Popieranie vlastnej božskosti

Birds

Lidská bída spočívá ve ztrátě paměti, zapomnění a neznalosti vlastního původu a smyslu. Lidské bytosti se odcizily vlastnímu pravému „já“, tedy Bohu, jenž žije uvnitř nás a je námi. Zapomněli jsme na vlastní tvořivou podstatu a namísto toho hledáme pomoc a smysl a modlíme se za vykoupení k božskému zdroji, jejž si představujeme mimo sebe samé. Tím lidstvo popírá vlastní božskost a blokuje si jakoukoli šanci na vysvobození ze současné situace.

Ramtha

http://probuzeni.blogspot.com/2023/04/ramtha-lidstvo-popira-vlastni-bozskost.html

Zverejnené v kategórií Filozofia života | Pridaj komentár

Historie otroctví jinak – co spojuje Atlantidu a současnou společnost

Olymp

Oficiální zdroje tvrdí, že otrokářský řád nahradil prvobytně pospolnou společnost a stal se první společensko-ekonomickou formací v historii lidstva založenou na vykořisťování člověka člověkem.

Je to však pravda?

Existuje velké množství nejrůznějších svědectví archeologie, geologie i historie, a také legend a pověstí o tom, že současná civilizace není první, ale před ní, například před 13 tisíci lety, existovala jiná civilizace, kterou mnohé zdroje spojují s Atlantidou (Jedním z takových zdroju je Ramtha a jeho Bílá kniha, kde uvádí, že dobách Atlantidy žili a byli zneužívaní Lemuřané jako otroci atlantských pánů… On byl vůdcem vzpoury proti Atlanťanům a později světové dobyvatelské vlny… pozn. MéR)

Obraz života této předchozí globální civilizace můžeme sestavit jen podle mýtů a tajných učení, která záměrně nejsou určena davu a předávají se z dávných dob do současné civilizace jen mezi vyvolené a zainteresované osoby, i když v některých dobách tuto specifickou informaci prezentují i davu, ovšem jen jako svého druhu kuriozitu. To všechno v kombinaci s nyní dominujícím historickým mýtem znamená, že doba kamenná, jak to ukazuje archeologie, sice byla, ale ne všichni, kdo přežili jí předcházející globální katastrofu, upadli na zcela primitivní úroveň.

A kromě toho podle jedné z rekonstrukcí obrazu života předchozí globální civilizace, vytvořeného na základě mýtů, lidé tehdy nežili tak, jako my…

Počátky moderního rasismu

Rasa pánů” (- těch, co nejen přežili globální katastrofu, ale zároveň pro své potřeby uchovali i její kulturní dědictví, pozn. překl.) byla relativně málopočetná a přebývala jen na jednom kontinentu, kde bylo nejpříhodnější klima. Mimo tento kontinent byly jen její opěrné body pro řízení hospodářské činnosti, které byly obsluhovány podřízenými národy, jež byly zbaveny možnosti vést výrobní a jinou činnost na základě technicky vyrobené energie. To zabezpečovalo vysokou spotřebitelskou úroveň “rasy pánů” při relativně dobré ekologii planety jako celku. (Už víte, proč všechny vynálezy na principu “volné energie” končí kdesi v sejfech? pozn. překl.)

To znamená, že nynější rozdělení obyvatelstva planety na “zlatou miliardu” a ji obsluhující “pracující dobytek” má ve svém základu dávnou hlubokou psychologickou motivaci.

Jedna z těchto rekonstrukcí tvrdí, že členové zvláštní “panské rasy”, i pokud by neměli tělesnou nesmrtelnost, stejně by museli ostatním obyvatelům planety připadali jako nesmrtelní, protože je mnohonásobně převyšovali svou délkou života: to byla také úrodná půda pro legendy o bozích a polobozích, kteří údajně kdysi žili mezi lidmi. Není vyloučeno ani to, že používali genetické inženýrství vůči svým podřízeným a měnili je tak fakticky na bioroboty, jejichž schopnosti tvůrčího rozvoje tak byly uměle a záměrně omezeny.

To je, jak známo, v současné globální civilizaci, a obzvlášť v její západní části, snem mnoha představitelů vládnoucí “elity”. Film Mrtvá sezóna je jen jednou z řady uměleckých reflexí vědeckých výzkumů, skutečně prováděných, jejichž cílem je vytvořit vědeckými metodami rasy “pánů” a k nim mnoho je obsluhujících ras – jakýchsi biomechanismů, které by se samy rozmnožovaly, byly funkčně specializové, programovatelné a daly se na dálku řídit (buď technicky – příkladem může být film “Transcendence”, nebo  mimosmyslově – o tom je film “Stroj času”).

Ať tak či onak, snahu vytvořit v globálním měřítku něco podobného rasově-“elitářskému” způsobu života Atlantidy lze vysledovat v průběhu celé historie současné civilizace. A patrné je to tím víc, čím lepší výsledky mají věda a technologie. Nicméně v současné globální civilizaci se otevřené vládnutí “pánů” nad “mluvícími nástroji” (sloužícími) a jasné rozdělení společnosti na “pány” a “pracující dobytek”, které bylo pro původní regionální civilizace charakteristické, nemohlo plně stabilizovat.

Není vyloučeno, že atlantská “rasa pánů” v minulé globální civilizaci nekontrolovala celou planetu, ale byly tu regiony, které si uchovaly autonomii. Ani v nich v průběhu světové katastrofy nezahynuli všichni. A je možné, že právě toto leží v základu ostře odlišné kultury při tichooceánském Východu a kultury kolem atlantického Západu, ale také předkolumbovské Ameriky. Necháme-li stranou zvláštnosti života předchozí globální civilizace, bezpochyby hlavní, od čeho odvádí pozornost nynější vládnoucí historický mýtus, je, že:

paralelně s dobou kamennou současné civilizace se rozvíjela civilizátorská mise těch, kdo pocházeli z civilizace minulé a přežili světovou katastrofu.

Je ale také možné, že katastrofa nepřišla nečekaně, a tak se ti, kdo o ní předem věděli, zavčasu postarali, aby přežili a uchovali kulturní dědictví pro budoucí obnovení normálního života. Pokud se k předpovědím postavily seriozně i vládnoucí síly, pak mohlo být vyvinuto státně organizované úsilí k zabezpečení co nejrychlejšího návratu normálního (v jejich pojetí) způsobu života po skončení účinků katastrofy.

Biblická i koránická svědectví o Noemově arše představují ve skutečnosti účelnou reakci na hrozbu tohoto druhu. Je také třeba mít na paměti, že biblická i koránická poselství o arše se shodují v tom, že archa byla výtvorem opozice vůči vládnoucímu režimu minulé civilizace. Tato civilizace byla záměrně zničena “zhora” (prostřednictvím poskytnutí možnosti zahynout z božího dopuštění), a to kvůli jejím nevratně zvráceným mravům a etice, protože její vládnoucí “elita”, v níž převládala démonická struktura psychiky, dosáhla neomezené vnitrosociální moci, jež by neoddělitelně zůstala i všem následným pokolením.

Společnost nelásky

Z toho, co známe z historie současné civilizace, je zřejmé, že předchozí civilizace nebyla společností lidí sobě rovných na základě důstojnosti a všeobecné Lásky. Byla to civilizace geneticky odlišných ras. A přinejmenším v té její části, na jejíchž rozvalinách vznikl současný Západ, platilo rozdělení na rasu “pánů” a rasu jim sloužících “mluvících nástrojů”.

To všechno našlo své různorodé pokračování v historii současné globální civilizaci a mnohé skutečnosti to v ní také vysvětluje, hlavně – v historii regionálních civilizací nyní nazývaných Západem (ale nejen tam), v raných etapách jeho rozvoje.

Kastovní rozdělení v dávných dobách v některých regionech vyjadřovalo snahu potomků “pánů”, uskutečňujících civilizační misi, zachránit v následnosti generací geneticky čisté linie a vyloučit svou “degeneraci” při křížení s potomky bývalých “mluvících nástrojů”.

Manželství mezi bratry a sestrami, rodiči a dětmi v kněžských a královských rodinách v jiných regionech měly tentýž cíl – uchránit geneticky čistou linii “pánů” v posloupnosti generací před přimísením genetického materiálu “mluvících nástrojů”.

Na druhé straně právo první noci a mužská promiskuita “pánů” ve vztahu k samicím “mluvících nástrojů” měly rozšířit možnosti civilizátorů díky určitému “vylepšení plemene” civilizovaných. To se mělo projevit při spolupůsobení přírodního i umělého výběru v následujících pokoleních.

S těmito tajemstvími “krve” byl například spojen i zákaz výzkumu v oblasti genetiky zavedený v SSSR v době J. V. Stalina. Čistě sionistický internacistický rozvoj revoluce podle Marxe a Trockého se v Rusku nepodařil, a tak když se v zemi protivníka objevily velmi specifické informace o genetice obyvatelstva, páni-strůjci marxismu-trockismu (potomci staroatlantských civilizátorů) uznali za vhodné je zastavit. Tím spíš, že už v roce 1925 se v sovětském tisku mihly publikace o možnosti s 90% přesností z analýzy krve určit, zda je osoba žid nebo ne (proč byl zájem identifikovat právě toto, nebylo vysvětleno, přestože právě tento druh selekce nutně leží v základu biblické rasové “elitárně”-nevolnické doktríny, o níž se lze dočíst zde. Zákaz výzkumu genetiky je svým způsobem analogie anekdoty: “Stirlitz věděl, že dvě a dvě jsou čtyři, ale nevěděl, jestli to ví Muller.”

Jinými slovy: Globálně vládnoucí Nikdo (o onom tajemném “Nikdo” se lze dočíst v ruštině zde) věděl, že genetika má své “dvě a dvě”, ale nechtěl, aby to věděli v regionu, který se snaží dostat zpod jeho bezvýhradné kontroly. Je možné, že tyto genetické vlastnosti zděděné z předchozí nespravedlivé civilizace se projevují v tom, čeho si již mnohokrát povšimli mnozí organizátoři kolektivních činností ve společnosti: například Henry Ford o tom napsal:

Drtivá většina si přeje zůstat tam, kde je. Přejí si být vedeni, přejí si, aby ve všech případech za ně rozhodovali druzí a sňali z nich zodpovědnost. Proto hlavní obtíž nespočívá v nalezení těch, kdo jsou hodni povýšení, ale těch, kdo si ho přejí.”

“…pro většinu lidí se nutnost přemýšlet jeví jako trest. Jako ideální jim připadá práce, která od nich nepředpokládá žádné nároky na tvůrčí instinkty.”

