NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (3)

predchádzajúcia 2 časť

Čas vo vesmíre neexistuje, cestovanie v čase dopredu a dozadu je jedno a to isté

Julia: „Keď sa Michael nachádza mimo fyzického tela, cestuje rovnako do minulosti ako budúcnosti. Vlastne väčšinu času trávi v budúcnosti (mimo fyzického tela). Keď sa nachádza mimo tela, prežíva to, čo sa stane v budúcnosti. Naopak, keď sa vráti do svojho tela, zopakuje si na fyzickej, 3D realite to, čo zažil v budúcnosti mimo svojho tela. Všetky skúsenosti mimotelových zážitkov sú v podstate rôzne úrovne zmenených stavov vedomia.

Naše vedomie pozostáva zo skalárnych vĺn, ktoré zasahujú do vonkajšieho (hmotného) časopriestoru. Niektorí jedinci sú schopní vyjsť mimo tela pri plnom vedomí a dokážu súčasne fungovať mimo tela a zároveň vykonávať ďalšie aktivity vo fyzickom tele v reálnom čase. Michael teda navštevuje svoju budúcnosť v stave mimo tela, respektíve v stave mimotelových zážitkov. Keď sa vráti späť do reálneho času, prežije v hmotnom 3 dimenzionálnom svete to, čo už predtým zažil v stave mimotelového zážitku. “

Komunikácia s mimozemskými inteligenciami

Michael často komunikuje s entitami, ktoré nemajú fyzické hmotné telá. Nemajú ani telá anjelov. Dokonca ani žiadne telesné kontúry, či čosi podobné. Napriek tomu, entity takýchto foriem tiež existujú. Entity, s ktorými komunikuje, sú čisté formy energie. Keďže tieto entity bez tiel nie sú ani mužské ani ženské, nazval ich jednoducho ITS. Väčšinou je v kontakte s troma ITS. Tiež im hovorí entity svetelných farieb a foriem. Svetlo a farba je jedno a to isté. Sú to vlastne elektromagnetické vlny. Na určitých frekvenciách, čiže vlnových dĺžkach, sa javia ľudskému oku ako farby. Je mnoho farieb, ktoré ľudské oko nezachytí. Predsa však existujú. Keďže nie sú ľudským okom viditeľné, logicky nemajú ani názov.

Michael ich však vidí. Zachytáva ich vlnové dĺžky, ktoré sa javia ako farby. Čo sa týka entít ITS, sú vlastne pohybujúcimi sa žiariacimi farbami rôznych geometrických útvarov. Pripomínajú niečo, čo možno najjednoduchšie charakterizovať ako plazmu, alebo viskóznu pavučinovú substanciu v podobe bubliny meniacej tvar. ITS entity nemajú žiadne fyzické telo. Ani náznaky kontúr. Predstavujú tri farby: zlatú, tyrkysovú a cviklovo fialovú. Tieto farebné formy zhlukov plazmy možno nazvať priamym vedomím. Sú jeho súčasťou. Rovnako, ako každé ľudské telo.

Jestvuje veľa druhov plaziem. Vrátane studenej plazmy vo forme stojatej vlny. To, čo veda nazýva vedomím, sú stojaté vlny zvukového vibračného pôvodu. Navonok sa vyznačujú nulovou polaritou. Sú skalárneho pôvodu. Obsahujú v sebe potenciál troch častí. Troch procesov naraz. Rezonancie, elektriny a magnetizmu. Michael dostáva od svojich plazmových priateľov rôzne úlohy. Plazma zaberá veľkú časť vesmíru. Plynná plazma existovala ešte pred tým, než vzniklo prvé tekuté svetlo. To je akýmsi predchodcom fotónového svetla.

Michael je svojimi priateľmi pozostávajúcimi zo zhlukov farebných energií niekedy vyslaný na misie mimo tela. Ale aj fyzicky v tele. Cieľom bývajú rôzne časti sveta. Účelom je prenos určitých energií cez jeho (fyzické-energetické) telo na určené miesto.

Nedávno ho fyzicky vyslali do jednej krajiny. Mal za úlohu preniesť energie nielen do zeme, do pôdy, ale aj do konkrétnych ľudí. Odtiaľ sa tieto energie mali šíriť ďalej na určené miesta a do ďalších konkrétnych ľudí. Cieľom misie bol prenos konštruktívnych energií za účelom zmeny situácie v krajine k lepšiemu.

