Matthew Ward 11-September-2010

1. Tu je Matthew s láskavými pozdravmi od všetkých duší na tomto mieste. Pravda ešte netryská do plátkov novín hlavného prúdu ale presakuje stále silnejšie teraz keď je takpovediac mačka von z vreca. S touto vážne pokrytou mediálnou prekážkou temní nemôžu už skrývať obrovský podvod, ktorý je v tejto chvíli ledva odkrytý verejnosti, podobne ako je viditeľný vrchol ľadovca, kým obrovská časť s potencionálne smrtiacou ničivou silou leží mimo dohľad.

2. Snahy zadržať pravdu sú tu od úsvitu komunikácie na Gaia-Terra-Shan-Zemi, a snahy boli úspešné keď temne naklonení kontrolovali šírenie informácií. V modernej dobe dúfali, že rozšíria svoju sieť ovládania internetom, ale namiesto toho sa ten stal ich skazou. Vecné dôkazy, ktoré boli doteraz zväčša obmedzené na tento zdroj sa teraz dostávajú na verejnosť vďaka vytrvalosti odvážnych investigatívnych novinárov, iných spravodajcov, očitých svedkov a jednotlivcov, ktorí odhaľujú svoje osobné skúsenosti. Nie len že prebieha rastúce odhaľovanie lží a korupcie, ale sú tiež zverejňované inovatívne spôsoby akými sa ľudia prispôsobujú na ekonomickú situáciu. Vďaka stále narastajúcemu svetlu dochádza ku strhnutiu ovládania mysle prostredníctvom médií.

3. V mnohých mysliach je zmätok alebo neistota ohľadom toho čo je svetlo, odkiaľ pochádza a ko ho môže človek prijímať a tak fyzicky vzostúpiť so Zemou. Svetlo je presne tá istá energia ako láska, jednoducho inak vyjadrená a je to najmocnejšia energia v celom Stvorení. Svetlo je úplná podstata Stvoriteľa, najvyššia sila v kozme, ktorý má veľa vesmírov; a v tomto vesmíre svetlo vychádza z najvyššej bytosti, ktorú voláte rôznymi menami ako Boh, Allah a Jehovah.

4. Svetlo je základ a životná sila všetkých duší, či už žijú v hmotnom svete alebo duchovnom svete. Je prirodzené sa čudovať ako sa teda môžu duše stať temnými, tak pridáme poznámku na vysvelenie. Ako časť podstaty Stvoriteľa prostredníctvom boha tohto vesmíru sa každá duša inkarnuje naplnená svetlom a s určitým poslaním v jej zmluve duše pre daný život, ale všetky spomienky toho poznania sú zabudnuté keď sa bábätko prispôsobuje hustému telu a preberá očakávania rodičov; ako dieťa rastie, stretáva sa tiež s vplyvmi od iných autoritatívnych postáv a rovesníkov. Zabudnutie, ktoré je len na vedomej úrovni je časťou veľkého plánu, ktorý ponúka osobe skúsenosti na učenie; a počas celej cesty posiela duša správy do vedomia v podobe svedomia, intuície, inštinktu a iných typov vedenia v súlade s voľbami zmluvy. Osoby, ktoré berú ohľad na tie správy žijú verne svojmu životnému cieľu a uchovajú si svoje svetlo. Svetlo začne blednúť u tých, ktorí ignorujú správy svojej duše a ak naďalej neberú ohľad na toto vedenie, zblúdia stále ďalej zo svojho zvoleného poslania a ich svetlo sa zmenšuje až zostane len iskra ich životnej sily. Nemáte spôsob ako zistiť či sa niekomu stalo toto alebo či tá duša do litery sleduje svoju zmluvu duše tým, že poskytuje druhým príležitosti ukončiť karmu tretej hustoty a pokračovať v ich vývoji duše.

