James Tyberonn – Stopy v Piesku (2/2)

predchádzajúca časť

Archanjel Metatron prostredníctvom James Tyberonn 

Otázka pre Metatrona: Hovoríš, že láskyplné vzťahy, ako manželstvo, nie sú našim najvyšším zväzkom?

Metatron: Pamätajte, že vo vyšších ríšach ste v posvätnej Jednote, každý časťou Božského Jedného. Takže v zmysle skúsenosti duality je odpoveď na vašu otázku áno. V tejto súvislosti ÁNO! Majstri, vo vyššej realite ste zjednotené množné vedomie.

Vzťahy v skúsenosti lineárnej duality sú prostriedky pre dosiahnutie cieľa. My hovoríme, že láskyplné vzťahy sú posvätný radostný nástroj pre dosiahnutie Seba-Majstrovstva, ale že v konečnom dôsledku na ceste každej duše bude konečný rast do zvrchovanosti. Zvrchované ja je dostatočné ja a naozaj nemá závislú potrebu na druhom. Taká abstraktná závislosť nemôže byť odstrašením pre Majstrovstvo.

Po pravde splyniete vo zvrchovanosti s vašou druhou polovicou. Druhou časťou vašej duše, ktorá sa oddelila vo vyjadrení duality. Každý z vás máte v dualite mužskú a ženskú zložku, a druhá polovica sa znova vynorí v Božskom Ja predtým ako vystúpite do vyššej ríše. Toto je v skutočnosti požiadavka splynutia a nastáva pre mnohých z vás ako vstupujete 2013. Mnohí z vás považujú spriaznenú dušu a dvojplameň za to isté. Len skladba je rovnaká. Skutočný význam je rôzny. Dvojplameň je druhá polovica tej istej duše rozdelenej v dualite, a tieto sú veľmi zriedka vo fyzickej realite spolu. “Spriaznená duša” je v našich pojmoch druhá duša, s ktorou ste sa zmluvne dohodli rásť spoločne vo fyzickej dualite ako prostriedok rozvoja a skúmania lásky s druhou dušou pohybom smerom ku spoločnému cieľu.

Zdanlivý protiklad v lineárnych vzťahoch, v predstave “spriaznenej duše” (nie dvojplameňa) je, že vzťah dvoch nezávislých zvrchovaných bytostí má väčšiu radosť, väčšiu rovnováhu, väčšie prepojenie s božstvom, väčšiu príležitosť pre pokrok ako vzťah založený na vzájomnej závislosti. Chápete? V tomto čase, v tomto prítomnom roku 2013, sa mnohí z vás skutočne spájajú s vašim éterickým (ne-fyzickým) dvojplameňom a modelujete svoju posvätnú úplnosť do fyzickej reality aby ste vstúpili do kryštalickej ríše Novej Zeme v zjednotenej úplnosti celistvého ja.

Vo väčšine prípadov je toto znovu-spojenie duše dosiahnuté v samote alebo vo zvrchovaných nezávislých vzťahoch. Takže hovoríme, objímte vaše zvolené obdobie ZVRCHOVANEJ SAMOTY, je to znamenie zámeru vašej duše vstúpiť do Majstrovstva Kryštalickej Mer-Ka-Na. Dodávame, že mnohí, ktorí sú v tomto živote ženského pohlavia si zvolili obzvlášť zmocnené role vo vyvažovaní planéty v tejto dobe. Nie je pravda, že planéta bola v nerovnováhe v prebytku patriarchálnych energií po tisícročia? Preto by sa zdalo, že rozsiahla väčšina tých priťahovaných do “Nového Veku” sú ženy, viete, aby ukotvili Božské Ženstvo. Ženy sú podmienené a označené vo vašej súčasnej paradigme ako “slabšie pohlavie”. Nič nemôže byť viac vzdialené pravde!

