NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (4)

predchádzajúca 3 časť

Krv ako most medzi ríšou hmoty a duchovnou ríšou

Julia: „Krv je mostom medzi fyzickou hmotou a duchovnom. Je to hranica, ktorú keď prekročíte (za predpokladu, že v tele dosiahnete konkrétne vibračné frekvencie), vaše fyzické telo začne prechádzať určitými fyzikálnymi, chemickými a biologickými zmenami na hĺbkovej úrovni atómov a molekúl. V prípade, že vibračné pulzovanie Vášho tela bude postupovať do vyšších a vyšších stupňov, Vaše telo bude postupne strácať sexuálnu túžbu a cítenie, prestanete jesť a nakoniec sa stanete breathariánom, čiže budete sa živiť iba z prány (tkz. pránická výživa).

Posledná fáza takejto transformácie ľudského tela nastane, keď človek prestane spať. Toto však nie sú jediné zmeny, ktorými Vaše telo prechádza v rámci zmien vo vašom krvnom systéme spôsobené vplyvom tkz. vzájomnej rezonančnej vibrácie, založenej na pocitoch pokoja, vyrovnanosti, jednoty, lásky, atď. Po dosiahnutí tejto úrovne budete odrazu schopný naladiť sa na vibračné pole vedomostí a informácií, ktoré človek predtým nebol schopný vnímať a zachytávať, napríklad informácii týkajúcich sa predpovede budúcnosti.

V podstate ide o to, že stačí len požiadať o informácie vo svojej mysli a informácie sú okamžite k dispozícii. Takýto druh údajov a informácií má základ na zvukových vibráciách/ pocitoch, na rozdiel od oscilácií, ktoré sú založené na elektromagnetickom žiarení vrátane svetla. Živé, organické vedomie je spojené s láskou v jej čistej-nezávadnej forme. Nezištná láska (jej vibrácie) je najvyššia perfekcia a dokonalosť vo svojej večnosti, a nemá nič spoločné s našou pozemskou fyzickou láskou (založenou na hmote).

Čistá láska je spojená s pocitmi a citmi, nie emóciami. Pocity sú založené na vibračnej báze, pričom emócie sú založené na elektromagnetickej báze. Základom každého pocitu, ktorý vychádza zvnútra je vibrácia, a v prípade, že vibrácia kmitá v spektre počuteľnom ľudskému uchu, vzniká zvuk. Takže, vnútorné pocity, vrátane lásky, sú vlastne vibrácie (založené na vibračno-zvukovej báze). Je to niečo podobné vibrácii založenej-prepojenej-spojenej s elektrickým vzduchom, za vzniku pozdĺžnej stojacej, cyklickej, nelineárnej kompresnej sínusoidnej vlny mimo-herzového základu, na základe ktorej je človek schopný nadobudnúť priamu vibračnú kogníciu (vrátane prekognície do budúcnosti-predpovede budúcnosti). Tento proces sa teda zakladá na získavaní informácií cez vibračnú rezonanciu a nie elektromagnetické žiarenie (napr. získavanie informácii cez svetlo a zo svetla).

Láska je živé organické vedomie a každá ľudská bytosť má schopnosť stať sa nezištnou láskou, pretože ľudské telo je schopné vibrovať rovnakými charakteristikami / signatúrami, ktoré sú charakteristické pre lásku. Musia sa len správne pochopiť z hľadiska výkladu fyziky (kvantovej fyziky). Láska ako energia je založená na stojatej vlne, ktorá pôsobí prostredníctvom rezonancie, čo znamená, že donekonečna cyklicky opakovane vibruje; pričom sa striedavo zhmotňuje a odhmotňuje na základe dvoch protichodných procesov- procesu explózie-výbuchu a implózie-kontrakcie.

Povedané inými slovami, energia lásky vibruje v priamych pulzoch alebo kvantách. Ak sa Vaše telo stane takouto vlnou nazývanou nezištná láska, (láska je absolútne rezonančné súznenie s okolím, založené na neutralite, harmónii, stave rovnováhy alebo absolútnej vyváženosti a rovnovážneho stavu), nadobudnete schopnosť ovládania procesu zhmotňovania (materializácie) a odhmotňovania (dematerializácie) vôľou a započať transformáciu buniek v tele. Tento proces zahŕňa bunkové cytoplazmy a cytoskelet pôsobiaci a bezprostredne ovplyvňujúci DNA v bunke, ktorá je na základe tohto vplyvu schopná započať transformáciu na molekulárnej a atómovej úrovni, rovnako ako aj na úrovni jadra atómu a subatomickej úrovni.