5. Aby sme sa vrátili ku tomu čo je svetlo, je to večné a neoddeliteľné spojenie duše so Stvoriteľom a Bohom a každým ďalším stvorením v kozme. Svetlo je sila, ktorá umožňuje Zemi vzostúpiť von z tretej hustoty kde bujnie temnota; Poháňa ju smerom do štvrtej hustoty, začiatku Zlatého Veku a bude ju ďalej niesť do jej cieľa v piatej. Odtiaľ pochádza jej duša a zotrvala tam kým jej planetárne telo klesalo špirálou počas tisícročí keď temnota tak ťažko ovplyvnila jej ľudských obyvateľov. Svetlo zvyšuje úrovne vedomia, aby vás oslobodilo z obmedzeného vnímania tretej hustoty a otvorilo srdcia a mysle, svetlo dláždi cestu vášho duchovného vývoja.

6. Prijímanie svetla je jednoduché ako žiť „dobrý život“. Buďte milí, starostliví, čestní, spoľahliví, úprimní, užitoční, radostní, štedrí, plní nádeje, súcitní, veselí, optimistickí, príjemní a majte otvorenú myseľ – pozitívne emócie a vlastnosti, ktoré robia život zmysluplným a napĺňajúcim – udržujte vysoké vibrácie svetla. Na úrovni duše to viete – pomyslite na svoje výrazy „cítiť jasnosť“, „svetlo môjho života“ a „vidieť jasne“, ktoré znamenajú povznesené pocity alebo okamih Aha!

7. Naopak chamtivosť, bezohľadnosť, útlak, skazenosť, hrubosť, podvod, zrada dôvery, nespravodlivosť, nedostatok odpustenia a túžba po moci vyžarujú veľmi nízke vibrácie. Negatívne emócie, ktoré vyžarujú nízke vibrácie sú strach, vina, ľútosť, seba-pochybnosti, žiarlivosť, závisť, rozhorčenie a odpor, ktoré všetky vytvárajú nepohodlie, nesúlad a nespokojnosť. Ďaleko najsilnejším z negatívnych pocitov je strach, vysoko zosilnená energetická väzba a to je dôvod prečo sme vás znova a znova nabádali, aby ste sa nikdy ničoho nebáli. Ustráchaní jednotlivci nie len že viac priťahujú okolnosti, ktorých sa boja, ale energia strachu je najväčší nástroj temných – živí ich ambície a posilňuje ich nadvládu nad vami. Keď žijete pevne vo svetle nie je sa čoho báť! Nič čo je temnej povahy nemôže prežiť vo svetle!

8. Fyzicky vzostúpiť so Zemou však vyžaduje viac ako žiť dobrý život, zbožný život. Tiež to vyžaduje nechať za sebou klamné základy náboženských presvedčení tretej hustoty a prijatie žiarivého svetla duchovnej pravdy. Pravdou je, že ako rovnocenné časti Boha – nech už voláte vládcu tohto vesmíru akýmkoľvek menom – ste vy všetci bohovia a bohyne s neobmedzenou mocou prejaviť čokoľvek si zvolíte myslieť, cítiť a konať. Pravda je, že náboženstvá boli zostrojené, aby vám zabránili poznať kto naozaj ste, udržali vás nevedomých vesmírnych zákonov a vytvorili rozdelenie v obyvateľstve. Pravda je, že ľudia, ktorých voláte „miestni ľudia“ alebo „domorodci“ sú blízko zladení na vesmírne vedomie, zatiaľ čo náboženské dogmy, hlavne v západných náboženstvách vytvorili počas storočí cirkevní vodcovia aby vyhladili toto prírodné naladenie, ovládli masy a získali pre seba bohatstvo.

