NOVÝ ČLOVEK – Cestovatelia medzi dimenziami (5)

predchádzajúca 4 časť

O minulosti, budúcnosti, súčasnosti gravitácii, a nezištnej láske

Júlia: „To, čo opúšťa telo počas mimotelového zážitku by sa dalo nazvať vedomím: energické kvantum výrobno-organizačných pulzov, alias éterická energia, temná hmota (ako vôbec existuje). Vedomie ako také je vlastne seba-uvedomelou substanciou alebo látkou, prostredníctvom ktorej dochádza k materializácii, respektíve k zhmotňovania. Vedomie je teda takpovediac základ našej existencie. Čím vyššia intenzita, tým vyššia amplitúda a teda aj rezonancia, ktorá prináša optimálnu príležitosť pre zhmotnenie-realizáciu vášho zámeru-želania a schopnosti zmeniť priebeh vašej budúcnosti.

Súčasnosť totiž pochádza z budúcnosti; synantropia je základ a udáva pravidlá a entropia je iba služobníkom synantropia. Neexistuje ani minulosť ani budúcnosť. Existuje len večné tu a teraz. Generovaním určitých citov určitým spôsobom v určitom momente, teda v momente, ktorý sa nazýva tu a teraz, môžete zmeniť ako svoju minulosť tak aj svoju budúcnosť. Keď zmeníte svoju minulosť, automaticky zmeníte svoju budúcnosť. Minulosť a budúcnosť neexistujú oddelene. Sú spojené do jedného celku cez prítomný moment, ktorý je zároveň večný.

Prítomný moment teda dokáže zmeniť minulosť aj budúcnosť v jednom momente, keďže tieto sú prepojené. Minulosť a budúcnosť sa spojí do jedného neoddeliteľného celku cez prítomný moment, ak vaše telo vysiela do prostredia určité frekvencie. Minulosť a budúcnosť možno zmeniť v jednom okamihu, keď sa svojím citom (napr. lásky, odpustenia, citovou reflexiou a kontempláciou na minulosť, atď) snažíte zmeniť svoju minulosť. Tento cit je schopný automaticky zmeniť budúcnosť, pretože medzi časom a priestorom neexistujú žiadne hranice v momente, keď telo človeka dosiahne určité vibračné frekvencie.

Takže keď sa snažíte napr. zmeniť svoju budúcnosť tým, že v určitom momente produkujete určité city, (napr. city lásky a nie city nenávisti), automaticky tým zároveň meníte aj svoju minulosť, nakoľko tieto sú späté (a pritom sa snažíte zmeniť len Vašu budúcnosť). Tento proces je teda založený na schopnosti vyprodukovania určitého druhu citov v konkrétnom momente (čiže takpovediac tu a teraz), respektíve určitej frekvencii za účelom zmeny svojej minulosti ako aj budúcnosti. Všetko je vo svojej vnútornej a najhlbšej podstate založené na vibrácii (a teda zvuku), inými slovami- všetko sa zakladá na procese pulzovania vĺn (alebo vlnových pulzov), čiže neexistujú žiadne častice, len pulzy vĺn. Prakticky sú to pulzy alebo kvantá vytvorené, respektíve doslova vytlačené tlakom vibrácií zo substancie éteru do hmotnej fyzickej reality, ktorá sama o sebe je len hologram.

Všetko je energia a energia a hmota je vlastne jedno a to isté, alebo skôr opačné strany jednej mince. Energia a hmota sú teda dva rôzne spôsoby vyjadrenia toho istého alebo jedného zjednoteného celku, ktorý je vo svojej podstate zjednotený a súdržný na jemnej neviditeľnej úrovni aj vtedy, keď je fraktále rozložený na nespočetné množstvo menších jednotiek. My ako ľudia vnímame veci také aké sú vzhľadom k tomu, že naše vedomie vibruje na určitej frekvencii. Ak by sme sa nastavili do režimu s vyššou frekvenciou, zmenilo by sa aj naše vnímanie. Už by sme nevnímali hmotu ako hmotu, ale niečo, čo vyzerá menej husté a tvrdšie. Ak sa vaše telo napojí na určité vyššie frekvencie, fyzické a hmotné objekty budú vnímané ako redšie, menej hustejšie objekty. Postupne, čím vyššie by bola frekvencia produkovaná Vaším telom, by sa tieto objekty zmenili na žiaru, farebné vlnenie, trblietavé farby rôznych geometrických foriem, tekuté svetlo a možno paru, a rôzne druhy plazmy, atď.

