Třetí experiment a konec předpeklí ráje (1/2)

„Civilizace se na Zemi začínají objevovat přibližně před 500 miliony let. Země (Thígijak, Shan, Bhumi, Terra), patří do skupiny planet “star seed”, což se dá přeložit jako “planety oseté semenem hvězdného života”.

Původní pozemské formy života se zde nevyvinuly, protože Země byla zvolena jako biologická a genetická laboratoř zkoumající v období milionů let mimozemské životní formy a kombinace jejich genotypů mezi sebou, ale i nové životní formy vytvoření genetickými manipulacemi. Stvořitel, který jako Nejvyšší Architekt stál u kolébky projektu vyšlechtění univerzálního archetypu (pravzoru) člověka Adamah Kadmon pro osídlení Vesmíru, jehož uskutečněním pověřil dvě prastaré galaktické sirianské rasy Annedotů a lyranské rasy Elohim. První projekt stvoření člověka tvořila dvě odlišná řešení, která měla nalézt nejvhodnější technologii genetická alterace jež by vedla k vyšlechtění nového lidstva (lidstva čtvrté kalpy).

Jeden směr řešení prosazovali lyranští Mardukové (Elohim), kteří ve svých laboratořích na dnes neexistující sesterské planetě Tir (Maldek, Malona) řešili projekt způsobem, který by bylo možno pojmenovat jako „polidštění opice“. Hybrid, pocházející z tohoto křížení, měl být použitelný jako otrok, voják a sluha, tedy měl být fyzicky silný, odolný, poslušný a měl mít velmi omezenou inteligenci. Jedním z posledních prototypů, který z tohoto řešení vyšel, byl tvor známý jako neandrtálec (Homo sapiens var. neanderthalensis). Přestože Lyrané vyzkoušeli mnoho zvířecích druhů jimž upravili původní DNA vnesením některých segmentů DNA vlastní rasy, byl konečný výsledek šlechtění nové rasy v podstatě neúspěchem, protože křížence nebylo možno donutit k práci, byli nespolehliví a díky své síle byli i velmi nebezpeční, zato se ale velmi rychle množili. Odraz tohoto neúspěšného genetického záměru našel své místo i ve starých sumerských eposech pojednávajících o „stvořitelích Enlilovi a Ninlil“.

Mezitím na Zemi dokončila prastará rasa sirianských Annedotů svůj program planetárního terraformingu a bioformingu, který dříve chladnou a pustou planetu bez života změnily v rajskou zahradu. Ve svých genetických laboratořích umístěných na Marsu, se Annedotové zabývali genetickým vývojem vodních savců (delfínů, kosatek, velryb aj.), jejichž úroveň vědomí byla přibližně na tehdejší úrovni samotných Annedotů. Adaptabilitu těchto vodních savců úspěšně vyzkoušeli na Zemi a tak, když uviděli neúspěch Elohim, rozhodli se v jejich experimentu pokračovat, ale jiným způsobem. Využili osvědčené prvky technologie šlechtění alternativní civilizace vodních savců (delfínů).Vycházeli jednak z kombinací DNA některých humanoidů (Homo erectus), DNA šimpanzů, jednak z kombinací DNA delfínů a své vlastní rasy Annedotů. Takto ve své „genetické dílně“ na Marsu, vytvořil sirianský genetik Enki první pozemskou rasu Terranů, kterou různé manuskripty pojmenovávají různými jmény, jako na příklad : rasa Rel Yeh, Mu-Kui, Elam-Mu, Maya, Mar, Mu-ror, Mu-rian, atd., První vyšlechtěná rasa Terranů (Rel Yeh, El-Mu-rianů) byla posléze usazena na velkém, dnes již neexistujícím ostrovním kontinentu ve východním Pacifiku, známému pod mnoha jmény : El-Mu-ria, země Mu, země Kuiland, země Říše slunce (Ra), Pan, Sofuknang, Hawaiki Motherland, El-Mu-ria, nebo Lemuria. Toto se odehrálo přibližně asi před 500.000 roky, kdy byla založena první pozemská říše Světla známá spíše jako „Říše Slunce“(Sun Empire).

Nešťastný přesmyk El-Mu-ria <> Le-Mu-ria, který se zřejmě poprvé objevil v knihách H.P. Blavatské (Odhalená Isis, Tajné učení) a má neuvěřitelnou životnost, dochází u neinformovaných lidí k záměně s hypotetickým pevninským mostem v jižním Indickém oceánu, který anglický biolog Sclatter zhruba ve stejné době pojmenoval „Lemurií“. Pokud tedy hovoříme o Lemurii, musíme si ujasnit, zda máme na mysli „pacifickou“ či „indickou“ Lemurii.