9. Pravda o Kresťanstve je, že je založené na výmysloch o narodení, ukrižovaní a vzkriesení Ježiša, a jeho učenia boli úmyselne skreslené prostredníctvom zriedenia a vypustenia. Ježiš bol počatý a narodil sa ako každé iné ľudské nemluvňa a nikdy nebol položený na kríž. Bol mučený Sanhedrinom (najvyšší súd starovekého Izraela, poznl. prekl.), ktorý vládol cirkvi a štátu a bol vykázaný – chceli aby odišiel z krajiny, nie urobiť z neho mučeníka, ktorého smrť by zvýšila počty jeho následovníkov. So svojou tehotnou ženou Máriou Magdalénou Ježiš odišiel späť na Východ, kde bol ako mladík a strávil veľa rokov štúdiom s majstrami učiteľmi. Od nich sa naučil o prepojení všetkých duší navzájom a s Bohom a ako využiť vesmírne zákony na liečenie tiel, zmenu alebo množenie foriem, odhmotňovanie a zhmotňovanie hmoty a podobných – takzvaných „zázrakov“, na ktorých vykonávanie má každá duša vrodenú spôsobilosť. To učil Ježiš davy. Pretože šírenie tohto poznania by privodilo záhubu sebeckým Sanhedrin, kruto jednali s učeníkmi, ktorí pokračovali v Ježišových učeniach, a tým že ho urobili „jediným synom Boha“ ho vyniesli do stavu, ktorý nikto iný nemôže nikdy dosiahnuť. Ježiš aj Mária Magdaléna boli tiež obaja z vysoko vážených rodín na vrchole židovskej spoločnosti. Tým že ho nechali narodiť v stajni a jej zobrazovanie ako prostitútky boli ďalšie falošné časti príbehu, ktorých korene boli v hrabivosti, arogancii a túžbe po moci a boli odkázané naprieč vekmi.

10. V prechode Zeme z tretej do štvrtej hustoty bol dosiahnutý bod kde je duchovná pripravenosť oveľa dôležitejšia ako záujem o súčasné dianie. V žiadnom prípade nedoporučujeme aby ste boli neinformovaní alebo bez záujmu o národné a medzinárodné dianie, ale skôr, aby ste sa nenechali vtiahnuť do drámy tretej hustoty, ktorá sa odohráva. Vieme, že je to náročné stáť oboma nohami na zemi a dovoliť vašej mysli a srdcu vznášať sa ku nebesám, ale keď budete stáť pevne vo svetle, udržíte si rovnováhu. Ako sa tempo vzostupu zrýchľuje, zvyšok „ľadovca právd“ bude stúpať do povedomia verejnosti, a zotrvanie v rovnováhe vám dá silu a schopnosť viesť si dobre tam kde sa iní tackajú v šoku, hneve a rozčarovaní keď sa udalosti odhaľujú.

11. Aspekt pripravenosti, nestrannosti príde ku niektorým ľahšie ako ku ostatným. Ak zažívate nezamestnanosť, stratu domova, prerušené vzdelanie, utrácanie úspor, predaj majetku alebo iné straty a ťažkosti, robíte dlhé kroky v odpútaní sa od častí vášho života, ktoré boli kedysi považované za dané. Nie len že dokážete teraz oceniť veľké rozdiely medzi hmatateľným majetkom a tým čo má skutočnú hodnotu, ale zvládnutie odpútanosti je dôležitý krok v opustení tretej hustoty, aby ste mohli objať iný svet, svet kde bude všetko od zamestnanosti a odpočinku po telepatickú komunikáciu medzi ľuďmi a zvieratami po vesmírne cestovanie a intergalaktické priateľstvá úžasným dobrodružstvom!