Michael vidí takéto formy objektov často z toho dôvodu, že jeho vedomie pracuje na vyšších frekvenciách než vedomie iných ľudí. Zvuk tvorí svetlo (nie naopak). „Na začiatku bolo slovo,“ hovorí Biblia. Slovo je mechanicko kompresná, pozdĺžna (longitudinálna) zvuková vlna, založená na vibrácii. Svetlo vzišlo zo zvuku. Svetlo je priečna (kontraverzná) elektromagnetická vlna. Existuje ešte tretí druh vlny, ktorá spája vyššie opísané dva druhy vĺn do špirály. Je to podobné ako keď (posvätná, sakrálna) geometria vytvorí kruh, guľu, bublinu alebo rob, ktoré nejakým spôsobom zjednotia oba druhy šírenia vĺn, teda pozdĺžne (longitudinálne-zvukovo vibračné), aj priečne (kontraverzné-elektromagnetické).

Ľudské telo ďalej dokáže negovať gravitáciu, pokiaľ vibruje na určitej frekvencii dosiahnutou napríklad kontempláciou, meditáciou, vyžarovaním pocitov bezpodmienečnej lásky, ako aj iných metód a techník zameraných na vyvolanie zmeny stavu vedomia. Existujú početné príklady jogínov, mníšk alebo mníchov, ktorí sa vznášali nad zemou (licitovali) pri meditácii alebo v stave tzv. kontemplatívnej blaženosti (dosiahnutej pri omdlení).

Skaly a nerasty

Michael: „Skaly, nerasty, kryštály, polo-kryštály, piesok, aj steny z prírodných materiálov môžu komunikovať. Diamanty sú napríklad veľmi zvláštne, pretože obsahujú jedinečnú kryštalickú mriežku. Tá je (ako tvarový žiarič) schopná vydávať špeciálnu vysokofrekvenčnú vibračnú osciláciu, ktorá môže liečiť. Diamanty v sebe obsahujú určité procesy, ktoré ak sú funkčné, sa vymaňujú z fungovania klasickej fyziky a jej zákonov. Kryštály komunikujú s ľuďmi prostredníctvom okamžitých myšlienok práve na základe špecifickej frekvencie. Mám za to, že energie z kameňov (minerálov, kryštálov, atď.) slúžia ako potrava pre mnohé mimozemské entity ako aj inteligentné bytosti iného ako ľudského pôvodu. “

Poznámka: Podľa vyjadrenia Michaela je jednou z jeho mnohých úloh, ktoré sú mu v rámci jeho mi motelových misií ukladané, aj zbieranie tejto osobitej energie z kameňov.

Michael: “ Voda, ako ju poznáme, teda vo forme HO, nie je skutočnou vodou, pretože skutočná voda obsahuje hélium, ktoré je ľudské telo za určitých podmienok schopné produkovať. Bolo mi ukázané, že kostná dreň, a to konkrétne časť s názvom osteocyt riadi našu krv a DNA. Osteocyty operujú prostredníctvom pocitov, ako sú pocity lásky alebo nenávisti. Takže pocity riadia operácie a správanie sa osteocytov určitým spôsobom. Osteocyty ale vytvárajú červené krvinky, ktoré sú súčasťou krvi a práve krv riadi poradie a uvoľňovanie hormónov v krvi . Hormóny ako vieme sú chemické látky, ktoré v podstate riadia funkciu nášho ľudského tela. Keďže hormóny závisia od krvi, krv závisí od kostnej drene a v kostnej dreni sa nachádzajú osteocyty, ktoré naopak závisia od ľudských citov, môžeme uzavrieť, že ľudské telo riadia vibrácie citov. Pri produkcii citov lásky má telo tendenciu byť zdravé. Aj DNA je riadené pocitmi. “

Priame poznanie

Michael: … “ Sťahujem rôzne informácie so zavretými očami pomocou automatického písma. Píšem myšlienky prichádzajúce priamo zvnútra. Niekedy sa zdá, akoby som sťahoval informácie priamo prostredníctvom čakier, ktoré sa nachádzajú v strede dlaní a chodidiel. Vibrácie v týchto častiach ľudského tela sú veľmi silné a tým, že sa na ne rezonančné nakontaktujete, môžete odpovedať na otázky týkajúce sa rôznych tém záujmu. Takýto spôsob nasávania informácií sa nazýva priamym poznaním. Skutočne existuje a vo svojej podstate je vibračné.