I když vzdělávacím systémem procházejí – pokud ne všichni bez výjimky – pak většina, ne všechny to otupuje. Skutečnost, že ne všichni vycházejí ze škol a vysokých škol jako vydresírovaní idioti pro práce jen v určité oblasti, může mít odůvodnění v genetickém naprogramování zděděném ještě od předchozí globální civilizace.

Když před 5 – 7 tisíci lety vznikla centra regionálních civilizací – sice velmi vzdálených od sebe, ale majících mnoho společného, což bylo zřejmé z mýtů o jejich vzniku, a které se dochovaly až do naší současnosti – začala jejich expanze do sousedních regionů.

Bez ohledu na to, jak cíle těchto válek chápali a vysvětlovali vládcové každého z regionů, byly to války mající tentýž, v dlouhodobé historické perspektivě objektivní cíl, a to vytvoření jedné globální civilizace, která ve finále zvítězí nad ostatními uchazeči o tutéž věc.

Egypt v průběhu této éry válek přešel dříve než ostatní jeho konkurenti od “horkých” válek ke “studené” – informační válce, spočívající v kulturní spolupráci s poraženými sousedy, jejichž historicky zakořeněná kultura byla při uskutečňování kulturní spolupráce agresorem postupně překroucena do cílevědomě zkonstruované podoby – biblické kultury naší historické reality.

Jako vyjádření tohoto způsobu vedení světové války trvající už několik tisíc let díky úsilí tamějších znacharů (žreců, veduňů, léčitelů) – následovníků pyramid a poznání minulé globální civilizace – vznikla biblická doktrína skupování veškerého ostatního světa od globálně bezstarostných a nepřemýšlejících, a to na základě lichvy. Sám Egypt jako regionální civilizace při porodu této doktríny téměř zahynul a od té doby zůstává v kómatu až do současné doby.

“Děti” Egypta

Pokud se má uskutečnit agrese metodou kulturní spolupráce, je nezbytný nějaký samoreprodukující se nástroj nesoucí uměle a záměrně vytvořenou kulturu. Zdá se, že hierarchové znacharů Egypta svá vlastní pozorování a úsilí  podpořili také následováním vzoru Atlantidy v oblasti genetických experimentů, selekcí a genovým inženýrstvím. Příhodným “etnografickým materiálem” vybraným pro tento účel byly kočovné kmeny, nyní nazývané starohebrejské, žijící tehdy v době kamenné, které padly do egyptského zajetí. Vybraní příslušníci těchto kmenů se stali chrámovými sluhy – nikoli státními otroky nebo otroky jednotlivců: to znamená, že se stali majetkem hierarchie strážců znalostí a návyků, dříve nazývaných “žreci”.

Pak v průběhu sinajského “pochodu” byla na základě tohoto “etnografického materiálu” vyšlechtěna zvláštní rasa lidí – nositelů biblické doktríny. Ta se historicky vyvinula v dnes nám známé židovství, které v průběhu věků do sebe pojalo množství prozelytů (příslušníků jiných ras, jež přijali judaismus – někdy i celé kmeny, jak tomu bylo třeba v případě Chazarů).

A pokud starozákonno-talmudský judaismus opakovaně tvrdí, že “národy Země” jsou v podstatě zvířata v lidské podobě, je možné to chápat jako důkaz toho, že majitelům judaismu byly od starověku známy informace o úpadku blízkém zvířecímu stavu většiny obyvatelstva Země v důsledku poslední globální katastrofy. 

Ale ani rasa “pánů”, Biblí do této funkce naznačená, se nemá čím chlubit: hierarchie znacharů starověkého Egypta odchovala historicky skutečné židovstvo přesně tak, jak se dnes šlechtí plemena dobytka, kdy jsou předem zadané požadavky. Pro pochopení zamýšleného světového projektu mělo židovstvo jako celek splňovat dva základní takticko-technické požadavky:

– aby v něm kvantitativně převládala struktura psychiky biorobota řízeného jak autonomně, tak i distančně, a to prostředky extrasenzoriky (mimosmyslově), v němž jsou kulturně podmíněné způsoby chování potlačeny instinkty. V masové statistice se měla zabezpečit převaha jednotlivců-biorobotů nad jednotlivci-nositeli zvířecí struktury psychiky. V procesech konfliktů dostatečně dlouhého trvání totiž instinktivní krátkodobé programy chování, které převládají ve zvířecí struktuře psychiky, ztrácejí efektivitu. Následně dosažený úspěch v této oblasti vytvořil představu o zvláštní intelektuální a kulturní – nadlidské – nadřazenosti Židů nad ostatními.

– aby se majitelé globálního projektu a jejich potomci mohli skrýt v sociálním prostředí této rasy “pánů” poté, co projekt bude rozšířen v mezinárodním rozsahu a národy pozvedající se z divokosti, ocitnou se administrativně závislými na “pánech” díky jimi zavedené biblické kultuře. Je možné, že nějakým způsobem byla zabezpečena i genetická nesmísitelnost majitelů projektu s jejich židovským kokonem-biorobotem. V každém případě noviny “Nový Petrohrad” 6. 2. 1997 v článku “Všichni rabíni pocházejí od jednoho předka” píší následující:

“Skupina výzkumníků z Izraele, Kanady, Anglie a USA poté, co odvedla obrovskou množství práce, publikovala její výsledky v časopise “Nature”. Po prostudování zděděného materiálu rabínů v komunitách Židů Aškenázů (střední a východní Evropa) a Sefardů (jižní Evropa) zjistili, že všichni kněží, dokonce i z dlouho rozdělených komunit, prokazatelně pocházejí od jediného předka po mužské linii. Genetický rozdíl mezi kněžími a jejich farníky v místní komunitě byl mnohem větší, než rozdíl mezi jednotlivými rabíny z od sebe vzdálených diaspor.”

V průběhu následující historie byli skuteční páni Židů nejednou nuceni “vybrakovat” množství jedinců, genealogických linií a téměř celých stád biorobotů, aby židovstvo jako nástroj agrese trvale vykazovalo jen uvedené dva důležité takticko-technologické požadavky.

Poslední takové “vybrakování” Židů, kteří z hlediska jejich pánů “zdivočeli”, byl takzvaný holokaust; jeho příčinou byla touha mnoha Židů v Evropě emancipovat se v těch národech, uprostřed nichž žili, asimilovat s nimi; to znamená, že jejich vědomou nebo nevědomou touhou bylo stát se takovými, jako všichni ostatní lidé kolem.

Globální řízení

Uvedené tvrzení o civilizátorské misi a prostředcích jejího uskutečňování může mnohým připadat absurdní, přesto pokud se obrátíme k publikacím na téma záhad minulosti, k monografiím typu “Světové dějiny”, školním i vysokoškolským učebnicím napsaným bez jakýchkoli “hloupých úletů” – jen na základě interpretace skutečných poznatků archeologů a dochovaných kronik, pak je možné uvidět velmi specifický obraz.

Prakticky všechny mýty regionálních civilizací starověku a mnohých “necivilizovaných” národů a kmenů hovoří o tom, že jejich vznik byl dílem přistěhovalců ze zámoří (nebo z kosmu), osvícenců, kteří přišli, aby učili divochy, sběrače a lovce základům zemědělství, řemesel a státního řízení. Poté civilizátoři buď zemřeli, nebo byli zabiti, anebo své svěřence prostě opustili; v některých případech však odstranění těchto civilizátorů měli na svědomí zlí “bohové”, kteří se rovněž snažili uskutečnit svou civilizátorskou misi, a pak se stali pokračovateli práce dobrých “bohů”, kteří ji začali.

V průběhu celé historie mnozí myslitelé globální nadnárodní řízení odhalovali, a to na základě všeobecně známých faktů, které však pracně vystavěný historický mýtus (oficiální historie) představuje jen jako vzájemně spolu nesouvisejících zvláštností nebo shody náhod nemajících v žádném případě vliv na život většiny.

mapa Piriho Reise, 1531

mapa Piri Reise

Až do roku 1959 této mapě nikdo nevěnoval pozornost, dokud profesor Charlese X. Hapgood jednoho večera, přebíraje nejnovější archívní dokumenty, na ní nerozpoznal obrysy Jižní Ameriky a Antarktidy, a rozhodl se ji poslat na expertizu. Závěry, které pak získal, zapůsobily jako bomba. Ukázalo se, že tak mohla vypadat Antarktida před mnoha miliony let, dávno před tím, než jsme se tu objevili my jako biologický druh. Kdo byli ti starověcí kartografové, kteří dokázali s takovou přesností zachytit na mapě kontinent, který bude objeven až daleko později?

Přitom mnohá fakta o globálním řízení jsou zachycena i v literatuře současné civilizace. Už v novozákonních sděleních se dozvídáme o “vládci tohoto světa”, který rozděluje moc nad státy a jednou ji nabídl dokonce i Kristovi. Odhalení o tisíciletích aktivit světové vlády najdeme také v nemnohých současných vědeckých přísně dokumentujících monografiích, jako je například kniha amerického politologa Ralpha Eppersona “Úvod do pohledů na historii jako na spiknutí”, nebo v knize Roerichů Agni jóga:

“Mezinárodní vláda nikdy nepopírala svou existenci. Neprojevovala se manifesty, ale konáním, které připouští dokonce i oficiální historie. Můžeme jmenovat fakta z francouzské a ruské revoluce a taktéž z anglo-ruských a anglo-indických kontaktů, kdy nezávislá vnější ruka změnila chod událostí. Tato vláda přítomnost svých vyslanců v různých státech neskrývala. A je samozřejmé, že ani tito lidé nikdy neskrývali dobré stránky mezinárodní vlády. Naopak, stavěli je na odiv, navštěvovali vlády a byli viděni mnoha lidmi. Literatura zachovala jejich jména zkrášlená fantazií současníků.

Nikoli tajných společností se vlády tak bojí, ale konkrétní osoby zaslané z rozhodnutí mezinárodní vlády. Každá podvodná činnost je v rozporu s mezinárodními cíli. Jednota národů, hodnocení tvůrčí práce a také vzestup vědomí jsou potvrzovány mezinárodní vládou jako nejnaléhavější nařízení. A pokud budeme sledovat opatření vlády, pak z nečinnosti ji nikdo nemůže obvinit. Fakt její existence opakovaně pronikal do vědomí lidstva pod rozličnými pojmy.

Každý národ je navštíven pouze jednou. Poselstvo přichází jen jednou za století – to je zákon Arhatů. Vyslání jevu neviditelné vlády podléhá vývoji stavu světové evoluce, a proto podklady jsou založeny na přesných matematických výpočtech. Žádná osobní přání, ale nezměnitelné zákony hmoty. Nechci, ale vím. A proto je výsledek při vlnění proudu stále beze změn. Na horu můžete vylézt od severu nebo od jihu, ale samotné stoupání se nezmění. (Agni jóga, Samara, 1992, str. 292.