12. A akokoľvek sa to môže zdať tvrdé, odpútanosť môže zahŕňať rodinu a priateľov. Samozrejme nie tým, že im odopriete svoju lásku, ale že prijmete, že niektoré osoby vám veľmi drahé sa môžu na úrovni duše rozhodnúť radšej opustiť tento život ako cestovať so Zemou. Nebudú to vedieť vedome, ale urobia vedomú voľbu tým, že odmietnu zmeniť presvedčenia, ktoré sú založené na chybných učeniach alebo zmeniť negatívne postoje a správanie. Buďte utešení poznaním, že tieto voľby NIE sú chybou! Môže vám to tak pripadať vo vašich očiach, ale títo jednotlivci len nie sú pripravení na rovnaký skok v duchovnom raste ako ste vy. Môžu byť, ako ich vy voláte, „mladé duše“, duše, ktoré nenazbierali rovnako množstvo duchovnej jasnosti, vesmírneho poznania a vrodených schopností ako vy. Budú mať iné príležitosti dohnať a žiadna duša nikdy nie je chybná tým, že je pomalšia ako druhá. Naviac odpútanosť o ktorej hovoríme je len na túto inkarnáciu, štipku skúseností vašich súhrnných ja v mnohých životoch na rôznych miestach naprieč týmto vesmírom. Putá lásky sú večné a multidimenzionálne, a v kontinuu žijete v iných vzťahoch s týmito istými dušami, vrátane „budúcich“ životov, a vaše viac vyvinuté ja sa navzájom poznajú a dokážu si spomenúť na zdieľané zážitky.

13. Mysleli sme si, že naša posledná správa pokryla tému vzostupu celkom dobre, ale nové otázku odhaľujú naše medzery. „Budem vedieť nasledovať svetlo a vzostúpiť…vystúpať po “rebríku” do poslednej kvapky mojej energie?“ Moja matka považuje tento druh duchovnej horúčky za „bytie na rýchlej trati“ a my sa so súhlasom smejeme – je pre nás radostné vidieť ako sa stále viac ľudí Zeme prebúdza a cíti vzrušenie zo svojej novej úrovne pochopenia. A predsa, keďže to je nové, môže to byť trocha skľučujúce, preto hovoríme, že nasledovanie svetla je také ľahké ako nasledovanie svojho svedomia. Ak sa svedomie nescvrklo preto, že bolo opakovane ignorované, tak „hovorí“ neomylne nahlas keď sa človek odvracia od volieb svetla – je tam ten veľmi nepríjemný pocit, ktorý vyvoláva „svedomie viny“.

14. Budú na planéte po roku 2012 nejakí nudisti? Táto otázka nám dáva príležitosť vysvetliť, že to čo vidíme v kontinuu sú aury duší a tie vyžarujú zdravie, radosť a lásku. Keď žijete v Zlatom Veku vo vašej predstave lineárneho času, budeme vás môcť navštíviť v našich éterických telách alebo telách, ktoré prejavíme s rovnakou látkou ako vaše – v každom prípade, uvidíme vás tak bez obalu ako sa uvidíte vy sami. Súčasný nudistický životný štýl nezabráni nikomu aby tam bol keď sú splnené vyššie zmienené požiadavky na fyzický vzostup a umožňuje to odsek o dĺžke života v zmluve duše.

15. Pokiaľ ide o požiadavku, aby sme poskytli najlepšiu metódu aktivácie DNA na pomoc v príprave na vzostup s planétou, nie je v našom poli pôsobnosti robiť takýto druh doporučení. Avšak jednoducho žitím vo svetle sa vaše uhlíkové bunky tretej hustoty menia na krištalické bunky, ktoré umožňujú fyzické prežitie vo vyšších hustotách, a my hovoríme znova, že požiadavky na fyzický vzostup, ktorí sme uviedli vyššie platia pre každého.

16. Takže ďalej, dovoľte aby sme sa vrátili ku rozšírenému znepokojeniu. Povodne, ktoré spôsobili vysídlenie mnohých miliónov v Pakistane sú kombináciou faktorov. Väčšina z tých duší ukončuje karmu tretej hustoty prechodom do duchovného života alebo zažívaním príliš ťažkých okolností počas tohto času, a ďalší tiež duchovne rastú tým, že podávajú pomocnú ruku, poskytujú životné potreby alebo peňažnú podporu a vysielajú modlitby. A znova bola použitá vaše technológia na manipuláciu počasia aby vytvorila zmätok, strach a hrozné útrapy v takej veľkej miere, že oficiálne uznanie prítomnosti našej vesmírnej rodiny muselo byť odsunuté na nižšiu dôležitosť.

