Autoregulus – Zániky národů

Zániky národů nastanou střetem mezi kohortami Generací X a Z, procesy budou kopírovat Calhounův experiment s kolonií myší! Social Justice Warriors a fenomén genderismu ztělesňují v ČR gardy Milionu chvilek a umělecké fronty, která v novém songu vyzývá ke svržení prezidenta a premiéra! Degenerativní procesy ve společnosti mají původ v genetických změnách generace Z, která připomíná závěrečnou fázi vymírání myší kolonie! Proces je objektivní a nezvratný?

Pokud jste již četli moje dvě knihy, tak už víte, nakolik je bílá civilizace vystavena procesům útoků na svůj genom. V tomto článku bych rád rozšířil jedno z témat, které jsem do poslední knihy neumístil a nechal jsem materiál pro veřejnou publikaci zde na Aeronetu. Pracovní a otrocká bílá rasa, která má funkci bojovníků a budovatelů, bude čelit postupem času nezvratnému procesu zvanému “Autoregulus”. Je to de facto datum expirace lidské DNA, kdy genom bílé rasy začne postupně degenerovat a kopírovat procesy, které jako první objevil Dr. John B. Calhoun a správně odvodil mechanismus, který ovšem neuměl ještě pojmenovat.

Článek a video z experimentu najdete zde. Proces “autoregulus” lidského genomu je součástí projekcí Kapitoly II. Syndikátu a Dr. Calhoun nemohl o tomto mechanismu v roce 1972, kdy po 4 letech zakončil svůj výzkum myšího habitatu s katastrofálním výsledkem myší populace, vůbec nic tušit. Správně ale popsal jeden z poznatků, který nazval “Behavioral sink” ve smyslu odpadní jímky, která při vypouštění vody vytváří mohutný vír a nasává všechno z okolí.

Dr. John B. Calhoun

Calhounův koncept “Behavioral sink” na populaci myší byl samovolně aktivován ve chvíli, kdy došlo k přemnožení myší v umělém habitatu v laboratoří. Dr. Calhoun to přičítal přemnožení, ale tento jeho závěr je zcela chybný. Koncepční vývoj v Číně, ale vlastně i v Indii ukazuje, že přemnožení, tedy přelidněnost v případě lidí, nevede k nastartování behaviorálního sinku.

Nikde v Indii, v Číně a ani v Brazílii není vidět, že by v přemnožených ghettech docházelo k vymírání, nebo dokonce k úpadku libida a porodnosti, což bylo ovšem v Calhounově experimentu s kolonií myší zcela patrné. Dr. Calhoun tehdy v 60. a 70. letech nemohl svoji teorii více rozvinout na hlubších výzkumech, nebyly k tomu ani v té době podmínky a zkušenosti z praxe. Přesto však jeho poznatek “Behavioral sink” je správný. Ovšem to, co je chybné, to je spouštěč tohoto procesu. Není to nadměrná populace v rámci jednoho habitatu, ať už myší nebo jiných tvorů, ale je to iterační genový mechanismus zabudovaný přímo do genomu tvorů.

Přelidnění a vysoká populace nevede k zániku civilizace, spouštěčem je něco jiného

V případě myší dochází k nastartování procesu “Autoregulus” po zhruba 10 až 15 generacích myší, což je zjevný přírodní mechanismus, který má zabránit tomu, aby planeta Země nebyla zamořena triliony myší. Architekti planety udělili myším jen několik generačních cyklů genomu, než dojde k nastartování autoregulus mechanismu. V Calhounově experimentu celou kolonii myší v roce 1968 na začátku experimentu odstartoval jediný pár dvou myší. Z nich potom vzešly další tisíce potomků v dalších generacích, až nakonec v roce 1972 projekt skončil, protože celá populace vymřela, naprosto zdegenerovala, jejich těla nebyla schopna životních funkcí, ani příjmu potravy.