Pěstovaný historický mýtus toto globální nadstátní řízení, jež se projevuje v podpoře “elitářsko”-otrokářského řádu, v minulých dobách připisoval buď Bohu nebo ďáblu, kterého do hodnosti “vládce tohoto světa” jmenovali tvůrci tohoto historického mýtu a jiné zároveň ocejchovali jako schizofrenii. Souběžně pečlivě odstraňovali z vědecké historické literatury informace o takových faktech, jako jsou třeba geografické mapy Piriho Reise, o staroegyptských a dalších “historických anomáliích”, stejně jako informace o řádech a dalších systémech zasvěcení (především zednářství), majících nadstátní řízení v souladu s jejich koncepcí restaurace Atlantidy.

mapa Antarktidy

Mapa Oronteuse Phyniusa (Orontsiya Finney). 1531. O vánočních prázdninách v roce 1959 se Charles Hapgood zabýval v referenční místnosti Knihovny Kongresu ve Washingtonu zkoumáním map Antarktidy. Už několik týdnů po sobě se zabýval stovkami středověkých map. “Objevil jsem množství zvláštních věcí, které jsem nepředpokládal, a také několik zajímavých map zobrazujících jižní kontinent. Pak jsem jednou otočil list a zůstal jsem ohromen: mé oči spočinuly na jižní polokouli mapy světa nakreslené Oronteuem Phyniem v roce 1531 a pochopil jsem, že přede mnou je pravá, skutečná mapa Antarktidy!” Celkový obrys kontinentu se překvapivě shoduje s tím, co je zobrazeno na současných mapách. Centrální část kontinentu je na mapě prázdná, bez řek a hor, což dovoluje předpokládat přítomnost ledového příkrovu. Na místě nedaleko středu kontinentu je jižní pól. Pohoří hraničící s pobřežím připomínala četné horské hřebeny objevené až v poslední době, přičemž natolik zřetelně, aby se to nedalo přičíst na vrub představivosti kartografa. Ony hřebeny byly identifikovány, některé tvoří břeh, jiné jsou od něj v určité vzdálenosti. Z mnohých stékaly do moře řeky, které se velmi přirozeně a přesvědčivě vpisovaly do záhybů reliéfu. Z toho plyne, že v době zakreslování mapy nemohlo být pobřeží zaledněné.

Nejvýraznějším dokladem “mazání stop” je Starý a Nový zákon – v minulosti povinné poučení pro všechny – v jejich historických vydáních, v nichž “žrečestvo” Egypta i členové židovské velerady jsou prezentováni jen jako soukromé osoby, svobodné ve svém chování a v žádném případě nesvázané ani na rukou ani na nohou disciplínou hierarchií systémů zasvěcení a přerozdělení moci. To odporuje skutečné praxi činnosti takových struktur, což je zřetelné i dnes v konání hierarchií církví a stran.

Na následném schématu je patrné, komu z těch, kdo aktuálně slouží taktice odvádění pozornosti v podobě Bilderbergského klubu, náleží ty nebo jiné nadnárodní společnosti. Bez ohledu na to, že sám “klub” představuje v lepším případě jen “převlékárnu” nadstátního řízení, nutí nás to samozřejmě se zamyslet:

 Pro zvětšení klikněte zde:

schéma

Pokud se vůbec společnosti nabízí nějaká “alternativa” k vládnoucímu historickému mýtu, je to buď cosi podobného teorii L. N. Gumiljova, kde všechny nepříjemnosti jsou “zákony přírody, za které lidé nenesou morální odpovědnost”. Nebo se nabízí vnější záchrana “dobrých cizinců”, jejichž péče by měla nahradit předchozí i nynější opatrovnictví “zlých cizinců” z kosmu. Anebo můžeme pasívně čekat, neprotivit se zlu a v pokoře spoléhat, že Bůh to zařídí.

Takže monografie zabývající se světovými dějinami mohou téma zpracovat v podstatě dvojím způsobem:

 • buď popsat globální historický proces jako jediný celostní běh obsahující vzájemně se propojující regionální historické procesy;
 • nebo popsat celkový souhrn regionálních historických procesů bez jakýchkoli spojitostí mezi nimi, což samozřejmě znemožní vidět celostní globální proces těm, kdo nejsou schopni život společnosti vycítit a správně pochopit samostatně.

Drtivá většina odborné historické literatury volí druhou variantu, kdy kvůli stromům není vidět les. Popisují lokální fakta, ale nikoli proces. Tím zabezpečují určitou naprogramovanost chování nositelů “zvířecí” psychiky a biorobotů, takže nejsou schopni vidět tyranii nadstátního globálního řízení a jeho aktuální i dlouhodobé cíle.

V důsledku toho většina čtenářů nemá představu o zvláštnostech řízení společnosti ve státech patřících do regionálních civilizací, a žijí v přesvědčení, že nadstátní řízení a tím spíš vnitřně sociální řízení globálního historického procesu neexistuje, a ten probíhá tak nějak sám od sebe, náhodně, nikoli podle předem stanovených cílů. A neefektivita Ligy národů a OSN je jen ujišťuje o správnosti jejich přesvědčení o nemožnosti globálního řízení, protože oni se snaží jeho reálnost posuzovat na základě zcela obráceného chápání pojmů o řízení celkově. Tato absence pojmů a představ o skutečných možnostech řízení jim opravdu nedává šanci posoudit reálnost globálního vnitro-sociálního řízení a oni to pak chápou jako potvrzení jeho nemožnosti.

A tak se kultivuje historický mýtus o bezcílném, neřízeném proudu globálního historického procesu od doby kamenné do našich dnů, přestože tu máme množství historických faktů, které hovoří o tom, že v počátku a následně i celém průběhu globálního historického procesu tu stála civilizátorská mise, a to ne jedna, a ty sledují své přesně definované cíle, leckdy si vzájemně odporující.

Shrnutí

Námitky vůči poznatkům o globálním řízení mají vesměs až hysterický charakter, a pokud je to možné, tak i tvrdých represí vůči těm, kdo se tohoto názoru přidržují. Ale nikdo se nikdy nezmohl na to, aby dokázal např. lživost zpráv o Atlantidě, falšování raně středověkých map se zobrazením Antarktidy a obou Amerik (mapa Piriho Reise není jediná) nebo třeba falzifikaci obelisků na Měsíci. A mnoha a mnoha dalších skutečností.

Pokud zamlčování a skrývání globálního nadstátního nitrosociálního řízení a určité civilizátorské mise není bezcílné, přivádí nás to k otázce o charakteru vzájemných vztahů civilizátorů a civilizovaných, které pak můžeme v podstatě nazvat – otrokářstvím.

 Zdroj: https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2015/09/atlantska-historie-otroctvi-soucasne.html

http://probuzeni.blogspot.com/2023/04/historie-otroctvi-co-spojuje-atlantidu.html

28

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Zápisky z minulých životů – Aktivace DNA, strach z vlastného bytí, narovnání konceptu karmy a minulých životu

Připadám si jako slon, který se snaží prorvat uchem jehly. Zase jsem to svoje člověčenství (myšleno realizaci svých plánů v hmotě) musela na čas odsunout, máme tu štíří energie, a tedy hluboký ponor do tajemství života a stvoření. V tom se my Ryby umíme parádně vykoupat, to je naše oblíbené jezírko 🙂 Nos zabořený v knihách, vědomí putující po vzdálených galaxiích, mystické a mýtické konexe…

New-DNA-structure-feature

Můj pokus strávit listopad na brigádě v Praze (a tím se kvalitně uzemnit) se nakonec ukázal jako výstražně vztyčený ukazováček (čti hlubokým táhlým hlasem:):Anameeeel! Kolikráááát ještě se budeeeeeš zkoušeeeet přizpůsobit a zahazovaaaat tím svoje daaaaary?” Prý proč jsem je teda aktivovala. To je otázka vskutku už k zamyšlení. Absurdní je, že já to nevím, já jsem prostě jen následovala volání, a tak se postupně mé tělo, každá buňka v něm, a mé vědomí stalo portálem pro informace a perspektivy, o nichž jsem sama neměla tušení (resp. měla, ale nechtěla mít, respektive podruhé: chtěla, protože jsem věděla, že jsem to já, ale bála jsem se tím být, protože tím nebyl nikdo jiný). Můžu snad dělat, že to tam není? Můžu, ale vždycky jen na chvíli. Musí to být docela legrace pozorovat to ze shora, jak se urputně snažím být vším, čím nejsem, abych si nabila nos a po čase se vždycky vrátila do toho svého proudu. Na chvíli. Než zahlídnu zas něco, co mě zajímá “víc” ve smyslu – tak čím budu příště? Jedinou mojí výmluvou, proč už tím svým esenciálním já dávno nejsem přirozeně a permanentně, je lpění na minulosti: “Vždyť jsem tím ale nikdy nebyla, jaktože tím tedy mohu být?”

Proč se člověk bojí být tím, čím je? To je jednoduché, protože tím není nikdo jiný, protože si nemůžeme nikde ověřit, že to je možné, že to funguje, že to přináší ono vytoužené ovoce plnohodnotného života. Protože se bojíme, že když tím budeme a nepovede se nám to, budeme už totálně v háji, protože budeme s jistotou vědět, že neumíme být tím, čím jsme. Ano, logický paradox, ale vysvětlujte to těm strachům. Tak to budeme odkládat a odkládat, protože se bojíme selhání. Jednou mi moje maminka řekla, že když jsem se ve svém kojeneckém věku neprobudila o své klasické třetí ranní, zůstala ležet do rána v posteli: “Napadlo mě, že jsi mrtvá, tak jsem si chtěla ještě chvíli myslet, že jsi živá.” A jak znám svou maminku, jistě usnula klidným spánkem. Takhle funguje nevědomost, o které se tvrdí, že je sladká. Já bych se zbláznila – nevědět. To je snad moje nejhorší noční můra – něco nevědět pro mě znamená ztratit kontrolu nad situací. Vždyť celý tenhle svět nás učí, že znalosti a vědomosti přinášejí konkurenční výhodu. Takže já nejsem šprt, jsem nechutně soutěživý dravec 🙂

Jenže ono už proti tomu “já” nějak moc nejde jít, i kdyby se chtělo… Možná jsme jen čekali na dobu, kdy opravdu uvěříme, že být právě tímto je naše svobodná volba. Only way out is in. Na něčem tak přízemním jako je názor druhých už se nezastavujeme… Najednou člověk dělá, ani neví, proč dělá, ale ví, že dělat má, a tak se neptá… Hm, hm… otázkou je, co to zase poslední dny visí ve vzduchu, nebo spíš vzduchoprázdnu?