ITS sú žiariace viskózne substancie rôznych geometrických foriem a tvarov. Vyzerajú ako plazma. Majú však výrazné špecifické farby. Nemožno ich zachytiť orgánom zraku. Podobné farby vo viditeľnej časti svetelného spektra totiž neexistujú. Je to, akoby sa človek rozprával s farbami. Už ste niekedy komunikovali s plazmou žiariacou rôznymi farbami vibrujúcou rôznymi sakrálnymi geometrickými tvarmi? Entita, s ktorou Michael komunikuje najviac, je purpurová až cviklovo fialová. Vo svojom strede má aj odtiene červenej a žltej. Niekedy s ním komunikuje aj bytosť bielej farby. Tá má v strede odtiene strieborno šedej.

Entity majú farby, ktoré na Zemi neexistujú. Preto ich Michael nemôže opísať. Niektoré komunikujú telepaticky. Nepotrebujú médiá (na šírenie informácii) ako vzduch či vodu, alebo inú látku, cez ktorú by odovzdávali informácie. Jednoducho ich šíria mimo času a bez použitia priestoru. Michael má vtedy pocit, akoby bol súčasťou tejto entity a naopak entita, s ktorou komunikuje, bola súčasťou jeho. Čo si myslí, prežíva a pociťuje táto entita, v tom istom okamihu myslí, prežíva a pociťuje aj Michael. Nie je medzi nimi hranica. Ani časová, ani priestorová. Sú navzájom splynutí. Michael pre opis tejto situácie nenachádza rečové výrazové prostriedky.

Tieto entity údajne nemajú mená. Majú iba svoje vlastné, špecifické energie. Mená a názvy sú ale založené práve na energiách. Každá energia, či frekvencia, má svoje vlastné meno. Pretože má svoju vlastnú formu a tvar. Na základe typu frekvencie vznikajú signatúry formy. Z nej vzniknú jednotlivé mená a názvy. Teda jazyk. Každá forma má svoju vlastnú funkciu. Je typická len pre tú konkrétnu formu. Formu nemožno oddeliť od funkcie. Forma šesťuholníka má inú funkciu ako forma pentagónu. Forma šesťuholníka, ako aj tetrahedronu sceľuje, lieči, dodáva rovnováhu a harmóniu. Pentagón hrá zase dôležitú úlohu pri materializácii. Čiže vzniku hmoty za účasti antihmoty.

Vesmír má svoju vlastnú architektúru. Riadia ju vyššie entity. Tak povediac sú určitými odtieňmi farieb. Teda svetla. Bytosťami ich rozhodne nazvať nemožno. Sú vyššou formou inteligencie. Nesú informácie akéhokoľvek druhu. Každá takáto entita riadi určitú časť celkovej architektúry vesmíru. Niekedy tieto inteligencie odovzdávajú informácie a inštrukcie ohľadom určitých budúcich procesov. A to vybraným ľuďom na Zemi. Michaelovi mimozemskí priatelia ho často dostávajú do stavu mimotelových zážitkov a posielajú ho na misie na rôzne miesta na planéte, často aj fyzicky.

Cieľom je preniesť určité energetické frekvencie na určené geografické miesto: či už do zeme, pôdy, respektíve do konkrétnych osôb za účelom prenosu a zakorenenia konštruktívnej energie, ktorá má v tom konkrétnom mieste zmeniť situáciu k lepšiemu. Napríklad Michael raz dostal za úlohu v jednej nemenovanej krajine fyzicky uzemniť a ďalej šíri svoju energiu v južnej časti tohto regiónu. Tým sa jeho energia mala dostať ďalej k ľuďom pre ktorých bola určená v prvom rade. Niekedy je Michael vyslaný na individuálne misie, ktoré zahŕňajú zber energie špeciálnych kameňov. “

 Komunikácia cez farbu

Julia: „Fialová je vynikajúca farba pre účely liečenia. Fialová je farba spojená so šťastím a radosťou a vo vesmíre tvorí významnú pozitívnu energiu.

Fialové svetlo obsahuje zvuk, aj farba je zvuk, celé EM spektrum obsahuje zvuk a v závislosti na pomere zvuku obsiahnutého v EM spektre, dostaneme rôzne druhy a odtiene svetla a elektromagnetického vyžarovania. Svetlo a zvuk sú vzájomne previazané; majú rovnaký pôvod, sú vlastne jedno a to isté, ale v rôznych formách. Zvuk sa nachádza dokonca aj na miestach, v ktorých nie je schopný sa šíriť. Zvuk skrátka vo forme vibrácie existuje stále a všade, či už ho ľudské ucho zachytí alebo nie.