Na pozadí vlastního neúspěchu nesli lyranští genetici velmi těžce úspěch sirianských genetiků a nevůle nakonec přerostla ve velmi ničivou válku, během níž byla zničena planeta Tir ze které Siriané stačili zachránit pouze asi 20% jejího obyvatelstva, jež přenesli na Mars.

Lyranským Mardukům „neschladilo žáhu“ zničení Tiru a genocida jeho obyvatel a snažili se zničit celé úspěšné genetické dílo Sirianů na Marsu i na Zemi pomocí zbraně vyvolávajících chaos mezi planetami a mohutné geotektonické aktivity. Pacifická Elmurie ale nebyla zničena naráz, jen se po etapách zvolna potápěla a poslední pevninská část (Casscara) byla zničena zemětřesením a záplavami přibližně před 52.000 roky, což byl jeden z ničivých cyklů bezprostředně spojený s návratem desáté planety Nimiru, jejíž oběžnou dráhu Mardukové upravili tak, aby periodicky po 6.115 letech ničila pozemskou civilizaci. Tak skončil první projekt vyšlechtění lidské rasy. Terrané se zčásti rozptýlili po Zemi, zčásti se ukryli v hlubokých podzemních městech a zčásti odešli do hvězdného systému Plejád (Sedmi sester) na planetu jménem Avyon. Siriané ze Země odešli rovněž, aby ji nevystavovali nebezpečí devastace po útoku Marduků, především však proto, že na dlouhá tisíciletí byla Země zamořena zplodinami jaderných explozí a stala se prakticky neobyvatelnou.

Druhý projekt vyšlechtění lidské rasy se údajně odehrál na planetě Avyon, ale nemám o jeho průběhu spolehlivé informace, snad jen to, že produktem šlechtění jsou Plejádané a do projektu byla použita i DNA Terranů, kteří se přistěhovali ze zpustošené Země. Tyto události, které se odehrály před dávnými časy, byly v podstatě důsledkem vyhrocených neshod dvou koncepcí genetického inženýrství prosazovaných dvěma humanoidními rasami různého původu, jež se neshodly v pojetí role a poslání člověka, kterého měli vyšlechtit. Reflexe na tyto pradávné události se uchovaly na příklad v sumerské próze, jako spor Enkiho (Annedotové) s Enlilem (Elohim, Mardukové), nebo v eposu o zápasu mezi Tiamat a Mardukem. Následující ničivé války samotný experiment velmi poškodily a na dlouhou dobu odsunuly do pozadí, protože planeta Tir (Malona) byla zničena a životní prostředí Země i Marsu byl značně poškozeno. Období hlubokého etického a morálního úpadku většiny ras Galaxie, který se promítlo závažným způsobem nejen do degenerace DNA pozemských Terranů, vyvolalo nezbytnost najít co nejdříve nalézt řešení této situace. Stvořitel stanovil jako cíl vyřešení univerzální genetické matrice Adamah Kadmon pro fyzické prostředí nejhrubší fyzické dimenze (3D), použitelné i pro dokončení evoluce člověka v posledních jemněhmotných dimenzích 4D-5D.

Tímto, v pořadí třetím projektem byl pověřen Ohalu Council (vláda sirianské planety Ohalu), do jejíž čela byl postavena duchovní bytost mající vědomí Ježíše Krista. Ohalu Council řeší problému regenerace zdevastované DNA lidské rasy v rámci třetího projektu pojmenovaného Kundalíni. Kundalíní, ve smyslu mystického „ohně života“, je ve své podstatě shodná se staroegyptským pojmem Amenti.

Člověk, jako předobraz dokonalé duchovní bytosti sídlící dočasně ve fyzickém a éterickém těle (bytost Adamah Kadmon), se má stát v budoucnosti především univerzální genetickou matricí „člověka pro multidimenzní stvořený Vesmír“. Nejvýznamnějším cílem projektu Kundalíni je obnovení zborceného spojovacího mostu mezi současnou tristní realitou třetí hmotné dimenze (3 D) a realitou světa skutečné Boží Pravdy, kterou se tak úsilovně snaží potlačit a deformovat Drakoni (Unholy Six) a některé skupiny (Elohim). Jednotlivé pilíře tohoto podivuhodného mostu představuje sedm čaker(energetických center) těla člověka existujícího v dimenzi 3 D a pět čaker umístěných v aurickém poli vzestupně nad sebou v projekci těla lidské bytosti do dimenze 4D a 5 D. Podle principu učení Velké Yogy, se sedm čaker lidského těla v dimenzi 3 D nachází v epicentrech nervových ganglií a některých žláz s vnitřní sekrecí. Obrazně řečeno lidské tělo představuje plán konstrukce mostu spojující Zemi s nebem, bohužel v současné situaci dvanáct jeho opěrných sloupů (čaker) není vždy pevně propojeno s konstrukcí mostovky (duchovním tělem), takže most nemůže plnit své původní poslání. Propojení je možno uskutečnit pouze aktivací mystického ohně Kundalíní (Amenti).