Slunce mění póly, kometa Ison, od minulé středy sedmnáctkrát zjasněná má nyní dva ohony a řítí se nezadržitelnou rychlostí k našemu Slunci. Probouzí se dlouho uspávané.

Chiron mi dloube do zranění, sype sůl do otevřených ran, nutí otevřít pandořiny skříňky karmických uzlů a můj blízký společník, alchymista života a smrti – Pluto, mi nedá vydechnout, ale však oni mě oba jednoho dne pustí ze svých tranformačních spárů a život přestane být tak šílený, jednou určitě…

001

Třeba se dočkáme i časů, kdy Anamel bude psát o věcech pozemských, a to zcela pozemsky. Ostatně můžu na sebe nahlížet jako na blázna, nebo jako na mistra. Záleží na perspektivě, kterou si vyberu. Nechť mi naslouchají ti, pro něž jsem mistrem slov a vizí… ti druzí mi můžou jít z cesty, děkujeme, že odcházíte do svých časoprostorů… Legrace je, že mi vesmír poslal do cesty dvě astroložky, aby mi neustále připomínaly, že to přejde a ustálí se – jo, tatík božská spirála ví, že už melu z posledního – a stejně zkouší, kolik toho ještě unesu a posílá další a další dvířka k otevření, vždyť Anamelka (anám el – obraz boží) je po tatínkovi, vždycky to měla ráda totální a napjaté až do konce, jako kvalitní detektivku. Dobrou zprávou je, že i toto pomine… tu jsme v rovině eva-nescent, pomíjivosti, prchavosti…

Celý listopad do mého vědomí pronikají vize z naší pozemské historie (příběhy s podtitulem Co v učebnicích určitě nenajdete), z intergalaktických misí mého vyššího já, ze všech 13 center mé nadduše. Z psychologického hlediska patřím do blázince – mám schizofrenii, z lékařského na operační stůl – nejspíš krvácím do mozku, což mi způsobuje halucinace. Už k tomu nepotřebuju ani tu alfa hladinu, můžu pít alkohol, jíst maso, dýchat chemtrails, jsem ve vizi pořád. I vy tam jste, jen možná nevíte, jak se dívat. Jsem tu a jsem ve vizi, mám prostě hodně bujnou fantazii (a kdo dával pozor, ví, že La Phantasía je branou do světů nepoznaných). Listopad je hold asi takový. A tak vám brzy povím další příběhy, sama vlastně nevím, co jiného s nimi mám dělat než vyprávět… Dokonce jsem objevila i název pro takový žánr, jmenuje se to soul-fiction…

Kometa Ison (Is-on, I-son) aktivuje spící informace (vzpomínky) v DNA (pak je tu ještě kometa Lovejoy a Encke, ale s těmi jsem se zatím neseznámila). Najednou není vůbec jisté, kdo je pachatel a kdo je oběť, všichni jsme vším, jsme nechutně přeplácanej informační koktejl. Nebo teda aspoň já si tak připadám… Řekla bych, že je to blbej vtip, ale není. Loni v tuhle dobu jsem prožila pád Atlantidy, nejprve v roli oběti, poté viníka. To mě dost zmátlo. Jak jsem mohla být na stejném čase dvakrát? Dneska už tomu rozumím. Já nevím, jak to máte vy, ale v mé DNA je obsaženo několik různorodých informačních vláken našich předků. Tož tedy mám vzpomínky Anunnaki, plejádského rodu s reptaliánskou DNA, samostatně i reptaliánskou DNA (to je ta psychopatická část, která je schopná se odpojit od emocí morálního centra, ne – to není vtip, nedávno jsem si to vyzkoušela), homo erectus i jeho geneticky upraveného následovníka – člověka dnešního typu, dále tam mám dragon people a snake people, kteří obývali planetu před příchodem rodu Anu – kdo měl Ayahuascu, pochopí frekvenci, o níž je řeč (dalo by se vyjádřit spojením “ze-mě až na dřeň”). Jsou tam i další, ale ty zatím “nevidím”. Většinu toho nejsem schopná dát do slov, jsou to obrazy, pocity. To se týká prvních sedmi center – těch zemských. Pak tu máme ještě dalších šest galaktických, a to už je úlet, přátelé 🙂

Bitvy, které se v historii Země udály na vnějších rovinách, se nyní odehrávají v nás. Jaký to dokonalý plán. Každý se musí poprat s lidskou karmickou zátěží sám, v sobě. Druzí jen nastavují zrcadlo, spouští vlnu procesů a emocí, abychom se dostali do nejhlubších rovin našich dávných traumat, řekla bych rodových, ale jde o ty základní prasíly, jež ovládají tento svět – zrada, manipulace a násilné uchvácení.

Koncept karmy a minulých životů, lekce 1 – velmi zjednodušeně

Že nemáme karmu? Ale prosím Vás, tak co tu ještě děláme, proč se pořád mácháme v nějakých s*ačkách? 🙂 Ony se ty planety a energie točí pořád v obdobných cyklech (jak nahoře, tak dole), i když ve vesmíru se pořád pohybujeme dál a dál (nebo blíž a blíž), pohyby jsou stejné, jako dráhy našich myšlenek. Karma je opakující se princip, nic víc, nic míň. Je to způsob reagování na podněty (energie) – následek je zároveň příčinou i výsledkem našeho myšlení. Podněty přichází pořád stejné, protože myslíme stále ve stejných vzorcích. Hledat nový způsob reakcí je obtížné protože jak můžeme najít to, co v nás zatím neexistuje? Jedno-duše – musíme se stát stvořiteli – vytvořit nové.

Naše DNA obsahuje informace mnoha ras, které pobývaly na Zemi. Geniální plán. V jednom těle je stvořitel i jeho dílo, matka a její syn, otec a jeho dcera, manipulátor a manipulovaný, dobyvatel a podrobený, násilník a oběť, lovec a jeho cíl, zrádce a podvedený. Jdeme v jejich stopách, opakujeme stejné chyby, až nás ten vnitřní boj unaví, smíříme se, nic jiného nám nezbude. Jsme jeden velký pytel informací, ze kterého se čeká, co vypadne a jak to ovlivní kolektivní vědomí, které rozhoduje o budoucnosti našich dní… jsme teď v kontrakcích, které nás dusí našimi vlastními strachy z opakovaní chyb. Strážce času ukazuje každému z nás, které vzorce to jsou.

Minulé životy neexistují, jak by mohly, když neexistuje čas. Já, tvořitel, je vytvářím jako předobraz v rovině psyché, nebo – pokud už je někdo jiný vytvořil (a popsal třeba v nějaké knize) – napojím se na již existující popis zaznamenaný v Akáše, informačním poli Země. Energie přitahuje energii, každá situace nese vzorec a my můžeme putovat informačními záznamy a vyhledávat ty s identickým scénářem – a tím je zároveň tvořit, upravovat. Vše se děje paralelně. A to zcela z prostého důvodu – abychom pochopili současnou fluktuaci energií v našem životě, abychom pochopili současnost – která jediná je schopná nést jednotku času a prostoru – časoprostor, ve kterém existujeme. Nemusíme vstupovat do těchto rovin, na svých rodičích můžeme přesně vidět vzorce, které máme řešit, vidět, že karma je jen opakování způsobů chování, které máme uložené v DNA… už bych se ráda soustředila na vizi své budoucnosti, než byla spoutána řetězy minulosti… ale má duše se pro to ještě nerozhodla, chce vidět všechny perspektivy, ještě chvíli se budeme rochnit v galaktických příbězích tohoto univerza.

Karma (i karmičtí mistři) pracují na konceptu vinny (“na věky věkův budeš upoután v tomto konceptu utrpení” – jenže čas neexistuje, bejby – řekla Anamel a rozkopala Satanovi jeho přesýpací hodiny, ve kterých byla uvězněná její duše). Jakmile vinu zpracuješ, ovládneš svoje myšlenky a podvědomí a naplníš všechny úrovně vděčností a pokorou za zkušenost/poznání, už ani karmičtí mistři nad tvým osudem nemají vládu…

Autor článku: Jana Anamel Mráčková

 Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě včetně aktivního odkazu na http://poselstviohne.blogspot.cz.

http://probuzeni.blogspot.com/2013/12/aktivace-dna-strach-z-vlastniho-byti.html

A9DFN4gkw_c

Zverejnené v kategórií Minulé životy | Pridaj komentár

10 Pieces by Ludovico Einaudi

Musical compositions: Ludovico Einaudi

Performance: Jacob Ladegaard (Jacob’s Piano)

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

ARMAGEDDON 2

V prvej časti sme si povedali o troch predchádzajúcich Armageddonoch tak, ako sú opísané v materiáloch nemeckej výskumno-vedeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov 20. storočia. O tejto organizácii sme už v minulosti písali, preto si niektoré fakty – týkajúce sa ich existencie – spomenieme iba veľmi stručne.

armg_2_1

Vedecko-výskumná organizácia Ahnenerbe bola vytvorená v roku 1935 na základe rozkazu Adolfa Hitlera. Od roku 1938 sa už všetky vedecké výskumy v Nemecku vykonávali pod kontrolou vedeckého oddelenia SS „Ahnenerbe“. V rokoch 1937-1938 zrealizovali vedci z Ahnenerbe radu vedecko-výskumných expedícií v Nemecku a v Tibete, pričom hľadali najmä staré artefakty, svedčiace o existencii mimozemských civilizácií, ktoré riadili chod vývoja človečenskej spoločnosti na Zemi. Ahnenerbe sa zameriavala aj na hľadanie tzv. Šambaly. V tejto oblasti bolo zapojených okolo 7 tisíc pracovníkov, najmä známi archeológovia, antropológovia, biológovia, genetici, historici, atď.

Ako vyplýva z materiálov NKVD ZSSR, v r. 1938, na základe svedectiev získaných expedíciou do Tibetu a Himalájí, nemecké vedenie zorganizovalo expedíciu s cieľom preskúmať podmorský šelf Antarktídy v oblasti Zeme kráľovnej Maud podľa máp, ktoré nemeckí výskumníci získali v Tibete. Na základe týchto výskumov špecialisti Ahnenerbe, spolu s námornými silami Nemecka, prenikli priestorov Zeme ukrytej pod ľadmi Antarktídy. V roku 1944 tam nemecká vláda vytvorila vojenské morské základne, postavili mesto „Nový Berlín“, a pod názvom „Nové Švábsko“ vytvorili novú krajinu.