Počet iterací genomu myši byl vyčerpán a autoregulus zahájil destrukci genomu kolonie myší. Lidská bílá rasa má počet těchto cyklů rovněž omezený. Toto ovšem Dr. Calhoun vůbec netušil, to je poznatek a informace z Kapitoly II Syndikátu a procesy, které nás čekají, budou otřesné. Přesto ale cítím potřebu tyto informace uvolnit, je to nezbytné. Níže máte video z Calhounova děsivého experimentu. České titulky zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Možná jste si všimli a zaregistrovali, že každá další generace bílé rasy je nějaká divná a jiná. V celé západní civilizaci probíhají procesy, kdy každá další kohorta, tedy generační skupina své doby, je méně odolná a více se odchyluje od ustálených hodnot, která platily po celá dlouhá staletí. Ten proces začal v polovině 60. let, kdy se začala v bílé civilizaci rodit tzv. Generace X, která je v ČR a na Slovensku jinak označována jako Husákovy děti.

Tato generační vlna trvala přibližně od roku 1961 (plus mínus pár let) do roku 1980, přesné ohraničení ale není dané, jde o přibližné zaměření. Tato generace se totiž od všech předchozích generací v něčem liší. Je to první generace, na které lze pozorovat zahájení procesu autoregulus. Právě tato generace dnes představuje první generaci, jejíž členové jsou rozštěpeni. Část členů této generace vyznává hodnoty předchozí Generace W – Baby Boomers (lidé narození po II. sv. válce do roku zhruba 1960), ale druhá část generace X už vykazuje podivné chorobné procesy, např. odpor k vlasti, vítání cizích ras a etnik, podpora a obdiv deviací, inkluzí, podpora homosexuality, podpora feminismu, LGBTQ a pedofilie.

Generace X bude poslední generací, která bude podobná svým předkům

Tady je třeba si uvědomit, že Generace X vyrůstala ještě před rokem 1989 a před érou sionistických globalizačních procesů v Evropě, které tyto degenerativní procesy v bílé rase akcelerují. Přestože tedy Generace X by měla být nenarušená, přesto to už neplatí. Nejde tedy o poruchu genomu způsobenou indukcí z léků, z potravin a vody, ale jde o náhlý genetický proces ve velké části Generace X. V případě Generace W nic takového zpozorováno nebylo. Ten proces navíc byl nastartován globálně v zemích celé bílé populace přibližně ve stejnou dobu, v různých politických režimech, v různých společenských systémech. Je vyloučené, aby nastartování autoregulus procesu bylo indukováno. Je to tudíž s vysokou pravděpodobností iterační odpočet, který byl u bílé rasy odstartován v polovině 60. let.

Jednotlivé kohorty generací po II. sv. válce.

Poslední generací v současné době je Generace Z, tedy lidé narození přibližně ve druhé polovině 90. let, kteří dnes dospívají a půjdou poprvé k volbám. Tato generace již vykazuje zcela prokazatelně znaky poklesu IQ, projevy degenerace, úpadku libida, rozvratu pohlavní identity, zvýšení pohlavní nejistoty a neurčitosti, projevy sterility, procesy feminizace biologických znaků u mužů, neplodnost žen, ztrátu libida u bílých žen na bílé muže, odcizení od vlasti, od národa, neuznávání autority rodičů, úpadek vzdělání.

Mnoho z těchto procesů je samozřejmě indukovaných, protože děti vyrůstaly v prostředí sionistické globalizace a byly vystaveny působení prostředků řízené genocidy, jako jsou léky, potraviny, kontaminovaná voda, elektrosmog atd. Nicméně, je v tom jeden zásadní háček. Tyto změny a degenerativní procesy probíhají nejen v tzv. západních neoliberálních zemích, ale je možné je sledovat i v Rusku a ve Skandinávii, kde tyto indukční faktory zdaleka nejsou tak daleko. Proto i zde musíme přiznat, že ani v případě Generace Z nejde výhradně o indukovaný proces, ale jsme svědky objektivního procesu spuštění a prohlubování autoregulus mechanismu destrukce genů bílé rasy.

Záchrana bílé civilizace bude možná přechodem do jiného nosiče vědomí, který nemá genetickou expiraci

Obávám se, že jde o součást genetické expirace bílé rasy, která byla stvořena k účelům boje a budování, o tom píši více v nové knize. Velice rád bych věřil, že jde pouze o indukované procesy, ale všechny závěry ukazují na opak, že došlo k nastartování autoregulus mechanismu v genomu bílé rasy, a začalo to právě v Generaci X. Jedinou záchranou bílé rasy v takovém případě, a to je hrozivé zjištění, je opuštění biologického těla a přenesení vědomí do jiné schránky, logicky se nabízí singularita a splynutí se strojem. Vidíte, že najednou všechno do sebe časově a synchronně zapadá.

