KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ (3/5)

predchádzajúca časť

Sergej O. Prokofieff

Toto popísané prvé zjavenie vyššieho Ja, ale nie je ešte jeho plným zjavením. Toto prichádza až na ďalšom stupni cesty zasvätenia, na stupni intuície. Vo svojej knihe „Prah duchovného sveta“ píše Rudolf Steiner o troch základných aspektoch ľudského Ja: o bežnom ja, vyššom Ja a o pravom Ja človeka. Ich praobrazy zodpovedajú Vianociam, Epifánii a Veľkej noci, ktoré predstavujú tri stupne zjednotenia sa Krista s ľudským bytím.

V Tajnej vede v náryse popisuje Rudolf Steiner, že duchovnému žiakovi sa iba v intuícii môže mystérium Golgoty stať vlastnou skúsenosťou. Len v intuícii môže byť pochopené mystérium Loga, Slova. Pretože v Logu sa prejavujú v duchovnom svete sily všetkých deviatich hierarchií, tak ako ich Rudolf Steiner predstavil v štvoritom rytme Meditácie základného kameňa, v sobotu, 29. decembra 1923, na Vianočnom zjazde. Je možné tiež povedať:

Prvá, najvyššia hierarchia, sa prejavuje vo svetovom slove viac dramatickým spôsobom, ako blesk a hrom, druhá viac epickým a tretia, prenikajúca do vnútra človeka, pôsobí viac lyricky. Toto spolupôsobenie všetkých hierarchií sa spája so zemou len v mystériu na Golgote a tvorí základ pre slovesné umenie budúcnosti, kedy bude slovo pôsobiť vo svete magicky, to znamená tvorivo, plodiac život. Rudolf Steiner raz povedal, že človek v budúcnosti bude Mikrologom, odrazom Makrologa. Z tohto dôvodu sa môže práve umenie slova najviac priblížiť tajomstvám Golgoty. Ako veľké míľniky stoja v histórii ľudstva diela slovesného umenia, ktorými môžu byť ľudia privedení k pochopeniu plného významu mystéria na Golgote. K nim patria predovšetkým Jánovo evanjelium a v našej dobe Meditácia základného kameňa od Rudolfa Steinera. Všetko toto je najhlbšie spojené s rozvojom základného impulzu Grálskych mystérií. Rudolf Steiner popisuje, ako prostredníctvom týchto mystérií človek v ďalekej budúcnosti pretvorí svoj hrtan tak, že z neho vznikne nový reprodukčný orgán, ktorým bude môcť duchovným spôsobom plodiť seberovných. Prostredníctvom slova bude človek sám schopný tvorivo pôsobiť až dovnútra fyzickej hmoty.

Tento ideál popisuje Rudolf Steiner slovami: „A musí prísť čas, kedy sa telo stane opäť Slovom a naučí sa prebývať v ríši Slova.“ Predstupňom tejto vzdialenej budúcnosti bude, približne za 3 000 rokov od dnešnej doby, zjavenie sa Maitreya Budhu; podľa Rudolfa Steinera bude „mať slová, ktoré sa svojou magickou silou budú bezprostredne stávať morálnymi impulzmi pre ľudí, čo ich budú počuť“. Prvé kroky k tejto veľkej budúcnosti boli učinené založením nového umenia tvorivej reči vychádzajúceho z Antropozofie, v ktorom ľudské slovo vyvinie sily, ktoré môžu mať éterickomorálne pôsobenie.

Po intuícii, kráča žiak duchovného školenia po ceste zasvätenia k ešte vyšším stupňom. Ich popis v súvislosti so sviatkami v roku nájde čitateľ v autorovej knihe Kolobeh roka ako cesta zasvätenia k prežívaniu bytosti Krista. Avšak tu chceme pozorovať súvislosť sviatkov v roku s rôznymi umeniami. Z už uvedeného vidíme, že umenia sú reálnymi cestami k spoznaniu veľkých svetových tajomstiev, tak ako sa prejavujú v najdôležitejších sviatkoch roka. Na túto vlastnosť umení poukázal už Goethe, keď hovoril o kráse ako o „manifestácii tajných zákonov prírody, ktoré by nám bez tohto javu navždy ostali skryté“.

Ďalší stupeň, po Veľkej noci, tvorí v kolobehu roku sviatok Nanebovstúpenia. Aby sme túto udalosť lepšie pochopili, musíme sa bližšie pozrieť na ľudské éterické telo. Nesie v sebe dve tendencie:

  • na jednej strane akoby vrodené úsilie spojiť sa s veľkou slnečnou sférou, z ktorej prapôvodne pochádza;
  • na druhej strane viac materialistickú tendenciu, pre ktorú materialistické myšlienky a pocity dnešných ľudí viažu éterické telo na zem a oddeľujú ho od jeho kozmickej domoviny. Tým sa ľudské éterické telo stáva viac a viac podobné fyzickému telu a preberá od neho sily smrti.