Aby zvuk existoval, nepotrebuje médium. Vibrácie sú skrátka všade prítomné. Médium je potrebné k tomu, aby bol zvuk zachytený. Zvuk, bez kanála, respektíve média, ktorým by mohol prechádzať je v zmrazenom stave. Michael komunikuje s entitami cez farby a vietor, nie zvuk. Zvuk je pre živočíšnu ríšu takpovediac (respektíve nižšie vývojové formy). Zvuk je magnetický. Vietor (najmä slnečný vietor) síce obsahuje komponent zvuku / ako aj vibrácie, ale nachádza sa tam aj elektrická zložka. Takže v podstate je vietor určitým spôsobom rovnaký ako farba. Zvuk ako forma komunikácie je nižšia úroveň komunikácie. Vyššou úrovňou komunikácie sú farby a medzi- galaktický vietor. Myšlienka je okamžitá (vznikne okamžite) a je to vlastne zvuk (mechanicko kompresná vibrácia) zmenená na elektromagnetickú osciláciu- čiže svetlo. Farba / svetlo je hlavný kanál pri vyšších typoch komunikácie. Čas v priestore neexistuje; pohyb v čase smerom vpred a vzad je jedno a to isté a má dokonca rovnaký geometrický tvar.

Niekedy sa komunikácia s inými ľudskými bytosťami neodohráva v reálnom čase. Osoba alebo budúca ľudská bytosť existuje ako komunikačná forma energie toho človeka buď v budúcnosti alebo minulosti a existuje teda ešte predtým, ako sa narodí človek. Je možné komunikovať s osobou (s ich komunikačno energetickými signatúrami), ktorá sa buď ešte nenarodila, alebo naopak s osobou, ktorá už zomrela. Farby majú rôznu hmotnosť, aj keď len v rovine potencionality (farby sú elektromagnetická radiácia vo viditeľnom spektre elektromagnetického žiarenia a teda sú energiou a energia ako taká je hmota a naopak a má teda potencionálnu hmotnosť). Niekedy keď sa nachádzate mimo tela, ste schopný cítiť potenciálnu váhu farby ako skutočnú hmotnosť, ako hmotnosť v 3D realite fyzického tela.

To znamená, že k tomu, aby sa fotóny, ktoré sú pravdepodobne EM vlny (existujú rôzne teórie), pohybovali určitým spôsobom, musia nadobudnúť určitý (rotačný) spin, musia sa točiť určitým spôsobom. Podľa ich rotačného spinu sa potom menia na hustejšiu hmotu, alebo naopak. Hovoríme, že zo svetla, čiže svetelných fotónov sa nakoniec stane hmota. Na druhej strane, podľa zmeny rotačného spinu fotónov sa z nich môžu stať ešte menšie častice akými sú samotné fotóny, a premenia sa na sub elementárne častice. Takže keď je Michael mimo fyzického tela, je schopný cítiť potenciálnu hmotnosť rôznych farieb EM spektra, tak ako by táto hmotnosť bola skutočná, tak ako by ju mohol vážiť v ruke. Ďalej je možné prostredníctvom Vášho vedomia na farby pôsobiť a dokonca prostredníctvom pôsobenia vedomia zmeniť jednu farbu na inú.

Osobná nálada, pocity a stav mysle Vašej, rovnako však aj mysle ľudí, ktorí sú vo Vašej blízkosti, to všetko môže mať vplyv na Vašu schopnosť produkovať rôzne paranormálne aktivity. Stav Vašej mysle ako pozorovateľa, môže zmeniť výsledok toho, čo je pozorované. Váš úmysel (zámer), rovnako ako Vaša pozornosť (teda to, na čo svoju pozornosť zameriavate) ovplyvňuje to, čo sa pokúšate ovplyvniť.

Vaše vedomie na kvantovej úrovni je prepojené s tým, čo pozorujete, takže výsledok pozorovania závisí

 • od stupňa intenzity Vášho zámeru,
 • amplitúdy stojatých vĺn,
 • vzájomnej rezonancie,
 • schopnosti sústrediť sa a stavu vašej mysle.