17. Budeme o tom hovoriť viac, ale dovoľte aby sme pokračovali v „prírodných pohromách“. Hurikán Earl začala Matka Príroda, aby uvoľnila viac negativity, a dosiahla by to pri udržaní búrky vonku na mori. Avšak potom ako vaši vedci zosilnili hurikán a nasmerovali ho na pevninu, naši blízki bratia a sestry využili svoju technológiu aby zmenšili jeho silu a stočili ho severne, aby znížili dopad. Možno vám to už prostý rozum napovedal – aké pravdepodobné je, že by sa hurikán kategórie 4 „prirodzene“ oslabil na kategóriu 2 namiesto toho aby nazhromaždil paru nad oceánom a v jeho oslabenom stave bol schopný zmeniť svoj smer?

18. Niekoľko slov o záležitosti, ktorá s tým blízko súvisí; každá troška energie vložená do predpovedania katastrofickej škody pridáva ku možnosti, že tá nastane. Energia je neutrálna a bez schopnosti uvažovať – sú to vaše myšlienky a pocity, ktoré sa pripájajú na prúdy energie, čo im dáva smer a dôraz. Keď kolektívne vedomie začne víriť ustráchanými myšlienkami a pocitmi o takých predpovediach, možnosť výskytu sa stane pravdepodobnosťou. Aj keď naša vesmírna rodina stojí v pohotovosti zasiahnuť v situáciách kde to majú povolené urobiť – zníženie škodlivých účinkov, po ktorých túžia vaši manipulátori počasia je vždy dovolené – prosím majte vždy na mysli, že nezaujatý zákon príťažlivosti je neustále v činnosti a je silný.

19. Toto platí rovnako aj na osobnom základe. Niektorí jednotlivci si myslia, že vedenie, aby „žili v prítomnosti“ je v spore s pokynmi pre prejavenie toho čo chcú vo svojich životoch. Tým, ktorí si myslia, že nedokážu zvládnuť zodpovednosti okamihu a zároveň vytvárať budúce udalosti hovoríme: Robíte to celý život! Zákon príťažlivosti je uvedený do pohybu vašimi „prítomnými“ myšlienkami a pocitmi. Keď máte pozitívne alebo optimistické myšlienky a oceňujete s vďačnosťou vaše „prítomné“ požehnania, pripojí sa to ku energetickým prúdom, ktoré vystreľujú do kolektívneho vedomia, priťahujú podobné energetické väzby a prinášajú vám viac toho za čo môžete byť vďační. Podobne keď sú myšlienky a pocity sústredené na stresujúce situácie a boží súd, prejavujete nové ťažkosti a obavy s ktorými sa musíte vysporiadať.

20. Prírodné zákony, ktoré vládnu v tomto vesmíre sú jednoduché, priame a účinné. Jedno z obmedzení mentality tretej hustoty je jej sklon vidieť zložitosti tam kde žiadne nie sú. Ako sa vaše vedomie ďalej rozpína, môžete sami vidieť jednoduchosť a čírosť, ktorá vládne vo vyšších hustotách. Avšak nemusíte čakať kým Zem dosiahne štvrtú hustotu, začiatok jej Zlatého Veku, aby ste to zažívali – poznáte zákony a môžete ich uplatniť ku svojmu prospechu hneď teraz!

21. Čo sa týka ďalšieho súčasného diania vo vašom svete, ekonomika bude ďalej kolísať až kým bude nevyvrátiteľne zrejmé, že mechanizmy, ktoré ju držia nad vodou sú preniknuté rovnakou korupciou ako spôsobila pád zvaný „recesia“. Bankovníctvo, pôžičky a burza cenných papierov, ktoré nie sú viac ako počítačový rozruch s číslami do miliard prechádzajú zmenami, ktorých výsledkom bude nový peňažný systém založený na vzácnych kovoch a riadený čestnými, znalými a dôveryhodnými jednotlivcami. Keď sa stane široko známym že sa Ilumináti po celý čas hrali s ekonomikou ako s yo-yo, je pravdepodobné, že nastane krátke obdobie zmätku, kým bude nový systém pevne zavedený. Takže spolu so zásobami, ktoré je praktické mať poruke pri výpadku prúdu je vhodné mať aj nejakú hotovosť. Ale konajte bez strachu!