Podľa informácií získaných orgánmi vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ, Adolf Hitler – v Nemecku zamenený dvojníkom – prišiel do Nového Berlína na ponorke. Toto bolo potvrdené aj získanými a doloženými materiálmi, ktoré národný komisár štátnej bezpečnosti ZSSR V. N. Merkulov v r. 1945 predložil  hlavnému veliteľovi Ozbrojených Síl ZSSR J. V. Stalinovi (v pôvodnej správe je to príloha č. 1).

11.06.1945 pracovníci vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ 70. pechotného útvaru objavili v budove Admirality Nemecka „mapy prechodu morských hlbín“ s poznámkou „výlučne pre kapitánov ponoriek triedy A sprievodného konvoja führera“ v počte 38 ks. Ako vyplynulo z preložených textov, išlo o trasy prieplavu podvodnými koridormi ku vchodu do tzv. Agarty, ukrytej pod ľadmi Antarktídy (v originály správy príloha č. 2.).

V septembri 1945 našli agenti kontrarozviedky СМЕРШ v horách Pirna pod Drážďanmi tajný pracovný zošit plukovníka Wehrmachtu Wilhelma Wolfa s konceptmi rozkazov A. Hitlera a Reisführera SS Himmlera o výbere kandidátov spomedzi Wehrmachtu, Luftwaffe, Námorných síl a vojsk SS pre odoslanie do Antarktídy (príloha č. 3.).

Po vojne bolo do Antarktídy poslaných niekoľko vojenských výprav, najznámejšia je smutne skončiaca sa výprava amerického admirála Birda s názvom „High Jump“- ale o tom sme už tiež písali. Zverejnený spis KGB – hoci neodtajnili úplne všetko z neho – nám dáva možnosť s údivom posúdiť, čo všetko sa podarilo vedcom z Ahnenerbe zistiť a analyzovať. Preskočme podrobné opisy vzniku a vývoja Zeme a galaxií, postupné osídľovanie viacerými vlnami mimozemských civilizácií – v princípe nič nové, tieto informácie máme aj v Sloviensko-Árijských Vѣdach – a zameriame sa iba na časť opisujúcu Armageddony.

V opisoch nemeckých vedcov nachádzame detaily prírodných charakteristík udalostí, t.j. globálnych katakliziem, spojených s prechodom tzv. „Železnej planéty“ cez náš Slnečný systém. Ak chceme pochopiť tieto udalosti, je nevyhnutné brať do úvahy súhrn tých globálnych aspektov elektromagnetických disfunkcií prebiehajúcich v hlbokom Vesmíre, ktoré priamo ovplyvňujú rotáciu jadra Zeme.

V pôvodne očakávanej populárnej „kataklizme“ v r. 2012 bola príčina opísaná oveľa jednoduchšie – priletí 12. planéta (niekde nazývaná aj „X“), Zem sa dostane medzi ňu a Slnko, čo malo spôsobiť na okamih zastavenie rotácie Zeme. V praxi by to znamenalo, že všetky vodné plochy na Zemi – ale najmä Tichý a Atlantický oceán – by sa vyliali na kontinenty a v podstate skoro všetko by zatopili obrovskými vlnami cunami.

Realita je ale oveľa zložitejšia. Existujúci systém skrutkovitého, špirálovitého vzájomného obiehania kosmických telies – vrátane planét – vo Vesmíre pripomína zložitý hodinový mechanizmus. V ňom všetky vzájomné pospájané malé aj veľké kolieska hrajú dôležitú úlohu v dynamike mechanického procesu.

Slnko aj Zem sa súčasne zúčastňujú viacúrovňového, postupného mechanizmu pohybu. Zem sa otáča okolo Slnka, Slnko rotuje okolo Centra miestnej skupiny hviezd a Sĺnk (nazývame to Čertog), ktoré zase – tak ako Slnečný systém – rotujú špirálovitým pohybom okolo Centra Hviezdneho a Slnečného nakopenia Gouldovho pásu v miestnej štruktúre ramena Orionu-Labute galaxie Mliečna Cesta. Galaxia zase rotuje okolo Centra Hmloviny Andromeda, ktorá zase rotuje okolo Centra MetagalaxieDeva“… a tak to pokračuje donekonečna. Všetky vzájomne sa obiehajúce kosmické telesá vyžarujú elektromagnetické vlnenia rôznych frekvencií, ktorých zmena spôsobuje poškodenie rytmiky vibrácií objektov podľa princípu „od väčšieho k menšiemu“, teda niečo ako princíp „väčšieho psa“. Zmena rytmiky pulzácie vnútorného jadra Zeme nemôže vyvolať elektromagnetické disfunkcie v živote Slnka a štruktúre slnečno-hviezdnych zoskupení.

armg_2_2

armg_2_3

Trvalá a rytmická rotácia vnútorného jadra Zeme závisí od globálnych elektromagnetických vplyvov, vznikajúcich tak v hlbokom Kosmose, ako aj v štruktúre Slnečného systému. Prechod v blízkosti Zeme takého objektu, akým je „Železná planéta“ (50x väčšej ako Zem) – obiehajúcej s periódou 3 600 rokov v smere hodinových ručičiek – vzbudzuje elektromagnetické toky a víchry u rotujúcich planét a objektov Slnečného systému, rotujúceho proti smeru hodinových ručičiek, rozhodne spôsobí narušenie elektromagnetického vibrovania jadra Zeme.

Jadro začína vylučovať vysokofrekvenčné, rytmy meniace toky elektromagnetickej energie vysokej rýchlosti, ktorá sa v krátkom čase zvyšuje. Keď rytmus vibrácie jadra dosiahne hodnotu 13 Hz, jeho elektromagnetické chovanie sa zmení na nepredpovedateľné a v minulosti spôsobovalo posuny magnetických aj zemepisných pólov. Nie každý takýto prelet má pre Zem negatívne následky. Kataklizmy nastávajú iba vtedy, keď je Zem v okamihu hlavného silového pôsobenia Železnej planéty otočené k nej oblasťou Tichého oceánu:

armg_2_4

Podľa analýzy predchádzajúcich Armageddonov celý komplex silového pôsobenia „vytlačí“ vody atlantického oceánu, ktoré sa vylejú na pevninu 5 km vysokými vlnami. Podrobnejší dopad na zemeguľu je v ďalšej prílohe:

armg_2_5

Podľa údajov nemeckých vedcov sa mal štvrtý Armageddon odohrať v roku 2014, presnejšie v auguste-septembri 2014:

 1. Armageddon sa odohral 199 586 rokov pred n.l.;
 2. Armageddon sa odohral 84 386 pred n.l.;
 3. Armageddon sa odohra https://www.tartaria.sk/armageddon-2/l 12 386 pred n.l.

Ako teda vedci prišli na to, že práve v auguste-septembri 2014? Perióda obehu tzv. „Železnej planéty“ je 3 600 rokov, pričom každý štvrtý cyklus je pre Zem katastrofický, teda ku kataklizme dochádza spravidla s násobkom 14 400 rokov. Potopa nastáva vtedy, keď sa Zem nachádza v kritickom okamihu otočená stranou Tichého oceánu voči orbitálnej dráhe Železnej planéty. Ide o nám už známy numerický súčet „9“.

 • Medzi prvým a druhou potopou je 8 cyklov po 14 400 rokov (vychádzame z 3 600 x4).
 • Medzi druhou a treťou potopou je 5 cyklov.
 • Medzi treťou potopou a predpovedanou štvrtou – ktorá sa mala odohrať analogicky po 14 400 rokoch (3 600 x 4), čo vychádzalo na rok 2014.

Prečo štvrtá potopa neprišla? Jednou z reálnych alternatív je, že žiadne zložité procesy sa nikdy neodohrávajú presne „na chlp“. Každý „technický“ proces nastáva vždy v intervale pravdepodobnosti – na to existujú detailne vypracované metodiky. V podstate už výroba jednoduchej skrutky s nominálnym rozmerom sa vždy realizuje v prípustnej tolerancii, teda najčastejšie v hornej aj dolnej. Takto vypočítanie nástupu nejakej udalosti len na základe teoretických výpočtov „na chlp“ sa v reálnom živote NIKDY NEODOHRÁVA. Interval pravdepodobnosti nástupu (tolerančný interval technického procesu) je súčasťou všetkých reálnych procesov na Zemi. Teda „ako hore, tak dole“… nič nového pod Slnkom.

13. dalajláma dovolil Schefferovmu fotografovi v roku 1938 (a aj dvom ďalším vedeckým pracovníkom SS) vykonať filmový záznam granitovej platne, ktorá sa nachádza(-la?) v podzemí paláca Potala v Lhase. Zároveň im daroval zvitok starého rukopisu, na ktorom boli zobrazené desiatky rôznych kruhových formácií rozličných rozmerov, popísaných dvojkovým číselným systémom. Rukopis bol písaný starým tibetským písmom a aj neznámym samskritom (môžeme predpokladať, že Karunou). Podľa názoru vedcov kruhy označovali polohy planét v Slnečnom systéme pred 1,5 miliónom rokov. Numerácia bola vyhotovená pre nás neznámym spôsobom, pričom nemeckí vedci nakoniec dospeli k záveru, že bola použitá oveľa pokročilejšia a presnejšia „matematická“ metodika, pričom napríklad v použitom systéme zápisu neboli použité ŽIADNE NULY. Runy ani Bukvica Slovѣnov NEOBSAHUJÚ žiadnu nulu – tá prišla až s pozičnou sústavou sefirotov (teda s ciframi, nie číslami!). Ale to je už iná oblasť…

Teda aby sme to skrátili – ak na základe 1,5 miliónu rokov starého rukopisu bol vypočítaný štvrtý Armageddon a takto ho aj stanovili na august-september 2014, nuž rozdiel 9 rokov (chyba určenia) je iba 0,0006%. Teda ak by sme teoreticky mali na mysli napríklad rok 2023 namiesto 2014… Veď ak nikto z nás tu nežil v časoch prvých 3 Armageddonov, ako vieme, či sa neodohrali približne v takom istom tolerančnom intervale?

