Úkol podvědomí v našem životě

Sineľnikov Valerij

KAŽDÝ ČLOVĚK SI SVŮJ SVĚT A ŽIVOT TVOŘÍ SÁM. To je nutné si uvědomit. Svět si vytváříme vlastními myšlenkami, pocity a emocemi. Znamená to, že naše tělo, duševní a fyzický zdravotní stav, vzájemné rodinné vztahy, vztahy s lidmi a okolním světem, práce i finanční situace jsou vnějším odrazem našich myšlenek, pocitů a emocí. VNĚJŠEK ODRÁŽÍ NITRO. Naučte se ve svém životě tento zákon použí­vat. Jestliže jsme si jednou svůj svět vytvořili, tak jej dokážeme také měnit.

Jinými slovy, jestliže nám něco v životě nevyho­vuje, můžeme to změnit odhalením a odstraněním pří­činy konkrétního problému a vytvořit něco nového. Musíme se obrátit do svého nitra a změnit svůj podvě­domý program chování, a tedy změnit sebe samé. Chcete-li změnit vnější svět a lidi, kteří vás obklo­pují, zapamatujte si, že všechno, co vás obklopuje, je odrazem vás samých. Proto začněte od sebe. Změní­te-li se, změní se lidé ve vašem okolí i váš svět. Tím začne působit princip zrcadlení.

Tento zákon zabezpečuje dokonalý pořádek a har­monii, vyšší spravedlnost a čistotu vesmíru. Všechny lidské problémy (nemoci, stres) jsou vý­sledkem nesouladu vědomých tužeb a způsobů jejich uskutečňování i podvědomých záměrů. Jde o to, že náš podvědomý rozum ví o nás a našich životně dů­ležitých záměrech mnohem víc než my; také o našich životně důležitých předsevzetích. Kromě toho mysle­te na to, že podvědomí je se samotnou realitou, a tedy s Bohem, přímo spojené. Proto je důležité, abychom podvědomí nepřekáželi, ale svými vědomými činy mu pomáhali. V našem životě musíme spojit vědomí a ne­vědomí, a dosáhnout tak celistvosti.

ČÍM ČISTEJŠÍ JSOU MYŠLENKY ČLOVĚKA, TÍM MÁ VÍCE MOŽNOSTÍ A LEPŠÍ PŘÍSTUP K INFORMACÍM VESMÍRU. Dalo by se to vyjád­řit i jednodušeji: čím méně agresivity je ve vaší duši a ve vašem podvědomí, tím příjemnější a zajímavější je váš život a o to větším zdravím a schopnostmi bu­dete překypovat. Změnit sebe v první řadě znamená zbavit se agresivních myšlenek a emocí, které souvisí s pýchou.

O signálech  našeho podvědomí

Náš podvědomý rozum ví úplně všechno a po­mocí znamení a signálů nám předává informa­ce. Existuje univerzální jazyk, kterým hovoří všichni živí tvorové. Ale přijímat jej nemáme ušima ani rozu­mem, ale vlastním srdcem. Já osobně si všímám všeho. Informace, které jsou pro mne potřebné, dostá­vám různými způsoby: kontaktem s lidmi, s přírodou, prostřednictvím knih i televize. Hlavně je nutné být pozorný a všeho si všímat. Ale není nutné se extrém­ně upínat na znamení. Nedokážete-li význam signá­lu rozluštit, tak ho nechte na pokoji i uklidněte sami sebe. Poproste své podvědomí, aby vám dalo srozumi­telnější signál. Základním pravidlem je: „Nefunguje-li to, co dělá­te, dělejte něco jiného.“ Jestliže se dveře nechtějí otevřít na jednu stranu, zkuste je otevřít na druhou. Ale nejdříve se sami sebe zeptejte: skutečně potře­buji to, co se za dveřmi nachází?

Mysl jako energie nejen tvoření, ale i ničení

Pamatujte, že žijeme ve spravedlivém a čis­tém světě, kde KAŽDÝ DOSTANE PODLE SVÝCH MYŠLENEK. „Ano, každý spravedlivě dosta­ne podle své víry!“ – to jsou slova z Bible. Naše půso­bení nezačíná slovem ani pohybem, ale naší myšlenkou a emocí. Myšlenka je univerzální forma energie. Naše myšlenky a pocity se materializují, a tedy se zhmotňují v realitě. Jestliže vám něco chybí ve vašem životě nebo jste zažili nějakou nespravedlnost, příčina je ukryta po­uze ve vás, a ne v okolním světě nebo v takzvaných vnějších okolnostech.