Cytoskelet bunky, za určitých podmienok, je ovplyvnený našimi vnútornými pocitmi – citmi (čiže tkz. vnútornou vibráciou) a gravitáciou. Tým, že Vaše telo vyžaruje určité vibrácie ste vlastne schopný ovplyvniť svoju vlastnú DNA ako aj gravitáciu. Pocity bezpodmienečnej lásky / jednoty / univerzálneho napojenia môžu znegovať gravitáciu až do takého stupňa, že telo je schopné sa vznášať. Získate tým prístup k udalostiam budúcnosti (ako aj minulosti, keďže na jemnej úrovni je minulosť a budúcnosť spätá a prepojená cez prítomnosť). Napojíte sa tak na všeobecné vibračné pole informácií, (akašické záznamy? ) kde minulosť, prítomnosť a budúcnosť je spojená dohromady. “

Zámer/intencia je kľúčová

Julia: .. „Ak zámer-intencia-želanie človeka je dostatočne magneticky intenzívna, môže dôjsť k transformácii jednej formy energie na inú, a dochádza k zhmotneniu. Všetko záleží na intenzite zámeru-intencie, ktorej základom je cit (vibrácia). Ak dosiahne dostatočne vysokú amplitúdu, časť vedomia automaticky presiahne rýchlosť svetla a dôjde k ma materializácii respektíve dematerializácii, ak je intenzita Vašeho zámeru, čiže vibračno-oscilačná rýchlosť založená na rezonancii a produkovaná cytoplazmou bunky, nedostatočne vysoká, nedochádza k zhmotneniu a teda váš zámer zostane len na úrovni myšlienky.

Skrátka, je to práve intenzita pocitov, ktorá dokáže meniť základný pulzový rytmus, ako aj uhlovú rotáciu spinu častíc. Takže v podstate ste tým, čo cítite (nie tým, ako myslíte). Myšlienky vznikajú z citov. Cit je prvotný, myšlienky vznikajú z citov. Všetky pocity emitujú do prostredia určitú frekvenciu, ktorá má amplitúdu (aka intenzitu), ako aj vlnovej dĺžku a frekvenciu. Jogíni napríklad meditujú až do bodu, kedy pocítia univerzálne prepojenie so všetkým a ku všetkému. Keď narazíte na tento druh pocitu, ktorý niektorí ľudia nazývajú pocitmi nezištnej lásky, ste schopní vnímať sami seba ako samostatnú časť celku, alebo individuálnu jednotku, ale zároveň aj ako samotný ucelený celok.

Takže, v podstate ste v jednom momente oddelený od celku, ako samostatná jednotka a zároveň sám seba vnímate ako celý celok. Stanete sa tým, kto pozoruje, ale aj tým, čo je pozorované. Keď sa vaše city stanú dostatočne intenzívnymi môžu negovať gravitáciu, čiže dôjde k anti-gravitácii a ľudia sa začnú vznášať, levitovať. Existujú početné prípady levitácie vyskytujúce sa u ľudí praktizujúcich jógu a dokonca aj u mníšok a mníchov (je známy prípad tkz. lietajúcej mníšky). Pocity univerzálneho prepojenia, alebo lásky je možné vytvoriť aj umelo, na základe určitých zvukov / vibrácie, vrátane ultrazvuku a infrazvuku, ale aj za asistencie binaurálnych zvukov, ktorá svojím pôsobením prepája pravú a ľavú časť mozgu. Ten potom začne pracovať ako jeden celok.

Keď sú city alebo vibrácie tkz. univerzálneho napojenia alebo bezpodmienečnej lásky generované na fyzickej úrovni, vlny produkované ľudským telom sa začnú takpovediac pohybovať akoby späť v čase. Vtedy prebieha proces implózie / fúzie. Elektromagnetické vlny tranzverzného oscilačného charakteru sa menia na vibračné pozdĺžne vlny. Čiže oscilácie, elektromagnetické vlny sa akoby premenili na vibrácie, ktoré majú pozdĺžny-longitudinálny charakter ale zároveň si nejakým spôsobom vedia zachovať priečny-tranzverzný elektrický komponent (vzniká nová forma elektrickej vibrácie alebo elektrického zvuku).

V určitom okamihu, keď telo produkuje špecifické vibračné frekvencie vyvolané či už meditáciou, pocitmi univerzálnej lásky, atď., sa energia vo Vašom tele zmení na pozdĺžne skalárne stojaté vlny, produkované dutinami (tkz. kavitami) v tele, ako pľúca, lebka, alebo brucho. V procese zvanom kavitálna rezonancia je ľudské vedomie (ktoré je rozšírené po celom tele) schopné napojiť sa na tkz. vákum (pole bodu nulu, éterické pole, inými slovami elektrostatický potenciál alebo dielektrické pole), čo je režim, ktorý má čo do činenia s priamym poznaním a kogníciou založenou na rezonancii vnútornej vibrácie. Poznanie alebo informácie získané našim vedomím cez takýto proces je poznaním založenom na vibráciách alebo pocitoch vyprodukovaných vašim vlastným telom.