Problém je ale v niečom úplne inom. V roku 1983 už špecialisti KGB pracovali aj so spravodajskými údajmi, ktoré boli získané z prostredia CIA. CIA odovzdala v roku 1980 prezidentovi USA správu „O situácii vo svete ku roku 2000“. Jedna zo štyroch častí spisu bola venovaná globálnej zmene klímy a prognóze klimatickej situácie Zeme k začiatku 21. storočia (2000-2012). V správe sa hovorí, že v uvedenom časovom intervale sa na Zemi očakávajú globálne kataklizmy, ktoré ovplyvnia život človečenstva a existenciu civilizácie. Približne na rok 2010 prognózovali zmeny polôh spočiatku magnetického, a následne aj zemepisného pólu Zeme smerom k severoamerickému kontinentu. Vody svetového oceánu mali do menej ako mesiaca zaplaviť súš do úrovne 5 000 metrov. Pre USA a celý severoamerického kontinent neostane žiadne bezpečné miesto nad novou hladinou vody.

Mapy prognózovaného zaplavenia sveta sú po internete k dispozícii, ešte v roku 2012 sme takúto mapu zverejnili na stránke aj my. V americkej správe už boli presne vyznačené miesta, ktoré po posune pólov ostanú nad morskou hladinou. Najlepšie na tom bude územie Ruska – to malo byť zaplavené najmenej zo všetkých krajín sveta. V Európe malo ostať nad hladinou cca 20% územia, ale to iba hornaté územia. Ide o oblasti Pyrenejí, Álp a Karpatskej oblasti…

V súvislosti s výsledkom americkej analýzy začali americké spravodajské služby už od 60-70 rokov 20. storočia realizovať globálnu dezinformačnú kampaň s cieľom implementovať a následne upevniť vo svetovej a najmä sovietskej vede také teoreticko-metodologické koncepcie v metodických, technologických a prírodných vedeckých smeroch, ktoré by spôsobili strategickú, svetonázorovú a celkovo praktickú nepripravenosť ZSSR, krajín Východného bloku a všetkých pravdepodobných protivníkov na nastupujúce kataklizmy. Aké demokratické plány mali (či stále majú) s nami?

Výsledky sme rokom 1989 a ďalej už všetci pocítili na vlastnej koži…

Oni sa – samozrejme – na plné obrátky pripravovali. Teraz už je v inom svetle aj pravdepodobný motív Hitlera smerom k pokusu o likvidáciu ZSSR, teraz je už jasné, prečo sme v takej situácii v akej sme… Správa je omnoho podrobnejšia, ale vidíme, do akej miery boli ochotní platiť vedúcim činiteľov bývalého sovietskeho bloku, aby tí sami zničili našu spoločnú bezpečnosť pre vlastný prospech – za peniaze…

No ale od roku 2010 v Rusku a od 2018 už aj na území Slovenska a dnes už aj Čiech sa vyformovali žrecovské štruktúry, ktoré systematicky začali pretvárať pre nás nepriaznivú situáciu v náš prospech. Aj to je jeden z faktorov, ktoré spôsobili že sme dnes tam, kde sme. Ale dnes to skôr vyzerá tak, že ZSSR sa – aj podľa predpovede Simpsonovcov – k roku 2024 obnoví, a spolu s ním aj tie krajiny bývalého Východného bloku, ktoré sa nachádzajú nad „Zlatou čiarou“. A USA svoju rolu očividne dohrávajú… proste sa prerátali.

Nuž, môže byť, že všetko najzaujímavejšie je ešte naozaj iba pred nami, a rozhodne už nie ďaleko za horami. Nikto nám to neoznámi „presne“ – určite nie „elektromagnetický svet Priestoru a Času“ – ale informácia je individuálne prístupná cez štruktúry torzných polí. Pre koho? Pre každého, kto sa dokáže čistkou zbaviť Negatívu a presunúť Vedomie do 16. dimenzie… Tie „štvrté“ či „piate“ nech si pekne nechajú… pod hladinou mora.

Je potrebné uviesť, že to či sa stane niečo také ako opisuje odtajnený dokument alebo nie nemôžeme nijako zaručiť, ale ani vyvrátiť. Spis bol odtajnený, čo by malo logicky znamenať, že je „neaktuálny“… ale… Účelom nášho článku ani nie je zaviesť program, ktorému by ste mali uveriť. Výber rozhodnutia je u každého človeka osobnou záležitosťou.

Ak by sme mali vyjadriť náš pohľad, tak v takom stave, ako to bolo pôvodne opísané sa zmena – inak neodvratná – sotva odohrá. Z prvého dielu vieme, že každá informácia má štrukturálnu podstatu. Teda závisí od toho, z akej dimenzie je posudzovaná. Naše Veľké semináre – teda tí človekovia, ktorí sa ich spoločne zúčastňujeme – už „prebili dieru“ cez matrice a egregory našich nepriateľov.

Cez vytvorený kanál sme požiadali o pomoc – a tá nám už je poskytovaná. Kto má vedomie v 16. a vyššej dimenzii, ten sa ROZHODNE nemusí obávať žiadnej nastupujúcej zmeny. Môžeme po tejto stránke ostať pokojní. Nuž ale tí, ktorí si udržiavajú vedomie na nízkych dimenziách nedokážu prekonať potopu – môže byť aj energetická – teda z pohľadu 16. dimenzie. Len opakujeme, že úzkostlivá, starostlivo plánovaná, inak „dobrá“ snaha o správnu životosprávu je IBA TRETIA DIMENZIA. Vôbec prvé tri sú principiálne určené na prežitie vo Svete Javi: Prvá (vznik života, narodenie), Druhá (zabezpečenie potomstva – udržanie fyzickej prítomnosti vo Svete Javi) a Tretia (kvalita života – či už v kladnom alebo zápornom smere). Vedomie na úrovni tejto čakry nestačí na prekonanie „potopy“ – hovoríme najmä o energetickej úrovni vo svetle aktuálnych Energií.

Zlatý Vѣk je už na dosah.

06.05.2023

https://www.tartaria.sk/armageddon-2/

Ra

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

ARMAGEDDON 1

Téma 21.12.2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým nedávno archívy KGB neodtajnili spis č. 83-154-963, pôvodne kategórie „Prísne Tajné“ s analýzou informácií, ktoré NKVD získalo po 9. máji 1945 v Berlíne, teda po porážke fašizmu. Ukazuje sa, že sme nevedeli všetko, z čoho táto informácia pochádza…

armg_01

Pred samotnou informáciou obsiahnutou v tomto spise je nevyhnutné si ozrejmiť základnú, štrukturálnu podstatu informácie ako takej. Inak nemusíme túto – čo do podstaty veľmi dôležitú – informáciu zodpovedajúco pochopiť.

Informácia ako taká vôbec je veľmi zaujímavá záležitosť. Už vieme, že všetko okolo nás má štruktúrovanú povahu. Naše fyzické telo je siedmymi vertikálnymi čakrami napojené na sedem dimenzií, pričom ďalšie dve ešte ostávajú v delenej časti Hry. A pretože platí védická zásada „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“, tak sa pozrime aj na informáciu ako na štruktúrovanú entitu. Všetko sú iba hrany Číslova.

V prvom rade zdôrazňujeme, že pre toho, kto pracuje v oblasti torzných polí samostatne (v Jemnohmotnom Svete), teda pre toho, kto má otvorený vlastný kanál výstupu do J/S už neexistujú žiadne autority. Všetky informácie si overuje praxou sám/a v J/S. Cudzie programy nie sú viac potrebné.

Každý dnes musí pracovať sám, každý je sám sebe autoritou, každý si musí VŠETKO OVEROVAŤ! Inak nie je isté, kde sa nachádza.

Ďalším dôležitým faktorom je, že treba si overovať nie iba PRAVDIVOSŤ informácie, ale najmä to, z KTOREJ DIMENZIE pochádza. Každá dimenzia má svoju VLASTNÚ DATABÁZU – s nekonečným počtom bodov, ku ktorým vedie nekonečný počet kanálov…

A každá dimenzia (rozmernosť) si hľadá svojich adeptov, aby jej informáciu preniesli na Zem. Všetky informácie, ktoré nájdete na internete – vrátane našej – patria do konkrétnej dimenzie. Preto si každý musí vopred a zodpovedne zvážiť, či vôbec potrebuje pre svoj vývoj rozpracovávanie ponúkanej informácie z tej-ktorej dimenzie.

Existuje Horizontálne poznávanie Sveta a existuje Vertikálne poznávanie Sveta. Existuje vstup IBA do konkrétnej dimenzie (Horizontálnej Roviny) a existuje informácia, ktorá umožňuje VÝSTUP NAHOR, do Vysokých Dimenzií! Každá dimenzia je zaplnená nekonečným množstvom informácií k nej patriacim. Ale úlohou človeka – ak má byť Človekom – je stúpať nahor – to je evolúcia Ducha. Každá iná, dimenzionálna informácia je odpútanie sa od výstupu nahor.

Všetky dimenzionálne informácie považuje naša Škola Človekov za ľstivé, balamutiace divy. Vo východnej mytológii sú dimenzionálne informácie označované názvom „Maja“. Nie sú otvorene nepriateľské, ale zvádzajú z hlavnej cesty – teda z púte nahor. Ako príklad môžeme použiť informáciu o našej Zemi.

 • Z pohľadu Prvej dimenzie to je opis zrodu jej základných komponentov – kameňov, pieskov, hliny, vulkanických materiálov a podobne.
 • Z pohľadu Druhej dimenzie môžeme pozorovať procesy „pohybov“ kameňov či hornín, ako sa môžu uchovávať, ale aj množiť a podobne. Existuje na to celá veda.
 • Z pohľadu Tretej dimenzie aj kamene či horniny všeobecne môžu slúžiť jedna druhej ako „potrava“; ťažšie horniny pohlcujú ľahšie či menšie, teda patria do systému zabezpečovania kolobehu života.
 • Z pohľadu Štvrtej dimenzie aj kamene sú súčasťou formovania energeticko-informačných procesov, ktoré na Zemi prebiehajú. Môžu prijímať lásku (láska k Prírode) aj Negatív, ale môžu aj vysielať – informácia je otvorene obojsmerná.
 • Napríklad na úrovni Šiestej dimenzie možno nahliadnuť do časov vzniku planéty Zem, je tam umiestnená informácia, ako sa Zem ako planéta tvorila, ako sa formovali zemské sloje, hlina, pôda tak, aby sa na nej mohol vytvoriť ďalší život.
 • Siedma dimenzia už opisuje Zem ako celostnú, ako je zaradená do všeobecného systému vzájomných vzťahov. Obsahuje informáciu o vzťahoch medzi Zemou a Slnkom, inými Slnkami a planétami, galaxiami, o existencii vzájomnej energetickej výmeny, atď.

Teda informácií je nekonečné množstvo, každá informácia z internetu patrí do jednej konkrétnej dimenzie. Má význam sa nimi všetkými detailne zaoberať? Ako nám to môže prospieť?