Myšlenka je energetická forma, která vzniká v naší duši a nikam nemizí. Existuje ZÁKON ZACHOVÁ­NÍ ENERGIE. Jakákoliv myšlenka, která je vyslaná do vnějšího světa, formuje v našem životě jisté udá­losti. Tak se k nám v různých podobách tato energie vrací zpět. PODOBNÉ PŘITAHUJE PODOBNÉ. Naše agresivní myšlení vytvoří nepříjemné a bolestné události. Tvořivé myšlenky jsou nositeli přijetí a lásky a zhmotňují se v realitě, která nám přináší pouze pří­jemné zážitky. Sami se rozhodněte, jakými myšlenka­mi se chcete zabývat. Člověk si tvoří myšlenky, které obsahují univerzál­ní energii. Síla myšlenky je ohromná. Vědci vypočí­tali, že energie informačního pole člověka je jednou tak velká než energie potřebná na štěpení atomového jádra, a je jí takové množství, že na ni dosud neexistu­je ani pojmenování.

Myšlenka je univerzální energetická forma, která má nejen tvořivou, ale také ničivou sílu. Každá myšlenka ovlivňuje náš život. Dobrá působí ve váš prospěch, zlá proti vám. Dokonce bych řekl, že každá myšlenka působí ve váš prospěch, dobrá i zlá. Pouze dobré, tvořivé myšlenky vám poskytují příjemné zážitky a negativní vytvářejí situace, z nichž je potřebné učit se myslet pozitivně.

Musíte být ve svých vyjádřeních a činech velmi obezřetní, protože každé naše působení, a dokonce i každá myšlenka, se odrazí v našem životě. Takový je zákon karmy. Myslím si, že jednodušeji budete umět ovládat sami sebe, vaše myšlenky a nálady, pochopíte-li jed­noduchou pravdu: nic na tomto světě nám nepatří. Ani naše myšlenky. Myšlenky vás neovládají, ale vy si vy­bíráte, jakými myšlenkami se chcete zabývat. Prostřednictvím myšlenek si tvoříme realitu. Jaká bude, závisí na nás samých.

Jak pomocí myšlenky změnit svůj svět k lepšímu

 Lidé v životě touží po klidu, štěstí a harmonii. To jsou vyšší, božské pocity. Záleží na nich každé­mu, jen každý má vlastní cestu. Svůj svět a život si tvoříme sami. Jestliže začnete kritizovat a projevovat nespokojenost, dejte si pozor! Tehdy se z vašeho života vytrácí harmonie a spokoje­nost. Jen co začnete odsuzovat a pohrdat, jste v nebez­pečí! Čím více lidí budete odsuzovat a pohrdat jimi a čím intenzivněji to budete dělat, tím větší hrozba nad vámi visí. A nejen nad vámi, ale také nad vašimi dět­mi. A často je to smrtelně nebezpečné. Chcete-li se zbavit nedbalých a nemravných lidí, změňte svoje myšlenky. Přestaňte odsuzovat a pohrdat a rozdělovat svět na dobrý a zlý.

 O příčinách vzniku nemocí

Nežijeme neizolovaně od světa, který nás obklo­puje, neboť jsme jeho součástí. Okolní svět je naším světem. Zdraví je rovnováhou mezi naším způsobem života a okolním světem. Je to harmonie se sebou a s okol­ním prostředím. Naše nemoci jsou výsledkem našich myšlenek, po­citů a přání.

Na živý organismus působí vnější realita, a tedy bytí. A on na toto působení reaguje (a tím se vlastně odlišuje živý od mrtvého). Zdravý organismus je or­ganismus, ve kterém sídlí harmonie nebo dynamická rovnováha. Samozřejmě udržovat si harmonii v současných ži­votních podmínkách není tak jednoduché. Je-li však narušená, dá se znova obnovit, a to o to dřív, že je to záměrem samotného organismu.

Nemoc je signál, že je rovnováha narušená. Ner­vová zakončení nás upozorňují, že na nějakém místě v našem organismu není něco v pořádku. Nemoc je pouze normální nervovou reakcí, která nám chce říci: „Poslyš, drahý, je tu něco, čeho by sis měl všímat.“ Pokud jí člověk nevěnuje potřebnou pozornost nebo bolest potlačuje tabletami, lidské podvědomí vytvoří ještě větší bolest. Takovýmto způsobem, prostřednic­tvím signálu, jakým je bolest, nám podvědomí proje­vuje svou starostlivost a sleduje určitý pozitivní cíl, kterým je říci nám, že něco není v pořádku. Přistupuj­te proto ke svému onemocnění s vážností. Vezmeme-li v úvahu, že si sami vytváříme vlastní svět a život, potom si tvoříme sami také nemoci. To, co v životě máme, odpovídá našemu podvědomému programu chování a našim myšlenkám, a proto i naše nemoci odráží určité naše myšlenky a způsob chování. Znamená to, že příčiny nemocí jsou ukryty v našem nitru.

Na druhé straně se na nemoc dá dívat jako na blok, obranu před nesprávným jednáním a nepochopením zákonů okolního světa.

zdroj

Reklamy
This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

One Response to Úkol podvědomí v našem životě

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s