Procesy splývají a slučují se. Co je ovšem důležité, to jsou Židé, tedy nositelé kompendia, o kterém více píší v knize. Jejich rasa evidentně je těchto autoregulus mechanismů ušetřena, a je to i logické, když víme, jak vznikla bílá rasa. Snaha o zachování Amšelah Hare’dim u Židů znamená, že jejich genetický kmen neobsahuje autoregulus. Osobně mám pocit, že autoregulus byl zabudován do genetické výbavy bílé rasy po kontaktu lidské civilizace v době před cca. 6000 lety s nezvanými hosty, o kterých podrobněji píši v knize.

Generace myší to mají spočítané.

Zatímco Židé vzešli z krve Nephilim, u bílé rasy je to mnohem komplikovanější a v knize jsem to raději nerozváděl, abych nevnesl do hlav čtenářů ještě větší chaos. Je naprosto zjevné, že dnešní bílá rasa pochází z Íránu a tzv. Aryanů. Nephilim vytvořili nejen Židy, ale i bílou rasu, ale jen určitou její část, která nese krevní skupinu 0 s faktorem Rh negativní. To je faktor, který pochází z Nephilim a nemá nic společného s touto planetou. Pokud máte krevní skupinu 0 Rh negativní, potom pocházíte z Nephilim stejně jako Židé.

Bílá rasa tak byla spolu s Židy v době před 60,000 lety na stejné úrovni. Procesy degenerace a autoregulus mechanismu se tak s největší pravděpodobností nikdy nebudou týkat lidí s krevní skupinou 0 Rh negativní. Tito lidé se ale stanou terčem zájmu, protože nesou kompendium Nephilim stejně jako Židé. Snaha o import migrantů do Evropy a masivní likvidace bílé rodiny je de facto hromadným ničením celé bílé rasy s cílem eliminovat tu část bílé rasy, tedy její většinu, která nevychází z Aryan báze a byla v době před cca. 6,000 lety upravena pro práci, budování a boj.

Střet generací bude fatální, děti (z Generace Z) budou nenávidět své rodiče a prarodiče (z generace X)

Proto je tak důležité komplexně porozumět procesům v nacistickém Německu v okruhu okultních společností Vril a Thule, které úplně stejně pochopily, že na Aryanech je něco zvláštního, ale nebyla to nadřazenost, to je naprostý nesmysl. Ta důležitost spočívala v tom, že nesou úplně stejné kompendium Nephilim jako Židé. V tom je ta důležitost Aryanů, Adolf Hitler tohle nikdy nepochopil a ani Heinrich Himmler na to nepřišel. Bylo to navíc nepřípustné uvažovat, že by Aryané a Židé měli něco společného. Ideologický dogmatismus tak nepřekročil stín tvůrců III. Říše. Autoregulus mechanismus tak především způsobuje, že vlivem genového křížení i mnoho sionistů a Židů bude čelit autoregulus procesu. Právě proto globalčiky tak spěchají s výzkumem umělé inteligence a především kvantových neurálních sítí. Je to de facto úprk z biologických těl a nosičů, které budou čelit genetické expiraci genomu stejně jako kolonie myší v Calhounově experimentu.

Děsivým procesem střetu Generace X a Z v České republice jsou organizátoři Milionu chvilek a skupina členů kulturní fronty složená ze zástupců Generace X,  která nahrála píseň s názvem Pýcha předchází pád. Song nazpíval raper Galen a refrén zpívá Bára Basiková. V písní zaznívají výzvy k demisi Andreje Babiše a Miloše Zemana a zaznívá dokonce výhrůžka s odkazem na defenestraci. Skupina umělců a zpěváků v tomto songu je právě mix Generace X a Generace Z. Najdeme tam i zástupce Generace Y, tzv. Mileniály. Část Generace X je ještě nezasažena autoregulus mechanismem a z nich se rekrutují právě voliči alternativy, ovšem část jejich vrstevníků stejného věku je hojnými účastníky akcí Chvilkařů.