Prečo teda nevyhľadávame a nečítame akúkoľvek informáciu o akomkoľvek predmete? Pretože keď stúpame nahor, do vyšších a vyšších dimenzií, tak tá istá informácia o tom istom predmete sa úplne mení. Informácia o Zemi zo 4. dimenzie sa líši od informácie o tej istej Zemi zo 6. dimenzie.

Preto je skúmanie informácie o čomkoľvek v J/S považované iba za lákavé mámidlo, je to hrozba, ktorá nás môže zastaviť na našej Púti Duchovného vývoja Nahor. Nie „násilne“, ale ľsťou a klamom – preto Maja. Maja je vždy Horizontálne rozšírenie, ale my máme za úlohu stúpať Vertikálne – NAHOR!

Ide o zásadný, obrovský rozdiel. Kdekto sa zameriava na Horizontálne skúmanie, ale As môže byť ten a iba ten, kto si osvojuje Vertikálny princíp poznávania. To samozrejme neznamená, že horizontálne informácie nie sú pravdivé či správne. Ak je nejaká informácia dokonca aj protirečivá, aj tak je správna, ale treba vedieť, že ide o informácie pochádzajúce z rôznych dimenzií. Všetky informácie sú správne, rozdiel je iba v tom, z ktorej dimenzie boli prijaté.

Aký význam má teda učiť sa detailné informácie, ak sa z dimenzie na dimenziu menia? Preto je v našej Kultúre zaužívaný princíp OBRAZNÉHO MYSLENIA. Berieme Obraz, netreba nám – aspoň nie vždy – všetky jeho hrany.

Lepšie je skúmať Vertikálny Zdvih. Kto vie, ako stúpať, ten sa kedykoľvek – podľa potreby – môže zasunúť do KTOREJKOĽVEK DIMENZIE a získať z nej v konkrétnom prípade potreby nutnú informáciu. Veď ak chceme mlieko, nemusíme nevyhnutne kupovať kravu.

Je to presne ako pracovať na počítači. Na disku máme zvyčajne nazhromaždené obrovské množstvo informácií, ktoré sú potriedené v množstve adresárov. Adresáre sú obdobou DIMENZIÍ v J/S. Na disku si vždy vyberieme potrebný adresár, získame potrebnú informáciu, ale neplánujeme celý život trčať v jedinom adresári.

Každá informácia na internete je ponukou konkrétnej Dimenzie (adresára). Každý sa musí rozhodnúť sám a so zodpovednosťou za seba, či si vyberá DIMENZIONÁLNY, alebo VERTIKÁLNY informačný systém koordinát, teda svoj prioritný VEKTOR smerovania (vývoja).

Pred tým, ako postúpime k informácii z odtajneného spisu – najskôr niekoľko poznámok. Dnes je populárne hľadať ideálny spôsob stravovania, merať správny pomer látok, byliniek, vitamínov, viesť špeciálne orientované diéty s cieľom zdravo a dlho žiť. Mnohí hľadajú škodlivé látky v potravinách, dodnes skúmajú čo vlastne bolo v testoch či očkovacích látkach z obdobia pandémie a podobne. Áno, dá sa tomu venovať celý život, a to nejeden. Toto všetko – kvalita života – patrí do TRETEJ DIMENZIE (každá dimenzia ponúka nekonečný počet vlastných kanálov).

Všakovakými špeciálnymi diétami, zháňaním zdravej stravy či látok, vitamínov, niektorí aj sexuálnymi, tantrickými technikami si naozaj dokážu život skvalitniť a predĺžiť. Ale VŽDY iba v obmedzenej miere. Takto sa nedá žiť stáročia či tisícročia. No kto vystúpi do Vysokých Dimenzií – hovoríme minimálne o 16., ten si dokáže trvale obnoviť vlastnú INFORMAČNÚ MATRICU (princíp sme opísali v článku aj videu ČASOPRIESTOR) a žiť toľko, koľko považuje za potrebné. Kto je všade, nie je nikde.

Z kurzov Metafyziky pre Život vieme o Konoch Všehomíru. Jeden z nich hovorí „Čo prehlásim, to aj som“. Teda človek so Živatmou ako jediný vo Všehomíre má právo dávať rozkazy Vesmíru, vytvárať realitu. Nuž práve človek je ten, kto rozhoduje o všetkom vôkol seba.

„Privilegovaní“ – nachádzajúci sa v každom dnešnom národe – iba systematicky ponúkajú, čo by sa mohlo stať (médiami, filmami…), ale ako trojčakrové bytosti nemajú právo dávať také príkazy Všehomíru. No ale naivní a dôverčiví človekovia preberajú ich informačné návrhy do svojej mysle, zaoberajú sa nimi a šíria ich. Takto sa stávajú realitou. Teda práve človek – vo svojej nevedomosti a naivite – je sám zodpovedný za to, že je na vyhynutie.

Takouto informáciou sú aj dnešné „ponuky“ na príchod štvrtej či piatej dimenzie. Niektorí nám ich ponúkajú, že „veď je to to isté, čo hovorí Nadežda, akurát to inak nazvali“. Nuž, je to niečo absolútne iné. Dimenzie, teda Rozmernosti sú všeobecným pravidlom (informačný obsah), „omáčka“ okolo je informačný šum. Jemnohmotný Svet počuje informačný obsah – teda „želanie“ toho-ktorého človeka žiť v budúcnosti vo štvrtej či piatej Dimenzii, a to aj tak želajúcim si človekom splní.

Štvrtá Dimenzia je

 • v kladnej časti biopoľa ľúbosť a láska,
 • v zápornej závisť a nenávisť.

Piata Dimenzia je

 • v kladnej časti komunikácia na báze cti či Istiny, teda podávanie neskreslených, pravdivých informácii,
 • v zápornej časti biopoľa ide o klamstvo a podvádzanie.

Tieto Dimenzie tu teda sú už dávno, ale kto si želá, toho J/S v nich aj ponechá… Ide totiž o Kon „Čo prehlásim, to aj som“. Akurát, že s rozkazom prichádza aj vykonanie, a teda zodpovednosť a príchod následkov. Opäť nič nové.

Z nášho pohľadu je skutočne nepochopiteľné, prečo si ešte aj dnes niektorí človekovia sami sebe tak komplikujú vlastný život a tým aj budúcnosť. Informácia o Vertikálnom výstupe nahor je tu, ale oni sa donekonečna hrabú horizontálne v Dimenziách. Ale každý si je strojcom svojho šťastia. Veď „meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

Teda, ak to zobrazíme graficky, takto vyzerá naša 12-rozmerná Hra dnes:

armg_02

Nástup Zlatého Veku znamená, že zmizne Svarožia Hranica (nebudeme viac žiť na hranici Javi a Temného Sveta), čo môžeme obrazne prirovnať k potope. Všetko po 9. dimenziu bude zničené (odplavené potopou):

armg_03

A výsledok bude, že spodnou hranicou nášho Sveta po nástupe Zlatého Veku bude dnešná (nedelená) 10. dimenzia:

armg_04

Ak si to zobrazíme pomocou Číslova, tak „ako hore, tak dole“ osobný kryštál človeka sa transformuje podľa kryštálu Zeme (proces už prebieha) z Dodekahedronu na  Ikosahedron, teda z dvanásťstenu na dvadsaťsten (v súlade s Platónom). Teda budeme žiť v dvadsaťrozmernej Hre, v ktorej bude spodná hranica dnešná 10. dimenzia.

Opäť zdôrazňujeme, že tvrdošijné ukotvovanie vlastnej mysle napríklad v 3. dimenzii (zdravý život, diéty, tantry…) znamená zotrvanie v časti, ktorá ide „do šrotu“. Výber, teda rozhodnutie človeka je vždy platné, ale ako vždy v prípade nevedomosti následky prichádzajú (neznalosť Konu neospravedlňuje, hoci vysvetľuje). To je oná „kauzálna reťaz“ (príčina-dôsledok), ktorá je už viditeľná v 16. a všetkých vyšších dimenziách. Nejde o „farby“ Energií, ale o uvedomenie si a pochopenie štruktúry kauzálnej reťaze. Pravidlo kauzality je ostatne priamo otvoreným textom nazvané aj v jednom z filmov série Matrix.

armg_05

Odtajnená správa KGB, ktorá bola vypracovaná v roku 1983, je v skutočnosti analýza materiálov, ktoré sovietska spravodajská služba skonfiškovala nacistom po porážke fašizmu, teda po 9. máji 1945 v Berlíne. Skonfiškované materiály boli odovzdané vedeckým inštitútom ZSSR s úlohou vedecky analyzovať obsah materiálov a vypracovať detailnú správu. Táto správa – keďže je z roku 1983 – už obsahuje aj spravodajské informácie získané KGB, ktoré majú súvis s vtedy už aktuálne prebiehajúcimi tajnými projektami v USA, ktoré nakoniec doviedli k rozpadu Východného bloku. Preto je výsledok rozhodne zaujímavý.

Pointa je v tom, že materiály Ahnenerbe opisujú tri Armageddony, ktoré už v minulosti nastali. Ale ešte v roku 1938 analýzou starých textov a nájdených materiálnych dôkazov stanovili, že nasledujúci Armageddon nastane v roku 2014:

 1. Armageddon prebehol roku 199 586 pred n.l.;
 2. Armageddon prebehol roku 84 386 pred n.l.;
 3. Armageddon prebehol roku 12 386 pred n.l.

Jeden z východiskových zdrojov informácií o nasledujúcom Armageddone je obsiahnutý v starom rukopise, ktorý venoval E. Schefferovi zomierajúci 13. dalajláma na smrteľnej posteli. Nuž, správa bola odtajnená, lebo v rokoch 2012-2014 sa nič také neodohralo. Ale pri analýze materiálov zahrňujúcich desiatky tisíc rokov mohlo poľahky dôjsť ku chybe vo výpočtoch, teda namiesto roku 2014 môže ísť o roky 2023-24. O to skôr, že opisy sprievodných javov už očividne nastávajú teraz.

Viac v pokračovaní.

05.05.2023

https://www.tartaria.sk/armageddon-1/

let2

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Téma současné doby

Odpoutávání se od připoutaností přináší bolest, pokud je vazba natolik pevná, že zde není možnost postupného uvolnění a pak tedy musí dojít k náhlému odtržení, aby došlo k uzdravení se. Člověk však málokdy odchází ze situace, která mu více bere, nežli dává právě ze zvyku a ze strachu, co bude dál, pokud opustí to, co zná.

cobra flower of life

Toto je velké téma současné doby. Opouštění toho nezdravého. Ať již se jedná o místo bydliště, zaměstnání, partnerství anebo určitý způsob myšlení, či konání. A na proměnu tohoto je v tomto čase zaměřováno velmi silně, neboť pokud by k tomuto nedošlo, člověk by v mnohých obdobách žil stále tentýž život. Avšak nyní jde nejen o možnost zcela nového způsobu bytí, týkající se nejen života jako takového, nýbrž o proměnu ducha a jeho pohledu na sebe sama, na jeho stav bytí, na jeho postavení v koloběhu žití. Postupně se člověk odklání od materiálního přebytku, aby postoupil k tomu vyššímu, k tomu smysluplnějšímu. I přesto, že tento přechod přináší velmi zásadní životní lekce, které také bývají nejbolestnější.

