Miroslav Zelenka – Dotazy

Miroslav Zelenka – Dotazy na Svobodném vysílači

 Jaký význam má příslušnost k národu, k rase, např. ke Slovanství?

Významem je, že si člověk prožije určitou zkušenost, kterou si vybral, splní tu určitý úkol, který mu umožňuje právě příslušnost ke konkrétnímu národu, ke konkrétní rase. Jak jsem již říkal, někdo kdo odsuzuje cikány, židy, indiány apod., tak se mu “poštěstí” v příštím životě být někým z těchto etnik, nebo prostě někým koho odsuzoval, aby si to prožil.

Je možné, aby se inkarnace v různé rasy řídila vyspělostí duše (a teď nechci vůbec povyšovat některé rasy nad jiné)?

Můžeme si položit otázku co to je vyspělost duše. Ale nepochybně se inkarnace do různé rasy řídí frekvencí vibrací. Jestliže má duše vysokou frekvenci vibrací, tak se nebude inkarnovat do těla s nízkou frekvencí vibrací, což je dané možná rasou, možná prostředím nebo konkrétní rodinou. Takže si počká, až pro ni bude k dispozici nějaké vhodné tělo. Je dokonce možné, že  vysokovibrační duše se ani nemá možnost inkarnovat do nízkovirbačního těla. Alespoň takové informace mám, že se nemůžeme inkarnovat do zvířecích těl vzhledem k tomu, že jsou nízkovibrační.

Je lidstvo nositelem vzácného genomu, který tak svou existencí vlastně střeží jakási genetická banka?

Podle toho, jaké jsou poslední informace od insiderů apod., je na lidstvu pácháno mnoho genetických experimentů a myslím si, že my momentálně v současné době jsme jejich výsledkem. Vzhledem k tomu snad máme do určité míry i nějaký vzácný genom z pohledu těch mimozemských civilizací, které na nás tyto pokusy páchají, takže si myslím, že tato možnost tu je. Nevím, že bychom ho svou existencí střežili, ale podle informací, o kterých jsem tu už mluvil a které jsem dostal, dochází k jakémusi kompromisu mezi zájmy planet jako Země (její znečištění a všechno to, co lidé napáchali) a mezi zachováním lidské rasy vzhledem k určitému procesu těch experimentů a jejich výsledků. Takže je zájem na zachování jak genomu lidské pozemské rasy, tak i té kvalitní nezničené planety Země.

 Jsou chvíle, kdy si myslím, že to vše je jen taková velká virtuální hra a já si vyberu pouze svou postavu, za kterou budu hrát. Jednou jsem klaďas a dobrák a bráním se ve vybraném postavení, a když mě to přestane bavit tak si vyberu drsného záporáka reptíka a jdu na ty klaďase.

Souhlasím. Myslím si, že to tak skutečně je, ale záleží na zorném úhlu pohledu a z jaké úrovně poznání. A tady bych si dovolil tvrdit, že to je z té třetí úrovně poznání, kde se vše děje současně, je to ta vícedimenzionální bytost nebo duch. Z pohledu Teoversa, kdy vše je jen kosmická hra, tak neexistuje nic, co by bylo jen záporné z eticko-morálního hlediska. Kdyby tu byli všichni světlí, tak se nic ve vesmíru neděje a to by stvořitele nebavilo. To je podobné, jako bychom chtěli hrát šachy, ale všechny figurky by byly jen bílé.

 Co se stane s parazitickou kvazibytostí po smrti člověka, pro kterého byla vytvořena. Rozplyne se nebo je také možné, aby se přenesla na dalšího člena rodu, např. při rodovém prokletí?

Pokud se jedná o rodové prokletí, tak ta pravděpodobnost, že po úmrtí jednoho člena rodiny přejde na druhého je velká. Kvazibytost se nerozplyne, ale je potřeba vnímat, že je to v podstatě program. Jestliže je to program stvořený na odsávání energie z konkrétního člověka, tak když ten člověk zanikne, tak program přestane fungovat.

Je pak někdy program vyčerpán, pokud nevíme o možnosti rozptýlení?

Jestliže je program vytvořen na čerpání energie z konkrétního člověka, tak zánikem toho člověka program přestane fungovat. Ale jsou programy, které jsou vytvořeny na čerpání energie z různých lidí, kdy je černý mág přesouvá podle svých potřeb. Pak se ale může stát, když černý mág takovouto parazitickou bytost nezlikviduje, že si na něj v příštím životě počká a vysává energii z něj. A protože on v té příští inkarnaci ani neví, že existují parazitické kvazibytosti a popřípadě ani nezná formuli pro ukončení parazita, kterou v minulém životě věděl, tak má z toho  pak velmi těžké problémy. Pokud nenajde někoho, kdo ten program umí kvalifikovaně rozptýlit nebo odstranit, tak na tom pak není vůbec dobře.