V oboch prípadoch by človek nemohol na zemi uskutočniť svoju ďalšiu evolúciu. Ak by éterické telo nasledovalo svoju tendenciu k slnku, bolo by pre ľudí nemožné udržať svoje individuálne bytie na zemi. A prijatím príliš mnohých síl smrti do éterického tela, by bolo ľudstvo predurčené na zemi vyhynúť. Aby mohlo ísť na zemi ďalej svojou cestou, musela byť nájdená možnosť, ako získať už tu na zemi, bez oddelenia sa od nej, kozmické sily zo slnečnej sféry, pôvodne vlastné éterickému telu, ako protiváhu k silám smrti. Táto možnosť bola vytvorená Nanebovstúpením Krista. V imaginácii, ktorá je v základoch tohto sviatku, je zobrazené, ako sa Kristova bytosť spája s tendenciou ľudského éterického tela k slnku a sprostredkúva mu tým už v okruhu zeme tie hviezdne a planetárne sily, ktoré boli éterickému telu bezprostredne vlastné iba v slnečnej sfére.

Tento proces tvorí základ ďalšieho umenia, umenia, ktoré bolo vytvorené až za našich čias, v 20. storočí. Je to umenie eurytmie. Nemôžeme ho v skutočnosti pochopiť bez toho, aby sme popísaným spôsobom prenikli do mystéria Nanebovstúpenia. V eurytmii máme totiž už na zemi prejavenie tých kozmických zákonitostí v éterickom tele človeka, ktoré do neho vniesol Kristus Nanebovstúpením, a ktoré vo svojej hlbokej podstate súvisia s vývojom Životného ducha. Pravdaže, eurytmia stojí dnes z tohto hľadiska iba na začiatku svojho vývoja. Rudolf Steiner na to poukazuje, keď vraví, že dnes „to môže byť samozrejme iba džavotanie oproti tomu, čo sa raz bude musieť zrodiť z tohto umenia“. Napriek tomu je mimoriadne dôležité niesť vo vedomí tieto súvislosti; pretože to môže vytvoriť základ pre nevyhnutnú zodpovednosť voči tomuto umeniu, ktoré má svoj pôvod bezprostredne v Kristovom mystériu.

Nasledujúcim sviatkom po Nanebovstúpení sú Turíce. S nimi je spojené ďalšie veľké umenie:

umenie sociálneho spolužitia, sociálne umenie, ktoré vytvára pravé spoločenstvo slobodných duchov. Obdivuhodným spôsobom nám to ukazuje imaginácia turíčneho diania. Upozorňuje nás na zrod praspoločenstva, v ktorom nachádza všetkých dvanásť základných prúdov ľudstva svoje individualizované zastúpenie a úplné harmonické spojenie. Tento praobraz spoločenstva budúcnosti zároveň prorocky predstavuje najvyšší výkon sociálneho umenia. Tak nachádzame v turíčnej imaginácii, ako na každého človeka individuálne zostupuje Duch v ohnivom jazyku.

Preto raz tohto Ducha Rudolf Steiner nazval individualizovaným Duchom. Pretože každý jeden z dvanástich apoštolov prijal svoj vlastný duchovný impulz, a predsa to bol vždy ten istý Duch. Tým je na najvyššej spirituálnej úrovni prorockým spôsobom preklenutý najväčší protiklad v novodobom živote ľudstva, protiklad medzi individualizáciou a spoločenstvom. V takomto spoločenstve potom vzchádza prvý zárodok budúceho vývoja Duchovného človeka. Patria k nemu ľudia, ktorí prijali Kristom ustanovený krst Duchom a ohňom (Ján, I,27). Je to uskutočnenie veľkého ideálu bratstva ľudí jedného ducha na celej zemi. Rudolf Steiner poukazuje vo svojej Filozofii slobody na tento ideál, keď hovorí, že dvaja skutočne slobodní ľudia sa nemôžu nikdy dostať do disharmónie alebo protirečenia.

Videné viac ezotericky, vedie toto svetové turíčne spoločenstvo k úplne novému usporiadaniu karmy ľudstva. Karma bude silou Krista, ako svojho pána, uvedená do dokonalého súzvuku so zákonitosťami duchovného kozmu, čo zaručí nie obmedzenie, ale plné rozvinutie ľudskej slobody do kozmickej dimenzie. Rudolf Steiner na to poukazuje nasledujúcimi slovami:

„Podľa poriadku duchovného sveta má byť karma jednotlivcov spojená s celkovou karmou nie ľubovoľným spôsobom, ale tak, aby organizmus spoločenstva vytváral odraz nebeského rádu… Je to takpovediac založenie ľudstva budúcnosti postaveného na podstate Ja.“ Z opísaného vidíme, ako hlboko sú ľudské umenia spojené so svetovými tajomstvami a so sviatkami v roku. Ak bude týchto sedem umení prežívaných v kolobehu roka popísaným spôsobom, stanú sa podobnými siedmim hviezdam, ktoré nesie v ruke Syn človeka, tak ako je to popísané v Apokalypse.

pokračovanie 4 časť

 

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s