Niektoré zo žien, ktoré sa teraz nachádzajú v slobodnom stave, sú podmienené cítiť, že musia mať partnera. Znova, my hovoríme, objímte vašu samotu. Vy ste si ju zvolili, my vás ctíme za cestu, ktorú ste si zvolili. Ideál pre planétu nie je žena alebo muž, skôr dokonalá rovnováha OBOCH, ale v tejto chvíli je stále v nerovnováhe patriarchálnej rezonancie. My si vážime tie z vás v ženskej biológii, vaša sila naozaj postupuje vo tvorení vyživujúcej rovnováhy. Naozaj nad-duša je androgynná, tvoriaca celok. Sebestačná. To neznamená, že láska nie je frekvenčný základ duše, naozaj je to najvyššia vibrácia. Je to rezonancia, ktorú tvorí Vzostúpená Duša pre Kozmos, a odráža sa späť ako kolektívna harmónia kryštalickej lásky.

Je čas keď sa tí z vás, ktorí hrali rolu spriaznených duší osamostatnia a vo vašich pojmoch, rozídu v radosti. Rozvinutá duša v dosiahnutí všemocnosti sa stane úplne sebestačná a tým činom vyžaruje bezpodmienečnú lásku pre VŠETKÝCH. Tak to má byť, a musí byť. To je spôsob ako Vzostúpite. Záverečný postup duše nie je vykonaný v pároch, viete. Je vykonaný v Božskom JA vo vesmírnej harmónii ku Všetkému čo je. Rozumiete?

Toto je aktivácia Ja na božskú rezonanciu Kvantového Kryštalického Poľa. Oddelenosť musí nastať pred záverečným kolektívnym znovu-zjednotením, musí alchymicky nastať, aby umožnila záverečné splynutie do VŠETKÉHO ČO JE. To je to kto STE. To je JA SOM ktoré JA SOM. To je zvolená predurčená cesta vás všetkých. Celkovo je vec, na ktorú tu chcem poukázať, že ak sa nachádzate v Samote, uznajte jej účel. Ak ste vo vzťahu zušľachťujte jej krásu do väčšej lásky a nezávislosti. Naozaj objavíte, že sa láska rozpína a vzťah sa stáva primeranejším, žiarivejším v nezávislosti; rovnako ako objavujete, že vzťahy nevyváženej závislosti sú jednosmerné cesty a v konečnom dôsledku nemajú úspech.

Vo zvrchovanosti sa ľudstvo uvidí vo funkčnom rámci bytia “celým” a nie bytia majetkom svojho partnera alebo niekoho “lepšou polovicou”, spôsobom ako sa to dnes často nedeje. Sú vopred dohodnuté body, ktoré umožnia slobodu voľby a zmeny, aj keď je tá zmena koniec partnerstva. Vo zvrchovanosti jednotlivci zdieľajú svoje najlepšie bez ústupkov v ideáloch. Každý uzná zvrchovanosť druhého a uchová si celistvosť SEBA. Doprajú si svoje vlastné sľuby a voľby novej paradigmy, ale budú cesty a príležitosti prispôsobenia a schopnosti prehodnotenia podmienok.

Toto umožní väčšie uznanie SEBA. Toto bude určené aby predišlo blokovaniu energie a zníži nefunkčné manželstvá a rozvodové komplikácie a súdne konania, viete. Niektoré vzťahy v tomto zmysle budú naozaj trvať život, niektoré nie. Ale archetyp zvrchovanosti lepšie podporí oboch, na základe voľby a vzájomnej dohody požiadaviek každého jednotlivca. A tak sa nezávislosť stane radostnou, zbavenou toho, že je jeden partner dominantný a povyšuje svoje presvedčenia, morálku a vôľu nad druhého.

Ľudstvo hromadne dnes naozaj nepozná a nechápe svoju dušu, svoje božské JA. Ja je žiaľ masami ovládané ríšou ego osobnosti. Je pravda, že na planéte sa teraz prebudil vyšší svetelný kvocient, väčší ako sa vyskytol v akomkoľvek inom čase. Náboženstvo v novej paradigme musí byť individualizované, musí uznať povahu JA, povahu BOŽSKEJ DUŠE. Žiadne z vašich svetových náboženstiev dnes na tieto otázky naozaj neodpovedá. Žiadne z náboženstiev neuznáva vaše Kozmické Mimo-Zemské dedičstvo ani vašu multi-dimenzionálnu podstatu. A to v novej paradigme musí byť a bude uznané a pochopené.