Jak se dají odstranit manipulační programy, které jsou do nás vkládány a ukládají se do morfogenetického pole (uč se nebo budeš popelářem, bez práce nejsou koláče)?

Odstranit se to dá jen poznáním a prací na sobě. Jestliže se jedná o určité závislosti, tak se to dá odstranit meditací na odstranění závislostí. Ale ty manipulativní programy se nedají jinak odstranit než vlastní prací na sobě, než vlastním poznáním. Neuznávám ty praktiky, které nabízejí různí léčitelé, že Vás za nějaký peníz zbaví a očistí od těchto programů. Některé programy, které máme v morfogenetickém poli z minulých životů, se dají odstranit pomocí regresní terapie. Býváme naprogramováni k určitým reakcím nebo činnostem, které realizujeme podvědomě. V tomto případě je opět prvotní poznání, že se děje něco co mně ovládá a brání mé svobodné vůli, a pak je nutno na tom pracovat, získat informaci, proč se tak děje, a tu právě můžeme zjistit pomocí regrese.

 Jak vlastně funguje rozhovor s vyšším já? Vnímáte nějaký hlas nebo je to nějaký pocit nebo intuice?  

Nefunguje to vždy stejně. Odpověď se může dostavit v různých formách. Když se položí otázka, tak ta odpověď může přijít v mnoha různých formách. Z mých vlastních zkušeností je nejčastější verbální odpověď. Je to spíše telepatická odpověď, není to tak, že bych slyšel přímo hlas, i když někdy trochu ano. Může se i objevit obraz. Pokud položíte otázku: Je to tak?  Tak se stane, že Vám naskočí zimomravky a okamžitě víte, že to tak je. Kdežto když ta odpověď je NE, tak se nic neděje. Pokud máme hodně rozšířené vědomí, tak můžeme i tu událost prožít s emočním zážitkem, což je nejsilnější a nejpřesvědčivější. V podstatě je to intuice, právě když nám např. naskočí ty zimomravky.

Několikrát jsem takový pocit intuice měla a některé věci se mi pak potvrdily, je to v tom případě vyšší já, které se mnou mluví nebo je to něco jiného?

Obě možnosti jsou možné. Pocit intuice bych ale dal do jiné kategorie než je informace od vyššího já. Člověk, který s tím nějaký čas pracuje, poměrně přesně rozliší informaci od vyššího já od informace intuiční. Intuice je více samovolný proces než odpověď od vyššího já, která je přímo odpovědí na náš dotaz.

Máte nějaký návod nebo meditaci na to jak se naučit komunikovat s vyšším já?

Meditace na pátou a šestou a sedmou čakru. Pátá čakra je komunikace, šestá intuice a sedmá napojení nahoru.

Chtěla bych se ještě zeptat na morfogenetické pole duše. Je možné, aby si morfogenetické pole duše zapamatovalo nějakou situaci z minulého života tak, aby se to v současném životě nějak projevilo na fyzickém těle?

Morfogenetické pole si nic nepamatuje. Morfogenetické pole je pole návyků, to znamená, že morfogenetické pole se potom projevuje a ovlivňuje i fyzické tělo. To znamená, že pokud jsme měli nějaký úraz v minulém životě, který se projevil ve fyzickém těle, tak se to dostalo do morfogenetického pole (pole návyků) a může nás to v současném životě ovlivňovat. Jsou to naprosto známě věci, že z minulých životů máme např. mateřská znamínka na místě jizev, které jsme měli v minulých životech. Je to naprosto běžné a v mnoha případech zdokladované. Přesněji řečeno morfogenetické pole je pamětí, a ne, že má paměť. I když i to není přesné vyjádření.

Můj otec zemřel, když jsem měla 8 roků, bylo to v roce 1992, byl zastřelen, kulka mu proletěla spánkem. Můj syn se narodil v roce 2015 a přesně v této oblasti má kruhové znamínko. Tak mě napadlo, že by můj syn byl inkarnovaný můj otec?  A to znamínko tam má proto, že to má zaznamenané z minulého života?