  • Aktivovaná Kundalíní stoupá vzhůru od jedné čakry ke druhé a její energetické pole vyvolává rezonanci v jednotlivých dosud blokovaných intronových sekvencích DNA, které se v dimenzi 3 D neúčastní přenosu genetických informací.
  • Když Kundalíní dospěje do sedmé čakry Sahasráry,lidská bytost dosáhne stavu osvícení a plně porozumí stavu věcí a jevů existujících v dimenzi 3 D,
  • když dospěje do desáté čakry dospívá lidská bytost do stavu uváděném pod pojmem „znovuzrození“ (satori, apokastasis, nem anch, sannjasa, buddhovství atd.),
  • když Kundalíní vystoupí až do dvanácté čakry mění se lidská bytost v Mahátmu a končí svůj pobyt ve hmotném světě.

Na tomto principu aktivace Kundalíní je založen projekt Ohalu Councilu, jehož cílem je odstranit genetické deformace a degeneraci DNA způsobené Drakony a genetickými manipulacemi Orion Empire, ale také obnovit energetickou rovnováhu (harmonii) mezi oběma polovinami mozku a obnovit původní rozsah činnosti evolučně nejstarší kořenovou část mozku, jejíž funkce byla genetickými manipulacemi Drakonů, Orion Empire, Marduky aj.) nejvíce zasažena a poškozena.

Snaha o obnovení původní čistoty lidské DNA trvá již několik tisíc let a na tomto poli intenzivně pracovalo mnoho výzkumných týmů genetiků z oblasti Arktura, Tau Ceti, Antarea, Procyonu, Siria B a další, bohužel bez většího úspěchu. Problémem jsou periodické návraty Nimiru, která v periodě 6.115 +/-50 let vyvolávají v globální měřítku kataklyzmata, provázená změnou smyslu rotace Země, prudkými oscilacemi magnetického pole, změnou polohy zemské osy a rychlosti její rotace, což má hluboce negativní důsledky rozložení kontinentů a na především na životní podmínky lidské populace. Za období posledních přibližně 26.000 let došlo vlivem gravitačního pole Nimiru nejméně ke čtyřem změnám polohy zemské osy o cca 180o , čímž se Země vymkla z harmonického souladu s okolními hvězdnými systémy. Až dosud došlo k 19 kontaktům Země s Nimiru, což vyvolalo i 19 ničivých kataklyzmat, jejichž důsledky výrazně omezily rozvoj jednotlivých ras, protože opakovaně docházelo k přerušování jejich evoluce a vržení zpět do barbarského období, nebo v horším případě byly vyhlazeny. Jelikož další etapa ničení na úrovni naší současné dimenze třetí hustoty (3D) má nastat v roce 2.666 n.l. (biblický Armageddon), kdy je předpovídána přímá srážka Nimiru se Zemí, připravuje Andromédská rada a Ohalu Council přesun větší části pozemského lidstva do vyšších dimenzí 4D a 5D, kde je negativní vliv Drakonů a ras s nimi spolupracujících nepodstatný.

Závěrečná část třetího experimentu, jehož cílem je ukončení plnohodnotného genetického vývoje matrice univerzální bytosti Adamah Kadmon, jejímž posláním byla kolonizace a dobudování Vesmíru, probíhá v současnosti na Zemi. Když původní lidstvo vstupovalo do tohoto třetího experimentu, mělo matrici dvanáctivláknové DNA, Šlechtitelé již na počátku experimentu zablokovali deset z těchto vláken DNA, takže aktivní zůstaly pouze dvě. Tato dvě vlákna představují dvě prvotní rasy, ze kterých původně pocházíme (Lyrani a Siriani) a s nimi jsme mohli vstoupit do “genetické hry” jako objekt bezbranný vůči svévolné manipulaci ze strany Mistrů-Genetiků. Takovým způsobem vlastně vznikl biblický „smrtelný hřích“, taková je skutečná podstata onoho „biblického pádu člověka“, což není nic jiného, než uměle vyvolaná genetická degenerace fyzického těla člověka jež měl, v rozporu se záměrem Stvořitele, sloužit jako otrok, voják a sluha Elohim. Možná, že někteří z vás zkoušeli sami aktivovat ostatní vlákna DNA, ale asi bez většího úspěchu, úspěšní byli pouze někteří alchymisté, kteří díky své píli a vůli odkryli tajemství transmutace hmoty, těla a vědomí člověka.

pokračovanie

(c) Ivo Wiesner

http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005021201

 

 

 

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s