22. Posledné snahy uzavrieť mierovú zmluvu medzi Izraelom a Palestínou budú nakoniec úspešné, ale uspokojivý výsledok budú predchádzať ďalšie dohovory, zdržania a smrteľné strety medzi jednotlivcami. Napätie na Strednom Východe, ktoré považujú mnohí svetoví vodcovia za kresadlo poľaví ako sa svetlo stále zosilňuje. Ešte chvíľu však bude pokračovať rinčanie šablí, politická nestabilita, šarvátky medzi nepriateľskými stranami a ďalšie výrony násilia v tomto regióne a tiež v Afghanistane a krajinách, kde chcú byť obyvatelia oslobodení od útlaku despotov. Všetky tieto situácie sa postupne ukľudnia až napokon mier nežne prikryje celý váš svet.

23. Nevieme ako dopadnú voľby v Spojených Štátoch na budúci mesiac, a je logické sa pýtať prečo, keďže sme vám vedeli povedať ešte pred primárkami že Obama bude novým prezidentom tej krajiny. Rozdiel je v tom, že prezidentúra je časť majstrovského plánu pre Zlatý Vek – uvidíte že zdržovacie taktiky a kritika jeho obávanej opozície mu nezabránia splniť jeho svetlom naplnené poslanie – a prichádzajúce voľby nie sú (súčasťou majstrovského plánu, pozn. prekl.). To isté platí aj pre voľby v iných krajinách a napriek energii vlievanej do kampaní kandidátov a ich pevných podporcov a bohatých prívržencov, začne bojovná politika čoskoro blednúť v minulosti. Vzdialení svojmu sľubu vládnuť v najlepšom záujme svorného občianstva, väčšina politikov podporuje svárlivosť a rozkoly, a tí nemajú miesto v Zlatom Veku Zeme. Tak prosím nebuďte skormútení keď vaša „strana“ alebo „kandidát“ prehrá. Ak sú víťazi zo svetla, udržia si svoje miesta a ak nie sú, ich funkčné obdobie bude mať krátke trvanie. Vo fázach počas zostávajúceho času pred začiatkom toho slávneho Veku na konci vášho roku 2012, sa stanú vlády každého národa orgánmi, ktoré čestne a hojne slúžia záujmom svojich ľudí. Táto premena nie je veľmi vzdialená – všetko sa zrýchľuje, lineárny čas ubieha stále rýchlejšie.

24. Klimatická zmena je často vážna starosť, tak sme šťastní, že pre novo príchodzích ku našim správam môžeme znova povedať, že toto je prechod Zeme ku globálne miernemu podnebiu. Teplotné rekordy, zvýšené slnečné výbuchy, roztápajúce sa ľadovce a polárne oblasti, pomalý pokles nízkych ostrovov a čudné nové postavenia planetárnych telies sú aspekty vzostupného procesu Zeme a návratu ku jej pôvodnému zdraviu a nepoškvrnenej kráse. V súlade s jej cieľom naši „vesmírni“ bratia a sestry používajú svoju technológiu na zmiernenie toxických účinkov ropy a jej rozptýlenia v Mexickom Zálive a tiež toxínov v iných vodách, chemtrails a zbraní.

25. Iluminátski aktivisti sa snažia za každú cenu zabrániť oficiálnemu uznaniu prítomnosti iných civilizácií a od zemetrasenia na Haiti a nezvyklého silného sneženia vo Washington DC až po povodne v Pakistane a Hurkán Earl dosiahlo ich využitie technológie ich temné ciele. Avšak tieto udalosti boli tiež veľkými príležitosťami pre milióny duší pokročiť ku karmickému rozriešeniu a tiež uvoľniť obrovské množstvá negativity z planéty. Je potrebné uvoľniť ešte viac negativity, a zakaždým keď vaša technológia spustí „prírodné pohromy“ naše vesmírna rodina použije svoju technológiu na zníženie ničenia a obete na životoch.

26. Ilumináti však neobmedzia svoje temné snahy na tieto udalosti a spravodajské jednotky našej svetelnej rodiny na planéte aj mimo planéty zámerne pozorujú každého kto má prostriedky vyhlásiť operáciu pod „falošnou vlajkou“ a roznietiť rozsiahle násilie. Boh, ktorý si váži slobodné rozhodnutie Zeme, že zabíjanie a ničenie sa skončia a nebudú sa stupňovať, zmocnil posádky zasiahnuť akokoľvek to bude nutné, aby zabránili slobodnej vôli tých, ktorí sa pokúsia začať ďalšiu vojnu alebo akokoľvek inak vytvoriť zmätok. Avšak posádky nemôžu zasahovať do rozhodnutí obyvateľov Zeme na základe slobodnej vôle, byť samovražednými atentátnikmi alebo zabrániť jednotkám poslúchať rozkazy veliteľov – tieto druhy aktivít skončia prirodzene keď sa vyššie vibrácie dotknú sŕdc ľudí alebo budú následkom fyzické úmrtia z nedostatku svetla v telách.

27. Pokiaľ ide o televízne oznámenie svetu, „Sú tu a prišli v mieri“ neboli dosiahnuté žiadne závery o tom čo by mal program obsahovať a vaši vodcovia, ktorí sa zúčastnili plánovania pred niekoľkými mesiacmi boli odvtedy zamestnaní dôležitými záležitosťami vo svojich vlastných krajinách. Preto niektorí jednotlivci, ktorí sa zúčastnili na tých predošlých stretnutiach hovoria o zrušení programu a namiesto neho by mohlo pristáť niekoľko malých plavidiel v bezpečných oblastiach po celej zemeguli. Pristátia by boli koordinované s kolegami na zemi tak aby mohlo byť privítanie „mimozemšťanov“ osobami, ktoré sú vám dobre známe, nafilmované a súčasne, alebo možno neskôr, vysielané v televízii dojednaním s osobami, ktoré sú v takých pozíciách, aby to spravovali. Bude dostatok dôkazov, že návštevníci sú naozaj z iných civilizácií – mierumilovných civiliázcií“ – takže žiadne protesty temných typu „Hoax!“ (podvod) alebo „Votrelci!“ nebudú mať medzi obyvateľstvom žiadnu právoplatnosť.

28. Sú tiež diskutované ďalšie možnosti predstavenia a v tomto bode nie je možné nič rozhodnúť. Avšak toto nás vracia späť ku stále rýchlejšiemu plynutie lineárneho času a potrebe uskutočniť veľké reformy pred zatvorením nebeského okna cez ktoré Zem opustí tretiu hustotu. Či čas môže vypršať skôr než ju opustí nebolo nikdy otázkou – ona ju môže opustiť a opustí ju! Cieľom plánovačov je rýchlo a predsa opatrne priviesť pravdy, ktoré musia byť známe, vrátane pravdy o tom čo sa stalo v tento deň pred deviatimi rokmi. (11.sept.2001, pozn. prekl.) Pre dosiahnutie toho cieľa osvietenia všetkých vnímavých duší keď sa cieľová čiara ich osudu stále viac blíži, vyžarujú obrovské mocné zdroje zvýšené množstvá svetla na Zem a jej ľudí.

Kráčajte vpred radostne a bez strachu, vediac že osvietené duše naprieč týmto vesmírom sú s vamni a nekonečná a večná láska Boha vás obklopuje vo svetle Krista.

LÁSKA a MIER
Suzanne Ward

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s