Je to samozřejmě možné, je tu určitá míra pravděpodobnosti.  Pravděpodobnost té inkarnace by se dala zjistit porovnáním podoby, pohybů apod., i když jde o tříleté dítě. Není to nic výjimečného, že se příbuzní takto k sobě inkarnují. Je to poměrně běžné, čímž nechci říci, že to tak v tomto případě je, ale těch indicií by tam mělo být více, zejména ve vzhledu. Zajímavé by bylo posoudit fotku otce ve věku syna. V následujících inkarnacích bývá poměrně dobře zachována podoba vzhledem k morfogenetickému poli, které ovlivňuje stavbu těla. Zejména když se jedná o stejné geny. Je to působení morfogenetického pole na stejné geny, které si duše vybrala. Duše si vybírá z genů rodu, takže si mohla vybrat i genů vlastní předchozí inkarnace.

Vezmeme-li v potaz skutečnost přestupu do 5D, co se stane s dušemi, které v okamžiku přestupu nebudou mít hmotné tělo, míněno, nebudou právě žijícími lidmi na Zemi? Se stále se zvyšujícím počtem lidí na Zemi mám dojem, že se snaží vtělit co nejvíce duší, aby se stihly připravit a přímo tohoto procesu přestupu zúčastnit. Myslíš, že pokud někdo zemře dříve, má šanci se ještě vtělit, resp. se znovu narodit také v 5D nebo zůstává pro něj otevřené pouze 3D? Jak jinak si vysvětlit ten obrovský nárůst obyvatel Země?

Tady bych zpochybnil to 5D, není důvod, abychom přestupovali do 5D a 4D tzv. měli přeskočit, nevím, jak by se to mělo stát. Já tomu říkám pásmo frekvence vibrací, takže jestliže jsme ve třetí, proč bychom měli přeskočit čtvrtou, to nemá logiku. Podle mého názoru duše, které v okamžiku přestupu nebudou mít hmotné tělo, tzn., že budou v bardu, se budou inkarnovat do toho prostředí, které bude odpovídat jejich frekvenci vibrací. Tzn., přestoupí-li planeta Země s lidmi do čtvrtého pásma frekvence vibrací, tak duše, které budou právě v bardu, se budou inkarnovat do toho pásma frekvence vibrací, které bude odpovídat jejich frekvenci vibrací. Tzn., pokud odešly duše nízkovibrační, tak se budou inkarnovat na jinou planetu, která bude odpovídat jejich frekvenci vibrací. Pokud někdo zemřel a měl vysokou frekvenci vibrací tak bude mít šanci se inkarnovat do čtvrtého pásma frekvence vibrací, tzn., že mu nehrozí, že by to měl promeškat.

Důvodů pro to, jak si vysvětlit ten obrovský nárůst lidí je více a z různých pohledů. Samozřejmě je tu dost duší, které se sem chtějí “dostat” právě proto, že by si to chtěly prožít. Ten okamžik transformace je samozřejmě velice zajímavý a my tím vývojem procházíme zde v této fyzické realitě. V bardu, v té astrální realitě se náš vývoj neuskutečňuje. Tam získáváme informace, které můžeme uplatnit, ale vývojem tam neprocházíme. Proto je zájem si to tu prožít, protože se tu dá udělat v současné době největší pokrok, nejvíce urychlit svůj vývoj ve fyzické formě.

Další důvod je z jiného zorného úhlu. Lidstvo je předmětem genetických experimentů. Podíváme-li se na to z pohledu, jak my provádíme pokusy s laboratorními zvířátky, tak velký rozdíl je provádět experimenty s deseti zvířátky nebo s pěti tisíci. Pak se pochopitelně dá provést mnohem více experimentů a v mnohem širším spektru.  Proto jsme motivováni, aby nás bylo hodně.

 Další otázky se týkají hlubšího pochopení fenoménu přisedlík a usedlík.

Pokud má člověk dobrou nebo řekněme průměrnou aurickou ochranu (energetickou ochranu nebo jemněhmotný imunitní systém), a z důvodu nějaké psychicky náročné události nebo fyzické únavy či jejich kombinace “chytne” přisedlíka, odejde potom přisedlík sám i bez vědomého odvedení nositele či externím odvedením třetí osobou, pokud dojde k načerpání psychických či fyzických sil a tudíž navýšení energie v organismu?

Nechci říkat, že to není možné, když pak člověk nabere extrémně hodně sil, ale podle mých zkušeností na mém těle, jsem ho odvedl, jakmile jsem ho zjistil a nečekal jsem týden nebo 14 dní až nabudu potřebné síly.  To znamená, že pravděpodobnost pozdějšího odvedení už není tak velká, protože přisedlík tou svou vlastní existencí odčerpává energii, a obnovit ji do původní podoby není tak snadné.

 Může přisedlík v období těhotenství přisednout i na plod?

Myslím, že nemůže, ale nevím to jistě.

https://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/dotazy-na-svobodnem-vysilaci

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s