Degenerace bílého genomu není indukována zvenčí, jak se původně myslelo. Externí faktor degeneraci urychluje, ale primárně nezpůsobuje. Příčinou je autoregulus

Indukce degenerativních procesů v bílé rase hraje značnou roli, ale právě procesy z Ruska a také ze Skandinávie, kde se žije nejzdravěji snad v celé bílé populaci, ale přesto degenerativní procesy skandinávských zemích běží úplně stejně rychle jako všude jinde. Těžko budete podezřívat Norsko, že mají znečištěnou vodu bifenyly a PCB, nebo že tam mají špatné jídlo, které indukuje degeneraci a procesy úpadku rasy. To je prostě nesmysl, žijí tam zdravě tak, jak je to jen možné. A přesto jejich národ degeneruje, odmítá vlastenectví, projevují se u nich syndromy vítání migrantů, kteří je terorizují, nechají si to líbit. A to přesně ukázal Calhounův experiment v předposlední fázi autoregulus mechanismu.

Část populace myší byla apatická a nechala se ohrožovat a nebránila se. Proto veškerá fakta ze Skandinávie, tedy ze zemí jako je Norsko, Švédsko, Finsko a také Dánsko, ukazují jasný fakt. Jedná se o proces v genomu, nikoliv o indukci z prostředí. Norové, Švédové, Finové a Dánové se utápí v migraci a vítají muslimy s otevřenými náručemi. Národy Vikingů a dobyvatelů se najednou chovají jako národy sluníček. To je proces, který nevzešel z indukčních procesů, protože ty se snaží autoregulus proces urychlovat, ale primárně ho zjevně nezpůsobují. A to je šok, kterému jsem nechtěl věřit, ale Kapitola II je otřesná. Všechno do sebe dokonale zapadá.

V návaznosti na knihu Superkrize: Behaviorální genocida vlastního druhu

Proto se nezlobte, pokud tento článek vás překvapil, že místo politiky se v pátek více věnuji genetice, ale vzhledem ke knize, která právě vyšla, cítím potřebu rozvinout a doplnit informace o Kapitole II pro ty čtenáře, kteří již přelouskali mé dvě knihy. Procesy se urychlují, protože bílé lidské rase nezbývá už mnoho času, každá další generace bude na tom hůře. Obětí procesu autoregulus budou sionisté, Chazaři, velká část Židů bez čistého původu Amšelach Hare’dim, zkrátka všichni, kteří mají v sobě geny bílé rasy, nebo její stopy.

Autoregulus sekvence byla bílé rase vložena do genu zjevně jako pojistka a Židé to zřejmě dlouho nevěděli, protože smíšené židokřesťanské svazky jsou hlavně v USA široce rozšířené, ale nejen v USA, stejně tak i Čechách a na Moravě, na to se nesmí zapomínat. Zániky národů tak budou probíhat jako konflikt mezi Generací X a nejmladší Generací Z. Toto je proces, jehož budeme v následujících měsících a letech svědky na celém světě. Uvidíme výjevy z Bible. Syn bude nenávidět otce, dcera bude opovrhovat matkou.

Nejen o autoregulus mechanismu a jeho objektivních charakteristikách budeme hovořit dnes večer od 19:00 hodin v pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme i další aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

https://aeronet.cz

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

3 Responses to Autoregulus – Zániky národů

  1. orion píše:

    Je to jedna veľká hlúposť. V jednom článku, ktorý zdieľa “ezo komunita” sa píše, že dochádza k približovaní mužského pólu k ženskému a preto sa strierajú rozdiely medzi pohlaviami. Ta tu zase, že je to geneticky. Jasné, že ľudia hlúpnu, keď čítajú takéto články. Neodborné. Žiadne zániky národov nebudú. Je to výmysel. Generácie sa menili aj sa meniť budú. Budú rozdielne. Naša generácia stiera staré hodnoty a po nás príde generácia, ktorá zavedie nové. V roku 1850 mali ľudia iné hodnoty ako v roku 1950. Tak to bude aj s rokom 2050, keď vyrastú teraz narodené deti, pretože budú mať priestor na rast, ktorý naša generácia ( narodená pred 2000) momentálne nemá, pretože je tu stará (narodená pred 1987).

  2. Spätné upozornenie: AUTOREGULUS – Děsivý experiment Dr. Calhouna | Atlara's Blog

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s