Tento čas je také plný protikladů, kdy to, co člověk odmítá, náhle vstupuje do jeho života a naopak. Dějové lekce jsou často zrychlené, neboť není možnost toho pozvolného, důraz je kladen na plné pročištění v nejkratším čase. Člověk se potýká se ztrátou osobnosti v jednom směru a v dalším pak ztrácí pojem o životě, žije ve svých iluzích, které mnohdy neodpovídají pravé realitě. Rozpuštění takových iluzí pak mnohdy probíhá opět šokem. Tento čas lze nazvat ztrátou ega a nalezením sebe samého.

Svět se mění, a je to skutečně již potřebné. Přesto před konečnou proměnou je možné pozorovat vše obklopující chaos, snahu učinit cokoli a na poslední chvíli, za každou cenu ještě získat to, po čem člověk touží. Motivace k tomuto jsou různé. Je to touha po moci či strach. Samozřejmě, že toto není ta správná cesta. Tou správnou cestou je spojení mnoha hlasů do jednoho a podporování se při tvoření vizí nového světa.

Pokud člověk touží po lepším životě, pak ho také musí vytvořit, a jelikož tvorba probíhá směrem zevnitř ven, pak prvním krokem je začít u sebe samých, což mnozí stále ještě nevidí. Avšak ze zmatku a chasu se postupně zrodí jiný svět. Zároveň s ním pak přijde také jiný člověk. Jaký bude záleží pouze na člověku současném. Na tom, jakým směrem bude manifestovat a co do této manifestace vloží. Člověče, neboj se svého života, nikam ti neuteče, o nic nepřijdeš. Pochop konečně, že tvá duše je věčná. Zbavíš se tak mnohých svých strachů a své duši ulehčíš. Věz, že strachy oslabují tvou vůli. Zůstaň ve spojení se sebou samým a vnímej lásku, která ti pomůže překonat všechny překážky. Milujeme tě a žehnáme ti na tvé cestě

https://zlata-dusicka84.webnode.cz/l/tema-soucasne-doby/

52

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Ďakujem, že môžem

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

Síla člověka

V tomto světě není nic náhodné. Vše je předzvěstí změn, které vyvrcholí odpojením časových linií a změnou vnímání bytostí Země. Posun se blíží a pod světlem bývá největší tma. A také proto není nic pevně dané. Nic není jisté a vše reaguje a skládá se v daný okamžik. Člověk se musí přizpůsobit toku času, musí se odpoutat od svých chtění, musí se podvolit a nechat se unášet, musí se učit reagovat. Nic není tak, jak si předsevzal. Vše má svůj důvod a některé dny jsou až extrémní svým působením a vlivem na vše kolem.

hram-horsa-osen-vsevolod

V této zemi mnozí věří v lepší budoucnost. Mnozí již ví, že chtějí žít zcela jiný život. Takový, který je bude více uspokojovat. To však se musí stát skrze chaos, který je součástí všedních dní a ještě zesiluje. Jsou zde mnohé skupiny, které jdou proti sobě. A proti sobě jdou i jednotlivci. Jdou proti své duši. Málokdo však chce slyšet cokoli, co ho povede k narušení jeho vnitřního prostoru, co ho povede ke změnám zažitého. Jakoby jste jeli na autopilota a neměli na nic sílu. Každý však chce zejména spočinout v tichu a klidu, i když mnozí neví, jak to učinit. Toto vede k návratu k sobě samým, k touze po harmonii. Člověk se musí oprostit od pochybných myšlenek o své neschopnosti cokoli změnit. Musí si stále připomínat, že je bytost, která dokáže vše, co si zamane. Duchovní svět mnohdy upadá na úkor světa materiálního. A právě podpora ducha je stále více rozvíjena, neboť toto je jediná cesta.

Člověk se ve své zkáze dostal již velmi daleko. A pokud se ohlédne za sebou, co vidí? Zničenou planetu, zničené životy, nemocné duše. Skrze chaos může přijít pochopení, náprava a uzdravení. Tehdy, pokud člověk pochopí, že svou sílu nemůže odevzdávat jiným, pokud dokáže soucítit s ostatními, pokud si uvědomí velikost sebe samého jako ducha, který pochází z jednoho. Pokud se nebude obětovat. V tomto čase se probouzí mnozí spící a transformace je zesílena působením mnohých vlivů. Pokud člověk dokáže pozorovat sebe samého v procesu života, pak pochopí, že mnohé věci jsou již přežité, že je potřeba učit se vzdát se zbytečných a zkostnatělých myšlenek, že je potřeba být otevřený tomu převratnému.

Čas v tomto roce je nakloněný velkým změnám a obratům, kdy jeden z mnoha může nastat každým dnem. Člověče, obrať se do sebe a hledej nová řešení, abys zachránil sebe i svůj svět. Probuď svou duši a odevzdej všechny své myšlenky, neboť mnohé z nich tě tíží. Oslabuješ sám sebe. Povstaň a ukaž, kým jsi vždy byl, propusť to, kým již nejsi. Buď silný, neboť ty jsi. Milujeme tě a žehnáme ti na tvé cestě.

https://zlata-dusicka84.webnode.cz/l/sila-cloveka/

14

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Šepot Duše

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

Vedec tvrdí, že do konca roka bude možné vytvárať virtuálnych dvojníkov zosnulých blízkych

(Niamh Harrisová, The Peoples Voice) Počítačový vedec zo Silicon Valley predpovedá, že kópiu „ľudského vedomia“ bude možné vytvoriť v digitálnych zariadeniach už koncom tohto roka. Dr. Pratik Desai, ktorý založil viacero startupov s umelou inteligenciou v Silicon Valley, tvrdí, že ak majú ľudia dostatok video a hlasových nahrávok svojich blízkych, existuje „100-percentná šanca, že s vami budú žiť navždy“.

virtualni-dvojnici

V príspevku na Twitteri vyzval ľudí, aby „začali pravidelne zaznamenávať svojich rodičov, starších príbuzných a blízkych“:

„Začnite pravidelne nahrávať svojich rodičov, starších príbuzných a blízkych. S dostatkom prepisových údajov, novou hlasovou syntézou a video modelmi je 100% šanca, že po opustení fyzického tela budú s vami žiť naveky. To by malo byť dokonca možné už koncom tohto roka.“

Portál Mail Online uvádza:

„Mnoho vedcov verí, že rýchly pokrok v umelej inteligencii, ktorý momentálne vedie ChatGPT, je pripravený začať novú zlatú éru technológií.“

Najväčšie mysle sveta sú však v otázke tejto technológie rozdelené – Elon Musk a viac ako 1 000 technologických lídrov vyzývajú na prestávku vo vývoji umelej inteligencie a varujú, že by to mohlo zničiť ľudstvo.

Na druhej strane sú ďalší „odborníci na všetko“, ako napríklad Bill Gates, ktorí veria, že umelá inteligencia zlepší naše životy – a zdá sa, že aj ďalší odborníci sú naklonení myšlienke, že nám pomôže žiť navždy. Desai je na strane Gatesa a verí, že svojich mŕtvych milovaných môžeme znovu vytvoriť ako avatarov žijúcich v počítači. Proces by zahŕňal digitalizáciu videí, hlasových nahrávok, dokumentov a fotografií osoby. Potom by tieto dáta vložili do systému umelej inteligencie, ktorý sa o jednotlivcovi dozvie všetko, čo môže.

Používatelia si takto môžu navrhnúť konkrétneho avatara, ktorý vyzerá a pôsobí rovnako ako ich žijúci príbuzný. Rozvoj ChatGPT výrazne pokročil práve v spoločnosti, ktorá pracuje na virtuálnych ľuďoch.

Virtuálni roboto-ľudia

Projekt s názvom „Live Forever“ (Ži navždy) vytvára virtuálneho robota-človeka s rovnakou rečou a maniermi ako ten, ktorého mal za úlohu replikovať.

Artur Sychov, zakladateľ Live Forever, v roku 2022 povedal pre časopis Motherboard, že predpovedá, že takáto technológia bude dostupná o päť rokov, ale vzhľadom na nedávny pokrok vo vývoji umelej inteligencie očakáva, že to bude kratší čas.

Môžeme vziať tieto údaje a použiť na ne umelú inteligenciu a znovu vás vytvoriť ako avatara na vašom pozemku alebo vo vašom virtuálnom svete a ľudia budú môcť prísť a rozprávať sa s vami, povedal Sychov pre Motherboard.

„Stretnete toho človeka a možno by ste prvých 10 minút pri rozhovore s touto osobou ani nevedeli, že je to vlastne umelá inteligencia. To je cieľ.“

Ďalšia spoločnosť na vývoj umelej inteligencie, DeepBrain AI, vytvorila pamätnú sieň, ktorá umožňuje ľuďom stretnúť sa so svojimi mŕtvymi blízkymi v pohlcujúcom zážitku. Služba s názvom Rememory (Znova pamätaj) využíva fotografie, videá a sedemhodinový rozhovor s osobou, ktorá ešte žije.

Virtuálna osoba poháňaná umelou inteligenciou je potom navrhnutá za pomoci technológií hĺbkového učenia, aby zachytila ​​vzhľad a hlas jednotlivca, ktorý sa zobrazuje na 400-palcovej obrazovke.

V roku 2020 kórejská televízna relácia použila virtuálnu realitu na opätovné stretnutie matky s jej sedemročnou dcérou, ktorá zomrela v roku 2016. Relácia „Meeting You“ (Stretnem ťa) rozprávala o rodinnej strate ich sedemročnej dcéry Nayeon. Tí dvaja sa mohli dotýkať, hrať sa a viesť rozhovory, pričom dievčatko upokojovalo mamu, že už nemá žiadne bolesti.

Autor: Niamh Harrisová, Zdroj: thepeoplesvoice.tv, Spracoval: Badatel.net

https://www.badatel.net/vedec-tvrdi-ze-do-konca-roka-bude-mozne-vytvarat-virtualnych-dvojnikov-zosnulych-blizkych/

shan6

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár