreň, a ak smerdovi, tak jednoduchý názov alebo prezývka.

Kresťania po uchvátení moci v slovanských zemiach najmä preto zakázali dávať slovanským deťom slovanské mená, aby ukryli skutočnú úroveň evolučného vývoja človeka. V dokumentoch oficiálnej kresťanskej cirkvi môžeme ešte dnes zistiť, že uvádza 150 „povolených“ mien, ale iba 14 z nich je slovanských. „Povolené“ mená boli: Boris, Vadim, Vladimír, Vladislav, Vsevolod, Viačeslav, Gleb, Rastislav, Viera, Zlaťa, Ľubov, Ľudmila, Nadežda, Svetlana. Ostatné mená sú najmä židovské, potom grécke, rímske a od iných národov. Takže väčšina používaných mien nie je dnes slovanských. Keďže Slovania dávajú mená nielen v súvislosti so zodpovedajúcimi mravnými vlastnosťami človeka, ale aj so zodpovedajúcou varnou znamená to, že ľudia sa líšia skutočnou úrovňou evolučného vývoja na štyri varny: vedúni, víťazi, vesi a smerdi. Čo tieto kategórie znamenajú?

 • VEDÚNI – tí,  ktorí poznajú Múdrosť, t.j. sú schopní udržiavať pod kontrolou um a  zmysly, vyznačujú sa trpezlivosťou a prostotu, čistotou, poznaním,      pravdivosťou, vierou vo védickú Múdrosť, odovzdanosťou Prarodičovi atď. Oni sú tí, ktorí odovzdávajú Védické      poznanie, sú svätovysluhovačmi, vykonávajú obrady a rituály.
 • VÍŤAZI – tí, ktorí sa vyznačujú cnosťou, silou, Vierou vo Védickú Múdrosť, odvahou v boji, rozhodnosťou, šľachetnosťou a umením viesť iných. Hoci sa aj učia    Védické spisy, nikdy nevystupujú v roli kazateľov a učiteľov. Ich povinnosť je bojovať za spravodlivosť.
 • VESI – tí,  ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom, trhovníctvom, pestovaním kráv.      Krava sa považuje za jednu z matiek človeka, pretože ho kŕmi svojim  mliekom. Preto je podľa slovanských zákonov zabíjanie týchto zvierat  považované za zločin.

Ako kráľ má povinnosť obraňovať svojich poddaných, tak vesipovinní brániť kravy. Keď zviera zomrie násilnou smrťou, tak jeho vývoj sa pozastavuje. Musí sa znova narodiť v takom istom tele a prežiť celý svoj život do úplného konca vrátane zážitku prirodzenej smrti, nadobudnúť plnú skúsenosť daného zhmotnenia. Okrem toho, vrah a jeho obeť sa na úrovni Prírody stávajú jedným organizmom, preto sú od seba neoddeliteľní. Dá sa to porovnať s rôznymi bytosťami vnútri ľudského tela. Napríklad ak lymfocit škodí červenej krvinke, tak prináša škodu celému organizmu, to znamená aj samému sebe. Ak sa spomaľuje vývoj obete, tak sa spomaľuje aj vývoj celej Prírody, čo znamená aj vývoj vraha. A podľa zákonov reťazca príčiny a účinku celá zodpovednosť za hriech za vykonané skutky leží na vrahovi, vytvára mu osud ako v tomto, tak aj v nasledujúcom živote. Védická spoločnosť sa nezameriava na industrializáciu a urbanizmus. Slovania vždy vedeli, že žiť sa dá šťastne majúc zem a pestovať na nej zrno a kravy. Za vypestované dary si vymenia čo potrebujú a to im stačí. Preto bohatstvo vesov netvoria peniaze, ale kravy, zrno, mlieko a maslo. To neznamená, že nemôžu na sebe nosiť drahocennosti, krásne odevy a zlato, ktoré dostávajú výmenou za svoje poľnohospodárske produkty.

 • SMERDI – sú      tí, ktorí slúžia trom ostatným varnám, lebo nemajú náklonnosť k      mysliteľskej, vojenskej a trhovej činnosti, a následkom toho sú spokojní      so svojim položením. Vedia ako sa správne stravovať, spať, brániť sa a      rozmnožovať sa. Možno sa to zdá primitívne, ale kľúčové slovo je, že vedia      ako to robiť správne. Hoci to napríklad nie sú profesionálni vojaci,      vždy slúžia v domobrane, a      teda vedia aj ako efektívne bojovať. Vždy sú to zodpovední a      starostliví otcovia rodín, teda skutočne starostlivé hlavy rodín. V      dnešnej dobe väčšina z nás nedosahuje ani do úrovne smerdov, hoci snahy či      potenciál máme aj smerom k vyšším varnám. Je to daň Noci Svaroga.

Povinnosti všetkých štyroch várn sú: nespôsobovať škodu, pravdivosť, čistota a sebaovládanie. Príslušnosť k jednej z várn závisí od individuálnych prirodzených vlastností a náklonností človeka, presvedčivosti smerovania k tomu životnému cieľu, ktorý si pred sebou stanovil.

V súlade s príslušnosťou k varne sa dávajú mená. Ak človek patrí do varny svätoslúžiteľa, tak jeho meno musí pozostávať zo slov, ktoré označujú blaho, oslavu Najvyššieho, radosť, lásku, poznanie. Ak ide o varnu vojaka, tak meno musí obsahovať slová, ktoré označujú poriadok, vládu, obranu, boj, vojenskú silu. Mená remeselníkov a poľnohospodárov musia označovať bohatstvo, tvorivé budovanie, domácke založenie, druh činnosti; a u sluhov to je úslužnosť, črta charakteru, vonkajší znak. Poľahky zistíte, ktoré z dnes prosperujúcich povolaní nespadajú ani do jednej varny. Áno, je to tak. Zaniknú spolu s technokratickou civilizáciou, lebo paraziti nikdy neboli prirodzenou súčasťou slovanskej občiny. Podobnejšie sa o súvislostiach týkajúcich sa zatrieďovania ľudí do várn, t.j. kást dočítate v našom článku DŔŽAVA. V ďalšom uvádzame slovanské mená tak, ako ich používali a chápali naši Predkovia. Pre zachovanie väčšej autenticity nie sú prekladané do dnešnej slovenčiny.

Viac sa dozviete:  

TU

Sviatoslav

Knieža Sviatoslav

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

2 Responses to MENÁ SLOVANOV – védy

 1. zdroj píše:

  IDEOLOGIA OCHRANY RODINY – kluc k obnoveniu jednoty

  Drahy Sloven/Slovak, Slovenka, i iny narod,

  ak citis, ze je mnoho veci v neporiadku a hrozi nebezpecenstvo, dovol mi, aby som Ti ozrejmil skutocnu situaciu, v ktorej sa nachadzas. Zijes v case, kedy klamstvo presiahlo hranicu pravdy a otocilo vsetko hore nohami. Nik nevie najst spolocnu rec, co clovek, to nazor a jednotnost naroda zanikla. Zanikol spolocny ciel a motivacia naroda drzat spolu jeho ohlupovanim a klamanim cudzincami trvajucim po starocia. Dosledkom tohto procesu je vznik nesudrznej masy ludi.

  Zakladom naroda a statotvornosti je rodina. V sucasnosti prebieha masivny utok na rodinu na mnohych frontoch:

  – existencnom (zle podmienky pre zalozenie rodiny, znizenie plodnosti, hormonalna uprava stravy, likvidacia seniorov v domovoch dochodcov, feminizmus a rozvodovost)
  – hodnotovom (propagacia homosexuality a uchyliek, ich zavadzanie do skol)
  – obrannom (moslimska imigracia, socialky kradnuce deti)

  Znicenim rodiny ako statotvornej jednotky bude zniceny stat, narod, obrana. Potom sa rozklad posunie do svojej poslednej fazy – fyzickej likvidacie statotvorneho genofondu. A to dvomi sposobmi, ktore budu nasadene spolu naraz:
  – miesanie s cudzincami (aj nasilnou cestou)
  – fyzickou likvidaciou odporcov, i ostatnych a ich nahradenie imigraciou cudzincov.

  Cielom je znicit staty, avsak bez znicenia ich majetku a infrastruktury, aby bolo mozne ich privlastnenie parazitickymi jedincami. Tieto veci maju byt vyuzite na totalne zotrocenie nejednotnej masy utapajucej sa v chaose. Vsetko, co zostalo, su len v agonii sa zmietajuce nefunkcne casti statnych aparatov.
  Mnohi tuzime a volame po spojeni sa, po revolucii, po zmene. Je to podvedoma reakcia na ohrozenie, siesty zmysel, a citime to takmer vsetci. V sucasnom stave vsak toto nie je mozne. Nasa nejednostnost to nedovoli. Nas narod a stat ako jednota uz de facto takmer zanikol a zostali len jeho trosky. Stat sme my ako jednota, ludia. Stat nie je system statnych organov – to je iba statny aparat, ktory je momentalne od statu oddeleny a znefunkcneny. Avsak do tohto stavu sme sa museli dostat. Znovuzrodenie naroda a statu je mozne iba na troskach toho predchadzajuceho.

  Existencia statu je nezavisla od existujuceho majetku a infrastruktury. Nie je rozumne nicit existujucu vybudovanu fyzicku strukturu. Je potrebne obnovit duchovne trosky a vystavat novy statny utvar na ideologickom principe skutocnej spravodlivej rovnosti. Stat na tejto baze je nezavisly od existujuceho statneho aparatu, lebo ten uz neplni svoje zakladne funkcie. Ako to vsak dosiahnut?

  Rodina, rod, narod a statotvornost.

  Ako vznika funkcny organizovany a spravodlivy narod a stat z nejednotnej masy ludi?
  Na to, aby vznikla jednota medzi ludmi, musia mat tito ludia spolocnu motivaciu.
  Motivacie v minulosti boli rozne, a lisia sa duchovnou silou. Cim silnejsia motivacia, tym silnejsi a odolnejsi stat a narod.
  Tieto motivacie mozeme rozdelit do 2 zakladnych skupin, z ktorych sa odvijaju 2 zakladne skupiny statotvornosti.

  1) motivacia sebectva

  Na zaklade motivacie sebectva vznika skupina muzov, ktora na nejakom uzemi terorizuje ostatnych a stanovi im urcite pravidla fungovania (zakony). Charakteristickym rysom je tvorba pyramidalnej hierarchickej struktury vedenia i velenia. Vztah jednotlivych muzov v tomto zoskupeni je vzdy nadradenost a podradenost. Takto vznika stat PARAZITICKEHO TYPU, diktatura. Jeho zakladna doktrina je utocna. Jeho konecnym cielom je rozklad rodin a zotrocenie.

  2) motivacia kooperacie
  Zakladom motivacie kooperacie je skupina muzov – otcov rodin a ich synov, ktori si uvedomuju svoju neschopnost obranit svoju rodinu pred statotvornostou parazitickeho typu, ci preziti v nepriaznivych podmienkach. Grupuju sa za ucelom spolocnej obrany a spoluprace.
  Charakteristickym rysom je vztah jednotlivych muzov – otcov v tomto zvazku – rovnost, a tvorba sietovej struktury vztahov bez hierarchie, ktorej centrom je duchovna a vedecka autorita, kultura a spravodlivost. Na tomto zaklade vznika skutocna demokracia. Demokracia nemoze vzniknut transformaciou diktatury. Moze vzniknut iba na jej troskach – duchovnych troskach. Zakladnou dokrinou tohoto zoskupenia je obrana. Jeho konecnym cielom je sloboda.
  Hierarchicne uskupenia tu existuju iba vramci pracovnych a vojenskych uloh/poslani, Nie na majetkovych alebo mocenskych zakladoch.
  Najvyssou motivaciou kazdeho jedneho otca-obrancu rodiny je zachovavat rovnost a spravodlivost v spolocenstve, aby fungovalo zabezpecenie a ochrana jeho rodiny po jeho smrti pri obrane statu, nestasti a podobne.

  Znovuzrodenie naroda a statu.

  Motivacia statotvornosti je nazyvana slovom ideologia. Ideologie tu boli rozne, no vsetky mali iba filozoficky zaklad. Boli slabe, mali chyby, su uz minulostou a patria na smetisko dejin.
  Co je silou, ktora motivuje otcov k spolocnej obrane?
  Nasa mentalita, nasa psychika je postavena na rebricku hodnot/priorit, ktory ma kazdy z nas iny. Z toho pramenia nazorove nezhody.
  Najvyssia priecka v nasom rebricku hodnot je vsak pre nas vsetkych rovnaka. Je to OCHRANA RODINY pred nebezpecenstvom.
  Vrchne priecky v rebricku priorit su riadene pudovo, na hormonalnej urovni a teda su dane geneticky. Je to nasa geneticka charakteristika, ktora determinuje nasu vlastnost uprednostnit ochranu rodiny pred cimkolvek, i pred vlastnym zivotom bez zavahania. Jediny sposob, ako sa to da znicit, je fyzicky nas znicit, alebo nas pomiesat s cudzim genetickym materialom ineho typu.
  Preto najsilnejsou ideologiou, aku mozeme mat, ktora nas spoji do pevneho a nezlomneho narodneho i statneho celku, je IDEOLOGIA OCHRANY RODINY. Zoskupenie otcov – ochrancov rodin a ich synov je zakladom pre vytvorenie spolocnosti rovnosti, svornosti a sily, kde kazdy nevaha polozit zivot pre obranu spolocenstva, lebo ma istotu vo vedomi, ze i ked padne, ostatni sa o jeho rodinu postaraju.

  Nech prehovori nahlas ten otec rodiny, ktory sa s tymto nestotoznuje.

  Zakladom statotvornosti je preto DOMOBRANA, ktorej clenom je kazdy otec rodiny, alebo jeho syn, kazda matka rodiny, alebo dcera.
  Niet silnejsieho pudu a silnejsej ideologie, ako je ochrana rodiny.
  Takto vznika priatelstvo a bratstvo otcov rodin.
  Ak si otec rodiny, zamysli sa, kolko mas v sucasnosti skutocnych priatelov schopnych branit s Tebou spolocne rodinu.
  Tento text determinuje navod, definuje princip ako to zmenit. Je vsak nevyhnutne, aby si na tom Ty sam zapracoval.

  Migrujuci Cudzinci

  Cudzinci maju rozdielnu geneticku vybavu od nas a preto i rozdielny hodnotovy rebricek. Preto je ich spravanie a kultura a najma ich ideologia rozdielna a nekompatibilna s nasou.
  Ich ideologia presne zodpoveda ich podmienkam, a tiez je postavena na pudovej urovni (sexualnej, sadistickej az pedofilnej), preto nema vyznam akakolvek snaha o kompromis. Tito ludia opustili svoju vlast, svoj narod a svoje rodiny, a to v najtazsich casoch. Su to muzi vo vojenskom veku, plni sil. Urobili by ste to Vy? Dokazete sa s nimi stotoznit?

  Spajanie otcov

  Ak sa stotoznujes s tymto textom a chapes jeho vyznam, viditelne nos znak svojho naroda.

  Mnohi nasi otcovia a matky, synovia a dcery maju rodielne spolocenske, politicke a hodnotove nazory. Ak je vsak ich najvyssia priorita ochrana rodiny, a podvedome vnimaju ohrozenie, su schopni prekonat rozdiely nizsej priority a sustredit sa len na tu hlavnu prioritu – ochranu rodiny. Su schopni spojit sa s nami. Kazdy, kto po precitani tohto textu chape, co je jeho ucelom, a system ako podla neho postupovat, je schopny spajania sa a statotvornosti na principe rovnosti a spolocnej ochrany rodin. Nie kazdy je toho schopny a nema ziadny vyznam kohokolvek nutit prisposobit sa. Spolocnost postavena na ochrane rodin a rovnosti musi byt dobrovolna.

  Rozpravajme sa o ochrane rodin s blizkymi a priatelmi. Otcovia, matky, synovia i dcery, rozpravajme sa uprimne. Tych, ktori nerozumeju, nenutme.
  Spajajme sa s najblizsou rodinou a najblizsimi priatelmi, s tymi, ktorych dobre pozname a mame vzajomnu doveru. Oni, ak pochopia, budu robit to iste, rodiny sa zacnu prepajat do siete, a cely narod sa zjednoti v spolocnej obrane rodin.

  Vodcovia nie su potrebni. Vodcovia su nastrojom manipulacie parazitickych hierarchickych spolocnosti.

  Tvorme sietovu strukturu vztahov bez hierarchii – tvorte priatelstva. Tvorte a zveladujte ideologicke/kulturne, vedecke a vzdelavacie centra.
  Posilnujte svoje telo, zdravie a zapojte seniorov do komunikacie s detmi, ak o ne maju zaujem a nebudu ich deformovat starymi ideologiami a pochopia tento text.

  Noste znak, ktorym sa spoznate – znak svojho naroda. Pomahajte si navzajom, podporujte sa. Svojim predavajte lacnejsie, pre svojich vyrabajte kvalitnejsie.
  Svojim zaplatte viac. Tym, co nebudu nosit znak svojho naroda, neublizujte, ani im nepomahajte. Ignorujte ich a znevyhodnujte ich.
  Ked nas bude mnoho, tym, co odmietnu viditelne nosit znak svojho naroda, davajte vysoke ceny, alebo im nepredavajte vobec. Postupne ich vytesnite. Nedajte im pracu, nepracujte pre nich, nepredavajte im, nenakupujte od nich. Ak ovladaju zdroj, nahradzajte ich dodavky dovtedy, kym nebudu nuteni odpredat zdroj za nizku cenu. Sabotujte ich snazenie. Svojim pomahajte, informujte ich, snazte sa o ich profit. Nasi budu robit to iste a vzajomne sa potiahneme nad hladinu.
  Vytesnenim parazitickych jedincov z riadenia spolocnosti sa odstrani mechanizmus, ktory im umoznuje zotrocovat nas.

  Vztah k inym narodom a narodnostiam.

  Kazdy narod ma svoje miesto pod slnkom. Aj oni citia to iste, ako my a nevedia, co s tym. Tiez je velka vacsina z nich otcami – ochrancami.
  Budu nasledovat nas priklad. Tak, ako my, vytvoria spolocenstva otcov – obrancov, a ich zakladna dokrina bude obranna.
  Ak vsetky narody/staty budu mat zakladnu doktrinu obrannu a nie utocnu, nebude viac vojen.
  Odlisnost narodov na baze hodnotoveho rebricka bude existovat. Preto narody vznikli, lebo sa chceli oddelit. Ale u zdravych jedincov je vzdy na prvom mieste ochrana rodiny. To plati pre vsetky narody. Opakujem – to plati pre psychicky zdravych jedincov.
  Ine narody budu nasledovat nas priklad a budu nosit vlastne narodne znaky. Vsetky narody su si rovnocenne, i ked su odlisne. Preto, toho, kto je oznaceny znakom ineho naroda, chapte tiez ako obrancu rodiny. Respektujte ich a spolupracujte, obchodujte s nimi.
  Musi vsak platit toto zakladne pravidlo pre vsetky velkosti statotvornych utvarov:

  Kazda statotvorna jednotka musi mat svoju nedotknutelnu slobodu, ktora je ohranicena presne vymedzenou hranicou.

  Hranica slobody jednotky je tam, kde zacina sloboda inej jednotky.
  Kazdy jedinec i vacsia jednotka ma svoje osobite crty, vlastnosti, ktore nemusia byt kompatibilne s okolitymi jednotkami. Preto kazdy jednotlivec i vacsia jednotka musi mat urcity ramec slobody, v ktorom neobmedzene rozhoduje sama o sebe.
  Najmensia statotvorna jednotka je clovek, jednotlivec. Hranica slobody jednotlivca je tam, kde zacina sloboda ineho jednotlivca. Hranica slobody rodiny je tam, kde zacina sloboda inej rodiny. Hranica obce je tam, kde zacina hranica inej obce a hranica statu je tam, kde zacina hranica ineho statu. Dobre ploty robia dobrych susedov. Ten, kto bura hranice, pripravuje masaker. Ten, kto prekroci hranicu, vchadza do areny.

  Sila sietovej struktury vs hierarchickej

  V hierarchickej pyramidalnej strukture nie je mozna dovera a priatelstvo, lebo vztah nadriadeneho a podriadeneho je vzdy pod tlakom konkurecie.
  Podriadeny chce prekonat nadriadeneho, nadriadeny si chce udrzat moc. Podriadeni na rovnakej urovni medzi sebou zapasia o miesto nadriadeneho.
  V tomto systeme nie je mozne vytvorit obranu schopnu obetovat vlastny zivot pre obranu vlasti.
  Toto je mozne iba v spravodlivom zoskupeni obrancov rodin zalozenom na rovnosti, so spolocnou silnou motivaciou. Preto si hierarchicka pyramidalna struktura nikdy nemoze podmanit taketo zoskupenie, iba ho fyzicky znicit. To vsak nemoze urobit, lebo je to paraziticka struktura, ktora pre svoje prezitie potrebuje niekoho zotrocovat. Moze vsak odporujuce obyvatelstvo na urcitom uzemi znicit a nahradit ho cudzim.

  Zoskupenie obrancov rodin zalozenom na rovnosti potrebuje stabilny moralny zaklad, ktoreho nositelom musi byt kazdy clen. Tym je dana jeho stabilita a podmienena slobodnym a spolocnym vzdelavanim. Tym, ze v spolocenstve obrancov rodin nefiguruje vodca sustredujuci moc, nie je mozna manipulacia prostrednictvom vodcu, a pri napadnuti parazitickou skupinou je spolocenstvo funkcne a obranyschopne dovtedy, kym existuje aspon jedna funkcna statotvorna jednotka.

  Vztah k spolocnemu uzemiu statotvorneho naroda.

  Momentalne existuje stav, kedy novonarodeny clovek nema pravo existovat na Zemi, lebo kazdy kusok zeme uz niekto vlastni a kontroluje.
  Mala skupina parazitickych jedincov kontroluje uzemia, ktore nedokazu vyuzit ani z jednej 100000-ny.
  Je tento stav vporiadku? Je to moralne, spravne? Kto urcil pravo takejto kontroly?

  Kto sme

  My vsetci sme sa narodili ako zvierata hodene do areny. Tento text je nasa sanca vyjst z areny ako slobodni ludia.
  Vol nebyt, ako byt otrokom. Neskrotnost je vlastnostou seliem, a budu nas nazyvat selmami. My sme vsak slobodni ludia.
  Kopirujme, prekladajme tento text a spristupnime ho kazdemu. Budeme zosmiesnovani, prenasledovani, budu nas ociernovat. Dnes je vsak doba, ked sa cierne vydava za biele, a biele sa ociernuje. Pamatajme na to. Cim viac na nas budu kydat, tym budeme silnejsi, tym viac sa ku nam budu pridavat nasi.
  Spajanie otcov – obrancov a rodin nebude jednoduche. Kazdy z nas bude musiet prekonat mnozstvo barier. Uspesnost snazenia zavisi od kazdeho z nas. Od nasej tolerancie, odhadu, schopnosti tvorit a obnovovat priatelstva. Najpevnejsie a obnovitelne priatelstva su tie, ktore vznikli v detstve. Navstivme starych priatelov, hovorme s nimi, udrziavajme tieto vztahy. Rozvijajme ich spolocnymi stretnutiami a diskusiami. Rozvijajme ideologiu obrany rodiny spolocne i samostatne. Kazdy z nas je prinosom.

  Kazdy z nas ma ine skusenosti, ktore moze pomoct ostatnym. Osamote nie sme nicim, ale spolu vieme vsetko a dokazeme vela.

  Kazdy z nas je dolezitym vo vytvarani tohto celku. Nas rozvoj je nikdy nekonciaci proces. Poucme sa z chyb minulosti, chranme a zdokonalujme osvedcene, uchovajme tradicne, zavrhnime nefunkcne a chore. Vzdelavajme sa navzajom. Svoje nazory a zaujmy prezentujme, nepresadzujme nasilu. Respekt v komunikacii je zakladom.

  Pozehnany a slobodny je ten, kto kona dobro bez ocakavania odmeny.

  ————————————————————–
  Dovetok:
  Ani migranti tu nezostanu, ked si tu nic nekupia, budu musiet ist domov.

  Stat je ako organizmus, kde kazda bunka ma svoju ulohu. Kazda bunka ma svoju vnutornu slobodu ohranicenu membranou, cez ktoru komunikuje s okolim – hranicou.
  Specialne bunky imunitneho systemu maju schopnost elasticity a prenikania v tkanivach POMEDZI bunky, ale nenarusuju ich vnutorny priestor.
  Rovnako ma fungovat aj zdravy stat.
  Nevycitajme si bohatstvo. Ti, ktori su sikovni a tvorivi, su bohatsi a su prinosom pre nas tak, ako listy rastliny, ktorym vsak ziviny musi dodat koren, ktory je pod zemou. Listy a koren nemozu existovat osobitne, potrebuju stabilny kmen. Rovnako ako bunky mozgu potrebuju, bez ohladu na ich vznesenost, potrebuju bunky na spinavom chodidle, aby donieslo tam, kam chcu. Preto sme si vsetci rovni, bez ohladu na bohatstvo.
  Problem predstavuju Ti, ktori sustreduju moc na ovladanie ostatnych, zneuzivajuc na to hromadenie bohatstva.
  To je ako rakovina.
  Ak sa vyskytne nador, s ktorym si imunitny system neporadi, okolite bunky ho zapuzdria, oddelia, odstrihnu od vyzivy, vytesnia a nechaju uschnut.
  Preto tym, ktori zneuzivaju bohatstsvo a moc na zotrocovanie ostatnych treba vziat moznost kupovat a predavat. A to tak, ze od nich nebudeme kupovat a nic im nepredame.

  Ak sa stotoznujes, sir toto posolstvo dalej a rozvijaj ho pri zachovani rovnakej kvality.

 2. Janka Brezanská píše:

  Prajem pekný podvečer, som veľmi vďačná za články a mnohé mi vysvetľujú. Ďakujem

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s