Žiadne z vašich súčasných náboženstiev hlavného prúdu nedokáže presne a úplne vyjadriť pravdivú minulosť človeka na Zemi. A tak na planéte nie je ani jedno pravdivé náboženstvo. Väčšina je kupovaná a predávaná na súčasných ovládaných predlohách. Každé tvrdí, že pozná cesty ku Bohu, že dokáže viesť cestu ku Bohu, a predsa ani jedno to naozaj nedokáže. Každé má svoju dogmu; každé má svoju hierarchiu a niektoré používajú strach založený na ovládaní, ktorý podporuje náboženskú horlivosť a fanatizmus.

Človek hľadá teraz BOHA viac horúčkovito ako kedykoľvek inokedy na planéte, a tak toto hľadanie samotné má potenciál priniesť svetlo. Málo náboženských učiteľov je skutočných učiteľov, snáď znalci, ale nie skutoční učitelia. Iní sú šarlatáni, dokonca aj v metafyzike a takzvanom “Novom Veku”. Keď nie je udržaná celistvosť, spojenie od pravého ducha je rozpojené a všetci, ktorí sú ľudskí sú vystavení vpadnutiu a vypadnutiu z celistvosti. Skutočne cesta vo Vzostupe je schopnosť každej duše stúpať do svojho vyššieho Ja. Pozrite sa dovnútra a nájdite vašu vlastnú božskosť vo vašom srdci. Nie skrz slepé nasledovanie guru, kazateľa, channelerov alebo duchovného vodcu, ale skrz SEBA. Prijmite len to čo osobne rozlíšite, že rezonuje ako pravda, Drahí, a nedávajte svoju silu druhému. Každý z vás sa môže a musí spájať s vašim vyšším Ja. Študujte, pozerajte, počúvajte, rozlišujte, prehodnocujte a prijmite len to čo rezonuje vo vás. Cesta ku božstvu, Majstri, je cez posvätnú zvrchovanosť JA a vo Vzostupe je cesta ku vyššiemu JA prostredníctvom seba-určenia a hľadania tej stránky Boha vnútri každého z vás, s veľkou túžbou, ktorá je vložená v každej z vašich duší. Študujte, hľadajte a pracujte! Je malá nádej postupu ak sa rozhodnete byť letargickí alebo leniví. Na vystúpenie nad dualitu je potrebné úsilie. Vždy to tak bolo.

Ste tu, aby ste spoznali neznáme! Pracujte na tom! Buďte bojovníkom svetla v dualite, pretože skutočné boje sú vnútri o seba majstrovstvo. Cesta nie je ľahká. Ale v Seba Majstrovstve leží energia tak skvelá, že poháňa všetko čo potrebujete pre pohyb vpred … a je ešte ďalšia úroveň nad každou na ktorú vzostupujete. Vedomie sa večne kineticky rozpína; nedosiahne úroveň stáleho spiaceho stavu. Tak my vám hovoríme, že vaše vyššie ja nachádzajú veľký humor v epitafoch na cintoríne o Odpočívaní v pokoji, pretože radosť je dynamický stav!

Objavte svoju cestu. Objavte seba. Milujte seba, milujte sa navzájom, a milujte božstvo vnútri vás a vnútri každého! Objavte multidimenzionálne stránky vašej skutočnej Duše. To je vznešenosť samoty. A hoci cesta je niekedy dosť ťažká a osamelá, vedzte, že taká je výzva duality, pretože hore ste celiství a nechýba vám niť. Vo vyšších ríšach, Majstri, ste vo vašej posvätnej podstate zjednotenej celistvosti, v úplnej a hojnej blaženosti. My sme stále s vami. Ponúkame bezpodmienečnú lásku. Žiadame, aby ste sa o seba a ostatných starali s opatrovníckou láskou a úctou. Vážime si vás!

Ja som Metatron, Pán Svetla, a zdieľam s vami tieto PRAVDY!

 Ste Milovaní.

… A tak to je.

Preklad:
SiR

http://ee.dunres.sk

This entry was posted in Dvojplameň. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s