Vaša vlastná nálada, pocity, stav mysle, rovnako ako aj ľudí, ktorí Vás obklopujú, toto všetko má vplyv na Vaše paranormálne aktivity. Stav mysle pozorovateľa, dokáže ovplyvniť to, čo je pozorované a teda dokáže ovplyvniť aj výsledok pozorovaného. Úmysel, rovnako ako zameranie Vašej pozornosti, dokáže ovplyvniť to, čo sa práve pokúšate ovplyvniť, pozorovať na diaľku (tkz. remote viewing), zhmotniť, odhmotniť, alebo len jednoducho pozorovať. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je spojené s tým, čo pozorujete, takže akýkoľvek výsledok pozorovania závisí na intenzite zámeru čiže intencie a amplitúde stojatých vĺn, ktorú ste na základe procesu tkz. vzájomnej rezonancie vytvorili. Pozorovateľ a to, čo pozorovateľ pozoruje je jedno a to isté.

Na predpoveď budúcnosti, (prekogníciu ale aj retrokogníciu, čiže videnie minulosti) môžete použiť napätie vo svaloch. Na predpoveď budúcnosti môžete tiež použiť kožné receptory, ktoré sa nachádzajú v koži. Existujú určité receptory v kostiach, konkrétne v kostnej dreni, ktoré sú citlivé na špecifické vibrácie a môžu byť použité na predvídanie budúcnosti, respektíve nasávanie informácii o minulosti, budúcnosti, súčasnosti, skrátka rôznych iných informácií. To isté platí aj pre receptory jazyka, chuťové poháriky a olfaktórne-čuchové receptory, ktoré môžu byť použité aj za účelom čerpania-sťahovania informácií na papier, alebo priamo do vašej mysle.

Navyše, s pomocou iných receptorov v ľudskom tele môžete detegovať a dekódovať rôzne informácie za pomoci nosa, jazyka, kože, krvi, kostnej drene, rôznych vnútorných orgánov, alebo iných častí tela, ako sú svaly, šľachy, dlane, chodidlá, hrudník, ramená, podbrušie-črevá, atď. Ak chcete uviesť svoju myseľ do stavu, pod ktorým môžete ľahko vykonávať rôzne paranormálne aktivity, najlepšie v tomto prípade fungujú mozgové vlny typu theta. Theta vlny sú naším mozgom produkované

 • v stave polobdelosti,
 • vedomej bdelosti,
 • lucidného snívania,
 • hypnagogických stavov,
 • v REM spánku,
 • v mikro spánku,
 • ako aj keď sa nachádzate v stave mimotelového zážitku,
 • alebo v stave blízko smrti tkz. near death experience.

Existujú rôzne úrovne theta vĺn v rozmedzí od 4 do 7 Hz. Na určitej úrovni theta vĺn ste schopní nielen pozorovať-získavať informácie na diaľku (tkz. remote view), ale zároveň aj na diaľku pôsobiť, vplývať a manipulovať iný organický energetický systém, vrátane mozgu. V takomto prípade sa už jedná o tkz. ovplyvňovanie na diaľku (remote interaction), alebo manipuláciu na diaľku (remote influencing), či už ľudí alebo objektov, čím sa dá dosiahnuť veľa zaujímavých zámerov, vrátane manipulácie minulosti a budúcnosti.

Vlny produkované vedomím sa nenachádzajú iba v mozgu, ale v celom tele. Vedomie je rozšírené po celom tele a informácie si teda môžete stiahnuť aj prostredníctvom čriev, dlaní a niektorých ďalších častí-orgánov tela, ako je uvedené vyššie. Ľudia senzibilní od prírody, alebo psychotronici majú schopnosť ľahko prechádzať z alfa alebo beta stavu do stavu theta, a niektorí dokonca do stavu delta. Napríklad Michael trávi mnoho hodín denne v hladine theta.

Hladina theta vám dáva možnosť pracovať na kvantovej holografickej úrovni, kde je všetko navzájom prepojené. Pri umelom indukovaní mimotelových zážitkov pomocou rôznych techník a technológií, alebo pomocou liekov, pričom si zároveň navodíte hladinu theta, musíte byť opatrní. Vaše svetelné telo, telo zložené zo skalárnych frekvencií a teda telo na vyššej úrovni je napojené na Vaše fyzické telo a nemusí byť dostatočne chránené v prípade ak mimotelové zážitky, hladina theta, alebo iné typy tkz. rozšíreného vedomia boli umelo vyvolané vyššie spomínanými technikami. Vaše telo vtedy môže byť náchylné k astrálnom útoku.

-pokračování-

(c)2017 Julia Sellers

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9595-novy-clovek-cestovatelia-medzi-dimenziami-3/

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s