Nemalo by sa však zamieňať s channelingom, pri ktorom sa informácie sťahujú prostredníctvom svetelných vĺn, čiže elektromagnetických vĺn. Avšak pri sťahovaní informácií tkz. priamou kogníciou, získavate informácie prostredníctvom zvláštneho druhu vibračných vĺn, ktoré sú vo svojej podstate komprimované, pozdĺžne vlny, ale zároveň aj tranzverzné (nie však elektromagnetické) – skôr by sa dali nazvať nejakým elektrickým zvukom / tónom, nachádzajúcim sa v rámci zvukového spektra, ale aj mimo neho (teda ultrazvuk a infrazvuk vrátane). Srdce riadi mozog a nie naopak.“

Energia bodu nula˗ Ste tým, čo cítite

Julia: ….“Bod nula v sebe obsahuje všetko a nič. Keď sa ľudské vedomie napojí na bod nula a reaguje s ním, prebieha proces tkz. zhmotňovania (alebo materializácie, kreácie) za predpokladu, že ten, kto sa podieľa na zhmotňovaní, čiže „pozorovateľ“ (respektíve jeho vedomie) je schopný vyprodukovať dostatočne silnú intenzitu zámeru (intencie), založeného na vibrácii citu (tkz. magnetický kompotent).

V rámci procesu zhmotňovania je ďalej rovnako potrebné a dôležité dosiahnuť špecifickú uhlovú rotáciu spinu jednotlivých subatomických častíc, ktoré sa na procese materializácie podieľajú, vrátane jednotlivých vlnových fáz.

  • Materializácia je výbuch (expanzia) smerujúca z bodu nula smerom do vonkajšieho prostredia,
  • pričom dematerializácia-odhmotnenie je implózia, alebo kontrakcia späť do vnútorného prostredia cez bod nula.

V závislosti od toho na akej úrovni-frekvencii vibruje naše vlastné vedomie, dokážeme vnímať objekt, buď ako niečo fyzické, hmotné, 3 dimenzionálne, alebo len ako obrysy rôznych geometrických tvarov (ktoré sa dajú vnímať až vo vyšších dimenziách), vrátane svetelných vĺn, žiary, farieb, alebo vo forme čistého zvuku.

Takže v podstate to, čo vidíte ako jablko v 3D, je niečo iné v 4D, niečo iné zase v 6D, meniace sa postupne z fyzickej hmoty na geometrické formy, svetlo, tekuté svetlo, polo-éter, éter, zvuk a nakoniec vibrácie, ktoré sú si vedomé sami seba vo forme čistého citu zložené zo skalárnych stojatých vĺn. Všetky dimenzionálne úrovne akýkoľvek objektov alebo ľudskej bytosti existujú súčasne.

Každý živý objekt je zároveň fyzická hmota, kryštálová mriežka, svetlo (EM vlny), tekuté svetlo, zvuk (mechanické, stlačené, vibračné vlny) ako aj plazma, pričom toto všetko vytvára zvukovo svetelné (alebo vibračno-oscilačné) kontinuum. To znamená, že zvuk sa mení na svetlo a svetlo sa mení späť na zvuk, takpovediac v nikdy sa nekončiacom divokom tanci (založenom na presne stanovených pomeroch a vzťahoch medzi zvukom a svetlom, ktoré sa musia dodržiavať a ktoré vytvárajú zákony fyziky, či už klasickej, respektíve kvantovej).

-pokračování-

(c)2017 Julia Sellers

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9609-novy-clovek-cestovatelia-medzi-dimenziami-5/

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s