Ak fungujete v takomto režime, dokážete vnímať predtuchy, rôzne vízie budúcnosti, minulosti, dokážete zažívať mimotelové zážitky, alebo pozorovať na diaľku (proces tkz. remote viewing) s lepšími výsledkami, ako keď sa o to isté pokúšate na základe informácii získaných z vonkajšieho elektromagnetického poľa (čiže nasávanie informácií cez svetlo a iné druhy elektromagnetickej radiácie, či už na báze channelingu alebo iných metód). V podstate v určitom stupni takzvaného rozšíreného vedomia, Vaše telo rezonuje s oscilačno vibračnými pulzmi, ktoré idú nad rámec tkz. tekutého svetla. Môžete tak dosiahnuť až stav-stupeň-hladinu plazmy, ktorej súčasťou je tiež vedomie.

Z môjho pohľadu vedomie pozostáva zo stojatých vĺn, ktoré majú povahu skalárnych vĺn a neustále pulzujú do hmoty a následne mimo hmoty, čiže striedajú formu zhmotnenia a odhmotnenia. Takže skalárne vlny sú vlastne akoby pulzy alebo kvantá. Ak by ľudia pochopili podstatu implózie (studená fúzia) a explózie vo vnútri svojich vlastných tiel, mohli by byť schopní napojiť sa na tkz. bod nula. Doteraz neobjavené ľudské zmysly (nakoľko ich máme viac ako 5 základných) sú všetky založené na citoch, ktoré sú vlastne založené na báze zvuku, či už v rámci zvukového spektra alebo mimo neho. No a zvuk je zase založený na vibrácii. Z toho vyplýva, že našu realitu prvotne menia pocity a až potom myšlienky. Najskôr ste tým, čo cítite a až potom tým, čo si myslíte.

Každý človek má schopnosť produkovať torzné, alebo stojaté skalárne vlny za určitých okolností, ako napríklad v rámci rezonančného prepojenia srdca a mozgu. Okrem toho, skalárne stojaté vlny, ktoré sú čistý potenciál, nemajú žiadnu polaritu; sú pozitívne, negatívne a neutrálne zároveň (nachádzajú sa teda akoby vo všetkých troch fázach naraz). Niektoré časti v ľudskom tele, ktoré veda doteraz neobjavila, môžu tieto skalárne vlny vyprodukovať. Napríklad, jedna taká časť sa nachádza na pravej strane tela, v blízkosti bedrovej kosti.

Na hlbšej a teda vyššej úrovni však existujú ešte jemnejšie energie ako torzné vlny alebo skalárna energia. V mojom ponímaní sa jedná sa o tkz. studenú plazmu, na ktorú sa môžete do určitej miery nakontaktovať cez kostnú dreň, rovnako ako krv a kožné receptory.

Ak chcete zlepšiť svoju rekogníciu a intuíciu mali by ste sa nekontaktovať na vibrácie produkované citom a pocitom a nie oscilácie produkované elektromagnetickým žiarením. Takže, zjednodušene povedané, zvuk funguje lepšie ako svetlo na zvýšenie intuitívnej jasnozrivosti, alebo zintenzívnenie paranormálnych schopností u človeka. Ide tu vlastne o schopnosť produkovať stojaté vlnenie vo fyzickom tele za pomoci vibračného cítenia založeného na vzájomnej rezonancii.

Ak je vaše telo schopné psychologicky dosiahnuť absolútnu úroveň nulového odporu, zjednocujúca sila rezonancie prevezme riadenie. Musíte byť schopní naladiť sa na pole, ktoré je založené na tky. elektroniku, (tónovej) vibrácii, nakoľko tento druh naladenia vám dá prístup k druhu poznania, ktoré je priame, okamžité a vibračné. Ak chcete letovať, musíte svoju myseľ a telo laicky povedané prevrátiť na jednu obrovskú stojatú vlnu, ktorá sa vráti späť v čase cez proces implózia, v rámci ktorej nastane moment, kedy vibračný stupeň vzájomnej-súhlasnej rezonancie neguje gravitáciu a telo začne letovať. Takže nie je to mozog, ale v mojom ponímaní skôr koža, kostná dreň, rovnako ako krvinky, ktoré sú zodpovedné za doteraz neobjavené a neidentifikovateľné zmysly každej ľudskej bytosti. “

-pokračování-

(c)2017 Julia Sellers

http://www.matrix-2001.cz/

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s